g+1 facebook like   Bejelentkezés  |   Regisztráció  

Autonómiát Székelyföldnek, párbeszédet és társadalmi békét!

 

Ma, 2013. október 27.-én, a Bereck és Kökös között összegyűlt székelyek, a velük szolidaritást vállaló erdélyi és kárpát-medencei magyarok támogatásával, ismerve a nagyvilág magyar közösségeinek támogató megnyilvánulásait, megerősítik a gyegyóditrói Székely Nemzetgyűlésen kinyilvánított történelmi igényüket:

- élni akarnak az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követelik Székelyföld államon belüli önkormányzását;

- követelik, hogy Romániában az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép - Európa autonóm közösségeihez hasonlóan - megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén;

- ragaszkodnak a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföldnek a Gyergyóditrói Nemzetgyűlés által kijelölt ideiglenes határaihoz, és követelik, hogy a helyi közösségek népszavazása véglegesítse azokat!

Székelyföld minden lakójának közös hazája, függetlenül nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozástól, ezért az államon belüli önkormányzás, a területi autonómia Székelyföld minden lakója számára a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciája lesz.   

Az államon belüli önkormányzás regionális szintű hatalmat jelent, amelynek demokratikusan létrehozott döntéshozó szerve van, és amely széleskörű autonómiával rendelkezik a hatáskörök, valamint ezek demokratikus gyakorlása terén, ugyanakkor rendelkezik a feladatok teljesítéséhez szükséges eszközökkel.

Ez év március tizedikén, a Székely Szabadság napján, a marosvásárhelyi Postaréten összegyűlt székelyek beadvánnyal fordultak Románia kormányához, amelyben követelték, hogy a sajátos történelmi, földrajzi, politikai, kulturális és gazdasági jellegzetességekkel rendelkező Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót. Követelték, hogy Székelyföld legyen önálló közigazgatási régió. Követelték Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását! Követelték a párbeszéd megkezdését a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal!

Erre a beadványra nyolc hónap elteltével válasz nem érkezett!

A nagyvilág közvéleményéhez fordulva mondjuk el: változatlanul hisszük, hogy a párbeszéd a társadalmi béke záloga, a székelyek pedig békét és párbeszédet akarnak. A nagyvilág közvéleménye előtt kérjük ismételten Románia kormányát, ne vegye semmibe hétszázezer polgárának akaratát, akik egyben az Európai Unió polgárai is! Ugyanakkor felhívjuk a kormány figyelmét, hogy a párbeszéd lebecsülése, a székelység akaratának mellőzése, a székely jelképek folyamatos üldözése nem fogja sem megtörni, sem elfárasztani a székely autonómiatörekvést. A mai napot követően vagy érdemi párbeszéd kezdődik a székelység képviselőivel, a székely nép kinyilvánított akaratáról, Székelyföld jövőjéről, vagy sokasodni és erősödni fognak a tiltakozó megmozdulások beleértve a polgári engedetlenséget is.   

 Kérjük Magyarország kormányát, kérje Románia kormányától a két ország közti alapszerződés tiszteletben tartását, különös tekintettel annak 15/9 cikkére. Nekünk, székelyeknek alapvető érdekünk, hogy Magyarország és Románia között jó legyen a viszony a békés, építő együttműködés és az Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos örökségének jegyében.   

Kökös, Uzon, Szentivánlaborfalva, Réty, Eresztevény, Maksa, Dálnok, Csernáton, Ikafalva, Kézdivásárhely, Nyújtód, Lemhény, Bereck, 2013 október 27.


A Székely Nemzeti Tanács nevében: Izsák Balázs

 

 

***

 

 

Autonomie pentru Ţinutul Secuiesc, dialog şi pace socială!

 

Azi, 27 octombrie 2013, secuii adunaţi între Breţcu şi Chichiş, având alături pe maghiarii din Transilvania şi din Bazinul Carpatic solidari cu ei, având cunoştinţă despre demonstraţiile de solidaritate ale comunităţilor maghiare din Europa şi de pe alte continente, reafirmă doleanţa lor istorică făcută public cu ocazia Adunării Naţionale a Secuilor de la Ditrău:

- vor să facă uz de dreptul la autodeterminare şi pe baza acestui drept solicită autoguvernarea Ţinutului Secuiesc;

            - revendică aplicarea în România a normelor practicate în cadrul Uniunii Europene, astfel încât poporul secuiesc - asemeni comunităţilor autonome din Uniunea Europeană - să-şi poată exercita neîngrădit dreptul la autodeterminare prin autonomia Ţinutului Secuiesc;

- îşi reafirmă ataşamentul faţă de delimitarea provizorie a Ţinutului Secuiesc, format din 8 scaune şi 153 autorităţi locale, aşa cum aceasta a fost stabilită în Rezoluţia Adunării Naţionale de la Ditrău şi solicită în mod ferm, ca acestea să fie definitivate prin referendum de către comunităţile locale în cauză!

Ţinutul Secuiesc este patria comună a tuturor locuitorilor săi, indiferent de apartenenţa lor naţională, etnică sau lingvistică, drept urmare autoguvernarea internă, autonomia teritorială va însemna garanţia instituţională a egalităţii depline şi efective pentru toţi locuitorii Ţinutului Secuiesc.

Autoguvernarea internă înseamnă putere regională, care dispune de autoritate deliberativă constituită prin mijloace democratice, de o largă autonomie şi de mijloacele necesare exercitării competenţelor de autoguvernare.

 

În data de zece martie anul curent, secuii adunaţi în Ziua Libertăţii Secuieşti la Monumentul Secuilor Martiri din Târgu-Mureş, au adresat o petiţie Guvernului României, în care au solicitat ca Ţinutul Secuiesc, având caracteristici istorice, geografice, politice, culturale si economice specifice, să devină regiune de dezvoltare distinctă. Au solicitat ca Ţinutul Secuiesc să  devină regiune administrativă de sine stătătoare. Au solicitat  garantarea prin lege a autonomiei teritoriale a Ţinutul Secuiesc! Au solicitat, ca guvernul sa înceapă dialog cu reprezentanţii legitimi ai poporului secuiesc, Consiliul Naţional Secuiesc şi autorităţile alese din Ţinutul Secuiesc!

 

De atunci au trecut opt luni, dar nu am primit nici un răspuns!

 

În faţa opiniei publice mondiale reafirmăm: dialogul este garantul păcii sociale, iar secuii doresc pace şi dialog. În faţa opiniei publice mondiale solicităm din nou Guvernului României, să nu ignore voinţa a 700.000 de cetăţeni ai ţării, care sunt şi cetăţeni ai Uniunii Europene! Totodată atragem atenţia guvernului, că dispreţul faţă de dialog, ignorarea voinţei secuimii, lupta dusă împotriva simbolurilor secuieşti nu ne va determina să renunţăm la lupta pentru autonomie. Dacă guvernul nu va începe în cel mai scurt timp dialog serios cu reprezentanţii secuimii despre revendicările de mai sus ale poporului secuiesc, despre viitorul Ţinutului Secuiesc, atunci  se vor înmulţi şi se vor intensifica acţiunile de protest, mergând până la nesupunerea civică.

Solicităm de la Guvernul Ungariei, să pretindă de la Guvernul României respectarea tratatului de bază dintre cele două state, cu un accent deosebit pe articolul 15/9 din aceasta. Este în interesul nostru, al poporului secuiesc, ca relaţia dintre Ungaria şi România să fie bună, în spiritul cooperării constructive şi paşnice şi în conformitate cu tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre ale Uniunii Europene.

 

Chichis, Ozun, Sintionlunca, Reci, Eresteghin, Moacşa, Dalnic, Cernat, Icafalău, Târgu Seciuesc, Lunga, Lemnia, Breţcu, la 27 octombrie 2013

 

În numele Consiliului Naţional Secuiesc: Izsák Balázs

 

 

 

***

 

 

We demand autonomy for Szeklerland, dialogue and social rest!

 

Today, on the 27th of October 2013, Szeklers who have gathered between Bereck and Kökös, with the support of Hungarians of Transylvania and the Carpathian-Basin expressing their solidarity, being aware of the supporting manifestations of the Hungarian communities all around the globe, hereby strengthen their historical claim expressed on the Szekler National Assembly in Gyergyóditró: they would like to implement the right to self-determination, and according to this right they demand the self-governance of Szeklerland within the host country! They demand the prevalence of European norms within Romania, and to experience their self-determination through the autonomy of Szeklerland, similarly to other autonomous communities of Europe.

They adhere to temporary borders of Szeklerland, settled by the Szekler National Assembly in Gyergyóditró, consisting of 8 Szekler Seats and 153 municipalities, and they demand these borders to be finalized through local referendums.

Szeklerland is a common home to all its citizens irrespective of their national, ethnic, linguistic origins, thus the self-governance within the state, the territorial autonomy will mean the institutional guarantee of full and effective legal equality for all the citizens of Szeklerland. Self-governance within the state means exercising power on a regional level, through a democratically elected decision-making body which possesses widespread autonomy in the democratic implementation of its competences, and at the same time disposes over the tools necessary for the fulfillment of its tasks.

On the 10th of March, this year, On the Day of Szekler Freedom, Szeklers who have gathered on the Postarét in Marosvásárhely turned to the government of Romania with a petition, in which they demanded that Szeklerland, which possesses historical, geographical, political, cultural and economic characteristics, should form a separate development region. They demanded that Szeklerland should form a separate administrative unit. They demanded the assurance of Szeklerlands autonomy through legislation! They demanded that a dialogue with the legitimate leaders of the Szekler people, the Szekler National Council and the Szekler Municipalities, should commence! After eight months we still haven?t received an answer to this petition!

We turn to the general public of the world to say: we still believe that dialogue is the base of social rest, and Szeklers demand peace and dialogue. In front of the general public of the world we repeatedly ask Romania not to neglect the will of seven hundred thousand of her citizens, whom are also citizens of the European Union! We would like to call the attention of the government, however, that looking down upon the dialogue, neglecting the will of the Szekler people, the constant persecution of Szekler symbols will neither break, nor weaken the Szekler autonomy aspirations. From this day on either a substantive dialogue commences with Szekler representatives on the will of the Szekler people and on the future of Szeklerland, or the demonstrations will be multiplied and strengthened including civil disobedience.

We ask the Hungarian government to ask the government of Romania to respect the Fundamental Treaty contracted between the two countries, with special regards to Article 15/9. We Szeklers have a fundamental interest to see, that Hungary and Romania have good relations in the spirit of peaceful and constructive cooperation and the common constitutional heritage of the member states of the European Union.   

 

Kökös, Uzon, Szentivánlaborfalva, Réty, Eresztevény, Maksa, Dálnok, Csernáton, Ikafalva, Kézdivásárhely, Nyújtód, Lemhény, Bereck, the 27th of October 2013

 

In the name of the Szekler National Council: Izsák Balázs                     Aláírók/SemnatariTámogatók/Suporteri/Supporters
  
1   Bíró Zsolt - Marosvásárhely
2   Toró T. Tibor - Temesvár
3   Ferencz Csaba - Sepsiszentgyörgy
4   Zsombori Denes - Szekelyudvarhely
5   Ardelean Attila - Sepsiszentgyorgy
6   Szilágyi Szilárd - Brassó
7   Bartalus Gaspar - Dicsoszentmarton
8   László Attila - Csíkszereda
9   László Tamás - Székelyudvarhely
10   Zajzon Zoltán - Uzon
11   Konrád Imre - Szentegyháza
12   Nagy Zoltán - Etéd
13   Nagy Ágnes - Etéd
14   Fekete Miklós - Kolozsvár
15   Kiss Timea - Székelykeresztúr
16   Koós Vilmos - Marosvásárhely
17   Koós Erzsébet - Marosvásárhely
18   Szekely Levente Jozsef - Kezdialma
19   Gazda Zoltán - Sepsiszentgyörgy
20   Gazda Szende - Sepsiszentgyörgy
21   Kósa Zoltán - Csikszenttamás
22   Toró Attila - Sepsiszentgyörgy
23   Barabas Istvan - Szekelykeresztur
24   Iszlai József - Marosvasarhely
25   Kerekes Gyula - Sepsiszentgyörgy
26   Dimény Gyöngyi - Vargyas
27   Koffol Alfréd - Marosvásárhely
28   Dimény Dávid - Vargyas
29   Filep Kálmán Csaba - Gernyeszeg
30   Dimény Ferenc - Vargyas
31   Dimény Imre - Vargyas
32   Oláh0istván Vác - Tamaseu
33   Filep Mária - Gernyeszerg
34   Barabás Kálmán - Réty
35   Bányai Levente - Simian
36   Fancsali Levente - Farkaslaka
37   Demeter Enikö Enikö - Csikszereda
38   Tőke Ervin - Csíkszereda
39   Sütő Béla József - Vargyas
40   Pál Katalin - Uzon
41   Zsakó Lilla Ibolya - Sepsiszentgyörgy
42   Kálnoki Botond - Fehéregyháza
43   Fésüs János - Kézdivásárhely
44   Kémenes Róbert - Szárhegy
45   Bakk Miklós - Lugos / Kolozsvár / Kézdivásárhely
46   Vass Béla - Sepsiszentgyörgy
47   Fazakas János - Marosvásárhely
48   Rédai Attila Zoltán - Csíkszereda
49   Tasnádi Réka - Sepsiszentgyörgy
50   Marton Zoltan - Mitresti
51   Katona János - Erdőfüle
52   Fülöp Éva - Szováta
53   Brassai Csaba Antal - Gyergyószentmiklós
54   Joó Árpád - Sepsiszentgyörgy
55   Gábor Tamás Attila - Gyimesfelsőlok
56   Salamon István - Csíkszereda
57   Pál Melinda - Székelyudvarhely
58   Hadnagy Jolán - Farkaslaka
59   Fülöp Gyula - Szováta
60   Fülöp Anna - Szováta
61   Brassai Katalin - Gyergyószentmiklós
62   Sipos Zsolt Attila - Sepiszentgyörgy
63   Tóth Gábor Zsolt - Marosvásárhely
64   Kopacz Andras - Csikszereda
65   Borbáth - Szőcs István - Sepsiszentgyörgy
66   Sántha Csilla - Csíkszereda
67   Csenteri Judit - Szatmarnemeti
68   Demeter Zsolt - Sepsiszentgyörgy
69   Márton András - Csíkszereda
70   Sütő Gábor Csaba - Vargyas
71   Sütő Olga Borbála - Vargyas
72   Sütő Mária - Köpec
73   Kósa-kovács Csaba - Sat.vacaresti
74   Gál Zoltán - Csíkszerda
75   Kántor Levente Csongor - Madéfalva
76   Kedves Piroska - Csikszereda
77   Deák Kinga - Kovászna
78   Kedves Istvan - Csikszereda
79   Deák András - Kovászna
80   Somogyi Zsuzsanna - Sepsiszentgyorgy
81   Kedves Ignac - Csikszereda
82   Portik Ernő - Marosvásárhely
83   Ramonaite Radvile - Sükő
84   Nagy Gergely - Sükő
85   Szőke Imola - Marosvásárhely
86   Portik Katalin - Marosvásárhely
87   Portik Károly - Marosvásárhely
88   Filep Zsombor-nemere - Illyefalva
89   Nagfejeo Matild -
90   Marton Mária - Sepsiszengyörgy
91   Fekete Attila - Sepsiszentgyörgy
92   Fekete Orsolya - Sepsiszentgyörgy
93   Farkas Eszter Mária - Nagyvárad
94   Fekete Petra - Sepsiszentgyörgy
95   Fekete Attila Jr. - Sepsiszentgyörgy
96   Fekete Attila Gyula - Sepsiszentgyörgy
97   Pálosi Csaba - Marosvásárhely
98   Fekete Margareta - Sepsiszentgyörgy
99   Ötvös József - Marosvásárhely
100   Ferencz Réka - Sepsiszentgyörgy
101   Herbst Erzsebet - Sepsiszentgyörgy
102   Korodi Zoltan - Miercurea Ciuc
103   László Kálmán Ferenc - Csíkszereda
104   Csiszér Imre - Erzsébetbánya
105   László Erzsébet Mária - Csíkszereda
106   Balazs Attila - Kezdivasarhely
107   Ferencz Barna - Gyergyószentmiklós
108   Halmen Zoltán - Marosvásárhely
109   Jáni László - Sepsiszentgyörgy
110   Jáni Éva - Sepsiszentgyörgy
111   Bagoly György - Sepsiszentgyörgy
112   Bács Emese - Sepsiszentgyörgy
113   Kopacz Annamária - Sepsiszentgyörgy
114   Szabó Eszter - Sepsiszentgyörgy
115   Böjte Csaba - Csíkszereda
116   Bagoly György Jr. - Sepsiszentgyörgy
117   Vass Balázs - Székelyudvarhely
118   Jáni Réka - Sepsiszentgyörgy
119   Gál Mária - Brassó
120   Salamon Zoltán - Csíkpálfalva
121   SzÁvuly Attila - SzÉkelykeresztÚr
122   Takács Mihály - Székelykeresztúr
123   Bartha Levente - Kiskaszon
124   Tulit Attila - Sepsiszentgyörgy
125   Virag Magdolna - Nagybacon
126   Peter Laszlo - Cristuru Secuiesc
127   Major Jozsef - Szekelyhid
128   Kerekes Zoltán - Bethlen
129   Szabó István - Madaras
130   Csillik Ferenc - Szatmárnémeti
131   Csedő Attila - Székelyudvarhely
132   Mathe Emese - Sepsiszentgyorgy
133   Bodor Attila - Sepsiszentgyörgy
134   Márton Melánia - Székelyudvarhely
135   Bartha Ágnes - Göcs
136   Ilyés Róbert - Csíkszentimre
137   Birtalan Denes - Szekelyudvarhely
138   Borsody Csaba - Brasso
139   Birtalan Jolan - Szekelyudvarhely
140   Sandor Barnabas - Csikszereda
141   Szávuly Emese - Székelykeresztúr
142   Héjja Attila - Marosvásárhely
143   Ürögdi József - Székelyudvarhely
144   Domokos Szilard - Csikszereda
145   Kiss István - Cluj-napoca
146   Jakab Győző - Székelyudvarhely
147   András József - Négyfalu
148   Ferencz Alpar - Szekelyudvarhely
149   Benedek Izabella - Tekeropatak
150   Farkas Zoltán - Szováta
151   Benedek Attila - Tekeropatak
152   Görbe Áron - Csíkszereda
153   Sovárd Attila - Sepsiszentgyörgy
154   Fejes Ildikó - Sepsiszentgyörgy
155   Kiss András - Kézdivásárhely
156   Kiss Emilia - Kézdivásárhely
157   Csíki Sándor - Nyárádszereda
158   Sándor-zsigmond Dénes - Criszturu-secuiesc
159   Csáti Gábor - Nagyvárad
160   Kovács Ilona - Csikszereda
161   Salló Emőke - Csíkszereda
162   Bálint Beáta - Sepsiszentgyörgy
163   Bálint Balázs - Sepsiszentgyörgy
164   Szász Magdolna - Sepsiszentgyörgy
165   Nagy Eniko - Szekelyderzs
166   Sebők Orsolya - Zetelaka
167   Szász Csaba - Sepsiszentgyörgy
168   Nagy Odon - Szekelyderzs
169   Blága Ágnes - Madéfalva
170   Babos Attila - Csíkszereda
171   Tankó Szilárd - Csíkszereda
172   Antalka Zsuzsanna - Sepsiszentgyörgy
173   Nagy Geza - Szatmarnemeti
174   Biró Attila - Csikmadaras
175   Nagy Csongor-zsolt - Székelyudvarhely
176   Király Csaba-lóránd - Koloysvár
177   BenkŐ BÉla - BarÓt
178   Bélfenyéri László - Marosvásárhely
179   Tamas Julianna - Gyergyoszentmiklos
180   Szombath István - Marosvásárhely
181   Szőcs Béla - Csíkszereda
182   Csürös Csaba - Kászonaltíz
183   Fárr Vince - Marosvásárhely
184   Péter Attila Zsolt - Szatmárnémeti-sepsiszentgyörgy
185   Csürös Róbert - Kászonaltíz
186   Csürös Emese - Kászonaltíz
187   Gedo Pal - Szentegyhaza
188   Csürös Béla - Kászonaltíz
189   Erőss Lehel - Csíkszereda
190   Szilágyi Csaba - Nyárádszereda
191   Korpos Levente - Gyergyócsomafalva
192   Ferenczi Imola - Gyergyószentmiklós
193   Puskás Attila - Marosvásárhely/tg. Mures
194   Galambfalvi Rozália - Kend
195   Ferenczi Dezső - Gyergyószentmiklós
196   Ferenczi Soma - Gyergyószentmiklós
197   Szilágyi Nándor - Csomafalva/marosvásárhely
198   Ferenczi Zselyke - Gyergyószentmiklós
199   Szakács László - Csíkszereda
200   Puskás Izabella - Marosvásárhely/tg. Mures
201   Bostenaru András - Gyergyószentmiklós
202   Kécsi-kováts Judit - Sepsiszentgyörgy
203   Bostenaru Zsuzsa - Gyergyószentmiklós
204   Fülöp-székely Botond - Székelyudvarhely
205   Miklós Tolokán-király - Sóvárad
206   Papai Alpar Laszlo - Marosvassarhely
207   Papai Emese - Marosvasarhely
208   Ábrahám Árpád - Csikszereda
209   Antal Zoltán - Székelykeresztúr
210   Farkas Izabella-katalin - Szekelyudvarhely
211   Tóth Balázs - Kézdivásárhely
212   László László - Madaras
213   Tóth Olivér - Kézdivásárhely
214   Tóth Réka - Kézdivásárhely
215   Tóth József - Nyújtód
216   Bojte Ferenc - Marosvasarhely
217   Nyárádi Zsolt - Székelyudvarhely
218   Bojte Klaudia - Marosvasarhely
219   Fulop Erika - Kezdiszarazpatak
220   Balog Maria - Marossarpatak
221   Sebestyén Zoltán - Zetelaka
222   Fulop Istvan - Kezdiszarazpatak
223   Nagy Zsolt - Brasso
224   Kovacs Tivadar - Kezdiszarazpatak
225   Barabas Peter - Marosvasarhely
226   Kovacs Maria - Kezdiszarazpatak
227   Kovacs Barna Levente - Kezdiszarazpatak
228   Kovacs Imrene - Kezdiszarazpatak
229   Borbáth Sándor - Sepsiszentgyörgy
230   Vígh Piroska - Marosvásárhely
231   Salló Zoltán - Csíkszereda
232   Gyenge László - Csíkszereda
233   Laszlo Zswolt - Odorheiu Secuiesc
234   Kozma Orsolya - Sepsiszentgyörgy
235   Erdély András - Sepsiszentgyörgy
236   Háromszéki Eszter - Kézdivásárhely
237   Filep Ágnes - Illyefalva
238   Simon Sándor - Ditró
239   Szász Imre - Korond
240   Lőrinczi Edit - Székelykeresztúr
241   Simon Ilona - Ditró
242   Oláh-gál Róbert - Csíkszereda
243   Tóth Enikő - Sepsiszentgyörgy
244   Simon Ildikó - Ditró
245   Muszka Árpád - Hármasfalu
246   Orban Lorand - Székelyudvarhely
247   Muszka Ibolya - Hármasfalu
248   Fazakas Tamas - Kézdivásárhely
249   Molnar Attila - Székelyudvarhely
250   Lukács Lóránt - Nyújtód
251   Simon Orsolya - Ditró
252   Molnar Csaba - Székelyudvarhely
253   Lukács Tünde - Nyújtód
254   Orban Timea - Székelyudvarhely
255   Orban Kalman - Székelyudvarhely
256   Orban Gizella - Székelyudvarhely
257   Lukács Anna - Nyújtód
258   Balazs Imre - Szentegyháza
259   Orban Klara - Székelyudvarhely
260   Simon Ákos - Ditró
261   Gothárd Tibor - Székelyudvarhely
262   Veres-kupán László - Szatmárnémeti
263   Farkas Istvan - Nagybacon
264   Veres-kupán Enikő - Szatmárnémeti
265   Benczédi Piroska - Olasztelek
266   Veres-kupán Emese - Szatmárnémeti
267   Veres-kupán Hunor - Szatmárnémeti
268   Valentin József - Székelykeresztúr
269   Benczédi Huba Loránt - Olasztelek
270   Kis MÄrta - Szatmarnemeti
271   Marsal Ferenc - Csikszentdomokos
272   Balázs Melinda - Székelykeresztúr
273   Beke Istvan - Kezdivasarhely
274   Hegyi Zoli - Nagyszeben
275   Pakocs Lajos - Kézdivásárhely
276   Hegyi Irma Mária - Nagyszeben
277   Bereczki András - Paptamási
278   Siklódy Ferenc - Csíkszereda
279   Madár Szilárd - Sepsiszentgyörgy
280   Vaszi Andras - Gyimeskozeplok
281   Kónya István Attila - Zabola
282   Vaszi Piroska - Gyimeskozeplok
283   Jakab Tibor - Sepsiszentgyörgy
284   Török Károly - Gyergyóalfalu
285   Navrea Adél - Székelyudvarhely
286   Silló Kinga - Csíkszereda
287   Bálint József - Sepsiszentgyörgy
288   Péter Zoltán - Csíkszereda
289   Csutak Sándor - Zabola
290   Csutak Ágnes - Zabola
291   Binder Ferenc - Sepsiszentgyörgy
292   Nagy. B. Viktor - Sepsiszentgyörgy
293   László Zsolt - Csikcsomortán
294   Kerekes Károly-kálmán - Sepsiszentgyörgy
295   Román Richárd - Szákelyszáldobos
296   Kecskes Ella - Egerszek
297   Simó Károly - Székelyudvarhely
298   Mate Zsolt - Szekelyudvarhely
299   Jakab Béla - Székelykeresztúr
300   Szabó László - Kolozsvár
301   Ferenczi Z. Sámuel - Sepsiszentgyörgy
302   Orbán Mária - Szováta
303   Katona Lajos - Kolozsvár
304   Vrencean Lorand - Csikszereda
305   Balint Beata - Csikszereda
306   Mihály Csaba - Szentegyháza
307   Dull Istvan - Sepsiszentgyörgy
308   Buzogany Tamas - Szekelyudvarhely
309   Siklódi Bátor - Székelyudvarhely
310   Barabás Laura - Gyergyóalfalu
311   Bege Zoltan - Csikszereda
312   Fulop András - Csikcsicso
313   Balázs Melinda - Csíkszereda
314   Bege Edit - Csikszereda
315   Dr. Szász Szabolcs Csaba - Kézdivásárhely
316   Bege Margit - Csikszereda
317   Bordás Szabolcs - Uzon
318   Nagy Helga - Szatmárnémeti
319   Bandár József - Szováta
320   Albert Elod - Marosfo
321   Berkeczi Angela Erzsebet - Székelyudvarhely
322   Bajkó Andrea - Marosvásárhely
323   László József Attila - Dicsőszentmárton
324   Szász Emőke - Kézdivásárhely
325   Fazakas Barna - Székelykeresztúr
326   Bors Norbert - Csikverebes
327   Szopos András - Csíkszereda
328   KovÁcs Zsolt - Élesd - Alesd
329   Nemes Mátyás - Székelyudvarhely
330   Ambrus Levente - Parajd
331   Nemes István - Székelyudvarhely
332   Nemes Rozália - Székelyudvarhely
333   Veres Ibolya - Uzon
334   Boga Norbert - Csíkszentsimon
335   Rausz Gerda - Kolozsvar
336   Balázs Klára - Székelykeresztúr
337   Bodor Andras - Tusnad Sat
338   Domokos Dénes - Csíkszereda
339   Eros Roland - Marosfo
340   Domokos Terézia - Csíkszereda
341   Kozma Szilárd - Gyergyószárhegy
342   Gyarmati Pál - Székelyudvarhely
343   Burjan Stefan - Brasso
344   Burjan Gabriella - Brasso
345   Erőss Péter - Sepsiszentgyörgy
346   Kodesch Blanka - Brasov
347   Farkas Attila - Brasov
348   Ferenczi Katalin - Szekelyudvarhely
349   Kodesch Ildiko - Brasso
350   Bálint Lajos Lóránt - Csikmadaras
351   Kelemen Karoly - Csikszereda
352   Nagy Sandor - Szekelydalya
353   Krisán Csaba - Székelykeresztúr
354   Kun Henriett - Szatmárnémeti
355   Nagy Lujza - Szekelyudvarhely
356   Ballo Albert - Csikszentimre
357   Gellér József - Zetelaka
358   Kémenes Attila - Szárhegy
359   György Zoltán - Gyergyószentmiklós
360   Péterffy Csilla - Sepsiszentgyöegy
361   Kémenes Ildikó - Szárhegy
362   Kelemen Andor - Attila - Ozun
363   Deák Gyula Levente - Sepsiszentgyörgy
364   Molnár Levente Zsolt - Talisora
365   Biro Andras - Szekelyudvarhely
366   Zsombori Berta - Szekelyudvarhely
367   Szilágyi Ibolya - Brassó
368   Veress Attila-huba - Kézdivásárhely
369   Szilágyi Jenő - Brassó
370   Pál Ildikó - Gyergyószentmiklós
371   Lupán Kriszta - Kézdivásárhely
372   Gál Diána - Szatmárnémeti
373   Krisán Emőke - Székelykeresztúr
374   Sarosi Zsolt Mihaly - Marosvasarhely
375   Sándor Zsolt István - Szentegyháza
376   KovÁcs ZoltÁn - Alesd
377   Dobre Iolanda - Chitila
378   Sándor Erzsébet - Vlahita
379   Jenei Szabolcs - Zsolt - Csikszereda
380   SÁndor Antal Antal - Szentegyháza
381   Józsa András - Sepsiszentgyörgy
382   Sándor Szabolcs - Szentegyháza
383   Józsa Emma - Sepsiszentgyörgy
384   Sándor Sára - Szentegyháza
385   Varga Annamaria - Mikoujfalu
386   Szollosi Erika - Nyaradszereda
387   Szikszai László - Nagyvárad
388   Szollosi Janos - Zoltan - Nyaradszereda
389   David Andrea - Kezdivasarhely
390   Teleki Laszlo - Targu Secuiesc
391   Kastal András - Gyergyószentmiklós
392   Kozma Botond - Csikszereda
393   Sandor Elvira - Csikszereda
394   Józsa Emilia - Sepsiszentgyörgy
395   Sandor Lorinc - Csikszereda
396   Simó Adolf - Csíkszereda
397   Sándor György - Nagygalambfalva
398   Klozer Ferenc - Sepsiszentgyörgy
399   Friss Gyula - Székelyudvarhely
400   Klozer Anna-mária - Sepsiszentgyörgy
401   Miklóssy Gyula-endre - Kolozsvár
402   Becker Ágnes - Illjefalva
403   Molnár Krisztina - Szentegyháza
404   Ferencz Edith - Sepsiszentgyörgy
405   Dull Melinda - Hegykozcsatar
406   Veress Ernest - Székelyudvarhely
407   Lukács Attila - Tusnádfürdő
408   Dull Csaba Attila - Hegykozcsatar
409   Szabó Tünde - Kovászna
410   Lukács Tünde - Tusnádfürdő
411   Lukács Lajos - Tusnádfürdő
412   Lukács Sarolta - Tusnádfürdő
413   Vida Sandor - Sepsiszentgyoegy
414   Ababi Annamária - Nagyvárad
415   Bartos Istvan - Bereck
416   Vida Nora - Sepsiszentgyorgy
417   Maksai Levente - Sepsiszentgyorgy
418   Csere Annamaria - Sepsiszentgyorgy
419   Maksai Laszlo - Sepsiszentgyorgy
420   Nagy Emilia - Sepsiszentgyorgy
421   Csere Janos - Fotosmartonos
422   Csere Piroska - Fotosmartonos
423   Jeddy Janka - Székelykeresztúr
424   Gall Jozsef - Sepsikorospatak
425   Nagy Gavrila - Sepsiszentgyorgy
426   Zerkula András - Gyergyoszentmiklos
427   Kovacs Tibor - Csikrakos
428   Gálfi Ferenc - Etéd
429   Holhos Sándor - Nagyvárad
430   Pataki Attila István - Oradea
431   Fazakas Laszlo - Sepsiszentgyorgy
432   Mar Lajos - Sepsiszentgyorgy
433   Kelemen Magdolna - Parajd
434   Kelemen Edit - Székelykeresztúr
435   Vinczeffy Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
436   Szávuly Gabriella - Székelykeresztúr
437   Mar Zsolt - Sepsiszentgyorgy
438   Mészáros Ágoston - Kiskászon
439   Dr Franyó Ildikó - Székesfehérvár
440   Mar Jozsef - Sepsibukszad
441   László István - Szászrégen
442   Siklódi Terézia - Sepsiszentgyörgy
443   Siklódi Ferenc - Sepsiszentgyörgy
444   Siklódi Francisc - Sepsiszentgyörgy
445   Marci Iren - Sepsiszentgyorgy
446   Székely Zoltán - Csíkszentdomokos
447   Miees Rozalia - Sepsiszentgyorgy
448   Székely Kinga - Csíkszentdomokos
449   Szabó Csengele - Sepsiszentgyörgy
450   Kari Botond - Gyergyószentmiklós
451   Mar Magdolna - Sepsibukszad
452   Székely Kinga - Csíkszentdomokos
453   Papp Béla - Szilágysomlyó
454   Vágási Csaba - Gyergyoszentmiklos
455   Vágási Ilona - Gyergyoszentmiklos
456   Vágási István - Gyergyoszentmiklos
457   Vágási Zsolt - Gyergyoszentmiklos
458   Sipos Lehel - Sepsiszentgyörgy
459   Ferencz László - Gyergyószentmiklós
460   Simon Julianna - Vadasd
461   Ferencz Jolán - Gyergyószentmiklós
462   Fazakas Berta - Csikfalva
463   Portik Sándor - Csikszereda
464   Lajos Izabella - Csikszereda
465   Tóth I István - Györgyfalva
466   Holló Terézia - Csikszereda
467   Varga Tímea Katalin - Szatmárnémeti
468   Sárig Annamária - Csikcsicsó
469   Demeter István - Csíksyereda
470   Venczel András - Kézdiszentlélek
471   Ciuculescu Istvan - Gyergyoszentmiklos
472   Nagy Csenge Orsolya - Nagyszalonta
473   Bota Simona-cristina - Gyergyószentmiklós
474   Demeter Erzsebet - Kend
475   Ciuculescu Istvan - Gyergyoszentmiklos
476   Demeter Attila - Kend
477   Kozma Lajos - Székelykeresztúr
478   Kibedi Palma - Kend
479   Árus Zsolt István - Gyergyószentmiklós
480   Kibedi Elemer-zalan - Kend
481   Németh Árpád - Sepsiszentgyörgy
482   Németh Árpád - Sepsiszentgyörgy
483   Kölcze József - Kovászna
484   Bandár Enikő - Szováta
485   Szebeni Hajnal - Kezdivasarhely
486   Orban Adel - Szekelykeresztur
487   Holló Attila Mátyás - Csikszereda
488   Kiss Gábor - Kovászna
489   Fodor Endre - Gyergyókilyénfalva
490   Gáspár László - Nagyenyed
491   Bányai István - Érsemjén
492   Kollo Attila - Borszék
493   Ferencz Adél - Gyergyóremete
494   Szabo Peter - Sepsiszentgyorgy
495   Oláh Gyöngyi - Nagybacon
496   Dull Enikő - Sepsiszentgyörgy
497   Albert Ervin Ervin Albert - Bibarcfalva
498   Vizi Robert - Kezdiszentkereszt
499   Albert Ervin - Bibarcfalva
500   Szakáts Zsuzsanna - Csíkszereda
501   Imre István - Marosvásárhely
502   Sándor Mátyás - Csíkjenőfalva
503   Szakáli Zsolt - Csikszereda
504   Sándor Ilona - Csíkjenőfalva
505   Boldizsar Bela - Belafalva
506   Boldizsar Katalin - Belafalva
507   Cherekes Levente - Belafalva
508   Fárr Szabó Erzsébet - Marosvásárhely
509   Fárr György - Marosvásárhely
510   Vezsenyi Erika - Csíkszereda
511   Böszörményi Nagy Berta - Marosvásárhely
512   Mike Tünde Mária - Kézdivásárhely
513   Edler András György - Illyefalva
514   Palkó Róbert - Sepsiszentgyörgy
515   Kedves Csaba - Csíkjenőfalva
516   Antal István - Csíkszereda
517   Csatlos Csaba Zsolt - Marosvasarhely
518   Karacsony Eva - Sepsiszentgyorgy
519   Lőrincz Teréz -
520   Bal?zs Tibor - Gyergyoremete
521   Veress Dávid - Csíkszereda
522   Székely-benczédi László - Nyárádszentmárton
523   Nagy Brigitta - Szende - Sepsiszentgyörgy
524   Kászoni Szilárd - Nagysolymos
525   Hartyáni Ágnes - Cegléd
526   Veress Klara - Sepsiszentgyorgy
527   Balazs Margit - Sepsiszentgyorgy
528   Szőcs Sándor - Bibarcfalva
529   Veress Csaba - Sepsiszentgyorgy
530   Molnar Timea - Sepsiszentgyorgy
531   Péter Gyöngyi - Nagyajta
532   Pászka Jenő - Brasso
533   Dósa Attila Zsolt - Marosvasarhely
534   Simon Simon Zsuzsa - Sepsiszentgyörgy
535   Tamás Mária - Gyergyószentmiklós
536   Péter Géza - Nagyajta
537   Horvath Zoltan Ignac - Marosvasarhely
538   Dósa Attila Zsolt - Marosvasarhely
539   Csergő Vince - Gyergyószentmiklós
540   László Alpár - Sepsiszentgyörgy
541   Máté Emese - Székelyudvarhely
542   Csoma Attila - Székelyudvarhely
543   Pepela Ágnes - Marosvasarhely
544   Kese Gergely - Sepsiszentgyorgy
545   Gecse István - Köpec
546   Gecse Zelma - Köpec
547   Csillag Emoke - Sepsiszentgyorgy
548   Csillag Janos - Sepsiszentgyorgy
549   Csillag Norbert - Sepsiszentgyorgy
550   Pánczél Szilárd - Marosvásárhely
551   Peter Csaba - Siculeni
552   Orban Gyorgy - Sepsiszentgyorgy
553   Orban Ilona - Sepsiszentgyorgy
554   Csillag Eszter - Sepsiszentgyorgy
555   Csillag Janos - Sepsiszentgyorgy
556   Ferencz Hunor - Csiksszereda
557   Zrinyi Istvan - Mangalia
558   Blénessy Botond - Sepsiszentgyörgy
559   Blénessy Beáta - Sepsiszentgyörgy
560   Bálint Enikő - Székelykeresztúr
561   Szabó István - Miercurea Ciuc
562   Szabo Zsolt - Marosvasarhey
563   Bakk- Dávid László- Zoltán - Kézdivásárhely
564   Bakk- Dávid Enikő Mária Magdolna - Kézdivásárhely
565   Hirth Lehel - Szinervaralja
566   Sebestyén Réka - Lemhény
567   Bicsak Mátyás - Gyergyószentmiklós
568   Rozsnyai László - Kolozsvár
569   Bicsak Mátyás - Gyergyószentmiklós
570   Koffol Gábor - Székelyudvarhely
571   Antal Róbert-istván - Gyimesbükk
572   Antalka Jakab-gyulas - Sepsiszentgyörgy
573   Benko Levente - Barot
574   Vécsi Nagy Zoltán - Sükő
575   Kilin József-attila - Kolozsvár
576   Szabó Jolanda - Oradea
577   Molnár Zsolt - Sepsiszentgyörgy
578   Varga Gyopárka - Csíkszereda
579   Bustya Áron - Marosvásárhely
580   Khell Noémi - Brassó
581   András Attila - Lövéte
582   Páll Árpád Gxula - Madéfalva
583   Páll Zsófia - Madéfalva
584   Páll Zoltán Csaba - Madéfalva
585   Bodó Anna - Sepsiszentgyörgy
586   Sánduly Lajos - Zeteváralja
587   Oltean Dorin - Csikszereda
588   Gyori Mircea Cornel - Temesvar
589   Kakucs Zsolt - Marosvásárhely
590   Végh Előd - Szentegyhaza
591   Laczko-angi Ervin - Gergyo-remete
592   Pardi Adalbert - Nagyvarad
593   Demeter Miklós - Sepsiszentgyörgy
594   Balázs Orsolya - Kolozsvár
595   Lőrincz Zoltán - Csíkmadaras
596   Fibula Tünde - Csikdánfalva
597   Konya Laszlo - Kolozsvar
598   Dumitru Katalin - Sepsiszentgyorgy
599   Megyesi Margit - Sepsiszentgyorgy
600   Veress Irma - Sepsiszentgyorgy
601   Dumitru Toma - Sepsiszentgyorgy
602   Dumitru Ilie - Sepsiszentgyorgy
603   Daniel Ferenc - Sepsiszentgyorgy
604   Porodan Bela - Sepsiszentgyorgy
605   Scridon Sandor - Sepsiszentgyorgy
606   Porodan Istvan - Sepsiszentgyorgy
607   Hajdo Ecaterina - Sepsiszentgyorgy
608   Plugor Margit - Sepsiszentgyorgy
609   Daniel Ferenc Istvan - Sepsiszentgyorgy
610   Casas Sandor - Sepsiszentgyorgy
611   Plugor Jozsef - Sepsiszentgyorgy
612   Gegő Endre - Csíkszereda
613   Mihály Lóránd - Olasztelek
614   Gegő Apollónia - Madéfalva
615   András Zoltán - Lövéte
616   Szabó Nándor - Marosvásárhely
617   Farkas Csaba - Sepsiszentgyörgy
618   Pál Vilmos - Kőrispatak
619   Gidó Melinda - Székelyudvarhely
620   Kulcsár István - Kézdivásárhely
621   Lakó Péterfi Tünde - Marosvásárhely
622   Bardocz R Gabriella - Sepsiszentgyorgy
623   Dr,menyhártné Szövérfi Katalin - Targu-mures
624   Kisgyörgy László - Sepsiszentgyörgy
625   Becze András - Csíkszereda
626   Teleki Laszlo - Sepsiszentgyorgy
627   Ifj. Hajdú Imre - Sovata
628   Becze Erzsébet - Csíkszereda
629   Dombi Sandor - Kezdivasarhely
630   Becze Irén - Kászonfeltíz
631   Id. Szabó András - Csíkszentkirály
632   Barta Csaba-attila - Marosvasarhely
633   Szeibert Istvan - Kolozsvar
634   Szakács-bodor István - Csíkszereda
635   Tulit Ilona - Sepsiszentgyörgy
636   Szeibert Gizella Agnes - Kolozsvar
637   Kozma Árpad - Sepsiszentgyorgy
638   Fulop Imre - Szekelyvaja
639   Kozma Eniko - Sepsiszentgyorgy
640   Karda Judit - Cs?kdánfalva
641   Barabas Ibolya - Kezdivasarhely
642   Máté Margit - Kászonaltíz
643   Kozma Tunde - Gyergyoszarhegy
644   Máté Ambrus - Kászonaltíz
645   Dósa Kálra - Marosvásárhely
646   Lukács Imre - Csíkszereda
647   Karda Zsolt - Csíkdánfalva
648   Koporaj Geza - Bolon
649   Lukács Anna - Csíkszereda
650   Sandor Laszlo-btond - Kezdivasarhely
651   Feketics Tunde - Marosvasarhely
652   Albert Csongor - Miercurea-ciuc
653   Bereczki Csaba - Csikszentmiklos
654   Tunyogi Zsuzsa - Sepsiszentgyorgy
655   Antal Attila - Sepsiszentgyorgy
656   Lukacs Lehel - Csikszentkiraly
657   Jakab Gyula - Sepsiszentgyorgy
658   Jakab Eva - Sepsiszentgyorgy
659   Terza Lajos - Sepsiszentgyorgy
660   Toth Erzsebet - Nagyvarad
661   Hajdú Orsolya - Szovata
662   Bus Zoltan - Marosvasarhely
663   Salamon Zoltán - Csíkszereda
664   Balázs Erika - Korond
665   Both Csaba Attila - Marosvásárhely
666   Gáspár Erika - Szörcse
667   Luka Gusztáv - Marosvásárhely
668   Pompel Eniko - Nyaradszereda
669   Kolcsár Levente - Kolozsvár
670   Pálfi István János - Csíkszereda
671   Pálfi Edit - Csíkszereda
672   Váta Tilda - Sepsiszentgyörgy
673   Bölöni Botond - Székelyudvarhely
674   Fülöp Ibolya - Marosvásárhely
675   Fülöp Ágoston - Marosvásárhely
676   Csaba Csongor Csiki - Barót
677   Buzogany Laszlo - Szekelykeresztur
678   Mónika Csiki - Barót
679   Nagy Imre - Targu Mures
680   Nagy Maria Edit - Marosvasarhely
681   Magor Csiki - Barót
682   Török Attila János - Marosvásárhely
683   Mihály György Szakács - Barót
684   Szabó Judit - Gyergyószentmiklós
685   Burchard Martha - Geesthacht
686   Szentes Annamaria - Bukarest
687   Gábor Kolumbán - Olasztelek
688   Baranyai Lorinc - Torda
689   Nemes István - Csíkszereda
690   László Béla - Erdőfüle
691   László Vilma - Erdőfüle
692   Nemes Rozália - Csíkszereda
693   László Zoltán - Erdőfüle
694   Székely Károly - Sepsiszentgyörgy
695   Albert-homonnai Marton - Csikszereda
696   Kovacs Julianna - Csikszereda
697   Fülöp Botond - Sepsiszentgyörgy
698   Bencze Zsolt - Szentegyhaza
699   Magda Zsolt - Eger
700   Barabás Dénes - Marosvásárhely
701   Magda Petra - Eger
702   Farkas Kálmán - Csíkszereda
703   Gál Csaba - Székelyudvarhely
704   Gál Erzsébet - Székelyudvarhely
705   Rákóczi Olivér - Baia Mare
706   Lázár Botond - Székelyudvarhely
707   Gyarmati Gyöngyike-noémi - Székelyudvarhely
708   Bartha Ildikó - Sepsiszentgyörgy
709   Kacsó András-levente - Sepsiszentgyörgy
710   Szakál Barna - Sepsiszentgyörgy
711   Gyarmati Boglárka - Székelyudvarhely
712   Szakál Ferenc - Sepsiszentgyörgy
713   Lakatos Péter - Marosvásárhely
714   Szakál Katalin - Sepsiszentgyörgy
715   Orban-kis Karoly - Marosvásárhely
716   Sebestyén László Ede - Hosszúmező/cimpulung La Tisa
717   Váló Irén - Rimetea-alba
718   Váló Attila - Torockó
719   Simon János - Marosszentkirály
720   TÓth ÁrpÁd - SÓvÁrad
721   Tókos Szabolcs - Székelyudvarhely
722   Rotariu Csilla - Magherani
723   Zsarnowszky Lóránt - Marosvásárhely
724   Tókos Béla - Székelyudvarhely
725   Tókos Olga - Székelyudvarhely
726   Ütő Gusztáv - Sepsiszentgyörgy
727   Bléga Beáta -
728   Veres Erzsebet - Csikszereda
729   Veres Sandor - Csikszereda
730   Jozsa Istvan - Szentegyhaza
731   Veres Nandor - Gyergyoszentmiklos
732   Székely Szilárd - Székelykeresztúr
733   Péter Adolf - Csíkszenttamás
734   Lengyel Niké - Kézdivásárhely
735   Csutak Sándor - Kászonjakabfalva
736   Kelemen Antal - Csikcsicso
737   Sata Albert - Székelykeresztúr
738   Zsók Levente - Csikdánfalva
739   Gazda József - Kovászna
740   Szász Barna - Sepsiszentgyörgy
741   Botha Ildikó - Marosvásárhely
742   Bartis Szende - Reci
743   Lorincz [gnac - Csikszereda
744   Józsa Gizella Zsuzsanna - Sepsiszentgyörgy
745   Katona Imre - Zoltan
746   Kiss Károly - Élesd
747   Bakó Zoltán - Illyefalva
748   Kedves Csaba István - Csíkszentdomokos
749   Babos László - Sepsiszentgyörgy
750   Marton Antal - Székelyabod
751   Kovács Árpád András - Ditró
752   Tóth-vizer László - Nagykároly/uzon
753   Portik-bakai Ervin - Temesvar
754   Máté István Csaba - Sepsiszentgyörgy
755   László Csilla - Temesvár
756   Szász Zoltán - Marosvásárhely
757   Sebestyen-pal Edit - Kolozsvar
758   Marton Antal - Székelyabod
759   Fülöp Anna - 2132 Göd
760   SzÁvuly Jolán - SzÉkelykeresztÚr
761   Fülöp Csaba - 2132göd
762   Zonda Mária - Sepsiszentgyörgy
763   Péterfi Árpád - Sepsiszentgyörgy
764   Nagy Gyöngyvér - Csíkszereda
765   Katona Eva Maria - Zoltan
766   Bács Levente - Sepsiszentgyörgy
767   Mészáros Klára - Csíkszereda
768   Máthé Péter -
769   Kelemen László - Sepsiszentgyörgy
770   Zörgő László - Székelyudvarhely
771   Farkas Réka - Sepsiszentgyörgy
772   Nagy Geza - Marosvasarhely
773   Mikó Csilla-borbála - Sepsiszentgyörgy
774   Lukacs Ignac - Sepsiszentgyorgy
775   Demeter Virág Katalin - Sepsiszentgyörgy
776   Főcze Gyula - Sepsiszentgyörgy
777   Donath Emoke - Marosvásárhely
778   Fazakas Zsuzsa - Sepsiszentgyorgy
779   Szőke Szabolcs - Nagybánya
780   Pop Emil - Budapest
781   Portik Bálint - Gyergyoremete
782   Portik Ibolya - Gyergyoremete
783   Portik Levente - Gyergyoremete
784   Portik Csilla - Gyergyoremete
785   Csiszer Csongor - Targu Mures
786   Szekely Ioan - Sepsiszentgyorgy1
787   Portik Csilla - Gyergyoremete
788   Lukács Tamás - Marosvásárhely
789   Gál Béni Jenő - Sepsiszentgyörgy
790   Nagy István - Zetelaka
791   Kerestely Laszlo - Sepsiszentgyorgy
792   Puskás Katalin - Kovászna
793   Makó Csaba - Kovászna
794   Bereczki Mihály Barna - Sepsiszentgyörgy
795   Kleindl Lehel - Targu-mures
796   Papp Zoltán - Szatmárnémeti
797   Bedő András - Sepsiszentgyörgy
798   Zoltáni Brigitta - Sepsiszentgyörgy
799   Szász Edit - Brassó
800   Kölcze Zsuzsánna - Kézdivásárhely
801   Gáll Magor - Marosvásárhely
802   Császár Attila - Csíkrákos
803   Ráduly Ferencz - Csíkszereda
804   Bede Szabolcs - Papolc
805   Nagy Julianna Reka - Papolc
806   Barabas Ferenc - Sepsiszentgyorgy
807   Ráduly Gabriella - Csíkszereda
808   Furus Levente - Sepsiszentgyörgy
809   Szakács Veronika - Székelyudvarhely
810   Handra Endre - Szentkatolna
811   Kiraly Tunde Helen - Sepsiszentgyorgy
812   Opra Zsófia-szende - Kovászna
813   Kis Janos Laszlo - Sepsiszentgyorgy
814   Kulcsár-rabocskai János Levente - Egrestő
815   Kulcsár-rabocskai Lilla Andrea - Egrestő
816   Magyari Irén - Marosvásárhely
817   Kulcsár János - Gyulakuta
818   Kulcsár Mária - Gyulakuta
819   Klein József - Marosvásárhely
820   Koffol Károly Róbert - Marosvásárhely
821   Babos Albert - Kézdivásárhely
822   Aszalos Eniko - Maroskeresztur
823   Szabó Imre - Sepsiszentgyörgy
824   Imre Szabolcs István - Kézdivásárhely
825   Imre István - Kézdivásárhely
826   Imre Ilona - Kézdivásárhely
827   Imre Zsolt - Kézdivásárhely
828   Albert Melinda - Kezdivasarhely
829   Miholcsa József - Marossárpatak
830   Miholcsa Júlia - Marossárpatak
831   Veres János - Szentivánlaborfalva
832   Debreczeni Zsuzsa - Sepsiszentgyorgy
833   Ambrus Albert-ÁrpÁd - Gyergyócsomafalva
834   Bukkosi Sandor - Marosvasarhely
835   Ambrus Krisztina - Gyergyócsomafalva
836   Ferencz Fzsolt2 - Gyergyószentmiklós
837   Molnár Imre - Nagyvárad
838   Illyés László - Csíkszereda
839   Szenkovics Maria - Sovata
840   Csíki Istvnán - Szováta
841   Demeter Péter - Nyárádszereda
842   Tengyer Minea - Nyárádszereda
843   Szenkovics Maria - Sovata
844   Csíki Matild - Szováta
845   Farcádi Botond - Sepsiszentgyörgy
846   Csíki Zoltán - Szováta
847   Molnár Domokos - Szováta
848   Molnár Szabolcs - Szováta
849   Rózsa Balázs - Kézdivásárhely
850   Orbán Dénes - Szováta
851   Sándor Árpád - Szováta
852   Sándor Etelka - Szováta
853   Salamon Kata - Kézdivásárhely
854   Domokos Károly - Kolozsvár
855   Ifj.sándor Árpád - Szováta
856   Biro Zsigmond-sandor - Nyaradszereda
857   Sándor Mónika - Szováta
858   Sándor Klaudia - Szováta
859   Borsos Attila-istván - Gyergyószentmiklós
860   Kőszegi János - Szováta
861   Kőszegi Katalin - Szováta
862   Kőszegi Gellért - Szováta
863   Réthi Szabolcs - Zabola
864   Albert Csaba - Szováta
865   Albert Margit - Szováta
866   Maron Sandor - Nyaradszereda
867   Demeter Orsolya - Sepsiszentgyörgy
868   Szabo Zsolt - Szovata
869   Szabó Csilla - Sepsiszentgyörgy
870   Fazakas Sándor - Tusnádfürdő
871   Szabó Júlia - Sepsiszentgyörgy
872   Magyari Zselyke - Sepsiszentgyörgy
873   Balázs Róbert - Kezdivasarhely
874   Kolumbán Hajnalka - Sepsiszentgyörgy
875   Bölöni Ida Mária - Sepsiszentgyörgy
876   Borsos Ildikó - Sepsiszentgyörgy
877   Beke Zoltan - Csikszentsimon
878   Rózsa Gabriella - Kezdivásárhely
879   Beke Magdolna - Csikszentsimon
880   Daradics Andrea-noemi - Csikszereda
881   Salamon Ferenc Sándor - Kezdivásárhely
882   Beke Mark - Csikszentsimon
883   Beke Bernadett - Csikszentsimon
884   Szilveszter Szabolcs - Targu Secuiesc
885   Beke Margit - Csikszentsimon
886   Bartha Lajos - Torda
887   Antalka László - Kézdivásárhely
888   Sárosi Terézia - Kézdivásárhely
889   Beke Margit - Csikszentsimon
890   Antalka Mária Magdolna - Kézdivásárhely
891   Fecske Rita - Gyergyószentmiklós
892   Baróthy Éva - Szováta
893   Baróthy Jenő - Szováta
894   Denes Albin - Magyarlapos
895   Laszlo Hajnal - Gyergyoszentmiklos
896   Gabos Melinda Irisz - Kolozsvar
897   Pap Donath Zsofia - Marosvasarhely
898   Pap Donath Laszlo - Marosvasarhely
899   Donath Adel - Marosvasarhely
900   Deák Ferenc-loránd - Kézdivásárhely
901   Léva Norbert - Kézdivásárhely
902   Szabó Gyula - Kovászna
903   Nagy Eniko - Marosvasarhely
904   Istók Lajos - Feliceni
905   Zsarnai Attila - Miakolc
906   Erika Mihaly - Csikszereda
907   Bodo Endre - Marosvasarhely
908   Bodo Erzsebet - Marosvasarhely
909   Baricz Dezső - Borzont
910   Mihaly Jozsef - Csikszereda
911   Adorjáni Alpár - Marosvásárhely
912   Kiss Zoltan - Gyergyoszentmiklos
913   Galfi Anna-maria - München
914   Kiss Ildiko - Gyergyoszentmiklos
915   Pal András - Kend
916   Hönig Arnold - Székelyudvarhely
917   Kovács Ágota - Csikszereda
918   Kovács Zoltán - Csikszereda
919   Kovács Mária - Csikszereda
920   Dani Szőcs Ilona - Csikszereda
921   Opra Attila - Sepsiszentgyorgy
922   Kopacz Norbert - Csíkszereda
923   Szentes Dionesie - Marosvásérhely
924   Aiman Zsolt - Csikszereda
925   Végh Jutka - Marosvásárhely
926   Tanko Elod - Csikszereda
927   Salamon Gabriella - Marosvasarhely
928   Székely Zoltán - Marosszentgyőrgy
929   Krisán Berta - Székelykeresztúr
930   Krisán Szabolcs - Székelykeresztúr
931   Krisán Mária - Székelykeresztúr
932   Krisán József - Székelykeresztúr
933   Török Anna - Gyergyószentmiklós
934   Floriska István - Kolozsvár
935   Kedves Péter - Gyergyószentmiklós
936   Kiss Ibolya - Marosvásárhely
937   Sárosi Csaba - Kézdivásárhely
938   Török Mária - Székelykeresztúr
939   Timar Attila - Mezőtúr
940   Dukrét Lajos - Sepsiszentgyörgy
941   Plugor árpád - Tg.mures-marosvásárhely
942   Hadnagy Géza - Farkaslaka
943   Bustya Dezső - Marosvásárhely
944   Sárosi átyás-zsolt - Kézdivásárhely
945   Bustya Erzsébet - Marosvásárhely
946   Feketics Laszlo - Nyaradkaracsony
947   Székely Attila - Csíkszereda
948   Feketics Margit - Nyaradkaracsony
949   Feketics Monika - Nyaradkaracsony
950   Feketics Csaba - Nyaradkaracsony
951   Muszka József - Hármasfalu
952   Muszka Erzsébet - Hármasfalu
953   Szathmari Lajos - Nyaradkaracsony
954   Szathmari Margit - Nyaradkaracsony
955   Keresztesi Laszlo - Madaras
956   Vata Tunde - Sepsiszentgyorgy
957   Bolya István - Budapest
958   Szabo Zsolt - Csikcsicso
959   Deszpa Gizella - Sepsiszentgyorgy
960   Farkas Mkilós - Sfantu Gheorghe
961   Görbe György - Csíkszereda
962   Farkas Edit - Sfantu Gheorghe
963   Görbe Áron - Csíkszereda
964   Görbe Margit - Csíkszereda
965   Szotyori Antal-csaba - Kézdivásárhely
966   Szakács Béla - Sepsiszentgyörgy
967   Szakács Mária - Sepsiszentgyörgy
968   Orbán Ferenc - Mány, Magyarország
969   Gyorgyjakab Csaba - Sepsiszentgyorgy
970   Borbáth Béla - Marosvásárhely
971   Gyorgyjakab Csaba - Sepsiswzentgyorgy
972   Gyorgyjakab Csaba - Sepsiszentgyorgysxtp4
973   Nagy Geza - Baraolt
974   Simó Csaba - Székelyudvarhely
975   Gyorgyjakab Annamaria - Sepsiszentgyorgysxtp4
976   Simó Katalin - Székelyudvarhely
977   Denes Alexandru - Sepsiszentgyorgy
978   Gyorgyjakab Annamaria - Sepsiszentgyorgy
979   Nagy Rozalia - Baraolt
980   Lorencz Gyula - Sepsiszentgyorgy
981   Balázsi Lajos - Homoródszentmárton
982   Kelemen Janos - Arad
983   Nyaguly Emilia Aranka - Sepsiszentgyorgy
984   Korodi Janos - Szotyor
985   Brouwer Gyöngyöd Csepke - Gernyeszeg
986   Nagy Miklós - Nagyvárad
987   Kisgyörgy Benjamin - Sepsiszentgyörgy
988   Kelemen Anna-judit - Arad
989   Nagy István - Pécska
990   Demeter Istvan - Szekelyudvarhely
991   Tordai István - Székelykeresztúr
992   Tankó Lajos - Maroshévíz
993   Kádár Lászlo - Barot
994   Szabó Terézia - Székelyudvarhely
995   Fazekas Maria - Marosszentgyorgy
996   Szabó Pál - Székelyudvarhely
997   Fazekas Laszlo - Marosszentgyorgy
998   Zold Katalin - Marosszentkiraly
999   Kiss Albert Adorján - Gyergyószentmiklós
1000   Bende Anna-maria - Gyergyoszentmiklos
1001   Mészáros Rozália - Gyergyószentmiklós
1002   Pataki Tibor - Sepsiszentgyörgy
1003   Tolnai Jozseft Attila - Marosvasarhely
1004   Szilagyi-bartha Sarolta - Nagybacon
1005   Nagy Zoltan - Barot
1006   Szabó Gergely - Miercurea-ciuc
1007   Kelemen Iren - Sepsiszentgyorgy
1008   Laczkó Áron - Kézdivásárhely
1009   Laczkó Erzsébet - Kézdivásárhely
1010   Boér Mária - Kolozsvár
1011   Mikó József - Csikszereda
1012   Makó Imre - Székelyudvarhely
1013   Szekely Attila - Marosvasarhely
1014   Szabó Ferenc - Ákos
1015   Szabo Ferenc - Gidofalva
1016   Becze Antal - Csikszereda
1017   Murvai Miklós - Arad
1018   Lukács Alpár - Gelence
1019   Szabó Csaba - Marosvásárhely
1020   Jakab Laszlo Jozsef - Homorodalmas
1021   Erdely Szekely - Magyarorszag
1022   V. Id.dimeny Janos - Barot
1023   Trombitas Lehel - Marosvasarhely
1024   Baroti Szabo David Alapitvany - Barot
1025   Gellér Zsombor - Zetelaka
1026   Gajdo Bela - Kezdivasarhely
1027   Gajdo Tamas - Kezdivasarhely
1028   Szikszai Jozsef-janos - Brasso
1029   Moldován Annamária - Csíkszereda
1030   Peter Terez - Sepsiszentgyorgy
1031   Kocsis Eva - Sepsiszentgyorgy
1032   Lokodi Ferenc Attila - Nagyvárad/oradea
1033   Kocsis Zsigmond - Sepsiszentgyorgy
1034   Lorincz Zsolt - Kolozsvar
1035   Bartok Istvan - Kezdiszentlelek
1036   Sigmond Mihaly - Sepsiszentgyorgy
1037   Veres Edit - Sepsiszentgyorgy
1038   Szakal Andras - Kolozsvar
1039   Teutsch Erik - Közepajta
1040   Fancsali Győző - Farkaslaka
1041   Varga-dobai Istvan - Szilagycseh
1042   Lőrinczi Dénes - Székelykeresztúr
1043   Lukács Timea - Ozsdola
1044   Tamas Arpad - Marosvasarhely
1045   Cirbusz Erika - Offenbach Am Main
1046   Tukacs Irén - Nagykároly
1047   Melkuhn Andrea - Sepsiszentgyorgy
1048   Bege Rajmond - Gyergyoszentmiklos
1049   Jako Peter - Nagyvarad|oradea
1050   Tisza Kálmán - Marosvásárhely
1051   Kato Aniko Andrea - Csikszereda
1052   Deák Aranka - Marosvásárhely
1053   Deák László - Marosvásárhely
1054   Kádár János - Kézdivásárhely
1055   Deák Tünde - Marosvásárhely
1056   Timar Peter-laszlo - Kezdivasarhely
1057   Magyari Magyari Tibor - Miercurea Nirajului, Jud. Mures
1058   Gedő Enikő - Vlăhiţa
1059   Kisgyorgy Agnes - KÉzdivÁsÁrhely
1060   Voloncs Bela - Marosvasarhely
1061   Salamon Ferenc - Kézdivásárhely
1062   Salamon Zsuzsa - Kézdivásárhely
1063   Gál Zoltán - Zabola
1064   Szotyori Béla - Marosvásárhely
1065   Csóka Elvira - Szilágysomlyó
1066   Adorjáni László - Kolozsvár
1067   Csóka Elvira - Szilágysomlyó
1068   Luczek Andras - Nagyvarad
1069   Kis Gabor - Oradea
1070   Mózes Árpád - Nagykároly
1071   Kis Monika - Oradea
1072   Kis Ramona - Nagyvarad
1073   Veres Ana - Nagyvarad
1074   Vass Lorant - Sepsiszentgyörgy
1075   Kedves Domokos - Csikszereda
1076   Kolumbán Imre Loránd - Barót
1077   Horvath Antal - Arad
1078   Mike Klementina - Csernaton
1079   Ferencz Janos - Szentegyhaza
1080   Horvath Gizella - Arad
1081   Mike Ibolya - Csernaton
1082   Mike György - Csernaton
1083   Mike Arnold - Csernaton
1084   Sándor Ildikó - Nagygalambfalva
1085   Mike Szilveszter - Csernaton
1086   Mike Istvan - Csernaton
1087   Focze Levente - Sepsziszentgyorgy
1088   Benedekffy László - Marosvásárhely
1089   Mike Levente - Magyarpolany
1090   Benedekffy István - Marosvásárhely
1091   Benedekffy Péter - Marosvásárhely
1092   Szabo Sandor - Marosvasarhely
1093   Magyari Zoltán - Marosvásárhely
1094   Benedekffy Miklós - Marosvásárhely
1095   Szakacs Ferenc - Marosvasarhely
1096   Szakacs Marianna - Marosvasarhely
1097   Kelemen Tünde - Brassó
1098   Forrai Tibor - Homoródszentpál
1099   Kürti Attila - Marosvásárhely
1100   Adorjáni Júlia-katalin - Kolozsvár
1101   Kávránné Szedmák Ilona - Érd
1102   Nemes Előd - Sepsiszentgyörgy
1103   Gyero Jozsef - Brasso
1104   Fadgyas Sándor - Sf.gheorghe
1105   Farkas Csaba - Szentegyhaza
1106   Marton Mihaly - Tg-mures
1107   Daniel Nandor - Marosvasarhely
1108   Minor Levente - Marosvásárhely
1109   Morar Róbert - Kolozsvár
1110   Moldovan Laszlo - Parajd
1111   Kato Istvan - Sepsiszentgyorgy
1112   Sipos István - Székelykeresztúr
1113   Székely Szilárd-jános - Marosszentgyörgy
1114   Dósa Alpár - Kolozsvár
1115   Agoston Zsuzsanna - Parajd
1116   Foldes Laszlo - Parajd
1117   Babos Magor - Gyergyószentmiklós
1118   Kozma Csilla - Kezdivasarhely
1119   Péter Attila - István - Madéfalva
1120   Bogyó Roland - Sepsiszentgyörgy
1121   Antal Dénes - Marosvásárhely
1122   Király István - Mezőkovácsháza
1123   Debreczeni Gabriella - Marosvásárhely
1124   Krizsovenszky Lajos Zoltán - Kőszeg
1125   Kiss István - Marosvásárhely
1126   Szabó György - Uzon
1127   Ungvari Margit - Sepsiszentgyorgy
1128   Ungvari Lorant - Sepsiszentgyorgy
1129   Ernő Tamás - Székelyvarság
1130   Mészáros Ilona - Kiskászon
1131   Babos Katalin - Sepsiszentgyörgy
1132   Nagy Zsolt - Sepsiszentgyorgy
1133   Nagy Krisztina - Sepsiszentgyorgy
1134   Jancso Denes - Sepsiszentgyorgy
1135   Jancso Terez - Sepsiszentgyorgy
1136   Nagy Istvan - Sepsiszentgyorgy
1137   Nagy Judit - Sepsiszentgyorgy
1138   Csavar Lajos - Sepsiszentgyorgy
1139   Fazakas Marta Gizella - Sepsiszentgyorgy
1140   Baila Cristian - Maksa
1141   Fazakas Olga - Maksa
1142   Sonka Csilla Eniko - Maksa
1143   Demeter Karoly - Sepsiszentgyorgy
1144   Baló Árpád - Kisbacon
1145   Szlafkai Lorand - Oradea
1146   Gáll Tibor-sándor - Korond
1147   Szeghalmi Lajos Zoltan - Nagyvarad
1148   Gáll Emma - Korond
1149   Gáll Sándor - Korond
1150   Gáll Irén - Korond
1151   Bartucz Tamás -
1152   Szekely Tibor - Gyergyocsomafalva
1153   Birtalan Andras - Szekelyudvarhely
1154   Szilágyi Zoltán Péter - Kolozsvár
1155   Nagy Stefan - Csíkszereda
1156   Jakab Magdolna - Sepsiszentgyörgy
1157   Szőcs János - Csíkszereda
1158   Jakab Péter - Sepsiszentgyörgy
1159   Szabó Iboica - Csíkszereda
1160   Jakab Zsuzsanna - Sepsiszentgyörgy
1161   Szabó Emőke - Csíkszereda
1162   Szabó Emőke - Csíkszereda
1163   Szabó Sándor Miklós - Csíkszereda
1164   Nagy Ludovic,lajos - Kolozsvár
1165   Molnár Réka - Kézdivásárhely
1166   Lorincz Ignac - Csikszereda
1167   Bencze Mihály - Sacele-négyfalu
1168   Tusa Mihaly - Sepsiszentgyörgy
1169   Tusa Edit - Sepsiszentgyörgy
1170   Lászlófy Pál István - Csíkszereda
1171   Ferencz-kovács Réka - Csikszereda
1172   Ferencz Barna Szabolcs - Csikszereda
1173   Józsa Levente - Székelykeresztúr
1174   Köpe Csaba - Négyfalú
1175   Köpe Mária - Négyfalú
1176   Köpe Sándor - Négyfalú
1177   Tóth Izabella - Sepsiszentgyörgy
1178   Szabo Borbala - Felsosofalva
1179   Tormassy Janos - Budapest
1180   Marthii Levente - Kiskaszon
1181   Antal Vilmos - Csikrakos/ Racu
1182   Antal Arpad - Csikszereda
1183   Albert Jozsef - Gyergyószentmiklós
1184   Csog József - Marosvásárhely
1185   Márton Stefan - Nagyvárad
1186   Márton Maria - Nagyvárad
1187   Fóri Ana - Nagyvárad
1188   Albert Zoltan - Sepsiszentgyorgy
1189   Fazakas Csoma Szidónia - Sepsiszentgyörgy
1190   Egyed Nándors - Székelyudvarhely
1191   Albert Norbert - Csikszereda
1192   Gyorgypal Matild - Csikszereda
1193   Kosa Kovacs Magdolna - Csikvacsarcsi
1194   Kovács Tihamér - Gyergyótekerőpatak
1195   Kusztos Attila - Sepsiszentgyörgy
1196   Nagy Zoltán - Nagyvárad
1197   Jenei Tamás - Cluj
1198   KodolÁnyi JÁnos - Budapest( Szül.szászrégen)
1199   Farkas Csaba - Székelykeresztur
1200   Kovács Csaba Pityóka - Csíkszereda
1201   György Erzsébet - Csíkszereda
1202   György Zoltán - Csíkszentmárton
1203   Szabo Imola - Marosvasarhely
1204   Nagy László - Sepsiszentgyörgy
1205   Szabo Istvan - Marosvasarhely
1206   Szabo Istvan - Marosvasarhely
1207   Örsi Anikó - Sárospatak
1208   Szikszai László - Csíkszereda
1209   Orendi Enikő - Csíkszerda
1210   Gál Béni Jenő - Sepsiszentgyörgy
1211   Kovács Hont Imre - Kibéd
1212   Dóczy Örs - Kolozsvár
1213   Janosi Anna - Szatmarnemeti
1214   Kovacs Bela - Valea Lui Mihai
1215   Fülöp László - Sepsiszentgyörgy
1216   Fülöp Márta - Sepsiszentgyörgy
1217   Ifj.fülöp László - Sepsiszentgyörgy
1218   Csernát Géza - Marosvásárhely
1219   Csernát Eszter - Marosvásárhely
1220   Simó Réka - Gyimesbükk
1221   Gercuj Robert-jakab - Gyimesfelsőlok
1222   Varga László El?d - Sepsiszentgyorgy
1223   Vass András - Székelyudvarhely
1224   Timár Zsolt - Árkos
1225   Péter László - Gyergyócsomafalva
1226   Baka Erika - Sepsiszentgyörgy
1227   Baka László - Sepsiszentgyörgy
1228   Szabó Adél - Szováta
1229   Bartha István - Székelyudvarhely
1230   Nagy Éva -
1231   Kurta Iren - Csikszereda
1232   Szekeres Erzsébet - Maros Vásárhely 540077bradului 4
1233   Péter István - Kászonaltiz
1234   Nemes Imre - Sepsiszentgyorgy
1235   Nemes Emoke Jolan - Sepsiszentgyorgy
1236   Demeter Julianna-emma - Barót
1237   Sánduly Annabella - Zeteváralja
1238   Ecsedi Zoltan - Toti
1239   Rónai József - Marosvásárhely
1240   Sánduly Angella - Zeteváralja
1241   Rónai Doina Anna - Marosvásárhely
1242   Sánduly Áron - Zeteváralja
1243   Rónai Zoltán Róbert - Marosvásárhely
1244   Dr. Csomai Miklós - Kiskolcs
1245   Szabó Attila - Marosszentkirály
1246   Szabó Albert - Marosszentkirály
1247   Szabó Erzsébet - Marosszentkirály
1248   Fazakas Vilma - Sepsiszentgyorgy
1249   Fazakas Istvan - Sepsiszentgyorgy
1250   Fazakas Ilona - Sepsiszentgyorgy
1251   Sandor Eniko - Szekelykeresztur
1252   Bod Karoly Laszlo - Tg-mures (marosvasarhely)
1253   Nagy Márton - Sepsiszentgyörgy
1254   Makay Botond - Resicabánya
1255   Nagy Ecaterina - Sepsiszentgyörgy
1256   Oláh Mihály - Nagytusnád
1257   Sandor Tibor - Szekelykeresztur
1258   Enyedi Irma - Sepsiszentgyörgy
1259   Incze Tibor-gergely - Csatoszeg
1260   Kanya Kalman - Satu Mare
1261   Incze Janos - Csatoszeg
1262   Incze Tibor - Csatoszeg
1263   Incze Eva - Csatoszeg
1264   Incze Varvara - Csatoszeg
1265   Incze Arpad - Csatoszeg
1266   Incze Borbala - Csatoszeg
1267   Fodorean Palma Monika - Szatmarnemeti
1268   Czika Arpad - Sepsiszentgyorgy
1269   Marton Attila - Brasov
1270   Czika Klara - Sepsiszentgyorgy
1271   Bencze Maria - Csikszereda
1272   Bencze Erzsebet - Csikszereda
1273   Kovacs Maria Magdolna - Kolozsvar
1274   Hodor Erika - Kolozsvar
1275   Orot Jenő - Felsőrákos
1276   Orot Anna - Fesőrákos
1277   Orot Anna - Felsőrákos
1278   Tamás Gizella - Székelyvarság
1279   Tófalvi Csaba - Sepsiszentgyörgy
1280   Tófalvi Lajos - Székelyvarság
1281   Szocs Zoltan - Sepsiszentgyorgy
1282   Boldizsár Imre - Székelyvarság
1283   Kurkó János - Székelyudvarhely
1284   Hurubás Ágota - Székelykeresztúr
1285   Hurubás Judit - Székelykeresztúr
1286   Hurubás László - Székelykeresztúr
1287   Márton Géza - Brasov
1288   Pálcsa János-péter - Satu-mare. Szatmárnémeti
1289   Szabó Szabó László - Marosvásárhely
1290   Pál Tímea - Csikszereda
1291   Fazakas Botond - Szépviz
1292   Balázs Mihály - Cristuru Secuiesc
1293   Kristófi János Zsigmond - Nagyvárad
1294   Csáki Károly - Marosvásárhely
1295   Csáki Olga - Marosvásárhely
1296   Darvas Imre - Újtusnád
1297   Fancsali Andras - Gyimesfelsolok
1298   Tamás Mihály - Szentegyháza
1299   Tamás Angella - Szentegyháza
1300   Akácsos Hunor-attila - Barolt
1301   Kása-szabó Jolán - Barolt
1302   Szőke Sándor - Szilágycseh
1303   Akácsos Hunor-attila - Barolt
1304   Kása-szabó Kálmán - Barolt
1305   Akácsos Erzsébet - Barolt
1306   Kadar Laszlo - Uzon
1307   Kerekes Sandor - Sepsiszentgyorgy
1308   Kocsis Renáta - Sepsiszentgyörgy
1309   Szabó Adrienn - Marosvásárhely
1310   Szlovák Ilona - Bukarest
1311   Szegedi Szidónia - Marosvásárhely
1312   Rigo Kincso - Homorodalmas
1313   Major Emőke - Brassó
1314   Benkő Éva - Kovászna
1315   Markó Lehel - Brassó
1316   Borbély-kiss László - Segesvár
1317   Borbély-kiss Edith - Segesvár
1318   Baróti László-sándor - Ditró
1319   Biro Zoltan - Arkos
1320   Losonczy Beata - Sepsiszentgyorgy
1321   Széke Gy9rgy - Sepsiszentgyörgy
1322   Kakas Zoltán - Sepsiszentgyörgy
1323   Igyarto Dezso - Sepsiszentgyorgy
1324   Sebestyen Laszlo Csaba - Kozsepajta
1325   Sebestyen Laszlo - Kozsepajta
1326   Hegyi Lidia - Agyagfalva
1327   Dobolyi Botond - Sepsiszentgyörgy
1328   Dobolyi Botond - Sepsiszentgyörgy
1329   Horvát Attila Csaba - Marosvásárhely
1330   Dezső Jänos - Sepsiszentgy0rgy
1331   Klára Barna Imre - Sepsiszentgyörgy
1332   Dezső Irene - Güglingen
1333   Klára Edit- Matild - Sepsiszentgyörgy
1334   Vancsa Eva - Sepsiszentgyorgy
1335   Lakatos Eva-sophie - Güglingen
1336   Vancsa Attila Gergely - Sepsiszentgyorgy
1337   Becze Márk - Csikszereda
1338   Szocs Iren - Szekelyudvarhely
1339   Sajgo Imre Istvan - Borzont
1340   Balint Csongor Attila - Szekelyudvarhely
1341   Sajgo Terezia - Borzont
1342   Balogh Emőke - Arad
1343   Balogh István - Arad
1344   Szász Károly - Marosvásárhely
1345   Ujj Piroska - Nagykároly
1346   Deák Ferenc - Oradea
1347   Dezső Ferenc - Gyergyószentmiklós
1348   Kelemen János - Szovata
1349   Farkas Kinga - Sepsiszentgyörgy
1350   Kelemen Ildikó - Szovata
1351   Lakatos Kinga - Brasso
1352   Moldovan Eniko - Parajd
1353   Albert Vasile - Marosvasarhely
1354   Bartis Beáta - Gyergyószárhegy
1355   Eperjesi Noémi - Zilah
1356   Eperjesi Magdolna - Zilah
1357   Nagy Csaba - Zilah
1358   Biró Zoltán - Zilah
1359   Biró Éva - Zilah
1360   Telegdy Elek - Sepsiszentgyörgy
1361   Magdó István - Négyfalu-sacele
1362   Bartis Maria - Lazarea
1363   Székely Csaba Flórián - Sepsiszentgyörgy
1364   Bibó Zoltán - Sepsiszentgyörgy
1365   Bibó Ibolya - Sepsiszentgyörgy
1366   Bibó Ibolya - Sepsiszentgyörgy
1367   Roth Jozsef - Nagybanya
1368   Fitori Anna - Felsőrákos
1369   Fitori György - Felsőrákos
1370   Fitori György - Felsőrákos
1371   Haraly Bator - Kezdivasarhely
1372   Harasztovics Arnold - Marosvásárhely
1373   Moldovan Bela - Tg.mures
1374   Moldovan Andras-bela - Tg.mures
1375   Fekete Ella - Tg.mures
1376   Gyorgy Alpar-janos - Sepsiszentgyorgy
1377   Borbath Julia - Tg.mures
1378   Solyom Elisabeta - Reghin
1379   Solyom Szilard - Reghin
1380   Solyom Peter - Reghin
1381   Máté János - Sepsiszentgyörgy
1382   Máté Ilona - Mikóújfalu
1383   Máté Zoltán - Mikóújfalu
1384   Árva Péter - Budapest
1385   Földes János - Kovászna
1386   Orban Istvan - Kezdivasarhely
1387   Szigeti Éva - Zabola
1388   Sandor Klara - Halmstad
1389   Kerekes Szilard - Marosvasarhely
1390   Kerekes Loredana - Marosvasarhely
1391   Koffol Jolán Emese - Székelyudvarhely
1392   Nagy Ferencz - Nagyvarad
1393   Péterfi Mária - Makfalva
1394   Péterfi György - Makfalva
1395   Péter Arthur - Kézdikővár
1396   Peter Rozalia - Szekelyudvarhely
1397   Biró Levente - Kézdivásárhely
1398   Kocsis Andrea - Kolozsvár
1399   Szabó Judit - Parajd
1400   Tóducz Endre - Marosvásárhely
1401   Dr. Muzsnay Csaba - Kolozsvár/maksa
1402   Gyergyai Katalin - Csomortan
1403   Muzsnay Éva - Kolozsvár
1404   Szabó Attila - Csíkszenttamás
1405   Szabó Ellemér - Csíkszenttamás
1406   Biró Szilárd - Brassó
1407   Csiki Margit=katalin - Marosvásárhely
1408   Szilveszter Denes - Szovata
1409   Molnar Tiberiu Alexandru - Arad
1410   Molnar Elisabeta Judita - Arad
1411   Veres Gheorghe - Arad
1412   Egyed Ákos - Kolozsvár
1413   Godo Zoltan - Arad
1414   Szabados Tiberiu - Arad
1415   Godo Raimond - Arad
1416   Martincsek Arcadie - Arad
1417   Godo Brigita - Arad
1418   Katko Mihail - Arad
1419   Martincsek Sebastian - Arad
1420   Martincsek Silviu - Arad
1421   Martincsek Viola - Arad
1422   Miko Ladiszlau - Arad
1423   Ilyes Levente - Arad
1424   Suto Janos - Dorobanti
1425   Suto Edit - Dorobanti
1426   Dima Gábor László - Sepsiszentgyörgy
1427   Babós Zoltán - Sepsiszentgyörgy
1428   Babós Gabriela Susana - Sepsiszentgyörgy
1429   Berei György - Marosvásárhely
1430   Fekete Robert Csaba - Deva
1431   Fekete Eniko Zsuzsanna - Deva
1432   Bege Rajmond - Gyergyoszentmiklos
1433   Marossy Margareta - Szekelyudvarhely
1434   Sántha Pál-vilmos - Csíkpálfalva
1435   Székely-szentmiklósi István - Sáromberke
1436   Santa Gabriella - Sepsiszentgyörgy
1437   Sánta András - Sepsiszentgyórgy
1438   Ferencz Piroska Ilona -
1439   Morar Eva - Zalau
1440   Péter Zsuzsa - Csíkszenttamás
1441   Rancz Adolf - Kézdiszentlélek
1442   Fábián Magda-julianna - Marosvásárhely
1443   Baranyai Béla - Csíkszenttamás
1444   Fekete György - Ipolykeszi
1445   Imecs Karoly - Csikszenttamas
1446   Ferencz Gabor - Szekelyudvarhely
1447   Beczearpad Arkad - Csikszereda
1448   Deák- Fogarasi András - Valea Crisului
1449   Deák- Fogarasi Judit - Valea Crisului
1450   Nagy Maria - Marosvasarhely
1451   Molnár János - Kovászna
1452   Tarpay Marianna - Budapest
1453   Tóth Ferenc - Árkos
1454   Tóth Enikő - Árkos
1455   Lorand Fulop - Csikpalfalva
1456   Benke Denes Lorand - Marosvasarhely
1457   Péter Zsuzsánna - Marosvásárhely
1458   Béres Éva - Marosvásárhely
1459   Béres Margit - Marosvásárhely
1460   Bancs Erno Karoly - Marefalva
1461   Német Endre - Árkos
1462   Bancs Jolan - Marefalva
1463   Bancs Kinga Emese - Marefalva
1464   Német Endre - Árkos
1465   Lázár Éva - Áranyosgyéres
1466   Kása Magdaléna - Kolozsvár
1467   Lado Katalin - Gyimeskozeplok
1468   Feleki Zsuzsanna - Szekelyudvarhely
1469   Feleki Istvan - Szekelyudvarhely
1470   Kása Magdolna - Kolozsvár
1471   Lázár Erzsébet - Nagyvárad
1472   Székely Mihály Dr. - Budapest
1473   Székelyné Kopp Eszter Dr. - Budapest
1474   Pap Jenő - Nyikómalomfalva
1475   Rancz Adrienn - Kézdialmás
1476   Balázs Zsombor - Szépvíz
1477   György Beáta - Székelykeresztúr
1478   Brassai Terez - Borzont
1479   Fazekas Éva - Nagyvárad
1480   Péter Attila - Fenyed/br?dești
1481   Kovacs Imre - Csikszereda
1482   Balázs Attila - Korond
1483   Pataki Edit Anna - Dicsőszentmárton
1484   Szabó Pál - Székelyudvarhely
1485   Demeter Zoltán - Marosvásárhely
1486   Vass Gyopár - Marosvásárhely
1487   Jakab Enikő - Székelykeresztúr
1488   Simó Anikó - Sepsiszentgyörgy
1489   Kiss Tibor - Békéscsaba
1490   András Borbély - Csíkkozmás
1491   Miklós Zoltán - Sepsiszentgyörgy
1492   Péter. Elemér. - Székelyudvarhely.
1493   Bede Ferenc - Csernáton
1494   Szabó-sebe Ágnes - Szováta
1495   Buksa Gábor Árpád - Sepsiszentgyörgy
1496   Foris Ildiko - Negyfalu
1497   Bede Ibolyka - Csernáton
1498   Baloghné Pintér Katalin - Sárospatak
1499   Kovács Zsuzsanna Rozália - Sepsiszentgyürgy
1500   Kovács Barna - Sepsiszentgyörgy
1501   Rózsa Annamária - Sepsiszentgyörgy
1502   Rencsik Réka - Marossárpatak
1503   Biró Sára - Marossárpatak
1504   Incze Edit - Negyfalu
1505   Vassy Erzsébet - Nagyvárad
1506   Fodor Klara - Sepsiszentgyorgy
1507   Fodor Sandor - Sepsiszentgyotgy
1508   Fodor Sandor - Sepsiszentgyorgy
1509   Pál Domokos - Székelyudvarhely
1510   Már Zoltán Attila - Sepsiszentgyörgy
1511   Koman Zsuzsa - Kokos
1512   Szeghalmi Lajos Zoltan - Biharpuspoki
1513   Rosinger Marta - Székelykeresztúr
1514   Trinfa Erzsebet - Nagyvarad
1515   Gyorbiro Attila - Sepsiszentgyörgy
1516   Urmosi Gyongyike - Kokos
1517   Suba Norbert Szabolcs - Marosvasarhely
1518   Csuzdi Csaba - Piliscsaba
1519   Ferencz Károly - Székelyudvarhely
1520   Ferencz Irén - Székelyudvarhely
1521   Ferencz Irén - Székelyudvarhely
1522   Vasile Barna - Sepsiszentgyorgy
1523   Daczó-hodor Barna - Kézdivásárhely
1524   Orza Calin - Szamosújvár
1525   Sandor Peter - Nagyszalonta
1526   Sandor Dezso - Sepsiszentgyorgy
1527   Pap Attila - Székelyudvarhely
1528   Benes Előd - Gyergyócsomafalva
1529   Benes Lajos - Gyergyócsomafalva
1530   Benes Judit - Gyergyócsomafalva
1531   Sándor Ernő - Székelyudvarhely
1532   Tofán Rozália - Gyergyócsomafalva
1533   Tofán Zsofia - Gyergyócsomafalva
1534   Bócsi Levente - Szatmárnémneti
1535   Albert Szidonia - Sepsiszentgyorgy
1536   Albert Szandor Levente - Sepsiszentgyorgy
1537   Albert SÁndor - SepsiszentgyÖrgy
1538   Juhos Antal - SepsiszentgyÖrgy
1539   Juhos Ibolya - SepsiszentgyÖrgy
1540   Ferenczi Imre - Csikszereda
1541   Mikola Mária - Sepsiszentgyörgy
1542   Sipos Vilma - Sepsiszentgyörgy
1543   Sipos Ernő - Sepsiszentgyörgy
1544   Sipos Előd - Sepsiszentgyörgy
1545   Pap Zsolt - Marosvasarhely
1546   Gáspár Sándor - Marosvásárhely
1547   Szép Márta - Sepsiszentgyörgy
1548   Tibád Sándor - Bereck
1549   Tibád Mária - Izabella - Bereck
1550   Szigrti Lóránt - Zabola
1551   Farkas Árpád - Sepsiszentgyörgy
1552   Bedo Zsolt - Sepsiszentgyorgy
1553   Hunyadi Laszlo - Szilagycseh
1554   Hunyadi Botond Laszlo - Szilagycseh
1555   Hunyaadi Maria - Szilagycseh
1556   Benedek Katalin - Bacon Barot
1557   Nagy Ibolya - Nagyvárad
1558   Balázs László - Korond
1559   Lázár Dezső Károly - Nagyenyed
1560   Török Bálint - Imecsfalva
1561   Török Mária - Imecsfalva
1562   Tordai Eva - Brasso
1563   Schmutzer István Loránd - Szászfenes, Hősök Utca, 266/23
1564   Egyed Emese -
1565   Schmutzer Gabriella Ramóna - Szászfenes, Hősök Utca, 266/23
1566   Lázi Károly - Piliscsaba
1567   Máthé Csaba Lóránd - Erdőszentgyörgy
1568   Szabo Pal - Szekelyudvarhely
1569   Szabo Erzsebet - Szekelyudvarhely
1570   Szabo Ibolya-viktoria - Szekelyudvarhely
1571   László Zoltán - Gyergyóremete
1572   Puskás Ién - Kolozsvár
1573   Berg József Tibor - Újszentiván
1574   László Levente - Körmend
1575   Gáspár László - Gyulakuta
1576   Lukács Barna - Székelyudvarhely
1577   Baka Eniko - Sepsiszentgyörgy
1578   László Edit - Gyergyóremete
1579   Csiki Ibolya - Olasztelek
1580   Csiki Sandor Barna - Olasztelek
1581   Ferencz Andrei - Timisoara
1582   Daczó Levente - Kézdivásárhely
1583   Kristály József - Csíkszentdomokos
1584   Török Gábor - Imecsfalva
1585   Domotor Ilonakat - Oradea
1586   Trinfuj Zsolt - Szentegyháza
1587   Biró Edith - Székelyudvarhely
1588   Bartalis Edit Emese - Székelyudvarhely
1589   Bartalis Márton - Székelyudvarhely
1590   Sallai Richard - Székelyudvarhely
1591   Csedő Imre - Csíkszereda
1592   Szabó Attila - Szekelyudvarhely
1593   Lukácsi Emőke - Székelyudvarhely
1594   Adam Eva Eniko - Sepsiszentgyorgy
1595   Szigeti Gabriel - Covasna
1596   Csiki Brigitta - Ciumani
1597   Bocz Gábor - Sepsiszentgyörgy
1598   Bocz Lujza - Sepsiszentgörgy
1599   Bogyó Attila - Sepsiszentgyörgy
1600   Boncz Maria - Marosvasarhely
1601   Damo Olga - Sepsiszék
1602   Damo Béla -
1603   Szuhanszky Hajnal - Covasna
1604   Szuhanszky Ioan - Covasna
1605   Csóg Samu - Csíkszentsimon
1606   Klára György-istván - Sepsiszentgyörgy
1607   Zecheru Irma - Sepsiszentgyörgy
1608   Biró Judit - Kézdivásárhely
1609   Szabó József-viktor - Sepsiszentgyörgy
1610   Tölgyesi Csaba - Budapest
1611   Szilveszter Jozsef Szabolcs - Szekelykeresztur
1612   Pethő István - Sepsiszentgyörgy
1613   Fejer Csilla - Sepsiszentgyorgy
1614   Miklos Ignác - Kovászna
1615   Joos Istvan - Bodzafordulo
1616   Fejer Csilla - Sepsiszentgyorgy
1617   Balo Monika - Kisbacon
1618   Id. Joos Istvan - Nagyborosnyo
1619   Joos Erzsebet - Nagyborosnyo
1620   Joos Erzsebet - Nagyborosnyo
1621   Hajnal-hodgyai Ágnes - Székelykeresztúr/nagyvárad
1622   Portik Tünde - Gyergyószentmiklós
1623   Lőrinczi Zoltán - Székyudvarhely
1624   Boros Zoltan - Csikszereda
1625   Kádár Kádár Jenő - Sepsiszentgyörgy
1626   Nagy Tamás - Sepsiszentgyörgy
1627   Máthé Sándor - Brasso
1628   Pap Melinda - Kovaszna
1629   Fazakas Mihaly - Szekelyudvarhely
1630   Kiss Lehel - Szamosújvár
1631   Kiss Ibolya - Marosszentgyörgy
1632   Sajgo Terez - Gyergyoszentmiklos
1633   Fodor Sándor - Sepiszentgyörgy
1634   Vávcsa Kató - Sepsiszentgyörgy
1635   Luffy Etelka - Sepsiszentgyörgy
1636   Gergely László - Farkaslaka
1637   Luffi Florentina - Sepsiszentgyörgy
1638   Váncsa Albert - Sepsiszentgyörgy
1639   Kelemen Apár - Szentivánlborfalva
1640   Nagy Vilmos - Sepsiszentgyörgy
1641   Szőcs Béla - Csernáton
1642   Dézsi Éva - Sepsiszentgyörgy
1643   Gyergyai László - Sepsiszentgyörgy
1644   Ferencz Gábor - Székelyudvarhely
1645   Páll Mária-magdolna - Kézdivásárhely
1646   Ferencz Gabriella - Székelyudvarhely
1647   Vojkuj Irma - Sepsiszentgyörgy
1648   Ifj Ferencz Gábor - Marosvásárhely
1649   Puskás Anita - Csomafalva
1650   Ferencz Dávid - Marosvásárhely
1651   Kiss Mára - Sepsiszentgyörgy
1652   Molnár Ferenc - Sepsiszentgyörgy
1653   Vóancsa Éva - Sepsiszentgyörgy
1654   Váncsa Ildikó - Sepsiszentgyörgy
1655   Pintye Tamás - Timisoara
1656   Kelemen Erzsébet - Szentivánlaborfalva
1657   Bagó László Béla - Nagyatád
1658   Kovacs Ildiko - Brasso
1659   Császár Gábor Jenő - Nagyenyed
1660   Balassa Botond Szabolcs - Solymár
1661   Deme Adél - Kézdiszentlélek
1662   Deme Barna - Kézdiszentlélek
1663   Deme Barna - Kézdiszentlélek
1664   Nagy Katalin - Szentivanlaborfalva
1665   Pulugor Karoly - Sepsiszentgyorgy
1666   Pal Zsuzsana - Szecselevaros
1667   Miszlai József - Dombóvár
1668   László Pityu - Marosvásárhely
1669   Dávid Antal - Csiklázárfalva
1670   Bajka Balázs - Marosvásárhely
1671   Radu Ibolya - Csernáton
1672   Radu József - Csernáton
1673   Kádár Edit - Sepsiszentgyörgy
1674   Kádár Attila - Sepsiszentgyörgy
1675   Bajka András - Sepsiszentgyörgy
1676   Bajka Mária - Sepsiszentgyörgy
1677   Kádár Bernadett - Sepsiszentgyörgy
1678   Sigmond Szabolcs - Sepsiszentgyorgy
1679   Miklos Iren - Adamos
1680   Fulop Katalin - Kezdiszarazpatak
1681   Szabó Gyula - Budapest
1682   Flórián Albert - Gyergyószentmiklós
1683   Lőrincz Ilona - Nagyenyed
1684   Lőrincz László - Nagyenyed
1685   Váncsa Árpád - Sepsiszentgyörgy
1686   Vargyas Sára - Sepsiszentgyörgy
1687   Nébel Dénes - Sepsiszentgyörgy
1688   Bodor Mária - Sepsiszentgyörgy
1689   Csiki Attila - Sepsiszentgyörgy
1690   Nagy Marietta - Sepsiszentgyörgy
1691   Szabó István - Zilah
1692   Dr.ródé László - Miskolc
1693   Fülöp Ágnes - Marosvásárhely
1694   Nagy Nandor-zoltan - Oltszem
1695   Nagy Angelica - Oltszem
1696   Nagy Nora - Oltszem
1697   Márton Lehel - Szentegyháza
1698   Hajdú József - Szentegyháza
1699   Márton Vince - Szentegyháza
1700   Szőke Sándor - Koozsvóar
1701   Szakács György - Sepsiszentgyörgy
1702   Deák Zoltán - Bukarest
1703   Páldeák Béla - Sepsiszentgyörgy
1704   Varga László - Sepsiszentgyörgy
1705   Bánsági Attila - Veresegyhaz
1706   Demeter Magda - Szekelykeresztur
1707   Demeter Attila - Szekelykeresztur
1708   Csösz Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
1709   Demes Éva - Sepsiszentgyörgy
1710   Gombos János - Sepsiszentgyörgy
1711   Thamó Csaba - Székelyudvarhely
1712   Grubisics Erzsebet - Sepsiszentgyorgy
1713   Ambrus Elek - Sepsiszentgyorgy
1714   Lázár András - Székelyszáldobos
1715   Papp Ferencz - Hatolyka
1716   Barothi Erno - Szentkatolna
1717   Incze Attila Béla - Nagybacon
1718   Kisgyörgy Levente - Marosvásárhely
1719   Pap Aranka - Sepsiszentgyorgy
1720   Kiss József - Marosvásárhely
1721   Kiss Gábor Tamás - Marosvásárhely
1722   Szabadi Béla - Nyárádmagyarós
1723   Vajda Martin - Marosvásárhely
1724   Kilyén Szilárd - Marosvásárhely
1725   Nagy Sámuel - Marosvásárhely
1726   Bán Gabriella - Marosvásárhely
1727   Selyem Levente - Marosvásárhely
1728   Selyem Ibolya - Mezőpanit
1729   Máthé László - Marosvásárhely
1730   Szarka János - Nyárádgálfalva
1731   Horváth Kovács Ádám - Marosvásárhely
1732   Nagy Réka - Marosvásárhely
1733   Márton Judit - Marosvásárhely
1734   Kincses Mária - Marosvásárhely
1735   Márton Katalin - Koronka
1736   Kerekes Péter Pál - Marosvásárhely
1737   Kerekes Ibolya - Marosvásárhely
1738   László Szabolcs - Szováta
1739   Kulcsár György - Marosvásárhely
1740   Lőrincz Lajos - Marosvásárhely
1741   VÁta Mihaly - Sfantu Gheorghe
1742   Csíki Dénes - Marosvásárhely
1743   Kicsi Antal - Marosvásárhely
1744   Kelemen Ferenc - Marosvásárhely
1745   Jeremiás László - Marosvásárhely
1746   Ádám Valerián - Marosvásárhely
1747   Engi Mária - Kolozsvár
1748   Kolumbán Magdolna - Marosvásárhely
1749   Csiszár Anna - Marosvásárhely
1750   Andrássy Árpád - Marosvásárhely
1751   Czegő Zoltán - Sepsiszentgyörgy
1752   Badea Adrian - Miercurea Ciuc
1753   Kónya Éva - Sepsiszentgyörgy
1754   Gilyén Botond - Székelyudvarhely
1755   Kelemen Ferenc - Sepsiszentgyörgy
1756   Kelemen Ilona - Sepsiszentgyörgy
1757   Pál János - Kommandó
1758   Pál Katalin - Kommandó
1759   Pál Ágnes - Kommandó
1760   Péterffy Katalin - Kommandó
1761   Becsey Zsuzsa - Sepsiszentgyörgy
1762   Keresztely Attila - Sepsiszentgyorgy
1763   Keresztely Maria - Sepsiszentgyorgy
1764   Harmath Sándor - Székelyudvarhely
1765   Ugri Jeno - Sepsiszentgyorgy
1766   Ugri Gizella - Sepsiszentgyorgy
1767   Szakáts Béla - Timisoara
1768   Ugri Ildiko-hajnalka - Sepsiszentgyorgy
1769   Ugri Szilard-gergely - Sepsiszentgyorgy
1770   Ugri Jeno Levente - Sepsiszentgyorgy
1771   Kálmán Dénes - Szováta
1772   Dezső János - Sepsiszentgyörgy
1773   Székely (dezső) Sára - Vajdakamarás
1774   Székely János - Vajdakamarás
1775   Berze Tamás-lászló - Székelyszentkirály
1776   Székely Ildikó - Vajdakamarás
1777   Gáll Sándor - Kolozsvár
1778   Mika DezsŐ - SzÉkelyudvarhely
1779   Kovács Géza - Sepsiszentgyörgy
1780   Józsa Ildikó -
1781   Józsa János -
1782   Szallós László Zoltán - Szentjobb
1783   Relea Anna - Marosvasarhely
1784   Dima Gabor - Sepsiszentgyorgy
1785   Ilkei Albert - Sepsiszentgyörgy
1786   Tamas Klaudia - Marosvasarhely
1787   Dobos Etelka - Marosvasarhely
1788   Ilkei Edit - Sepsiszentgyörgy
1789   Pasztor Laszlo - Marosvasarhely
1790   Ilkei Gergely Sámuel - Sepsiszentgyörgy
1791   Ilkei Tünde - Sepsiszentgyörgy
1792   Imets Klára - Csikszereda
1793   Kovács Noémi - Székelyudvarhely
1794   KovÁcs ZoltÁn - Élesd
1795   Dezső Ferenc - Gyergyószentmiklós
1796   Nagy Zoltán - Marosvásárhely
1797   Borbáth Zsuzsánna - Kolozsvár
1798   Revesz Katalin Agota - Satu Mare
1799   Fancsali Endre - Farkaslaka
1800   Boldizsár Katalin - Sepsiszentgyörgy
1801   Gyor Sarolta - Fényed
1802   Lakatos Eva - Sepsiszentgyorgy
1803   Pakó Endre - Kovászna
1804   Kovács András - Sepsiszentgyörgy
1805   Kovács-vajda Júlia - Sepsiszentgyöry
1806   Tolgyes Lajos - Brasso
1807   Márkos Albert - Kolozsvár, Cluj, Klausenburg
1808   Magos SÁndor - SepsiszentgyÖrgy
1809   Székely Juliánna - Bardoc
1810   Török János - Sepsiszentgyörgy
1811   Török Ilona - Sepsiszentgyörgy
1812   Szabadai Rudolf - Sepsiszentgyörgy
1813   Szabadai Judith - Sepsiszentgyörgy
1814   Papp András Lajos - Kovászna
1815   Dima Brigitta - Sepsiszentgyörgy
1816   Szilágyi Árpád - Sepsiszentgyörgy
1817   Szilágyi Matild - Sepsiszentgyörgy
1818   Korodi István - Sepsiszentgyörgy
1819   Szilágyi Mária - Sepsiszentgyörgy
1820   Szilágyi Erika - Sepsiszentgyörgy
1821   Korodi Enikő - Sepsiszentgyörgy
1822   György László - Csíkszereda
1823   Kerekes Árpád - Székelyudvarhely
1824   Kerekes Jolán - Székelyudvarhely
1825   Baranyi Barnábás - Nagyvárad
1826   Dávid András - Székelyszenterzsébet
1827   Sztáncsuly Lenke - Sepsiszentgyörgy
1828   Boér Enikő - Kolozsvár
1829   Kiss Marta - Marosvasarhely
1830   Fülöp Ilona - Székelykeresztúr
1831   Bálint György - Arad
1832   Bálint Dénes - Arad
1833   Lehoczky Ferenc - Arad
1834   Szabó Hajnalka - Szatmárnémeti
1835   Oláh László - Szatmárnémeti
1836   Oláh Ana - Szatmárnémeti
1837   Oláh Vasile - Szatmárnémeti
1838   Barna Zsuzsanna - S
1839   Szebeni Norbert - Sepsiszentgyörgy
1840   Csatlós Mihály-levente - Kézdivásárhely
1841   Csatlós Margit - Kézdivásárhely
1842   Jakab Alesandru - Sepsiszentgyorgy
1843   Ferencz József - Székelyudvarhely
1844   Ferencz Melinda - Székelyudvarhely
1845   Gidro Ervin - Carta Hr
1846   Péter Ilona - Székelyudvarhely
1847   Kocsis Gizella - Székelyudvarhely
1848   Mihók Béla József - Barót
1849   Kocsis Gyula - Oradea
1850   Fejér Szabolcs - Kilyén
1851   Fejér Gabriella - Kilyén
1852   Fejér Mária - Kilyén
1853   Fejér József - Kilyén
1854   Kiss Botond - Sepsiszentgyörgy
1855   Kocsis Balázs - Sepsiszentgyörgy
1856   Gergely Ibolya - Gyergyószentmiklós
1857   Teleky Alpár István - Sepsiszentgyörgy
1858   Varga Zsolt - Sepsiszentgyorgy
1859   Szocs Levente - Marosvasarhely
1860   Ferencz Botond - Kovászna
1861   Ferencz Kinga - Kovászna
1862   Ferencz Balázs - Kovászna
1863   Csoma Béla - Kovászna
1864   Csoma Csaba - Kovászna
1865   Csoma Margit - Kovászna
1866   Péter Magdolna - Kovászna
1867   Péter Csaba - Kovászna
1868   Péter Zsolt - Kovászna
1869   Kovács Gábor - Kovászna
1870   Mátyás Attila - Sepsiszentgyörgy
1871   Tofán Andrea - Gyergyócsomafalva
1872   Tofán Zsófia - Gyergyócsomafalva
1873   Tofán Teréz - Gyergyócsomafalva
1874   Bartalis Teréz - Gyergyócsomafalva
1875   Korpos Attila - Gyergyócsomafalva
1876   Korpos Sándor - Gyergyóditró
1877   Király Vencel - Gyergyócsomafalva
1878   Köllő Sándor - Gyergyóditró
1879   Denes Zoltan - Sfantu Gheorghe
1880   Denes Timea - Sepsiszentgyorgy
1881   Fekete István Lehel - Sepsiszentgyörgy
1882   Fekete Lehel - Sepsiszentgyörgy
1883   Fekete Izelin Kinga - Sepsiszentgyörgy
1884   Fekete Adrianna - Sepsiszentgyörgy
1885   Molnár Csaba Attila - Sepsiszentgyörgy
1886   Szőke György - Székelyudvarhely
1887   Jakab Zsolt - Gyergyószentmiklós
1888   György Melinda - Sepsiszentgyörgy
1889   György János - Sepsiszentgyörgy
1890   György Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
1891   György István - Sepsiszentgyörgy
1892   Kovács Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
1893   Szabó Ferenc - Székelyudvarhely
1894   Burjan Csaba - Gheorgheni
1895   Mathe Laura Anna - Vargyas
1896   Fekete Istvan - Tg-mures
1897   Sándor Elemér - Szentegyháza
1898   Nistor Iozsef - Orsova
1899   Peter Rozalia - Szekelyudvarhely
1900   Feleki Imre - Székelyudvarhely
1901   Szabo Tibor - Szekelyudvarhely
1902   Szabo Rozalia - Szekelyudvarhely
1903   Szabo Monika - Szekelyudvarhely
1904   Bálint Attila - Farkaslaka
1905   Bálint Gyöngyvér - Székelyszentlélek
1906   Biró János - Gyergyoszentmiklos
1907   Tóth Vencel - Nagygalambfalva
1908   Biró Mária - Gyergyoszentmiklos
1909   Csomor Márton - Agyagfalva
1910   Biró Ilonka - Gyergyoszentmiklos
1911   Tóth Erika - Agyagfalva
1912   Kolcsar Ferenc - Bogoz 157. Hargita Megye.
1913   Balázsi József - Székelyudvarhely
1914   Balázsi Irén - Székelyudvarhely
1915   Teglas Ildiko - Sepsiszentgyorgy
1916   Szöcs Attila - Gyergyocsomafalva
1917   Teglas Ferenc - Sepsiszentgyorgy
1918   Teglas Katalin - Sepsiszentgyorgy
1919   Érsek János - Remeet
1920   Csok Margit - Marosvasarhely
1921   Dénes Imre - Barot
1922   Szilveszter Szabolcs - Kezdivasarhely
1923   Gaspar Gyula - V.szentmarton
1924   Erdei Attila - Nagyvarad
1925   Horvath Cristina - Csikszereda
1926   Erdei Attila - Nagyvarad
1927   Molnar Margit - Szekelyudvarhely
1928   Tóth Kálmán - Árkos
1929   Csúcs Mária - Csíkszereda
1930   Tóth Gyöngyvér - Árkos
1931   Tóth Kálmán - Sepsiszentgyörgy
1932   László Barna - Marosvásárhely
1933   Tóth György - Nagyvárad
1934   Kiss Anna - Nagybacon
1935   Ferencz Csaba - Sepsibodok
1936   Gyöngyösi Ildikó - Várvölgy
1937   Gyöngyösi Lajos - Várvölgy
1938   Gyöngyösi Nándor - Várvölgy
1939   Gyöngyösi Boglárka - Várvölgy
1940   Orosz Eszter - Sáp
1941   Gyöngyösi Lajosné - Sáp
1942   Zsombori Annamária - Parajd
1943   Fülöp Magdolna -
1944   Farkas Imre - Ditró
1945   Málnai Tamás László - Brassó
1946   Pál Róbert - Gyergyóremete
1947   Pál Csaba - Érd
1948   Nagy Sándor - Köpec
1949   Nagy Olga - Köpec
1950   Szocs Miklos - Kovaszna
1951   Ifj Szocs Miklos - Kovaszna
1952   Sebők Mihály - Szentegyháza
1953   Szocs Emoke - Kovaszna
1954   Sebők Rozália - Szentegyháza
1955   Szocs Ibolya - Kovaszna
1956   Sólyom Attila - Gyergyóújfalu
1957   Fábián Mátyás - Aknasugatag (ocna Sugatag)
1958   Magyari Eva - Szekelyudvarhely
1959   Magyari Arpad - Szekelyudvarhely
1960   Nagy-donath Sandor - Marosvasarhely
1961   Luka Rezso - Sepsiszentgyorgy
1962   Luka Piroska - Sepsiszentgyorgy
1963   Nagy-donath Katalin-maria - Marosvasarhely
1964   Szalay Maria Magdolna - Sepsiszentgyörgy
1965   Madarász Gyöngyvér - Gyergyószentmiklós
1966   Farkas Endre - Csíkszereda
1967   Incze Miklos - Görgényüvegcsür
1968   Nemes Béla - Marosvásárhely
1969   Ravasz Tibor - Chendu
1970   Langer Erno - Sepsiszentgyorgy
1971   Bencédi Csilla - Szentegyházasfalu
1972   Santa Edit - Arkos
1973   Nagy Eva - Sepsiszentgyorgy
1974   Santa Imre - Arkos
1975   Santa Elisaveta - Arkos
1976   Nagy Dezso - Sepsiszentgyorgy
1977   Szabo Irma - Sepsiszentgyorgy
1978   Csaba Attila Kósa - Szentegyháza
1979   Botos Barna - Sepsiszentgyorgy
1980   Ferencz Eniko - Szentegyhaza
1981   Ferencz Laszlo - Szentegyhaza
1982   Ferencz Gabor - Szentegyhaza
1983   Ferencz Margit - Szentegyhaza
1984   Ferencz Laszlo - Szentegyhaza
1985   Ferencz Tibor - Szentegyhaza
1986   Ferencz Attila - Szentegyhaza
1987   Ferencz Julianna - Szentegyhaza
1988   Ferencz Csaba - Szentegyhaza
1989   Ferencz Levente - Szentegyhaza
1990   Kovács Árpád - Kisbánya/ Chiusbaia
1991   Kelemen Lászéó - Kovászna
1992   Gál Attila - Sepsiszentgyörgy
1993   Kelemen László - Kovászna
1994   Rajcsányi Éva - Siófok
1995   Kesz Gyorgy-attila - Gyergyoszentmiklos
1996   Kesz Erika - Gyergyoszentmiklos
1997   Kegyes Attila István - Pécs
1998   Lakatos Mária - Sepsiszentgyőrgy
1999   Kiss Zsuzsanna Karola - Sepsiszentgyörgy
2000   Cserr Tünde - Sepsiszentgyörgy
2001   Cserr László - Sepsiszentgyörgy
2002   Szeredai Piroska - Zilah
2003   SzÁsz Ferenc - SepsiszentgyÖrgy
2004   Soós Mária - Sepsiszentgyörgy
2005   Erdélyi Hajnalka - Simonesti
2006   Tiboldi István - Kézdivásárhely
2007   Tóth Beáta - Kőröspatak
2008   Portik Szabó Borbála - Gyergyóremete
2009   Agoston Arpad - Csikszenttamas
2010   Vargyas Sandor - Sepsiszentgyörgy
2011   Zeng László - Szatmárnémeti
2012   Szep Julia - Barot
2013   Simon József - Marosvásárhely
2014   Kovács Attila - Szentpál
2015   Szentes Judit - Sepsiszentgyörgy
2016   Gere L?szlo' - Fito'd
2017   Korpos Péter - Csikszereda
2018   Karoly Janos - Szovata
2019   Birtalan Árpád- Zsolt - Etéd
2020   Balazs Arpad - Sepsiszentgyorgy
2021   Mihály Lóránd - Székelyudvarhely
2022   Rosca Krisztoffer - Székelyudvarhely
2023   Hajdó Mária - Székelyudvarhely
2024   Hajdó Miklós - Székelyudvarhely
2025   Hajdó Huba - Székelyudvarhely
2026   Gere Laszlo - Fitod
2027   Kinda Botond - Székelyudvarhely
2028   Kinda Emese - Székelyudvarhely
2029   Kinda Enikő - Székelyudvarhely
2030   Dávid Júlia - Nyárádszereda
2031   Brók István - Székelyudvarhely
2032   Fülöp László - Sárospatak
2033   Borbáth Balázs - Sepsiszentgyörgy
2034   Kádár Mária - Gyergyószentmiklós
2035   Hatos Áron - Székelyudvarhely
2036   Andorko Andras - Sepsiszentgyorgy
2037   Ilkei Samuel - Sepsiszentgyorgy
2038   Gergely Zsolt - Csikszentimre
2039   Matejovics Erzsebet - Kolozsvar
2040   Péter Szilamér - Bogárfalva
2041   Czirják Károly - Maroshéviz
2042   Czirják Csilla - Maroshéviz
2043   Becze Sándor - Maroshéviz
2044   Becze Erzsébet - Maroshéviz
2045   Ifj. Becze Sándor - Maroshéviz
2046   Blénessy Zoltán - Maroshéviz
2047   Blénessy Melánia - Maroshéviz
2048   Andorko Edith - Maroshéviz
2049   Kelemen Iren - Nagyvarad (oradea)
2050   Szabo Ottilia - Nagyvarad
2051   Széll Erzsébet - Marosvásárhely
2052   Szabo Mihaly - Nagyvarad
2053   Lokody Levente - Targu Mures
2054   Fárr Szabó Erzsébet - Marosvásárhely
2055   Fárr György - Marosvásárhely
2056   Böszörményi Nagy Berta - Marosvásárhely
2057   Szűcs Péter - Nyárádszereda
2058   Kőlcze István - Kovászna
2059   Sikó László - Mezőpanit
2060   Sikó Attila Levente - Mezőpanit
2061   Szabdi Jolán - Nyárádmagyarós
2062   Szabdi Levente - Nyárádmagyarós
2063   Szász Albert - Erdőcsinád
2064   Nagy Albert - Nyárádmagyarós
2065   Csiszér Albert - Mezőpanit
2066   Kilyén Zsolt - Marosvásárhely
2067   Jipa Andrei - Gyergyószentmiklós
2068   Szasz Emilia - Bancu
2069   Nagy Sandor - Bereck
2070   Sikó Zsolt - Mezőpanit
2071   Bajkó Eszter - Papolc
2072   Szőcs János - Kolozsvár
2073   Péter István - Szentegyháza
2074   Tóth László - Kézdivásárhely
2075   Sikó Csaba - Mez Panit
2076   Sikó Irma - Mez Panit
2077   Bogyó Attila - Sepsiszentgyörgy
2078   Köllő Mária - Gyergyóditró
2079   Csíki István - Gyergyócsomafalva
2080   Borsos Jenő - Gyergyócsomafalva
2081   Szilágyi Miklós - Gyergyócsomafalva
2082   Miklós Zoltán-andrás - Csíkszereda
2083   Pálfi Botond - Mezőpanit
2084   Tök János - Sepsiszentgyörgy
2085   Biró József Attila - Nyárádszereda
2086   Biró Erika - Nyárádszereda
2087   Biró Lóránd László - Nyárádszereda
2088   Biró Réka - Nyárádszereda
2089   Dobolyi Árpád - Kézdivásárhely
2090   Fogarasi József - Nyárádszereda
2091   Fogarasi Margit - Nyárádszereda
2092   Biró László - Nyárádszereda
2093   Biró Mária - Nyárádszereda
2094   Kiss Zsuzsanna Gyopár - Gyergyószentmiklós
2095   Olosz József - Kovászna
2096   Olosz Erzsébet - Kovászna
2097   Ifj. Olosz József - Kovászna
2098   Gezcő Ferenc - Kovászna
2099   Szász Rózsa - Marosvásárhely
2100   Orbán Árpád - Székelyudvarhely
2101   Marton Sandor - Nyaradszereda
2102   Major Zsófia - Nyárádszereda
2103   Major Zalán - Nyárádszereda
2104   Olosz Kálmán - Kovászna
2105   Vass Erika - Csíkszereda
2106   Török Áron - Brassó
2107   Kovács Szilamér - Sepsiszentgyörgy
2108   Kovács-szécsi Attila - Csíkszereda
2109   Keresztes Sámuel - Sepsiszentgyörgy
2110   Keresztes Klára - Sepsiszentgyörgy
2111   Vida Béla - Sepsiszentgyörgy
2112   Vida Izabela - Sepsiszentgyörgy
2113   Erőss Péter - Sepsiszentgyörgy
2114   Erőss Anna - Sepsiszentgyörgy
2115   Szabo Biborka - Marosvasarhely
2116   Biró Hunor - Nyárádszereda
2117   Farkas Árpád - Karcfalva
2118   Dalya Emilia - Emese - Marosvasarhely
2119   Barabas Peter - Marosvasarhely
2120   Antal Terez - Csomafalva
2121   Áfra Attila - Sepsiszentgyörgy
2122   Simó Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
2123   Borbely Albert - Mezopanit
2124   Borbely Ilona - Mezopanit
2125   Kolozsvary Ilona - Marosvasarhely
2126   Kicsi Noémi - Marosvásárhely
2127   Kolozsvary Dezso - Marosvasarhely
2128   Barabasi Pal - Mezopanit
2129   Barabasi Margit - Mezopanit
2130   Marton László - Nyárádszereda
2131   Ferencz Éva - Kézdivásárhely
2132   Szakáli László - Csikszereda
2133   Szilágyi András - Szövérd
2134   Ferencz Emilia - Sepsibodok
2135   Kislaki Sándor - Nyárádszereda
2136   Kovács István - Marosvásárhely
2137   Kislaki Irma - Nyárádszereda
2138   Id.kislaki Sándor - Nyárádszereda
2139   Kislaki Jolán - Nyárádszereda
2140   Kiss Laszlo - Gyergyószentmiklós
2141   Fazakas Levente - Sepsiszentgyörgy
2142   Krizsan Tibor - Mailat,arad
2143   Orbán Barra Gábor - Sepsiszentgyörgy
2144   Széll Mária Amália - Marosvásárhely
2145   Krizsan Ilona - Mailat
2146   Deak Katalin - Sepsiszentgyorgy
2147   Péter Zoltán - Csíkszereda
2148   Gödri Péter - Marosvásárhely
2149   Bardocz Maria - Csikszereda
2150   Bodó Ferenc - Marosvásárhely
2151   Tókos Levente - Kolozsvár
2152   Kolozsvari Istvan - Nyaradszereda
2153   Nagy István - Zetelaka
2154   Sandor Izabella - Jobbágyfalva
2155   Nagy Rózália - Zetelaka
2156   Nagy István - Székelyudvarhely
2157   Bardocz Áron - Csíkszereda
2158   Vass Ilona - Marosvasarhely
2159   Váradi József - Sepsiszentgyörgy
2160   Szőcs Szilveszter - Madéfalva
2161   Biró Nóra - Kézdivásárhely
2162   Bartok István - Kézdivásárhely
2163   Bartok Elvira - Kézdivásárhely
2164   Nemes Gábor - Marosvásárhely
2165   Szőcs Zsolt - Csikmindszent
2166   Füstös Előd-lászló - Csíkszereda
2167   Csiki Mária Lidia - Nyárádszereda
2168   Csiki Mária Lidia - Nyárádszereda
2169   Dr Belle Lászlő - Magyarország
2170   Pápai Gyula - Marosvásárhely
2171   Kedves György - Maksa
2172   Ravasz Réka - Tusnád
2173   Laczkó László - Kézdivásárhely
2174   Laczkó Éva-anikó - Kézdivásárhely
2175   Minier Gábor - Gyergyószentmiklós
2176   Kovács Sándor - Bihar Vajda
2177   Csóka Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
2178   Kovacs Jozsef - Marosheviz
2179   Peter Csilla - Marosheviz
2180   Menyhart Tunde - Eted
2181   Janka Istvan - Mikhaza
2182   Nagy-donath Noemi - Marosvasarhely
2183   Nagy-donath Katalin - Marosvasarhely
2184   Gaspar Jozsef - Szekelyudvarhely
2185   Manto Endre - Kezdivasarhely
2186   Csortán Márton - Marosvásárhely
2187   Kocsis Marta - Sepsiszentgyorgy
2188   Jenei Bela - Csikszereda
2189   Borbély Gabriella - Mezőpanit
2190   Bakk Iren - Sepsiszentgyorgy
2191   Kiss Izabella - Gyergyószentmiklós
2192   Gazda Barbara - Marosvásárhely
2193   Gazda Zsolt - Marosvásárhely
2194   Márton Ildikó - Csikszereda
2195   Pete Endre-benedek - Mezőpanit
2196   Bojte Izabella - Marosvasarhely
2197   Ráduly Ágota - Sepsiszentgyorgy
2198   Nagy Attila - Marosludas
2199   Nagy Elisabeta - Marosludas
2200   Keszler Hanna - Csíkszereda
2201   Varga András - Zabola
2202   Lázár Lehel - Csíkszereda
2203   Bodor István - Sepsiszentgyörgy
2204   Kocsis Ferenc - Sepsiszentgyorgy
2205   Imreh Zsolt - Sepsiszentgyörgy
2206   Somogyi Csaba - Sepsiszsentgyörgy
2207   Gáspár Ildikó - Sepsiszentgyörgy
2208   Gazda Előd - Sepsiszentgyörgy
2209   Rusz Adrienn-timea - Székelyudvarhely
2210   Nyárádi Károly - Marosvásárhely
2211   Sütő István - Vargyas
2212   Farkas Benjámin-károly - Szováta
2213   Farkas Jólán - Szováta
2214   Szász Csilla - Csíkjenőfalva
2215   Bartha Huba Barna - Sepsiszentgyörgy
2216   Moldvai Mihaly - Sepsiszentgyörgy
2217   Sándor Teréz - Sepsiszentgyörgy
2218   Sándor Gyula - Homoródalmás
2219   Sándor András - Sepsiszentgyörgy
2220   Nagy Norbert - Marosvásárhely
2221   Albert Tünde - Csíkszereda
2222   Szakáli Ibolya - Csikszereda
2223   Fazakas Tünde - Barót
2224   Jinga Arnold - Sepsiszentgyorgy
2225   Leopold Aranka - Sepsiszentgyörgy
2226   Leopold Jenő - Sepsiszentgyörgy
2227   Deák Ferenc - Szatmárnémeti
2228   Kovács Árpád András - Ditró
2229   Kovács Teréz - Ditró
2230   Kovács Gergő - Ditró
2231   Kovács Balázs - Ditró
2232   Fülöp Csaba - Nagykároly
2233   Kovács Teréz - Ditró
2234   Fülöp Teréz - Ditró
2235   Puskás István - Székelyudvarhely
2236   Kelemen Leventer - Szepsiszentgyorgy
2237   Simó György - Marosszentanna
2238   Nagy Alpar - Sepsiszentgyörgy
2239   Baricz Árpád - Oroszhegy
2240   Baricz Katalin - Oroszhegy
2241   Demeter Alpár - Gyergyóditró
2242   Nagy Miklos - Abud
2243   Demeter Éva - Gyergyóditró
2244   Demeter Gábor - Gyergyóditró
2245   Nagy Lenke - Abud
2246   Nagy Miklos Zoltán - Abud
2247   Nagy Alpár Norbert - Abud
2248   Novák Julianna - Temesvár
2249   Antal Imre - Sepsiszentgyörgy
2250   Nagy Gergely - Székelyabod
2251   Nagy Ilona - Székelyabod
2252   Szász Teréz - Görgényüvegcsűr
2253   Novák István - Temesvár
2254   Szász Gábor - Görgényüvegcsűr
2255   Bakó Béla - Marosvásárhely
2256   Nagy Zoltán - Marosvásárhely
2257   Nagy Evantina Mária - Marosvásárhely
2258   Csibi Klara - Csiksyentlelek
2259   Bartos Janos - Csikszentlelek
2260   Ágoston Ferencz - Székelyabod
2261   Kiss Lehel - Szamosújvár
2262   Orbán Melánia - Kápolnásfalu
2263   Orbán Vimos - Kápolnásfalu
2264   Kovács Albert József - Jedd
2265   Gheorghiu Tiberiu Daniel - Tg. Mures
2266   Pál Elemér - Máréfalva
2267   Orbán Irma - Kápolnásfalu
2268   Menyhárt Vilmos - Szentegyháza
2269   Menyhárt Rozália - Szentegyháza
2270   Kozán Andrea - Szentegyháza
2271   Orbán Roland - Kápolnásfalu
2272   Kozán Levente - Szentegyháza
2273   Kozán Mária-magdolna - Szentegyháza
2274   Kozán András - Szentegyháza
2275   Lezsák János - Arad
2276   Tér Molnár Mónika - Bors
2277   Tér Molnár Arthur Róbert - Bors
2278   Józsa János - Székelyvaja
2279   Lezsák Erzsébet - Arad
2280   Molnár Árpád - Bors
2281   Molnár Árpád Zsolt - Bors
2282   Molnár Zoltán - Bors
2283   Molnos András - Csíkszereda
2284   Salamon Katalin - Gyergyószárhegy
2285   Kajtar Laszlo - Marosvasarhely
2286   Péter Attila - Kápolnásfalu
2287   Kovács Ilona - Csíkszereda
2288   Lázár Edit - Lövéte
2289   Kovács Ágnes - Kézdivásárhely
2290   Márton István - Lövéte
2291   Lázár Edit - Lövéte
2292   Zöld Gheorghe - Oradea
2293   Nilgesz Anikó - Nagyvárad
2294   Garda-farczádi Anna - Marosvásárhely
2295   Garda-farczádi János - Marosvásárhely
2296   Sándor Csaba - Csíkszereda
2297   Farczádi Regina - Marosvásárhely
2298   Derzsi Noémi - Marosvásrhely
2299   Török Lehel - Gyergyószentmiklós
2300   György Zoltán - Lövéte
2301   Barothi Istvan - Szentkatolna
2302   Orbán László - Székelyudvarhely
2303   Debreczeni Mihály - Nagybánya
2304   Balogh Zsuzsánna - Gelence
2305   D. Kovacs Katalin - Marosvasarhely
2306   Fejér László - Csikbánkfalva
2307   Joo Zoltan - Marosvasarhely
2308   Egri Barna - Sepsiszentgyörgy
2309   Sinka Ibolya - Sepsibodok
2310   Joo Anna - Marosvasarhely
2311   Joo Attila - Marosvasarhely
2312   Garda-farczádi Anna - Marosvásárhely
2313   Magyari Zoltan - Szekelyudvarhely
2314   Jakab József-zsolt - Szováta
2315   Bálint Jenő - Marosvásárhely
2316   Nyárádi Károly - Marosvásárhely
2317   Botha Dániel - T. - Székelykakasd
2318   Mike Dénes - Kézdivásárhely
2319   Mike Áron - Kézdivásárhely
2320   Mike Katinka - Kézdivásárhely
2321   Botha Ildikó - Székelykakasd
2322   Kovács Magdolna - Gyergyószentmiklós
2323   Petres János - Csikszentkiraly
2324   Veres Edit - Csíkszereda
2325   Balázs József - Székelyudvarhely
2326   Borsos Róbert-albert - Gyergyócsomafalva Nr.1288
2327   Márton Mária - Zetelaka
2328   Bors Enikő - Marosvásárhely
2329   Magyar Attila - Nottingham
2330   Márton Endre - Zetelaka
2331   Márton Mária - Zetelaka
2332   Székely Lajos - Bodos
2333   Nyulas Csongor - Marosvasarhely
2334   Prezsmer Zsolt -
2335   Tamás Ádám - Gyergyoszentmiklos
2336   Petres Károly - Csíkmadaras
2337   Petres Zsuzsanna Borbála - Csíkmadaras
2338   Tamás Ádám - Gyergyoszentmiklos
2339   Lorincz Geza - Torja
2340   Hegedüs Ivett Margit - Lövéte
2341   Károly Ferenc - Marosvásárhely
2342   Bíró József - Gyulakuta,maros Megye
2343   Ureczki-lázár Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
2344   Ureczki-lázár László - Sepsiszentgyörgy
2345   Marinescu Zsofia - Marosvasarhely
2346   Kocsis Olga - Sepsiszentgyörgy
2347   Bajna Tibor - Sepsiszentgyörgy
2348   Kocsis Endre - Uzon
2349   Trinfuj Melánia - Szentegyháza
2350   Bartha Judit - Sepsiszentgyörgy
2351   Bartos László - Boldogfalva
2352   Tamás Yoltán - Székelzudvarhely
2353   Kelemen Gábor - Csíkszereda
2354   György Juliánna - Marosvásárhely
2355   Kolumbán Imre Loránd - Barót
2356   Garda-farczádi János - Marosvásárhely
2357   Csillag Levente - Torja
2358   Borbáth Károly - Csíkszereda
2359   Borbáth Veronika - Csíkszereda
2360   Hajdu András - Sepsiszentgyörgy
2361   Hajdu Laura - Sepsiszentgyörgy
2362   Hajdu Eszter - Sepsiszentgyörgy
2363   Gelei Botond - Árkos
2364   Hering Ágnes - Sepsiszentgyörgy
2365   M.bíró Kázmér D - Kézdivásárhely
2366   György Zsolt - Marosvásárhely
2367   György Pál - Marosszentkirály
2368   Biró Barna-tamás - Csernáton
2369   Feigl Gabriella - Marosvásárhely
2370   Sárosi Hunor Zsolt - Marosvásárhely
2371   Sárosi Zsolt-mihály - Marosvásárhely
2372   Lázár László - Kolozsvár
2373   Sárosi Enikő - Marosvásárhely
2374   Ujlaki Csongor-mihály - Marosvásárhely
2375   Magdó Nándor - Csíkszereda
2376   Isztojka Istvan - Sepsiszentgyorgy
2377   Demeter Rozalia - Nagyvarad
2378   Hering Marianna - Sepsiszentgyörgy
2379   Lázár László - Kolozsvár
2380   Bencze Jozsef - Homorodfurdo
2381   Bedőházi Beáta -
2382   Crisan Eva - Arad
2383   Kiss Albert -florian - Tg Mures
2384   Antalka Erika - Sepsiszentgyörgy
2385   Antalka Ildikó - Sepsiszentgyörgy
2386   Harai László - Sepsiszentgyörgy
2387   Marton Jozsef - Arad
2388   Marton Anna - Arad
2389   Birtalan Robert - Kolozsvar
2390   Birtalan Lazar - Kolozsvar
2391   Birtalan Magda - Kolozsvar
2392   Tókos Levente - Szentegyháza
2393   Hegedüs Pál - Szatmárnémeti
2394   Nagy Orsolya - Marosvasarhely
2395   Henter Zoltan - Marosvasarhely
2396   Kari Botond - Gyergyószentmiklós
2397   Szücs Szilárd - Ottomány
2398   Gönczi Edit - Csikszereda
2399   Sánta Imre - Sepsiszentgyörgy
2400   Péter János - Kézdivásárhely Székelyföld
2401   Péter Olga - Kézdivásárhely Székelyföld
2402   Betai Magdolna - Marosvasarhely
2403   Ny.péter János - Kovászna
2404   Dósa Attila Zsolt - Marosvasarhely
2405   Betai Attila - Marosvasarhely
2406   Péter Irén - Kovászna
2407   Péter Zsuzsánna - Kézdivásárhely
2408   Modra Hajnal - Mezofele
2409   Betai Judit Eniko - Marosvasarhely
2410   Péter Jozsef - Kézdivásárhely Székelyföld
2411   Fancsali Zoltan - Farkaslaka
2412   Péter Ferencz - Kézdivásárhely Székelyföld
2413   Bálint János - Karcfalva
2414   Péter András - Kovászna
2415   Ifj.péter János - Kézdivásárhely Székelyföld
2416   Péter Zoltán - Kézdivásárhely Székelyföld
2417   Dr.péter Árpád - Kézdivásárhely Székelyföld
2418   Péter Éva - Kézdivásárhely Székelyföld
2419   Székely Szilárd-jános - Marosszentgyörgy
2420   Székely Imola - Marosszentgyörgy
2421   Bala Krisztian - Marghita
2422   Laczkó Zsolt - Gyergyóremete
2423   Bartha József - Göcs
2424   Toth Kinga - Sepsiszentgyorgy
2425   Kádár Elemér - Kézdivásárhely
2426   Kátai István - Sepsiszentgyörgy
2427   Simon Laszlo Attila - Marosvasarhely
2428   Lovasz Istvan - Marosvasarhely
2429   Simon Imre - Sepsiszentgyorgy
2430   Borka Gyöngyvér - Marosvasarhely
2431   Schotsch Gertrud - Marosvasarhely
2432   Nagy Lázár Kincső - Sepsiszentgyörgy
2433   Kiss Róbert - Csíkszenttamás
2434   Zsigmond Pál - Sepsiszentgyörgy
2435   Kiss Csaba László - Marosvásárhely
2436   Baki László - Marosvásárhely
2437   Albu Zsolt - Csikszentimre
2438   Mihaly Tibor - Sepsiszentgyörgy
2439   Czimerman-kovacs Katalin - Marosvasarhely
2440   Magyari Zoltán - Marosvásárhely
2441   Fabian Karoly - Sapsiszentgyorgy
2442   Moldován István - Parajd
2443   Szabo Sandor - Sepsiszentgyorgy
2444   Balázsy Ella - Székelyudvarhely
2445   Lörincz András Ernö - Csikszereda
2446   Szabó Albert - Sepsiszentgyörgy
2447   Szabó Gizella - Sepsiszentgyörgy
2448   Gaspar Laszlo Zsolt - Sepsiszentgyorgy
2449   Erdélyi Pál - Nagyernye
2450   Erdélyi Rozália - Nagyernye
2451   Buksa Botond - Marosvasarhely
2452   Dobre Iolanda - Chitila
2453   Kiss Janos - Marosvasarhely
2454   Keresztes Ella - Erdoszentgyorgy
2455   Kiss Imola - Marosvasarhely
2456   Szabo Gizella - Sepsiszentgyorgy
2457   Antal Laszlo - Gyergyoszentmiklos
2458   Kolumban Zoltan Csaba - Köpec
2459   Kolumban Eszter - Köpec
2460   Feketics Tunde - Marosvasarhely
2461   Csősz Gyula - Sepsiszentgyörgy
2462   Dósa Klára - Marosvásárhely
2463   Ruszi Jozsef - Marosvasarhely
2464   Bedő Zsolt András - Sepsikőröspatak
2465   Keresztes László - Kézdivásárhely
2466   Szappanos Jenö - Kisgalambfalva
2467   Denes Zoltan - Sepsiszentgyorgy
2468   Balogh Ileana - Csikszereda
2469   Ráduly-baka Zsolt - Sepsiszentgyörgy
2470   Rezi Erzsébet - Dicsöszentmárton
2471   Csortán Ferenc - Szováta
2472   Pál Mária - Gyergyóalfalu
2473   Venczel Ghéza - Floresti, Cluj
2474   Gál Lóránd-nándor - Gyergyóalfalu (joseni)
2475   Albert Attila - Olasztelek
2476   Sándor Ileana - Csikszereda
2477   Szappanyos Klára - Kisgalambfalva
2478   Szappanyos Lehel - Kisgalambfalva
2479   Hompot Ferenc - Sepsiszentgyörgy
2480   Bús Zoltán - Marosvasarhely
2481   Király Rita - Sepsiszentgy
2482   Bara Irén - Sepsiszentgy
2483   Teglas Jozsef - Sepsiszentgyorgy
2484   Deák Ferenc - Kolozsvár
2485   Bara Sándor - Sepsiszentgy
2486   Csíki Alpár - Székelykeresztúr
2487   Hompot Magdolna - Sepsiszentygyörgy
2488   Győrffy János - Nyárádszereda
2489   Pásztori-kupán István G. - Marosvásárhely
2490   Pásztori-kupán Mária - Marosvásárhely
2491   Gyulai Levente - Arcus
2492   Gyulai Erzsebet - Arcus
2493   Balázs Attila László - Csíkszereda
2494   Balázs Etelka - Marosfő
2495   Kiss Sandor - Marosvasarhely
2496   Tulit Gyopár - Kolozsvár
2497   Adorjáni Dezső - Gyulakuta
2498   Matyas Tamas Attila - Marosvasarely
2499   Pakulár Lajos - Sepsiszentgyörgy
2500   Pakulár Judit-piroska - Sepsiszentgyörgy
2501   Dr.győrffi László - Marosvásárhely
2502   Székely László - Marosvásárhely
2503   Józsa Ibolya - Marosvásárhely
2504   Pakulár Szabolcs - Sepsiszentgyörgy
2505   Győrffi Margit Magdolna - Marosvásárhely
2506   Pakulár Andrea-judit - Sepsiszentgyörgy
2507   Gál Béni Jenő - Sepsiszentgyörgy
2508   Borbély Imre - Székelyvarság
2509   Mccormick Ibolya - Etfalva
2510   Both Emese - Szekelyudvarhely
2511   Kiss Ferenc István - Nagykároly
2512   Borbély Levente - Székelyvarság
2513   Ifj: Kovács Árpád - Makfalva
2514   Bodor Istvan - Kézdi-kővár
2515   Szabó Mária - Sâng. De Mures
2516   M.deregán János - Sepsiszentgyörgy
2517   Bodó Ferenc - Marosvásárhely
2518   Nagy Zoltan - Székelyudvarhely
2519   Mezei Jozsef - Bukarest
2520   Luffy Károly István - Sepsiszentgyörgy
2521   Szabo Zsolt - Zetelaka
2522   Agoston Istvan - Barot
2523   Szőcs Magdolna - Sepsiszentgyörgy
2524   Marinescu Timea Melinda - Marosvasarhely
2525   Jakab Emília - Sepsiszentgyörgy
2526   Kacso Iren Eniko - Mezofele
2527   Kacso Levente Hunor - Mezofele
2528   Demeter Enikő - Székelyudvarhely
2529   Bedő Oliver - Sepsiszentgyörgy
2530   Páll Zsolt - Kézdivásárhely
2531   Kopacz Apollonia Orsolya - Kezdivasarhely
2532   Páll Mária-magdolna - Kézdivásárhely
2533   Virág Ana - Sepsiszentgyörgy
2534   Vargyasi Tamas - Sepsiszentgyorgy
2535   Pop Emil - Székelyudvarhely
2536   György Attila - Csíkszereda
2537   Rend Domokos - Barot
2538   Heim Anna - Tg Mures
2539   Heim Vasile - Tg Mures
2540   Máthé Zsolt - Marosvásárhely
2541   Bartos Kázmér - Szentegyháza
2542   Antal Istvan - Csikszereda
2543   Tamás István - Szentegyháza
2544   Páll Attila - Kézdivásárhely
2545   Németh Csaba - Marosvásárhely
2546   Szőcs Róbert - Szentegyháza
2547   Páll Jutka-margit - Kézdivásárhely
2548   Kovács Lenke - Kolozsvár
2549   Varga Tamás - Letenye
2550   Rusz Ottilia - Marosvásárhely
2551   Rusz János György - Marosvásárhely
2552   Boldizsar Judit - Sepsiszentg Yorgy
2553   Orban Márton - Székelykocsárd
2554   Boldizsarbela Bela - Sepsiszentgyorgy
2555   Nemes József - Marosvásárhely
2556   Mark Susana Susana - Sepsiszentgyorgy
2557   Jablonovszki Judit - Marosvásárhely
2558   Benedekfi Géza - Székelykeresztúr
2559   Tordai Emese - Kolozsvar
2560   Cseh Zakariás - Kézdivásárhely
2561   Hadnagy Sarolta - Zabola
2562   Biró Ottó - Csíkszereda
2563   Szabo Varga Jolán Katalin - Csíkszereda
2564   Szabo Varga Katalin - Csíkszereda
2565   Nemes Zoltán Csaba - Székelyudvarhely
2566   Biró Katalin - Csíksyereda
2567   Varga Jolán - Erdőszentgyörgy
2568   Szabo Varga Ezelka - Csíkszereda
2569   Báthori A. Csaba - Erdőszentgyörgy
2570   Hadnagy Gábor - Zabola
2571   Báthori Anna Mária - Erdőszentgyörgy
2572   Biró Gergő - Csíkszereda
2573   Sandor Barnabas - Csikszereda
2574   Biró Mátyás - Csíkszereda
2575   Iacob Eduárd András - Sepsiszentgyörgy
2576   Kiss Miklos - Makfalva
2577   Szabó Iosif - Székelyudvarhely
2578   Péter Enikő - Csíkszereda
2579   Ferencz Károly - Székelyudvarhely
2580   Peter Emese - Madefalva-siculeni
2581   Ferencz Erzsébet - Székelyudvarhely
2582   Aszalos Eniko - Maroskeresztur
2583   Ferencz Bence - Székelyudvarhely
2584   Peter Andras - Madefalva-siculeni
2585   Peter Anna - Madefalva-siculeni
2586   Mózes Abigél - Székelyszenterzsébet
2587   Mózes BÉla - Székelyszenterzsébet
2588   Gyergyói Róbert - Gyergyószentmiklós
2589   Sos Csaba - Székelyudvarhely
2590   Benko Lajos - Marosvasarhely
2591   Baricz Attila - Csikjenofalva
2592   Donáth Árpád - Marosvásárhely
2593   Gál András Levente - Sepsiszentgyörgy
2594   Gál Tünde Mária - Sepsiszentgyörgy
2595   Gál Ármin Levente - Sepsiszentgyörgy
2596   Balázsi István-zsolt - Kézdivásárhely
2597   Bajkó László - Brassó
2598   Gál Antónia Teodóra - Sepsiszentgyörgy
2599   Balint Emilia - Kolozsvar
2600   Benkő Giyella - Sepsiszentgyörgy
2601   Czimbalmos Levente - Beszterce
2602   Kovács Sándor - Marosvasarhely
2603   Kovács Edit - Marosvasarhely
2604   Kovácsné Julianna - Tiszavasvári
2605   Orbán Imre - Csíkszereda
2606   Csergő László - Gyergyószentmiklós
2607   Salamon Pál - Csíkpálfalva
2608   Salamon Judit - Csíkpálfalva
2609   Szekely Csaba - Sepsiszentgyorgy
2610   Józsa Sándor - Orbaitelek
2611   Józsa Béla - Barátos
2612   Józsa Adalbert - Barátos
2613   Józsa Vilma - Barátos
2614   Józsa Klára - Barátos
2615   Beder Erzsébet - Barátos
2616   Incze László - Targu Mures
2617   Andorko András - Sepsiszentgyörgy
2618   Andorko Ibolya Stela - Sepsiszentgyörgy
2619   Vadász Benedek Milkós - Csekefalva
2620   Sörös József - Budapest
2621   Péter. Elemér. - Székelyudvarhely.
2622   Székely-benczédi László - Nyárádszentmárton
2623   Péter. Edit - Székelyudvarhely.
2624   Gallov Szilárd - Dej
2625   Szasz Kinga Katalin - Kovaszna
2626   Belenyesi Anita - Sepsiszentgyorgy
2627   Füzesi Ildikó - Sft Gheorghe
2628   Kozma Attila-csaba - Székelyudvarhely
2629   Pal Magor - Sepsiszentgyörgy
2630   Kozma Katalin - Székelyudvarhely
2631   Kozma Attila-balázs - Székelyudvarhely
2632   Kozma Panna - Székelyudvarhely
2633   Vargyas Iren - Mezomadaras
2634   Aszalos Eniko - Maroskeresztur
2635   Szabo Levente Ferencz - Szovata
2636   Pal Magor - Sepsiszentgyörgy
2637   Boros Csongor - Nagyvarad
2638   Gheorghiu Dorottya - Marosvasarhely
2639   Kovács Lóránt - Marosvásárhely
2640   Vajda Ilona - Sepsiszentgyorgy
2641   Nagy Tünde - Tg-secuiesc
2642   Vajda Gyula - Sepsiszentgyorgy
2643   Kocsis Ildiko Marta - Sepsiszentgyorgy
2644   Mar Kalman - Sepsiszentgyorgy
2645   Benkő Emőke -
2646   Mar Piroska - Sepsiszentgyorgy
2647   Berecki Melinda - Sepsiszentgyorgy
2648   Ifj.mar Kalman - Sepsiszentgyorgy
2649   Ivacsony Hermina - Sepsiszentgyorgy
2650   Benkő Emőke - Bardoc
2651   Csog Előd - Bardoc
2652   Bartha Árpád Csaba - Marosvásárhely
2653   Bartha Ibolya - Marosvásárhely
2654   Hecser László - Barót
2655   Pako Jolan - Nagykend
2656   Ferencz László - Kovászna
2657   Csík Katalin - Budapest
2658   Kiss Mária - Sepsiszentgyörgy
2659   Ipó Domokos - Székelyudvarhely
2660   Csegedi Jozsi - Regen
2661   Wotsch Gyula - Sepsiszentgyörgy
2662   Csegedi Szilamer - Regen
2663   Sass Zsombor - Kovaszna
2664   Csegedi Eniko - Regen
2665   Jozsa Zoltan - Marosvasarhely
2666   Fazakas Lajos Levente - Bözöd
2667   Vajda Attila - Sepsiszentgyorgy
2668   Jozsa Annamaria - Marosvasarhely
2669   Vajda Ildiko - Sepsiszentgyorgy
2670   Máté Karoly Tibor - Marosvásárhely
2671   Máté Magdolna Krisztina - Marosvásárhely
2672   Béres Ilona - Gyulakuta Marosmegye
2673   Máté Emese - Marosvásárhely
2674   Szentgyörgyi Noémi-erzsébet - Kézdivásárhely
2675   Béres Tibor - Gyulakuta
2676   Gábos Tibor - Lövéte
2677   Bács Éva - Kézdivásárhely
2678   Rotariu Csilla - Nyárádmagyarós
2679   Lengyel Iosif - Odorheiu Secuiesc
2680   Rotariu Gheorghe - Nyárádmagyarós
2681   Kálnoki Endre - Fehéregyháza
2682   Kálnoki Katalin - Fehéregyháza
2683   Nagy Sandor Andras - Marosvasarhely
2684   Farczádi Regina - Marosvásárhely
2685   Pal Rozalia - Fenyed
2686   Nagy Sandor Andras - Marosvasarhely
2687   Márk Gábor - Szigetszentmiklós
2688   Pal Jeno Attila - Fenyed
2689   Márk Gáborné - Szigetszentmiklós
2690   Vadadi Loránd - Marosvásárhely
2691   Vadadi Christine - Marosvásárhely
2692   Medves Laszlo Jozsef - Marosvasarhely
2693   Hajnády K. Endre - Szihalom
2694   Vadadi Gyula - Marosvásárhely
2695   Tifan Botond - Szekelyvarsag
2696   Biro Kalman Levente - Marosvasarhely
2697   Péter Alpár - Kézdivásárhely
2698   Karda Jozsef - Gyulakuta
2699   Birtalan Istvan - Marosvasarhely
2700   Igyártó Andor-attila - Gidófalva
2701   Karda Agnes - Gyulakuta
2702   Tamás Hajnal - Székelyudvarhely
2703   Péter Hunor - Kovászna
2704   Antal Albert - Székelyudvarhely
2705   Kovács Imre - Ozsdola
2706   Tamás Ibolya - Székelyudvarhely
2707   Szekrény László - Ozsdola
2708   Varga Zsolt - Székelyudvarhely
2709   Karda Anna - Gyulakuta
2710   Páll István - Ozsdola
2711   Engi Adel - Sovata
2712   Mucsi Jozsef - Kézdivásárhely
2713   Bozsoki Norbert - Berettyoszeplak
2714   Keresztes László - Ozsdola
2715   Balint Beata - Csikszereda
2716   Simon Ferenc - Sepsiszentgyorgy
2717   Antal Jozseh - Csikszenttamas
2718   Lázár Loránd - Csíkszereda
2719   Kaniczki Zoltan - Tg.mures
2720   Simon Rozalia Ida - Sepsiszentgyorgy
2721   SzŰcs IrÉn - NagyvÁrad
2722   Garai Jozsef - Kézdivásárhely Székelyföld
2723   Török Kincső Orsolya - Marosvásárhely
2724   Kerestély Csaba - Székelyudvarhely
2725   Török Dániel Attila - Marosvásárhely
2726   Szabó Éva - Marosvásárhely
2727   Török János Sándor - Marosvásárhely
2728   Ádám Krisztián - Hungary
2729   Török Mária - Marosvásárhely
2730   Tana Tibor - Sepsiszentgyörgy
2731   Bernad Magdolna - Sepsiszentgyörgy
2732   Szőcs Istvan - Cluj
2733   Bagoly Irén - Csíkszereda
2734   Kiss Laszlo - Marosvásárhely
2735   Vass Attila - Marosvasarhely
2736   Kristo Norbi - Csikszereda
2737   Adorjáni Lehel - Geges
2738   Dombovari Laszlo - Szirak
2739   Simó Zalán - Székelyudvarhely
2740   Kiss Anna-mária - Marosvásárhely
2741   Szántó János - Marosvásárhely
2742   Básti László - Salgótarján
2743   Depner Ferenc - Marosvasarhely
2744   Duka Otto Levente - Marosvasarhely
2745   Hankó Attila - Kolozsvár
2746   Péter Erzsébet - Székelykeresztur
2747   Laczkó Szabolcs - Gyergyóremete
2748   Költő Kolto Gabriella - Valea Crisului Nr 372
2749   Nagy Tibor - Nagyvarad
2750   Barabási István - Marosvásárhely
2751   Kozma Levente - Kovászna
2752   Szabó Emőke - Marosvásárhely
2753   Resz Elek - Szeged
2754   László Tamás - Székelyudvarhely
2755   Kozma Katalin - Kovászna
2756   Szabó Emőke - Marosvásárhely
2757   SzabÓ Erika - SepsiszentgyÖrgy
2758   SzabÓ IrÉn - SepsiszentgyÖrgy
2759   SzabÓ IrÉn - SepsiszentgyÖrgy
2760   Pataki Szilveszter - Nagyenyed
2761   Szakáts István - Csíkszereda
2762   Benedek Adel - Marosvasarhely
2763   Vinczeffy Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
2764   Kékesi-keresztes Balázs - Nagybacon
2765   Hollo Timea - Tg-mures
2766   Demeter Mihály - Székelyudvarhely
2767   Duró Júlia - Berettyóujfalu
2768   Parian Tunde - Marosvasarhely
2769   Vass Istvan - Marosvasarhely
2770   Simonovics Robert - Szatmarnemeti
2771   Simonovics Maria-dianna - Szatmarnemeti
2772   Friedl Roland - Brasoo
2773   Boda László - Gyergyószentmiklós
2774   Peter Ferencz - Kezdivasarhely
2775   Szabo Laszlo - Marosvasarhely
2776   Lukács Attila - Kisjenő
2777   Bedő András - Valea Crisului Nr 372
2778   Tavaszi Attila-csaba - Targu Mures
2779   Nagy Lajos - Gyergyóremete
2780   Hochbauer Kata - Négyfalu
2781   Bogdan Elemer Pal - Kezdivasarhely
2782   Nagy Erzsébet - Gyergyóremete
2783   Gyulai Attila - Bukarest
2784   Hochbauer Gyula - Négyfalu
2785   Bogdan Boglar Maria - Gyergyoszentmiklos
2786   Nagy Bulcsú-józsef - Gyergyóremete
2787   Portik Szabó Loránd - Gyergyóremete
2788   Kreniczky Olga - Kezdivasarhely
2789   Laczkó Árpád - Gyergyóremete
2790   Bogdan Olga - Kezdivasarhely
2791   Zsilka Istvánné Zsuzsanna - Esztergom
2792   László János - Gyergyóremete
2793   László Teréz - Gyergyóremete
2794   Laczkó Ferencz - Gyergyóremete
2795   Portik Hegyi Jenő - Gyergyóremete
2796   Laczkó Tibor - Gyergyóremete
2797   Laczkó Péter - Gyergyóremete
2798   Laczkó Klára - Gyergyóremete
2799   Veres Ágnes - Kolozsvár
2800   Moni Arpad - Gyergyoszentmiklos
2801   Zudor András - Vajdahunyad
2802   Szőcs Róza - Gyergyószentmiklós
2803   Hochbauer Gyula - Négyfalu
2804   Hochbau3r Éva - Négyfalu
2805   Pusztai Magdaléna - Nagyvárad
2806   Hochbauer Éva Jr. - Négyfalu
2807   Biró Éva - Zeteváralja
2808   Papp István - Gyergyóremete
2809   Kovacs Robert-imre - Deva
2810   Szalay László-zoltán - Miercurea Ciuc
2811   Nagy Sandor - Bereck
2812   Máthé Szabolcs - Gyulakuta
2813   Mihály István - Kézdivásárhely
2814   Nema Zoltan - Sovata
2815   Nema Eniko - Sovata
2816   Mihály Katalin - Kézdivásárhely
2817   Biró Tibor - Kézdiszentlélek
2818   Portik Szabó János - Gyergyóremete
2819   Orbán Ottó - Kelementelke
2820   Mihály Stefánia - Kézdivásárhely
2821   Mózes Botond - Székelyszenterzsébet
2822   Szakacs Ildiko - Mikefalva
2823   Demeter Levente - Csittszenivan
2824   Barabás Zoltán - Tg-mures
2825   Kozma Orsolya Réka - Sepsiszentgyörgy
2826   Bodoni Robert - Szovata
2827   Barabás Ibolya - Tg-mures
2828   Bodoni Edith - Sovata
2829   Fancsali Réka - Farkaslaka
2830   Molnar Kalman - Marosvasarhely . Erdely
2831   Demeter Katalin - Csittszenivan
2832   Bot Terez - Pusztakamaras Kolozs Megye
2833   Bot Ferenc - Pusztakamaras Kolozs Megye
2834   Demeter David - Csittszenivan
2835   Iszlai Csaba - Szászrégen
2836   Demeter Krisztina - Csittszenivan
2837   Iszlai Tünde - Szászrégen
2838   T Norbert - Marosvásárhely
2839   Szövérfi Mária-mgdolna - Marosvásárhely
2840   Orbán Gyula-józsef - Székelyudvarhely
2841   Kovács Árpád Géza - Marosvásárhely
2842   Kozma Gizella - Gyergyóditró
2843   Szövérfi Péter - Marosvásárhely
2844   Demeter Szilárd - Újszentes
2845   Bálint Hajnal Noémi - Marosvásárhely
2846   Erdődi Roland - Biharia
2847   Barabás József - Székelykeresztúr
2848   Barabás Gizella - Székelykeresztúr
2849   Lázár Szilárd - Bardóc
2850   Demeter Izabella - Újszentes
2851   Veres Geza - Bibarcfalva
2852   Veres Albert - Bibarcfalva
2853   Héjja Kinga - Marosvásárhely
2854   Szabó Ferenc - Erdöszentgyörgy
2855   Ladó Ignácz - Lövéte
2856   Gaspar Almos - Erdofule
2857   Szabó Anna - Erdöszentgyörgy
2858   Héjja Kálmán - Marosvásárhely
2859   Héjja Etelka - Marosvásárhely
2860   Balazs Andrea-bernadett - Csikszereda
2861   Ifj. Héjja Kálmán - Marosvásárhely
2862   Tamás Tibor - Kézdiszentlélek
2863   Gaspar Almos - Erdofule
2864   Benedekffy László - Marosvásárhely
2865   Gaspar Eva - Erdofule
2866   Porcza Károly Jozsef - Nyárádkarácsonfalva
2867   Mate Júlia - Cristuru-secuiesc
2868   Szabo Dénes - Cristuru Secuiesc
2869   Szabó Imre - Erdöszentgyörgy
2870   Porcza Imola - Nzárádkarácsonfalva
2871   Sipos Antal Laszlo - Hadad-nadasd
2872   Szabo Jolán Melinda - Székelykeresztur
2873   Szabó Margit - Erdöszentgyörgy
2874   Szabó Franciska - Erdöszentgyörgy
2875   Orban Andras - Marosvasarhely
2876   Bakcsi Béla - Marosvásárhely
2877   Borbély István - Erdöszentgyörgy
2878   Berki Ferenc - Erdöszentgyörgy
2879   Agya Ede - Erdofule
2880   Csibi Attila - Erdöszentgyörgy
2881   Pál Dalma - Ozsdola
2882   Doniga Lenke - Bukarest
2883   Németh Ferenc - Kolozsvár
2884   Bálint Renáta - Csíkszentdomokos
2885   Demeter Endre - Sepsiszentgyorgy
2886   Balla Sandor - Ypsilanti.mi
2887   Kálmán Erika - Makfalva
2888   Locsei Anna Maria - Sepsiszentgyorgy
2889   Orbán Károly - Csikszereda
2890   Fodor Alpár - Cluj
2891   Pászka Levente - Kovászna
2892   Nagy Sandor - Sepsiszentgyorgy
2893   Nagy Gertrud Maria - Sepsiszentgyorgy
2894   Pap Kalman - Székelyudvarhely
2895   Szabó Gzula - Sepsiszentgyörgy
2896   Pászka Ezsébet Piroska - Kovászna
2897   Bakcsi Ildiko - Marosvásárhely
2898   Balogh Réka - Székelykeresztúr
2899   Patka Paula - Borszék
2900   Kajcsa Laura-Éva - Csikszereda
2901   Tyukodi Vilmos - Nagyvarad
2902   Szabó Tamás - Csíksomlyó
2903   Szép Tivadar Gilgames - Szolnok Szandaszőlős
2904   Rafai Maria - Bozod
2905   Marosán Ildiko - Marosvásárhely
2906   Rafai Maria - Bozod
2907   Benkő Tibor - Sepsiszentgyörgy
2908   Sala Jozsef - Csikszereda
2909   Benkő Zsuzsánna - Sepsiszentgyörgy
2910   Baricz Etelka - Gyergyószentmiklós
2911   Fábián Éva - Sepsiszentgyörgy
2912   Mester Loránd - Székelymuzsna
2913   Peter Istvan - Tusnad
2914   Kelemen Éva - Kézdialmás
2915   Zoltáni Sándor - Sepsiszentgyörgy
2916   Ráduly Attila - Kézdivásárhely
2917   Kovács Tamás - Kolozsvár
2918   Mihály Zsolt - Lövéte
2919   Baliga Robert - Gyimesközéplok
2920   Magori Denes - Kezdivasarhely
2921   Máté Emese - Székelyudvarhely
2922   Kelemen Károly - Kézdialmás
2923   Makkai Albert - Marosvasarhely
2924   Főcze Dávid - Gyimesfelsőlok
2925   Kacsó Emese Erzsébet - Marosvásárhely
2926   Sarkany Tunde - Sepsiszentgyörgy
2927   Imets János - Vargyas
2928   Fazakas Levente - Covasna
2929   RÉder NÁndor - Szeged
2930   Timar Laszlo - Haranglab
2931   Simo Levente - Korond
2932   Simo Ildiko - Korond
2933   Simo György - Korond
2934   Csibi László - Szászrégen
2935   Ferenczy Ferencz József - Székelyudvarhely
2936   Fancsali Zoltan - Farkaslaka
2937   György Zsolt - Gyergyószentmiklós
2938   Agoston Emilia - Barot
2939   Simon Attila - Gyergyóalfalu
2940   Jánosy Csaba - Gyergyóújfalu
2941   Fejér Szilárd - Gyergyóalfalu
2942   Szabo Sandor - Szekelyudvarhely
2943   Harai Irén - Sepsiszentgyörgy
2944   Kercso Ignác - Sepsiszentgyörgy
2945   Pável Hunor-mihály - Sepsiszentgyörgy
2946   Sarkany Csaba - Sepsiszentgyörgy
2947   Pável Mihály - Sepsiszentgyörgy
2948   Gergely Gabor-tiberiu - Martinis
2949   Imbrea Zsolt - Sepsiszentgyörgy
2950   Pável Éva-erzsébet - Sepsiszentgyörgy
2951   Szabo Ibolya - Szekelyudvarhely
2952   Pal Sandor Zsolt - Szekelylengyelfalva
2953   Bathory Marta - Szatmarnemeti
2954   Péter Attila - Székelyudvarhely
2955   Szabó Varga Etelka - Csíkszereda
2956   Gergely Gabriella - Lengyelfalva
2957   Kürthy Zsuzsanna - Marosvásárhely
2958   Kürthy András - Marosvásárhely
2959   Kelemen Iren - Sepsiszentgyorgy
2960   Kürthy Katalin - Marosvásárhely
2961   Kürthy Katalin - Marosvásárhely
2962   Boda Szinthia - Barót
2963   Bíró Rozália - Barót
2964   Dénes Tünde - Sepsisyentgyörgy
2965   Szász Rozália - Sepsiszentgyörgy
2966   Kosz Zsolt - Csíkszereda
2967   Boer Barna - Marosszentanna
2968   Szucs Iren - Marosvasarhely
2969   Török Emese - Hajdúhadház
2970   Hőlgyes Istvan - Buzasbesenyő
2971   Egyed Emőke - Barót
2972   Szabó Vencel - Vágás
2973   Hőlgyes Katalin - Buzasbesenyő
2974   Bakk Sandor - Buzasbesenyő
2975   Szabó Krisztián - Vágás
2976   Székely Kinga - Székelyudvarhely
2977   Szabó Mária - Vágás
2978   Mate Ferenc - Buzasbesenyő
2979   Zsido Rozalia - Szekelykeresztur
2980   Vass Imre - Makfalva
2981   Vass Gabriela - Makfalva
2982   Szabó Vencel - Székelyvágás
2983   Varga Zsolt - Bük
2984   Balint Zsombor - Csikszentdomokos
2985   Tamás Imre - Vágás
2986   Horváthné Gáspár Etelka - Dombóvár
2987   Tamás Annamária - Vágás
2988   Vetési János - Maros Keresztur
2989   Zoller Geza Botond - Kezdivasarhely
2990   Szentpeteri Andrea-carmen - Nagyvarad
2991   András Csongor-imre - Kilyénfalva
2992   Székely Emese - Marosvásárhely
2993   András Noémi - Gyergyókilyénfalva
2994   András Alfonz - Gyergyókilyénfalva
2995   András Alfonz - Gyergyókilyénfalva
2996   András Anna - Gyergyókilyénfalva
2997   Szekeres Lilla - Csíkszereda
2998   Fejér Sándor-zsolt - Sepsiszentgyörgy
2999   Gábor Lajos - Máréfalva
3000   Szeli Emer -
3001   Antalka Jakab-gyula - Sepsiszentgyörgy
3002   Pálinkás Örs - Székelyudvarhely
3003   Kiss Zoltán - Csíkszereda
3004   Kiss Jolán - Csíkszereda
3005   Kiss Mónika - Csíkszereda
3006   Binder Éva - Csíkszereda
3007   Varga Imre - Marosvásárhely
3008   Varga Emőke - Marosvásárhely
3009   Kerekes Zoltan - Bethlen
3010   Csomos Szilard - Sepsiszentgyorgy
3011   Popovici János - Csíkszereda
3012   Bartalis Andrea Zsuzsanna - Csíkszereda
3013   Karda Melinda - Csíkszereda
3014   Nagy Melinda - Zilah
3015   Gáll Norbert - Székelyudvarley
3016   Kadar Tibor - Sepsiszentgyorgy
3017   Nyiri László - Érmihályfalva
3018   Biro Andrea - Sepsiszentgyorgy
3019   Bartha Tibor - Malomfalva
3020   Bartha Maria Magdolna - Malomfalva
3021   Nyika András Attila - Sepsiszentgyörgy
3022   Balaskó Balázs - Szatmárnémeti
3023   Bodony Dénes - Marosvásárhely
3024   Bodony Cseh Annuska - Marosvásárhely
3025   Forgó Irén - Békéscsaba
3026   Szlafkai Maria Magdolna - Biharia
3027   Antolovics Zoltán - Pécs
3028   Seres Bálint - Sepsiszentgyörgy
3029   Sándor-nagy Csongor - Székelyudvarhely
3030   Ghergely Emese - Nagyernye
3031   Bicsak László - Ujfalu
3032   Deak Judit - Szelekyudvarhely
3033   Deak Laszlo - Szekelyudvarhely
3034   Deak Attila - Szekelyudvarhely
3035   Dalnaki Imre -
3036   Lamurean Jutka - Oradea
3037   Szávai Márton - Énlaka
3038   Bartok Sandor - Kezdivasarhely
3039   Bicsak Enikő - Ujfalu
3040   Bicsak Balázs - Ujfalu
3041   Bélfenyéri Gábor - Marosvásárhely
3042   Bajko Monika - Csikszereda
3043   Benedek Attila - Gyergyószentmiklós
3044   Nagy Iiuliu - Nyárádmagyarós
3045   Motruk Nandor - Kolozsvár
3046   If.szabadi Béla - Nyárádmagyarós
3047   Gampe Ilonas - Marrosvásárhely
3048   Csatlos Gaspar - Sepsibukszad
3049   Barabas Imola - Sepsiszentgyorgy
3050   Santa Laszlo - Sepsibukszad
3051   Gyurka Istvan - Sepsiszentgyorgy
3052   Nagy József - Csíkcsicsó
3053   Dávid Margit - Haraly
3054   Marton Mária - Sepsiszengyörgy
3055   Laszlo Denes - Marosvasarhely
3056   Szabadi Melnda - Nyárádmagyarós
3057   Ferencz Tass - Csikszereda
3058   Feketics Tunde - Marosvasarhely
3059   Hiriczkó Gyula Jenő - Szilágysomlyó
3060   Mitruly Nicolae - Szilágysomlyó
3061   Gálfi Katalin - Nyárádmagyarós
3062   Gálfi Mateu - Nyárádmagyarós
3063   Szabadi András - Nyárádmagyarós
3064   Áros Levente - Brassó
3065   Balazs Neda - Sfantu Gheorghe
3066   Áros Erzsébet - Brassó
3067   If.szabadi András - Nyárádmagyarós
3068   Áros Erzsébet - Szászhomoród
3069   Biro Zsolt - Illyefalva
3070   Peter Ildiko - Kezdivasarhely
3071   András Nándor - Gyergyóalfalu
3072   Kerekes Laszlo - Sepsiszentgyorgy
3073   Bogyó-löffler Csaba - Csíkszereda
3074   Torok-denes Piroska - Felsoboldogfalva
3075   Máté Carol - Oradea
3076   Varga Mozes Levente - Gyulakuta
3077   Jozsa Laszlo - Felsoboldogfalva
3078   Ferenczy Mihály - Székelyudvarhely
3079   Toth Lehel - Timisoara
3080   KovÁcs LÁszlÓ - Sz.udvarhely
3081   Dr. Szitányiné Julianna - Máriabesnyő
3082   Bordi Ibolya - Sepsiszentgyorgy
3083   Todor Eva - Bikafalva
3084   Dombi Barna - Miercure Ciuc
3085   Kelemen Antal - Csikcsicso
3086   Dombi Ibolya - Csikszereda
3087   Banga-kuna Kinga - Csikszereda
3088   Banga-kuna Zsolt - Csikszereda
3089   Kuna Zoltan - Csikszereda
3090   Kuna Ilona - Csikszereda
3091   Banga Pal - Csikszereda
3092   Dósa Attila - Sepsiszentgyörgy
3093   Iszlay Erzsebet - Csikszereda
3094   Bende Mihály - Mezőmadaras
3095   Molnar Csaba - Sepsiszentgyorgy
3096   Fekete Izelin Kinga - Sepsiszentgyorgy
3097   Lazar Iren - Gyalakuta
3098   Andras Lajos - Gyulakuta
3099   Varga Arpad - Gyulakuta
3100   Antal Attila - Csikszenttamas
3101   Takacs Gizella - Gyulakuta
3102   Vollancs Istvan - Torja
3103   Kerekes Ilona - Gyulakuta
3104   Kerekes Istvan - Gyulakuta
3105   Kosa Agota - Sepsiszentgyorgy
3106   Szasz Rozalia - Gyulakuta
3107   Kocsis Karola - Kezdimartonos
3108   Csáki Rozália - Miklósfalva
3109   Gorea Ágnes - Marosvásárhely
3110   Székely Beáta - Székelyudvarhely
3111   Csiki Katalin Jolán - Disznajó
3112   Gyurko Iren - Sepsiszentgyorgy
3113   Csiki Jácinta - Kolozsvár
3114   Ekler-antal Eva - Izvoru-crisului
3115   Csiki Jácinta - Kolozsvár
3116   Barabas-ilonka Attila - Szekelyudvarhely
3117   Uri Imre - Rosiori
3118   Ince László - Parajd
3119   Ince Anna - Csikszereda
3120   Vajda Dénes - Sepsiszentgyörgy
3121   Vajda Erzsébet - Sepsiszentgyörgy
3122   Nádas Enikő - Marosvásárhely
3123   Reisz Péter - Parajd
3124   Deák Béla - Székelyudvarhely
3125   Lőrinczi Emese - Székelykeresztur
3126   Lőrinczi Sándor - Székelykeresztúr
3127   Soós Csaba-attila - Sepsiszentgyörgy
3128   Soós Gyula - Sepsiszentgyörgy
3129   Soós Zsuzsanna - Sepsiszentgyörgy
3130   Pap Zoltán - Székelyudvarhely
3131   Pap Cecilia - Székelyudvarhely
3132   Pap Attila - Székelyudvarhely
3133   Kocsis Andrassepssiszent - Sepsiszentgyorgy
3134   Mathe Dionisiu - Sft Gheorghec
3135   Pap Attila - Székelyudvarhely
3136   Balázs Timea - Székelykeresztúr
3137   Padányi Gulyás Gáborné - Budapest
3138   Godri Szabolcs Barna - Marosvasarhely
3139   Godri Erzsebet - Marosvasarhely
3140   Godri Peter - Marosvasarhely
3141   Godri Orsolya - Marosvasarhely
3142   Mathe Eszter - Sft. Gheoghe
3143   Mihaly Vilma - Erdocsinad
3144   Péter László - Csikcsicsó
3145   Sata Szilvia - Lövéte
3146   Dongolo Ildiko - Gyulakuta
3147   Dongolo Delinke - Gyulakuta
3148   Barothy Zoltan Csaba - Kezdivasarhly
3149   Moga Zsuzsanna Emese - Marosvasarhely
3150   Porzsolt Levente - Fotos
3151   Balint Mozes - Szekelyudvarhely
3152   Tapaszto Jozsef Zoltan - Kokos
3153   Székely Kata - Kaba
3154   Berszány Mihály - Sepsiszentgyörgy
3155   Birtalan-szalai Robert - Targu Mures
3156   Kolozsi Gabor - Sepsiszentgyorgy
3157   Demény József Attilamakfalva - Makfalva
3158   Dobai Gellérd - Gyergyószentmiklós
3159   Ince Hunor - Csíkszereda
3160   Kristály Levente - Gyimesközéplok
3161   Balint Nora - Odorheiu-secuiesc
3162   Brandner Ágnes - Marosvásárhely
3163   Bartók Zsuzsánna - Nagyvárad
3164   Szilasi Róbert - Arad
3165   Felszegi Nicolae - Gherla
3166   Ötvös Ajtony - Marosvásárhely
3167   Eross Eross Elemer - Csikszereda
3168   Altmann Zoltan - Szekelyudvarhely
3169   Eross Elemer Ifj. - Csikszereda
3170   Portik Sándor - Gyergyószentmiklós
3171   Portik Mária - Gyergyószentmiklós
3172   Nemes Gyöngyi - Hármasfalu
3173   Nemes Csaba István - Hármasfalu
3174   Tóth Éva -ildikó - Sepsiszentgyörgy
3175   Csiki Jolán - Zetelaka
3176   György Iván - Csíkszereda
3177   Nyag Geza - Dicsoszentmarton
3178   Márton Éva - Marosvásárhely
3179   Kovács Margit - Szilágysomlyó
3180   Szűcs Éva - Nagyvárad
3181   Szimion Ildiko - Sepsiszentgyorgy
3182   Mihálydeák Antal - Székelykeresztúr
3183   Csokmargit Margit - Marosvasarhely
3184   Cseresznyes Zsolt - Szekelyudvarhely
3185   Sorbán Attila - Csíkszereda
3186   Péter Erzsébet - Székelykeresztur
3187   Bartha Arpad - Sesiszentgyorgy
3188   Agárdi Andrea - Ditro
3189   Kovacs Adam - Nagyszalonta
3190   Kovacs Kristof - Nagyszalonta
3191   Eross Elemer Id, - Csikszereda
3192   Fábián Zsolt - Kézdivásárhely
3193   Farkas Jolanda Ella - Sepsiszentgyorgy
3194   Apjok Sándor - Szatmárnémeti
3195   Váradi Márta - Nyárédszereda
3196   Farkas Mihály - Sepsiszentgyorgy
3197   Fábián Ildikó - Kézdivásárhely
3198   Fábián Elemér - Kézdivásárhely
3199   Fábián Hunor - Kézdivásárhely
3200   Fábián Kincső - Kézdivásárhely
3201   Forró Hunor Alpár - Marosvásárhely
3202   Sándor Béla - Fenyéd
3203   Fábián János - Kézdiszentlélek
3204   Fábián Anna - Kézdiszentlélek
3205   Méreg Zoltán - Székelyhid
3206   Csiszár Éva - Székelyhid
3207   Kiss András - Csikszereda
3208   Füzesi Mária - Kézdivásárhely
3209   Péter Árpád - Gelence
3210   Péter Szabolcs - Gelence
3211   Péter Árpád Botond - Gelence
3212   IlyÉs Csaba - Sepsibükszád
3213   Horváth Zsuzsánna - Székelyudvarhely
3214   Horváth László - Székelyudvarhely
3215   Péter Alpár - Gelence
3216   Uto Laszlo-andras - Sepsiszentgyorgy
3217   Balázs Jenő - Pálpataka
3218   Schändl Endre - Budapest
3219   Norbert Költő - Sepsiszentgyörgy
3220   Biró Brigitta - Csíkszenttamás
3221   Oszkó István - Sümeg
3222   Ifjú Krizbai Imre - Székelyudvarhely
3223   Krizbai Imre - Barót
3224   Krizbai Irénke - Barót
3225   Dresnand Éva - Gyergyoszentmiklos
3226   Kovács Ilona - Felső Bencéd
3227   Szőcs Szőcs Erzsébet - Szentegyháza
3228   Kintzel Erik - Szováta
3229   Dimény Alpár - Vargyas
3230   Dimény Imre-mihály - Vargyas
3231   Dimény Imre - Vargyas
3232   Dimény Anna - Vargyas
3233   Bencze Zita - Koltó
3234   Bencze Sándor - Koltó
3235   Bitay Éva - Kézdivásárhely
3236   Szőcs Attila - Székelyudvarhely
3237   Nemeth Iren - Marosvasarhely
3238   Nemeth Laszlo - Marosvasarhely
3239   Máté Kázmér - Csikkozmás
3240   Bajko Gyongyi - Csikszentimre
3241   Madár Szilárd - Sepsiszentgyörgy
3242   Madár Mária-magdoln - Sepsiszentgyörgy
3243   Simon Ferenc - Nyaradszereda
3244   Benedekfi Domokos - Brassó
3245   Nagy Szabolcs-norbert - Sepsiszentgyörgy
3246   Botha Ida - Székelykakasd
3247   Péter Mária - Máréfalva
3248   Nemeth Sandor - Budapest
3249   Biró Emőke- Katalin - Ozsdola
3250   Finna István - Ozsdola
3251   Rémán Panna - Ozsdola
3252   Sebesi Raymond Csaba - Kézdivásárhely
3253   Nagy Imre - Gyergyószentmiklós
3254   Nemeth Sandor - Marosvasarhely
3255   Bálint Emőke - Kézdivásárhely
3256   Paizs Attila - Szörcse
3257   Mojzi Lenke - Ozsdola
3258   Költő Norbert - Sepsiszentgyörgy
3259   Paizs Paula Hajnal - Szörcse
3260   Molnar Honika - Marosvasarhely
3261   Mate Magdolna - Denklingen
3262   Keresztes Rudolf - Ujtusnad
3263   Molnar Gergo Gergely - Marosvasarhely . Erdely
3264   Paizs Lóránt János - Szörcse
3265   Szabó György - Erdőszentgyörgy
3266   Bogdán Zoltán - Szörcse
3267   Györfi Denes - Erdöszentgyörgy
3268   Veres Lóránt - Nagybacon
3269   Harko Andrea - Marosvasarhely
3270   Harko Miklos - Marosvasarhely
3271   Barabás László - Marosvásárhely
3272   Barabás Mária Irén - Marosvásárhely
3273   Harko Irma - Marosvasarhely
3274   Szánthó Endre - Marosvásárhely
3275   Preda Zsuzsanna - Sepsiszentgyorgy
3276   Keresztes László Lehel - Nagybacon
3277   Keresztes Judit - Nagybacon
3278   Mózes László - Székelyszenterzsébet
3279   Keresztes László Botond - Nagybacon
3280   Csibi Laszlo - Csikszereda
3281   Préda Kincső - Sepsiszentgyörgy
3282   Préda Vilmos - Sepsiszentgyörgy
3283   Kelemen Alpár - Szentivánlaborfalva
3284   Márton Csaba - Gyergyóditró
3285   Iles Erika - Avramesti
3286   Demeter András - Sepsiszentgyörgy
3287   Lőrincz Enikő - Lutita
3288   Márton Csaba - Ditró
3289   Német Berta - Oteni
3290   Lőrincz Mihály - Lutita
3291   Balazs Brigitta Szilvia - Koronka
3292   Lorincz Laszlo - Gyergyoalfalu
3293   Balazs Jozsef - Koronka
3294   Kovács Levente - Ditró
3295   Szabo Gizella - Csikszereda
3296   Bajna Mónika - Gyergyószentmiklós
3297   Farkas Zsuzsanna - Ditró
3298   Hadnagy Kinga - Marosvásárhely
3299   Miklóssi Hajnal Erika - Sancraiu De Mures
3300   Hajdu Erzsebet - Kézdivásárhely
3301   Lado Zoltan - Ajnad
3302   Kovacs Bela - Marosvasarhely
3303   Tompos Teréz - Csíkszereda
3304   Cseke Csanád - Csíkszereda
3305   Bartos Gizella - Szentegyháza
3306   Cseke Éva - Csíkszereda
3307   Cseke Csaba - Csíkszereda
3308   Jancsó Csilla - Kézdivásárhely
3309   Timár Attila - Gyimesközéplok
3310   Csutak Piroska - Sepsiszentgyörgy
3311   Varga Edit - Uzon
3312   Bakó Zalán-istván - Jobbágytelke
3313   Tar Zelma - Marosvasarhely
3314   Deák Ferenc - Sepsiszentgyörgy
3315   Komlódi Lóránd - Szatmárnémeti
3316   Bakk Béla - Csíkszereda
3317   Bárdos Ferenc - Marosvasarhely
3318   Varró István - Marosvásárhely
3319   Csiza Ferenc - Sepsiszentgyörgy
3320   Urmosi Ilona - Sfantu Gheorghe
3321   Urmosi Mihaly - Sfantu Gheorghe
3322   Lőrincz Éva - Satu Mare
3323   Molnár Vencel - Szolokma
3324   Pál Lóránt - Gyergyószentmiklós
3325   Gál-Áfra Beáta - Kővár
3326   Moré Zuzsa - Sepsiszentgyörgy
3327   Daczó Alpár - Kézdivásárhely
3328   Moré Levente - Sepsiszentgyörgy
3329   Moré Gheorghe - Sepsiszentgyörgy
3330   Rİfat Salİh -
3331   Szekely Zsolt - Kezdivasarhely
3332   Bálin Tibor - Kézdiszentlélek
3333   David Adel - Sepsiszentgyorgy
3334   Marton Margit - Szekelykeresztur
3335   Marton Arpad - Szekelykeresztur
3336   Marton Csaba - Szekelykeresztur
3337   Kovács Dénes - Vágás
3338   Marton Arpad - Szekelykeresztur
3339   Lázár Juliánna - Vágás
3340   Ifj Marton Arpad - Szekelykeresztur
3341   Fenyvesi Mihály - Nagykanizsa
3342   Sztijka János - Vágás
3343   Kiss Csaba - Vágás
3344   Lázár Pál - Vágás
3345   Dobai Jozsef - Vágás
3346   Molnar Arpad - Bors
3347   Lázár Jozsef - Vágás
3348   Kovács Márton - Vágás
3349   Lázár Ilona - Vágás
3350   Kanyó Sándor - Szentendre
3351   Bartok Margit - Gyergyoszentmiklos
3352   Kovács Ferenc - Vágás
3353   Kovács Irma - Vágás
3354   Kovács Géza - Vágás
3355   Szabó Zoltán - Vágás
3356   Gergely-racskai Zoltan - Sepsiszentgyorgy
3357   Székely Attila - Kézdivásárhely
3358   Szabó Erzsébet - Vágás
3359   Lázár Vencel - Vágás
3360   Jozsa Domonkos - Vágás
3361   Jozsa Erzsébet - Vágás
3362   Ilyés Gyöngyvér - Székelyudvarhely
3363   Kovács Borbára - Vágás
3364   Ilyés Sándor - Székelyudvarhely
3365   Erőss Eszter - Turia
3366   Yusuf Sezgin -
3367   Kelemen Arpad - Covasna
3368   Boda Zoltán - Barót
3369   Benkő Réka - Sepsiszentgyörgy
3370   Boda Emese - Barót
3371   Mezei Károly - Ditro
3372   Harangus Daniel - Marosvasarhely
3373   Szitás Ágnes - Szováta
3374   Katalin Harangus - Marosvasarhely
3375   Katalin Jakab - Marosvasarhely
3376   Gergely-racskai Enikő - Sepsiszentgyorgy
3377   Attila Jakab - Marosvasarhely
3378   Kisgyorgy Sandor - Sepsiszentgyorgy
3379   Bartha Margit - Arad
3380   Lupuj József - Erdőszentgyörgy
3381   Toth Ibolya - Nagyvarad
3382   András Hunor - Lövéte
3383   Boga Zoltán - Sepsiszentgyörgy
3384   Szocs Janos - Szekelyudvarhely
3385   Nagy Katalin - Székelykeresztúr
3386   Kelemen Szabolcs - Szentegyháza
3387   Szekly Erzsebet - Kolozsvar
3388   Szilágyi Zsolt - Mezőpanit
3389   Lorinczi Annamaria - Cristuru Secuiesc
3390   Beres Tamas - Buzasbesenyo
3391   Csaki Annamaria - Csikszereda
3392   Ürmösi Júlia Eszter - Sepsiszentgyörgy
3393   Koncz Mihály - Szentdemeter
3394   Bereczki Zsolt - Tibod
3395   Ferencz Katalin - Gyergyószentmiklós
3396   Ferencz Tibor - Gyergyószentmiklós
3397   Marton Lajos - Marosvasarhely
3398   Szilagyi Margit - Marosvasarhely
3399   Szasz Istvan - Csikszereda
3400   GorÓ ErzsÉbet Eniko - SzÉkelykeresztÚr
3401   Bereczki Maria - Tibod
3402   Goro JÓzsef - SzÉkelykereztÚr
3403   GorÓ ErzsÉbet - SzÉkelykeresztÚr
3404   Farkas Eva - Sepsiszentgyorgy
3405   Marjai Irén - Biharfélegyháza
3406   Viragh Rozalia - Bibarcfalva
3407   Bedő Levente - Csikszereda
3408   Nagy Robert - Sepsiszentgyorgy
3409   Hollos Attila - Szovata
3410   Muszka Levente - Toplita
3411   Bal?zs Tibor - Gyergyoremete
3412   Bedő-kulpinski Enikő - Sepsiszentörgygy
3413   Bedő-kulpinski László - Sepsiszentgyörgy
3414   Kulpinski Margit - Sepsiszentgyörgy
3415   Vrabie Kovacs Sarolta - Sepsiszentgyorgy
3416   Kulpinski Róbert - Sepsiszentörgygy
3417   Bedő Veronika - Sepsiszentgyörgy
3418   Kovács Attila - Mezőbánd
3419   Kovács Izabella - Mezőbánd
3420   Kovács Boldizsár - Mezőbánd
3421   Kovács Kristóf - Mezőbánd
3422   Kovács Anna - Mezőbánd
3423   Jakab Maria - Csikszentimre
3424   Fejer Sandor - Csikbankfalva
3425   Jakab Arnold - Csikszentimre
3426   Fejer Maria - Csikbankfalva
3427   Ambrus Tunde - Csikszereda
3428   Balog Pal Tunde - Csikszereda
3429   Ambrus Levente - Csikszereda
3430   Balog-pal Barna - Csikszereda
3431   Farkas Erika - Csikszereda
3432   Farkas Gizella - Csikszereda
3433   Farkas Tibor - Csikszereda
3434   Gergely Enikő - Csicsomortán
3435   Gergely Lajos - Csicsomortán
3436   Gergely Apollónia - Csicsomortán
3437   Gergely Gyula - Csikszereda
3438   Gergely Lujza - Csikszereda
3439   Dezső Bernát - Sepaiszentgyörgy
3440   Pál Erzsébet - Csikszereda
3441   Dezső Róza - Sepsiszentgyörgy
3442   Tatár Olga - Csíkszereda
3443   Száva Enikő - Székelyudvarhely
3444   Benkő-biró Zoltán - Sepsiszentgyörgy
3445   Kovacs Gabor - Zabola
3446   Ambrus Zoltán - Szatmárnémeti
3447   Gyorgy Ibolya Judit - Eted
3448   Gyorgy Arpad - Eted
3449   Gyorgy Csilla - Eted
3450   Kelemen Iren - Eted
3451   Kelemen Pal - Eted
3452   Gagyi Dénes - Székelykeresztúr
3453   Kosa Edit - Csikcsicso
3454   Nagy Judit - Eted
3455   Kolozsi Csaba - Torda
3456   Birtalan Rozalia - Eted
3457   Kolozsvári Éva - Szatmárnémeti
3458   Szabo Denes - Kezdivasarhely
3459   Kiss Aurora - Nagyvarad
3460   Gáll András - Gyergyószentmiklós
3461   Portik Mária - Gyergyóremete
3462   Szilágyi Domokos János - Pécsvárad
3463   Ambrus Roza - Szatmárnémeti
3464   Balint Erzsebet - Firtosvaralja
3465   Varga Attila-csaba - Firtosvaralja
3466   Balint Csaba - Fitosvaralja
3467   Iakab Johanna- Julia - Tinca
3468   Barabas Cecilia - Sepsiszentgyorgy
3469   Barabas Janos - Sepsiszentgyorgy
3470   Szász Csaba - Csíkszereda
3471   Vargha György - Sf.gheorghe
3472   Balla Hajnal - Halmstad
3473   Veres Filep Kincső B. - Gernyeszeg
3474   Hajdó Endre - Székelyudvarhely
3475   Ambrus József - Gyergyószárhegy
3476   Székely Cecilia - Marosvásárhely
3477   Gabor Istvan - Pokakeresztur
3478   Bocskai István - Sepsiszentgyörgy
3479   Kalanyos Albert - Marosvásárhely
3480   Kémenes László - Gyergyószentmiklós
3481   Grekuly Lorincz - Marosvásárhely
3482   Benedek J.oszkar - Gyergyoszentmiklos
3483   Gamentzy Zoltan - Marosvasarhely
3484   Köpe Balázs - Sepsiszentgyörgy
3485   Laczko Jozsef - Gyergyoszentmiklos
3486   Biro Sandor - Csikszereda
3487   Melkuhn Róbert - Sepsiszentgyörgy
3488   Tóth Éva - Sepsiszentgyörgy
3489   Gyorgy Istvan - Szarazpatak
3490   Gyorgy Terezia - Szarazpatak
3491   Opra Tibor - Kezdikovar
3492   Racz Csaba - Kezdivasarhely
3493   Opra Imola - Kezdikovar
3494   Racz Tunde - Kezdivasarhely
3495   Torok Istvan - Tg. Mures
3496   Kiss Ildiko - Gyergyoalfalu
3497   Vojku Laszlo - Kokos
3498   Vojkuj Edit - Kokos
3499   Kiss József - Székelykeresztúr
3500   Vojkuj Laszlo Attila - Kokos
3501   Szocs Edit-ilona - Szekelyudvarhely
3502   Incze Katalin - Sepsiszentgyörgy
3503   Zsigmond Erzsebet - Sepsiszentgyorgy
3504   Ruzsa István - Kolozsvár
3505   Miklos Maria - Csikszereda
3506   Miklos Janos - Csikszereda
3507   Miklos Norbert - Csikszereda
3508   Illes Magdolna48 - Szatmarnemeti
3509   Miklos Norbert - Csikszereda
3510   Toke Anna - Csikszepviz
3511   Matyas Edit - Marosvasarhely
3512   Matyas Marton - Marosvassarhely
3513   Bartha Izolda - Kálnok
3514   Vigh Tibor - Bihor
3515   Nagy Miklósné - Budapest
3516   Gyarmati Ida - Marosvasarhely
3517   Gyarmati Ferenc - Marosvasarhely
3518   Gyarmati Ferenc - Marosvasarhely
3519   Gergál Margit - Zalaegerszeg
3520   Lakatos Zoltan - Csikszereda
3521   Baliga Istvan - Sarmasag
3522   Szabo Adel - Sf. Gheorghe
3523   Bai Zsigmond - Sarmasag
3524   Bai Anna - Sarmasag
3525   Baliga Anna - Sarmasag
3526   Szabo Pal - Sepsiszentgyorgy
3527   Szabo Magor - Sepsiszentgyorgy
3528   Szabo Magor - Sepsiszentgyorgy
3529   Forrai Endre - Marosvasrhely
3530   Dobai Janos - Szekelydobo
3531   Szabo Csaba - Kovaszna
3532   Szakács József - Erdöszentgyörgy
3533   Kovács István - Erdöszentgyörgy
3534   Keresztes Mihály - Erdöszentgyörgy
3535   Ábrám Zoltán - Marosvásárhely
3536   Berei Domokos - Erdöszentgyörgy
3537   Dobos Gyorgy - Marosvasarhely
3538   Balint Sandor - Marosvasarhely
3539   Gabor Endre - Pokakaresztur
3540   Bede István - Nagyvárad
3541   Náznán Andrea Bernadett - Nyárádgálfalva
3542   Bede István - Nagyvárad
3543   Székely Zsolt - Marosvásárhely
3544   Hegyi Katalin - Csíkszereda
3545   Dull Istvan - Sepsiszentgyörgy
3546   Hegyi Attila - Csíkszereda
3547   Molnar Karoly Fulop - Csikszentmihaly
3548   Szilágyi Károly - Ózd
3549   Szász András - Székelyudvarhely
3550   Kádár Edit - Bibarcfalva
3551   Kádár Róza - Bibarcfalva
3552   Kádár Róza - Bibarcfalva
3553   Grancsa Szilveszter Attila - Csikszentmárton
3554   Miklos Gyöngyver - Segesvar
3555   Géczy Gábor - Dunakeszi
3556   Dobos Etelka - Marosvasarhely
3557   Seres Csaba - Marosvasarhely
3558   Botha Tibor Sandor - Marosvasarhely
3559   Vajda Sándor - Bölön
3560   Török Sándor - Kovászna
3561   Simon Levente-zsolt - Sepsiszentgyorgy
3562   Altan Ernur - Türkiye Ankara
3563   Kacso Magdolna - Nagyvarad
3564   Szebeni Melinda - Kozep Ajta
3565   Kacso Zsolt-csaba - Nagyborosnyo
3566   Orbán Gyöngyvér - Székelyudvarhely
3567   Daradics Hunor - Szekelyudvarhely
3568   Albert Bálint Tünde - Marosvásárhely
3569   Biro Zita - Sepsiszentgyörgy
3570   Kiss Bálint -
3571   Koncsag Arpad - Ferenc - Sepsiszentgyorgy
3572   Hart Anna - Santau
3573   Csutak Zsolt - Székelyudvarhely
3574   Hart János - Santau
3575   Hart Margit - Santau
3576   Gondos Szilveszter - Ozsdola
3577   Lajos Peter - Sepsiszentgyorgy
3578   Incze Bela Robert - Sfantu Gheorghe
3579   Incze Eva - Sfantu Gheorghe
3580   Biszinger András - Szatmárnémeti
3581   Kmiatek Ilona - Szatmárnémeti
3582   Czirják Csaba - Gyergyószentmiklós
3583   Deak Gyula - Kovaszna
3584   Czirják Olga - Gyergyószentmiklós
3585   Szász Lőrinc - Marosvásárhely
3586   Deak Lenke - Kovaszna
3587   Czirják Andrea - Gyergyószentmiklós
3588   Gaspar Andras - Barot
3589   Majláth-szabó Ottó - Barót
3590   Kollo Emma - Barot
3591   Sugar Arpad - Erdofule
3592   Köllő Mária - Madefalva
3593   Makai Judit - Oradea
3594   Dénes Csaba - Székelyudvarhely
3595   Adorjáni Ibolya - Marosvásárhely
3596   Adorjáni Árpád - Marosvásárhely
3597   Horvath Erzsebet - Kezdivasarhely
3598   Attila Kadar - Marosvasarhely
3599   Deak Lenke - Kovaszna
3600   Gyöngyössy János - Homoródkeményfalva
3601   Pataki Zsolt - Gelence
3602   Tamas Elemer - Csikvacsarcsi
3603   Focze Levente - Sepsiszentgyorgy
3604   Kato Erika - Sepsiszentgyorgy
3605   Péter Ibolya Melinda - Székelyudvarhely
3606   Vadász Árpád - Csekefalva
3607   Molnár Réka - Csíkszereda
3608   Kovacs Attila - Ausztria
3609   Vancsa Szabolcs - Uzon
3610   Barabas Janos - Sepsiszentgyorgy
3611   Barabas Ottilia - -
3612   Sari Katalin Terezia - Nagyvarad
3613   Demeter Márton - Fenyéd
3614   Sata András - Lövéte
3615   Teleki Attila - Covasna
3616   Pál Zoltán - Csíkdánfalva
3617   Ambrus Timea - Gyergyószárhegy
3618   Pál Tünde Julia - Csíkdánfalva
3619   Csáki Gergely - Csíkdánfalva
3620   Zöld Istvan - MarosszentgyÖrgy
3621   Simó Edit - Segesvár
3622   Antalne Putnik Judit - Dunakeszi
3623   Jobb Irma - Bardoc
3624   Vas Maria - Kezdivasarhely
3625   Babos Katalin - Kovaszna
3626   Sándor Tibor - Satu Mare
3627   Simó László - Gyergyócsomafalva
3628   Simó Annamária - Gyergyócsomafalva
3629   Simó László - Gyergyócsomafalva
3630   Simó Teréz - Gyergyócsomafalva
3631   Sándor Andrea - Sepsiszentgyörgy
3632   Kádár Lóránt - Sepsiszentgyörgy
3633   Szabó Fruzsina - Sepsiszentgyörgy
3634   Szabó Andrea Réka - Sepsiszentgyörgy
3635   Szabó Álmos Rudolf - Sepsiszentgyörgy
3636   Benkő Botond - Sepsiszentgyörgy
3637   Rózsa Annamária - Sepsiszentgyörgy
3638   Benkő Boróka - Sepsiszentgyörgy
3639   Benkő Vince - Sepsiszentgyörgy
3640   Gál Csaba - Sepsiszentgyörgy
3641   Gál András - Szentgotthárd
3642   Uzoni Anna - Bölön
3643   Nagy Denes - Maros-vasrhely
3644   Csoban Barna - Marosvasarhely
3645   Kolumbán Edit-boróka - Székelyudvarhely
3646   Bicskei Lorand - Kovaszna
3647   Cerják Sándor - Szekelyudvarhely
3648   Kolumbán Edit-boróka - Székelyudvarhely
3649   Bicskei Bela Lehel - Kovaszna
3650   Ban Denes - Sepsiszentgyorgy
3651   Bartos Irén - Székelyudvarhely
3652   Sass Jozsef - Csikszereda
3653   Daniel Rozália - Sepsiszentgyörgy
3654   Lukács Zoltán - Székelyudvarhely
3655   Madaras Ildikó - Marosvásárhely
3656   Bozodi Laszlo - Szekelyudvarhely
3657   Márton Zsolt Barna - Marosvásárhely
3658   Miklós Katalin - Székelyudvarhely
3659   Orbán István - Sepsiszentgyörgy
3660   Orbán Gabriella - Sepsiszentgyörgy
3661   Szabó Ildikó - Gyergyószentmiklós
3662   Szabó Rudolf - Gyergyószentmiklós
3663   Kádár Levente - Kovászna
3664   Som Janos - Téglás
3665   Vadász Zsolt - Nagyszalonta
3666   Barabás Hajnal - Csíkszereda
3667   Borbely Victoria Maria Eva - Timisoara
3668   Borbely Imre - Timisoara
3669   Borbély Szilárd - Temesvár
3670   Czipa Loránd-szabolcs - Kézdivásárhely
3671   Csiszér Irén - Marosvásárhely
3672   Lengyel Zoltan - Marosvasarhely
3673   Tóth János - Sepsiszentgyörgy
3674   Sánduly József - Székelyudvarhely
3675   Bogyó Géza - Kommandó
3676   Bogyó Ágnes - Kommandó
3677   Jánó Irén - Kommandó
3678   Lepedus Gyula - Sepsiszentgyörgy
3679   Okos Márton - Zentelke
3680   Lepedus Edit - Sepsiszentgyörgy
3681   Farkas Zoltán - Gyergyószentmiklós
3682   Háromi István - Sepsiszentgyörgy
3683   Lepedus Kinga - Sepsiszentgyörgy
3684   Háromi Anna Mária - Sepsiszentgyörgy
3685   Lepedus Csengelle - Sepsiszentgyörgy
3686   Kozma Alexandru - Kökös
3687   Kozma Elisabeta - Kökös
3688   Peter Endre - Zetelaka
3689   Fogarasi Jozsef - Brasso Brasov
3690   Fogarasi Jolán - Brasso Brasov
3691   László Árpád - Gyulakuta
3692   Dezsö László - Gyergyószentmiklós
3693   W Helen - Marosvásárhely
3694   Dezsö Edit - Gyergyószentmiklós
3695   Dezsö Roland - Gyergyószentmiklós
3696   Deák Paula Blanka - Erdőszentgyörgy
3697   László Ágnes - Gyulakuta
3698   Fehérvári Gyula - Szilágybagos
3699   Tamás Zoltán (doki) - Székelyudvarhely
3700   Pál Attila - Csíkszereda
3701   Tamás Zsuzsa - Szekelyudvarhely
3702   Balogh Ida - Marosvasarhely
3703   Ciupac Miklos - Ozsdola
3704   Deáky András - Gyimesbükk
3705   Deáky Mária Lujza - Gyimesbükk
3706   Deáky Réka Iringó - Csíkszereda
3707   Dankó János - Budapest
3708   Rózsa Marianna - Tahitótfalu
3709   Barabas Gyongyike - Sfantu Gheorghe
3710   Balogh Sandor - Bukarest
3711   Nagy Piroska - Marosvásárhely
3712   Rusznak Roza - Felsobanya
3713   Kiss Sándor - Ditro
3714   Szegedi Gyongyver - Szaszregen
3715   Kocs Mihály - Székelyudvarhely
3716   Erdős József - Livezeni
3717   Erdős Zsuzsanna - Livezeni
3718   Karácvsonyi Csaba - Marosvásarhely
3719   Karácvsonyi Hajnal Rózália - Marosvásarhely
3720   Dániel Gellért - Marosvásarhely
3721   Tódor Barna László - Kovászna
3722   Török Istvan - Budaörs
3723   Zsigmond József - Sepsiszentgyörgy
3724   Wagner Róbert Tamás - Sepsiszentgyörgy
3725   Birtalan László - Székelyudvarhely
3726   Ferencz László - Sepsiszentgyörgy
3727   Vadész Szatmári István - Gyergyószentmiklós
3728   Kelemen Geza - Szekelyudvarhely
3729   Molnar Erzsebet - Oradea
3730   Sebestyén Bernát - Zetea
3731   Kolumbán Csaba - Székelyudvarhely
3732   Pal Kelemen - Gyergyoszentmiklos
3733   Szabó Ferenc-józsef - Marosvásárhely
3734   Fodor Pál - Sepsiszentgyörgy
3735   Bartha Loránd - Marosvásárhely
3736   Bartha Orsolya - Marosvásárhely
3737   Bartha Gyögy - Marosvásárhely
3738   Bartha Rózália - Marosvásárhely
3739   Borbély Zoltán - Sepsiszentgyörgy
3740   Borbély Ibolya - Sepsiszentgyörgy
3741   Borbély Sándor - Sepsiszentgyörgy
3742   Komsa Katalin - Sepsiszentgyörgy
3743   Komsa András - Illyefalva
3744   Farkas József - Sepsiszentgyörgy
3745   Nagy István - Marosvásárhely
3746   Griga Judit - Kovaszna
3747   Szabo Zsuzsa - Kovaszna
3748   Erőss István - Marosvásárhely
3749   Farkas László - Gyergyószentmiklós
3750   Csutka-daczo Janos - Sepsiszentgyorgy
3751   Csutka-daczo Terezia - Sepsiszentgyorgy
3752   Daczo Jozsef - Sepsiszentgyorgy
3753   Tordai Abigel - Szekelykeresztur
3754   Daczo Anna - Sepsiszentgyorgy
3755   Csutka Imre - Etfalva-zoltan
3756   Csutka Iren - Etfalva-zoltan
3757   Kajati József -
3758   Szász Botond - Csíkdánfalva
3759   Horváth Károlyné - Budapest
3760   Fodor Denes - Szekely Keresztur
3761   Szabo Attila - Csikszereda
3762   Szabo Edit - Csikszereda
3763   Mezei Vilmos - Szászrégen
3764   Mezei Roza - Szászrégen
3765   Osváth Attila - Marosvásárhely
3766   Mezei Tibor - Szászrégen
3767   Kovacs Emeric - Szászrégen
3768   Kovacs Sarolta - Szászrégen
3769   Forgács Viola - Marosvásárhely
3770   Balázs F. Otto - Gyergyoremete
3771   Balázs F. Erzsébet - Gyergyoremete
3772   Mezei Zoltán-vilmos - Marosvásárhely
3773   Mezei Gabriella - Marosvásárhely
3774   Mezei Thomas - Marosvásárhely
3775   Mezei Bernadette - Marosvásárhely
3776   Szakács Ignác - Csikszereda
3777   Szakács Éva - Csikszereda
3778   Szakács Zoltán - Csikszereda
3779   Szakács Zoltán - Csikszereda
3780   Nemes Hunor-huba - Csíkszereda
3781   Gál Anna - Gyergyóditró
3782   Gál Magdolna - Gyergyóditró
3783   Fülöp László - Sárospatak
3784   Incze Szabó László - Marosvásárhely
3785   Incze Szabó Anna - Marosvásárhely
3786   Incze Szabó Gergő - Marosvásárhely
3787   Balogh Juliana - Bukarest
3788   Tankó Elek - Sepsiszentgyörgy
3789   Bandura Cristian - Csikszereda
3790   Császár Ernő - Hungary-göd
3791   Balogh Juliana - Bukarest
3792   Havadtői József - Marosvásárhely
3793   Ferencz Zsolt - Gyergyoszarhegy
3794   Ferencz Krisztina Beata - Gyergyoszarhegy
3795   Ferencz Jozsef - Gyergyoszarhegy
3796   Ferencz Lenke - Gyergyoszarhegy
3797   Nagy Lajos - Csíkszereda
3798   Nagy Mária - Csíkszereda
3799   Nagy Bernadett - Csíkszereda
3800   Kovacs Laszlo - Csikszereda
3801   Szász József - Szentábrahám
3802   Molnár Attila - Székely Udvarhely
3803   Molnár Erzsébet - Székely Udvarhely
3804   Kisfaludi Emil - Kecset
3805   Nagy Réka - Székelyudvarhely
3806   Kisfaludi Irén - Kecset
3807   Molnar Eliza - Nagyvarad
3808   Kisfaludi Ajsa - Kecset
3809   Kisfaludi Emese - Kecest
3810   Molnar Laszlo - Nagyvarad
3811   Molnar Erzsebet - Nagyvarad
3812   Kisfaludi Erzsébet - Kecset
3813   László Zsolt - Székelyudvarhely
3814   Gáspár Botond - Marosvásárhely
3815   Balázs Zoltán - Csíkszereda
3816   Csata Attila - Marosvásárhely
3817   Ghemes Katalin - Marosvasarhely
3818   Benkő Hajnalka-eszter - Bardoc
3819   Szabo Annamaria - Szekelyudvarhely
3820   Karda Irma - Csíkszentdomokos
3821   Biro Vilmos - Székelyabod
3822   Kovács Imre - Csíkszentdomokos
3823   Biro Ilona - Székelyabod
3824   Demeter Jozsef - Székelyabod
3825   Benedek Arpad Csaba - Szekelyudvarhely
3826   Nagy Zs Miklos - Székelyabod
3827   Nagy Albert - Székelyabod
3828   Vizi Erzsébet - Csíkjenőfalva
3829   Gergely Levente - Csíkszereda
3830   Ilyés Mihály László - Csíkszereda
3831   Urszuly Szilard - Csiszentkiraly
3832   Jozsa Csaba - Szekelyudvarhely
3833   Székely Klára - M
3834   Jozsa Tunde - Szekelyudvarhely
3835   Kovacs Szabolcs - Marosvasarhely
3836   Gabor Laszlo - Csikszereda
3837   Borbáth Zsolt - Csikszereda
3838   Szabo Karoly - Szekelyudvarhely
3839   Nagy Irén - Csíkszentdomokos
3840   Székely Géza Imre - Kolozsvár
3841   Nagy Árpád - Csíkszentdomokos
3842   Simo Gabor - Odorheiu Secuiesc
3843   Lorincz Edith - Capalnita
3844   Magyari Arpad - Szekelyudvarhely
3845   Nagy Árpád - Csíkszentdomokos
3846   Salamon Szilveszter - Csíkszereda
3847   Gered Gabor - Udvarhely
3848   Grünesz Robert - Csikszereda
3849   Gered Erzsebet - Udvarhely
3850   Weber Emil - Sepsiszentgyorgy
3851   Dobai Sándor - Gyergyóalfalu
3852   Esztany Ede-zsolt - Szekelyudvarhely
3853   Weber Maria-magdolna - Sepsiszentgyorgy
3854   Fikó Enikő - Csíkszereda
3855   Esztany Imre - Kezdivasarhely
3856   Simon Emese - Marosvásárhely
3857   Esztany Izabella - Kezdivasarhely
3858   Esztany Reka - Kezdivasarhely
3859   Nagy Berta - Középajta
3860   Küsmödi Zoltán - Csíkszereda
3861   Zsidó Anna - Székelyudvarhely
3862   Méhes József - Csíkszentmárton
3863   Méhes Ágnes - Csíkszentmárton
3864   Méhes Endre - Csíkszentmárton
3865   Orban Karoly - Csikszereda
3866   Nagy István - Pecica / Pécska
3867   Méhes Tamás - Csíkszentmárton
3868   Szilágyi László - Székelyudvarhely
3869   Toszó József - Marosvásárhely
3870   Benedek Csaba - Nagyvarad
3871   Benedek Zoltan - Nagyvarad
3872   Benedek Ibolya - Nagyvarad
3873   Botár István - Csíkszereda
3874   Antal Robert - Csikszereda
3875   Papai Alpar - Marosvasarhely,targu Mures
3876   Papai Emese - Marosvasarhely,targu Mures
3877   Török Alajos - Csikszentdomokos
3878   Szász János - Csíkdánfalva
3879   Szász Neli - Csíkdánfalva
3880   Szász Ágnes - Csíkdánfalva
3881   Id. Szász János - Csíkdánfalva
3882   Szász Erzsébet - Csíkdánfalva
3883   Bámbó István - Marosvásárhely
3884   Tuzson Dezső - Balánbánya
3885   Molnár Csaba - Csikszereda
3886   Demeter Timea - Marosvásárhely
3887   Fábián Katalin - Marosvásárhely
3888   Fulop Attila - Gyergyoszentmiklos
3889   Borboly Ibolya - Csomafalva
3890   Fábián Zoltan - Corund
3891   Borboly Ibolya - Csomafalva
3892   Józsa Zsigmond - Orbaitelek
3893   Ifj .józsa Zsigmond - Orbaitelek
3894   Józsa Zoltán - Orbaitelek
3895   Ferencz Imre - Bethlen
3896   Józsa István - Orbaitelek
3897   Péter Zoltán - Orbaitelek
3898   Péter László - Orbaitelek
3899   Farkas Tünde - Gyergyoszentmiklos
3900   Vári Csilla - Székelyudvarhely
3901   Beder Álmos - Sepsiszentgyörgy
3902   Szőcs Erika - Székelyudvarhely
3903   Szabó Attila - Székelyudvarhely
3904   Szentpétery István - Csíkszereda
3905   Néma Piroska - Nyárádköszvényes
3906   Bogyor Levente - Csíkszereda
3907   Tokes Katalin - Sepsiszentgyorgy
3908   Dóczy András - Csikszereda
3909   Peleskei Eva - Halmeu
3910   GallÓ István - Kolozsvár
3911   Babos Mariana - Kézdivásárhely
3912   Szabo Edit - Homorodszentmarton
3913   Ilyés Edith - Székelyudvarhely
3914   Kovács József - Gyergyóújfalu
3915   Kocsis Csaba - Árkos
3916   Szőcs Mihály Levente - Erdőszentgyörgy
3917   Kelemen Attila - Csikszereda
3918   Kocsis Gabriella - Árkos
3919   Szőcs Judit - Marosvásárhely
3920   GallÓ Éva - Kolozsvár
3921   Biro Andras - Maksa
3922   Bajkó Ildikó - Gyergyószentmiklós
3923   Dániel László - Szentegyháza
3924   Torok Katalin -erzsebet - Borzsova
3925   Bernád István - Kézdivásárhely
3926   Kocsis Sándor - Târgu Mureș
3927   Torok Jeno - Borzsova
3928   László Attila - Székelyudvarhely
3929   Bartos Angyalka - Szentegyháza
3930   Bartos Gizella - Szentegyháza
3931   Bartos Péter - Szentegyháza
3932   Kovács Erzsébet - Madéfalva
3933   Szőcs Rózália - Szentegyháza
3934   Hevele Dalma - Székelykeresztúr
3935   Gyeróő Katalin - Székelyudvarhely
3936   Gyerő Attila - Székelyudvarhely
3937   Tókos Attila - Székelyudvarhely
3938   Eross Imre - Borzsova
3939   Tókos Mária - Székelyudvarhely
3940   Szász Jozsef - Székelyudvarhely
3941   Szabó Adrián - Csikszereda
3942   Eross Anna - Borzsova
3943   Török Zsolt - Csíkszereda
3944   Szász Gabriella - Gyergyócsomafalva
3945   Nagy Eva - Csikszereda
3946   Barna Nagy - Székelyudvarhely
3947   Soós Szabó Klára - Csikszereda
3948   Nagy Zoltan - Csikszereda
3949   Erdely Anna - Csikszereda
3950   Eross Peter - Borzsova
3951   Csata Attila - Gyergyószentmiklos
3952   Szocs Zoltan - Csikmindszentboroszlo
3953   Szakacs Paal Istvan - Szekelyudvarhely
3954   Sófalvi András - Székelyudvarhely
3955   Szocs Ilona - Csikmindszentboroszlo
3956   Bokor István - Salacea- Szalacs
3957   Botár Gábor - Székelyudvarhely
3958   Vaszi Gizella - Nyárádszereda
3959   Vaslabán Emil - Csikszereda
3960   Kelemen Csilla - Marosvásárhely
3961   Kovacs Lajos - Maja,maros Megye
3962   Kali Anna - Maja,maros Megye
3963   Solymosi Andras - Uzon
3964   Kovacs Rozalia - Maja,maros Megye
3965   Solymosi Melinda - Uzon
3966   Kovacs Ludovic - Maja,maros Megye
3967   Ambrus Antal - Korond
3968   Kovacs Carol - Maja,maros Megye
3969   Bodó Alpár - Csikszereda
3970   Tankó Szabolcs - Csíkszereda
3971   Csutak Zoltan - Csikszereda
3972   Csutak Anna - Csikszereda
3973   Csutak Attila - Csikszereda
3974   Pall Gabor - Csikszereda
3975   Borialp Noyan - Amsterdam
3976   Forró Miklós Botond - Csíkszereda
3977   Jakab Ervin - Székelyudvarhely
3978   Gábos Ferencz - Székelyudvarhely
3979   Dascalu Ana - Csikszereda
3980   Márton Melánia - Székelyudvarhely
3981   Papai Emese - Marosvasarhely
3982   Ürögdi József - Székelyudvarhely
3983   Kádár István - Sepsiszentgyörgy
3984   Bakcsy BoglÁrka - GyimeskÖzÉplok
3985   Csiki Istvan - Backamadaras
3986   Pall Maria - Csikszereda
3987   Meszaros Szabolcs - Csikszereda
3988   Nagy Hajnal Jólia - Monor
3989   Torjai Erika - Csikszereda
3990   Ternei Jolán - Marosvásárhely
3991   Hajnal Attila - Ditro
3992   Lévay Lóránd - Csikszereda
3993   Török Koppány - Gyergyóalfalu
3994   Ifj.bálint Mihály - Korond
3995   Török Emese Adél - Gyergyóalfalu
3996   Török Koppány - Gyergyóalfalu
3997   Sándor Szilárd - Jobbágyfalva
3998   Madarász István - Gyergyóalfalu
3999   Bokor Attila - Sepsiszentgyörgy
4000   Bako Zoltan - Csikpalfalva
4001   Bíró Attila - Kolozsvár
4002   Kispal Mária - Sepsiszentgyörgy
4003   Császár József - Csikszereda
4004   Szőcs Árpád - Székelyudvarhely
4005   Birtalan Levente - Csikszentmarton
4006   Császár Mária - Csikszereda
4007   Török Éva Cecília - Gyergyóalfalu
4008   Magyari Tibor - Csíkdánfalva
4009   Gönczi Ferenc - Sepsiszentgyörgy
4010   Gönczi Ilona - Sepsiszentgyörgy
4011   Bartalis Csaba - Gyergyocsomafalva
4012   Péter Lehel - Csíkszentdomokos
4013   Bálint Ilona - Egerpatak
4014   Bartalis Emilia - Csmafalva
4015   Bartalis Hunor - Csomafalva
4016   Marton Csaba-arpad - Szaszregen
4017   Csongrády Anikó - Bonyhád
4018   Csedő Julianna - Székelyudvarhely
4019   Zajzon Erika - Regen
4020   Bartalis Arnold - Csomafalva
4021   Nagy Ilonka - Marosvásárhely
4022   András László - Csíkszereda
4023   Nagy András Attila - Marosvásárhely
4024   Luka Emese - Regen
4025   Udvari Bela - Csikszreda
4026   Keresztes Györgyi - Csíkszereda
4027   Csillag Csaba - Gyergyoditro
4028   Kis MÁrton - Gyergyoalfalu
4029   Tatár Attila - Marosvásárhely
4030   Matyas Zoltan - Szekelyudvarhely
4031   Nagy László - Marosvásárhely
4032   Sófalvi Emese - Székelyudvarhely
4033   Varga Marton - Szekely Udvarhely
4034   Nagy Árpád - Székelyudvarhely
4035   Szőcs Victor - Covasna
4036   Biro Alpar - Kezdialmas
4037   Erős Ágnes - Székelyudvarhely
4038   Sajgo Eva - Csikszereda
4039   Szabó István - Csíkszereda
4040   Török Nándor Ferenc - Csíkszentdomokos
4041   Balázs Dénes - Csíkszereda
4042   Antal Laura-mónika - Csíkszereda
4043   Jakab Zsombor - Csíkszentimre
4044   Györgylőrincz József - Székelyudvarhely
4045   Balázs Zsuzsánna-mária - Csíkszereda
4046   Balázs Dénes-istván - Csíkszereda
4047   Antal Erika - Marosvásárhely
4048   Balázs Mária - Csíkszereda
4049   Antal Elek - Csíkszereda
4050   Antal Enikő-piroska - Csíkszereda
4051   Antal Zsolt-róbert - Csíkszereda
4052   Udvari István - Csíkszentkirály
4053   Csiki Brigitta - Ciumani
4054   Gál Judit - Gyergyóalfalu /joseni
4055   Molnar Ildiko Gyorgyi - Csikszereda
4056   Péter Éva - Székelyudvarhely
4057   Benedek Zoltán - Gyergyószentmiklós
4058   Benedek Enikő - Gyergyószentmiklós
4059   Benedek Csilla - Gyergyószentmiklós
4060   Vajda Mihaly - Csikszereda
4061   Veress-bágyi Ibolya - Tibód
4062   Palikó Barna - Kovászna
4063   Orbán Albert - Békéscsaba
4064   Kolozsi János - Lövéte
4065   Hofbauer Miklos - Szekelyudvarhely
4066   Peternel Ildiko -
4067   Langer Csaba - Árkos
4068   Imre-kedves Attila - Csíkszereda
4069   Farkas Attila - Gyergyoszentmiklos
4070   Bereczi Istvan - Szekelyszentkiraly
4071   Bányász Levente - Suseni
4072   Orbán István-lászló - Marosvásárhely
4073   Bara Andrad - Szörcse
4074   Bara Izabella - Szörcse
4075   Szász József Attila - Szörcse
4076   Bogyó Timea - Szörcse
4077   Bogyó Attila - Sepsiszentgyörgy
4078   Molnár Örs - Marosvásárhely
4079   Csajkovszki János - Székelyudvarhely
4080   Csajkovszki Katalin Irén - Székelyudvarhely
4081   Csajkovszki Kati - Székelyudvarhely
4082   Arros Levente - Szekelyudvarhely
4083   Peter Gabor - Csikmenasag
4084   Szőke Sándor - Zetelaka
4085   Czirják Attila - Marosvásárhely
4086   Koszta Zsófia- Terézia - Csíkszereda
4087   Ravasz Enikő - Tusnádfürdő
4088   Ravasz Attila - Tusnádfürdő
4089   Salamon János - Csikszereda
4090   Bende Levente - Gyergyoszentmiklos
4091   Kovács Zoltán - Gyergyószentmiklós
4092   Molnár Szende - Székelytamásfalva
4093   Csiki Margareta - Marosvasarhely
4094   Karacsony Imre - Csikszereda
4095   Csiki Gyorgy - Marosvasarhely
4096   Császár Csilla - Csíkszereda
4097   András Gyula - Szatmárnémeti
4098   Gal Imre - Csikszereda
4099   Tordai Árpád - Hooródalmásm
4100   Fekete Erzsébet - Székelykeresztúr
4101   Fekete Domokos - Székelykeresztúr
4102   Portik Laszlo - Borszek
4103   Somay Pal Adam - Csikszereda
4104   Ban-gagyi Rudolf - Szekelyudvarhely
4105   Akácsos Arthur Imre - Sepsiszentgyörgy
4106   Ban-gagyi Erzsebet - Szekelyudvarhely
4107   Szökő Sándor - Csikszereda
4108   Kovács Csaba - Székelyudvarhely
4109   Csiki Agnes - Csikszereda
4110   Csiki Istvan - Csikszereda
4111   Csiki Botond - Csikszereda
4112   Hobaj József - Gyergyószentmiklós
4113   Séra Erzsébet - Székelykeresztúr
4114   Séra Ildikó - Székelykeresztúr
4115   Fehér Mária - Csikszereda
4116   Fehér József - Csikszereda
4117   Fehér Hunor - Csikszereda
4118   Kajcsa Éva - Csikszereda
4119   Kajcsa Árpád - Csikszereda
4120   Györgylőrincz-márton Melinda - Szentegyháza
4121   Járy László - Csíkszereda
4122   Balazs Erzsebet - Marosvasarhely
4123   Benke Gyula - Csikszereda
4124   Kilyén Ilka - Tg-mures
4125   Kakasy György - Szászhalombatta
4126   Cseh Alpar - Gelence
4127   Rácz Sándor - Cristesti
4128   Ozsváth Csaba - Sepsiszentgyörgy
4129   Cseh Csaba - Gelence
4130   Pap Ferenc - Sepsiszentgyorgy
4131   Trucza Lorand - Csikszereda
4132   Barabás József-botond - Sepsiszentgyörgy
4133   Szentpétery István - Marosvásárhely
4134   Dr.csedő Csaba István - Csíkszereda
4135   Mihaly Istvan - Csikszereda
4136   Endes Laszlo - Csikszereda
4137   Endes Izabella - Csikszereda
4138   Bako Rozalia - Gyergyoszentmiklos
4139   Dr.csedő Gyöngyvér - Csíkszereda
4140   Deák Lajos - Nusfalau
4141   Magyari Ernö - Székelyudvarhely
4142   Demeter Zsolt - Sepsiszentgyörgy
4143   András Endre - Csikszereda
4144   Szabadi Tibor - Parajd
4145   Kovács Magda - Kolozsvár
4146   Mátyás Melinda - Csíkvacsárcsi
4147   Kovacs Lorand - Kezdiszentlelek
4148   Becsey László Gyula - Sepsiszentgyörgy
4149   Vilhelem András - Marosvásárhely
4150   Becsey Edit - Sepsiszentgyörgy
4151   Vilhelem Anna - Marosvásárhely
4152   Bács László - Kilyén
4153   Vilhelem Orsolya - Marosvásárhely
4154   Dénes Artúr - Székelyudvarhely
4155   Mihály Lajos - Csíkszentlélek
4156   Zólya Gergely Atilla - Székelyudvarhely
4157   Zólya Katalin - Székelyudvarhely
4158   Zólya Attila - Székelyudvarhely
4159   Szécsi László Örs - Marosvásárhely
4160   Gergely Mátyás - Csíkszereda
4161   Halász Péter - Gyimesközéplok
4162   Erőss Mónika Mónika - Gyimesközéplok
4163   Szekedy Imre - Csikszereda
4164   Szekedy Judit - Csikszereda
4165   Antalka Csilla - Csikszereda
4166   Károly Erzsébet - Marosvásárhely
4167   Antalka Attila - Csikszereda
4168   Németh Márta - Csikszereda
4169   Tankó Zsófia - Csikszereda
4170   Kántor József - Ratosnya
4171   Fazakas Mihály - Sepsiszentgyörgy
4172   Tóth Judit - Csíkszereda
4173   Gergely Mihály - Zetelaka
4174   Imreh András - Nagykároly
4175   Gergely Katalin - Zetelaka
4176   Gergely Botond István - Zetelaka
4177   Csiki Margit - Zetelaka
4178   Gergely Mihaly - Zetelaka
4179   Árus Erzsébet - Gyergyószentmiklós
4180   Bákai Magdolna - Gyergyószentmiklós
4181   Id.gergely Mihály - Zetelaka
4182   Berszány Csilla Mária - Zetelaka
4183   Nagy Katalin - Patakfalva
4184   Izsák Tamás Benedek - Marosvásárhely
4185   Páll István - Kovászna
4186   Páll Piroska - Kovászna
4187   Lőrincz István - Csikszereda
4188   Szakács Zoltán - Sepsiszentgyörgy
4189   Szakács Katalin - Sepsiszentgyörgy
4190   Szakács Dalma - Sepsiszentgyörgy
4191   Szakács Júlia - Sepsiszentgyörgy
4192   Antal Laszlo - Szekelyudvarhely
4193   Péter Piroska - Csikszentmiklós
4194   Nagy Jolán - Csíkszereda
4195   Páll Erzsébet - Csíkszépvíz
4196   Fejes Emil - Csikszereda
4197   Gidro Ervin Levente - Carta Hr
4198   Balázs Ilona - Csíkszereda
4199   Balázs Sándor - Csíkszereda
4200   Kolumbán Imre - Csíkszereda
4201   Kolumbán Gabriella Márta - Csíkszereda
4202   Sillo Csaba - Csikszereda
4203   Demeter János - Csíkszereda
4204   Balázs Boróka - Csíkszereda
4205   Petres Bíborka - Csíkszereda
4206   Gagyi Irén - Székelykeresztúr
4207   Petres Ágnes - Csíkszereda
4208   Pall Zsolt - Szekelyudvarhely
4209   Lorincz Orsolya-ilona - Szekelyudvarhely
4210   Buzás Ernő - Székelyudvarhely
4211   Buzas Georgeta - Székelyudvarhely
4212   Ifj. Buzás Ernő - Székelyudvarhely
4213   Dr. Bálint Eunika - Székelyudvarhely
4214   Gergely Karolina - Csicsomortán
4215   Gergely Magor-lajos - Csicsomortán
4216   Gergely Attila - Csikszereda
4217   Nyaguly Emilia-aranka - Sepsiszentgyorgy
4218   Nyaguly Eniko - Sepsiszentgyorgy
4219   Nagy Mózes - Barót
4220   Nyaguly Eniko - Sepsiszentgyorgy
4221   Kajcsa Mihaly - Csíkkozmás
4222   Szőcs Renáta - Csíkkozmás
4223   Sipos Anna - Kolozsvár
4224   Kovács András Tibor - Kolozsvár
4225   Kovács Ilona - Kolozsvár
4226   Kovács Anna - Kolozsvár
4227   Kovács Róbert - Kolozsvár
4228   Man Judith - Szekelyudvarhely
4229   Köllő Csaba - Gyergyócsomafalva
4230   Köllő Rozália - Gyergyócsomafalva
4231   Balázs Zoltán Levente - Csíkszereda
4232   PÁl András - Kend,chendu
4233   Lengyel János - Singiorgiu De Mures
4234   Szakacs Maria - Uzon
4235   Bartus Alpár - Kolozsvár
4236   Szabo Kinga - Sepsiszentgyorgy
4237   Mag István - Lövéte
4238   Sepsi Jeno - Gyulakuta
4239   Keresytes Pap Imola - Csikszentgyörgy
4240   Ferenczy Eva - Nagyvarad
4241   Kadar Zoltan - Sepsiszentgyorgy
4242   Daragics Bernadette - Sepsiszentgyörgy
4243   Ujj János - Arad
4244   Pap László - Nagyvárad
4245   Balla Sandor - Ypsilanti.mi
4246   Lukacs Geza - Alsosofalva
4247   Pataki János - Lisznyó
4248   Lőrincz Barna - Gyergyóalfalu
4249   Baló Tünde - Bibarcfalva
4250   Baló Zsolt - Bibarcfalva
4251   Baló Olga - Bibarcfalva
4252   Jere Janos - Marosvasarhely
4253   Iere Emese-antonia - Marosvasarhely
4254   Iere Janos - Marosvasarhely
4255   Eros-fodor Jozsef - Csikvacsarcsi
4256   Eros-fodor Margit - Csikvacsarcsi
4257   Lőrincz Zoltán - Nagykároly
4258   Fila István - Remetea
4259   Széles Terézia - Remetea
4260   Fila Gergő - Remetea
4261   Fila Réka - Remetea
4262   Vass Edit - Székelyudvarhely
4263   Bakcsi Ildiko - Marosvásárhely
4264   Dóczy Magdolna - Csíkszereda
4265   Dr Nyisztor Tinka - Pustiana-pusztina
4266   Vincze Alexandru - Oradea
4267   Mozes Botond - Szekelyudvarhely
4268   Eros-fodor Attila - Csikvacsarcsi
4269   Zágoni Elemér - Karcfalva
4270   Istok Emoke - Feliceni
4271   Sárosi Péter - Marosvásárhely
4272   Fodor Miklós - Csikszereda
4273   Fodor Klára - Csikszereda
4274   Cseh Gábor - Marosvásárhely
4275   Szebeni Erzsébet - Csíkszenttamás
4276   Szebeni Levente - Csíkszenttamás
4277   Balla Árpád - Székelyudvarhely
4278   Páll Miklós - Gyergyóalfalu
4279   Páll Krisztina - Gyergyóalfalu
4280   Lehoczky Ferenc - Arad
4281   Páll Krisztina - Gyergyóalfalu
4282   Szekeres Lóránt - Csíkdánfalva
4283   Szőcs Timea - Gyergyóalfalu
4284   György Lajos - Lövéte
4285   György Angella - Lövéte
4286   Kulinyák Rezsőné - Alsónémedi
4287   Máthé Péter -
4288   Siska Szabó Zoltán - Arad
4289   Abraham Elod-lajos - Csikszereda
4290   Molnar Ildikó - Kolozsvar
4291   Harrach Mária Magdolna - Gyergyószentmiklós
4292   Magyari Zoltán - Marosvásárhely
4293   Lengyel Hunor - Brassó
4294   Kersztes Emil - Gyergyószentmiklós
4295   Keresztes Emil - Gyergyószentmiklós
4296   Benedek Istvan - Gyergyoszentmiklos
4297   Gal Istvan - Marosvasarhely
4298   Tamás Zsolt - Kolozsvár
4299   Nagy Dénes - Gyergyószentmiklós
4300   Szabó Csaba Levente - Sf.gheorghe Jud.covasna
4301   Szabó Erzsébet - Sf.gheorghe Jud.covasna
4302   Szabó Apor Örs - Sf.gheorghe Jud.covasna
4303   Szabó Csanád Tas - Sf.gheorghe Jud.covasna
4304   Debreczeni Ágnes - Marosvásárhely
4305   Hornicsár Tihamér - Csolnok
4306   Kurucz Matyas - Arad
4307   Laszlo Imre - Székelyudvarhely
4308   Ildiko Kicsi - Kezdivasarhely
4309   Bakos Csongor - Marosvásárhely
4310   Egyed Béla - Székesfehérvár
4311   Nagy Csaba - Arad
4312   Morvai Gabor - Arad
4313   Neagu Adrian - Frumósza
4314   Jozsi Albert - A'rva'tfalva
4315   Jozsi Edit - Szekelyudvarhely
4316   Jozsi Edit - Szekelyudvarhely
4317   Csiki Mihaly - Toplita - Marosheviz
4318   Szabo Almos - Cluj Napoca
4319   Szilveszter Attila - Arad
4320   Farkas Aladár - Borszék
4321   Ferencz Ildikó - Csíkszereda
4322   Dánél Szilveszter - Csíkszereda
4323   Tordai Zoltan - Szekelykeresztur
4324   Koncz Janos - Szekelykeresztur
4325   Koncz Gyongyi - Szekelykeresztur
4326   Péter Éva - Csíkszereda
4327   Nagy Hajnal - Csikszereda
4328   Tordai Abigel - Szekelykeresztur
4329   Szabó Katalin Mária - Bikfalva
4330   Gergely Miklós - Székelyudvarhely
4331   Marossy Ildikó - Marosvásárhely
4332   Marossy Ildikó - Marosvásárhely
4333   Simó Szabolcs - Székelykeresztúr
4334   Fazakas Katalin - Székelykeresztúr
4335   Simó Irén - Szentegyháza
4336   Marossy Imola - Marosvásárhely
4337   Pávai Zoltán - Marosvásárhely
4338   Bodolai Gyöngyi - Marosvásárhely
4339   Bodolai Balázs - Marosvásárhely
4340   Csáki Emma - Székelykeresztúr
4341   Csáki Mihály - Székelykeresztúr
4342   Erdélyi Emese - Székelykeresztúr
4343   Comanescu Annamaria - Kolozsvar (cluj-napoca)
4344   Bogdán Ibolya - Kolozsvár
4345   Henn Arcadiu Emeric - Marosvasarhely
4346   Kovacs Attila - Arad
4347   Székely Csaba - Gyergyószentmiklós
4348   Dénes Szabolcs - Marosvásárhely
4349   Fazakas Norbert - Borszék
4350   Kolumban Erzsebet - Olasztelek
4351   Tüzes-bölöni Ferenc - Olasztelek
4352   Nemes Anna - Marosvásárhely
4353   MÓrÉ SÁghi AnnamÁria - Arad
4354   André Csaba - Gyimesközéplok
4355   MÓrÉ SÁghi BÁlint - Arad
4356   Akácsos László - Torja
4357   Akácsos Judit - Torja
4358   Endreffy Lajos - Arad
4359   Lázár Zoltán - Székelyudvarhely
4360   Eröss Istv?n - Sepsiszentgyörgy
4361   Bardoczy Piroska - Kézdivásárhely
4362   Szőcs Katalin - Kolozsvár
4363   Mag Hajnal - Szentegyhaza
4364   Berekméri Mihály - Sepsiszentgyörgy
4365   Teleky Beata - Temesvár
4366   Ölvedi Hunor - Marosvásárhely
4367   Benedek-székedy Lilla - Csikszépvíz
4368   Imreh Tibor - Sepsiszentgyorgy
4369   Imreh Csilla - Sepsiszentgyorgy
4370   Benedek-székedy Sándor - Csíkszépvíz/frumoasa
4371   Szebeni Janosi Pal - Miercurea Ciuc
4372   Asztalos László - Marosvásárhely
4373   Antal Albert - Székelyudvarhely
4374   Kolcsár András - Gyergyószárhegy
4375   Hompoth Lehel - Nagykároly
4376   Biro/boer Attila - Gheorgheni
4377   Pál Botond - Sepsiszentgyörgy
4378   Jakab Ernő - Székelyudvarhely
4379   Oláh Dénes - Marosvásárhely
4380   Simó Éva-margit - Marosvásárhely
4381   Imecs Imre - Gyergyoszarhegy
4382   Szaniszlo' Jozsef - Nagybanya/baia Mare
4383   Bardocz Ferencz - Ditró
4384   Keresztes Nándor - Csíkszentimre
4385   Jánosi Csaba - Csíkszereda
4386   Sándor István - Gyergyószentmiklós
4387   Benedek Erika - Kisbacon
4388   Árus Katalin - Gyergyószentmiklós
4389   Benedek Gébor - Kisbacon
4390   Benedek Eszter - Kisbacon
4391   Sipos Tunde - Csikszentgyorgy
4392   Bencze Attila - Homorodszentpal
4393   Steinhubel Zoltan - Arad
4394   Tulit Levente - Csikszentmárton
4395   Rigmanyi Benjamin - Marosvasarhely
4396   Lázár Balázs Antal - Marosvásárhely
4397   Gyori Mircea Cornel - Uj Mosnita
4398   Kozma Lajos - Gyergyóújfalu
4399   Molnár Margit - Marosvásárhely
4400   Csiki Árpád - Nagybánya
4401   György Ignác - Árkos
4402   György Éva - Árkos
4403   Salamon József - Gyimesbükk
4404   Balázsi-pál Tecla - Csíkszereda
4405   Györgydeák Géza - Felsőboldogfalva
4406   Andreszek Bela - Marosvasarhely
4407   Meszaros Zoltan - Albis
4408   Molnar Sarika - Felso-benced
4409   Mezei Mihály - Sepsiszentgyörgy
4410   Jakab-péter Csaba - Négyfalu
4411   Molnar Lajos - Felso-benced
4412   Mezei Hajnalka - Sepsiszentgyörgy
4413   Mucha Oszkár - Sepsiszentgyörgy
4414   Bräutigam Ilona - Kolozsvar-cluj N.
4415   Ráduly Katalin - Sepsiszentgyörgy
4416   Sebestyén János János - Székelyudvarhely
4417   Denes Boldizsar - Szekelyudvarhely
4418   Kurucz Matyas - Arad
4419   Szilveszter Sandor - Kibed
4420   Albert Andrásné - Csíkkarcfalva
4421   Szilveszter Irma - Kibed
4422   Szekely Eva - Kolozsvar
4423   Nagy Sandor Andras - Marosvasarhely
4424   Sala Mareton - Mikoujfalu
4425   Kerekes János - Marosvásárhely
4426   Gál Tünde - Sepsiszentgyörgy
4427   Gál Zsolt - Sepsiszentgyörgy
4428   Sándor Erika - Székelyudvarhely
4429   Gál Tímea Boglárka - Sepsiszentgyörgy
4430   Sándor Erzsébet - Szentegyháza
4431   Sándor Antal Attila - Székelyudvarhely
4432   Veress Gyula - Kezdivasarhely
4433   Veress Ilona - Kezdivasarhely
4434   Modi Etelka - Kezdivasarhely
4435   Magyari László - Zilah
4436   Kerestély Edit - Sepsiszentgyörgy
4437   Kerestély László - Sepsiszentgyörgy
4438   Leopold Imre - Sepsiszentgyorgy
4439   Leopold Rozalia - Sepsiszentgyorgy
4440   Balogh Ioan - Nagykaroly
4441   Balogh Magdalena - Nagykaroly
4442   Baróti Hunor - Gyergyócsomafalva
4443   Baróti-porzsolt Erzsébet - Gyergyócsomafalva
4444   Baróti Mór - Gyergyócsomafalva
4445   Jancsó Tamás - Korond
4446   Jancsó Ágnes - Korond
4447   Jancsó Dávid - Korond
4448   Jancsó Bálint - Korond
4449   Jancsó Krisztián - Korond
4450   Molnar Zsuzsanna - Csikszereda
4451   Iuhász Mária-magdolna - Szatmárnémeti
4452   Iuhász Kristóf - Szatmárnémeti
4453   Iuhász István - Szatmárnémeti
4454   László Aranka - Csikszereda
4455   Lupuj Brigitta - Erdőszentgyörgy
4456   Kolcsár Endre - Gyergyószárhegy
4457   Lőrincz József - Sepsiszentgyörgy
4458   Balogh Iulianna - Szekelykocsard
4459   Lőrincz Valéria - Sepsiszentgyörgy
4460   Gál Attila-ottó - Nyárádgálfalva
4461   Imreh Dobrita - Sepsiszentgyorgy
4462   Koszti Rozalia - Mezofeny
4463   Tim Márta - Nagybánya
4464   Bögözi Gábor - Gyergyószentmiklós
4465   Kiss Imola Csilla - Marosvásárhely
4466   Bögözi Gábor - Gyergyószentmiklós
4467   Kapás Erika - Marosvásárhely
4468   Lőrincz Ildikó-katalin - Szentegyháza
4469   Kiss Károly - Sepsiszentgyörgy
4470   Kiss Csaba - Sepsiszentgyörgy
4471   Kiss Erzsebet - Sepsiszentgyörgy
4472   Balázs István - Marosvásárhely
4473   Lovász Csaba - Marosvásárhely
4474   Filip Zsolt - Mezotelegd
4475   Nagy Imre Zoltán - Marosvásárhely
4476   Bitay Levente - Kolozsvár
4477   Tánczos Levente - József - Csíkszentsimon
4478   Szabó Magdaléna - Kolozsvár
4479   Kese Márta - Uzon
4480   Kese Elemér-józsef - Uzon
4481   Németh Ferenc - Vúlkán
4482   Boros József - Sepsiszentgyörgy
4483   Boros Irén - Sepsiszentgyörgy
4484   Boros József Olivér - Sepsiszentgyörgy
4485   Boros Erika - Sepsiszentgyörgy
4486   Dobra Attila - Csernaton
4487   Fülöp Károly - Gyergyószentmiklós
4488   Takó Tihamér - Sepsiszentgyörgy
4489   Ferschin Agota Edit - Dumbravita Timis
4490   Danguly Ervin - Gyergyószárhegy
4491   Veres Zsuzsa - Sepsiszentgyörgy
4492   Vadász-szatmári Emese - Gyergyószentmiklós
4493   Fülöp Alpár András - Székelyudvarhely
4494   Vadász-szatmári Margit - Gyergyószentmiklós
4495   Vadász-szatmári István - Gyergyószentmiklós
4496   Siklody Zsuzsanna - Gyergyószárhegy
4497   Balogh János - Nagyszalonta
4498   Simon I. Imre - Csikszereda
4499   Balázs István - Marosvásárhely
4500   Simon Margit - Csikszentkirály
4501   Simon Cs. Anna - Csikszereda
4502   Szöke Magdolna - Sepsiszentgyörgy
4503   Bartalus Vince - Szárhegy
4504   Gyorgyjakab Marton Maria Magdolna - Kezdivasarhely
4505   Kádár Ilona - Marosvásárhely
4506   Kicsid Gergely-istván - Kovászna
4507   Fülöp Paul - Gyergyószentmiklós
4508   Cüneyt Kutlu Cüneyt -
4509   Gyongyi Anna Bogozi - Gyergyoszentmiklos
4510   Santha Eva - Sepsiszentgyorgy
4511   Benke Eniko - Sepsiszentgyorgy
4512   Simon István - Szászvár
4513   Kiss-reichenberger Melinda - Sepsiszentgyorgy
4514   Kiss-reichenberger Béla - Sepsiszentgyorgy
4515   Katona Tibor - Mierurea Ciuc
4516   Márton Éva - Marosvásárhely
4517   Császár József Zsolt - Gyulakuta
4518   Császár Ágnes - Gyulakuta
4519   Császár József - Gyulakuta
4520   Császár Irma - Gyulakuta
4521   Máté Irma - Gyulakuta
4522   Kálmán Mária - Székelyudvarhely
4523   Antal Károly - Csíkkarcfalva
4524   László János - Szováta
4525   László Anna - Szováta
4526   Balint Botond Balazs - Kezdivasarhely
4527   Sinka Árpád-attila - Sepsiszentgyörgy
4528   Benedek Judit Rozália - Gyergyószentmiklós
4529   Bélteki Tibor - Szatmárnémeti
4530   Gere László - Fitód
4531   Nagy Irén - Kolozsvár
4532   Székely Tiboldi Anikó - Alsóboldogfalva
4533   Dr. Holló László - Kolozsvár/cluj
4534   Lupui Brigitta - Erdőszentgyörgy
4535   Lupui Irén - Erdőszentgyörgy
4536   Lupui József - Erdőszentgyörgy
4537   Jakab Zsolt - Erdőszentgyörgy
4538   Boga Zsolt - Kend
4539   Ilkei Lóránd - Vargyas
4540   GegŐ ÁrpÁd BÉla AndrÁs - CsÍkszereda
4541   GegŐ ÁrpÁd BÉla AndrÁs - CsÍkszereda
4542   Kiss-reichenberger Melinda - Sepsiszentgyorgy
4543   Kiss-reichenberger Béla - Sepsiszentgyorgy
4544   Gal Sandor - Szekelykeresztur
4545   Gal Csilla - Szekelykeresztur
4546   Toaso Toaso Eva - Gyergyoszentmiklos
4547   Maksai Timea-tekla - Kilyen
4548   Veress Csilla - Sepsiszentgyorgy
4549   Veress Ferenc - Kilyen
4550   Veress Judit - Kilyen
4551   Pál Ana - Marosvásárhely
4552   Pál András - Marosvásárhely
4553   Veress Ferenc - Kilyen
4554   Fele Sándor - Ruzsa
4555   Antal Károly - Csíkszereda
4556   Szabo Levente - Tg Mures
4557   Kedves Andor - Csikszereda
4558   Pongrácz Mária - Marosvásárhely
4559   Suket Levente - Csíkszereda
4560   Kis Zoltán György - Sepsiszentgyörgy
4561   Kis Katalin - Sepsiszentgyörgy
4562   Kis Csaba Zsolt - Sepsiszentgyörgy
4563   Balogh Levente - Marosvásárhely
4564   Balint Zoltan - Kezdivasarhely
4565   Szoke Barna - Szekelykeresztur
4566   Rokaly József - Gyergyószentmiklós
4567   Szász Zoltán - Gyergyószentmiklós
4568   Balás Barna Csaba - Marosvásárhely
4569   Balás Anna - Marosvásárhely
4570   Kele Gábor - Alsóörs
4571   Kosztarab Oszkár - Sepsibesenyő
4572   Jakabos Adajbert - Cluj,kolozavar
4573   Bukovinszky Csáki Tünde - Marosvásárhely
4574   Kiss Jenő - Sepsiszentgyörgh
4575   Pal Istvan - Gyergyoszentmiklos
4576   Deák Zoltán - Székelyudvarhely
4577   Deák Enikő - Székelyudvarhely
4578   Kinga Kántor - Székelykeresztúr
4579   Szabó Gabriella - Sepsiszentgyörgy
4580   Lorinczi Edith - Kolozsvar
4581   Simó Zoltán - Székelykeresztur
4582   Popovics Julianna - Szekelykeresztur
4583   Popovics Ervin Otto - Szekelykeresztur
4584   Lakatos Otto - Marosvásárhely
4585   Lakatos Gabriella - Marosvásárhely
4586   Sántha Tibor - Sepsiszentgyörgy
4587   Barta Gabriella - Gelences
4588   Csorba Artúr - Sepsiszentgyörgy
4589   Nagy Hintos Ferenc - Kolozsvár
4590   Nagy Hintos Diana - Kolozsvár
4591   Szabó Erika - Marosvásárhely
4592   Bodo Csaba - Csikszereda
4593   Lokodi Levente Zoltan - Targu-mures
4594   Mihály Margit - Székelykeresztúr
4595   Kakasi Istvan - Marosvasarhely
4596   Tatar Ildiko - Marosvasarhely
4597   Fulop Lorand - Marosvasarhely
4598   Duma András - Klézse
4599   Bartók Botond - Kézdivásárhely
4600   Bartók Norbert - Kézdivásárhely
4601   Lorinczi Domokos Lorant - Szekelykeresztur
4602   Kiss Karoly - Szekelyudvarhely
4603   Kiss Magdolna - Szekelyudvarhely
4604   Kiss Ferenc - Szekelyudvarhely
4605   Kiss Eszter - Szekelyudvarhely
4606   Nemethy Hunor - Sepsiszentgyorgy
4607   Zsuzsa Kulcsár - Szováta
4608   Kaszoni Zsolt - Szekelykocsard
4609   Pápai Gyula - Marosvásárhely
4610   Daday Emese - Csíkszereda
4611   Kádár Sándor - Marosvásárhely
4612   Kerekes Levente - Marosvásárhely
4613   Bus Lászlóné - Budapest
4614   Kiss Ladislau Bela - Kolozsvar
4615   Szakal Andrea Boroka - Kolozsvar
4616   Kiss Ilona - Kolozsvar
4617   Balázs József - Székelyudvarhely
4618   Szarka Erzsebet - Oradea
4619   Szarka Jozsef - Oradea
4620   Györffy Judit - Székelykeresztur
4621   Györffy Pál - Székelyudvarhely
4622   Györffy Judit - Székelykeresztur
4623   Györffy Pál - Székelyudvarhely
4624   Csibi László - Gyergyószentmiklós
4625   Bajkó László - Gyergyóditró
4626   Lupuj Irén - Erdőszentgyörgy
4627   Mathe Jozsef - Tg Mures
4628   Mathe Erika - Tg Mures
4629   Csiszár Boglárka - Kolozsvár
4630   Nagy János - Szalárd
4631   Kiss Gizella - Kolozsvár
4632   Kiss Szidónia - Kolozsvár
4633   Krejcik Dávid - Kolozsvár
4634   Nagy Irén - Szalárd
4635   Csiszár Néró - Kolozsvár
4636   Burjan Norbert - Gyergyoszentmiklos
4637   Szabó Enikô - Cluj
4638   Balizs-r. Attila - Marosvasarhely
4639   Göncz Enikő - Sepsiszentgyörgy
4640   Göncz Áron - Sepsiszentgyörgy
4641   Kerekes Gyula - Sepsiszentgyörgy
4642   Abraham Noemi - Sepsiszentgyorgy
4643   Farkas Levente - Szekelyudvarhely
4644   Gaspar Anna - Arad
4645   Vajda Lehel Zsolt - Gyergyószentmiklós
4646   Tirpák Etelka - Marosvásárhely
4647   Ütő Gusztáv - Sepsiszentgyörgy
4648   Kádár Orsolya - Sepsiszentgyörgy
4649   Kozma Vilmos - Gyergyoremete
4650   Kozma Magdolna - Gyergyoremete
4651   Kozma Árpad - Sepsiszentgyorgy
4652   Revesz Atila - Sepsiszentgyorgy
4653   Kozma Eniko - Sepsiszentgyorgy
4654   Adam Emoke - Brasov
4655   Kozma Levi - Gyergyoremete
4656   Kozma Laszlo - Gyergyoremete
4657   Adam Emoke - Brasov
4658   Farkas Szabolcs - Sepsiszentgyorgy
4659   Damo Gyula - Kisborosnyo
4660   Barta Arpad - Kisborosnyo
4661   Demeter Liliana - Kisborosnyo
4662   Farkas Istvan - Sepsiszentgyorgy
4663   Farkas Ferenc - Kezdivasarhely
4664   Madarasz Csila - Sepsiszentgyorgy
4665   Balo Imre - Sepsiszentgyorgy
4666   Balo Ferenc - Brasov
4667   Kozma Kati - Gyergyoremete
4668   Jakab Imola - Sepsiszentgyörgy
4669   Roman Atila - Gyergyoszarhegy
4670   Kuti Arpad - Ege
4671   Balo Etelka - Kisborosnyo
4672   Dósa Sándor - Sóvárad
4673   Jánosi Erika - Székelyhodos
4674   Antal Arpad - Bolon
4675   Kadar Gyula - Sepsiszentgyorgy
4676   Kadar Marika - Sepsiszentgyorgy
4677   Ivacson Robi - Gyergyoremete
4678   Farkas Szabolcs - Gyergyoremete
4679   Farkas Klari - Gyergyoremete
4680   Mayer Robi - Gyergyoszentmiklos
4681   Adam Ferenc - Ditro
4682   Madarasz Arnold - Sepsiszentgyorgy
4683   Kozma Tbor - Ijefalva
4684   Nagy Balazs - Gyergyoremete
4685   Kurta Iren - Csikszereda
4686   Fazakas Ilka - Szekelykeresztur
4687   Fazakas Ferencz - Szekelykeresztur
4688   Fazakas Csongor Zsigmond - Szekelykeresztur
4689   Biró László - Zeteváralja
4690   Biró Erzsébet - Zeteváralja
4691   Lukacs Irma - Szekelyudvarhely
4692   Bokor Tibor - Alsóboldogfalva
4693   Balázs Nándor - Marosvásárhely
4694   Ázbé Norbert - Kézdivásárhely
4695   Kozma Klara Ildiko - Szovata
4696   Nagy Ervin - Gyergyóújfalu
4697   Tollar Sandor - Kolozsvar
4698   Biro Katalin - Zetevaralja
4699   Kerchner István - Sárospatak
4700   Biro Julianna - Székelyudvarhely
4701   Marton Imre - Székelyudvarhely
4702   Endes Tünde - Csíkszereda
4703   Balazs Attila - Gyergyoditro
4704   Muraru Adriana - Gyergyószárhegy
4705   Balazs Istvan - Gyergyoditro
4706   Balazs Maria - Gyergyoditro
4707   Kerekes Attila - Sepsiszentgyörgy
4708   Imre Dezsö - Szecsele Sacele
4709   Imre Anna - Szecsele Sacele
4710   Imre Hunor - Szecsele Sacele
4711   Both Iolanda - Odorheiu Secuiesc
4712   Both Ludovic - Szekelyudvarhely
4713   Both Robert - Szekelyudvarhely
4714   Both Jeno Szilveszter - Szekelyudvarhely
4715   Both Lorant - Szekelyudvarhely
4716   Both Lajos - Szekelyudvarhely
4717   Tamas Andrea - Atia
4718   Szasz Albert - Szekelyudvarhely
4719   Sardi Mihaly - Szekelyudvarhely
4720   Szasz Anna Marta - Szekelyudvarhely
4721   Sardi Katalin - Szekelyudvarhely
4722   Kopasz Csilla - Kaposvár
4723   Csergő Zoltán - Gyergyószentmiklós
4724   Dávid István - Csíkszered
4725   Varga Vendina - Székelykeresztúr
4726   Dávid István - Csíkszered
4727   Keresztes Ildiko - Csikszereda
4728   Ruszthi Csaba -
4729   Varga Zoltan - Cristuru Secuiesc
4730   Tamas Jozsef Attila - Szamosujvar
4731   Orbán Imre - Csíkszereda
4732   Simo Noemi - Ujszekely
4733   Perdi Levente - Sfantu Gheorghe
4734   Kocsis Gyorgy - Csikszereda
4735   Balazs-becsi Rozalia - Csikszereda
4736   Baricz Istvan - Csikszereda
4737   György Pál - Csikszereda
4738   Gegő Béla Ernő - Csíkszereda
4739   Kiss Ilona - Marosvásárhely
4740   Kiss Irma - Marosvásárhelz
4741   Hervai Katalin Margit - Sepsiszentgyörgy
4742   Hervai Vilma - Sepsiszentgyörgy
4743   Pásztor Aranka - Sepsiszentgyörgy
4744   Veres Károly - Székelykeresztur
4745   Veres Éva Erika - Székelykeresztur
4746   Veres Zsolt - Székelykeresztur
4747   Veres Mária - Székelykeresztur
4748   Bodali Ildikó - Uzon
4749   Bodali István-sándor - Uzon
4750   Bodali István - Uzon
4751   Asztalos Mária - Marosvásárhely
4752   Sztojka Sándor - Sepsiszentgyörgy
4753   Borbáth István - Sepsiszentgyörgy
4754   Fodor Lászlo - Olasztelek
4755   Fodor Rozália - Olasztelek
4756   Staharoczky Zsolt Arpad - Baia Mare
4757   Kovácsné Benkő Kinga - Szeged
4758   Lokodi Ferenc Attila - Nagyvárad
4759   Gyarfas Jeno - Sepsiszentgyorgy
4760   Deák Miklós - Sepsiszentgyörgy
4761   Wermescher Erna - Marosvásárhely
4762   Wermescher Erna - Marosvásárhely
4763   Koncz Iosif - Brasov
4764   Széphegyi András - Szatmárnémeti
4765   Széphegyi Péter - Szatmárnémeti
4766   Laczkó-szentmiklósi Endre - Gyergyóremete
4767   Vári Katalin - Szatmárnémeti
4768   Szabo Csaba - Balavasar
4769   Peter Magdolna - Csikszereda
4770   Gergely Rozalia - Csicszereda
4771   Tamas Levente - Marosheviz
4772   Fülöp Gabriella - Csíkszereda
4773   Fülöp Magdolna - Csíkszereda
4774   Nagy Bokor Laszlo - Kezdivasarhely
4775   Nagy Bokor Laszlo - Kezdivasarhely
4776   Kiss Erzsébet - Székelyudvarhely
4777   Kiss Zoltán - Székelyudvarhely
4778   Orbán Balázs - Székelyudvarhely
4779   Orbán Melinda - Székelyudvarhely
4780   Orbán Erzsébet - Székelyudvarhely
4781   Kocs Veronika - Énlaka
4782   Szabo Lajos - Bibarcfalva
4783   Nagy Ferenc - Sepsiszentgyorgy
4784   Veres Béla - Marosvásárhely
4785   Hajas Andras - Kicsigalambfalva
4786   Kovacs-szecsi Lorinc - Csikszereda
4787   Bereczki Andrea - Szovata
4788   Bereczki Ildiko - Szovata
4789   Simo Klara - Szekelykeresztur
4790   Simo Laszlo - Szekelykeresztur
4791   Simo Zsanett Klara - Szekelykeresztur
4792   Simo Agnes Noemi - Szekelykeresztur
4793   Szoke Ozmonda Klara - Rugonfalva
4794   Firtos Laszlo - Gagy
4795   Barabas Jozsef - Erdofule
4796   Elekes Robert - Belafalva
4797   Demeter Mihály - Székelyudvarhely
4798   Csiki Mária - Nyárádszereda
4799   Csiki Szilárd - Nyárádszereda
4800   Laczkó Nándor - Gyergyóremete
4801   Kőszegi Gyöngyvér - Csíkszereda
4802   Gergely Klara-katalin - Odorheiu Secuiesc
4803   Gergely Szabolcs - Odorheiu Secuiesc
4804   Gergely Noemi - Odorheiu Secuiesc
4805   Hompoth Lóránt - Gyergyóditró
4806   Izsák Anikó-borbála - Marosvásárhely
4807   Ferencz Alpár - Sepsiszentgyörgy
4808   Ferencz Irén - Sepsiszentgyörgy
4809   Ferencz Gábor - Sepsiszentgyörgy
4810   Ferencz Margit - Sepsiszentgyörgy
4811   Ferencz Ákos - Sepsiszentgyörgy
4812   Kozman Botond - Kézdivásárhely
4813   Ferencz Géza - Lázárfalva
4814   Ferencz Vilma - Tusnádfürdő
4815   Kozman Adalbert - Kézdivásárhely
4816   Menyhart Gabriella - NagyvÁrad
4817   Petre Magdolna - Toti
4818   Kovács Árpi - Makfalva
4819   Kozman Lenke - Kézdivásárhely
4820   Magyar István - Csikszenttamás
4821   Sziki Tünde - Csikszenttamás
4822   Kovács Sugár Atilla - Szováta
4823   Lőrincz Márton - Bajeni
4824   Lőrincz Zsuzsánna - Székelykeresztúr
4825   Pakot Botond - Bőzsefalva
4826   Luteran Lászlóné - Sárospatak
4827   Lőrincz Lóránt - Székelykeresztúr
4828   Lőrincz Martin - Cristuru Secuiesc
4829   Bokor Lajos - Székelykeresztúr
4830   Bokor Anna - Székelykeresztúr
4831   Balázs Adél - Szováta
4832   Bege Reka - Gyergyoszentmiklos
4833   Matusz Mária - Sárospatak
4834   Elekes Tibor - Fotos
4835   Vásárhelyi Rozália - Sepsiszentgyörgy
4836   Fadgyas Edit Tünde - Sepsiszentgyörgy
4837   Török Miklós - Marosvásárhely
4838   Ramneantu Andras - Kezdivasarhely
4839   Gyorgy Pal - Marosszentkiraly
4840   Sebestyén Réka - Lemhény
4841   Török Imola - Marosvásárhely
4842   Mihály Zsolt - Sansimion
4843   Mihály Eszter - Sansimion
4844   Ozsvath Terez - Sansimio
4845   Nagy Peter - Szekelyudvarhely
4846   Nagy Hajnalka Eva - Szekelyudvarhely
4847   Kiss Kálmán - Margitta
4848   Kozma Orsolya - Sepsiszentgyörgy
4849   Németh Béla - Kovászna
4850   Németh Csaba - Kovászna
4851   Csutak Csaba - Kovászna
4852   Péter Ferenc - Kovászna
4853   Péter Zsolt - Kovászna
4854   Péter Ibolya - Kovászna
4855   Szőke Géza - Sepsiszentgyörgy
4856   Péter Sándor - Kovászna
4857   Szőke Juliana - Sepsiszentgyörgy
4858   Szőke Júlia - Sepsiszentgyörgy
4859   Opra László - Kovászna
4860   Opra Enikő - Kovászna
4861   Olosz Irén - Kovászna
4862   Olosz Csongor - Kovászna
4863   Olosz Lajos - Kovászna
4864   Lőrincz Lajos - Kapolnas
4865   Olosz Attila - Kovászna
4866   Ferencz Barna László - Kovászna
4867   Ferencz Emilia - Kovászna
4868   Ferencz Zsuzsánna - Kovászna
4869   Ifj. Opra László - Kovászna
4870   Babos Mónika Sára - Csíkszereda
4871   Elekes Szende - Sepsiszentgyörgy
4872   Marton Mihaly - Marosvasarhely
4873   Török Attila Levente - Székelyudvarhely
4874   Török Attila - Székelyudvarhely
4875   Reszeg Zsuzsanna - Csikcsicso
4876   Tódor Lóránt - Szászfenes
4877   Nagy László - Marosvásárhely
4878   Ballo Imre - Csikszentimre
4879   Kiss Erzsebet - Szekelyudvarhely
4880   Kiss Zoltan Laszlo - Szekelyudvahely
4881   Nagy Gábor - Marosvásárhely
4882   Ferenczy Maria -
4883   Kiss Miklós - Marosvásárhely
4884   Szabo Reka - Sepsiszentgyorgy
4885   Veres Anna - Uzon
4886   Jancso Laszlo Lorand - Miercurea Ciuc
4887   Vencsel Angella - Miercurea Ciuc
4888   Székely Endre - Kolozsvár
4889   Costan Zoltán - Uzon
4890   Gyarmati Csaba - Gyergyoszentmiklos
4891   Szabó Zsolt - Budapest
4892   Miklós Katalin - Székelyudvarhely
4893   Osváth Pál - Székelyudvarhely
4894   Osváth Ildikó - Székelyudvarhely
4895   Zoller Geza Botond - Kezdivasarhely
4896   Lóránt Lőrincz - Székelyudvarhely
4897   Sárkány Sándor - Szatmárnémeti
4898   Orosz András - Marosvásárhely
4899   Szatmári Szabolcs - Marosvásárhely
4900   Szatmari Zsolt - Marosvasarhely
4901   Szatmári Mária - Marosvásárhely
4902   Pelok Benedek-györgy - Felsőboldogfalva
4903   Vizer Pál - Kunpeszér
4904   Vizerné Simon Erzsébet - Kunpeszér
4905   Simon Katalin - Kunpeszér
4906   Osváth Albert -
4907   Osváth Ilona - Gagy
4908   Borbáth Sándor - Sepsiszentgyörgy
4909   Borbáth Mátyás - Sepsiszentgyörgy
4910   Borbáth Zsuzsana - Sepsiszentgyörgy
4911   Borbáth Mária Terézia - Sepsiszentgyörgy
4912   Matyas Melania - Szekelyudvarhely
4913   Albisi-panczel Endre Csaba - Szekelyudvarhely
4914   Bors Tibor - Szentegyhazasfalu
4915   Fancsali Zoltan - Farkaslaka
4916   Osváth Pál- Barna - Székelyudvarhely
4917   Bálint Zsolt - Fenyéd,hargita
4918   Bálint Robert - Fenyéd
4919   Palfi Bela - Szekelyudvarhely
4920   Ferencz Tass - Csikszereda
4921   Balázs Árpád - Odorheiu Secuiesc
4922   Károly Levente - Korond
4923   Bálint Márton - Korond
4924   Biró Sándor - Korond
4925   Id Károly Antal - Korond
4926   Károly Mária - Korond
4927   Biró Erzsébet - Korond
4928   Id Fábián Zoltán - Korond
4929   Tófalvi Erzsébet - Korond
4930   Fábián Lajos - Korond
4931   Lőrincz Albert - Korond
4932   If Biró Erzsébet - Korond
4933   Marka Kunigunda Helga - Szatmarnemeti
4934   Gordan Reka - Szatmarnemeti
4935   Ackerman Anton Gheorghe - Szatmarnemeti
4936   Fodor Nándor József - Székelykeresztúr
4937   Koncsag Laszlo - Csikszereda
4938   Cseke Lajos - Szekelyudvarhely
4939   Cseke Csilla - Szekelyudvarhely
4940   Nagy Sandor - Bretcu
4941   Nagy Béla - Marosvásárhely
4942   Major Ildiko - Tatcsafalva
4943   Horvath Erzsebet - Kezdivasarhely
4944   Tóth László - Sepsiszentgyörgy
4945   Kozma Tunde - Kovaszna
4946   Kozma Gyula - Kovaszna
4947   Karácsonyi Noémi - Üröm
4948   Lörincz Sándor - Szováta
4949   Németh László - Marosvásárhely
4950   Imre Szabolcs István - Kézdivásárhely
4951   Imre Ilona - Kézdivásárhely
4952   Imre István - Kézdivásárhely
4953   Imre Zsolt - Kézdivásárhely
4954   Pájer György - Vargyas
4955   Kozma Zsolt - Kovaszna
4956   Adorján Márta - Brassó
4957   Deak Zoltan - Sepsiszentgyorgy
4958   Kaszoni Janos - Sfintugheorghe
4959   Kaszoni Enikomaria - Sepsiszentgyorgy
4960   Török Ilona - Marosvásárhely
4961   Füleki Zoltán - Csíkszereda
4962   Uzoni Anna - Bölön
4963   Nagy Levente - Kisgalambfalva
4964   Bíró Zoltán - Nagyvárad
4965   László Terézia - Uzon
4966   Oláh József - Barót
4967   Mihály Zoltán - Kézdivásárhely
4968   Sárkány Mihály - Nagybánya
4969   Hegyi Ágnes - Székelyudvarhely
4970   Molnár Ferencz - Marosvásárhely
4971   Bartalus Eszter - Kolozsvar
4972   Császár Krisztina - Csíkrákos
4973   Szakács János - Marosvásárhely
4974   Pénzes Levente - Szatmárnémeti
4975   Fülöp Zsolt - Marosvásárhely
4976   Tanko Eniko - Sepsiszentgyorgy
4977   Gergely Ildiko - Uzon
4978   Bogyo Cecilia - Sepsiszentgyorgy
4979   Bács Jenő - Csikszentdomokos
4980   Viliko Lajos - Tamasfalva
4981   Hegyi Barna - Gyergyoszentmiklos
4982   Nagy Hunor - Marosszentgyorgy
4983   Lőrincz Árpád-istván - Szentegyháza
4984   Lőrincz Csaba - Szentegyháza
4985   Lőrincz Jolán - Szentegyháza
4986   Ladó Alfréd-albert - Szentegyháza
4987   Ladó Teréz - Szentegyháza
4988   Hatos Mária-magdolna - Szentegyháza
4989   Mihály László - Szentegyháza
4990   Kelemen János - Szováta
4991   Sztuflak Gyula Ede - Nagyvarad
4992   Sztuflak Monika Kornelia - Nagyvarad
4993   Sztuflak Szilard Krisztian - Nagyvarad
4994   Sztuflak Kitti Hajnalka - Nagyvarad
4995   Id Sztuflak Gyula - Nagyvarad
4996   Roman Ioana Kornelia - Tataros
4997   Kovacs Jozsef - Sepsiszentgyorgy
4998   Deák Róbert - Sepsiszentgyorgy
4999   Gergely Árpád Zoltán - Sepsiszentgyörgy
5000   Id.torok Jozsef - Balavasar
5001   Torok Ibolya - Balavasar
5002   Ifj.torok Jozsef - Balavasar
5003   Torok Eva - Balavasar
5004   Torok Renata - Balavasar
5005   Tamas Benjamin - Erdoszentgyorgy
5006   Szekely Brigitta - Gyulakuta
5007   Soos Jeno - Desfalva
5008   Soos Julia - Desfalva
5009   Soos Eszter Debora - Desfalva
5010   Id. Soos Jeno - Desfalva
5011   Soos Ibolya - Desfalva
5012   Bartha Imre - Szentegyhaza
5013   Bába István - Sepsiszentgyörgy
5014   Szabó József - Sepsiszentgyörgy
5015   Szabó Nóra - Sepsiszentgyörgy
5016   Benke Csaba - Magyarandrásfalva
5017   Kovács Attila - Marosvásárhely
5018   Kristóf István - Marosvásárhely
5019   Bardocz Samuel - Sepsiszentgyorgy
5020   Bodor Attila - Gyimesfelsőlok
5021   László István - Ákosfalva
5022   Bakó László - Zimándújfalu
5023   Lengyel István - Marosvásárhely
5024   Brassai Erzsébet - Marosvasarhely
5025   Nágó István - Marosvasarhely
5026   Brassai Zoltán - Marosvasarhely
5027   Brassai Attila - Marosvasarhely
5028   Nágó István Dénes - Marosvásárhely
5029   Nágó Erzsébet - Marosvásárhely
5030   Daróczi Erzsébet - Marosvasarhely
5031   Nágó Annamária - Marosvásárhely
5032   Zsolyomi Reka - Bolon
5033   Fadgyas András - Sepsiszentgyörgy
5034   Hegyeli Botond-levente - Kovaszna
5035   Ugron Csaba - Kovaszna
5036   Gaspar Lehel-andrei - Szorcse
5037   Csaszar Agota - Csikrakos
5038   Csaszar Renata - Csikrakos
5039   Fodor Ístván - Székelyudvarhely
5040   Vas Levente - Gyergyoszentmiklos
5041   Pap Sandor - Sepsiszentgyurgy Kilyen
5042   Boer Barna - Santana De Mures
5043   Boer Eva - Santana De Mures
5044   Pako Szilard Zsolt - Illyefalva
5045   Vancsa Attila - Sepsiszentgyorgy
5046   Syvlester Zoltan - Sepsiszentgyorgy
5047   Antal Istvan Csaba - Sepsiszentgyorgy
5048   Huszár Zoltán - Sepsiszentgyörgy
5049   Kovasch Orsolya - Sepsiszentgyörgy
5050   Bálint Mária-magdolna - Székelyudvarhely
5051   Kovács Gábor - Dálnok
5052   Pánczél Zenkő - Ikafalva
5053   Malnasi Melinda - Sepsiszentgyorgy
5054   Gál Csaba - Marosvásárhely
5055   Gál Csilla - Marosvásárhely
5056   Kálmán István - Marosvásárhely
5057   Tóth Orsolya - Sepsiszentgyörgy
5058   Tóth Orsolya - Sepsiszentgyörgy
5059   Nagy Botond - Nagyszeben
5060   Tóth Hilda - Sepsiszentgyörgy
5061   Tóth Gábor - Sepsiszentgyörgy
5062   Horvat Árpád - Magyarkéc
5063   Széles Sándor - Székelyudvarhely
5064   Demeter Csaba - Szentgyorgy
5065   Sylvester Andras - Sepsiszentgyorgy
5066   Somai István - Kiskászon
5067   FehÉrvÁri Ilona - Marosvásárhely
5068   Bokor Elvira - Sepsiszentgyorgy
5069   Hozó Csilla - Csikszentmárton
5070   Hozó Bernadett - Csikszentmárton
5071   Hozó Csaba - Csikszentmárton
5072   Hozó Teréz - Csikszentmárton
5073   Matyus Istvan - Kopec
5074   Somodi Attila - Mezőcsávás
5075   Kibedi Szabolcs - Marosvasarhely
5076   Pál Attila - Sepsiszentgyörgy
5077   Pál Katalin - Sepsiszentgyörgy
5078   Pál Botond - Sepsiszentgyörgy
5079   Pál Mátyás - Sepsiszentgyörgy
5080   Pál Anna - Sepsiszentgyörgy
5081   Géczi Kinga - Brassó
5082   Géczi István - Brassó
5083   Boda Zoltán - Barót
5084   Lázár Sámuel - Sepsiszentgyörgy
5085   Boda Emese - Barót
5086   Nagy Zsolt - Barót
5087   Boda Szinthia-szidónia - Barót
5088   Erdős Hajnal - Székelyudvarhely
5089   Erdős Imre - Székelyudvarhely
5090   Bekk Attila - Gyergyoujfalu
5091   Gego Emoke - Csikcsicso
5092   Gego Attila - Csikcsicso
5093   Gego Gergo - Csikcsicso
5094   Gego Dome - Csikcsicso
5095   Gego Laszlo - Csikszereda
5096   Gego Erzsebet - Csikszereda
5097   Gego Laura - Csikszereda
5098   Antal Edit - Csikrákos
5099   Albert Iren - Bibarcfalva
5100   Voloncs Anna-mária - Marosvásárhely
5101   Szakács Ilona - Marosvásárhely
5102   Szakács János - Marosvásárhely
5103   Deák Ferenc - Szatmárnémeti (satu Mare)
5104   Mészáros Ilona - Marosvásárhely
5105   Szekeres-ugron Árpád - Marosvásárhely
5106   Albert Ida - Olasztelek
5107   László Sándor - Gyergyóremete
5108   Benedek Sara - Sepsiszentgyorgy
5109   Lukacs Anna - Zetelaka
5110   Katona István - Marosvásárhely
5111   Tamás Edit - Praid
5112   Gábor Judith - Marosvásárhely
5113   Nagy István - Parajd
5114   Nagy Gréti - Parajd
5115   Biro Magda - Gyulakuta
5116   Imets Emma - Vargyas
5117   Dul Zsuzsa Timea - Sepsiszentgyorgy
5118   Tarcsa Csaba - Szatmárnémeti
5119   Erni Imre - Nagyvárad
5120   Linzenbold Csaba - Nagyvárad
5121   Sebestyén Péter - Marosvásárhely
5122   Benő Imre - Csíkdelne
5123   Benő Erzsébet - Csíkdelne
5124   Kardos Ibolya - Szovata
5125   Katona Erzsebet - Székelyudvarhely
5126   Hobaj Andras - Gyergyoszentmiklos
5127   Madaras Laszlo - Gyergyoszentmiklos
5128   Hobaj Olga - Gyergyoszentmiklos
5129   KarÁcsony Tibor - SepsiszentgyÖrgy
5130   Vaszi Mónika - Sepsiszentgyörgy
5131   Vaszi Alexandru - Sepsiszentgyörgy
5132   Vaszi Veronica - Sepsiszentgyörgy
5133   Vaszi Róbert - Sepsiszentgyörgy
5134   Pap Lorant - Szekelyudvarhely
5135   Ferencz Árpád - Lövéte
5136   Tóth József - Gyergyószárhegy
5137   Pappné Fábián Réka - Sepsiszentgyörgy
5138   Pakucs Ibolya - Sepsiszentgyorgy
5139   Kovacs Tihamér - Gyergyótekerőpatak
5140   Szasz Gabor - Negyfaluh
5141   Schönberger Lajos - München
5142   Elekes Istvan - Sepsiszentgyogy
5143   Tordai Istvan - Marosvasarhely
5144   Ferencz Attila - Gyergyoszentmiklos
5145   Ferencz Emma - Gyergyoszentmiklos
5146   Ugron András - Szentegyháza
5147   Boros János - Székelyudvarhely
5148   Tamas Janos - Farkaslaka
5149   Nagy Gabor Levente - Sepsiszentgyorgy
5150   Gal Kinga Elvira - Kovaszna
5151   Hella Zoltán - Kézdivásárhely
5152   Kalamar Janka - Csikszereda
5153   Csiszár Mihály - Kolozsvár
5154   Kató Gábor - Sepsiszentgyörgy
5155   Nagy Levente - Nyárádmagyarós
5156   Tamas Erzsebet - Szekelyszentkiraly
5157   Tamas Emoke - Nagyvarad
5158   Tamas Kinga - Nagyvarad
5159   Tamas Katalin - Nagyvarad
5160   Tamas Ignacz - Nagyvarad
5161   Szasz Jozsef - Nagyvarad
5162   Szasz Izabella - Nagyvarad
5163   Szasz Annamaria - Nagyvarad
5164   Szasz Robert - Nagyvarad
5165   Tamas Matild - Farkaslaka
5166   Tamas Zsuzsanna - Szek
5167   Tamas Piroska - Farkaslaka
5168   Talpai Csaba - Petrozseny
5169   Szasz Attila - Csikszereda
5170   Pal Attila - Marosludas
5171   Pal Piroska - Marosludas
5172   Pal Emilia - Marosludas
5173   Pal Imre - Marosludas
5174   Pal Adorjan - Marosludas
5175   Lakatos Zoltan - Csikszereda
5176   Bozsoky-soós Zoltán - Reghin (szászrégen)
5177   Szász Sándor Levente - Somosd
5178   Szász Márta - Somosd
5179   Szász Viktor - Somosd
5180   Szász Kristóf - Somosd
5181   Szász Irén - Somosd
5182   Csibi Jozsef - Madéfalva
5183   Nagy Csaba - Csíkszereda
5184   Szoke Tibor-barna - Haraly
5185   Pal Balazs - Szekelyudvarhely
5186   Jakab Laszlo - Kukolokemenyfalva
5187   Peter Sandor - Vadasd
5188   Reszeg Erika - Madefalva
5189   Nagy Zoltan - Szasznadas
5190   Guzrany Denes - Csikszenttamas
5191   Aszalos Eniko - Maroskeresztur
5192   Lőrincz Timea - Szentegyháza
5193   Gábor Zoltán - Vargyas
5194   Gábor Zoltán - Vargyas
5195   Csibi Gabriella - Szekeludvarhely
5196   Ferencz Janos - Szentegyhaza
5197   Kerekes Sandor - Sft Gheoeghe
5198   Kerekes Margit - Sft Gheoeghe
5199   Németi László - Szetegyháza
5200   Sorban Lorand - Szentegyhaza
5201   Tamás Hajnal - Szentegyháza
5202   Marthi Istvan - Kezdivasarhely
5203   Varga Csaba Istvan - Disznajo
5204   Adorjáni Roland - Brassó
5205   Pardi Bela - Nagyvarad
5206   Sándor Emma - Zetelaka
5207   Sándor József - Zetelaka
5208   Becze Zoltán - Sepsiszentgyörgy
5209   Becze Zoltán - Sepsiszentgyörgy
5210   Hatos Mária Magdolna - Szentegyháza
5211   Hatos Ilona - Szentegyháza
5212   Hatos Levente - Szentegyhaza
5213   Nora Balint - Odorheiu Secuiesc
5214   Jánosi Éva - Székelyudvarhely
5215   Burszán Zsuzsanna - Székelykeresztúr
5216   Balogh Réka Adrienne - Székelyudvarhely
5217   Perdi Levente - Sfantu Gheorghe
5218   Gálfi Géza - Székelyudvarhely
5219   Gergely Eniko - Szekelyudvarhely
5220   Mccormick Ibolya - Etfalva
5221   Józsa János - Székelyvaja
5222   Fazakas Lehel - Sepsiszentgyörgy
5223   Fazakas Vilma - Sepsiszentgyorgy
5224   Fazakas Istvan - Sepsiszentgyorgy
5225   Fazakas Ilona - Sepsiszentgyorgy
5226   Balint Hajnalka - Csikszereda
5227   Balint Tibor - Csikszereda
5228   Sashalmi Gorgeta - Csobotfalva
5229   Kádár Ágnes - Uzon
5230   Katona Erzsebet - Székelyudvarhely
5231   Márton Zoltán - Lövéte
5232   Tódor Éva - Csíkszereda
5233   Derzsi Noemi - Marosvasarhely
5234   Orosz András - Marosvásárhely
5235   Szasz Denes - Marosvasarhely
5236   Scridon M.lenke - Marosvasarhely
5237   Kuti Zoltan - Marosvasarhely
5238   Szabadi Margareta - Marosvasarhely
5239   Beres Zoltan - Marosvasarhely
5240   Beres Sarolta - Marosvasarhely
5241   Kinely Tunde - Marosvasarhely
5242   Simon Josif - Marosvasarhely
5243   Balog Zoltan - Marosvasarhely
5244   Berekmeri Eva - Marosvasarhely
5245   Berekmeri Andrei - Marosvasarhely
5246   Borzas Jeno - Marosvasarhely
5247   Toth Ana - Marosvasarhely
5248   Lokodi Gyongyver - Marosvasarhely
5249   Miklosi Irma - Marosvasarhely
5250   Zsigmond Szabolcs - Marosvasarhely
5251   Zsigmond Imola - Marosvasarhely
5252   Boloni Irma - Marosvasarhely
5253   Laszlo Varvana - Marosvasarhely
5254   Vaspal Sandor - Marosvasarhely
5255   Kun Judit - Marosvasarhely
5256   Toth Laszlo - Sfantu Gheorghe
5257   Mihalyko Gizella - Marosvasarhely
5258   Toth Viorica - Sfantu Gheorghe
5259   Farkas Janos - Marosvasarhely
5260   Toth Ladislau - Sfantu Gheorghe
5261   Oltean Peter - Marosvasarhely
5262   Paul Erika - Marosvasarhely
5263   Laszlo Iren - Marosvasarhely
5264   Laszlo Zoltan - Marosvasarhely
5265   Gergely Helen - Marosvasarhely
5266   Laszlo Zoltan - Marosvasarhely
5267   Nyaradi Eszter - Marosvasarhely
5268   Demeter Eniko - Marosvasarhely
5269   Dobos Ioan - Marosvasarhely
5270   Dobos K. Eva - Marosvasarhely
5271   Tokes Bencze Zsuzsanna - Marosvasarhely
5272   Kaszoni Borbala - Marosvasarhely
5273   Kencs Nicolae - Marosvasarhely
5274   Fulop K.zsuzsanna - Marosvasarhely
5275   Fulop Elemer - Marosvasarhely
5276   Fulop Levente - Marosvasarhely
5277   Balogh Rozalia - Marosvasarhely
5278   Bato Erzsebet - Marosvasarhely
5279   Boer Eva - Marosvasarhely
5280   Kaninszki Ilona - Marosvasarhely
5281   Fekete Sandor - Marosvasarhely
5282   Zsigmond Lenke - Marosvasarhely
5283   Zsigmond Lorand - Marosvasarhely
5284   Zsigmond Ilona - Marosvasarhely
5285   Kalmar T.zoltan - Marosvasarhely
5286   Gal Istvan Zoltan - Marosvasarhely
5287   Janosi Eva - Marosvasarhely
5288   Rez Botond - Marosvasarhely
5289   Janosi Richard - Marosvasarhely
5290   Gergerly Ioan - Marosvasarhely
5291   Balint Elod - Marosvasarhely
5292   Balint Eleonora - Marosvasarhely
5293   Nagy Beniamin - Marosvasarhely
5294   Marton Alelexandru - Marosvasarhely
5295   Kuti Eugen - Marosvasarhely
5296   Papp Alelexandru - Marosvasarhely
5297   Kiss Jozsef - Marosvasarhely
5298   Fekete Bela - Marosvasarhely
5299   Ferenc Josif - Marosvasarhely
5300   Bodor Zoltan - Marosvasarhely
5301   Csecs Attila - Marosvasarhely
5302   Szatmari Tiberiu - Marosvasarhely
5303   Boni Attila - Marosvasarhely
5304   Simon Adalbert - Marosvasarhely
5305   Marton Mihail - Marosvasarhely
5306   Kerekes Maria - Marosvasarhely
5307   Kerekes Josif - Marosvasarhely
5308   Elekes Bela - Marosvasarhely
5309   Kadar Mihail - Marosvasarhely
5310   Peterfi Lajos - Marosvasarhely
5311   Kallos Tamas - Marosvasarhely
5312   Denes Lorand - Marosvasarhely
5313   Csontha Denes - Marosvasarhely
5314   Szarka Janos - Marosvasarhely
5315   Marton Csilla - Marosvasarhely
5316   Molnar Annamaria - Marosvasarhely
5317   Mate Luiza - Marosvasarhely
5318   Both Julia - Marosvasarhely
5319   Kovacs Maria - Marosvasarhely
5320   Kovacs Lajos - Marosvasarhely
5321   Forro Petho Eva Emese - Marosvasarhely
5322   Gyorgy Rozalia - Marosvasarhely
5323   Matyas Zsolt - Marosvasarhely
5324   Nagy Melinda - Marosvasarhely
5325   Benczedi Arpad - Marosvasarhely
5326   David Eszter - Marosvasarhely
5327   Laszlo Karoly - Marosvasarhely
5328   Mihalyko Margit - Marosvasarhely
5329   Laszlo Elek - Marosvasarhely
5330   Kecskes Csaba - Marosvasarhely
5331   Nagy Zoltan - Marosvasarhely
5332   Korodi Ana - Marosvasarhely
5333   Adorjani Krisztina - Marosvasarhely
5334   Keresztes Iren - Marosvasarhely
5335   Szanto Eniko - Marosvasarhely
5336   Iszlai Varvara - Marosvasarhely
5337   Fulop Levente - Marosvasarhely
5338   Tofalvi Peter - Marosvasarhely
5339   Szabo Laszlo - Marosvasarhely
5340   Nagy Ioan - Marosvasarhely
5341   Kovacs Lajos - Marosvasarhely
5342   Kecskes Lajos - Marosvasarhely
5343   Nagy Aron - Marosvasarhely
5344   Nagy Ibolya - Marosvasarhely
5345   Nagy Lorand - Marosvasarhely
5346   Szolosi Albert - Marosvasarhely
5347   Vanya Laszlo - Marosvasarhely
5348   Kallos Tamas - Marosvasarhely
5349   Forro Batho Laszlo - Marosvasarhely
5350   Somodi Evike - Marosvasarhely
5351   Somodi Mozes - Marosvasarhely
5352   Kiss Eugen - Marosvasarhely
5353   Nagy Klara - Marosvasarhely
5354   Borzas Mihaly - Marosvasarhely
5355   Simon Katalin - Marosvasarhely
5356   Balogh Rozalia - Marosvasarhely
5357   Csoma Árpád - Kézdivásárhely
5358   Koronka Janos Pal - Marosvasarhely
5359   Csoma Kinga - Kézdivásárhely
5360   Nemes Elvira - Marosvasarhely
5361   German Gyorgy - Marosvasarhely
5362   Eros Maria - Marosvasarhely
5363   Peter Julianna - Marosvasarhely
5364   Szekely Sandor - Marosvasarhely
5365   Toth Vilma - Marosvasarhely
5366   Fodor Etelka - Marosvasarhely
5367   Horvath Katalin - Marosvasarhely
5368   Biro Rozalia - Marosvasarhely
5369   Rokoly Ibolya - Marosvasarhely
5370   Balint Gizella - Marosvasarhely
5371   Kun Simon - Marosvasarhely
5372   Nagy Beniamin - Marosvasarhely
5373   Kelemen Piroska - Marosvasarhely
5374   Bokoly Julianna - Marosvasarhely
5375   Gyorgy Sandor - Marosvasarhely
5376   Molnar Anna - Marosvasarhely
5377   Seres Rozsa - Marosvasarhely
5378   Bota Olga - Marosvasarhely
5379   Csekme Judit - Marosvasarhely
5380   Nagy Margit - Marosvasarhely
5381   Bereczky Kacso Agnes - Marosvasarhely
5382   Kiss Magdolna - Marosvasarhely
5383   Sugo Albert - Marosvasarhely
5384   Nagy Albert - Marosvasarhely
5385   Apathi Irma Gyongyver - Marosvasarhely
5386   Konocsi Iren - Marosvasarhely
5387   Szabo Margit - Marosvasarhely
5388   Vas Mihaly - Marosvasarhely
5389   Vitus Ilona - Marosvasarhely
5390   Dezsi Eleonora - Marosvasarhely
5391   Tovissi Maria - Marosvasarhely
5392   Bereczki Tollas Laszlo - Marosvasarhely
5393   Takacs Lajos - Marosvasarhely
5394   Nagy Veronika - Marosvasarhely
5395   Nagy Domokos - Marosvasarhely
5396   Nagy Dominic - Marosvasarhely
5397   Nagy Reka - Marosvasarhely
5398   Chibedi Iren - Marosvasarhely
5399   Sandor Csaba Imre - Marosvasarhely
5400   Veres Peter - Marosvasarhely
5401   Veres Piroska - Marosvasarhely
5402   Kacso Ibolya - Marosvasarhely
5403   Kacso Csilla - Marosvasarhely
5404   Benczedi Albert - Marosvasarhely
5405   Siko Zoltan - Marosvasarhely
5406   Siko Katalin - Marosvasarhely
5407   Magyari Gero - Marosvasarhely
5408   Magyari Bozsi - Marosvasarhely
5409   Szabo Elvira - Marosvasarhely
5410   Szabo Laszlo - Marosvasarhely
5411   Korondi Ferenc - Marosvasarhely
5412   Benczedi Magdolna - Marosvasarhely
5413   David L.tamas - Marosvasarhely
5414   Jager Sarolta - Marosvasarhely
5415   Schuller Jeno Laszlo - Marosvasarhely
5416   Schuller Jolan - Marosvasarhely
5417   Szoke Laura - Marosvasarhely
5418   Kiss Irma - Marosvasarhely
5419   Kiss Ferenc - Marosvasarhely
5420   Kadar Zoltan - Marosvasarhely
5421   Mar Arpad - Kezdivasarhely
5422   Deák Robert - Sepsiszentgyörgy;kézdivásárhely
5423   Bisztrai Dániel - Budapest
5424   Szekely Zsolt - Marosszentgyorgy
5425   Faluvegi Iuliana - Szovata
5426   Antal Csaba - Sepsiszentgyotgy
5427   Gyorgy Levente - Marosvasarhely
5428   Mike Sándor - Imecsfalva
5429   Lazar Istvan - Szovata
5430   Simó Edmund - Sepsiszentgyörgy
5431   Vilikó Kálmán - Kovászna
5432   Tordai Edit - Marosvasarhely
5433   Tordai Edit - Marosvasarhely
5434   Hadnagy Erika-lidia - Brasso
5435   Boros József - Sepsiszentgyörgy
5436   Török Attila - Alfalu
5437   Orban Andras - Kezdivasarhely
5438   Rakosi Jozsef - Kovaszna
5439   Rakosi Etelka - Kovaszna
5440   Bartos László - Kiskászon
5441   Bartos Adél - Kiskászon
5442   Gyonos Robert - Szekelytamasfalva
5443   Galfi-czirjek Ferenc - Székelykeresztúr
5444   Simon Ferenc - Csikszereda
5445   Bodor Brigitta - Sepsiszentgyorgy
5446   Nagh Ida - Marosvasarhely
5447   Marton Zsolt Barna - Marosvasarhely
5448   Molnar Hajnal - Marosvasarhely
5449   Szocs Adorjani Attila - Marosvasarhely
5450   Benedek Laszlo - Marosvasarhely
5451   Varosi Ilona - Marosvasarhely
5452   Kalamar Eva - Marosvasarhely
5453   Doczy Olga - Marosvasarhely
5454   Ferenczi Ioan - Marosvasarhely
5455   Simon Erzsebet - Marosvasarhely
5456   Simon Erzsebet - Marosvasarhely
5457   Soos Ella - Marosvasarhely
5458   Deak Erzsebet - Marosvasarhely
5459   Kató Gábor - Sepsiszentgyörgy
5460   Kálmán Erika - Makfalva
5461   Vargha Levente - Kézdivásárhely
5462   Grama Eszter - Marosvasarhely
5463   Grama Ioan - Marosvasarhely
5464   Lakatos Mihaly - Marosvasarhely
5465   Demeter Eva - Marosvasarhely
5466   Veres Etelka - Marosvasarhely
5467   Veres Jozsef - Marosvasarhely
5468   Kiss Edita - Marosvasarhely
5469   Kiss Edita - Marosvasarhely
5470   Andras Irma - Marosvasarhely
5471   Bajnoczky Ildiko - Marosvasarhely
5472   Crisan Maria - Marosvasarhely
5473   Kiss Katalin - Marosvasarhely
5474   Both Gizella - Marosvasarhely
5475   Moldovan Edit - Marosvasarhely
5476   Szilagyi Ilona - Marosvasarhely
5477   Nagy Marta - Marosvasarhely
5478   Nagy Ilona - Marosvasarhely
5479   Demeter Ildiko - Marosvasarhely
5480   Doczy Ella Ildiko - Marosvasarhely
5481   Doczy Viktor - Marosvasarhely
5482   Szilagyi Julia - Marosvasarhely
5483   Baranyai Maria - Marosvasarhely
5484   Kovacs Ida - Marosvasarhely
5485   Szolga Maria Magdolna - Marosvasarhely
5486   Pap Klara Erzsebet - Marosvasarhely
5487   Apathi Irma - Marosvasarhely
5488   Szatmari Ildiko - Marosvasarhely
5489   Szocs Maria - Covasna
5490   Csutak Judit - Kovaszna
5491   Kulcsár Botond Hunor - Székelyboós
5492   Nagy Szabolcs - Marosvásárhely
5493   Nagy Szabolcs - Marosvásárhely
5494   Dorka Istvan - Szatmarnemeti
5495   Kerekes Balazs - Sepsiszentgyörgy
5496   Hódos Árpád - Marcali
5497   Szász Károly - Marosvásárhely
5498   KovÁcs Zsolt - Élesd
5499   Soltész Soltész Miklósné - Sárospatak
5500   Szász Károly - Marosvásárhely
5501   Czinczér Attila - Arad
5502   Czinczér Zsolt - Arad
5503   Danel Klara - Csikszentmihaly
5504   Molnár Eliza - Nagyvárad
5505   Molnár László - Nagyvárad
5506   Molnár Erzébet - Nagyvárad
5507   Kalapacs Istvan - Barot
5508   Nyárády István - Gyergyószentmiklos
5509   Magyari Anna Maria - Marosvasarhely
5510   Papelas Mihaly - Nagybanya
5511   Alu Pigus - Gatuiesc
5512   Szabó Pál - Budapest
1   Tóth Pál - Hungary - Hidvégardó
2   Gerstenbrein István - Hungary - Pécel
3   Fekete Erzsébet - Greece - Island Of Santorini
4   Dobrea Dóra - Greece - Thíra, Santorini
5   Pék Dezső - Slovakia - Felbár
6   Szűcs Ferenc - Hungary - Budapest
7   Medgyes Krisztián Ádám - Hungary - Budapest
8   Albert Lóránt - Hungary - Budapest
9   Szabados Aranka - Hungary - Budapest
10   Juhász Tibor - Hungary - Budapest
11   Pongrácz Erika - Hungary - Budapest
12   Bejczi József - Hungary - Egyházashetye
13   Dávid Júlia - Hungary - Üllés
14   Böjte Sándor Zsolt - Hungary - Zalaegerszeg
15   Baumgarten Alexander - Germany - Berlin
16   Tófalvi Levente - Hungary - Budapest
17   György-mózes Árpád - Hungary - Érd
18   Molnár András - Hungary - Budapest
19   Dr. Szabó Antalné - Hungary - Nyíregyháza
20   Dr. Szabó Antal - Hungary - Nyíregyháza
21   Tófalvi Emőke - Hungary - Ócsa
22   Jakabné Szávuly Jolán - Hungary - Pilisborosjenő
23   V. Szűcs Imola - Hungary - Budapest
24   Gulyás István - Hungary - Budapest
25   György - Rózsa Sándor - Hungary - Budapest
26   Patakfalvi Sándor - Israel - Tel Aviv
27   Kajtár Julianna - Hungary - Budapest
28   Jarjabka Szilvia - Hungary - Budapest
29   Pruha-ipacs Katalin - Hungary - Budapest
30   Vankó József - Hungary - Budapest
31   Vankóné Frehr Júlia - Hungary - Budapest
32   Kiss Tibor - Hungary - Mogyoród
33   Földes János István - Hungary - Budaörs
34   Kiss Kornél - Hungary - Szeged
35   Kiss Kornél - Hungary - Szeged
36   Fischer Róbert - Hungary - Szentmártonkáta
37   Balogh Béla - Germany - Nürnberg
38   Szálkay András - Hungary - Budapest
39   Fórizs Attila - Hungary - Hajdúböszörmény
40   Vitális Virág - Hungary - Jászapáti
41   Fórizs Attila - Hungary - Hajdúböszörmény
42   Thököly András - Canada - Montreal
43   Tóth József - Hungary - Ecser
44   Joo Arpad - United States - Bloomington,ind
45   Lengyel Zoltan - Hungary - Alap
46   Bujáki Viktória - Hungary - Lakitelek
47   Igyártó Andor Attila - Hungary - Ghidfalau
48   Tőkés-pandula Ferenc - Hungary - Budapest
49   Viszokay Ágnes - Hungary - Cegléd
50   Józsa István - Hungary - Cegléd
51   Thököly Emese - Canada - St-lazare
52   Dr. Ungvári Zoltán - United States - Oklahoma City
53   Horvátth Balázs - Hungary - Budakalász
54   Palkó János - France - Nice
55   Dr. Csiszár Anna - Hungary - Celldömölk
56   Dr. Hárshegyi Ibolya - Hungary - Balatonfüred
57   Palkó János - France - Nice
58   Balatincz Judit - Hungary - Székesfehérvár
59   Laczkó József - Hungary - Székesfehérvár
60   Dabis Attila - Hungary - Budapest
61   Ungvári Anna Sára - United States - Edmond
62   Gergely Árpád - Hungary - Csány
63   Ungvári Júlia Rebeka - United States - Edmond
64   Bálint Katalin - Hungary - Budapest
65   Dr. Csiszár Tiborné - Hungary - Alsóság
66   Völgyi Mária - Hungary - Budapest
67   Zelenai Nóra - Hungary - Budapest
68   Dr. László Ildikó - Hungary - Budapest
69   Smith Csilla - United States - Texas
70   Zsigmond Zoltán - Hungary - Kéty
71   Vasas János - Hungary - Tata
72   Küsmödi Csaba - Hungary - Gyál
73   Zsigmond Magdolna - Hungary - Kéty
74   Steven Kádár - United States - Indianapolis
75   Gulácsi Imre - Hungary - Nyiregyháza
76   Zsólyomi Levente - Hungary - Tiszaújváros
77   Zsólyomi Levente - Hungary - Tiszaújváros
78   Schuller Magdolna - Germany - Tegernsee
79   Bíró Ágnes - Hungary - Gyula
80   Székely Gyopár - Germany - Ulm
81   Kovács László - Denmark - K?benhavn
82   Nagy Istvan - Sweden - Göteborg
83   Fogarasi István Mihálj - Hungary - Csenger
84   Fogarasi Eleonóra Ildikó - Hungary - Csenger
85   Magyarói Zsigmond Zoltán - Hungary - Kéty
86   Bohony Rudolf - Czech Republic - Nova Vcelnice
87   Réfy Dániel - Hungary - Pomáz
88   Menus Gábor - Hungary - Százhalombatta
89   Menus Gábor - Hungary - Budapest
90   Vantova Zsuzsanna - Spain - Madrid
91   Laszlo Erika - Germany - Stuttgart
92   Guzsaly ZoltÁn - Hungary - Budapest
93   Thiess Klára - Germany - Freiburg
94   Szathmári Margaréta - Hungary - Kecskemét
95   Tamási Julianna - Denmark - Koppenhága
96   Váli László - Hungary - Budapest
97   Raj Gyula - Germany - Büttelborn
98   Deák Gábor - Hungary - Tiszapalkonya
99   Lengyel Lászlóné - Hungary - Budapest
100   Lengyel László - Hungary - Budapest
101   Karácsony Csaba - Hungary - Sopron
102   Zemankóné Lengyel Katalin - Hungary - Budapest
103   Cseke Lajos - Hungary - Pécsvárad
104   Katona Ilona - Hungary - Szentes
105   Szőllősi József - Hungary - Derecske
106   Mészáros Ildikó - Hungary - Tata
107   Szigeti Szabolcs - Hungary - Csongrád
108   Dósáné Zachar Katalin - Hungary - Érsekvadkert
109   Nagyné György Klára - Hungary - Fonó
110   Molnár Mátyás - Hungary - Győr
111   Szárazné Katona Ágnes - Hungary - Csongrád
112   Boga Barna - Germany - Gütersloh
113   Hegyesi Ildikó - Hungary - Gyula
114   Száraz András - Hungary - Csongrád
115   Kathona Mónika - Hungary - Debrecen
116   Aradi L?szl? - Hungary - Szentes
117   Végh Zsolt - Hungary - Dunaharaszti
118   Katona György - Hungary - Szentes
119   Tánczos Bettina - Hungary - Szentes
120   Végh Éva - Hungary - Dunaharaszti
121   Vastag Tamás - Hungary - Csongrád
122   Katona Bence - Hungary - Szentes
123   Kádár Kata - Hungary - Budapest
124   Szondy László - Hungary - Budapest
125   Barabas Csaba - Hungary - Tápiószentmárton.
126   Novotny Laszlo - Germany - Erfurt
127   Fekete Bence - Hungary - Harta
128   Orbán Bulcsú Zoltán - Hungary - Budapest
129   Kinál Pál - Hungary - Szekszárd
130   Ács Ernő - Hungary - Szekszárd
131   Gadányi Viktor - Hungary - Kecskemét
132   Ács Ernőné - Hungary - Szekszárd
133   Szaradics Róbert - Hungary - Maglóca
134   Polgár Istvánné - Hungary - Kőtelek
135   Dugár Péter - Hungary - Lajosmizse
136   Orbán Sándor - Hungary - Taksony
137   Vitáris Imre - Hungary - Érd
138   Becze László - Hungary - Nagykovácsi
139   Kiss Károly - Hungary - Szentes
140   Beczéné Kálóczy Orsolya - Hungary - Nagykovácsi
141   Lakatos Erzsébet - Hungary - Érd
142   Becze Dániel - Hungary - Nagykovácsi
143   Becze Krisztián - Hungary - Nagykovácsi
144   Petki Zsuzsanna - Hungary - Taksony
145   Beetles Kover Katalin - United Kingdom - Rochester
146   Molnár Csaba - Hungary - Szada
147   Kővágóné Zsámboki Márta - Hungary - Rábacsanak
148   Kovács Péter - Hungary - Budapest
149   Bota Szimóna Krisztina - Hungary - Nagykanizsa
150   Mezei IstvÁn - Hungary - Miskolc
151   Szák-kocsis Ákos - Hungary - Budapest
152   Timár Ibolya - Hungary - Dunakeszi
153   Laurán Apolka - Hungary - Gödöllő
154   Dr. Forgács Lajos - Hungary - Hajdúböszörmény
155   Hüse Győző - Hungary - Balatonszárszó
156   Baki József - United States - Los Angeles
157   Kovács Attila - Hungary - Budapest
158   Rozsa Laszlo - Germany - Nürnberg
159   Halmai Margó - Hungary - Miskolc
160   Szilágyi László - Hungary - Budapest
161   Zőlde József - Hungary - Budapest
162   Szilágyi Levente - Hungary - Budapest
163   Török Pál - Hungary -
164   Monori Csenge Réka - Hungary - Zsombó
165   Kiss Erika - Hungary - Budapest
166   Monori Gyula Márton - Hungary - Zsombó
167   Spielmann Rozália - Slovakia - Kassa
168   Monoriné Karsai Adrien - Hungary - Zsombó
169   Monori Gyula Zsolt - Hungary - Zsombó
170   Silman Attila - Hungary - Nyáregyháza
171   Kodor Csaba - Canada - Vancouver
172   Ladó Attila - Hungary - Tiszasziget
173   Bernad Denes - Hungary - Osli
174   Barczi Albert - Hungary - Mezőkövesd
175   Jakab Csaba - Hungary - Pilisborosjenő
176   Madarász Gábor - Hungary - Budapest
177   Droszt Zsolt - Hungary -
178   Pittner János - Hungary - Lovasberény
179   Benkóczki Péter - Hungary - Pilisvörösvár
180   Szigeti Antl - Hungary - Göd
181   Simonyi Andor - United Kingdom - Minehead
182   Dr. Cseh Örs - Hungary - Sopron
183   Ferencz Vilmos - Hungary - Budapest
184   Mészárosné Gáspár Alíz - Hungary - Üröm
185   Mészáros Márk - Hungary - Nyúl
186   Nádasdi László - Hungary - Esztergom
187   Szabó Lajos - Hungary - Budakeszi
188   Takacs Andor - United States - Ocean City,md
189   Szántó Ter ézia - Switzerland - Zürich
190   Mészáros Márk - Hungary - Nyúl
191   Bálint Orsolya - Hungary - Üröm
192   Dr. Pataki Imre - Hungary - Szeged
193   Dr.baróthyné Szász Éva - Hungary - Detk Magyarország
194   Dr.baróthy Jenő - Hungary - Detk Magyarország
195   Kocsis Árpád - Hungary - Ludas Magyarország
196   Simon Ferenc - Hungary - Győrzámoly
197   Vaczkó László - Hungary - Budapest
198   Pantazi Zita - Hungary - Gyöngyös Magyarország
199   Boros Attila - Hungary - Pápa
200   Nagy Éva - Hungary - Gyöngyös Magyarország
201   Kováts Attila - Croatia - Csúza
202   Kocsis Iringó - Hungary - Gyöngyös Magyarország
203   Popovics Pál - Ukraine - Munkács
204   Kocsis Anna Boróka - Hungary - Gyöngyös Magyarország
205   Földházi István - Hungary - Sárospatak
206   Veres Gábor - Hungary - Sarkad
207   Balogh Márton - Hungary - Gödöllő
208   Vékony Ferenc - Hungary - Debrecen
209   Teleki László - Hungary - Budapest
210   Szász Domokos - Hungary - Detk Magyarország
211   Balogh Márton Bence - Hungary - Gödöllő
212   Csaki Sandor - Hungary - Budapest
213   Román Annamári - Hungary - Isaszeg
214   Dolník Erzsébet - Slovakia - Léva/levice
215   Thokoly Laszlo - Canada - St-lazare
216   Wágner Tamás - Hungary - Budapest
217   Thokoly Laszlo - Canada - St-lazare
218   Dr. Vámosi Judit - Hungary - Polgár
219   Thokoly James - Canada - St-lazare
220   Schmidt Csaba - Hungary - Pécs
221   Szakács László - Hungary - Budapest
222   Radó Norbert - Hungary - Budapest
223   Thokoly Anthony - Canada - St-lazare
224   Thokoly William - Canada - St-lazare
225   Varga Piroska - France - Lyon
226   Bohus Kinga - Hungary - Szada
227   Bors Csaba - Hungary - Zalakoppány
228   Mayer Balázs Balázs - Hungary - Sopron
229   Bottlik Sándor - Hungary - Pécs,
230   Bottlik Sándor - Hungary - Pécs,
231   Dr. Szőcs András - Hungary - Vác
232   Potyók Béláné Irma - Hungary - Debrecen
233   Illyes Gyula - Canada - Toronto
234   Illyes Anna Maria - Canada - Toronto
235   Csáki László - Hungary - Budapest
236   Illyes Anna Maria - Canada - Toronto
237   Brunner Béla - Hungary - Budapest
238   Rácz Frigyes - Hungary - Budapest
239   Sipos György - Switzerland - Zürich
240   Schmidt Istvan - Hungary -
241   Lupták György - Hungary - Kiskőrös
242   Mária Luptákné Hanvay - Hungary - Kiskőrös
243   Tóth Mária - Hungary - Budapest
244   Tanko Ervin - Canada - London
245   Kaposvári Zoltán - Hungary - Vecsés
246   Dobos András - Hungary - Miskolc
247   Kovics Tibor - Hungary - Budapest
248   Fazekas Erich - Slovakia - Érsekújvár
249   Kiss Zoltán - Hungary - Budapest
250   Kiss Csaba - Hungary - Budapest, Angyalföld
251   László Lajos - Hungary - Kerepes
252   Molnár Kinga - Hungary - Kerepes
253   Laszlo Fazakas - Canada - Beeton
254   Katona Mária - Hungary - Budapest
255   Fabian Edith - Canada - Edmonton
256   Balla Sandor - United States - Ypsilanti.mi
257   Török István - Hungary - Sárospatak
258   Tóth János - Hungary - Orosháza
259   Pardi Ibolya - Hungary - Vamospercs
260   Pálfi Csaba - Hungary - Budapest
261   Lőrinczi Réka - Hungary - Budapest
262   Hurai Norbert - Hungary - Esztergom
263   Hurai Norbertné - Hungary - Esztergom
264   Hurai Péter - Hungary - Esztergom
265   Brassay Gyula - Hungary - Balatonendréd
266   GÁlfi IstvÁn - Finland - Helsinki
267   Fabian Ferenc - Canada - North Vancouver
268   Kele Attila - Hungary - Lajosmizse
269   Bonyhádi István István - Hungary - Lengyeltóti
270   Tasnádi Gyula - Hungary - Miskolc
271   Mezei Tünde - Hungary - Lengyeltóti
272   Veres László-d, - Germany - Augsburg
273   Spirka Andrea - Germany - Bensheim
274   Mihályi Zoltán - Hungary - Budaest
275   Rápoti-fekete Mónika - Hungary - Miskolc
276   Mihályi Eszter-angéla - Hungary - Budapest
277   Begovits István - Hungary - Budapest
278   Gegoe István - Germany - Heidenheim
279   Lapohos Tibor - Canada - Kanata
280   Gazda György - Hungary - Hatvan
281   Katz Laszlo Lorant - Israel - Haifa
282   Biró Ágnes - Slovakia - Vágsellye
283   Molnár Zoltán - Hungary - Karcag
284   Dr.gündisch Monika Éva - Hungary - Budapest
285   Erő Zsuzsanna - Hungary - Budapest
286   Farkas Attila - Slovakia - Érsekújvár
287   Urbán Ildikó - Hungary -
288   Kovásznay Ádám - Sweden - Göteborg
289   Tövisházi Csaba - Hungary - Budapest
290   Kökény Róbert - Hungary - Csongrád
291   Novák Tibor - Hungary - Ercsi
292   Kozma Béla - Hungary - Budapest
293   Dr. Jakab László - Hungary - Kunszentmiklós
294   Bognár József - Hungary - Veszprém
295   Mester Zsolt Barna - Hungary - Pilisborosjenő
296   Pulugor Janos - Sweden - Jönköping
297   Vincze Ferenc - Hungary - Várpalota
298   Urbán Endre - Hungary - Tata
299   Dr Vincze Margit - Hungary - Várpalota
300   Grolyó László - Hungary - Romhány
301   Bíró Gábor - Hungary - Sopron
302   Váginé Ván Judit - Hungary - Kiskunhalas
303   Vági József - Hungary - Kiskunhalas
304   András Enikő - Hungary - Budapest
305   Kovács Józsdef - Hungary - Herend
306   Éhn József - Hungary - Budapest
307   Orlai Sándor - Hungary - Gárdony
308   Szepesi Kárply Pál - Hungary - Budapest
309   Juhász Zoltán - Hungary - Alsónémedi
310   Wallitsch Ludwig - Germany -
311   Tóth Zsiga Miklós - Hungary - Vac
312   Ferenczi János - Hungary - Noszvaj
313   Buczkó Gábor - Hungary - Budapest
314   Farkas Tibor - Hungary - Sárvár
315   Nagy István - Hungary - Kezdivásárhely
316   Molnár Gergely - Hungary - Gödöllő
317   Szűcs András - Hungary - Budapest
318   Gierling László - Hungary - Sárospatak
319   Kulcsár Júlia - Hungary - Budapest
320   Dr. Hossó Andrea - Hungary - Budapest
321   Városi Attila - Hungary - Balotaszállás
322   Kaszap Ildikó - Hungary - Balotaszállás
323   Nagy Árpád - Hungary - Kocs
324   Kaszap Ildikó - Hungary - Balotaszállás
325   Izsák Csaba - Hungary - Budapest
326   Nagy Szende - Germany - Freiburg
327   Izsák Csaba - Hungary - Budapest
328   Laczkó Mihály - Hungary - Budapest
329   Tamásné Fárkó Zsuzsanna - Hungary - Ercsi
330   Korbuly Péter - Hungary - Budapest
331   Kovács József - Hungary - Debrecen
332   Neparáczki István - Hungary - Budapest
333   Mátéfi-tempfli Mária - Belgium - Bousval
334   Bagosi Zoltán - Hungary - Érd
335   Kaldau Dániel - Hungary - Budapest
336   Kirsch Lajos - Hungary - Békés
337   Kirsch Erzsébet - Hungary - Békés
338   Kirsch Norbert - Hungary - Békés
339   Váczi Katalin - Hungary - Békéscsaba
340   Molnár Zoltán - Hungary - Veresegyház
341   Verzár Éva - Hungary - Csömör
342   Verzár Jenő - Hungary - Csömör
343   Nirschné Henn Edith - Hungary - Budapest
344   Szőke Sándor - Hungary - Dunaújváros
345   Tóth Kornélia - Hungary - Csány
346   Láng Norbert - Hungary - Budapest
347   Kaffai Peter - Hungary - Csány
348   Nirsch Gyula - Hungary - Budapest
349   Hajdu Zita - Hungary - Budapest
350   Szőcs Laura Orsolya - Hungary - Csány
351   Nirsch Kincső - Hungary - Budapest
352   Nirsch Réka - Hungary - Budapest
353   Kovács László - Hungary - Budapest
354   Balázs Béla - Hungary - Budaörs
355   Végh Gabriella - Hungary - Eger
356   Szabó Edit - Hungary - Polgár
357   Lábszky Olivér - Slovakia - Naszvad - Felvidék
358   Varga Lászlóné - Hungary - Budapest, Iii. Ker
359   Csehi Tamás - Hungary - Mosonmagyaróvár
360   László Virginia - Hungary - Csorna
361   Herczeg Miklós - Hungary - Budapest
362   Hajdú Éva - Hungary - Fertőszentmiklós
363   Sipos Tibor - Hungary - Dunakeszi
364   Tímár Ákos - Hungary - Budapest
365   Kovács Zoltán - Hungary - Zalaegerszeg
366   László Csaba - Hungary - Veszprém/sepsiszentgyörgy
367   Dr. Szitányi György - Hungary - Gödöllő
368   Dr. Szitányiné Julianna - Hungary - Gödöllő
369   Péter Attila - France - La Ciotat
370   Sándor Gyula Mátyás - Hungary - Győr
371   Rácz Edit - Hungary - Budapest
372   Erőss István - Hungary - Budapest
373   Dr.marosi István - Hungary - Tát
374   Göthér Róbert - Germany - Nürnberg
375   Tóth Péter - Hungary - Budapest
376   Magyari Zsófia - Italy - Roma
377   Rainer Péter - Hungary - Budapest
378   Haas András - Hungary - Székesfehérvár
379   Biszok Andras - Greece - Zwettl
380   Lefor Attila - Hungary - Kecskemét
381   Grúz Atilla - Hungary - Kisgyőr
382   Bortos Ramona - Hungary - Kecskemét
383   Leforné Tollas Éva - Hungary - Kecskemét
384   Szilágyi Rózsa - Hungary - Érsekvadkert
385   Dr Peleskei Laszló - Hungary - Miskolc
386   Hossó Nándorné - Hungary - Budapest
387   Székely Csaba - Hungary - Békéscsaba
388   Feichter Erzsébet - Hungary - Békéscsaba
389   Szabo Zsolt-csaba - Hungary - Balatonlelle
390   Székely Eszter - Hungary - Békéscsaba
391   Budai Endre - Germany - Radeberg
392   Katona András - Slovakia - Veľký Meder, Nagymegyer
393   Hendrik Dávid - Hungary - Putnok
394   Böcsödiné Csányi Zsuzsanna - Hungary - Kajászó
395   Szász Miklós - Hungary - Budapest
396   Brankovics György - Hungary - Érd
397   Kiss István-mert Magyarock Együttes - Hungary - Szolnok
398   Kolcsár Mária - Hungary - Debrecen
399   Vitalis Lorand - United Kingdom - Newport,shropshire
400   Rezes Molnár Hildegard - Hungary - Budapest
401   Apa Jozsef Attila - United Kingdom - Harrogate
402   Rekettyei Erzsébet - Hungary - Budapest
403   Lippai Ottó - Slovakia - Párkány/sturovo
404   RigÓ Gabriella - Italy - Róma
405   Nagy Zoltán - Hungary - Gödöllő
406   RigÓ ÁrpÁd - Italy - Róma
407   Makár József - Hungary - Miskolc
408   Somogyi Tibor - Hungary - Budapest
409   Balázs Éva - Hungary - Göd
410   Antal Réka - Hungary - Keszthely
411   Ifj.csíki Zoltán - Austria - Bécs
412   Kaló Szilvia - Hungary - Budapest
413   Csíki Melánia - Austria - Bécs
414   Kalo Tibor - Hungary - Göd
415   Meszaros Barnabas - Slovakia - Bos
416   Papp Lórándt - Canada - Calgary
417   Papp István - Canada - Calgary
418   Podolcsák Ádám - Hungary - Szeged
419   Papp Kinga - Canada - Calgary
420   Páskó Dénes - Canada - Calgary
421   Páskó Éva - Canada - Calgary
422   Demeter Orsolya - Hungary - Tard
423   Kürti Zoltán - Hungary - Tard
424   Pataki Szabolcs - Germany - Freiburg
425   Dinnyés-zámbó Enikő - Germany - München
426   Nagy Ákos - Hungary - Vasasszonyfa
427   Cséve Magdolna - Hungary - Budapest
428   Urbán Magdolna - Hungary - Budapest
429   Kovács Gábor - Hungary - Budapest
430   Dr. Győrffy Éva Beáta - Hungary - Zalaegerszeg
431   Varró Tamás - Hungary - Isaszeg
432   Segesváry Viktor - Switzerland - Lugano
433   Lados Balázs - Hungary - Budapest
434   Tarnavölgyi László - Hungary - Sárospatak
435   Domonkos László - Hungary - Budapest
436   Szarka Gábor - Hungary - Szolnok
437   Fraenkel Emil - Slovakia - Kassa
438   Szily Imre Balázs - Hungary - Budapest
439   Dobos Zoltán - Hungary - Dunaharaszti
440   Magyar Robert - United Kingdom - Nottingham
441   Hortolányiné Főczény Edina - Hungary - Detk Magyarország
442   Hortolányi Ákos - Hungary - Detk Magyarország
443   Kollega Zsóka - Hungary - Budapest
444   Valyonné Németh Éva - Hungary - Detk Magyarország
445   Valyon Béla - Hungary - Detk Magyarország
446   Nagy Anita - Hungary - Telekgerendás
447   Balázs Gábor Mihály - Hungary - Szeged
448   Csepregi András - Hungary - Telekgerendás
449   Dr Czudor Irén - Hungary - Budapest
450   Tibol Miklós - Hungary - Telekgerendás
451   Balázsné Tóth Éva - Hungary - Szueged
452   Német Enikő - Hungary - Budapest
453   Magyary Rozália - Hungary - Budapest
454   Mátyás Sándor - Hungary - Csömör
455   Dr. Kiss Anna - Hungary - Szombathely
456   Gombos Etelka - Yemen - Ottawa
457   Bodo Kinga - Italy - Verona
458   Keresztúri Tibor Mihály - Hungary - Balassagyarmat
459   Harai Andras Lorand - Italy - Verona
460   Gombos Károly - Hungary - Budaőrs
461   Fatalin Orsolya - Hungary - Szombathely
462   Keresztúriné Szabó Mária - Hungary - Balassagyarmat
463   Keresztúri Tibor - Hungary -
464   Keresztúri Ildikó - Hungary -
465   Ráduly Katalin - United Kingdom - Kingston Upon Thames
466   Simon László - Switzerland - Baden
467   Gombos Eta - Hungary - Budaőrs
468   Benő András - United Kingdom - Cardiff
469   Nemesvári Krisztina Nóra - Hungary - Balassagyarmat
470   Pethő László - Hungary - Veszprém
471   Takács Gábor - Hungary - Székesfehérvár
472   Sándor Katalin - Switzerland - Hombrechtikon
473   Varga László - Slovakia - Nagymegyer
474   Krizbainé Sándor - Hungary - Szentendre
475   Váralja Szövetség - Hungary - Budapest
476   Hetzmann Róbert - Hungary - Felsőgalla
477   Kissné Dian Judit - Hungary - Szolnok
478   Erdődi Levente - Hungary - Budapest
479   Krizbai Sándor - Hungary - Szentendre
480   Takács András - Slovakia - Pozsonypüspoki
481   Bornemissza Anna - Hungary - Budapest
482   Donkóné Simon Judit - Hungary - Érd
483   Brányik Ottó - Hungary - Budapest
484   Csémy Tamás - Czech Republic - Prága
485   Brányikné Katalin - Hungary - Budapest
486   T.Ágoston László - Hungary - Budapest
487   Vendriczki Robert - Hungary - Nagyfüged
488   Bucsy Dr.bucsy László - Hungary - Gödöllő
489   Ágoston Jenő - Hungary - Székesfehérvár
490   Pruzsinszky Fruzsina - Hungary - Budapest
491   Dr Szécsi László - Hungary - Budapest
492   Dr. Keserü Balázs - Hungary - Székesfehérvár
493   Dr Szécsiné Seres Veronika - Hungary - Budapest
494   Éva Alexandra - Hungary - Dombóvár
495   Bugyi Martin - Hungary - Dombóvár
496   Füszfás Ellákné - Hungary - Budapest
497   Dörnyei Orsolya - Hungary - Dombóvár
498   Szécsi Mária - Hungary - Budapest
499   Bugyi Norbert - Hungary - Dombóvár
500   Szécsi Szilvester - Hungary - Budapest
501   Szécsi Szilveszterné - Hungary - Budapest
502   Szécsi Levente - Hungary - Budapest
503   Szécsi Leventéné - Hungary - Budapest
504   Medveczki Sándor - Hungary - Visonta
505   Szécsi András - Hungary - Budapest
506   Dubniczky Gyula - Hungary - Ercsi
507   Vervier Elisabeth - Belgium - Blegny
508   Vervier Jean - Belgium - Blegny
509   Vervier Francois - Belgium - Blegny
510   Kiilián Imre - Hungary - Gyűrűfű
511   Weber Georg - Germany - Gaggenau
512   Csuprai Ernö - Slovakia - Pozsony
513   Weber Tünde - Germany - Gaggenau
514   Kulacs Tamas - Slovakia - Medve
515   Odor Dániel - Hungary - Detk Magyarország
516   Mogyorósiné Erzsébet - Hungary - Nyíregyháza
517   Dégi Lászlóné - Hungary - Szeged
518   Koronthály László - Hungary - Budapest
519   Belák Csaba - Czech Republic - Praha
520   Hegedűs Katalin - Hungary - Budapest
521   Nagy Péter Mihályné - Hungary - Abasár
522   Vörös Éva - Hungary - Budapest
523   Grubisics József - Hungary - Bocskaikert
524   Erdélyi János - Slovakia - Levice-léva
525   Molnár Judit - Slovakia - Pozsony
526   Csémy Miklós - Czech Republic - Praha
527   Demeter Attila - Hungary - Csákvár
528   Csémy Lajos - Czech Republic - Praha
529   Bencsik László - Hungary - Budapest
530   Ávéd Andor Szilárd - Hungary - Budapest
531   Szemerédi István - Slovakia - Kalná Nad Hronom
532   Balázs Lilla - Slovakia - Komárom
533   Gábor József - Hungary - Görcsöny
534   Urbančok Egon - Slovakia - Košice
535   Fürjes Kálmán - Hungary - Gödöllő
536   Lauber György - Hungary - Budapest
537   Kissné Pálla Anna - Hungary - Halásztelek
538   Molnár Tünde - Hungary - Budapest
539   Vajda Balázs - Hungary - Esztergom
540   Gléz Dezső - Hungary - Budapest
541   Pál Gábor - Hungary - Péteri
542   Horváth Lajos - Hungary - Gyulaj
543   Lázár Ferenc - Hungary - Budapest
544   Nagy Emese - Hungary - Szentendre
545   Magyar Aliz - Hungary - Pécel
546   Régheny Tamás - Hungary - Budapest
547   Román János Elemér - Hungary - Budapest
548   Ferencz András - Hungary - Budapest
549   Nagy Zoltan - Hungary - Szekesfehervar
550   Nemet Zsolt - Slovakia - Kubanovo
551   Duka Attila - Hungary - Salgótarján
552   Mezzöl Péter,pál - Hungary - GyŐr
553   Bocsi Márk - Hungary - Bátonyterenye
554   Szabó Teréz - Hungary - Budapest
555   Lakó Ferenc Péter - Hungary - Budapest
556   Szabó Ágnes - Hungary - Mosdos
557   Bilicki Zsolt - United Kingdom - Manchester
558   Bokor Gyongyver - Canada - Uxbridge
559   Ivanics László - Hungary - Budapest
560   Szabó Ágnes - Hungary - Mosdos
561   Ivanics Rozália - Hungary - Budapest
562   Bezeczky Éva - Hungary - Szada
563   Szabó Béla - Hungary - Szolnok
564   Tódor Ervin - Hungary - Rózsaszentmárton
565   Tódor Renáta - Hungary - Rózsaszentmárton
566   Szenyán Erzsébet - Hungary - Budapest
567   Kormos László - Hungary - Budapest
568   Zemplényiné Mária - Hungary - Farmos
569   Szvorák István - Slovakia - Fülek
570   Győrffy Örs - Hungary - Zalaegerszeg
571   Csapláros László - Hungary - Pécs
572   Szilágyi Piroska Tünde - Hungary - Kecskemét
573   Kántás Csaba - Hungary - Szombathely
574   Kántás Csabáné - Hungary - Szombathely
575   Mesterházy Tibor - Hungary - Budapest
576   Szekely Laszlo - Canada - Cornwall
577   Kirschné Tóth Erzsébet - Hungary - Szeged
578   Papp Zoltán - Slovakia - Szepsi
579   Kirsch Attila - Hungary - Szeged
580   Kiss Erika - Hungary - Budapest
581   Pintér Ervin - Slovakia - Bátorove Kosihy
582   Baksa Zsoltné - Hungary - Budakalász
583   Kastal Árpád - Hungary - Pécs
584   Boros Eszter - Hungary - Dunaszentpál
585   Jónás Csaba - Hungary - Dunaszentpál
586   Tóth János - Hungary - Balmazújváros
587   Keresztes Edit - Hungary -
588   Hering József - Hungary - Budapest
589   Theiss-balázs Levente - Hungary - Budaörs
590   Kukk Judit Dóra - Hungary - Debrecen
591   Kozma István Barna - Hungary - Budapest
592   Macsuga Patrik - Hungary - Bágyogszovát
593   Kozma István Barna - Hungary - Budapest
594   Macsuga Zsolt - Hungary - Bágyogszovát
595   Haszonics Katalin - Hungary - Bágyogszovát
596   Székely Miklós - Hungary - Alsópáhok
597   Jambori Maria - Canada - Quebec
598   Botz Domonkos - Hungary -
599   Ficsor Szabolcs - Hungary - Pécs
600   Székely András - Hungary - Kistarcsa
601   Kozma(kovács) Melinda - Hungary - Budapest
602   Dr. Czimbalmos Róbert - Hungary - Gyergyószentmiklós
603   Bálint Mária - Hungary - Pécs
604   Kiss Ferenc Kiss - Hungary - Hódmezővásárhely
605   Szőke Sándor Ferenc - Hungary - Mágocs
606   Demeterné Ildikó - Hungary - Budapest
607   Demeterné Ildikó - Hungary - Budapest
608   Hajdú József - Hungary - Báránd
609   Dalmay Árpád - Hungary - Nyíregyháza
610   Frank Alex - United States - Nashville
611   Novotny Iván - Hungary - Pécs
612   Buvári Buvári Márta - Hungary - Budapest
613   Dr.kvarda József - Slovakia - Csenke
614   Miklósy Szabó Attila - Hungary - Oroszlány
615   Urbán Tamás - Hungary - Budapest
616   Tóth Zoltán - Hungary - Tatabánya
617   Lugosi Kati - Hungary - Budapest
618   Dr. Csere Péter - Hungary - Komárom
619   Oroth Mária - Hungary - Komárom
620   Csere Anna - Hungary - Komárom
621   Csere Kriszta - Hungary - Komárom
622   Skultéty József - Sweden - Malmö
623   Pap Ildikó - Hungary - Budapest
624   Pap Ildikó - Hungary - Budapest
625   Balanyi Bibiána - Hungary - Budapest
626   Drozdík József - Slovakia - Párkány
627   Papp Zoltánné - Hungary - Pápa
628   Papp Zoltánné - Hungary - Pápa
629   Madaras Réka - Hungary - Pilisborosjenő
630   Bartos Károly - Hungary - Szentgotthárd
631   Fucskó Miklós - Hungary -
632   Dr.mezei László András - Hungary - 2212 Csévharaszt
633   Mezei Marieta - Hungary - 2212 Csévharaszt
634   Kunst Krisztina - Hungary - Budapest
635   Varga László - Hungary - Siófok
636   Szabolcs Pál - Hungary - Tamási
637   Zsigmond László György - Hungary - Ajka
638   Szálka Róbert - Hungary - Dabas
639   Varga Domokos György - Hungary - Budapest
640   Varga Domokos György - Hungary - Budapest
641   Zsigmond László György - Hungary - Ajka
642   Kovács László Béla - Hungary - Bdapest
643   Szávuly Mária - Hungary - Budapest
644   Záhorszky István - Slovakia - Reste
645   Negrai Csaba - Hungary - Martfű
646   Szondi Józsefné - Hungary - Üröm
647   Bagarus Ferenc - United Kingdom - London
648   Petróczki Ferenc - Hungary - Nyírbátor
649   Petróczkiné Kata - Hungary - Nyírbátor
650   Biró János Szilveszter - Hungary - Piliscsaba
651   Dr. Groska Erika - Hungary - Debrecen
652   Turba László - Hungary - Budapest
653   Székely Csaba - Hungary - Budapest
654   Petróczki Dénes - Hungary - Nyírátor
655   Dr.Ágoston Sándor - Hungary - Dévaványa
656   Petróczki Ákos - Hungary - Nyírbátor
657   Petróczki Beáta - Hungary - Nyírbátor
658   Petróczkiné Dr Bánki Tímea - Hungary - Nyírbátor
659   Dezső Rita - Hungary - Debrecen
660   Ágoston Sándor - Hungary - Dévaványa
661   Kürthy Zoltán Péter - Hungary - Hajdúszoboszló
662   Darnyik Mária - Hungary - Budapest
663   Kerekes Endre - Hungary - Miskolc
664   Göthér Botond - Hungary - Kiskunhalas
665   Göthérné Komora Edit - Hungary - Kiskunhalas
666   Göthér Claudia - Hungary - Kiskunhalas
667   Iváncsó Éva - Hungary - Mályi
668   Pongrácz Zsolt - Hungary - Szolnok
669   Csaplár Gabriella - Hungary - Budapest
670   Lukács Henrik - Hungary - Budapest
671   Sári Anikó - Hungary - Nemesvámos
672   Szabó Eszter - Hungary - Debrecen
673   Hargitai István - Hungary - Budapest
674   Rácz Éva - Hungary - Budapest
675   Benke József - Hungary - Paks
676   Gál Gábor - Hungary - Budapest
677   Benke Csaba - Hungary - Paks
678   Sztankó József - Hungary - Komárom
679   Benke Józsefné - Hungary - Paks
680   Csige István - Hungary - Debrecen
681   Antus Sándor - Hungary - Budapest
682   Abraham Edit - Switzerland - Onnens
683   Szabó Bálintné - Hungary - Szigetszentmiklós
684   Horváth József László - Hungary - Budapest
685   Szabó Gabriella - Hungary - Szigetszentmiklós
686   Vásárhelyi János - Hungary - Székesfehérvár
687   Náday Ádám - Hungary - Nagykőrös
688   Szabó Balázs - Hungary - Szigetszentmiklós
689   Vitályos Gábor Áron - Hungary - Budapest
690   Horváth Ádám - Hungary - Keszthely
691   Horváth Ádám - Hungary - Keszthely
692   Fillinger László - Hungary - Budakeszi
693   Fábián Irén - Hungary - Kecskemét
694   Medved Nándor - Hungary - Nyíregyháza
695   Sorbán Tibor - Hungary - Budapest
696   Balassa Mária - Slovakia - Kassa
697   Sorbán Anita - Hungary - Kecskemét
698   Sorbán Zsolt - Hungary - Kecskemét
699   Molnár Margit - Hungary - Debrecen
700   Sorbán Irén - Hungary - Kecskemét
701   Csirmaz Edit - Hungary - Miskolc
702   Szabó Péter - Hungary - Budapest
703   Sorbán Pál Tiborné - Hungary - Kecskemét
704   Nagy Sandor - Hungary - Debrecen
705   Boncz Emil - Germany - Bensheim
706   Fábián Mária - Hungary - Eger
707   Sandor Tunde - Germany - München
708   Rozek László - Hungary - Gyula
709   Czigler Ferenc - Hungary - Budapest
710   Törő Gábor - Hungary - Sárospatak
711   Tompos Gábor - Hungary - Budapest
712   Kovacs Anna - United States - Wallingford, Ct
713   Erdő Lenke - Hungary - Budapest
714   Manner József - Hungary - Mór
715   Veres Sándor - Hungary - Budapest
716   Dr Darvasi Ágnes - Hungary - Budapest
717   Jandó Ilona - Hungary - Pásztori
718   Dr. Péterffy Árpád - Sweden - Linköping
719   Pikáli Róbert - Slovakia - Gúta
720   Szabó Antal - Hungary - Polgár
721   Erdélyi Jolán - Slovakia - Levice-léva
722   Papp István - Hungary - Debrecen
723   Mécs László - Hungary - Szeged
724   Farkas Mária - Hungary - Szeged
725   Bereczky Sándor - Sweden - Stockholm
726   Bereczky Veress Biborka - Sweden - Stockholm
727   Petro Csaba - Germany - Reichshof
728   Cságoly Péterfia Béla - Hungary - Pomáz
729   Asztalos Zoltán - Hungary - Sárospatak
730   Lörincz Levente Pál - Austria - Baden
731   Raffay Emese - Hungary - Nyíregyháza
732   Krupla Zoltán - Hungary - Keszthely
733   Krupláné Nagy Ágnes - Hungary - Keszthely
734   Aba Béla - Hungary - Budapest
735   Verovszki József - Hungary - Csengele
736   Urbán Ákos - Netherlands - Almere
737   Albrecht Júlia - Hungary - Mende
738   Kerkay László - United States - Garfield, Nj
739   Horváth Zoltán András - Hungary - Budapest
740   Farkas Ik0 - United States - London
741   Ravasz Ákos László - Germany - München
742   Ravasz Ákos László - Germany - München
743   Kontes Bela - Canada - Montreal
744   Szilágyi Gabriella - Hungary - Budapest
745   Lukács Albert - Hungary - Budapest0
746   Cseh Judit - Hungary - Kenderes
747   Kovacs Zoltan - Australia - Lara 3212
748   Óhegyi György - Austria - Bécs
749   Tandel László - Slovakia - Nagycsalomija
750   Óhegyi György - Hungary - Gyöngyös
751   Óhegyi Györgyné - Hungary - Gyöngyös
752   Beáta Balláné Tandel - Hungary - Balassagyarmat
753   Óhegyi Dávid - Austria - Bécs
754   Koczka Katalin - Hungary - Rácalmás
755   Győrffy Erika - Hungary - Budapest
756   Ujfalussy Magda - Hungary - Budapest
757   Márton Szilvia - Hungary - Fülöpszállás
758   Paál Gyula - Hungary - Budapest
759   Szabó Árpád - Hungary - Sárospatak
760   Szabó Árpádné - Hungary - Sárospatak
761   Dr Gallé Tibor - Hungary - Vonyarcvashegy
762   Nagy Endre - Hungary - Budapest
763   Szabo Istvan - Australia - Melbourne
764   Dobrováné Balogh Éva - Hungary - Budapest
765   Szabo Vilma - Australia - Melbourne
766   Erdei Gyula - Hungary - Túrkeve
767   Sipos István - Hungary - Sárospatak
768   Szabo Romeo Steven - Australia - Melbourne
769   Szabo Lily Alexandra - Australia - Melbourne
770   Tőkés Ábel - Hungary - Mány
771   Szabo Lily Alexandra - Australia - Melbourne
772   Nagy Zsolt - Hungary - Sárospatak
773   Dr Molnárné Mezei Katalin - Hungary - Hajdúböszörmény
774   Jakab Márta - Hungary - Budapest
775   Szolga József - Hungary - Veresegyház
776   Szolga Judit - Hungary - Veresegyház
777   Szolga Borbála Edit - Hungary - Veresegyház
778   Ifj. Szolga József - Hungary - Veresegyház
779   MolnÁr JÓzsefnÉ - Hungary - Budapest
780   MolnÁr JÓzsef - Hungary - Budapest
781   Negrai Levente - Hungary - Budapest
782   Dr Rönky József - Hungary - Budapest
783   Imre Karoly Mondok - Hungary - Monostorapati
784   Balogh David - Hungary - Siklós
785   Imre Karolyne Mondok - Hungary - Monostorapati
786   Margit Mondok - Hungary - Veszprém
787   Ifj. Imre Károly Mondok - Germany - München
788   Boglárka Mondok Morvai - Germany - München
789   Boglárka Mondok Morvai - Germany - München
790   Hibbey Zsombor - Hungary - Visegrád
791   Hayek Horst - Hungary - Budapest
792   Fehér István - Slovakia - Komárom
793   Hatvany LÁszlÓ - Hungary - Budapest
794   Hayek Ibolya - Hungary - Budapest
795   Dr. Gürtesch Laura - Germany - Herbolzheim
796   Szvorák István - Slovakia - Fülek
797   Fóthy Sándor - Slovakia - Oroszka
798   Molnár Szabolcs - Hungary - Tapolca
799   Halász László - Slovakia - Gúta
800   Feketéné Tóth Bernadett - Hungary - Detk Magyarország
801   Vargová Klára - Slovakia - Komárno
802   Laczó Éva - Hungary - Sárospatak
803   Zemlényi Zoltán - Hungary - Budapest
804   Onodi Attila - Hungary - Sződ
805   Csanaky Eleonóra - Slovakia - Bratislava
806   Csanaky Eleonóra - Slovakia - Bratislava
807   Nagy Sandorne - Hungary - Szeged
808   Sipos István - Hungary - Budapest
809   Virágh László - Hungary - Budapest
810   Fónagy Miklós - Hungary - Kosd
811   Hódi Antónia - Hungary - Budapest
812   Dr Bakcsy György - Hungary - Solymár
813   Hódi Csaba - Hungary - Budapest
814   Hódi Bence - Hungary - Budapest
815   Hingyi Gábor - Hungary - Budapest
816   Bakcsy Johanna - Hungary - Budapest
817   Kerekes András Id. - Slovakia - Búcs-felvidék
818   Sándor László - Hungary - Jászfényszaru
819   Fehér Erzsébet - Slovakia - Révkomárom
820   Szegedi Istvánné - Hungary - Sárospatak
821   Sukola Róbert - Slovakia - Révkomárom-felvidék
822   Hodossy Zsuzsanna - Hungary - Budapest
823   Szabó Péter - Hungary - Érsekvadkert
824   Fülöp Mihaly - Germany - Wiehl
825   Csucsi Béla - Hungary - Hernádnémeti
826   Gillich Éva - Hungary - Soltvadkert
827   Csémy Ernő - Slovakia - Patas
828   Horváth Balázs - Hungary - Budapest
829   Szőke Sándor - Hungary - Dunaújváros
830   Tóth Pálné - Hungary - Hidvégardó
831   Balogh Katalin - Slovakia - Komárom
832   Czirók Ede - Hungary - Budapest
833   Iványi Sándor - Hungary - Debrecen
834   Lányi Zsolt - Hungary - Solymár
835   Szabó-pintér Dóra - Hungary - Úny
836   Koroján József - Hungary - Maglód
837   Gaál Zsuzsanna - Hungary - Budapest
838   Kovács Lóránt - Hungary - Miskolc
839   Kovács ,dr Prika Lórántné ,mária - Hungary - Miskolc
840   Kalmár Zsolt - Hungary - Budapest
841   Gabri Rudolf - Slovakia - Nagykapos
842   Mátyás László - Hungary - Budapest
843   Krausz Illés - Hungary - Budapest
844   Bicskei István - Hungary - Makó
845   Kristóf Rozália - Slovakia - Komárno
846   Gróf Bethlen István - Hungary - Budapest
847   Tőkés Veronika - Hungary - Mány
848   Molnár Krisztina - Hungary - Békéscsaba
849   Gróf Bethlen Éva - Hungary - Budapest
850   Dezső Zoltán - Hungary - Debrecen
851   Nemcek Jozef - Slovakia - Trnava
852   Osztotics Milán - Hungary - Székesfehérvár
853   Teleki István - Sweden - Norrköping
854   Osztotics Csabáné - Hungary - Székesfehérvár
855   Mészáros Roman - United Kingdom - Manchester
856   Benedek Ilona Magdolna - Hungary - Vác
857   Pogatsa Gabor - Hungary - Budapest
858   Pogatsa Gaborné - Hungary - Budapest
859   Dr. Makkai Béla - Hungary - Budapest
860   Beján Kinga - Hungary - Tiszafüred
861   Iványi Ferenc - Hungary - Bicske
862   Szentandrási Virág - Slovakia - Galanta
863   Galambos Károly - Hungary - Budapest
864   Erdő László - Hungary - Budapest
865   VÁjer Etelka - Hungary - Szolnok
866   Alexovics György - Hungary - Budapest
867   Hartai Márta - Hungary - Budapest
868   Lohner Roland - Hungary - Budapest
869   Gellérd István - Hungary - Budapest
870   Dezső János - Germany - Güglingen
871   Kiss Árpád - Hungary - Kőszeg
872   Orosz Éva - Hungary - Csákvár
873   Pethő Attila István - Hungary - Békéscsaba
874   Balló Andrea - Hungary - Szeged
875   Molnár Sándorné - Hungary - Debrecen
876   Ipach Lászlóné - Hungary - Bicske
877   Lovász Gabriella - Slovakia - Csallóközaranyos
878   Simon Huba Botond - United Kingdom - London
879   Szabó Sándor - Hungary - Budapest
880   Ondruss Istvánné - Hungary - Budapest
881   Sipos Mihály - Hungary - Budapest
882   Rezsőházy Rudolf - Belgium - Limal
883   Győri Márton - Hungary - Vác
884   Dweik Ádám - Hungary - Szeged
885   Klementis Csilla - Hungary - Budapest
886   Zsigmond Szilveszter - Hungary - Érd -lemhény
887   Botez Katalin - Hungary - Balatonfüred
888   Reményi János - Belgium - Arlon
889   Hanuderné Kántor Erzsébet - Hungary - Sarospatak
890   Nilsson Gyöngyvér - Sweden - Mölndal
891   Dr. Berényi Károly - Hungary - Hódmezővásárhely
892   Gereben Ferenc - Hungary - Budapest
893   Molnar Julia - Canada - Kitchener
894   Dr. Szathmáry Artúr - Peru - St. Wattson
895   Molnar Andras - Canada - Kitchener
896   Molnar Sarolta - Canada - Kitchener
897   Molnar Andras - Canada - Kitchener
898   Bodoni Lind Anikó - Sweden - Väster?s
899   Engi Róbert - Hungary - Budapest
900   Lind Brage - Sweden - Vasteras
901   Bodoni Dénes - Sweden - Örebro
902   Dr.pethő Attila István - Hungary - Békéscsaba
903   Pásztor Áron - Hungary - Rétalap
904   Deák János Dénes - Sweden - Stockholm
905   Szabó Sándor - Hungary - Székesfehérvár
906   Litavszky Zsolt - Hungary - Dabas
907   Dr. Andrásy Gyula - Hungary - Újkígyós
908   Vicenová Anna - Slovakia - Svätý Peter
909   Lőrincz Attila - Hungary - Pilismarót
910   Kiss István - Hungary - Sárospatak
911   Jaraine Czika Szidonia - Hungary -
912   Jarai Gabor - Hungary - Csolnok
913   Galambos Ella - Slovakia - Somorja
914   Kiss Apor - Hungary - Budapest
915   Gödri-mártis Károly - Sweden - Malmö
916   Dr. Kis András - Hungary - Hódmezővásárhely
917   Szabó Tamás - Slovakia - Deáki/diakovce
918   Gödri-mártis Ilona - Sweden - Malmö
919   Both Tibor - France - Lyon
920   Dr. Ferencz Csaba - Italy - Roma
921   Liptay György - Hungary - Budapest
922   Balogh Fanni - Hungary -
923   Csurcsia Pál - Hungary - Tököl
924   Csurcsia Pálné - Hungary - Tököl
925   Dr.nagy Sándor - Hungary - Szeged
926   Kucza Alpár - Hungary - Budapest
927   Máthé Kinga - Hungary - Budapest
928   Bschaden Emil - Hungary - Budapest
929   Mezey Rozália - Hungary - Budapest
930   Laczó Éva - Hungary - Sárospatak
931   Antal Kinga - Germany - Koln
932   Mezey Rozália - Hungary - Budapest
933   Galambos Lászlo - Slovakia - Somorja
934   Hobán Ilona - Hungary - Gyód
935   Virág László - Hungary - Gyód
936   Marton Árpád - Hungary - Szeged
937   Fekete Sándorné - Hungary - Budapest
938   Földházi István - Hungary - Sárospatak
939   Fekete Sandor - Hungary - Budapest
940   Gáspár Dénes - Hungary - Budapest
941   Galambos Ella - Slovakia - Somorja
942   Málnás Csilla-mária - Hungary - Solymár
943   Tarnavölgyi Béla - Hungary - Sárospatak
944   Tarnavölgyi Béláné - Hungary - Sárospatak
945   Igari Imre - Hungary - Székesfehérvár
946   Balint Bela - Hungary - Sarospatak
947   Robinek Ferenc - Hungary - Budapest
948   Gellai Katalin - Hungary - Dévaványa
949   Sasvári Sándor - Hungary - Csömör
950   Nagy Judit - Hungary - Budapest
951   Kiss Endre József - Hungary - Sárospatak
952   Dr. Pálmai Tamás István - Hungary - Bekes
953   Jakabos Gyula - Hungary - Budapest
954   Pénzár Krisztián - Hungary - Budapest
955   Halmágyi Attila - Hungary - Tata
956   Finna Szilveszter - Hungary - Budapest
957   Végh János - Hungary - Gödöllő
958   Telea Ilona - Germany - Köln
959   Szikszay Ferencné - Hungary - Budapest
960   Belley Kinga - Hungary - Budapest
961   Madár János - Hungary - Budapest
962   L A J O S Attila - Hungary - Siófok
963   Fekete Balázs - Hungary - Budapest
964   Barna József - Hungary - Dunaújváros
965   Dr. Pálmai Mátyás - Hungary - Budapest
966   Kanyár Erika - Hungary - Veszprém
967   Dr. Varga András László - Germany - Berlin
968   Polgár Ferenc - Hungary - Budapest
969   Boroska Marica - Hungary - Budapest
970   Vámos László - Hungary - Békés
971   Kalapács Mihály - Hungary - Budapest
972   Kalapács Mihályné - Hungary - Budapest
973   Jancsin Krisztina - Hungary - Budapest
974   Vikidál Gyula - Hungary - Budapest
975   Egri Zoltán - Hungary - Eger
976   Pint Tibor - Slovakia - Komárom
977   Nemet Margaret - United States - Vieques, Puerto Rico
978   Kovács Gabriells - Hungary - Budapest
979   Kuki Atilla - Hungary - Miskolc
980   Kuki Rozália - Hungary - Miskolc
981   Bori Katalin - Ireland - Cork
982   Dervadelin Ferenc - Hungary - Budapest
983   Baka Karoly - Canada - Montreal
984   Kiss-simon Miklós - Hungary - Mátraszőlős
985   Cziczer Katalin - Hungary - Sárospatak
986   Szabó-gyöne Erika - Hungary - Budapest
987   Bencze Gábor - Hungary - Budapest
988   Dávid Tibor - Hungary - Budapest
989   Tóth Mihály - Hungary - Sárospatak
990   Neszvecskó Dezső - Hungary - Budapest
991   Dr.dezsö - Lakatos Adele - Germany - Güglingen
992   Lakatos István - Germany - Güglingen
993   Lakatos Julia-jeanette - Germany - Güglingen
994   Bartha Ferenc - Hungary - Tiszavasvári
995   Gerencsér Károly - Hungary - Budapest
996   Bartha Márta - Hungary - Tiszavasvári
997   Sal Lajos Miklós - Hungary - Sopron
998   Bíró József - Hungary - Budapest
999   Dr. Szigeti Judith - Hungary - Gárdony
1000   Andrássy István - Slovakia - Somorja
1001   Becze Zoltán - Hungary - Várpalota
1002   Braun Attila - Hungary - Sárospatak
1003   Sago Terezia Iolanda - Hungary - Szazhalombatta
1004   Szabó Piroska - Hungary - Debrecen
1005   Kiss József - Hungary - Sárospatak
1006   Klutsik György Székely-magyar Nemzetőrség Pk - Hungary - Budapest
1007   Krausz Zsuzsanna - Hungary - Budapest
1008   Bíró Monika - Hungary - Sárospatak
1009   Zsitnay Ferencné - Hungary - Budapest
1010   Fábián Tamás - Hungary - Budapest
1011   Dr.szabó Aladárné - Hungary - Budapest
1012   Dr. Tempfli Imre - Germany - Stuttgart
1013   Cselényi István Gábor - Hungary - Pilismarót
1014   Klima János - Hungary - Sárospatak
1015   Sengel Ferenc - Hungary - Szigetszentmiklós
1016   Dr.kis-erdei Ildikó - Hungary - Szedres
1017   Sándor-kerestély Ferenc - Hungary - Bélés
1018   Bodnár László - Hungary - Sátoraljaújhely
1019   Bodrogi Péter - Hungary - Debrecen
1020   Léber György - Hungary - Budapest
1021   Szabo Janos - Hungary - Vac
1022   Berta Zsolt - Hungary - Pomáz
1023   Steinbrunner Tibor - Hungary - Siklós
1024   Ivanics Imréné - Hungary - Bicske
1025   Nagy György - Hungary - Vajdacska
1026   Nagy Szilvia - Hungary - Vajdacska
1027   Rakovszky Márton István - Germany - Mögling Taufkirchen/vils
1028   Nagy Tibor - Hungary - Szeged
1029   Náray-szabó Gábor - Hungary - Budapest
1030   Balázs Ágnes - Hungary - Budapest
1031   Király Levente - Hungary - Budapest
1032   Kiraly Levi - United Kingdom - Northampton
1033   Grossmann Willy - Germany - Ulm
1034   Ferenc János - Hungary -
1035   Borsi Ferenc - Hungary - Pozsony
1036   Barany Esther - Germany - Nürnberg.
1037   Péterfia Mária - Hungary - Pomáz
1038   Péterfia Béláné - Hungary - Pomáz
1039   Czibulás Gabor & Anne-rose - Germany - München
1040   Helfferich Frigyes - Hungary - Telki
1041   Tollas Tibor - Hungary - SiklÓs
1042   Bán Zsolt - Hungary - Miskolc
1043   Mészáros Sándor - Hungary - Jászladány
1044   Tóth Tamás - Hungary - Sárospatak
1045   Vámos Zoltán - Hungary - Békés
1046   Urbán Károlyné - Hungary - Nyíregyháza
1047   Urbán Edit - Hungary - Nyíregyháza
1048   Czupy Éva - Hungary - Nemesbük
1049   Czupy József - Hungary - Nemesbük
1050   Schötteler Stefan - Germany - Weseke
1051   Szentkereszty György - Austria - Innsbruck
1052   Schötteler Gisela - Germany - Oeding
1053   Horváth Tibor - Germany - Geesthacht
1054   Czenki Attila - Hungary - Szombathely
1055   Eperjesi András - Hungary - Debrecen
1056   Schötteler Erika - Germany - Borken
1057   Borok Ferenc - Hungary - Tök
1058   Czenki Attiláné - Hungary - Szombathely
1059   Biró Andrea - Italy - Milan
1060   Veress Csaba - Sweden - Halmstad
1061   Schötteler Sebastian - Germany - Nürnberg
1062   Eperjesi Imola - Hungary - Gyömrő
1063   Eperjesi Berta - Hungary - Gyömrő
1064   Veress Enikö - Sweden - Halmstad
1065   Pók Aladár - Netherlands - Amsterdam
1066   Laskovics Pál - Netherlands - Rotterdam
1067   Keserű Márta - Hungary - Berhida-peremarton
1068   Keserű Béla - Hungary - Berhida-peremarton
1069   Dr. Nagy Elemér - Hungary - Sződ
1070   Meleg Csilla - Hungary - Pécs
1071   Rezsőházy Rudolf - Belgium - Limal
1072   Dobolyi László Levente - Hungary - Cserszegtomaj
1073   Szekszárdi Ferenc - Hungary - Nyíregyháza
1074   Tóth Magdolna - Hungary - Debrecen
1075   Komlóssi Gyula - Hungary - Debreen
1076   Moldován György - Hungary - Budapest
1077   Juhász Rozália - Hungary - Budapest
1078   Juhász Olivér János - Hungary - Budapest
1079   Péterfai Mária - Hungary - Budapest
1080   Kamecker Beáta - Hungary - Budapest
1081   Kántás Zoltán - Hungary - Szombathely
1082   Bartók Adrián - Hungary - Budapest
1083   Lengyel Szabolcs - Hungary - Kisvárda
1084   Lengyelné Dr.tóth Éva Mária - Hungary - Kisvárda
1085   Székely Zsolt - Hungary - Miskolc
1086   Rakovszky György - Hungary - Budapest
1087   Prof.dr.dr.zilahy Miklós - Germany - Giessen
1088   Nádasdy János - Germany - Hannover
1089   Gajdos Teréz - Hungary - Cegléd
1090   Telegdy Álmos - Hungary - Budapest
1091   Fazakas Csaba Zoltán - Hungary - Erdőkertes
1092   Telegdy Zoltán - Hungary - Budapest
1093   Ágoston Tibor - Hungary - Debrecen
1094   Mátyus András - Germany - Stockstadt
1095   Rátkai Gáborné - Hungary - Budapest
1096   Ballabás Mihály - Hungary - Budapest
1097   Bolváry Gellért - Italy - Vicenza
1098   Dr.marosi Laszlo - Germany - Ludwigshafen
1099   Marosi Gabriella - Germany - Ludwigshafen
1100   Ballán Mária - Hungary - Galgamácsa
1101   Böjthe Ildikó - Hungary - Tác
1102   Farkas Miklós Zsombor - Hungary - Tác
1103   Németh Mihály - Hungary - Kecskemét
1104   Farkas Miklós Zsombor - Hungary - Tác
1105   Dr Heid Lóránt - Hungary - Budapest
1106   Hetey László - Germany - Berlin
1107   Urbán Akos A. - Netherlands - Almere
1108   Balassa Imre - Germany - Schwalbach/ts
1109   Osvath Mihaly - Hungary - Veresegyhaz
1110   Sohár Pál - Hungary - Budapest
1111   Mihok Csaba - New Zealand - Auckland
1112   Réthy Mária - Germany - Wiesbaden
1113   Kiss László - Hungary - Nagykanizsa
1114   Zakar Katalin - Germany - Mainz
1115   Szilvágyi Gábor - Hungary - Budakeszi
1116   Szabó Márton - Hungary - Budapest
1117   Burián Mária - Hungary - Budapest
1118   Szabó Levente - Hungary - Hódmezővásárhely
1119   Pintér Zsófia - Hungary - Budapest
1120   Kovács Sándor - Hungary - Kecskemét
1121   Sikora Attila - Hungary - Sárospatak
1122   Martin Andrea - Germany - Ladenburg
1123   Sikora Markó - Hungary - Sárospatak
1124   Tálosi Péter - Hungary - Nagykanizsa
1125   Tamási Attila - Hungary - Budapest
1126   Dr Mészáros Kálmánné - Hungary - Sárospatak
1127   Tamási Attila Lászlóné - Hungary - Budapest
1128   Lovász László - Hungary - Nagykanizsa
1129   Haenlein Katalin - Germany - Münster
1130   Murányi Veronika - Hungary - Budapest
1131   Oláh Róbert - Hungary - Budapest
1132   Jahoda Ernő István - Hungary - Ráckeve
1133   Zsikó Mihály - Hungary - Szeged
1134   Nyéki Mária - Hungary - Budapest
1135   Czibolya Bence - Hungary - Gyöngyös
1136   Szakács Erzsébet - Hungary - Sülysáp
1137   Szakács István - Hungary - Sülysáp
1138   Szakács Barna - Hungary - Sülysáp
1139   Körmöci Ildikó - Germany - Dreieich
1140   SzabÓ István - Hungary - Mezőberény
1141   Szabó Lászlóné - Hungary - Szeged
1142   Balogh Tamás - Hungary - Sárospatak
1143   Csáji László Koppány - Hungary - Budapest
1144   Kántor Mária - Hungary - Tiszaföldvár
1145   Dr. Szolga Ferencné - Hungary - Martfü
1146   Mándoky Eszter - Hungary - Pécel
1147   Gottlieb Albert - Germany - D 89179 Beimerstetten
1148   Czabafi Csaba - United States - Chicago
1149   Szász Szabolcs - Hungary - Ráckeve
1150   Dienes Eszter - Germany - München
1151   Vitéz Detre Gyula László - Canada - Montreal,qc.canada,
1152   Bánhegyi Zoltán - Canada - Oshawa, Kanada
1153   Bánhegyi Erzsébet - Canada - Oshawa, Kanada
1154   Donath Ferenc - United Kingdom - Northallerton
1155   Janits Béla - Hungary - Nagykovácsi
1156   Somodi István - Hungary - Mártély
1157   Dobrova Éva - Hungary - Budapest
1158   Bartus Lászlo - Hungary - Budapest
1159   Andrásy Emília - Hungary - Budapest
1160   Andrásy Boglárka - Hungary - Budapest
1161   Paulovics Paulovics Tamás - Hungary - Szentes
1162   Nagy László - Slovakia - Somorja
1163   Lamp Gabriella - Hungary - Budapest
1164   Fekete Edit - Hungary - Veszprém
1165   Pataki Ferenc - Hungary - Dunavecse
1166   Wabrosch Katalin - Hungary - LeÁnyfalu
1167   Nagy Ernő - Hungary - Fót
1168   Mészáros / Mesaroš Zoltán / Zoltan - Serbia and Montenegro - Subotica / Szabadka
1169   Buvár Géza - Hungary - Szentendre
1170   Sándor János - Hungary - Szeged
1171   Kiss József - Germany - Detmold
1172   Vhompoth Hompoth Zoltán - Hungary - Vecsés
1173   Kónya Dorián - Hungary - Budapest
1174   Kónya Dorián - Hungary - Budapest
1175   Jakab Tivadar - Hungary - Veszprém
1176   Harmat József - Hungary - Várpalota
1177   Jakab Lujza - Hungary - Veszprém
1178   Krisztin Zoltán - Hungary - Budapest
1179   Benedek Leventéné - Hungary - Budakalász
1180   Göde Sándor - Hungary - Örbottyán
1181   Göde Hajnalka - Hungary - Örbottyán
1182   Göde Göde Attila-csaba - Ireland - Belfast
1183   Göde Bozália - Hungary - Örbottyán
1184   Nagy József István - Hungary - Debrecen
1185   Moldován Anett - Hungary - Nyíregyháza
1186   Burchard Martha - Germany - Geesthacht
1187   Czenki Balázs - Hungary - Szombathely
1188   Pilhoffer Zsombor - Hungary - Szombathely
1189   Kántás Bence - Hungary - Szombathely
1190   Sándor Nagy - Hungary - Ercsi
1191   Sándorné Nagy - Hungary - Ercsi
1192   Margitay Zoltánné - Hungary - Budapest
1193   Kalmár Tibor - Germany - 65817 Eppsteinhm3ghq
1194   Farkas Pál - Hungary - GyŐr
1195   Dolmanyos Laszlo - Hungary - Nagykanizsa
1196   Dömötör János - Hungary - GyŐr
1197   Borbás Zsigmond - Germany - Detmold
1198   Vágási Eszter Katinka - Slovakia - Felsőszeli
1199   Honner Istvánné - Hungary - Győr
1200   Fekete György - Slovakia - Ipolkeszi
1201   Kapas Istvan - Sweden - Ramstalund
1202   Örvényesi Edit - Hungary - Balatonfüred
1203   Toth Laszlo - Sweden - Uppsala
1204   Brassai Csaba - United States - Chicago
1205   Hriastély Márton - Slovakia - Somorja
1206   Tanászi Ábel - Hungary - Sárospatak
1207   Márton Zsolt - Hungary - Budapest
1208   Nagy Gizella - Hungary - Debrecen
1209   Deák- Fogarasi László Ede - Hungary - Tótkomlós
1210   Végh Judit - Hungary - Göd
1211   Deák- Fogarasi András - Hungary - Miskolc
1212   Deák- Fogarasi Klementina - Hungary - Miskolc
1213   Molnar Miklos Istvan - France - St Georges D'orques
1214   Mátis István - Hungary - Szentlőrinc
1215   Pozbai Zsuzsanna - Hungary - Sárospatak
1216   Bocsor László - Hungary - Gyöngyöspata
1217   Baján Györgyné - Hungary - Budapest
1218   Lengyel Zoltán - Slovakia - Marcelháza
1219   Bordács Miklós - Hungary - Budapest
1220   Koi Erika - Hungary - Kótaj
1221   Császár Erika - Hungary - Sárospatak
1222   Bojtos László - Hungary - Kótaj
1223   Donkó József - Hungary - Sárospatak
1224   Magyari Klára - Hungary - Budapest
1225   Kocsis Eleonóra - Hungary - Budapest
1226   Dobos Zsuzsanna - Hungary - Győr
1227   Dobos József - Hungary - Győr
1228   Hadházy Péter - Hungary - Novaj
1229   Bolgar Jeno - Canada - Toronto
1230   Hadházyné Csépe Hajnalka - Hungary - Novaj
1231   Győrey Attila - Hungary - Budapest
1232   Csepely Péter - Hungary - Budapest
1233   Dr. Ravasz Gábor - Hungary - Piliscsaba
1234   Csepely Péterné - Hungary - Budapest
1235   Földesi Mária - Hungary - Ecsegfalva
1236   Ricsey Edit - Hungary - Budapest
1237   Dr. Ravasz Gáborné - Hungary - Piliscsaba
1238   Kemenes Melinda - Sweden - Göteborg
1239   Csomós Vilmos - Hungary - Úrhida
1240   Kiss Attila - Hungary - Miskolc
1241   Sükösd Tünde - Hungary - Somogygeszti
1242   Sükösd Árpád - Hungary - Somogygeszti
1243   Domonkos Tamás - Hungary - Bolhás
1244   Mészáros Mészáros Sándor - Hungary - Békés
1245   Fazekas Balogh István - Hungary - Sárospatak
1246   Domonkos Fanni - Hungary - Bolhás
1247   Bulányiné Kiss Andrea - Hungary - Budapest
1248   Gellér Christina - Hungary - Abony
1249   Mérey Sándor - Hungary - Budapest
1250   Nagy Katalin - Hungary - Kaposvár
1251   Wenczler Béla - Hungary - Nagykanizsa
1252   Soós Tamás - Hungary - Budapest
1253   Veress Árpád - Hungary - Budapest
1254   Csuka György - Hungary - Budapest
1255   Dobolyi Edit Mária - Hungary - Cserszegtomaj
1256   Balint Istvan - Hungary - Budapest
1257   Kiss Bálint - Hungary - Budapest
1258   Kremzer Mária - Hungary - Budapest
1259   Kohut Dénes - Hungary - Budapest
1260   Kozma Lóránt - Hungary - Bakonyszentlászló
1261   Kolos Mihály - Hungary - Győr
1262   Kovács Péter - Hungary - Budapest
1263   Sajtos Otília - Hungary - Érd
1264   Mikes Ádám - Hungary - Debrecen
1265   Juhász-piskolti Andrea - Hungary - Debrecen
1266   Szorcsik Ákos - Serbia and Montenegro - Senta
1267   Tiefbrunner Anna - Hungary - Solymár
1268   Kovács György - Hungary - Törökszentmiklós
1269   Ifj. Kovács György - Hungary - Törökszentmiklós
1270   Kovács Györgyné - Hungary - Törökszentmiklós
1271   Kovács Renáta - Hungary - Törökszentmiklós
1272   Kovács Gergely - Hungary - Tésa
1273   Takács László - Hungary - Mernye
1274   Kovács Károlyné - Hungary - Szada
1275   Kovács Károly - Hungary - Szada
1276   Dr.mertz Katalin - Hungary - Budapest
1277   Dr. Répássy Gábor - Hungary - Budapest
1278   Dr. Répássy Gábor Déne - Hungary - Bodapest
1279   Dr.répássy Gábor Dénes - Hungary - Budapest Xiv
1280   Mertz Jánosné - Hungary - Budapest
1281   Benke Tamás - Hungary - Verőce
1282   Toldy Lajos - Hungary - Tatabánya
1283   Toldy Lajosné - Hungary - Tatabánya
1284   Somogyi Zsolt - Hungary - Tatabánya
1285   Máthé Dénes - Hungary - Budpest
1286   Sajgó Teréz - Hungary - Százhalombatta
1287   Krausz István - Hungary - Százhalombatta
1288   Dr Jármay Katalin - Hungary - Szeged
1289   Veszely Péter - Hungary - Budapest
1290   Nyárasdi Zsombor - Hungary - Budapest
1291   Magos Irma - Hungary - Tápiószecső
1292   Sleisz Kristóf - Hungary - Isaszeg
1293   Szaniszló András - Hungary -
1294   Szaniszló Márton - Hungary -
1295   Szaniszló Zsófia - Hungary -
1296   Eszterhai Zsuzsa - Hungary -
1297   Halmy Peter - Hungary -
1298   Eszterhai Zsuzsa - Hungary -
1299   Bárány Péter - Hungary - Budapest
1300   Szabó Erzsébet - Hungary - Budapest
1301   Szabó János - Hungary - Budapest
1302   Szabó Sándor - Hungary - Budapest
1303   Hajdu GÁbor - Hungary - Lengyeltóti
1304   Pintér Attila - Australia - Melbourne
1305   Csóti György - Hungary - Budapest
1306   Pintér Krisztina - Australia - Melbourne
1307   János Hajnalka - Hungary - Gyula
1308   Kanyó Márton - Hungary - Budapest
1309   Tanka László - Germany - Stuttgart
1310   Rakovszky Rozalia - United States - Brooklyn,ny
1311   Győri András - Germany - Detmold
1312   Sulak Frank - United States - Fallbrook
1313   Vargyas Brigitta - Hungary - Budapest
1314   Marik György - Hungary - Budapest
1315   Szőts Béla - Hungary - Bonyhád
1316   Jakabné Baján Ilona - Hungary - Budakeszi
1317   Dr Baján Miklós Béla - Hungary - Szombathely
1318   Paál Gyuláné - Hungary - Budapest
1319   Fabricius Erzsébet - Denmark - Gr?sten
1320   Kiss Sándor Ernő - Hungary - Hódmezővásárhely
1321   Sebők Ákos - Hungary - Sárospatak
1322   Peter Gavril - Australia - Sydney/australia
1323   Peters Attila - Australia - Sydney/australia
1324   Chung Zita Tunde - Australia - Sydney/australia
1325   Aros János - Hungary - Sárospatak
1326   Benedek Magdolna - Hungary - Budapest
1327   Szabó Attila - Hungary - Budapest
1328   Csekkné Fekete Éva - Hungary - Nyíregyháza
1329   Barabás János - Hungary - Budapest
1330   Balázs Tamás - Hungary - Veszprém
1331   Sándor Zoltán - Hungary - Liszó
1332   Madaras Ádádm - Hungary - Budaörs
1333   Semerédy-schmerzing Ilona - Hungary - Budapest
1334   Schmerzing Péter - Austria - Völkermarkt
1335   Temesvári Jenő - Hungary - Nagykanizsa
1336   Bálint Balázs - Hungary - Vecsés
1337   Péntek Viktor - Hungary - Isaszeg
1338   Kövesi SÁndor - Hungary - SÁrospatak
1339   Konyhai Ottó - Hungary - Budaörs
1340   Bóka László - Hungary - Győr
1341   Kerchner Zsolt - Hungary - Sárospatak
1342   Balogh István - Hungary - Sárospatak
1343   Szomolányi Péter - Hungary - Budapest
1344   Balogh Ifj István - Hungary - Sárospatak
1345   Boros Anikó Rózsa - Hungary - Sátoraljaújhely
1346   Orbán Orbán Gizella - Hungary - Budapest
1347   Szilágyi Tamás - Hungary - Martfű
1348   Wieland Albert - Hungary - Solymár
1349   Szabó Sándor - Hungary - Sárospatak
1350   Punyi Gyula - Hungary - Cigánd
1351   Dr. Hatvany Béla Csaba - Germany - Berlin
1352   Sztupkay Zsolt - Hungary - Üröm
1353   Hoffer Zoltán - Hungary - Vecsés
1354   Jánkfalviné Lénárt Lldikó - Hungary - Nyíregyháza
1355   Sasi Gábor - Hungary - Sárospatak
1356   Molnár Imre - Slovakia - Tornalja
1357   Nagy János - Hungary - Magyarnándor
1358   BÉda Ferenc - Hungary - Nagykanizsa
1359   Mihalik Béla Vilmos - Hungary - Budapest
1360   Zayzon Éva - Hungary - Izsák
1361   Dr.zayzon Gábor - Hungary - Izsák
1362   Majoran Roza - Germany -
1363   Karacs Mónika - Hungary - Sárospatak
1364   Majoran Csaba - Germany -
1365   Barkó József - Hungary - Sárospatak
1366   Nagy Árpád - Hungary - Izsák
1367   Mátyus Dezső - Hungary - Budapest
1368   Horváthné Temesvári Rozália - Hungary - Budapest
1369   Szabó Roland - Hungary - Úny
1370   Török Blanka Csilla - Hungary - Budapest
1371   Várterész Andrásné - Hungary - Pilisvörösvár
1372   Csősz Réka - Germany - Karlsruhe
1373   Hunyady László - Hungary - Budapest
1374   Dömötör Sándor - Hungary - Budapest
1375   Szabó Csaba Tamás - Hungary - Budapest
1376   Reicher Péter - Hungary - Budapest
1377   Jancsó Antal - Hungary - Tahitótfalu
1378   Mátéffy Balázs - Hungary - Budapest
1379   Lantody Matyas - Germany - Karlsruhe
1380   Szabó Dávid - Slovakia - Felsőpatony
1381   Balázsi László - Hungary - Füzesgyarmat
1382   Balázsi Mária - Hungary - Füzesgyarmat
1383   Takács Erzsébet Kornélia - Hungary - Izsák
1384   Prezenszki Zsuzsa - Hungary - Budapest
1385   Gallyas Ferenc - Hungary - Pécs, Nagydeindol-tető Dűlő 3
1386   Auer Tibor - United Kingdom - Cambridge
1387   Csorba Gábor - Hungary - Érd
1388   Pál József - Hungary - Pécs
1389   János József - Hungary - Pécs
1390   Farkas András - Hungary - Piliscsaba
1391   Jaksa Attila - Hungary - Budapest
1392   Fazekas Sándor - Hungary - Nyíregyháza
1393   Faváry Gábor - Hungary - Budapest
1394   Marczi Gábor - Hungary - Sárospatak
1395   Losonczi Éva - Hungary - Debrecen
1396   Horváth Istvánné - Hungary - Tatabánya
1397   Nagy Attla, Géza - Hungary - Edelény
1398   Nagy Attila, Gézáné - Hungary - Edelény
1399   özv. Nagy Zsigmondné - Hungary - Edelény
1400   Rakovszky Hanna - Hungary - Budapest
1401   Szabó Miklós - Hungary - Kozármisleny
1402   Nagy Zsigmondné - Hungary - Edelény
1403   Szabó Réka - Hungary - Kozármisleny
1404   Borbély Zoltán - Hungary - Miskolc
1405   Jancsó Magdaléna - Hungary - Kőtelek
1406   Borbély Zoltánné - Hungary - Miskolc
1407   Jancsó Judit J. - Hungary - Budapest
1408   Dr Tordai Sándor - Hungary - Szeged
1409   Kőszegi Györgyné - Hungary - Sárospatak
1410   Demeter József - Hungary - Kecskemét
1411   Nagy Ágnes - Hungary - Eger
1412   Jancsó Gábor - Hungary - Budapest
1413   Jancsóné Zajzon Ágnes - Hungary - Budapest
1414   Halasz Magdolna - Hungary - Sárospatak
1415   Benedek Katalin - Hungary - Szekesfehervar
1416   G. Darázsi Anna - Hungary - Gyomaendrőd
1417   Móreh Károly - Switzerland - Zürich
1418   Török Csaba - Germany - Karlsruhe
1419   Kis-simon Csaba - Hungary - Jászárokszállás
1420   Kupásdeák György - Hungary - Budapest
1421   Tüzérné Enyedi Edit - Hungary - Sárospatak
1422   Vinkler László - Hungary - Budapest
1423   Muity Mijo - Hungary - Baja
1424   Babóczky, Dr. Ervin - Hungary - Veszprém
1425   Kundráth Györgyné - Hungary - Sárospatak
1426   Van Goldahorn Franz - Belgium - Gent
1427   Babcsányi István - Hungary - Érd
1428   Schäffer Dr. István - Hungary - Bácsbokod
1429   Berecz János - Hungary - Hódmezővásárhely
1430   Simon Zsolt - Hungary - Bogyoszló
1431   Berg Henrikné - Hungary - Újszentiván
1432   Tóth Vilmos - Switzerland - Wetzikon
1433   Sebők Gizella - Switzerland - Wetzikon
1434   Pregitzer Fruzsina - Hungary - Nyíregyháza
1435   Berg Henrik - Hungary - Újszentiván
1436   Zsebedics Attila - Hungary - Kiskunhalas
1437   Henn András - Hungary - Szigetújfalu
1438   László Bence - Hungary - Körmend
1439   Lovai Andrea Mária - Hungary - Szeged
1440   László Zoltán - Hungary - Körmend
1441   László Gergö - Hungary - Körmend
1442   Berg József Tibor - Hungary - Újszentiván
1443   Henn Alíz - Hungary - Szigetújfalu
1444   Barna Zoltán - Hungary - Budapest
1445   Sepsi Erzsébet - Austria - Bécs
1446   Salamon László - Germany - Ilsfeld
1447   Szabó Katalin - Austria - Bécs
1448   Thaler Ferencné - Hungary - Budapest
1449   Szabó János - Austria - Bécs
1450   Zsibók Mátyás - Hungary - Pilisborosjenő
1451   Vadász Csaba - United States - New York
1452   Idöseb Salamon László - Germany - Heilbronn
1453   Salamon Lászlóné - Germany - Heilbronn
1454   Tóth Zsuzsanna - Hungary - Budapest
1455   Hadverö Robert - Germany - Heilbronn
1456   Leel-Őssy Attila - Hungary - Budapest
1457   Fülöp Erika - Germany -
1458   Petres Dorottya - Germany -
1459   Dr. Hanusz Lívia Eszter - Hungary - Szeged
1460   Sprencz Dorottya - Germany -
1461   Kereszturi Mária - Hungary - Debrecen
1462   Dr. Wittmann Tibor György - Hungary - Szeged
1463   Juhasz Ferenc - Germany - Eberswalde
1464   Márkó Imola Eszter - Hungary - Budapest
1465   Sulmán Józsefné - Hungary - Veszprém
1466   Kissné Lázár Lívia - Hungary - Budapest
1467   Kasza László - Hungary - Budapest
1468   Princz Roland - Hungary - Kaposvár
1469   Lazar Albert - Germany - München
1470   Lukács-tóth Kálmán - Hungary - Gyöngyös
1471   Fülöp Zoltán - Germany - Stuttgart
1472   Nemes Ákos - Hungary - Budapest
1473   Wittner István - Hungary - Pécs
1474   Wittner István - Hungary - Pécs
1475   Tóth Tamás Béla - Hungary - Budaörs
1476   Füresz Gyula - Austria - Wien
1477   Tóth Tamás Béláné - Hungary - Budaörs
1478   Tóth Mónika - Hungary - Budaörs
1479   Wittner István - Hungary - Pécs
1480   Csatlós Balázs - Hungary - Sárospatak
1481   Kőváry Gabriella - Hungary - Sárospatak
1482   Czakó Tamás - Hungary - Budapest
1483   Andok Márta - Hungary - Pécs
1484   Becskeházi Róbert - Hungary - Sárospatak
1485   Budai Mihály - Hungary - Baja
1486   Becskeházi-kőváry Nóra - Hungary - Sárospatak
1487   Goreczki Ildikó - Hungary - Veszprém
1488   Mocsár Csaba - Hungary - Budapest
1489   Gubicza Laszlo - Hungary - Veszprém
1490   Dr Szabó László - Hungary - Budapest
1491   Dr. Tamás Gyula - Hungary - Kazincbarcika
1492   Hornyák Tamás - Hungary - Budapest
1493   Meggyes Tamás - Germany - Berlin
1494   Hajdu Péter - Hungary - Putnok
1495   Bogdándy György - Hungary - Siófok
1496   Gombos Sándor - Hungary - Gödöllő
1497   Csapó Péter - Hungary - Tata
1498   Reisweber Eva - France - Boulogne
1499   Babos Zsuzsanna - Hungary - Veszprém
1500   Nagy László - Hungary - Bp,
1501   Farkas Iván - Slovakia - Muzsla
1502   Tanko Ervin - Canada - London
1503   Tejfalussy Béla - Hungary - Budapest
1504   Brassai Imre - United States - Mishawaka
1505   Brassai Rozalia - United States - Mishawaka
1506   Brassai Timea - United States -
1507   Brassai Imre Ifj. - United States - Mishawaka
1508   Vajda Márton - Hungary - Budapest
1509   Jaksics Tamás - Hungary - Zirc
1510   Podmaniczky Miklósmé - Hungary - Budapest
1511   Nagy László - Slovakia - Nagykövesd
1512   Krivda József - Hungary - Budapest
1513   Porubcsánszki Lajos - Hungary - Budapest
1514   Deseő Attila - Hungary - Hetes
1515   Radics József - Hungary - Nagykanizsa
1516   Bornemisza Péter - Hungary - 3600 Ózd
1517   Thokoly Imre - Canada - Pincourt
1518   Thokoly Angela - Canada - Vaudreuil-dorion
1519   Takács Attila - Hungary - Siófok
1520   Molnár Imre - Hungary - Budapest
1521   Rácz Valéria - Slovakia - Kassa
1522   Lechner András - Hungary - Veszprém
1523   Palágyi István - Czech Republic - Řež Near Prague
1524   Sabjanics Miklós - Hungary - Herend
1525   Kocsi Boglárka - Hungary - Sárospatak
1526   Albrecht Sándor - Hungary - Veszprém
1527   Molnár László - Hungary - Szentgál
1528   Gyöngyösi Sándor - Hungary - Veszprém
1529   Bálint Sándor - Hungary - Balatonalmádi
1530   Rácz Zsolt - Slovakia - Kassa/kosice
1531   Golarits Miklós - Hungary - Veszprém
1532   Michtiov Mihály - Hungary - Biatorbágy
1533   Fülöp Mária Rita - Hungary - Veszprém
1534   Fejér Tamás - Hungary - Budapest
1535   Csibi Kinga - Hungary - Budapest
1536   Tóthné Barna Mária - Hungary - Kunszentmárton
1537   Ferenczy Zoltán - Hungary - Vas
1538   Molnár László - Hungary - Pécs
1539   Dr. Gara István - Hungary - Nagyatád
1540   Vörös Sándor - Hungary - 8200 Veszprém
1541   László Attila Zsolt - Hungary - Debrecen
1542   Milánkovich György - Hungary - Szombathely
1543   Bánki György - Hungary - Budapest
1544   Szelestey Polgár Attila - Hungary - Veszprém
1545   Farkas István - Hungary - Pécs
1546   Nagy Szabolcs - Hungary - Szentgál
1547   Farkasné-ferencz Erzsébet - Hungary - Pécs
1548   Nagy Anna - Hungary - Szentgál
1549   Vinnay István - Hungary - Budapest
1550   Tóth Balázs - Hungary - Polgár
1551   Deli Henriett - Hungary - Szentgál
1552   Borka Sándor - Hungary - Veszprém
1553   Horváth János András - Hungary - Pécs
1554   Verőcei János - Hungary - Budapest
1555   Fodor Sarah - Hungary - Veresegyház
1556   Simon Judit - Austria - Bécs
1557   Cseke Sándor - Hungary - Veszprém
1558   Füzék Erzsébet - Slovakia - Rozsnyó
1559   Kelemen Zsolt - Austria - Bécs
1560   Fákó Márta - Hungary - Budapest
1561   Váradi Ferenc - Hungary - Kistarcsa
1562   Váradi Ferenc - Hungary - Kistarcsa
1563   Fodor Sándor - Austria - Bécs
1564   Pongrácz Ákos - Hungary - Budapest
1565   Szőcs Attila - Hungary - Budapest
1566   Nagy Rózália - Austria - Bécs
1567   Dr.ródé Judit - Hungary - Mikolc
1568   Vörösné Varga Piroska - Hungary - Csorna
1569   Noé László - Hungary - Budapest
1570   Piroska Gyöngyi - Austria - Bécs
1571   Bártfai László - Austria - Bécs
1572   Halász Zoltán - Austria - Bécs
1573   Rigó Imre - Hungary - Vaskút
1574   Váncsa Gizella - Sweden - Malmö
1575   Rigó Gábor - Hungary - Vaskút
1576   Schnider Gyula - Hungary - Pécs
1577   Dudás Lászlóné - Hungary - Miskolc
1578   Schniderné-farkas Anita - Hungary - Pécs
1579   Schnider Brigitta - Hungary - Pécs
1580   Schnider István-mihály - Hungary - Pécs
1581   Rigóné-ferencz Aranka - Hungary - Vaskút
1582   Makányné Óvári Éva - Hungary - Kiskunfélegyháza
1583   Arnold Ildikó - Hungary - Pécs
1584   Dr Takács Dr Takács Csabáné - Hungary - Miskolc
1585   Dr Takács Csaba - Hungary - Miskolc
1586   Szandi György - Hungary - Veszprém
1587   Dr. De Jonge Jánosné - Hungary - Veszpeém
1588   Issekutz Georg - Switzerland - Rorschacherberg
1589   Gombár Péter - Hungary - Sárospatak
1590   Zsedényi József - Hungary - Nagyszénás
1591   Mr Prim.dr Puhr Franz-ferenc - Austria - Klagenfurt
1592   Hafner László - Hungary - Szentgotthárd
1593   Dr. Galgóczy Gábor - Hungary - Budapest
1594   Dr. Galgóczy Gáborné - Hungary - Budapest
1595   Vargyas Dénesné - Hungary - Budapest
1596   Vargyas Tamás - Hungary - Balatonboglár
1597   Nagy László - Hungary - Budapest
1598   Császár Beatrix - Hungary - Balatonföldvár
1599   Tóth Rebeka - Hungary - Sárospatak
1600   Segesdy Katalin - Hungary - Siófok
1601   Major Eva - Slovakia - Kosice
1602   Major Gyorgy - Slovakia - Kosice
1603   Zoltán Ilona - Hungary - Budapest
1604   Nagy Zoltán - Hungary - Törökszentmiklós
1605   Nagy Sándorné - Hungary - Sárospatak
1606   Nagy Sándor - Hungary - Sárospatak
1607   Zoltán Hunor-csaba - Hungary - Budapest
1608   Schmidt Attiláné Jeney Tímea - Hungary - Veszprém
1609   Szilvai Józsefné Ida - Hungary - Edelény
1610   Zoltán Hunor-csaba - Hungary - Budapest
1611   Kohár László - Hungary - Budapest
1612   Jeney Gézáné - Hungary - Veszprém
1613   Pongor Márta - Hungary - Budapest
1614   Iszlai Zoltán - Hungary - Budapest
1615   Piszár Zsoltné - Hungary - Solymár
1616   Tamás Attila - Hungary - Pécs
1617   Markovits Antalné - Hungary - Veszprém
1618   Dr. Landy Tamás - Hungary - Veszprém
1619   Gräff Ferenc - Hungary - Budapest
1620   Nagy Márk - Hungary - Révfülöp
1621   Eszenyi Dénes - Hungary -
1622   Németh Csaba - Hungary - Révfülöp
1623   Pál Sándor - Hungary - Veszprém
1624   Németh Csaba - Hungary - Révfülöp
1625   Braccini Éva - Hungary - Balatonkenese
1626   Várszegi Alajos - Hungary - Pécs
1627   Dr. Fáy Barnabás - Hungary - Budapest
1628   Dr. Fáy Barnabásné - Hungary - Budapest
1629   Hegedűs Tamás - Hungary - Veszprém
1630   Szedlmajer László - Hungary - Budapest
1631   Szentirmai Edit - Hungary - Balatonalmádi
1632   Bánáthy László - Hungary - Szeged
1633   Nagybocskai Tamás - Hungary - Nagyatád
1634   Dr. Székelyné Kopp Eszter - Hungary - Budapest
1635   Bakos Csaba Lajos - Hungary - Baja
1636   Örkényi Miklós - Hungary - Pécs
1637   Sabjanics Árpád - Hungary - Sümeg
1638   Kápolnai Hajunal - Hungary - Budapest
1639   Kápolnai Sándor - Hungary - Budapes
1640   Limbacher Gábor - Hungary - Balasssagyarmat
1641   Limbacherné Lengyel Ágnes - Hungary - Balassagyarmat
1642   Ruskó Zoltán - Hungary - Budapest
1643   Babóczky Tamás - Hungary - Veszprém
1644   Hortobágyi Jánosné - Hungary - Kecel
1645   Udvardi Miklós - Hungary - Valkó
1646   Mayer Ferenc Sándor - Hungary - Ajka
1647   Mészáros Ferenc - Hungary - Dunakeszi
1648   Hegyi Margit - Austria - Wien
1649   Lami Pál - Hungary - Budapest
1650   Balázs Illésné - Hungary - Pécs
1651   Gálfi Gyula - Hungary - Veszprém
1652   Katus Sándorné - Hungary - Debrecen
1653   Varga József - Hungary - Balatonfüred
1654   Bazsó Lajosné - Hungary - Balatonföldvárc4w64
1655   Nagy Katalin - Slovakia -
1656   Bazsó Pál - Hungary - Győr
1657   Doszpoly Zoltan - Hungary - Miskolc
1658   Varga Ferencné - Hungary - Miskolc
1659   Balás Endre - Hungary - Lenti
1660   Balás Endréné - Hungary - Lenti
1661   Barsai Janos - Hungary - Budapest
1662   Novák Vilmos - Hungary - Sárospatak
1663   Kis Mária Márta - Hungary - Sárospatak
1664   Martos Péter - Hungary - Várpalota
1665   Fodor Lajos - Hungary - Domaszék
1666   Somogyvári Gáborné - Hungary - Balatonszárszó
1667   Koós Norbert - Hungary - Pécs
1668   Dr. Meleghegyi Györgyné - Hungary - Debrecen
1669   Kovács István - Hungary - Várpalota
1670   Laknerné-szabó Ilona - Hungary - Pécs
1671   Pataki Miklós - Hungary - Csobánka
1672   Lakner Géza - Hungary - Pécs
1673   Veres Katalin - Hungary - Bakonycsernye
1674   Bácsy Györgyi - Netherlands - Maastricht
1675   Dergez Attila - Austria - Bécs
1676   Orosz Elisabeth - United States - Murfreesboro
1677   Cserjés Miklós - Hungary - Budapest
1678   Jenei Magdi - Hungary - Budapest
1679   Sékely István - Hungary - Budapest
1680   Jónás Éva - Hungary - Budapest
1681   Székely Irén - Hungary - Budapest
1682   Jónás István - Hungary - Budapest
1683   Horváth Christofer - Hungary - Győr
1684   Ladvenszky Piroska - Hungary - Budakalász
1685   Jenei György - Hungary - Budapest
1686   Váncsa Réka - Hungary - Budapest
1687   Bakos Márta - Austria - Bécs
1688   László Tamás - Hungary - Veszprém
1689   Cseh János - Hungary - Gyomaendrőd
1690   Magyar Tamás - Germany - Gilching
1691   Élész Éva - Hungary - Sümeg
1692   Kovacs Levente - Hungary - Budapest
1693   Stumpf Katalin - Hungary -
1694   Horváth Erzsébet - Hungary - Veszprém
1695   Csapő Ibolya - Hungary -
1696   Kanyóné Horváth Bernadett - Hungary - Győr
1697   Dr. Zopus András - Hungary - Nyíregyháza
1698   Belényesi Pálma - Hungary - Tyukod
1699   Németh-kiss Pálma - Hungary - Tyukod
1700   Balogh Pálma - Hungary - Tyukod
1701   Ravetzky Árpád - Hungary - Veszprém
1702   Leitnerné Füzi Janka - Hungary - Sárospatak
1703   Ibranyi Ferenc - Hungary - Balassagyarmat
1704   Gáspár Szilvia - Hungary - Nagykökényes
1705   Vida Éva - Hungary - Baktalórántháza
1706   Laczko Robert - United States - Jefferson City
1707   Volf József - Hungary - Hajmáskér
1708   Ferenczi Marika - Hungary - Györ
1709   Ferencz I Huba - Hungary - Györ
1710   Dr. Visontaij József - Hungary - Budapest
1711   Borbé Richárd - Hungary - Apostag
1712   Magyar János - Hungary - Százhalombatta
1713   Fejer-konnert András - Germany - Netphen
1714   Szórádi Viktor - Hungary - Budapest
1715   Kocsis Miklós - Hungary - Pécs
1716   Drotleff Zoltán - Hungary - Székesfehérvár
1717   Veress Péter - Hungary - Budapest
1718   Gömbös Katalin - Hungary - Siófok
1719   Szabó Adrienne - Hungary - Bánd
1720   Gerják István - Hungary - Budapest
1721   Both József - Hungary - Baja
1722   Márki Mihályné - Hungary - Veszprém
1723   Vasvári Éva - Hungary - Budapest
1724   Gyergyay Csaba - Hungary - Budapest
1725   Gyergyay Benedek - Hungary - Pilisszentlászló
1726   Dr.bujtás Imre - Hungary - Győr
1727   Antalóczy Zsuzsa - Hungary - Várpalota
1728   Fischer Márta - Hungary - Győr
1729   Tamok Jozef - Slovakia - Kráľovský Chlmec
1730   Tamok Olga - Slovakia - Kráľovský Chlmec
1731   Ladi Csaba - Hungary - Budapest
1732   Nagy Julianna - Hungary - Fonó
1733   Bányai Gyula - Sweden - Jönköping
1734   Tóth Mariann - Hungary - Gyula
1735   Martinovich Sándor - Hungary - Érd
1736   Meister Éva - Hungary - Marosvásárhely-szolnok
1737   Kószó Gábor - Serbia and Montenegro - Horgos
1738   Révay Valéria - Hungary - Nyíregyháza
1739   Nyikus Györgyné - Hungary -
1740   Nyikus Szabina - Hungary - Várpalota
1741   Horváth Gyula - Hungary - Veszprém
1742   Bencsik György - Hungary - Vértesboglár
1743   Szabó Zoltán - Hungary - Budakalász
1744   Barna Tamás - Hungary - Siófok
1745   Stefanik Kinga - Hungary - Debrecen
1746   Barna Kata - Hungary - Siófok
1747   Szabó Orsolya - Hungary - Budapest
1748   Dr Barna Helka - Austria - Salzburg
1749   Mabda Györgyné - Hungary - Érd
1750   Vincze István - Hungary - Miskolc
1751   Páll Ferenc-zsolt - Hungary - Budapest
1752   Végh Mária - Hungary - Pécs
1753   Ágoston Imre - Hungary - Pécs
1754   Katonáné Szegedi Gabriella - Hungary - Budapest
1755   Taralesca Titusz - Hungary - Budapest
1756   Czibolya László - Hungary - Gyöngyös
1757   Orbán Orbán Hajnalka - Hungary - Ercsi
1758   Wittinger Antalné - Hungary - Budapest
1759   Leskó Ágnes - Hungary - Csány
1760   Pollag Szilvia - Slovakia - Košice
1761   Göde Ádám - Hungary - Örbottyán
1762   Bíró Ildikó - Hungary - Lovas
1763   Győrfi Jánosné - Hungary - Kistarcsa
1764   Cseh Attila - Hungary - Budapest
1765   Dienes Attila - Hungary -
1766   Barabás Ildikó - Hungary - Budapest
1767   Deac Erzsébet-ilona - Germany - Berlin
1768   Gulyás Anna - Hungary - Polgár
1769   Farkas László - Hungary - Budapest
1770   Drjoós Lajos - Hungary - Budapest
1771   ErŐs Balázs - Hungary - Kecskemét
1772   Palotai-pálfi Tünde - Hungary - Budapest
1773   Földházi Istvánné - Hungary - Sárospatak
1774   Joós Ágnes - Hungary - Budapest
1775   Scarlatescu Katalin - United States - Arizona,phoenix
1776   Orban Csaba - United States - Seattle
1777   Enikoe Orban - United States - Seattle
1778   Halka András - Hungary - Sárospatak
1779   Szabó Istvánné - Hungary - Sárospatak
1780   Orbán Enikő - Hungary - Budapest
1781   Sárpátki Árvácska - Hungary - Budapest
1782   Bátor Péter Botond - Hungary - Budapest
1783   Dékányné Bodnár Tímea - Hungary - Sárospatak
1784   Hidvégi László - Hungary - Esztergom
1785   Horváth Béla - Hungary - Budapest
1786   Albók Andrásné - Hungary - Sárospatak
1787   Szabóné Bartha Krisztina - Hungary - Sárospatak
1788   Énekes Ede - Hungary - Budapest
1789   Énekes Piroska - Hungary - Budapest
1790   Énekes Márton - Hungary - Budapest
1791   Ifj Énekes Ede - Hungary - Budapest
1792   Tornai Magdolna - Hungary - Budapest
1793   Kis-simon Győző - Hungary - Isaszeg
1794   Gaul Géza - Hungary - Budapest
1795   Stumpfné Gyöngyösi Etelka - Hungary - Sárospatak
1796   Stumpf György - Hungary - Sárospatak
1797   Hegedűs Mihály - Hungary - Piliscsaba
1798   Kovács Gábor Attila - Hungary - Miskolc
1799   Dávidné Bajor Ágota - Hungary - Budapest
1800   Szilvácsku István - Hungary - Szekszárd
1801   Magyarósi Makároly - Hungary - Makó
1802   Tolnay Eva - Hungary -
1803   Tolnay György - Hungary -
1804   Székely Elek (alexa) - Hungary - Sigetszentmiklós 2310
1805   Sági Károlyné - Hungary - Veszprém
1806   Orosz Imréné - Hungary - Gyöngyös
1807   Velencei Andras - Germany - Cloppenburg
1808   Dr. Issekutz Sarolta - Hungary - Budapest
1809   Fodor Csilla - Hungary - Budapest
1810   Fodor Pál - Hungary - Budapest
1811   Kincses Györgyné - Hungary - Várpalota
1812   Szlobodnik Gabriella - Hungary - Budapest
1813   Bacsó Éva - Hungary - Budapest
1814   Muránszky Gabriella - Hungary - Budapest
1815   Muránszky László - Hungary -
1816   Bige Hedvig Noémi - Hungary - Kecskemét
1817   Dr.perneki-simonsits István - Hungary - Szeged
1818   Előházi Irén - Hungary - Gyöngyös
1819   Morva Tamás - Hungary - Százhalombatta
1820   Szabó Imre - Hungary - Nyíregyháza
1821   Fazekas Sándor - Hungary - Nemesvámos
1822   Szendrei Miklós Tamás - Hungary - Sárospatak
1823   Biszok Andras - Austria - Zwettl
1824   Kristofoletti Josif - United States - Hiccsville,oh
1825   Iványi Zoltán - Hungary - Budapest
1826   Bozó András - Hungary - Békéscsaba
1827   Vitálos István - Slovakia - Zonctorony
1828   Kis Levente - Hungary - Göd
1829   Geng Rudolph J. - Guatemala -
1830   Sprencz Pal - Germany - Karlsruhe
1831   Sprencz Dorottya - Germany - Karlsruhe
1832   Baracskay Attila - Hungary - Budapest
1833   Dr. Papp István - Hungary - Gyál
1834   Benkő Barnabás Zoltánné - Hungary - Sárospatak
1835   Steininger Antal - Hungary - Balatonalmádi
1836   Becskereki László - Hungary - Budapest
1837   Lukácsné Süli Erika - Hungary - Hatvan
1838   Satan Csilla - Israel - Kammon
1839   Zeitler Gusztáv - Hungary - Veszprém
1840   Takács Brigitta - Hungary - Sárospatak
1841   Városi Istvánné - Hungary - Sárospatak
1842   Agárdy Tamás - Hungary - Budapest
1843   Anna Kristofoletti - United States - Hicksville Oh
1844   Kiss Judit - Hungary - Budapest
1845   Schipler Stephan - Germany - Bergisch Gladbach
1846   Baumann Ildiko - Switzerland - Lausanne
1847   Horváth István-nimród - Hungary - Budapest
1848   Gergely Attila - Sweden - Eslöv
1849   Domsody Andras - United States - Houston
1850   Gulyás László - Hungary - Kiskunfelegyhaza
1851   Limbacher Vajk - Poland - Warszawa
1852   Noemi Molnar - United Kingdom - Nottingham
1853   Dr, Schnider Isabella - Germany - Aachen
1854   Velencei Melinda - Germany - Cloppenburg
1855   Dr.blága József és Pálma - Hungary - Miskolc
1856   Vass Antal - Hungary - Baja
1857   Garai Zoltán - Slovakia - Komáromszentpéter
1858   Dr. CzenÉnÉ BalÁzs MÁrta - Hungary - Szeged
1859   Fehér Katalin - Hungary - Nagykanizsa
1860   Zelina Józsefné - Hungary - Sárospatak
1861   Elekes György - Hungary - Budakalász
1862   Zalai Eszter - Hungary - Érd
1863   Zalai Klára - Hungary - Érd
1864   Molnár István Géza - Hungary - Budapest
1865   Molnár István Istvánné Éva - Hungary - Budapestznwrp
1866   Zsolt Bige - Germany - Hammelburg
1867   Dr.perneki-simonsits Edit - Hungary - Szeged
1868   Kelemen Dr Réka Eszter - Hungary - Budapest
1869   Jankó Tibor - Hungary - Tamási
1870   Szeiler Borbála Dóra - Hungary - Kakucs
1871   Dr. Hidas István - Hungary - Pilisvörösvár
1872   Gál Gertrúd Herta - Hungary - Budapest
1873   Jakab Zsolt - Hungary - Budapest
1874   Szántó Zsuzsa - Hungary - Budapest
1875   Barta Attila - United Kingdom - London
1876   Sütő Edit - Hungary - Csemő
1877   Lukács Judit - Hungary - Budapest
1878   Pillerné Patka Tünde - Hungary - Budapest
1879   Bálint Edit - Hungary - Váchartyán
1880   Lélek Sné Gizella - Hungary - Nagykanizsa
1881   Márton József - Hungary - Debrecen
1882   Kovács Oltán - Hungary - Nyíregyháza
1883   Juhász Péter - Hungary - Debrecen
1884   Joó Sándor - Hungary - Siófok
1885   Kiss József Richárd - Hungary - Szakoly
1886   Kiss Zsolt - Hungary - Debrecen
1887   Szabóné Tóth Zsuzsanna - Hungary - Dunaharaszti
1888   Hering Péter - Hungary - Szolnok
1889   Simonek Antal - Hungary - 2517.kesztölc
1890   Farkas Lászloné - Hungary - Várpalota
1891   Tóth Krisztina - Hungary - Ózd
1892   Boross Gábor Pál - Hungary - Debrecen
1893   Batzula Attila - Austria - Wels
1894   Becze Jolán - Hungary - Budapest
1895   Boross Rózsa - Hungary - Debrecen
1896   Tóth Péter - Hungary - Debrecen
1897   Széplaki Cecília - Hungary - Budapest
1898   Korponai Péter - Hungary - Budapest
1899   Szikszay András - Hungary - Balatonalmádi
1900   Schmiedl Zoltán - Hungary - Budapest
1901   Máthé Sándor - Hungary - Érsekvadkert
1902   Rádics Attila - Hungary - Nagykovácsi
1903   Farkas Zsolt - Hungary - Debrecen
1904   Galágyik Ilona - Hungary - Mezőberény
1905   Dr. Füredi Katalin - Hungary - P?cs
1906   Füzesi Andrea - Hungary - Budapest
1907   Boros László - Hungary - Békéscsaba
1908   Dávid Péter - Hungary - Mikepércs
1909   Bálint Réka - Hungary - Budapest
1910   Nagy Emese - Hungary - BiatorbÁgy
1911   Mochnács András - Hungary - Békéscsaba
1912   K Laszlo - Hungary - Fejer Megye
1913   Fejes Gyula - Hungary - Debrecen
1914   Kiss József - Hungary - Derecske
1915   Boros Jenőné - Hungary - Ózd
1916   Weiner Istvánné - Hungary - Sajónémeti
1917   Papp Andrea - Hungary - Szeged
1918   Dr. Degrell Istvánné - Hungary - Debrecen
1919   Czifra János - Germany - Waiblingen
1920   Kovács Zoltán - Germany - Stuttgart
1921   Traubner Mária - Germany - Waiblingen
1922   Kovács Edith - Germany - Stuttgart
1923   Takács Krisztián - Hungary - Budapest
1924   Fülöp Attila - Hungary - Eger
1925   Németi Sándor - Hungary - Debrecen-józsa
1926   Wirth Jenő - Slovakia - Léva
1927   Tóth Gyuláné - Hungary - Várpalota
1928   Pál Róbert - Hungary - Szombathely
1929   Nyárs Kálmán - Hungary - Budapest
1930   László Barna Loránt - Hungary - Budapest
1931   Balogh Elek - Hungary - Tapolca
1932   Blényesi Sándor - Germany - Wiesbaden
1933   Molnar Ferenc - United Kingdom - Cookstown
1934   Kerekes István - Hungary - Nyíregyháza
1935   Kerekes Istvánné - Hungary - Nyíregyháza
1936   Németh László - Hungary - Püspökladány
1937   Német Fanny - Hungary - Sopron
1938   Tóth Attila - Hungary - Budapest
1939   Szent-ivany Gyula - Switzerland - Zürich
1940   Fülöp László - Hungary - Sárospatak
1941   Fülöp Gábor - Hungary - Sárospatak
1942   Dr. Lantow Margaréta - Germany - Regensburg
1943   Pál Ildikó - Hungary - Érd
1944   Simon Tibor - Hungary - Nyíregyháza
1945   Gálfi Irén - Finland - Helsinki
1946   Dobolyi Olga Anna - Germany - Rosenheim
1947   Dr. Péterfi Zoltán - Hungary - Pécs
1948   Bőszné Czine Ildikó Mária - Hungary - Pécs
1949   Kovács László - Hungary - Dunaújváros
1950   Kvács Lászlóné - Hungary - Dunaújváros
1951   Gulyás Róbert - Hungary - Vác
1952   Kovács József - Hungary - Kétegyháza
1953   Timár-nagy Csaba - Hungary - Budapest
1954   Kiszai Henriett - Hungary - Budapest
1955   Kissné Miklós Aranka - Hungary - Kistarcsa
1956   Király Attila - Hungary - Budapest
1957   Lengyák Brigitta - Hungary - Százhalombatta
1958   Ambrus Ágnes - Hungary - Verseg
1959   Szabó Zoltán - Hungary - Szeged
1960   Egeresi Sándor - Hungary - Mezőberény
1961   Fodor Katalin - Hungary - Aba
1962   Séra Lajos - Hungary - Érd
1963   Tulipant Judit - Hungary - Szeged
1964   Pintér Erzsébet - Hungary - Gyöngyös
1965   Aradi Tibor - Hungary - Debrecen
1966   Péterffy Péter Zoltán - Hungary - Téglás
1967   Bánsághy Dr. Kristóf - Hungary - Balatonszárszó
1968   Iszáka Ilona - Hungary - Budaörs
1969   Erélyi Helene - Germany - Köln
1970   Kissné Dr. Szűcs Krisztina - Hungary - Kápolnásnyék
1971   Magyar Attila - United Kingdom - Nottingham
1972   Rucska Gabriella - Hungary - Diósd
1973   Kádár Jenö - Austria - Wien
1974   Kádár Kinga - Austria - Wien
1975   Kádár Andrea - Austria - Wien
1976   Nagy Eva - United Kingdom -
1977   Lajos Ferenc - Hungary - Medgyesbodzás
1978   Kardos Dóra - Hungary - Medgyesbodzás
1979   Iacob Margit - Hungary - Budapest
1980   Szücs Andrea - Hungary - Zalaegerszeg
1981   Dr. Kegyes Katalin - Hungary - Pécs
1982   Kovacs Arpad - United States - Silver Spring, Md.
1983   Zelenka József - Hungary - Kecskemét
1984   Takacs Antal - France - Thionville
1985   Laczkó Éva - Hungary - Budapest
1986   Szekeres Sándor - Hungary - Monor
1987   Farkas Norbert - Hungary - Debrecen
1988   Hegedűs Gyula - Germany - Stuttgart
1989   Morgner Heinz - Germany - Backnang
1990   Nechay Georg - Austria - Tullnerbach
1991   Márton Zoltán - Canada - Guelph, Ontario
1992   Bujdosó László - Hungary - Békéscaba
1993   Nechay Edith - Austria - Tullnerbach
1994   Kovács Éva - United States - Silver Spring
1995   Vadász Eszter - Hungary - Budapest
1996   Karajos Zsolt - Hungary - Debrecen
1997   Zoltai Ágnes - Austria - Wien
1998   Barna Péter - Hungary - Debrecen
1999   Udvardy Zsolt - Hungary - Budapest
2000   Kónya Ferenc - Hungary - Szentendre
2001   Kónya Márta - Hungary - Szentendre
2002   Kónya Hunor - Hungary - Szentendre
2003   Biro Margaret - Hungary - Szentendre
2004   Bakos Béla - Hungary - Budapőest
2005   Várallyay Zsuzsanna - Hungary - Debrecen
2006   Szőke Ilona - Hungary - Kápolna
2007   Fehér János Zoltán - Hungary - Heves
2008   Dávid Júlia - Hungary - Üllés
2009   Csarmasz János - Hungary - Káptalanfa
2010   Müller Norbert - Hungary - Nyíregyháza
2011   Tóth István - Hungary - Polgárdi
2012   Dr.szakács Rozália Csilla - Hungary - Polgárdi
2013   Tóth István - Hungary - Polgárdi
2014   Kovács Sebastian - Hungary - Pápakovácsi
2015   Bács Bács Ferenc - Austria - Oberwart
2016   Bányai Attila - Hungary - Zalaszentiván
2017   Veress Zoltán - Hungary - Budapest
2018   Tóth Zsuzsanna - Hungary - Oroszlány
2019   Kiss Kálmán Tibor - Hungary - Kiskunfélegyháza
2020   Erdélyi Zoltán - Hungary - Vámosszabadi
2021   Tarján Levente - Hungary - Baja
2022   Tarján Leventéné - Hungary - Baja
2023   Tóth Balázs - Hungary - Budapest
2024   Gergely Erika - Sweden - Sk?ne
2025   Gergely Erika - Sweden - Eslöv
2026   Gergely Rozalia - Sweden - Eslöv
2027   Erdélyi Zoltán - Hungary - Vámosszabadi
2028   Erdélyiné Czeglédi Krisztina - Hungary - Vámosszabadi
2029   Schröder Maria - Germany - Neuburg
2030   Takács Péter - Hungary - Békéscsaba
2031   Szalai Balázs - Spain - Almeria
2032   Solymosi András - Hungary - Derecske
2033   Mázsa István - Hungary - Százhalombatta.
2034   Kreskai Krisztián - Hungary - Budapest
2035   Molnár Ormos - Hungary - Budapest
2036   Simányi Frigyes - Hungary - Budapest
2037   Filep Zoltán - Hungary - Pápa
2038   Rosnyai Miklós - Austria - Wien
2039   Molnár László - Hungary - Solymár
2040   Kátay László - Germany - Köln
2041   Ildikó Kátay - Germany - Köln
2042   Szilágyi Sándor - Hungary - Budapest
2043   Csíki András - Hungary - Debrecen
2044   Fridrik Gábor - Hungary - Mosdós
2045   Csiszár Zoltán - Hungary - Szeged
2046   Csiszárné Balla Marianna - Hungary - Szeged
2047   Papp József - Hungary - Érd
2048   Márton János - Hungary - Nagykanizsa
2049   Lorincz Ferenc - United States - Michigan
2050   Krisán József - Hungary - Budapest
2051   Gere Zsolt Tamás - Hungary - Budapest
2052   Lőrincz Gyula - Australia - Narre Warren
2053   Pohli Nándor - Hungary - Máza
2054   Lőrincz Judit - Australia - Narre Warren,vic
2055   Lőrincz-stubbs Kinga-emese - Australia - Bittern,vic
2056   Sütő Judit-Éva - Australia - Listerfield,vic
2057   Judit Rákosi - Hungary - Budapest
2058   Arnold Ákos - Hungary - Budapest
2059   Régensburger Alex - Hungary - Győr
2060   Sebők Timea - Hungary - Budapest
2061   íszijjártó Márta - Hungary - Budakeszi
2062   Tanczár Gergely - Ukraine - Beregszász
2063   Kovács Krisztina - Hungary - Nyíregyháza
2064   Sorbán Csilla - Netherlands - Capelle A/d Ijssel
2065   Plajner Miklós - Hungary - Nagykálló
2066   Benke Jozsef - Hungary - Budapest
2067   Horváth Andrea - Hungary - Budapest
2068   Nagy Attila - Hungary - Budapest
2069   Nagy Réka - Hungary - Budaörs
2070   Zöld Levente Ákos - Hungary - Baja
2071   Bíró Zsuzsanna - Hungary - Budapest
2072   Hiripi Edina - Hungary - Miskolc
2073   Asztalos Eduard - Canada - Toronto
2074   Szabó Ferenc - Hungary - Budapest
2075   Bán Kata - Hungary - Budapest
2076   Kincses György - Hungary - Várpalota
2077   Gyárfás András - Switzerland - Luzern
2078   Lám Béla - Hungary - Budapest
2079   Páll Magdolna - Hungary - Százhalombatta
2080   Szilvássy Katalin - Czech Republic - Kladno
2081   Debreceni Beáta - Hungary - Debrecen
2082   Debreceni János - Hungary - Debrecen
2083   Nagy Erzsébet - Hungary - Debrecen
2084   Prigyeni Eva - Hungary - Dabas
2085   Voros Suzanne - Australia - Sydney
2086   Voros Daniel - Australia - Sydney
2087   Voros Stefan - Australia - Perth
2088   Mátyus Ákos - Serbia and Montenegro - Nemesmilitics
2089   Minczér Imre - Hungary - Nyíregyháza
2090   Hidvégi-Üstös Pál - Hungary - Vác
2091   Barany Nora - Hungary - Budapest
2092   Hujber Tamás - Hungary -
2093   Gyula Barany - Hungary - Budapest
2094   Dr.pethő Attila István - Hungary - Békéscsaba
2095   Baranyay László - Hungary - Budapest
2096   Onczay Csaba - Hungary - Budapest
2097   Szentimrei Ferenc - Hungary - Sárospatak
2098   Bartos Gyula - Hungary - Budakalász
2099   Balla Huba - Hungary - Székesfehérvár
2100   Bálló Józsefné - Hungary - Sárospatak
2101   Hanti Endre - Hungary - Budapest
2102   Farkas Erika - Hungary - Budapest
2103   Lőrinczy Zsigmond - Hungary - Gödöllő
2104   Lőrinczy Erzsébet - Hungary - Gödöllő
2105   Török Márton - Hungary - Veszprém
2106   Varga Károly - Hungary - Miskolc
2107   Hibbey Marót - Hungary - Budapest
2108   Huszár Imre - Hungary - Sárbogárd
2109   Kovacs Katalin - Germany - Freudenburg
2110   Mátyás Péter - Hungary - Budapest
2111   Domonkos Andor - Slovakia - Hegyéte
2112   Kiss Balázs - Germany - Erlangen
2113   Nagy Árpád - Hungary - Pétfürdő
2114   Nagyné K Renáta - Hungary - Pétfürdő
2115   Nagy Á Levente - Hungary - Pétfürdő
2116   Nagy Rebeka Nóra - Hungary - Pétfürdő
2117   Imre Judit - Hungary - Cegléd
2118   Turza Eszter - Hungary - Cegléd
2119   Sándor Roland - Austria - Wien
2120   Kőrösi Antal - Hungary - Budapest
2121   Csepreghy Gyula - Hungary - Budapest
2122   Csere Zsuzsanna - Hungary - Tatabánya
2123   Nagy István - Hungary - Tatabánya
2124   Brém Judith Tímea - Germany - Freiburg Im Breisgau
2125   Brém Sándor - Hungary - Békéscsaba
2126   Patakiné Kilár Tünde - Hungary - Szeged
2127   Vojts Adrienn - Hungary - Budapest
2128   Pataki Imre - Hungary - Szeged
2129   Nemes Róbert - Hungary - Székesfehérvár
2130   Kiss Arpad - France - Bourgoin Jallieu
2131   György Zoltán - Hungary - Budapest
2132   György Szilvia - Hungary - Budapest
2133   Balvinszky Rozalia - Switzerland - Adliswil
2134   György Zoltán Szilárd - Hungary - Budapest
2135   Coburn Gabriella - United States - Weston, Ma
2136   Coburn Lawrence - United States - Weston, Ma
2137   Veres Sascha - Hungary - Budapest
2138   Virág Bence - Hungary - Székesfehérvár
2139   Tamás Máté - Hungary - Lenti
2140   Gaspar Imola - United Kingdom - London
2141   Reichhardt Zsolt - Hungary - Székesfehérvár
2142   Baranyi Gábor - Hungary - Székesfehérvár
2143   Vajda Márton - Hungary - Székesfehérvár
2144   Bálint Jenő - Hungary - Budapest
2145   Hüll Tamás - Hungary - Székesfehérvár
2146   Papp Marietta - Hungary - Nak
2147   Soltész Mária - Hungary - Sárospatak
2148   Pethő Katalin - Hungary - Békéscsaba
2149   GÁl Lajos - Hungary - Ebes
2150   Chománé Katona Erzsébet - Hungary - Zalaegerszeg
2151   Ipach László Ernő - Hungary - Budapest
2152   Ipach László Ernőné - Hungary - Budapest
2153   Ipach Szabolcs - Hungary - Bicske
2154   Ipachné Oláh Szabina - Hungary - Bicske
2155   Frinkuly Ildiko - Hungary - Budakeszi
2156   Tulipant Judit - United Kingdom - Nottingham
2157   Török Zoltán Attila - Hungary - Zalaegerszeg
2158   Eorssy Andras - Hungary - Nyekladhaza
2159   Juhász Tivadar - Hungary - Baktalórántháza
2160   Pálfi Istvánné - Hungary - Izsák
2161   Ferenczi Zsuzsa - Hungary - Budapest
2162   Szentgyörgyi Zsófia - Hungary - Sopron
2163   Simon Attila - Hungary - Budapest
2164   Tomanovics Katinka - United Kingdom - Congleton
2165   Törőcsik Attila - Hungary - Tatabánya
2166   Tomanovics Katinka - United Kingdom - Congleton
2167   Szabó Éva - Switzerland -
2168   Lelovics Pál - Czech Republic - Slavkov U Brna (austerlitz)
2169   Semlyényiné Mizák Ágota - Hungary - Biharkeresztes
2170   Botha Tibor - Hungary - Székesfehérvár
2171   Dukai Diana - Serbia and Montenegro - Horgos
2172   Fábián Edit - Hungary - Miskolc
2173   Fábián Olga - Hungary - Budapest
2174   Fábián Dezső - Hungary - Matolcs
2175   Dr. Fedor István - Hungary - Szeged
2176   Csirmaz Pál Tiborné - Hungary - Miskolc
2177   Lajtos Anna - Hungary - Eger
2178   Magdics L. Sándor - Hungary - Budapest
2179   Füzessy Erzsébet - Hungary - Nyiregyháza
2180   SÁri AnikÓ - Hungary - Nemesvámos
2181   Balla Andrea - Hungary - Sződliget
2182   Varga Bálint József - Hungary - Gagybátor
2183   Gaál Alpár - Hungary - Balatonfüred
2184   Gábor Ágnes - Hungary - Budapest
2185   Nagy Lajos Sandor - Germany - Mannheim
2186   Kozma István Barna - Hungary - Budapset
2187   Komáromy Hajnal Csilla - Hungary - Zalaegerszeg
2188   Lajtos Erzsébet - Hungary - Eger
2189   Lajtos Veronika - Argentina - Buenos Aires
2190   Takács Krisztina - Hungary - Eger
2191   Dávid Tibor - Hungary - Kisbér
2192   Bólya Ferenc - Argentina - Buenos Aires
2193   Bólya Jolán - Argentina - Buenos Aires
2194   Balla Huba - Hungary - Lovasberény
2195   Balla Bernadette - Hungary - Lovasberény
2196   Tóth Éva - Hungary - Kaposvár
2197   Tóth Éva - Hungary - Kaposvár
2198   Somogyi Attila - Hungary - Szolnok
2199   Lőrinczi Jolán - Hungary - Budapest
2200   Botár Endre - Hungary - Budapest
2201   Sztupák Zoltán Mátyás - Hungary - Szabadszállás
2202   Ruszthi Éva - Hungary - Budapest
2203   Ruszthi Gyula - Hungary - Budapest
2204   Peti-peterdi Janos - United States - Los Angeles
2205   Tóth Sándor - Hungary - Miskolc
2206   Kelemen Éva - Hungary - Budapest
2207   Deák Ferenc - Hungary - Nagyk?rös
2208   Kovács Andor - Hungary - Szakáld
2209   Kecskemétyné Márton Szilvia - Hungary - Fülöpszállás
2210   Szakacs Istvan - Germany - Bad Tolz
2211   Czinege Piroska - Hungary - Foktő
2212   Ujma Péter - Hungary - Székesfehérvár
2213   Ilyes Lehel - Canada - Toronto
2214   Fábián Olga - Luxembourg - Mondorf-les-bains
2215   Bardóczky Péter - Hungary - Budapest
2216   Bardóczky Péter - Hungary - Budapest
2217   Osváth Ilona - Hungary - Budapest
2218   György Eva - Hungary - Tiszavasvari
2219   Foldesi László - Spain - Leon
2220   Eke József - Norway - Larvik
2221   Boros Andras - United Kingdom - London
2222   Benedek Laci - United States - Seymour, Ct
2223   Focht Árpád - Hungary - Sarkad
2224   Boros Gábor - Canada - Montréal
2225   Simon Ferenc - Canada - Montreal
2226   Horváth-orbán Erika - Austria - Hannersdorf,burg
2227   Boér Ildikó - Hungary - Orgovány
2228   Fabian Ferenc - Canada - North Vancouver
2229   Zombory István - Hungary - Kecskemét
2230   Szommer Gáborné - Hungary - Budapet
2231   Dr Molnárné Mezei Katalin - Hungary - Hajdúböszörmény
2232   Dr Molnár Sándor - Hungary - Hajdúböszörmény
2233   Gál Sándor - Hungary - Kisgörbő
2234   Koncz Jenő - Hungary - Kiskunmajsa
2235   Gál Erika - Hungary - Kisgörbő
2236   Kovács Marcell - Hungary -
2237   Hűvös Oszkár - Hungary - Hódmezővásárhely
2238   Bánóczki Zoltán - Hungary - Kecskemét
2239   Balázs Attila László - Hungary - Sülysáp
2240   Balázs Etelka - Hungary - Sülysáp
2241   Dakó Sándor - Hungary - Putnok
2242   Balázs Etele - Hungary - Sülysáp
2243   Szép László - Hungary - Debrecen
2244   Balázs Botond Csanád - Hungary - Sülysáp
2245   Szép Lászlóné - Hungary - Debrecen
2246   Ebner Béla - Hungary - Eger
2247   Szép Viktória - Hungary - Debrecen
2248   Szép Gabriella - Hungary - Debrecen
2249   Sütő Ferenc - Hungary - Martonvásár
2250   Kozma Béla - Hungary - Budapest
2251   Kovács István - Hungary - Kisjakabfalva
2252   Szász Sándor - Hungary - Budapest
2253   Győrffi László - Hungary - Páty
2254   Győrffi Margit Magdolna - Hungary - Páty
2255   Bereczky Judit - Hungary - Budapest
2256   Faluvegi Kalman - Sweden - Stockholm
2257   Osváth Lehel Ámor - Hungary - Gyömrő
2258   Olexa Jozsef - United Kingdom - Five Oaks
2259   Bölöni Imre - Germany - Wuppertal
2260   Bölöni Eva - Germany - Wuppertal
2261   Csere Dávid - Hungary - Székesfehérvár
2262   Tanárki József - Hungary - Székesfehérvár
2263   Farkas Kornélia - Germany -
2264   Fakó Béla - Serbia and Montenegro - Pancsova
2265   Izing Bence - Hungary - Tata
2266   Péch Tamás - Hungary - Budapest
2267   Badacsonyi Lajos - Hungary - Teskánd
2268   Badacsonyi Lajos - Hungary - Teskánd
2269   Pálinkás Tamás - Hungary - Szarvas
2270   Galló Zsolt - Hungary - Budapest
2271   Tüske Attila - Hungary - Belsősárd
2272   Ferencz Béla - Hungary - Szeged
2273   Borza Márton - Hungary - Ercsi
2274   Molnár László - Ukraine - Beregszász
2275   Edelényi Tamás - Hungary - Vecsés
2276   Németh Zsolt - Hungary - Szentendre
2277   Kiss István - Hungary - Eger
2278   Miriszlai Miklós - Hungary - Füzesabony
2279   Szommer Szabolcs - Hungary - Gyenesdiás
2280   Sajgó Norbert - Hungary - Vác
2281   Benedek László - Hungary - Szeged
2282   Rokiczky József - Hungary - 1964
2283   Kun Tibor - Hungary - Polgár
2284   Sápi Balázs - Hungary - Rácalmás
2285   Horváth Ádám - Hungary - Szeged
2286   Miriszlai Miklós - Hungary - Füzesabony
2287   Takács Máté - Hungary - Kisláng
2288   Dr.fejes Aranka - Hungary - Pécs
2289   Meskó Levente - Hungary - Cegléd
2290   Chrompota Zoltán - Hungary - Piliscsév
2291   Balog Gábor - Hungary - Budapest
2292   Laskai Gabor - Hungary - Budapest
2293   Király László - Hungary - Budapest
2294   Édes Péter - Hungary - Budapest
2295   Nagy Lajos - Hungary - Veszprém
2296   Tóth Bence - Hungary - Budapest
2297   Aszalós Antal - Hungary - Debrecen
2298   Lipusz Ferenc - Hungary - Szikszó
2299   Robert Fucsko - Hungary - Budapest
2300   Bacskai Norbert - Hungary - Szabadegyháza
2301   Parragi József - Hungary - Budapest
2302   Varjú Péter - Hungary - Szigetszentmiklós
2303   Elekes Tamás - Hungary - Budapest
2304   Bérdi Gergely - Hungary - Celldömölk
2305   Kugler Zoltán - Hungary - Budapest
2306   Telgarec Gergely - Slovakia - Kassa
2307   Romek Károly - Hungary - Szabadbattyán
2308   Tibrik János - Hungary - Derekegyház
2309   Dr. Hajdu Zsolt - Hungary - Budapest
2310   Szondy István - Hungary - Cegléd
2311   Kun Nándor - Hungary - Budapest
2312   Zelei Monika - Hungary - Miskolc
2313   Salánki György - Hungary - Budaörs
2314   Major Istvan - United States - 29b,hudson Harbour Drive,poughkeepsie,n.y:12601
2315   Séra László - Hungary - Miskolc
2316   Király Sándor - Hungary - Miskolc
2317   Szondyné Karcsai Mária - Hungary - Cegléd
2318   Romek Károly - Hungary - Szabadbattyán
2319   Szörényi Imre - Hungary - Miskolc
2320   Csordás András - Hungary - Hernád
2321   Neparáczki Endre - Hungary - Földeák
2322   Kis Kós László - Hungary - Budapest
2323   Sós Réka - Australia - Newcastle
2324   Kővári Zsolt - Hungary - Budapest
2325   Lugosi Imre - Hungary - Szolnok
2326   Varga István - Hungary - Nagykáta
2327   Gróf Gábor - Hungary - Mór
2328   Czékus Adrián - Hungary - Kaposvár
2329   Almási Márk - Hungary - Edelény
2330   Makula Istvánné - Hungary - Debrecen
2331   Szilágyi Dénes István - Hungary - Sárkeresztúr
2332   Varga Bálint Zsolt - Hungary - Pécel
2333   Federics Péter - Hungary - Bakonycsernye
2334   Fucsák József - Hungary - Segesd
2335   Molnár János - Hungary - Budapst
2336   Bolla Gyula - Hungary - Törökbálint
2337   Szentirmay Róbert - Hungary - Debrecen
2338   Koszegi Iren - United States -
2339   Csizmadia Ferenc - Hungary - Telki
2340   Varga László - Hungary - Hajdúhadház
2341   Stránczli Attila - Hungary - Körmend
2342   Oláh István Miklós - Hungary - Székelyudvarhely
2343   Aradi Péter - Hungary - Érd
2344   Balogh Bertalan - United States - Florida
2345   Erdélyi István - Hungary - Szihalom
2346   Babucs Eva - Hungary - Vác
2347   Zsári Attila - Hungary - Budapest
2348   Seres Sándor - Hungary - Budapest
2349   Trencsény Zsolt - Hungary - Szolnok
2350   Tokodi Imre - United States - Scranton Pa
2351   Aradi Péter - Hungary - Érd
2352   Babucs Zoltán - Hungary - Vác
2353   Kozma József - Hungary - Gyenesdiás
2354   Tóth László - Hungary - Ózd
2355   Mészár Szabolcs - Hungary - Szolnok
2356   Fraknói Gábor - Hungary - Monor
2357   Hajdu Lajos - Hungary - Budapest
2358   Ország Miklós - Hungary - Szolnok
2359   Bedi Ábel - Austria - Bécs
2360   Fekete Piroska - Hungary - Tata
2361   Mészár Krisztián - Hungary - Szolnok
2362   Hajdu Lajosné - Hungary - Budapest
2363   Aurel Toth - Hungary - Debrecen
2364   Kovács Ilona - Netherlands - Utrecht
2365   Kutai Mihály - Hungary - Budapest
2366   Nosticzius Árpád - Hungary - Budapest
2367   Kiss Patrik - Hungary - Érd
2368   Somogyvari József - Hungary - Budapest
2369   Mészár Ádám - Hungary - Szolnok
2370   Barna Norbert - Hungary - Kádárta
2371   Vágner Richárd - Hungary - Debrecen
2372   Márton László - Hungary - Sárvár
2373   Josefsson Andreas - Sweden - Kumla
2374   Bodnár Zoltán - Hungary - Budapest
2375   Szőke Csaba - Hungary - K.miklós
2376   Gáspár Zoltán - Hungary - Valkó
2377   Kozma Józsefné - Hungary - Gyenesdiás
2378   Dr. Braun András - Hungary - Debrecen
2379   Tóth Levente - Hungary - Kőszeg
2380   Kiss András - Hungary - Budapest
2381   Grubich József - Hungary - Budapest
2382   Kugyela Eörs - Hungary - Orosháza
2383   Farkas Tamás Péter - Hungary - Döbrököz
2384   Antal László - Hungary - Budapest
2385   Bihari Péter - Hungary - Miskolc
2386   Zalai Imre - Hungary - Orosháza
2387   Varga Antal - Hungary - Budapest
2388   Bogdányi Béla - Hungary - Göd
2389   Imreh Zoltán - Hungary - Budapest
2390   Szalkay Gábor - Hungary - Cegléd
2391   Molnár Márk - Hungary - Nagykőrös
2392   Edelmann Jozsef - Hungary - Mohacs
2393   Varga Géza - Hungary - Budapest
2394   Vavra Kriszta - Hungary - Budapest
2395   P?l Zolt?n Csaba - Switzerland - Binningen
2396   Berencsi Bence - Hungary - Tiszakarád
2397   Kelemen János - Hungary - Budapest
2398   Tóth Béla - Hungary - Gyöngyös
2399   Marosfalvi Norbert - Hungary - Budapest
2400   Susán Attila - Hungary - Bárna
2401   Strissovszky Szilárd - Hungary - Budapest
2402   Kellner Imre - Hungary - Dinnyés
2403   Marschall Rajmund - United Kingdom - Budapest
2404   Sántha Dénes - Hungary - Debrecen
2405   Laczó Gábor - Hungary - Bakonycsernye
2406   Fischer Eva - Germany - Friedrichshafen
2407   Hegyi Szilárd - Hungary - Bábolna
2408   Zeman Ferenc - Hungary - Szeged
2409   Tóth C - Hungary - Pomáz
2410   Kovács István - Hungary - Dinnyés
2411   Szegi Terézia - Hungary - Bakonycsernye
2412   Toma István - Hungary - Tata
2413   Fischer Emeric - Germany - Friedrichshafen
2414   Meretei Richárd - Hungary - Dinnyés
2415   Dr Kováts Ferenc - Hungary - Budapest
2416   Edelmann Christian - Hungary - Mohacs
2417   Varga László - Hungary - Gárdony
2418   Dr Kováts Ferencné - Hungary - Budapest
2419   Rácz Györgyi - Hungary - Nagykovácsi
2420   Pereg Szabolcs - Hungary - Lábod,somogy
2421   Palló Ottó - Hungary - Halásztelek
2422   Németh Gábor - Hungary - Budapest
2423   Dézsy Dezső Béla - Hungary - Vác
2424   Dézsy Éva - Hungary - Vác
2425   Krizsik Mária - Hungary - Kistarcsa
2426   Ferencz Károly - Hungary - Leányfalu
2427   Szederkényi János - Hungary - Budapest
2428   Jávorszky Mária - Hungary - Budapest
2429   Tasy Mihály - Hungary - Rákóczifalva
2430   Németh András - Hungary - Budapest
2431   Suszter Zsolt - Hungary - Budaörs
2432   Jávorszky Mária - Hungary - Budapest
2433   Kovács Erika - Hungary - Budapest
2434   Bulátkó Sándor - Hungary - Újfehértó
2435   Brévai Ferenc - Hungary - Baja
2436   Yilmazcan Cengiz - Turkey - Istanbul
2437   Grain András - Hungary - Mohács
2438   Ipolyi Tamás Dr. - Hungary - Budapest
2439   Herbánszki Péter - Hungary - Monor
2440   Lakatos Péter - Hungary - Eger
2441   FÖldvÁri AngÉla - Hungary - BÁnhorvÁti
2442   Mentényi Ottó Ádám - Hungary - Budapest
2443   Kiss József - Hungary - Gödöllő
2444   Siket Levente - Hungary - Baja
2445   Bodan Robert Istvan - Macedonia, The Former Yugoslav Republic of - Szkopje
2446   Farkas Marcell - Hungary - Pécs
2447   Incze Gyula - Hungary - Kunszentmiklós
2448   Bertha László - Hungary - Győr
2449   Wéber Anna - Hungary - Kunszentmiklós
2450   Magyari Melánia - Hungary - Ócsa
2451   Gálfi Gergely - Hungary - Zsámbék
2452   Gálfiné S. Ildikó - Hungary - Zsámbék
2453   Gutai Gergely - Hungary - Jászdózsa
2454   Molnár József - Hungary - Tatabánya
2455   Janos Arpad - Austria - Becs
2456   Boér Ildikó - Hungary - Orgovány
2457   Janos Veronika - Austria - Becs
2458   Engel Péter - Slovakia - Muzsla
2459   Zambelly Béla - Hungary - Budapest
2460   Boros Ignácné - Hungary - Besenyszög
2461   Tara Bertalan - Hungary - Budapest
2462   Gerhát Imre - Hungary - Veresegyház
2463   Nagyi Tibor - United States - New York, Ny.
2464   Kéryné Mészáros Mária - Hungary - Budapest
2465   Székely Kornél A.d. - Hungary - Budapest
2466   Kéry Mihály - Hungary - Budapest
2467   Kiss Gyula - Hungary - Veszprém
2468   Thököly Veronika - Austria - Becs
2469   Perjés Andrea - Hungary - Kárpáthazánk Magyar Szent Korona OrszÁga /budapest
2470   Badacsonyi Zsolt - Hungary - Budapest
2471   Zolnainé Apró Sarolta - Hungary - Vecsés
2472   Zolnai Pál - Hungary - Vecsés
2473   Zombori Erzsébet - Hungary - Budapest
2474   Dr.kalácska Lajos - Hungary - "628 Szob
2475   Polgár Istvánné - Hungary - 5062 Kőtelek
2476   Dr.kalácska Lajosné - Hungary - 2628 Szob
2477   Szabolcs Attila - Hungary -
2478   Kőrösi Tamás - Hungary - Várpalota
2479   Somosvári Béla - Hungary - Miskolc
2480   Trencsényi Zoltán - Hungary - Nyíregyháza
2481   Jánosiné Salamon Enikő - Hungary - Páty
2482   Janos Imre - Austria - Traiskirchen
2483   Szőcs Enikő - Hungary - Eger
2484   Knoch János - Hungary - Pécs
2485   Janos Klara - Austria - Traiskirchen
2486   Mráz Teréz - Hungary - Ajka
2487   Merényi Jakab - Hungary - Kiskunhalas
2488   Dr. Esztó Zsuzsanna - Hungary - Budapest
2489   Dr. Roska Tamás - Hungary - Budapest
2490   SzakÁcs SzakÁcs ÁrpÁd - Hungary - PiliscsÉv
2491   Utczás Gábor - Hungary - Tótvázsony
2492   SzakÁcs Árpádné - Hungary - PiliscsÉv
2493   Czirják János - Hungary - Siófok
2494   Kov?cs Tamás - Hungary - Budapest
2495   Deák János - Sweden - Halmstad
2496   Boruzs András - Hungary - Püspökladány
2497   Kulcsár Zsolt Levente - Hungary - Debrecen
2498   Lakatos Zoltán - Hungary - Budapest
2499   Szalóczy Tibor - Hungary - Gönc
2500   Kubicsek Gyöngyi - Hungary - Budapest
2501   F. Lőricz Tibor - Hungary - Budapest
2502   Besenyei Mária - Hungary -
2503   Fenyvesi Zsófia - Hungary - Budapest
2504   Szegedi Annamária - Hungary - Budapest
2505   Fazakas Levente - Hungary - Budapest
2506   Basa-dénes László - Hungary - Eger
2507   Fekete György - Hungary - Budapest
2508   Bencsics Laszlo - United Kingdom - London
2509   Kaszás Ibolya - Hungary - Lomárom
2510   Tóth Gábor - Hungary - Eger
2511   Füzesi Orsolya - Hungary - Budapest
2512   Füzesi Andrea - Hungary - Budapest
2513   Adorjáni Imre István - France - Angers
2514   Dr. Timaru-kast Sándor - Germany - Ingelheim
2515   Hoós Botond - Hungary - Fertőszentmiklós
2516   Olaszy Zsuzsanna - Hungary - Fertőd
2517   Macsotai Attila - Hungary - Celldomolk
2518   Erdélyi Mónika - Hungary - Szeged
2519   Horváth Tamás - Hungary - Fertőszentmiklós
2520   Csákány Bernadett - Hungary - Szárföld
2521   Dr. Szőcs András - Hungary - Vác
2522   Csákány Alexander - Hungary - Szárföld
2523   Laszlo Balint - United Kingdom - London
2524   Karátsony Zita - Slovakia - Galánta
2525   Hajdu Ferenc - Hungary - Törökbálint
2526   Karazsi Katalin - Hungary - Budapest
2527   Deljanin Edit - United States - Dix Hills
2528   Kocsis Péter Zoltán - Hungary - Pápa
2529   Szilágyi Imre - Hungary - Vámosgyörk
2530   B. Tóth Árpád - Hungary - Debrecen
2531   Fodor Katalin Mária - Hungary - Salgótarján
2532   Jagadics Eszter - Hungary - Győr
2533   MÄki MÉszÁros Marika - Finland - Juupajoki-lyly
2534   Péter András - Hungary - Győr
2535   Szeibert András - Hungary - Budapest
2536   Dr Kapitány András - Hungary - Budapest
2537   Bakacsi Zsolt - Hungary - Ambrózfalva
2538   Fórizs István - Hungary - Budapest
2539   Czakó György - Hungary - Varsány
2540   Tar Domokos - Hungary - Budapest
2541   Dr. Ujfalusi Zoltán - Hungary - Pécs
2542   Szanyi Sándor - Slovakia - Rozsnyó
2543   Bakács István Zsigmond - Hungary - Budapest
2544   Horváth József - Hungary - Tiszakürt
2545   Süle Ferenc - Hungary - Orosháza
2546   Pásztor Zoltán - Hungary - Nyíregyháza
2547   Körmendi Tamás - Hungary - Maglód
2548   Pulugor Tibor - Austria - Gmunden
2549   Kiss Anett Zsófia - Hungary - Gödöllő
2550   Pulugor Melinda - Austria - Gmunden
2551   Lajdi Péter - Hungary - Mohács
2552   Pulugor Paula - Austria - Gmunden
2553   Alberti István - Hungary - Gyula
2554   Farkas Éva - Hungary - Eger
2555   Pintér Tibor - Hungary - Mosonmagyaróvár
2556   Wolf Péter - Hungary - Kolontár
2557   Herczeg Carmen - Hungary - Budapest
2558   Wéber Zsolt - Hungary - Érd
2559   Csereklyei Roland - Australia - Blacktown
2560   AtillÁs GyŐzŐ - Hungary - Érd
2561   Czakó Gábor - Hungary - Budapest
2562   Freiberg Björn - Hungary - Győr
2563   Mongyi István - Hungary - Szigetszentmiklós
2564   Balint Laszlo - United Kingdom -
2565   Katona Krisztina - Canada - Montreal
2566   Hegedüs Endre Dezső Dr. - Hungary - Kisújszállás
2567   Kecskés Csaba - Hungary - Taksony
2568   Kiss Gábor Ervin - Hungary - Győr
2569   Kántor Attila - Hungary - Budapest
2570   Gazda Yvonne - Hungary - Budapest
2571   Palkó Ilona - Canada - Greater Vancouver
2572   Di. Balaskó Vilmos - Austria - Bécs
2573   Kajtár Gábor - Hungary - Százhalombatta
2574   Cseke Barbara - Hungary - Debrecen
2575   Horváth László - Hungary - Budapest
2576   Szlovák Károly - Hungary - Cegléd
2577   Winkéné Balla Enikő Estilla - Hungary - Debrecen
2578   Winke Zoltán - Hungary - Debrecen
2579   János Gyula (julius) - Austria - Wien
2580   Horváth András - Hungary - Ölbő
2581   Zári Mátyás - Austria - Baden
2582   Jordán Marianna - Hungary - Budapest
2583   Zári Sára - Austria - Baden
2584   Szalai Roland - Hungary - Balatonkenese
2585   Kiss Martin - Hungary - Bükkábrány
2586   Horváth Júlia - Hungary - Győr
2587   KÖrmÖczy Frigyes - United States - San Diego
2588   Molnár László - Hungary - Martfű
2589   Vaszkó Bence - Hungary - Budapest
2590   Szecsődi Bence - Hungary - Budapest
2591   Kaltenecker Péter - Hungary - Dunaharaszti
2592   Barta Robin - Hungary - Dunaharaszti
2593   Putics Stefánia - Hungary - Babócsa
2594   Buschor Márk - Hungary - Nyíregyháza
2595   Varga Máté - Hungary - Budapest
2596   Varga Márk Egon - Hungary - Karcag
2597   Gulyás Márton - Hungary - Darvas
2598   Dobos András - Hungary - Miskolc
2599   Tóth Márk - Hungary - Százhalombatta
2600   Csányi Ádám - Hungary - Mohács
2601   Mészár János - Hungary - Győr
2602   Józsa Keve - Hungary - Budapest
2603   Sinkovits Mátyás - Hungary - Sülysáp
2604   Seres György - Hungary - Nyíregyháza
2605   Gulyás Márton - Hungary - Jászkisér
2606   Grezsa Dezső - Hungary - Kiskkunmajsa
2607   Forray Nárcisz - Hungary - Bátaszék
2608   Kovács Péter - Hungary - Várpalota
2609   Szűcs Péter - Hungary - Hódmezővásárhely
2610   Posta Krisztián - Hungary - Balmazújváros
2611   Szabó Sándor - Hungary - Oroszlány
2612   Márton László - Hungary - Sárvár
2613   Kovács Bálint - Hungary - Győrújfalu
2614   Szkok Barnabás - Hungary - Bakonycsernye
2615   Kiss Attila - Hungary - Dunaharaszti
2616   Kriston Norbert - Hungary - Mezőkövesd
2617   Nagy Csaba - Hungary - Jászszentlászló
2618   Kormos István - Hungary - Kesztölc
2619   Dénes András - Hungary - Kőtelek
2620   Samu Gyula - Hungary - Péteri
2621   Szabó Bálint - Hungary - Székesfehérvár
2622   Farkas Miklód - Hungary - Komotó
2623   Letenyei Ádám - Hungary - Bakonyszombathely
2624   Kovács Márk - Hungary - Veszpréma
2625   Hompoth Áron - Hungary - Gesztely
2626   Karászi Árpád - Hungary - Bodrogolaszi
2627   Guruncz Enikő - Slovakia - Nagytárkány
2628   Varga Viktor - Slovakia - Nové Zámky
2629   Noskó Dominik - Hungary - 3051
2630   Weber Tibor - Hungary - Himesháza
2631   Imre Nimród - Hungary - Fehérvárcsurgó
2632   Seper András - Hungary - Sárszentágota
2633   Berki Roland - Hungary - Szabadbattyán
2634   Tógyer Tamás - Hungary - Gyermely
2635   Bugyi Ferenc - Hungary - Budapest
2636   Bertalan Balázs - Hungary - Keszthely
2637   Ihász Zoltán - Hungary - Balatonfüred
2638   Fábián Mariann - Hungary - Kisvárda
2639   Hellenbarth Richárd Tamás - Hungary - Farmos
2640   Béres Róbert - Hungary - Zalaszentgrót
2641   Susán Krisztián - Hungary - Salgótarján
2642   Varga Gergő - Hungary - Budapest
2643   Szabados Pál - Hungary - Kazincbarcika
2644   Tóth Csaba - Hungary - Szeged
2645   Borbély Gábor - Hungary - Szeged
2646   Kiss Ádám - Hungary - Hatvan
2647   Koleszár Richárd - Hungary - Budapest
2648   Gerényesi Nándor - Hungary - Budapest
2649   Balogh Sándor - Hungary - Tinnye
2650   Fidel Márk - Hungary -
2651   Guruncz Petra - Slovakia - Nagytárkány
2652   Varga Dávid - Hungary - Nyíregyháza
2653   Zsoldos Tamás - Hungary - Debrecen
2654   Senkár László - Hungary - Lábatlan
2655   Nagy László István - Hungary - Tatabánya
2656   Papp Terézia - Hungary - Budapest
2657   Dombay Dombay Péter - Hungary - Vác
2658   Buza Patrik - Hungary - Szeged
2659   Lipták Gábor - Hungary - Miskolc
2660   Somodi Nándor József - Hungary - Budapest
2661   Barna Bence - Hungary - Salgótarján
2662   Feketü Laszlo - Finland - Merijärvi
2663   Demeter Szilárd - Hungary - Vámosgyörk
2664   Csabalik Ádám - Hungary - Miskolc
2665   Zádori Ferenc - Hungary - Sárszentágota
2666   Bába Szilvia - Hungary - Budapest
2667   Csemer László - Hungary - Tiszaújváros
2668   Ternyila Denisza - Slovakia - Nagytárkány
2669   Polgár Roland - Hungary - Vasvár
2670   Mitercsák Róbert - Hungary - Tiszaújváros
2671   Papp Gergely - Slovakia - Kalonda
2672   Jámbor Adrien - Hungary - 2541, Lábatlan
2673   Kovács Róbert - Hungary - Bakonszeg
2674   Szabó Gergely - Hungary - Ebes
2675   Fekete Zoltán - Hungary - Kisújszállás
2676   Dékány Péter - Hungary - Budapest
2677   Tóth Henrietta - Hungary - Eger
2678   Karkó Mihály - Hungary - Tarján
2679   Lénárt Ákos - Hungary - Zalaegerszeg
2680   Farkas Botond - Hungary - Jászapáti
2681   Ternyila Ilona - Slovakia - Nagytárkány
2682   Peternai Zoltán - Hungary - Debrecen
2683   Gajdosi Gergő - Hungary - Mátészalka
2684   Varga Árpád - Hungary - Balatonfüred
2685   Rácz Benjamin - Hungary - Székesfehérvár
2686   Póczos Viktória - Slovakia - Fülek
2687   Ökrös László - Hungary - Bonyhád
2688   Ternyila László - Slovakia - Nagytárkány
2689   László Roland - Hungary - Komárom
2690   Posta Norman - Hungary - Balmazújváros
2691   László Balázs - Hungary - Ózd
2692   Germány Kristóf - Hungary - Dunakeszi
2693   Lantos Sándor - Hungary - Kazincbarcika
2694   Szilágyi Zsolt - Hungary - Budapest
2695   Hardiné Pásztor Marianna - Hungary - Sátoraljaújhely
2696   Kiss Zsombor - Hungary - Százhalombatta
2697   Tóth Patrik - Hungary - Abádszalók
2698   Lukács Niki - Slovakia - Nagytárkány
2699   Hénap Csaba - Hungary - Verőce
2700   Táborszki Áron - Hungary - Eger
2701   Mikó János - Hungary - Hőgyész
2702   Parádi Richárd - Hungary - Pásztó
2703   Szacsuri Kristóf - Hungary - Gönc
2704   Bodó Balázs - Hungary - Bakonycsernye
2705   Gafrik Attila - Serbia and Montenegro - Törökbecse
2706   Ternyila Gábor - Slovakia - Nagytárkány
2707   Barnáné Bencze Julianna - Hungary - Csongrád-bokros
2708   Tóth Zoltán - Hungary - Tatabánya
2709   Varga Lajos - Hungary - Budapest
2710   Lábdy Ákos - Hungary - Szeged
2711   Nusser Károly - Hungary - Balatonlelle
2712   Baranyi János - Hungary - Leányfalu
2713   Zsemberi Dániel - Hungary - Szeged
2714   Hardi Olivér Milán - Hungary - Sátoraljaújhely
2715   Bozsó Péter - Hungary - Ruzsa
2716   Lipták Balázs - Hungary - Miskolc
2717   Szkok Barnabás - Hungary - Bakonycsernye
2718   Székely Endre - Hungary - Hajdúszoboszló
2719   Bencsik Gergely - Hungary - Budapest
2720   Nagy Viktor - Hungary - Győrújfalu
2721   Széplaki Ádám - Hungary - Kékcse
2722   Kóbori Enikő - Slovakia - Nagytárkány
2723   Solty Laszlo - Hungary - Pecs
2724   Szabó Péter - Hungary - Kecskemét-hetényegyháza
2725   Vitéz Molnár Zsolt - Hungary - Zsámbok
2726   Hardi Henrik Lóránd - Hungary - Sátoraljaújhely
2727   Kelemen Sándor - Hungary - Kerepes
2728   Dolgopolij Vitalij - Ukraine - Hajmáskér
2729   Kiss Miklós - Hungary - Nagyatád
2730   Pálfi Csilla - Hungary - Pécs
2731   Apor Attila - Hungary - Budapest
2732   Szives Lilla - Hungary - Budapest
2733   Pintér Péter - Hungary - Budapest
2734   Lipták Laura - Hungary - Miskolc
2735   Fodor Andrea - Hungary - Budapest
2736   Csobán Zoltán - Hungary - Fejérmegye, Gárdony
2737   Kövesdi Sándor - Hungary - Szeged
2738   Tímár Gergő - Hungary - Hódmezővásárhely
2739   Ternyila László - Slovakia - Nagytárkány
2740   Soós Ádám - Hungary - Miskolc
2741   Kerner Bence - Hungary - Bakonynána
2742   Sandor Péter - Hungary - Pécs
2743   Hajdu Bálint - Hungary - Szerencs
2744   Szaszák Evelyn - Slovakia - Komárom
2745   Lezsák Martin - Hungary - Szombathely
2746   Kövesdi Sándor - Hungary - Szeged
2747   Mravik Gábor - Hungary - Balassagyarmat
2748   Szarka Tamás - Hungary - Ináncs
2749   Kadar Csaba - United States - Key West
2750   Ternyila Tímea - Slovakia - Nagytárkány
2751   Huszár Bence - Hungary - Tab
2752   Marosán Attila György - Hungary - Gyula
2753   Csikós Dávid - Hungary -
2754   Csíkos Viktor - Hungary - Budaörs
2755   Helik Gergő - Hungary - Budapest
2756   Adame Péter - Hungary - Nagybárkány
2757   Ternyila Marco - Slovakia - Nagytárkány
2758   Katona Balázs - Hungary - Salgótarján
2759   Medveczkiné Dienes Szilvia - Hungary - Budapest
2760   Erdős Eszter - Hungary - Szihalom
2761   Németh István - Hungary - Csákány
2762   Ternyila Mia - Slovakia - Nagytárkány
2763   Török Mátyás - Hungary - Hódmezővásárhely
2764   Szoták Bálint - Hungary - Budapest
2765   Szemerédi Tibor - Hungary - Kiskunhalas
2766   Forgács Lajos - Slovakia - Komárom
2767   Balázs László, Ifj. - Hungary - Pilisvörösvár
2768   Major Gábor Bence - Hungary - Mosonmagyaróvár
2769   Mislai Ilona - Slovakia - Nagytárkány
2770   Kerepeczki Gábor - Hungary - Gyula
2771   Máté Zoltán - Hungary - Balatonlelle
2772   Kerékgyártó Csilla - Hungary - Budapest
2773   Takács Benedek - Hungary - Budakalász
2774   Nyulasi Tamás - Hungary - Tatabánya
2775   Medveczkiné Dienes Szilvia - Hungary - Budapest
2776   Tölgyesi Nándor - Hungary - Budapest
2777   Turóczi Vivien - Hungary - Litér
2778   Dobos Roland - Slovakia - Nagytárkány
2779   Szűcs László - Hungary - Pusztavám
2780   Doczi Anett - Hungary - Dabas
2781   Jelenik Dániel - Hungary - Kávás
2782   Juhászné Báthory Tünde - Hungary - Budapest
2783   Róka Sándor - Hungary - Szorgalmatos
2784   Máthé Andrea - Hungary - Budapest
2785   Zadunajszki Tamás - Hungary - Dabas
2786   Jenei András - Hungary - Ózd
2787   Mátyás Richárd - Hungary - Balatonfüred
2788   Vincze Szilvia - Hungary - Szeged
2789   Tombácz Endre - Hungary - Kaposmérő
2790   Mayer Attila - Hungary - Miskolc
2791   Nagy Csaba - Hungary - Fertőd
2792   Palencsár Tibor - Hungary - Debrecen
2793   Nyul Edina - Hungary - Levél
2794   Mátyus János - Hungary - Szolnok
2795   Jenei András - Hungary - Ózd
2796   Varga József - Hungary - Orosháza
2797   Erdelyi Gyula Janosne - Hungary - Eger
2798   Csipkésné Tudja Judit - Hungary - Gyál
2799   Horváth Béla - Hungary - Miskolc
2800   Máthé Dániel - Hungary - Jászberény
2801   Végh Máté - Hungary - Kistarcsa
2802   Katona Janos Karoly - Hungary - Budapest
2803   Szabó Ágnes - Hungary - Debrecen
2804   Teszári Hanga - Hungary - Letkés
2805   Pozsgai Sándor - Hungary - Szendrő
2806   Dezső Kinga - Hungary - Magosliget
2807   Lévay Vilmos - Hungary - Budapest
2808   Mendöl Márk - Hungary - Zalaszentgyörgy
2809   Madurka ÁdÁm - Hungary - Budakeszi
2810   Dr.schláth János - Hungary - Budapest
2811   Csécsi Szabolcs - Hungary - Miskolc
2812   Teszári Hanga - Hungary - Letkés
2813   Kaposi Máté - Hungary - Budapest
2814   Majorné Szathmári Erzsébet - Hungary - Debrecen
2815   Orbán Zoltán - Hungary - Pécs
2816   Varga András - Hungary - Budapest
2817   Varkoly Béla - Hungary - Encs
2818   Gyarmati Zsolt - Hungary - Budapest
2819   Abay Márk - Hungary - Budapest
2820   Feövenyessy Kaalin - Hungary - Budapest
2821   Bozó László - Hungary - Kevermes
2822   Kovács Viktor - Hungary - Záhony
2823   Csontos Csaba - Hungary - Baja
2824   Vékony Icuska - Hungary - Mezőtúr
2825   Bohnert Krisztián - Hungary - Budapest
2826   Pári Viktor - Hungary - Boconád
2827   Czunyi Ilona Viktória - Hungary - Tardos
2828   Fekete Sándor - Hungary - Újlengyel
2829   Makai László - Hungary - Budapest
2830   Szépszó Imre - Hungary - Fürged
2831   Dezső Dániel - Hungary - Nemespátró
2832   Krátky Gábor - Hungary - Békéscsaba
2833   Dénes Roland - Hungary - Ferencszállás
2834   Balogh Rolnand - Hungary - Piliny
2835   Szabó Sándor - Hungary - Dunakeszi
2836   Vörös Ferenc - Slovakia - Dunaszerdahely
2837   Berei Aliz Barbara - Hungary -
2838   Tóth Róbert - Hungary - Heves
2839   Kristóf Károly - Hungary - Halásztelek
2840   Hamza Gábor - Hungary - Szombathely
2841   Tiboldi Dénes - Hungary - Oroszlány
2842   Ipolyi Zoltán - Hungary - Barcs
2843   Gyuris Erika - Hungary - Szeged
2844   Csere Sándorné - Hungary - Bicske
2845   Nádler Róbert - Hungary - Mosonmagyaróvár
2846   Mezei Róbert - Hungary - Szeged
2847   Cseke Regina - Hungary - 2045
2848   Ehmann Zoárd - Hungary - Berhida
2849   Nyul Erika - Hungary - Gyula
2850   Antal Ferenc - Hungary - Budakeszi
2851   Linzenbold Piroska - Hungary - Anarcs
2852   Hüse Márkó - Hungary - Hajdúszoboszló
2853   Juhász Szabolcs - Hungary - Nágocs
2854   Koós Balázs - Hungary - Szeged
2855   Birkás Tibor - Hungary - Salgótarján
2856   Dobos Béla - Hungary - Martonvásár
2857   Novák Attila - Hungary - Ózd
2858   Őszi Roland - Hungary - Boldog
2859   Hajnaczky Sandor - Hungary - Szekesfehervar
2860   Fejes Krisztián - Hungary - Szilvásvárad
2861   Kornsee Milán - Hungary - Mór
2862   Borbély Jenő - Hungary - Bajót
2863   Erdélyi István - Hungary - Mátészalka
2864   Parti András - Hungary - Budapest
2865   Szalai Tamás - Hungary - Hajdúszoboszló
2866   Kővári Dorottya - Hungary - Salgótarján
2867   Finta László - Hungary - Lébény
2868   Vargáné Mohácsi Ágnes - Hungary - Budapest
2869   Varga Terézia - Hungary - Tiszavasvári
2870   Molnár Márton - Hungary - Miskolc
2871   Győri Kolos - Hungary - Pécs
2872   Nyisztor Ákos - Hungary - Mánd
2873   Kovács Péter - Hungary - Budapest
2874   Demeter Ferenc - Hungary - Budapest
2875   Németh Gergely - Hungary - Pusztadobos
2876   Jánosi Enikő - Hungary - Budapest
2877   Németh Máté - Hungary - Nagykanizsa
2878   Pinezich Tamás - Hungary - Miskolc
2879   Csóka Szilvia - Hungary - Budapest
2880   Mezei Aladár - Hungary - Barcs
2881   Harka Klára - Hungary - Szabadszentkirály
2882   Németh Ferenc - Hungary - Pusztadobos
2883   Stuth L?szlo - Belgium - Bruxelles
2884   Szabó Péter - Hungary - Budapest
2885   Varga János - Ukraine - Rafajnaújfalu
2886   Farkas Sándor - Hungary - Budapest
2887   Kovács István - Hungary - Dorog
2888   Jánosi Margit - Hungary - Kismaros
2889   Horváth Tibor - Hungary - Bokod
2890   Vámosi István - Hungary - Zalaegerszeg
2891   Molnár József - Hungary - Budapest
2892   BartÓk LÁszlÓ - Hungary - TelkibÁnya
2893   Lőrincz Géza - Hungary - Pécs
2894   Lajos Ferenc - Ukraine - Salánk
2895   Jánosi János - Hungary - Kismaros
2896   Hodos Zsolt Toto - Denmark - Vejen
2897   Bordács Péter - Hungary - Budapest
2898   Horváth Sándor - Hungary - Ravazd
2899   Földes Bálint - Slovakia - Dunaszerdahely
2900   Bukovszky Nici - Hungary - Szirak
2901   Tóth Zsuzsanna - Slovakia - Pozsonyvezekény
2902   Tormási Teréz - Hungary - Pécs
2903   Kovács Gergely - Hungary - Kaposvár
2904   Vitai Tamás - Hungary - Eger
2905   Huszár Mátyás - Hungary - Pilis
2906   Varga István - Hungary - Szada
2907   Ágh Margit - Hungary - Budapest
2908   Tóth Dénes - Hungary - Pécs
2909   Magyar Éva Mária - Hungary - Barcs
2910   Kozma Gergely - Hungary - Hévíz
2911   Antal Zoltán - Hungary - Mátészalka
2912   Szabó Adrienne - Hungary - Pázmánd
2913   Szűcs Péter - Hungary - Nagyecsed
2914   Gyócsi Beáta - Hungary - Dunaújváros
2915   Rozsnyay Dávid - Hungary - Budapest
2916   Fülöp Máté Bendegúz - Hungary - Várpalota
2917   Kutas Attila - Hungary - Debrecen
2918   Csincsi Péter - Hungary - Kaposvár
2919   Papi Zoltán - Hungary - Demecser
2920   Sinku Zsolt - Hungary - Nyíregyháza
2921   Antal Zoltán - Hungary - Mátészalka
2922   Kisvarga Zsombor - Hungary - Sirok
2923   Juhász Zsolt - Hungary - Miskolc
2924   Kerékgyártó Nóra - Hungary - Budapest
2925   Garancsy Tibor - Hungary - Nagyalásony
2926   Lukacs Krisztian - Hungary - Zamoly
2927   Balogh Barnabás - Hungary - Budapest
2928   Nábelek Áron - Hungary - Rád
2929   Kármán Aurél - Hungary - Budapest
2930   Matók Martin - Hungary - Budapest
2931   Magyar Éva Mária - Hungary - Barcs
2932   Apagyyi Levente - United Kingdom - Cheltenham
2933   Tuza Tamás - Ireland - Limerick
2934   Ancsin Dániel - Hungary - Budapest
2935   Fazekas Anita - Hungary - Eger
2936   Klits Viktor - Hungary - Pécs
2937   Baky László - Hungary - Kölesd
2938   Nagy Gyuláné - Hungary - Debrecen
2939   Végh Zoltán - Hungary - Budapest
2940   Lázók Gábor - Hungary - Tápiószecső
2941   Szekeres Szabolcs Sándor - Hungary - Monor
2942   Korcz Ádám - Hungary - Zalaegerszeg
2943   András Krisztián - Hungary - Szekszárd
2944   Major Melinda - Hungary - Veszprém
2945   Balazs Csaba - United States - New York
2946   Lövei Győző - Hungary - Nyíregyháza
2947   Geröly Sándor - Hungary - Budapes
2948   Kovács Attila - Hungary - Nagybaracska
2949   Szekeres Olga - Hungary - Monor
2950   Horváth Krisztián - Serbia and Montenegro - Szabadka
2951   Csernyik Martin - Hungary - Nyíregyháza
2952   Nagy Melinda - Hungary - Marcalgergelyi
2953   Konya Tibor - Hungary - Budapest
2954   Szerdahelyi Péter - Hungary - Pécs
2955   Nemeth Imre - Hungary - Szekesfehervar
2956   Koltai Gergely - Hungary - Varbó
2957   Udvardy György - Hungary - Fót
2958   Szekeres Krisztina - Hungary - Monor
2959   Reseterics Milán - Hungary - Zalaegerszeg
2960   Szilagyi Elizabeth - Greece - Athen
2961   Schveighardt Henrikné - Hungary - Oroszlány
2962   Czigány Balázs - Hungary - Budapest
2963   Nemeth Imre - Hungary - Szekesfehervar
2964   Szekeres Boróka Ágnes - Hungary - Monor
2965   Demeter Ferenc - Hungary - Budapest
2966   Wagenhoffer Ádám - Germany - Passau
2967   Dula Arnold - Hungary - Gönc
2968   Takács Gabriella - Hungary - Baja
2969   Czifra Zoltan - Hungary - Csavoly
2970   Szobonya Viktória - Hungary - Eger
2971   Magdó Levente - Hungary - Monor
2972   Papp Imréné - Hungary - Szolnok
2973   Gálik Péter - Hungary - Vác
2974   Talián Koletta - Hungary - Lengyeltóti
2975   Katzenbach Máté - Hungary - Szabadszállás
2976   Magdó Attila - Hungary - Monor
2977   Péczi Zoltán - Hungary - Rajka
2978   Révész András - Hungary - Várpalota
2979   Kiss-mihály Áron - Hungary - Kapuvár
2980   Kele Krisztián - Hungary - Baja
2981   Magdó Borbála - Hungary - Monor
2982   Csendes Gábor - Hungary - Hajdúszoboszló
2983   Kertész Tamás - Hungary - Kapuvár
2984   Ruff Éva - Hungary - Bóly
2985   Ónodi István - Hungary - Kiskunfélegyháza
2986   Kővári Ferenc - Hungary - Nagyalásony
2987   Kiss Péter - Hungary - Nagybajom
2988   Molnár László - Hungary - Bük
2989   Sipos Barbara - Hungary - Nagybajom
2990   Keleti Martin - Hungary - Debrecen
2991   Sipos Vivien - Hungary - Nagybajom
2992   Földesi Lajos - Hungary - Köröstarcsa
2993   Farkas Ákos - Hungary - Zalaegerszeg
2994   Kiss Tibor - Hungary - Nagybajom
2995   Urbán Erika - Slovakia - Párkány
2996   Bódi Ferenc - Hungary - Mándok
2997   Kovács Tamás - Hungary - Hort
2998   Lóránt Lívia - Hungary - 8977 Baglad
2999   Paál Dávid - Hungary - Mátészalka
3000   Zsédely Róbert - Hungary - Fehérvárcsurgó
3001   Palló Árpád - Hungary - Mosonmagyaróvár
3002   Lukács László - Ukraine - Kaszony
3003   Laczi Balázs - Hungary - Budapest
3004   Dani Sándor - Hungary - Derekegyház
3005   Kiss Tiborné - Hungary - Nagybajom
3006   Boér Csaba - Hungary - Orgovány
3007   Ferencz Norbert - Hungary - Debrecen
3008   Vendégh András - Hungary - "csallóköz"
3009   Pető Imre - Hungary - Eger
3010   Boér Kund - Hungary - Orgovány
3011   Ádám Gábor - Hungary - Miskolc
3012   Farkas János - Hungary - Miskolc
3013   Veres László - Hungary - Balmazújváros
3014   Horváth Péter - Hungary - Dencsháza
3015   Boér Gyopár - Hungary - Orgovány
3016   Szauer Szabolcs - Hungary - Nemesvámos
3017   Horváth István - Hungary - Mezőkovácsháza
3018   Klespitz Katalin - Hungary - Szolnok
3019   Szabó Gábor - Hungary - Vác
3020   Ambrus Tibor - Hungary - Bátaszék
3021   Jarecsni Gyula - Hungary - Budapest
3022   Baranyi Tamás - Hungary - Budapest
3023   Ecsédi László Alex - Hungary - Szolnok
3024   Kispeti Krisztián - Hungary - Budapest
3025   Marosi Levente - Hungary - Szeged
3026   Gőbölös Gergő - Hungary - Barcs
3027   Vitálos István - Slovakia - Zonctorony
3028   Boér Ferenc - Hungary - Oroszlány
3029   Lőrincz Beata - Hungary - Tinnye
3030   Takács Kriszta - Hungary - Budapest
3031   Jarecsni Janos - United Kingdom - London
3032   Bogdány Zsolt - Hungary - Besenyőtelek
3033   Kristóf Norbert - Hungary - Tatabánya
3034   Kovács Kinga - Hungary - Szolnok
3035   Gácsi Balázs - Hungary - Kunszentmárton
3036   Dobos Sándor - Hungary - Csepel
3037   Petrovai János - Hungary - Tök
3038   Szántó András - Switzerland - Zürich
3039   Süle Bendegúz - Hungary - Zalaegerszeg
3040   Bordán Mihály - Hungary - Debrecen
3041   Kiss Ferencné Edit - Hungary - Hódmezővásárhely
3042   Oláh Marianna - Hungary - Miskolc
3043   Dávid Attila - Hungary - Budapest
3044   Máthé László - Hungary - Budapest
3045   Előáhzi Gergely - Hungary - Budapest
3046   Szíjjártó Lajos - Hungary - Debrecen
3047   Mészáros István - Hungary - Tápiógyörgye
3048   Loboda Bettina - Hungary - Dunaharaszti
3049   Bodnár József - Hungary - Alsózsolca
3050   Makrányi Dániel - Hungary - Polgár
3051   Erdélyi Viktor - Hungary - Budapest
3052   Bereczki Zsolt - Hungary - Székesfehérvár
3053   Cserfai Márk - Hungary - Tatabánya
3054   Ifj. Vörös Imre - Hungary - Sopron-tómalom
3055   Fazekas Andras - Sweden - Surahammar
3056   Bodnár Józsefné - Hungary - Alsózsolca
3057   Kóczán Norbert - Hungary - Sopron
3058   Sörös Zsolt - Hungary - Városföld
3059   Mészáros Julianna - Hungary - Budapest
3060   Szanyi Attila - Hungary - Kátoly
3061   Erdélyiné Dr. Kőbányai Rita - Hungary - Budapest
3062   Kulcsár Tamás - Ukraine - Ungvár
3063   Malatinszky László - Hungary - Szentendre
3064   Kovács Péter - Hungary - Harkány
3065   Finta Ottó - Hungary - Abony
3066   Hugyi Pál - Hungary - Újszilvás
3067   Erdélyi Viktor Ferenc - Hungary - Budapest
3068   Novák Péter-zoltán - Hungary - Szendrő
3069   Korbuly Bence - Hungary - Budapest
3070   Czifra Csaba - Hungary - Jászberény
3071   Ferenczi Melinda - Hungary - Szentendre
3072   Erdélyi Gergő András - Hungary - Budapest
3073   Malatinszky Álmos - Hungary - Szentendre
3074   Ádám András - Hungary - Érd
3075   Békési Márta - Hungary - Budapest
3076   Vass László István - Hungary - Miskolc
3077   Keresztúri Arnold - Serbia and Montenegro - Magyarcsernye
3078   Göndös Zoltán - Hungary - Nagyszénás
3079   Kiss József László - Hungary - Békés
3080   Szabó Piroska - Hungary - Békéscsaba
3081   Urbán István - Hungary - Tápiógyörgye
3082   Cserép Róbert - Hungary - Rezi
3083   Hugyi Sándor - Hungary - Újszilvás
3084   Czuczor Márton - Hungary - Eger
3085   Dr. Aracsi Józsefné Irén - Hungary - Szigetvar
3086   Boda István László - Hungary - Békéscsaba
3087   Pénzes Máté - Hungary - Lőrinci
3088   Ferencz János - Hungary - Boconád
3089   Somogyi Csaba - Hungary - Budapest
3090   Galajda Eszter - Hungary - Szakoly
3091   Szalkai Gergely - Hungary - Budapest
3092   Angyal András - Hungary - Gödöllő
3093   Dr Aracsi József - Hungary - Szigetvar
3094   Farkas Imre - Hungary - Salgótarján
3095   Hugyi Sándor - Hungary - Tápiószőllős
3096   Hajnalka Janesch - Germany - Koln
3097   Ferencz Jánosné - Hungary - Boconád
3098   Vázsonyi Miklós - Hungary - Vinár
3099   Ballai Sándor - Hungary - Zalakaros
3100   Szatmári Hunor - Hungary - Boconád
3101   Pintér Endre - Hungary - Pécel
3102   Bognár Gábor - Hungary - Budapest
3103   Nagy Richárd - Hungary - Budapest
3104   Gál Katalin - Hungary - Eger
3105   Szatmári Napsugár - Hungary - Boconád
3106   Ferencz Tűzvirág - Hungary - Boconád
3107   Ferencz Zselyke - Hungary - Boconád
3108   Kele Istvan - Austria - Wien
3109   Szilágyi Gábor - Hungary - Miskolc
3110   Ivócs Rozália - Hungary - Eger
3111   KovÁcs Éva - Hungary - Albertirsa
3112   Kurucsai Bence - Hungary - Budapest
3113   Tóth Ildikó - Hungary - Cserépfalu
3114   Jakab János - Hungary - Budapest
3115   Hajdu Gábor - Hungary - Pácsony
3116   Andrási Erzsébet - Greece - Herakleion
3117   Bobák Zsolt - Hungary - Kakucs
3118   Pató Tamás Miklós - Hungary - Budapest
3119   Ivócs Fanni - Hungary - Eger
3120   Ihász Sándor - Hungary - Debrecen
3121   Oláh Csaba - Hungary - Dorog
3122   Varga Csaba - Hungary - Debrecen
3123   Bakos Gábor - Hungary - Kömlő
3124   Nagyné Borsos Ilona - Hungary - Nagykáta
3125   SmÍro GÁbor - Slovakia - Vysne Valice
3126   Bischof István - Hungary - Budapest
3127   Májer Bálint - Hungary - Győrvár
3128   Chromecz Dzseremi - Hungary - Budapest
3129   Czeglédi Joseph N. - Canada - Kitchener,ont.
3130   Lakatos János - Hungary - Hajdúhadház
3131   Dombai Róbert - Hungary - Szolnok
3132   Vörös Gergő - Hungary - Sármellék
3133   Tothpal Tibor - Ireland - Dublin
3134   Petró József - Hungary - Százhalombatta
3135   Pölös Krisztián - Hungary - Tömörkény
3136   Ludányi György - Hungary - Lajosmizse
3137   Gál Julianna - Hungary - Budapest
3138   Balázs Fórika Etelka - Hungary - Sülysáp
3139   Barta Timea - United Kingdom - Bath
3140   Deák Sándorné - Hungary - Mátraterenye
3141   Sándor Tóth - Hungary - Nyíregyháza
3142   Szente Tamara - Hungary - Dánszentmiklós
3143   Bártfai Bennó - Hungary - Miskolc
3144   Porkoláb Attila - Hungary - Pécsely
3145   Molnár László - Hungary - Szombathely
3146   Varró Éva - Hungary - Tápiógyörgye
3147   Lengyel Bence - Hungary - Miskolc
3148   Madari Norbert - Hungary - Budapest
3149   Polgár Tamás - Hungary - Besenyszög
3150   Papp Tmás - Hungary - Bársonyos
3151   Félegyházi Andrea - Hungary - Hajdúböszörmény
3152   Bors Norbert - Hungary - Pápa
3153   Németh László - Hungary - Budapest
3154   Oravecz Ákos - Hungary - Salgótarján
3155   Győri János - Hungary - Sárbogárd
3156   Kovács Tibor - Hungary - Tiszakécske
3157   Zelei Bence - Hungary - Nyíregyháza
3158   Papp Gábor - Hungary - Bársonyos
3159   Farsang Zsolt Istvan - Hungary - Budapest
3160   Glóbics János - Hungary - Győr
3161   Molnár Gábor - Hungary - Kiskunhalas
3162   Czink Zoltán - Hungary - Fonyód
3163   Sztanya Ferenc - Hungary - Budapest
3164   Tóth Rajmund - Hungary - Gyöngyösoroszi
3165   Szőke Szilvia - Hungary - Tiszakécske
3166   Heer Ádám - Hungary - Esztergom
3167   B?res Sándor - Hungary - Maglód
3168   Horváth Tibor - Hungary - Pilis
3169   Králik Oszkr - Hungary - Szada
3170   Iszló Norbert - Hungary - Sopron
3171   Szabo Attila - Hungary - Budapest
3172   Benkő Ibolya - Hungary - Budapest
3173   Lábszki József - Hungary - Tatabánya
3174   Janits Béla - Hungary - Nagykovácsi
3175   Papp Emőke - Hungary - Debrecen
3176   Oravecz Ákos - Hungary - Salgótarján
3177   Metzger László Csaba - Hungary - Szolnok
3178   Kátai Zoltán - Hungary - Budapest
3179   Darányi István - Hungary - Kamut
3180   Fábián György - Hungary - Hajdúböszörmény
3181   Gazdag ?gnes - Hungary - Fonyód
3182   Dankos Balázs - Hungary - Budapest
3183   Volentér Ákos - United Kingdom - London
3184   Kopunovics Gábor - Hungary - Hódmezővásárhely
3185   Skobrák Tibor - Hungary - Mór
3186   Göttler Attila - Hungary - Budapest
3187   Lelkes Józsefné - Hungary - Komárom
3188   Bordán Viktória - Hungary - Budapest
3189   Somogyi Dávid - Hungary - Veszprém
3190   Deak Krisztian - Hungary - Bicske
3191   Gazdag István - Hungary - Fonyód
3192   Sáfrány István - Hungary - Sárbogárd
3193   Kuzma László - Hungary - Nagykanizsa
3194   Barabas Izabella-ibolya - United Kingdom - London
3195   Csányi Dániel - Hungary - Göd
3196   Huszár László Csaba - Hungary - Kecskemét
3197   Barabas Gyula - United Kingdom - London
3198   Botos Anna-mária - Hungary - Szolnok
3199   Váradi Lajos István - Hungary - Budapest
3200   Aradi László - Hungary - Zebegény
3201   Szabó Emőke - Hungary - Budapest
3202   Czibók Lászlóné - Hungary - Furta
3203   Németh Sándor - Hungary - Oroszlány
3204   Jenei Gábor - Hungary - Hajdúnánás
3205   Tóth Péter - Hungary - Bárna
3206   Toronyi László - Hungary - Bátaszék
3207   Zimányi Sándor - Hungary - Baja
3208   Szávai Péter - Hungary - Miskolc
3209   Bartus Zoltan - Hungary - Szecsenyfelfalu
3210   Gergely Miklós - Hungary - Budapest
3211   Kovács Olivér - Hungary - Eger
3212   Pongrácz Dávid - Hungary - Körmend
3213   Bartus Zoltanne - Hungary - Szecsenyfelfalu
3214   Zelenyánszki Erzsébet - Hungary - Telekgerendás
3215   Tóth Gábor - Hungary - Miskolc
3216   Czabán Tamás - Hungary - Debrecen
3217   Mang Sándor - Hungary - Beremend
3218   Kricskovics Dániel - Hungary - Gara
3219   Mayer Magdolna - Hungary - Csorvás
3220   Szathmary-kiraly Gabor Pal - Ireland - Dublin
3221   Hegedűs Arnold - Hungary - Jakabszállás
3222   Kovács László - Hungary - Hatvan
3223   Bárdosi Viktor - Hungary - Pécs
3224   SzÓkovÁcs Roman - Slovakia - Csoma
3225   Tóth István - Hungary - Mezőkeresztes
3226   Ignácz János - Hungary - Dombrád
3227   Tóth István - Hungary - Mezőkeresztes
3228   Kiss Viktória - Hungary - Budapest
3229   Syposs Miklós - Hungary - Tárnok
3230   Fidel Gergely - Hungary - Perőcsény
3231   Dániel Nagy - Hungary - Gyömrő
3232   Kincses Attila - Hungary - Abony
3233   Horváth Zoltánné - Hungary - Szombathely
3234   Halik Ákos - Hungary - Budapest
3235   Dr.szilágyi Rózsa - Hungary - Kunszentmiklós
3236   Udvardi Andor - Hungary - Szeged
3237   Tóth István - Hungary - Mezőkeresztes
3238   Szabó Istvánné - Hungary - Komló
3239   Kovács Zsolt - Hungary - Halimba
3240   Horváth Zoltánné - Hungary - Szombathely
3241   Tímár István - Hungary - Nyíradony
3242   Mali István - Hungary - Pilisszentiván
3243   Teleki Stefán László - Hungary - Mogyoród
3244   Baki Péter - Hungary - Mihályháza
3245   Dr. Szilágyi Rózsa - Hungary - Kunszentmiklós
3246   Halász Ferenc - Hungary - Lőrinci
3247   Szemler István - Hungary - Csömör
3248   Varga Norbert - Hungary - Debrecen
3249   Kovács Krisztián - Germany - Frankfurt
3250   Szilágyi Zsófi - Hungary - Komló
3251   Molnar Andras - Ukraine - Beregszaz
3252   Kovács Kitti - Hungary - Murony
3253   Szabó Evelin - Hungary - Lenti
3254   Csonka Flórián - Hungary - Csorna
3255   Zámbó József - Hungary - Gárdony
3256   Baliga Csaba - Austria - 7000-eisenstadt
3257   Papp Zsolt Albert - Hungary - Debrecen
3258   Nagy András - Hungary - Balkány
3259   Dr Olasz Lajos - Hungary - Pécs
3260   Sós Tamás - Hungary - Jánkmajtis
3261   Kedves Antal - Hungary - Ópályi
3262   Tóth Gusztáv - Hungary - Budapest
3263   Magyar Gabriella - Hungary - Rábapaty
3264   Pénzes Mária - Hungary - Nagybajom
3265   Németh László - Hungary - Kecel
3266   Bödecs Barnabás - Hungary - Gyömrő
3267   Tamás Ákos - Hungary - Pusztafalu
3268   Böcz Ferenc - Hungary - Dunaszentgyörgy
3269   Herczeg Sandor - Hungary - Igal
3270   Miklós Károly - Hungary - Hidas
3271   Idey Magdolna - Hungary - Budapest
3272   Pánczél Ferenc - Hungary - Kiskunfélegyháza
3273   Hódi István - Hungary - Dunaújváros
3274   Szauer József - Hungary - Budaörs
3275   Kovács Szilvia - Hungary - Zalaegerszeg
3276   Gurin László - Hungary - Gyomaendrőd
3277   Miklósné Darvas Magdolna - Hungary - Hidas
3278   Tóth Zsolt Péter - Hungary - Salgótarján
3279   Dézsy Gábor - Sweden -
3280   Szász Viktor - Hungary - Halásztelek
3281   Kerekes Péter - Hungary - Budapest
3282   Pikler Norbert - Slovakia - Malé Kosihy
3283   Haraszti Sándor - Hungary - Tököl
3284   Krivanszki Csaba - Hungary - Budapest
3285   Ragó Ferenc - Hungary - Baracska
3286   Kósa Ármin - Hungary - Eger
3287   Papp Cristopher - Hungary - Jászladány
3288   Lénárt László - Hungary - Budapest
3289   Danielson Peter - United States - California
3290   Gyözö Hadnagy - Germany - Stadtprozelten
3291   Nagy Lajos Györgyné - Hungary - Budapest
3292   Dézsy Ildikó - Sweden - Sjömarken
3293   Kalman Domokos - Austria - Melk
3294   Udvarhelyi Nándor - Hungary - Miskolc
3295   Ines Hadnagy - Germany - Stadtprozelten
3296   Mohai GyÖngyi Éva - Hungary - Szolnok
3297   Macsi Attila - Hungary - Tákos
3298   Kuncsik Károly - Hungary - Nagykálló
3299   Szincsák István - Hungary - Salgótarján
3300   Tűri Tibor - Hungary - Szolnok
3301   Papp László - Hungary - Hencida
3302   Cselenkóné Fehér Katalin - Hungary - Paks
3303   Digruber Istvánné - Hungary - Balatongyörök
3304   Sütő Milán - United Kingdom - Guildford
3305   Hegyi János - Hungary - Sárospatak
3306   Nagyné Orbán Rita - Hungary - Mosonmagyaróvár
3307   Istvánfi Károly - Hungary - Csemő
3308   Berggren Orsolya - Sweden - Dalsjöfors
3309   Ilyés József - Austria - Graz A-8020
3310   Bíró Balázs - Hungary - Pomáz
3311   Fülöp Dávid - Hungary - Szentlőrinc
3312   Veréb Péter - Hungary - Miskolc
3313   Dr Fejes Aranka - Hungary - Pécs
3314   Dézsy Örs - Sweden - Bor?s
3315   Verőczei Erika - Hungary - Szigethalom
3316   Fenes Máté - Hungary - Budapest
3317   Láng Gábor - Hungary - Sárkeresztes
3318   Joósz Péter - Hungary - Hercegkút
3319   Lovász Attila - Hungary - Budapest
3320   Pór László - Hungary - Várpalota
3321   Juhász Zoltán - Hungary - Tokodaltáró
3322   Virág Tamás - Hungary - Bicske
3323   Császár Károly - Hungary - Budaörs
3324   Bólya Richárd - Hungary - Karcag
3325   Szabó Zoltán - Hungary - Gyöngyöshalász
3326   Szucsik Sándor - Hungary - Kerecsend
3327   Vencser László - Austria - Linz
3328   Serra Bendegúz - Hungary - Debrecen
3329   Laurencsik László - Hungary - Noszvaj
3330   Tóth Tamás - Hungary - Budapest
3331   Pál Istvánné - Hungary - Csorvás
3332   Kékessy Georga - United States - Acton, Ca
3333   Papsai Klára - Sweden - Växjö
3334   Horváth Anita - Hungary - Debrecen
3335   Csatári István - Hungary - Gödöllő
3336   Racovitán Róbert - Hungary - Budapest/ Ferencváros
3337   Borsos Szilárd - Hungary - Péterhida
3338   Böczné Sólya Emma - Hungary - Dunaszentgyörgy
3339   Papsai Pál - Sweden - Växjö
3340   Hamodi éva - Hungary - Budapest
3341   Kriszton László - Hungary - Nagycenk
3342   Laurencsik Adrienn - Hungary - Noszvaj
3343   Kékessy Gertrud - United States - Acton, Ca
3344   Barkóczi Sándor - Hungary - Miskolc
3345   Szabóné Klausz Ágnes - Hungary - Békéscsaba
3346   Aczél István - Hungary - Budapest
3347   Kóta Fülöp - Hungary - Szombathely
3348   Csordás István - Hungary - Szanda
3349   Pálinkás Attila - Hungary - Berente
3350   Fógel János - Slovakia - Ipolyság
3351   Csordás István - Hungary - Szanda
3352   Sulyok Krisztián - Hungary - Tényő
3353   Mészáros Frigyes - Hungary - Gyál
3354   Kakukné Lehrreich Emília - Hungary - Nagykovácsi
3355   Teller László - Hungary - Solt
3356   Tóth Alex - Hungary - Budapest
3357   Földvári Katinka - Hungary - Tiszaújváros
3358   Szabó Ákos Vajk - Hungary - Eger
3359   Laczkó Béla Róbert - Hungary - Szécsény
3360   Aux Levente - Hungary - Erdőtelek
3361   Papp Balázs - Hungary - Bátaszék
3362   Jankó Valter - Hungary - Szolnok
3363   Hajbáné Gál Beáta - Hungary - Zalaegerszeg
3364   Papp Zsombor - Hungary - Mikepércs
3365   Kovács Gábor - Hungary - Székesfehérvár
3366   Veress Attila - Hungary - Budapest
3367   Szabó László - Hungary - Szabadbattyán
3368   Dr Benedek Gyögyr - Hungary - Nagykovácsi
3369   Andok Csaba - Hungary - Nagyatad
3370   Szántó Magdi - Hungary - Mende
3371   Veressné Székely Ágnes - Hungary - Budapest
3372   Ormai Csaba - Hungary - Budapest
3373   Szabó István - Hungary - Békéscsaba
3374   Dr Benedek Györgyné - Hungary - Nagykovácsi
3375   Tóth Viktor - Hungary - Tiszavasvári
3376   Magos Bence - Hungary - Hajdúszovát
3377   Kovács Sándor - Hungary - Ajka
3378   Czank Gergely - Hungary - Mezőhegyes
3379   Kassai Tünde - Hungary - Sopron
3380   Meszes Csaba - Hungary - Esztergom
3381   Veressné Székely Ágnes - Hungary - Budapest
3382   Sára Bertalan - Hungary - Alsópetény
3383   Kovács Sándor - Hungary - Ajka
3384   Sefcsik Gergely - Hungary - Biatorbágy
3385   Şener Cem - Turkey - Bursa
3386   Benczédi Irma - Hungary - Dánszemtmiklós
3387   Podmaniczky Beata - Denmark - Viborg
3388   Krempf Róbert - Hungary - Komárom
3389   Baumgarten Alfred - Sweden - Kristianstad
3390   Daradics József - Hungary - Bonyhád- Majos
3391   Király Kristóf - Hungary - Budapest
3392   Góbor Attila Péter - Hungary - Szolnok
3393   Hável Krisztián - Hungary - Miskolc
3394   Bugyi Tamás Károly - Hungary - Abony
3395   Máté Bálint - Hungary - Szebény
3396   Yilmazcan Andor Sezer - Hungary - Üllés
3397   Nyári Marcell - Hungary - Salomvár
3398   Galgóczy Éva - Hungary - Sopron
3399   Erős István - Hungary - Miskolc
3400   Nagy-józsef Beáta Korinna - Hungary - Jászapáti
3401   Yilmazcan Tekla Dilara - United Kingdom - Brighton
3402   Hadfi Máté - Hungary - Sopron
3403   Molnárné Juhász Julianna - Hungary -
3404   Kuprák Ákos - Hungary - Hajdúszoboszló
3405   Molnár Tünde - Hungary - Izmény
3406   Veres Attila - Hungary - Újpest
3407   Sánta Szabolcs - Hungary - Hajdúböszörmény
3408   Gurmai Mihály - Hungary - Vésztő, Zsebengő U. 7.
3409   Zoltán Albert - Austria - Oeynhausen
3410   Balogh István - Hungary - Budapest
3411   Benke László - Hungary - Dánszentmiklós
3412   Christoph Albert - Austria - Oeynhausen
3413   Székely Ibolya - Hungary - Kistarcsa
3414   Dr. Nagy Gergely - Hungary - Gönyű
3415   Petényi Gergely - Hungary - Budapest
3416   Ónodi Krisztofer - Hungary - Balassagyarmat
3417   Szabó Zoltán - Hungary - Százhalombatta
3418   BondÁr JÁnos - Hungary - Budapest
3419   Márta Albert - Austria - Oeynhausen
3420   Paukovics László - Hungary - Sárvár
3421   Balázs Gábor Mihály - Hungary - Szeged
3422   Albert András - Austria - Traiskirchen
3423   Józsa Szabolcs - Hungary - Budapest
3424   Kéri Miklós - Hungary - Ajka
3425   Zelei András - Hungary - Szihalom
3426   Dr. Stubán Ádám - Hungary - Celldömölk
3427   Gurzó Tibor - Hungary - Nagymányok
3428   Albert Gizella - Austria - Traiskirchen
3429   Baricsné Csernus Mária - Hungary - Pásztó
3430   Máté Lajos - Hungary - Budapest
3431   Holló Csaba - Hungary - Kecskemét
3432   Balázsné Tóth Éva - Hungary - Szeged
3433   Oláh Diána - Hungary - Miskolc
3434   Sasvari Tivadar - Luxembourg - Strassen
3435   Yilmazcan Tekla Dilara - Hungary - Szeged
3436   Szalay Zoltán - Hungary - Érd
3437   Dózsa Richárd - Hungary - Budapest
3438   Balhásiné Pálfi Gyöngyi Katalin - Hungary - Debrecen
3439   Halmi Róbert - Hungary - Mikebuda
3440   Szaniszló Attila - Hungary - Dunakeszi
3441   Iván Péter - Hungary - Őrbottyán
3442   Hartvein Erika - Hungary - Oroszlány
3443   Venkovics Erika - Slovakia - Tomasikovo
3444   Palotási András - Hungary - Budapest
3445   Garan László - Hungary - Trizs
3446   Kovács Lászlóné - Hungary - Őrbottyán
3447   Szőke Zsolt - Hungary - Erdőkertes
3448   Geréd Csanád - Hungary - Mogyoród
3449   Martos Gábor - Hungary - Tata
3450   Vach Ádám - Hungary - Nyíregyháza
3451   Toth Szilard - Hungary - Miskolc
3452   Komjáthy István - Hungary - Székesfehérvár
3453   Kálmán Sándorné - Hungary - Esztergom
3454   Kabarcz Zoltán - Hungary - Érd
3455   Tasi Bence - Hungary - Budapest
3456   Molnár Dániel - Hungary - Lövőpetri
3457   Szakács Ádám - Hungary - Budapest
3458   Legyes Árpád Richárd - Germany - München
3459   Horváth Gábor - Hungary - Pécs
3460   Ritterodesz Ádám - Hungary - Veszprém
3461   Antalné Debreczi Imola - Hungary - Pilis
3462   Rimóczi Ferenc - Hungary - Tiszasüly
3463   Csarankó Csaba Norbert - Hungary - Komló
3464   Presits Norbert - Hungary - 9495 Kópháza
3465   Antal György - Hungary - Pilis
3466   Varga Péter - Hungary - Budapest
3467   Antal Uzonka - Hungary - Pilis
3468   Király László - Hungary - Budapest
3469   Alp Akin - Turkey - Istanbul
3470   Szekeres Zoltán - Hungary - Szeged
3471   Kiss József - Hungary - Mezőkovácsháza
3472   Veres József-gábor - Hungary - Dombóvár
3473   Schweighardt Balázs - Hungary - Balinka
3474   Pál János Attila - Hungary - Nagyalásony
3475   Parrag László - Hungary - Apostag
3476   Biró Zsófia - Hungary - Budapest
3477   Canpolat Nurten - Turkey - Istanbul
3478   Csivincsik Csaba - Hungary - Recsk
3479   Schmiedt Attila - Hungary - Mosonmagyaróvár
3480   Csaba László - Hungary - Budapest
3481   Józsa Edit - Hungary - Pilis
3482   Máté László - Hungary - Budapest
3483   Irodenka Ildikó - Hungary - Budapest
3484   Fógel Andrea - Slovakia - Ipolysag
3485   Kokas Bence - Hungary - Vásárosnamény
3486   Ugur Ersoy - Turkey - Istanbul
3487   Kálmán Dénes - Hungary - Budapest
3488   Fekete Péter - Hungary - Harta
3489   Varró Attila - Hungary - Nagykanizsa
3490   Józsa Károly - Hungary - Pilis
3491   Juhász Gábor Ferenc - Hungary - Gara
3492   Lovász Magdolna - Hungary - Szolnok
3493   Falusi Ferenc - Hungary - Vecsés
3494   Tóth Roland László - Hungary - Kecskemét
3495   Csávás László - Hungary - Budapest
3496   Kerékgyártó Lászlóné - Hungary - Ibrány
3497   Szabó György - Hungary - Békéscsaba
3498   Kovács Márk - Hungary - Sopron
3499   Győrfi Krisztián - Hungary - Bonyhád-majos
3500   Hubai Dénes - Serbia and Montenegro - Magyarkanizsa
3501   Simonics László - Hungary - Pécs
3502   Veres Gyöngyvér - Hungary - Dombóvár
3503   Kovács Levente - Hungary - Kiskunlacháza
3504   Harmati Márti - Hungary - Miskolc
3505   Borosi Kovács Ferenc - Hungary - Gyöngyös
3506   Hegedűs Bernadett - Hungary - Szeged
3507   Forgács Bálint - Hungary - Budapest
3508   Szendrő Szilárd - Hungary - Kőszeg
3509   Dénes Emil - Hungary - Szigetszentmiklós
3510   Dr Bártfai Ildikó - Hungary - Budapest
3511   Bogdán Mária - Sweden - Vaxholm
3512   Virágh Lászlóné - Hungary - Budapest
3513   Major Ákos - Hungary - Keszthely
3514   Cserényi Gyula - Hungary - Lucfalva
3515   Gijon Szilveszter - Hungary - Kisherend
3516   Meder Aron - Hungary - Budapest
3517   Arnold Balázs - Hungary - Szekszárd
3518   Borsó Balázs - Hungary - Rudabánya
3519   Kóta Vilmos - Hungary - Szombathely
3520   Andok Csaba - Hungary - Nagyatád
3521   Hajnal Péter - Hungary - Szentlőrinckáta
3522   Lázók András - Hungary -
3523   Szabó Né Görcs Renáta - Hungary - Kölesd
3524   Kern Márk - United Kingdom - Banbury
3525   Sütő Balázs - Hungary - Szombathely
3526   Mizser Istvan - Hungary - S?ly
3527   Hooper Renáta - Hungary - Székesfehérvár
3528   Tamás Ivett - Hungary - Keszthely
3529   Gál Csongor - Hungary - Budapest
3530   Belányi Beatrix - Hungary - Budapest
3531   Dobos István - Hungary - Gödöllő
3532   Tóth Alexandra - Hungary - Dunaharaszti
3533   Bednár Mariann - Hungary - Budapest
3534   Didici Ildiko - Hungary - Sopron
3535   Szabó Bálint - Hungary - Győr
3536   Spanics Gergely - Hungary - Alsópáhok
3537   Szabó Ferenc - Hungary - Szakoly
3538   Palkó Anna - United Kingdom - Oxford
3539   Patkós Éva - Hungary - Mezőtúr
3540   Csendes József - Hungary - Őrhalom
3541   Forgó Zoltán - Hungary - Mór
3542   Kotzmanek Roland - Hungary - Sopron
3543   Spáda Ildikó - Sweden - Växjö
3544   Szegh Roland - Hungary - Budapest
3545   Hugyeczné Rektorik Éva - Hungary - Patvarc
3546   Budinszki Csabáné - Hungary - Budapest
3547   T.tóth János - Hungary - Szigetszentmiklós
3548   Cseresznyés István - Hungary - Bátonyterenye
3549   Spáda János - Sweden - Växjö
3550   Császárné Juhász Mónika - Hungary - Miskolc
3551   Bogó Sándor - Sweden - Tumba
3552   Blaskó Barbara - Hungary - Debrecen
3553   Bogo Renata - Sweden - Tumba
3554   Eszenyi Nelli - Hungary - Budapest
3555   Matus András - Hungary - Szekszárd
3556   Csere Zoltán - Hungary - Almásfüzitő
3557   KÓs IstvÁn - Hungary - Miskolc
3558   Surányi Mátyás - Hungary - Bakonycsernye
3559   Laszló Szedlár - Hungary - Sarud
3560   Mák Judit - Hungary - Balassagyarmat
3561   Müllerné Tóth Anna - Hungary - Komárom
3562   Hornyak Anita - Hungary - Onga
3563   Hollósi Istvánné - Hungary - Székesfehérvár
3564   Incze Zsolt - Hungary - Kézdivásárhely/szigetszentmiklós
3565   Lőrincz Gyöngyi - Hungary - Budapest
3566   Bayer Károly - Hungary - Budapest
3567   Csere Judit - Hungary - Ács
3568   Simon Kristóf - Hungary - Ajka
3569   Juhász Gergely - Hungary - Gara
3570   Baranyi Tamás - Hungary - Budapest
3571   Salamon László - Hungary - Zalaegerszeg
3572   Bodnár Attila - Hungary - Ajka
3573   Zele Zsolt - United Kingdom - Grantown-on-spey
3574   Szilágyi András Imre - Hungary - Göd
3575   Joachim Schönfelder - Hungary - 8675 Andocs / Somogy
3576   Varsányi Szabolcs - Hungary - Dombóvár
3577   Zoltán Lázár - Hungary - Gyál
3578   Dr.tóth József - Hungary - Ózd
3579   Kántor József - Hungary - Baja
3580   Gömöri József - Hungary - Budapest
3581   Drén János - Hungary - Hajdúböszörmény
3582   Töreky Krisztina - Hungary - Budapest
3583   Tusa Zsuzsanna - Hungary -
3584   Takács Miklós - Hungary - Budapest
3585   Csere Regina - Hungary - Ács
3586   Puskas-graffagnini Julia - Switzerland - Embrach, Svajc
3587   Tóth Tibor - Hungary - Kisláng
3588   Kőhalmi Éva - Hungary - Budapest
3589   Hegedűs Péter - Hungary - Gyál
3590   Csere Anita - Hungary - Ács
3591   Graffagnini-gattorna Atilla - Switzerland - Embrach, Svajc
3592   Szanyi Dániel - Hungary - Csömör
3593   Csizmadia László - Hungary - Zalakomár
3594   Katona Károy - Hungary - Gyenesdiás
3595   Gyepesi Gergely - Hungary - Budapest
3596   Dér István - Hungary - Hajdúszoboszló
3597   Czinkné Bükkösdi Valéria - Hungary - Kaposvár
3598   Kasza Anett - Hungary - Kunszentmárton
3599   Lénárt Martin - Hungary - Veszprém
3600   Csizmadia Ákos - Hungary - Bakonycsernye
3601   Réthy Noémi Judit - Hungary - Maglód
3602   Révészné Makai Timea - Hungary - Budapest
3603   Harko Gyongyver - United States -
3604   Kelemen Ágnes - Hungary - Gödöllő
3605   Vörös Teréz - Sweden - Tullinge
3606   Rábel Renáta - Hungary - Hajmáskér
3607   Stevula Károlyné Mácsik Mária Magdolna - Hungary - Budapest
3608   Horvát Nándor - Serbia and Montenegro - Óbecse
3609   Ferenci Lajos - Hungary - Debrecen
3610   Czigler Ferenc - Hungary - Budapest
3611   Rombauerné Lovas Tünde - Hungary - Bábolna
3612   Deák Szilárd - Hungary - Budapest
3613   Antal Zoltán - Hungary - Kecskemét
3614   Tóth Károly - Hungary - Zalaegerszeg
3615   Máté Gergely - Hungary - Kóny
3616   Orosz Attila - Hungary - Csolnok
3617   Kocsis Tünde - Hungary - Siófok
3618   Szitás Eszter - Hungary - Szeged
3619   Révész Mátyás - Hungary - Márokföld
3620   Saffet Erzincan - Turkey - Ankara
3621   Apjok Rodica - Hungary - Nyíregyháza
3622   Pető István - Hungary - Szakoly
3623   Fresz Péter - Hungary - Pilisszentiván
3624   Palkó Zoltán - Hungary - Mohács
3625   Babiczky Marta - Hungary - Gyor
3626   Ferencz József - Hungary - Kalocsa
3627   Lukács Viktor - Hungary - Elek
3628   Horváth Margit - Hungary - Isaszeg
3629   Fresz Ferenc - Hungary - Pilisszentiván
3630   Torma Ildikó - Hungary - Kaposvár
3631   Fresz Ferencné - Hungary - Pilisszentiván
3632   Cseh Gábor - Hungary - Mór
3633   Ecseri János - Hungary - Pásztó
3634   Zsolt Zele - United Kingdom - Dundee
3635   Prekrit Judit - Hungary - Székesfehérvár
3636   Rávai Mihály - Hungary - Zalaegerszeg
3637   Nagy Gábor - Hungary - Debrecen
3638   Gálfi-bódi Ajtony - Hungary - Budapest
3639   Radvánszkyné Török Margit - Hungary - Bácsalmás
3640   Hercze Zoltánné - Germany - Gerlingen
3641   Jóka Györgyi - Hungary - Pilisszentiván
3642   Gubán János - Hungary - Budapest
3643   Meszjár Ágnes - Germany - Gerlingen
3644   Lingl Ágnes - Hungary - Pannonhalma
3645   Arnold Bernadett - Hungary - Szekszárd
3646   Király György - Germany - Karlsbad
3647   Szadai Levente - Hungary - Jászboldogháza
3648   Tímár János - Hungary - Székesfehérvár
3649   Hegyi Dávid - Hungary - Herend
3650   Gyurik Gyurik Anikó - Hungary - Szarvas
3651   Varga Péter - Hungary - Dombóvár
3652   Petrovics Krisztina - Germany - Bad Wildbad
3653   Kessenheimer Attila - Switzerland - Altstätten
3654   Berta Gábor - Hungary - Rákóczifalva
3655   Molnár Tibor - Hungary - Leányfalu
3656   Király Edit - Germany - Gerlingen
3657   Kessenheimer Enikö - Switzerland - Altstätten
3658   Stadler Ábel - Hungary - Budapest
3659   Wagner DezsŐ - Hungary - Szombathely
3660   Kessenheimer Anna - Switzerland - Altstätten
3661   Borka Csaba - Hungary - Szeged
3662   Róka Zoltán - Hungary - Szigethalom
3663   Reisinger Ingrid - Hungary - Budapest
3664   Kaszap Nagy Bálint - Hungary - Nemesvámos
3665   Szász Antónia - Hungary - Eger
3666   Bite Pál - Hungary - Budapest
3667   Benke Gabor - United Kingdom -
3668   Ládás Tamás - Hungary - Székesfehérvár
3669   Kovácsné Kálmán Éva - Hungary - Gyód
3670   Hevesi Gergely - Hungary - Bükkszentkereszt
3671   Baranyi Attila - Hungary - Szigetszentmiklós
3672   Zajonskowksi Zoltan - Ukraine - Kiev
3673   Garab László - Hungary - Kapuvár
3674   Porcsalmi Gréta - Hungary - Budapest
3675   Kiss Gabriella - Hungary - Szolnok
3676   Patus Heléna - Serbia and Montenegro - Ada
3677   Jeles Krisztina - Hungary - Komoró
3678   Deák Sándor - Hungary - Izsák
3679   Czinege Zénó - Hungary - Debrecen
3680   Zeke István - Hungary - Budapest
3681   Arany Gábor - Hungary - Sárbogád
3682   Székely-szabó Péter - Hungary -
3683   Beke Katalin - Hungary - Budapest
3684   Radics Tivadar - Hungary - Kecskemét
3685   Pataj Miklós - Hungary - Érd
3686   Fajka János - Hungary - Törtel
3687   Szmolicza József - Hungary - Isaszeg
3688   Kiss Ákos - Hungary - Nemesbőd
3689   Mártonfi Mártonfi István - Hungary - Etes
3690   Almási - Szabó József - Hungary - Budapest
3691   Szmolicza József - Hungary - Isaszeg
3692   Karácsony Ádám - Hungary - Érd
3693   Mártonfi Ilona - Hungary - Etes
3694   Bajzát Antal Csaba - Hungary - Újtikos
3695   Proksza Gyöngyi - Hungary - Isaszeg
3696   Hadnagy Sándor - Hungary - Hajddusámson
3697   Wagner György - Hungary - Szombathely
3698   Dr. Kövesdy Pál Árpád - Hungary - Szekszárd
3699   Bacso Krisztina - Hungary - Komoro
3700   Hoffmann-né Fábián Krisztina - Hungary - Zsadány
3701   Papp Ferenc - Hungary - Kazár
3702   Hadnagy Norbert - Hungary - Hajdusámson
3703   Frankovits Ferenc - Hungary - Dunaharszti
3704   Fehér Ákos - Hungary - Edelény
3705   Sajtos Dávid - Hungary - Sárospatak
3706   Hacıoğlu Hakan - Turkey - İstanbul
3707   Bocsányi Attila - Hungary -
3708   Frankovits Valéria - Hungary - Dunaharaszti
3709   Hornacsek János Károly - Hungary - Lajosmizse
3710   Frankovits Éva - Hungary - Dunaharszti
3711   Pilisi Gábor - Hungary - Barcs
3712   Szabó Angéla - Hungary - Alsónémedi
3713   Vass Csaba - Germany - Mainz
3714   Mészáros Annamária - Germany - Mainz
3715   Puchinszki Pal - Hungary - Pecs
3716   Pinkász Tamás - Hungary - Apostag
3717   Aranyos Henrietta - Hungary - Csátalja
3718   Ecsedi Katalin - Hungary - Debrecen
3719   Tóth Gergely - Hungary - Budapest
3720   Nemes Róbert - Hungary - Sükösd
3721   Kerekes György - Switzerland - Birmensdorf
3722   Csorba Péter - Hungary - Békéscsaba
3723   Kubinyi Katalin - Hungary - Hajduböszörmény-bodaszőlő
3724   Bakóné Eberhardt Katalin - Hungary - Dunaharaszti
3725   Menyhárt Menyhért - Hungary - Székesfehérvár
3726   Mitsányi Gergely - Hungary - Budapest
3727   Suba Mihály - Hungary - Gyömrő
3728   Bertalan Örs - Hungary - Budapest
3729   Nagy Gergely - Hungary - Budapest
3730   Hegedüs Imre - Hungary - Szentimrefalva
3731   Szentpály-juhász Imre - Hungary - Budapest
3732   Győrffyné Hámori Dóra - Hungary - Nagykovácsi
3733   Kiss Gergely - Hungary - Miskolc
3734   Magasvári Viktor - Hungary - Budakeszi
3735   Zsarnóczki Éva - Hungary - Budapest
3736   Geri Zoltán - Hungary - Dombrád
3737   Szakács Csaba József - Hungary - Zalaegerszeg
3738   Szarka G?bor - Switzerland - Herzogenbuchsee
3739   Ruzsa Bertalan - Hungary - Budapest
3740   Lörincz-f?bi?n Auguszta - Switzerland - Dornach
3741   Dulicz Lajos - Hungary - Dombóvár
3742   Berki Bence - Hungary - Budapest
3743   Szarka Örkény - Switzerland - Bern
3744   Szarka Édua - Germany - Braunschweig
3745   Szarka - Aranyos Terézia - Switzerland - Herzogenbuchsee
3746   Kassai Gyula - Slovakia - Léva
3747   Bujdos Csaba - Hungary - Szekszárd
3748   Biró Sándor - Germany - Augsburg
3749   Zob Álmos - United States - Port Angeles
3750   Gyulveszy Angéla - United Kingdom - London
3751   Mott János - Hungary - Szabadszentkirály
3752   Munkácsy Gyöngyi - Hungary - Nagykovácsi
3753   Baranyásné Hendrik Mária - Hungary - Nagykanizsa
3754   Bartha Ágnes Róza - Hungary - Gyál
3755   Munkácsy Gyöngyi - Hungary - Nagykovácsi
3756   Hugyi László - Hungary - Budapest
3757   Werli Arnold - Hungary - Tarján
3758   Balog Tamás - Hungary - Jászjákóhalma
3759   Vas Gábor - Hungary - Budapest
3760   Lipták Józsefné - Hungary - Budapest
3761   Pethő Csaba - Hungary - Tata
3762   Makai Viktor - Hungary - Mohács
3763   Csernák Károly - Hungary - Mogyoród
3764   Nádasi Gábor - Hungary - Nyíregyháza
3765   Lovas Benjamin - Hungary - Szank
3766   Tóth Martin - Hungary - Nyíregyháza
3767   Kovács Gábor - Hungary - Iván
3768   Pinczési Miklós - Hungary - Nádudvar
3769   Kóré Kálmán - Hungary - Kiskunfélegyháza
3770   Nagy Sara - Slovakia - Ógyalla
3771   Tóth István - Hungary - Hajdúdorog
3772   Ambrus Zsolt - Hungary - Budapest
3773   Varga Andrea - Hungary - Budapest
3774   Pusztai Olivér - Austria - Klagenfurt
3775   Tóth Róbert - Hungary - Hajdúdorog
3776   Szabó Melinda - Hungary - Budapest
3777   Tóthné Millavári Silvia - Hungary - Budapest
3778   Makkai Tamás - Hungary - Sajólád
3779   Fesus Istvan Attila - Hungary - Debrecen
3780   Gyurós Edina Julia - Hungary - Öttevény
3781   Czink Zsuzsanna - Hungary - Kaposvár
3782   Sebők Milán - Hungary - Kaposvár
3783   Trifán László - Hungary - Budapest
3784   Sebők Milán - Hungary - Kaposvár
3785   Galaczi Endre - United Kingdom - Chester
3786   Kaszás Attila - Hungary - Budapest
3787   Lázár Krisztián - Hungary - Vésztő
3788   Gábor Károly - Hungary - Budapest
3789   Marosvölgyi Péter - Hungary - Budapest
3790   Harmath Zoltán - Hungary - Szeged
3791   Mészáros Máté - Hungary - Dunaújváros
3792   Balogh Viktória - Hungary - Siófok
3793   Szabó Tibor - Hungary - Bajót
3794   Popon Roland - Hungary - Nagyszénás
3795   Simay Ida - Hungary - Szolnok
3796   Balázs Gábor - Hungary - Székesfehérvár
3797   Fehér Tamás - Hungary - Dunaújváros
3798   Lukács Ottó - Switzerland - Zürich
3799   Nyitrai Istvan - Germany - Hheidesee
3800   Csoma Margareta - Austria - Wien
3801   László István - Hungary - Békésszentandrás
3802   Dr Németh Antal - Hungary - Telki
3803   Csoma Alexandru - Austria - Wien
3804   Ésik István - Hungary - Tiszamogyorós
3805   Csoma Sándor - Austria - Wien
3806   Szuromi Izabella - Austria - Graz
3807   Langó Zoltán - Hungary - Gyöngyös
3808   Janko Robert - United Kingdom - Birmingham
3809   Csoma Margareta - Austria -
3810   Csoma Melinda - Austria -
3811   Balla Katalin - Hungary - Galgahévíz
3812   Veres Ákos - Hungary - Budapest
3813   Balogh Csaba - Ukraine - Csap
3814   Kincses GÉza - Serbia and Montenegro - Zenta
3815   Bokor Péter - Hungary - Budapest
3816   Németh István - Hungary - Sopron
3817   Németh János - Hungary - Sopron
3818   Horton Krisztina - Hungary - Szazhalombatta
3819   Manno Sándor - Hungary - Budapest
3820   Cseh Tibor - Hungary - Balmazujvaros
3821   Pávai Zoltán - Hungary - Érd
3822   Várnai András István - Hungary - Balassagyarmat
3823   Kovacsics Szabina - Hungary - Pápa
3824   Kúti Zsófia - United Kingdom - London
3825   Pap László - Hungary - Szentendre
3826   Barocsi Dénes - Hungary - Verpelét
3827   Király Attila - Hungary - Budapest
3828   Lázár Brigitta - Hungary - Érsekcsanád
3829   Attila Burkus - Netherlands -
3830   Nagy Attila - United Kingdom - Redditch
3831   Kallós Lajos - United States - Cumming, Ga
3832   Maleczki József - Hungary - Sümeg
3833   Kató István - Hungary - Budapest
3834   Antal László - Hungary - Kismaros
3835   Kovacs Imre Laszlo - Hungary - Mezotur
3836   Györffy Balázs - Hungary - Budapest
3837   Gazda András - Hungary - Budapest
3838   Füzér G?bor - Hungary - Kaposvár
3839   Hermán Kornél - Hungary - Budapest
3840   Bodoni Lind Anikó - Sweden - Vasteras
3841   Jelenka Gyorgy Laszlo - United Kingdom - York
3842   Lind Brage - Sweden - Vasteras
3843   Deák János Dénes - Sweden - Stockholm
3844   Bodoni János Dénes - Sweden - Örebro
3845   Sándor Levente - Hungary - Érd
3846   Honti István - Hungary - Paks
3847   Polyak Istvan - United States - Danbury,ct
3848   Féderer Zénó - Hungary - Mezőcsát
3849   Dr. Ginál Rózsa - Hungary - Mezőcsát
3850   Kiszelya Dezső - Hungary - Szeged
3851   Brachfeld Sándor - Hungary - Budapest
3852   Dóda Ildikó - Hungary - Szeged
3853   Gerle Andrea - Hungary - Nagykovácsi
3854   Kátai Béla - Germany - München
3855   Sarkadi Árpád - Hungary - Sülysáp
3856   Bóna Mária Ilona - Hungary - Budapest
3857   Bóvári József - Hungary - Szekszárd
3858   Tanizaki Seiko - Japan - Sepsiszentgyörgy
3859   Ignácz János - Hungary - Dunaharaszti
3860   Ujházi Tamás - Hungary - Sóskút
3861   Páter Mihály - Uruguay - Tatabánya
3862   Molnár Török Molnár Török Tibor - Hungary - Eger
3863   Cserei Anna-paula - United States - Houston
3864   Batori Istvan - Australia - Perth
3865   Kerekes Pál - Hungary - Szeged
3866   Bandula Sándor - Hungary - Dunaharaszti
3867   Ganszki Mária Rózsa - Hungary - Sülysáp
3868   Németh Sándor - Hungary - Földeák
3869   Scholl Lajos - Hungary - Drágszél
3870   Csíkné Zsuzsanna5 - Hungary - Bükkaranyos
3871   Gáspár Kata - Hungary - Szekszárd
3872   Rácz Norbert - Hungary - Kiskunfélegyháza
3873   Geröly Szilvia - Hungary - Szigethalom
3874   Karimli Altay - Azerbaijan - Baku
3875   Vlg Matolcsi András - Hungary - Édr
3876   Pajor Tibor - Hungary - Dorog
3877   Inhof Gábor - Hungary - Pécs
3878   Szabó Katalin - Hungary - Budapest
3879   Pádár Lajos - Hungary - Ostoros
3880   Tóth Judit - Hungary - Gyöngyösoroszi
3881   Baloghné Marcsi - Hungary -
3882   Büki Gábor - Hungary - Segesd
3883   Pap Titanilla - Hungary - Gyúró
3884   Puskás Jenő - Hungary - Budapest
3885   Várkonyi Gábor - Hungary - Budapest
3886   Gyén Nóra - Hungary - Kölesd
3887   Andrényi Csaba - Hungary - Eger
3888   Réti Ferenc - Australia - Menai, Nsw
3889   Csuhai Sándor - Hungary - Hejőbába
3890   Molnár Ferenc - Hungary - Szombathely
3891   Polgár Ilona - Hungary - Budapest
3892   Hoffmann Tamás - Hungary - Budapest
3893   Kovács Ottó - Hungary - Ózd
3894   Vorosmarty Tibor - Hungary - Ulles
3895   Földesi Réka - Germany - München
3896   Lelovics Béláné - Hungary - Kaposvár
3897   Honti István - Hungary - Liget
3898   Bíró Margaréta - Hungary - Tata
3899   Fábián Zoltán - Hungary - Érd
3900   Halmi Tünde - Hungary - Dombóvár
3901   Pálfi László - Hungary - Földes
3902   Halász Tiborné - Hungary - Budapest
3903   Méder István - Hungary - Budapest
3904   Vadászné Kovács Éva - Hungary - Fürged
3905   Szabó Gábor - Hungary - Zagyvarékas
3906   Povazsanyecz Krisztina - Hungary - Miskolc
3907   Perványi Éva - Hungary -
3908   Kőrösi Itván - Hungary - Budapest
3909   Kokeny Adam - United Kingdom - Aberdeen
3910   Botos Gregory Zoltán - Hungary - Remeteszőlős
3911   Simon Erzsi - Hungary - Dunakeszi
3912   Kovács Zsolt - Hungary -
3913   Kovács Zsoltné - Hungary - Nagykovácsi
3914   Glück Attila - Hungary - Királyszentistván
3915   Ősz András - United Kingdom - Burton On Trent
3916   Zsikai István - Hungary - Tata
3917   Dr Szandi Péterné - Hungary - Szombathely
3918   Mohácsi Zoltán - Hungary - Budapest
3919   Sándorné Mészáros Márta - Hungary - Szolnok
3920   Porkoláb Róza - Hungary - Debrecen
3921   Udvari Tiborné - Hungary - Ibrány
3922   Szabó Attila - Hungary - Budajenő
3923   Párkányi Ottó - Hungary - Sopron
3924   Pakainé Estók Júlia - Hungary - Hajós
3925   Enyedi Sándor - Hungary - Nyíregyháza
3926   Párkányi Ottóné - Hungary - Sopron
3927   Kukta János - Hungary - Gönc
3928   Ivicsics Gergely - Hungary - Dunaújváros
3929   Cseresnyésné Kiss Magdolna - Hungary - Budapest
3930   Dr. Szitányi György - Hungary - Máriabesnyő
3931   Kaszap Zoltán - Hungary - Pécs
3932   Lakatos Miklos - Hungary - Keszthely
3933   Lángné Lind Anna Klára - Hungary - Pomáz
3934   Magyar Mihályné - Hungary - Esztergom
3935   Böde Katalin - Hungary -
3936   Dr Lepp Pálné - Hungary - Sopron
3937   Budai Tünde - Hungary - Nagykovácsi
3938   Grézló Tamás Koppány - United Kingdom - London
3939   Kolozsvári Tamás - Hungary - Budapest
3940   Prevics Dávid - Hungary - Pápa
3941   Petkó Tamásné - Hungary - Nagykanizsa
3942   Biro Erzsebet - Hungary - Budapest
3943   Maczelka Zoltán - Hungary - Kecskemét
3944   Széll Márk - Hungary - Makó
3945   Laska János - Hungary - Alap
3946   Szilágyi Erika - Hungary - Kiskunlacháza
3947   Bón István - Hungary - Sajóvámos
3948   Botos László - Hungary - Budapest
3949   Finna Szilveszter - Hungary - Budapest
3950   Tamási Hajnal - Hungary - Tolna-mözs
3951   Pap László - Hungary - Debrecen
3952   Pap Lehel - Hungary - Debrecen
3953   Grion Attila - Hungary - Budapest
3954   Vaska - Horváth Piroska - Hungary - Enying
3955   Ócsai Antal - Hungary - Jászberény
3956   Tánczos György - Hungary - Nagykovácsi
3957   Estók Mihály - Hungary - Hajós
3958   Széphalmi Zsolt - Hungary - Szolnok
3959   Megyaszai Anikó - Hungary - Törökbálint
3960   Veress Ádám - Hungary - Kiskunlacháza
3961   K. Bondár Attila - Hungary - Budapest
3962   Soós Attila Timur - Hungary - Győr
3963   Szarvas Tamás - Hungary - Eger
3964   Dr.mara Ernő - Hungary - Tokodaltáró
3965   Fekete Hajnalka - Hungary - Harkakötöny
3966   Kertész Ferenc - Hungary - Budapest
3967   Damne Venczel Adrien - Hungary - Budapest
3968   Dr. Sándor József - Hungary - Budapest
3969   Hegyi Balázs - Hungary - Dunavecse
3970   Papp Erika - Hungary - Budapest
3971   Farkas Gábor - Hungary - Győr
3972   Palágyi István - Czech Republic - Husinec-rez
3973   Puchard Balázs - Hungary - Budapest
3974   Vajna Tünde - Hungary - Budapest
3975   Breznyik Zsolt - Hungary - Orosháza
3976   G. Levente - Hungary - Pécel
3977   Patakiné Veres Magdolna - Hungary - Vatta
3978   Szűcs László - Hungary - Mohács
3979   Dr. Hernádi Zoltán - Hungary - Debrecen
3980   Dóczi József - Hungary - Mezőtúr
3981   Egyed Katalin - Hungary - Nagykanizsa
3982   Papp Attila - Hungary - Komárom
3983   Dr. Hernádiné Dr. Hüvösvölgyi Orsolya - Hungary - Debrecen
3984   Leidinger Dániel - Hungary - Pomáz
3985   Bedő Gyula - Hungary - Budapest
3986   Kovács Hedvig - Hungary - Budapest
3987   Horváth Péter - Hungary - Epöl
3988   Kocskovszki József - Hungary - Pilisszentlászló
3989   Ráth András - Hungary - Budapest
3990   Sirkó Péter - Hungary - Salgótarján
3991   Szilágyi Zoltán Péter - Hungary - Hajdúnánás
3992   Juhász Róza - Hungary - Nagykovácsi
3993   Béres Tibor - Hungary - Cserszegtomaj
3994   Kinda Izabella - Hungary - Pilisszentlászló
3995   Radnai László - Hungary - Budapest
3996   Horváth Ágnes - Hungary - Magyarlak
3997   Seregi Zsuzsa - Hungary - Budapest
3998   Mészáros Kálmán - Hungary - Iváncsa
3999   Kiss Agnes - Hungary - Balassagyarmat
4000   David Sebastijan - Hungary - Szeged
4001   Hajdú Viktória - Hungary - Dorogháza
4002   Árendás Vendelné - Pakistan - Tokodaltáró
4003   Lindner Edit - Austria - Bécs / Wien
4004   Árendás Vendel - Hungary - Tokodaltáró
4005   Kiss Máté - Hungary - Tószeg
4006   Reskó Sándor - Hungary - Debrecen
4007   Erge Fatih - Turkey - Tekirdağ
4008   Horváth Ádám - Hungary - Esztergom-kertváros
4009   Madarász Zsolt - Hungary - Adács
4010   Ince László - Austria - Traisen
4011   Horváth Ádám - Hungary - Esztergom-kertváros
4012   Incze Anna - Hungary - Csénye
4013   Ince Rita - Australia - Sydney
4014   Vajda Ernö - Hungary - Budafok
4015   Vajda Erzsébet-laura - Hungary - Budafok
4016   Pálházay Csaba Gyula - Hungary - Siófok
4017   Madarász Zsoltné - Hungary - Adács
4018   Nagy László - Hungary - Szomolya
4019   Kurucz Gyula - Hungary - Budapest
4020   Madarász Ivett Fanni - Hungary - Adács
4021   Madarász Roland - Hungary - Adács
4022   Orbán Ernő - Hungary - Budapest
4023   Kiss Zoltán - Hungary - Szigetszentmiklós
4024   Kiss Csaba - Hungary - Budapest
4025   Alpdoğan Ömer - Turkey - Adana
4026   Hajdu Márk - Hungary - Szeged
4027   Serer Attila - Hungary - Székesfehérvár
4028   Alpdoğan Ömer - Turkey - Adana
4029   Aszódi István - Hungary - Budapest
4030   Tálosi Gábor - Germany - Nürnberg
4031   Pleva Mihály - Hungary - Balassagyarmat
4032   Kovács Pál - Hungary - Szügy
4033   Dékány Györgyi - Hungary - Pécs
4034   Dulkai Mónika - Hungary - Balassagyarmat
4035   Roczanov Dezső Antal - Hungary - Székesfehérvár
4036   Szivós János - Hungary - Budapest
4037   Sári Gergő - Hungary -
4038   Dr. Ferentzi Mónika - Hungary - Kőszeg
4039   Tamon Henrik - Hungary - Gyömrő
4040   Kiss Sándor - Hungary - Téglás
4041   Horváth Ferenc - Hungary - Szolnok
4042   Nagy Gábor - Hungary - Pomáz
4043   Mátyás Zoltán - Hungary - Pécs
4044   Erdei Miklós - Hungary - Létavértes
4045   Mátyás Zoltánné - Hungary - Pécs
4046   Egervári László - Hungary - Budapest Csalán Utca 45/b
4047   Mátyás Gabriella - Hungary - Pécs
4048   Székely Ferenc - Hungary - Lébény
4049   Bárdos Zsolt - Hungary - Kunadacs
4050   Kovács Péter - Hungary - Váchartyán
4051   Kovács János - Hungary - Budapest
4052   Keresztes Bálint - Hungary - Budapest
4053   Litkei Máté - Hungary - Tiszafüred
4054   Csurka Tamás - Hungary - Pécs
4055   Kissová Kristina - Hungary - Eger
4056   Pete Róbert - Hungary - Zalaegerszeg
4057   Pál Béla - Hungary - Budakalász
4058   Pál Pál Roland - Hungary - Budapest
4059   Babur Altar - Turkey - İzmir
4060   Juhászné Terézia - Finland - Loimaa
4061   Biró Krisztián - Hungary - Kadarkút
4062   Rottenhoffer István - Hungary - Püspökszilágy
4063   Kisnémet László - Hungary - Szolnok
4064   Piroska Ferencz - Austria - Bécs
4065   Bakacsi Tamas - Hungary - Domaszek
4066   Császár Tibor - Hungary - Körmend
4067   Bálint József - Hungary - Budapest
4068   PintÉr István - Hungary - Budapest
4069   Mischl Donát - Hungary - Pécs
4070   Nagy János - Hungary - Mosonmagyaróvár
4071   Ürmösi-incze Sándor - Austria - Bécs
4072   Kádár Márton - Germany - Passau
4073   Krasser Béni - Hungary - Budapest
4074   Göőz Tibor - Hungary - Budapest/kassa
4075   Horváthné Nagy Mária - Hungary - Nagykanizsa
4076   Császár László - Hungary - Békéscsaba
4077   Földházi Istvánné - Hungary - Sárospatak
4078   Tordai Villő Iringó - Hungary - Budapest
4079   Földházi László - Hungary - Sárospatak
4080   Nagy Mihály - Hungary - Debrecen
4081   Dávid Júlia - Hungary - Üllés
4082   Tajti Eszter - Hungary - Bátonyterenye
4083   Juhász Sándor - Hungary - Siófok
4084   Fenyvesi Csilla - Hungary - Hódmezővásárhely
4085   Nyerges Róbert - Hungary - Ásotthalom
4086   Branczik Péter - Hungary - Budapest
4087   Vincze Imre - Hungary - Gyula
4088   Forró Ádám - Hungary - Budapest
4089   Kovács Bertalan - Hungary - Pécs
4090   Mendöl Zsuzsanna - Hungary - Pécs
4091   Nagy Zsuzsanna - Hungary - Budapest
4092   Csabai Ferenc - Hungary - Nagykovácsi
4093   Ince Hunor - Austria - Bécs
4094   Szabó György - Hungary - Győr
4095   Lipták Emese - Hungary - Gyál
4096   Farago Atilla - Canada - Ontario
4097   Ruza Martin - Hungary - Salgótarján
4098   Bártfai Csilla - Hungary - Tatabánya
4099   Gruber Tamás - Hungary - Budapest
4100   Agócs János - Hungary - Nyírbéltek
4101   Kovács László - Hungary - Dunaharaszti
4102   Kneipp Vince - Hungary - Nagykovácsi
4103   Borosnyay Tibor - Hungary - Budapest
4104   Táskai Gábor - Hungary - Balatonboglár
4105   Dakó Dávid - Hungary - Pomáz
4106   Fodor András - Hungary - Budapest
4107   Ahmet Fazlıoğlu - Turkey - Istanbul
4108   Dinga Bernadett - Hungary - Eger
4109   Engi Elisabeth - Austria - Kottingbrunn
4110   Király Emma - Hungary - Budapest
4111   Lukacs Otto-stefan - Switzerland - Zürich
4112   Nedreu Dániel - Hungary - Elek
4113   Pfund Zaránd - Hungary - Pécs
4114   Török Ádám - Hungary - Veresegyház
4115   Jánosy Márton - Hungary - Budapest
4116   Jánosy Ildikó - Hungary - Budapest
4117   Hajko Zsuzsanna - Slovakia - Levice
4118   Kisgyörgy Klára Klára - Hungary - Budapest
4119   Baka Máté - Hungary - Szekszárd
4120   Bathó Péter - Hungary - Budakalász
4121   Földváry József - Hungary - Budapest
4122   Földváryné Orosz Julianna - Hungary - Budapest
4123   Medved Nándor - Hungary - Nyíregyháza
4124   Paulik Ferenc - Hungary - Budapest
4125   Sós István - Hungary - Hatvan
4126   Bartók Géza - Hungary - Budapest
4127   Kelemen Lajos - Hungary - Kiskőrös
4128   Bartók Gézáné - Hungary - Budapest
4129   Tikos László Gábor - Hungary - Balatonberény
4130   Mezosi Lajos - United States - Cleveland
4131   Berkó Róbert - Hungary - Budapest
4132   Márkus Tibor - Hungary - Gyöngyös
4133   Székely József - Hungary - Budapest
4134   Seres József - Hungary - Orosháza
4135   Acsádyné Barkóczi Magdolna - Hungary - Budapest
4136   Lipkovics Mária - Hungary - Tófalu
4137   Juhász Erszébet - Hungary - Pilisszántó
4138   Csoka Joseph - United States - Georgia
4139   Balogh István - Hungary - Tata
4140   Gergely Attila - Hungary - Debrecen
4141   Ördög Ördög Ferenc - Hungary - Tiszaújváros
4142   Elekes István - Hungary - Tatabánya
4143   Ördög Irma - Hungary - Tiszaújváros
4144   Lamár János - Hungary - Pécs
4145   Horváth István - Hungary - Tura
4146   Németh Máté - Hungary - Zalaegerszeg
4147   Kovács Attila - Hungary - Kisújszállás
4148   Kovács Enikő - Hungary - Kisújszállás
4149   Kovács Anikó - Hungary - Gyöngyös
4150   Skaliczky Lóránt - Hungary - Győrújbarát
4151   Réti András - Hungary - Budapest
4152   Sáfár Dénes - Hungary - Abádszalók
4153   Cseh Donát - Hungary - Sarkad
4154   Kálovics Péter - Hungary - Celldömölk
4155   Török Attila - Hungary - Egerbocs
4156   Kiss Eszter Nóra - Hungary - Gödöllő
4157   Volschitz János - Hungary - Debrecen
4158   Kádas Csaba - Hungary - Ináncs
4159   Horváth Dániel - Hungary - Budapest
4160   Véghelyi Gábor - Hungary - Nemesvámos
4161   Bihari Andras - Israel - K.motzkin
4162   Karasawa Ágnes - Hungary - Eger
4163   Nagy Bálint - Hungary - Budapest
4164   Nagy Dániel - Hungary - Budapest
4165   Dézsi Botond - Hungary - Csévharaszt
4166   Máthé Genovéva - Hungary - Győr
4167   Ormándi Tamás - Hungary - Tömörkény
4168   Budai András - Hungary - Pécs
4169   Barta Gábor Zsolt - Hungary - Máriahalom
4170   Pávó Árpád - Hungary - Szigethalom
4171   Budai András - Hungary - Pécs
4172   Kámán Szilárd - Hungary - Zalaigrice
4173   Mandrik László - Hungary - Komárom
4174   Tóth Lehel - Hungary - Vecsés
4175   Dancs Rózsa - Canada - Toronto
4176   Király Miklós - Hungary - Erdőkertes
4177   Papp Mariett - Hungary - Debrecen
4178   Lőrincz Róbert - Hungary - Pétfürdő
4179   Némethy Béla - Hungary - Budapest
4180   Földi Imre - Hungary - Pécs
4181   Szabó Bence István - Hungary - Budapest
4182   Pajor István - Hungary - Budapest
4183   Nagy László - Hungary - Budapest
4184   Fekete Krisztián - Hungary - Pusztamonostor
4185   Vogel András - Hungary - Pomáz
4186   Vogel Judit - Hungary - Pomáz
4187   Kánya Árpád - Hungary - Sszekszárd
4188   Kinizsi Pál - Hungary - Miskolc
4189   Szilágyi Péter - Hungary - Bükkzsérc
4190   Derecskei Sándor - Hungary - Tokaj
4191   Ribai Dénes - Hungary - Gödöllő
4192   Pulai Edina - Hungary - Érd
4193   Bajnai Barnabás - Hungary - Pilis
4194   Schindler Mária - Hungary - Debrecen
4195   Bajnainé Kozma Julianna - Hungary - Pilis
4196   Zaja Gyula - Hungary - Markaz
4197   Komáromy Márk - Hungary - Zalaegerszeg
4198   Balogh Bence - Hungary - Pilisvörösvár
4199   Tarnainé Benkő Orsolya - Hungary - Budapest
4200   Németh Ferenc - Hungary -
4201   Lengyel Márk - Hungary - Jánoshalma
4202   Jakabos Csaba - Hungary - Solymár
4203   Fenyvesi Enikő - Hungary - Szekszárd
4204   Tóth-pál Tiborné - Hungary - Cserkút
4205   Rotter Anikó - Hungary - Budapest
4206   Sápi Erika - Hungary - Dunaszentgyörgy
4207   Varga László - Hungary - Budapest
4208   Szabolcsi Kristóf - Hungary - Debrecen
4209   Fogarasi Krisztina - United Kingdom - London
4210   Bozán György - Hungary - Budapest
4211   Wolf Péter - Hungary - Szentes
4212   Farkas Jenőné - Hungary - Gödöllő
4213   Antal Anett - Hungary - Budapest
4214   Strifler Imre - Hungary - Budapest
4215   Hegedűs Réka - Slovakia - Nové Zámky
4216   Hajas János - Hungary - Kiskunhalas
4217   Pigler Anna - Switzerland - Basel
4218   Szomolányi Attila - Hungary - Nagykováci
4219   Miskolci Ferenc - Hungary - Nagymaros
4220   Ferencz Péter - Hungary - Budapest
4221   Kun Szilvia - Hungary - Budapest
4222   Mayer István - Hungary - Recsk
4223   Miskolciné Kabai Lívia - Hungary - Nagymaros
4224   Kóródi Zoltán - Hungary - Pécel
4225   Farkas Péter - Hungary - Pécel
4226   Ferencz István - Hungary - Darány
4227   Dr. Oláhné Keresztély Hajnalka - Austria - Rechnitz
4228   Rozs János - Hungary - Szombathely
4229   Stefán Tibor - Hungary - Budapest
4230   Bőti József - Hungary - Kecskemét
4231   Pál László - Hungary - Kazincbarcika
4232   Jankovich Péter - Hungary - Budapest
4233   Balogh Ibolya - Hungary - Budapest
4234   Nagy Tamás - Hungary - Pacsa
4235   Molnár Attila - Hungary - Szántód
4236   Mate Janos - Germany - Denklingen
4237   Fonay Tamás - Hungary - Debrecen
4238   Mate Norbert - Germany - Denklingen
4239   Kádár Imola - Hungary - Lőrinci
4240   Kádár Mihály - Hungary - Lőrinci
4241   Kádár Norbert - Hungary - Lőrinci
4242   Sánta Tamás - Hungary - Nyergesújfalu
4243   Dencsák Attila - Hungary - Dunaharaszti
4244   Nagyné Csekme Rozália - Hungary - Budapest
4245   Györfi Éva - Hungary - Karancsalja
4246   Pap János - Hungary - Kecskemét
4247   Kovács Ádám - Hungary - Miskolc
4248   Szókovács Ildikó - Slovakia - Csoma
4249   Kis Gergő - Hungary - Eger
4250   Dani József - Hungary - Kiskunhalas
4251   Ternay Gabriella - Hungary - Baja
4252   Koháry Beatrix Rózsa - Hungary - Tata
4253   Németh Máté - Hungary - Zalaegerszeg
4254   Berta Ernő - Hungary - Kazincbarcika
4255   Baczó Tamás - Hungary - Budapest
4256   Dr. Farkas Jenő - Hungary - Gödöllő
4257   Németh Orsolya - Hungary - Budapest
4258   Bárdosi János - Hungary - Pécs
4259   Egerszegi Zsolt - Hungary - Miskolc
4260   Szabó Ferenc - Hungary - Verőce
4261   Miskovicz Zsuzsa - Hungary - Ordacsehi
4262   Hajdu Erzsebet - Hungary - Ajka
4263   Pakai Tibor - Hungary - Szeged
4264   Csurgai Györgyné - Hungary - Dunavecse
4265   György Gábor - Hungary - Ászár
4266   Sivák Péter - Slovakia - Zselíz
4267   Barna János - Hungary - Budapest
4268   Jankó István - Hungary - Orosháza
4269   Hajdu László - Hungary - Ajka
4270   Orbán József - Slovakia - Csallóközkürt
4271   Előd Anna - Hungary - Rád
4272   Ferencziné Sánta Judit - Hungary - Budapest
4273   László Zsolt - Hungary - Miskolc
4274   Süle-szigeti Gábor - Hungary - Érd
4275   Kalina Kornél - Hungary - Bajna
4276   Bene Bene László - Hungary - Ajka
4277   Seiner Péter - Slovenia - Komárno
4278   Zoltán Attila - Hungary - Budapest
4279   Hajdu Gábor - Hungary - Mezőkövesd
4280   Mikléné Osváth Emese Irén - Hungary - Budapest
4281   Mikle Noémi - Hungary - Budapest
4282   Öcsödy Gábor - Hungary - Budapest
4283   Ásztai Rudolf - Hungary - Budapest
4284   Móczár Gábor - Hungary - Budakeszi
4285   Kókay Bálint - Hungary - Budapest
4286   Üveges Noémi - Hungary - Bocskaikert
4287   Bukovinszky Tamás - Hungary - Bocskaikert
4288   Németh Gyula - Hungary - Budapest
4289   Somogyiné Huri Gabriella - Hungary - Debrecen
4290   Dr. Csete Jenő - Hungary - Miskolc
4291   Kása Dávid - Hungary - Hatvan
4292   Lapos György - Hungary - Vecsés
4293   Lakatos Tibor - Hungary - Budapest
4294   Petre Istvánné - Hungary - Ráckeve
4295   Nagy Zsuzsa - Hungary - Szolnok
4296   Nyeső Éva - Hungary - Besenyszög
4297   Miklós Péter - Hungary - Mórahalom
4298   Ubornyák László - Hungary - Helvécia
4299   Kaiser Krisztián - Hungary - Mór
4300   Weszelszky Pál - Hungary - Szolnok
4301   Máthé Botond Árpád - Hungary - Mogyoród
4302   Lőrinczi Lajos - Hungary - Halásztelek
4303   Macsi Györgyi Boglárka - Hungary - Tákos
4304   Vincellérné Nagyfaludi Klára - Hungary - Barcs
4305   Gáspár Gábor - Hungary - Kaposmérő
4306   Nyeső René - Hungary - Besenyszög
4307   Szabo Miklos - Austria - Kismarton
4308   Vigh János - Hungary - Mindszent
4309   Futó Gergő - Hungary - Daraboshegy
4310   Kepli Lajos - Hungary - Balatonalmádi
4311   Bársony Istvánné - Hungary - Budapest
4312   Imren Demir - Turkey -
4313   Voros Gabor - Belgium - Gent
4314   Abdullayev Bahadir - Azerbaijan -
4315   özsoy Hakkı - Turkey - Kayseri
4316   Tanay Yucel - Turkey - Rize
4317   Husrev Özel - Turkey - 06200
4318   Ozan Nurdan - Turkey - Edirne
4319   Darilmaz Cihat - Germany - Duisburg
4320   Hajkó Attila - Hungary - Etyek
4321   Gyüre éva - Hungary - Herend
4322   Ahmet Eren - Turkey - Izmir
4323   Ünal Alparslan - Turkey -
4324   Göç Emre - Turkey - Mugla
4325   Wittmann György - Hungary - Diósd
4326   Bidokht Saeid - Iran, Islamic Republic of -
4327   Aydın Cemil - Turkey - İstanbul
4328   Czakó CzakÓ SÁndor - Hungary - Kóny
4329   Uzun İbrahim - Turkey - Rodosto
4330   Czakó SÁndornÉ - Hungary - Kóny
4331   Verebélyi Richárd - Hungary - Budapest
4332   Aydin Tuba - Turkey - Istanbul
4333   Güven Yunus - Turkey -
4334   Muzo Senel - Turkey - Bggggggggg
4335   Dániel Tamás - Hungary - Mosonmagyaróvár
4336   Yilmazoglu Emrah - Turkey - Adana
4337   Vitári Gergő - Hungary - Harkány
4338   Ramazan Kılıç - Turkey - Ankara
4339   Dogan Aral Burak - Turkey - Aydin
4340   Fecske Ferenc - Hungary - Budapest
4341   Darvas-tanácsné Novák H. Eszter - Hungary - Ercsi
4342   Yılmaz Merve - Turkey - Istanbul
4343   Erdoğan Mirsad - Turkey - Istanbul
4344   Kiss Mónika - Slovakia - Strázne
4345   Salih Muhammed - Uzbekistan -
4346   Barabás Zengő - Hungary - Gödöllő
4347   Fecske Ferencné - Hungary -
4348   Erdoğan Mirsad - Turkey - İstanbul
4349   Szemán Gergő - Hungary - Alsózsolca
4350   Sun Ayfer - Turkey - Istanbul
4351   Erkan Özdemir - Turkey - 05357493250
4352   Ifj Fenyvesi Mihály - Hungary - Nagykanizsa
4353   Horváth Vilmos - Hungary - Budapest
4354   Can Köroğlu Köroğlu - Turkey -
4355   Fenyvesi Attila Csaba - Hungary - Budapest
4356   Can Köroğlu Köroğlu - Turkey - Tembelteneke63@hotmail.com
4357   MÜmcÜler Turan - Turkey -
4358   Kun Tibor - Hungary - Üllő
4359   Korkusuz Dİss - Turkey -
4360   Dulgun Gizem - Turkey - İzmir
4361   Csőre Krisztián - Hungary - Sárvár
4362   Ersoy Adnan - France - Paris
4363   Erika Szanto - United States - Cleveland, Oh
4364   Kóródiné Márkus Ildikó - Hungary - Budapest
4365   Rády Gábor - Hungary - Rákóczifalva
4366   Ozkarafaki Irfan - Turkey - Kayseri
4367   Dworszky Julianna - Hungary - Mikosszéplak
4368   Farkas Richárd - Hungary - Eger
4369   Gál János - Hungary - Sarud
4370   Oğuzhan Turgut - Turkey - Erzurum
4371   Bíró Gyula - Hungary - Nyíregyháza
4372   Zoltán Fekete - Hungary - Mezőkövesd
4373   Vadász Adrienne - Hungary - Dunaharaszti
4374   Péter Tamás - Hungary - Diósd
4375   Kiss József - Hungary - Farmos
4376   András Márta - Hungary - Budakeszi
4377   Nagy Sándor - Hungary - Fertőszentmiklós
4378   Székely István - Hungary - Karcag
4379   Egyed Katalin - Hungary - Nagykanizsa
4380   Zeki Dizman - Turkey - Çanakkale
4381   Yilmaz Kuntay - Turkey - Balıkesir
4382   Tuncer Yilmaz - Turkey - Turkey
4383   Tuncer Yilmaz - Turkey - İstanbul
4384   Ferencz Alpár - Hungary - Göd
4385   Pruckner-tartsay Edit - Hungary - Budapest
4386   Tóth Kálmán - Hungary - Budapest
4387   Kristóf Vazul Zsolt - Hungary - Tata
4388   Mandzák Gábor - Hungary - Miskolc
4389   Balogh László - Hungary - Inárcs
4390   çatık Ufuk - Turkey - Izmir
4391   Bakkos Attila - Hungary - Budapest
4392   Nagy Ottó - Hungary - Vác
4393   Kuti Ilona - Hungary - Budapest
4394   Vermes László - Hungary - Budakeszi
4395   Szalai Márk - Hungary - Kunsziget
4396   Nagy Gábor - Hungary - Füzesgyarmat
4397   Vermes Lászlóné - Hungary - Budakeszi
4398   Nagy Zsolt - Hungary - Fegyvernek
4399   Bereczkiné Kerecsanin Márta - Hungary - Budakeszi
4400   Zagoni Bela - Israel - Netanya
4401   Ravasz Zoltán - Germany - München
4402   Zagoni Matyas - Israel - Tel-aviv
4403   Vuqar Seyidov - Azerbaijan - Baku
4404   Harkány Enikő - Hungary - Somogyjád
4405   Yakup Karatürk - Turkey -
4406   Zagoni Reut - Israel - Tel-aviv
4407   Zagoni Tomy - Israel - Netanya
4408   Győri Gabriella - Hungary - Kállósemjén
4409   Kiss Ádám - Hungary - Helvécia
4410   Prof. Ferencz Csaba - Hungary - Budapest
4411   Hartwig Adrián - Hungary - Váchartyán
4412   özdere Hakan - Turkey - Konya
4413   Scheirer Emese - Hungary - Debrecen
4414   Filip Tamás - Hungary - Budapest
4415   Törteli Klára - Hungary - Kiskunfélegyháza
4416   Arslan Ahmet - Turkey - Mersin
4417   Repka Istvan - United Kingdom - Manchester
4418   Taál János - Hungary - Helvécia
4419   Bruder Emepre - Hungary - Monor
4420   Marton Zoltan - Germany - Munchen
4421   Lengyel Roland - Ukraine - Mezővári
4422   Dr. Kóka Gábor Attila - Hungary - Debrecen
4423   Székely Tünde - Hungary - Miskolc
4424   Hakan Basaraba - Turkey - Türkiye
4425   Tóth Orsolya - Hungary - Felsőzsolca
4426   Osvath Lajos - Australia -
4427   Kincsesné Szűcs Csilla - Hungary - Budapest
4428   Fahrettin Savaş Konar - Turkey - İstanbul
4429   Stark Irma - Hungary - Tata
4430   Kiss Attila - Netherlands - Rotterdam
4431   Farkas Márkó - Hungary - Budapest
4432   Székely Mária - Hungary - Nagykovácsi
4433   Sinan Demir - Turkey - Samsun
4434   Demir Gokhan - Turkey - Istanbul
4435   Özbek Murat - Turkey - Konya
4436   Madaras Zsolt - Hungary - Szeged
4437   Faragó Anett - Hungary - Forráskút
4438   Gyemo Marianna - Germany - Frankfurt
4439   Koszecz Mária - Hungary - Nagykovácsi
4440   Padányi-gulyás Dávid - Switzerland - Wettingen
4441   Nazli AkdaŞ - Turkey - İstanbul
4442   Bercsik Károly - Spain - Tudela
4443   Bucsy Dr.bucsy László - Hungary - Gödöllő
4444   GÜler AkdaŞ - Turkey - İstanbul
4445   Behlul AkdaŞ - Turkey - İstanbul
4446   Horváth Ferenc - Hungary - Szigetszentmiklós
4447   Molnár János - Hungary - Csömödér
4448   Vereb Tamás - Hungary - Budapest
4449   Kecskedi István - Hungary - Tarcal
4450   Imricsik Katalin - Hungary - Vámosgyörk
4451   Lovász Lóránt Attila - Hungary - Pécs
4452   Pertesz Zoltán - United Kingdom - London
4453   Andras Molnar - Canada - Waterloo
4454   Kádár György - Hungary - Budapest
4455   Dombovari Zsolt - Hungary - Miskolc
4456   Perlakiné Balogh Mária - Hungary - Budapest
4457   Veres Zsuzsanna - United States - East Amherst
4458   Mihály Eleonóra - Hungary - Salgótarján
4459   Mihály Péter - Hungary - Salgótarján
4460   Parajdi Zsuzsanna - Canada - Surrey
4461   Nagyi Aliz - Hungary - Manda
4462   Virág Péter - Hungary - Pécs
4463   Bedo Levente - Canada - Sydney
4464   Kenderesi Laszlo - Canada - Newmarket,ont
4465   Nicat Hesenov - Azerbaijan - +32468208790
4466   Szabó Gyuláné - Hungary - Pécs
4467   Mihálkó Zoltán - Hungary - Pécs
4468   Petra József - Hungary - Budapest
4469   BÖjte BalÁzs - Hungary - Budapest
4470   Horváth Ildiko - Hungary - Budapest
4471   Horváth István-nimród - Hungary - Budapest
4472   KovÁcs JenŐ - Austria - Linz
4473   Fyucesoy618@gmail.com Fehmi - Turkey -
4474   György István Péter - Hungary - Szombathely
4475   Nagy Mária - Hungary - Budapest
4476   Nagy Margit - Austria - Bécs
4477   Németh József - Hungary - Dunaújváros
4478   Csamangó Péter Pál - Hungary - Domaszék
4479   Balogh Balogh András - Hungary - Gyula
4480   Nagy Istvánné - Hungary - Budapest
4481   Markó László - Hungary - Budapest
4482   Harko Gyongyver - United States - Piscataway
4483   Vincze Gyula - Hungary - Tárnok
4484   Kocsis István - Hungary - Szeged
4485   Balogh Andrásné - Hungary - Gyula
4486   Kapitány Zsolt - Hungary - Nyírbogát
4487   Kocsis Istvánné - Hungary - Szeged
4488   Árvai Zoltán - Hungary - Isztimér
4489   Vincze Gyuláné - Hungary - Tárnok
4490   Szüts Istvan - Hungary - Budapest
4491   Szűcs István - Hungary - Szeged
4492   Szabó Ferenc - Hungary - Hajdúsámson
4493   Szabóné Emese - Hungary - Debrecen
4494   Mislay István - Slovakia - Feketenyék
4495   Váradi Teréz - Hungary - Szentes
4496   Rébay Lajos - Hungary - Budapest
4497   Szöllősy Mária - Hungary - Budaörs
4498   Jablonkai Attila - Hungary - Budapest
4499   Jablonkai Attiláné - Hungary - Budapest
4500   Hosszú József Ervin - Hungary - Hosszúhetény
4501   Szentpétery Monika - Hungary - Budapest
4502   Székely-suber Zsolt - Hungary - Budapest
4503   Vilisics Ferenc - Hungary - Székesfehérvár
4504   Karahan Yılmaz - Turkey -
4505   Tverdota Tamás - Hungary - Budapest
4506   Fekete Zsolt - Hungary - Kunhegyes
4507   Vida Dezsőné - Hungary - Siklós
4508   Lukács Péter - Hungary - Tét
4509   Réti Júlia - Hungary - Budapest
4510   Neubauer György - Hungary - Budapest
4511   Szabó József - Hungary - Szentgyörgyvár
4512   Fenyvesi Hedvig - Hungary - Budapest
4513   Tekin Kurt - Belgium - Free
4514   Neubauerné Csurgó Ibolya - Hungary - Budapest
4515   Dr.sigmond Péter Endre - Hungary - Budapest
4516   Lukács Péterné - Hungary - Tét
4517   Orban Eva - Austria - Baden
4518   Bokros Zsigmond - Hungary - Gyermely
4519   Szabó Boglárka - Hungary - Szentgyörgyvár
4520   Dr. Sigmond Péterné - Hungary - Budapest
4521   Horváthné Kocsis Adrienn - Hungary - Kaposvár
4522   Dobos Tiborné - Hungary - Szentgyörgyvár
4523   Maleczki Miklósné - Hungary - Budapest
4524   Radó Attila - Hungary - Dombóvár
4525   Sigmond Péter József - Hungary - Budapest
4526   Tamás Ferenc - Hungary - Gyöngyös
4527   Mező László - Hungary - Kétegyháza
4528   Prisznyák Tibor - Hungary - Szentgyörgyvár
4529   Suri Jozsef - Hungary - Hatvan
4530   Sigmond Andrea - Hungary - Budapest
4531   Dobos Tibor - Hungary - Szentgyörgyvár
4532   Metzinger Ferenc - Hungary - Kunhegyes
4533   Váradi Miklós - Hungary - Kaposvár
4534   Balog Matild - Hungary - Budapest
4535   Sigmond Viktória - Hungary - Budapest
4536   Szekendy Dezső - Hungary - Győr
4537   Hérincs Attila Zsolt - Hungary - Budapest
4538   Bendik Tamas - Hungary - Hatvan
4539   Boros Gabriel - Germany - Heidenrod
4540   Hasznos Sándor - Hungary - Szolnok
4541   Somogyi Irén - Hungary - Gödöllő
4542   Lisztes Tibor - Hungary - Berettyóújfalu
4543   Rébay Magdolna - Hungary - Budapest
4544   Vajda Csaba - Hungary - Szulok
4545   Lenthár János - Hungary - Budapest
4546   Tóth Csaba - Hungary - Budapest
4547   Tóthné Vadai Sára - Hungary - Budapest
4548   Faddi Krisztina - Hungary - Budapest
4549   Vass Attila - Sweden - Halmstad
4550   Adorjáni Ildikó - Hungary - Balatonendréd
4551   Csikós József - Hungary - Budapest
4552   Kontsek Tamás - Hungary - Piliscsév
4553   Orbán Elemér - Sweden - Arvika
4554   Petrovics Éva - Hungary - Markaz
4555   Orban Anna-mária - Sweden - Arvika
4556   Bardocz Miklós - Sweden - Arvika
4557   Bardocz Irina - Sweden - Arvika
4558   Bitay Zsolt - Sweden - Bor?s
4559   Dajkó János Máté - Hungary - Békéscsaba
4560   Hartman Gábor - Hungary - Kecskéd
4561   Kovács Dávid - Hungary - Pécs
4562   Láng Zoltán - Hungary - Gyöngyös
4563   Láng Bertalan - Hungary - Gyöngyös
4564   Dr. Varga Erika - Hungary - Gyöngyös
4565   Láng Orsolya - Hungary - Gyöngyös
4566   Bakó Ferencné - Hungary - Hejőbába
4567   Posztós László - Hungary - Kisújszállás
4568   Kovács István - Hungary - Budapest
4569   Józsa Tibor - Hungary - Nyírbátor
4570   Besenyei Éva - Hungary - Budapest
4571   Kubinyi Andrea - Hungary - Mátraszőlős
4572   Orbán Balázs - Hungary - Nagymaros
4573   Gerő Péter - Hungary - Budapest
4574   Jókay Zoltán - Hungary - Kalocsa
4575   G. Zsigmond József - Hungary - Budapest
4576   Jókay Zoltánné - Hungary - Kalocsa
4577   Jókai Mária - Hungary - Kalocsa
4578   Dragomér Csaba - Austria - Rohrbach
4579   Puskás Arnold - Serbia and Montenegro - Kúla
4580   Jókay Noémi - Hungary - Kalocsa
4581   Jókay Emőke - Hungary - Kalocsa
4582   Jókay Éva - Hungary - Kalocsa
4583   Jókay Antalné - Hungary - Fajsz
4584   Fulop Csongor - Spain - Madrid
4585   Balogh Erzsébet - Sweden - Bor?s
4586   Lohnerné Kéring Piroska - Hungary - Várpalota
4587   Kovács István - Hungary - Nagyhegyes
4588   Furin István - Hungary - Miskolc
4589   Lopocsi Zoltán - Hungary - Ormosbánya
4590   Wareczki Ádám - Hungary - Dabas
4591   Ali Kaya - Turkey - 12121212122
4592   Pap Gábor - Hungary - Budapest
4593   Zölde Mátyás - Hungary - Piliscsaba
4594   Sebestyén Imre - Serbia and Montenegro - Novi Sad
4595   Kánya János - Austria - Pöttelsdorf
4596   Dr Molnár Lajos - Hungary - Budapest
4597   Dr Farkas Julianna - Hungary - Budapest
4598   Kánya János - Austria - Pöttelsdorf
4599   Bereczki László - Hungary - Kistarcsa
4600   Talpas Lajos - Hungary - Budapest
4601   Kovács Lóránt - Hungary - Miskolc
4602   Kelemen István - Hungary - Eger
4603   Hochschwager Amadé - Hungary - Budapest
4604   Kiss Sándor - Hungary - Budapest
4605   Visy Gábor - Hungary - Budapest
4606   Magyar Dániel - Hungary - Budapest
4607   Becsei Szeréna - Hungary - Szeged
4608   Murawski Magdolna - Hungary - Eger
4609   Grünsperger Lóránd - Hungary - Budapest
4610   Csánki ágnes - Hungary - Pécs
4611   Székely György - Hungary - Budapest
4612   Csutak Annamária - Hungary - Budapest
4613   Biró Cecilia - Hungary - Csömör
4614   Horváth Imre - Hungary - Miskolc
4615   Meinczinger Erzsebet - Austria - Wien
4616   Bunta Mihály Árpád - Hungary - Monor
4617   Pádár Szabolcs - Hungary - Mátraballa
4618   Nagy Gáborné - Hungary - Nagykáta
4619   Bunta Roland Árpád - Hungary - Monor
4620   Bunta Zsófia Ingeborg - Hungary - Monor
4621   Dr. Nagy Béla - Slovakia - Zselíz Felvidék
4622   Orosz András - France - Marly
4623   Tégel Andrea - Hungary - Sárospatak
4624   Fenyősi András - Hungary - Tótkomlós
4625   DÉkÁny Ferenc - Hungary - Ráckeve
4626   Bartók Béla - Hungary - Pusztavám
4627   Bartók Erzsébet - Hungary - Pusztavám
4628   Odor Peter - Hungary - Budapest
4629   Odor Peter - Canada - Toronto
4630   Horváth Gergely - Hungary - Kaposvár
4631   Ács János - Hungary - Kocsord
4632   Sass József - Hungary - Ajka
4633   Horváth Sándor - Hungary - Budapest
4634   Mata Imola - Hungary - Nagykovácsi
4635   Kocsis Endre - United Kingdom - London
4636   Kocsis Tünde - United Kingdom - London
4637   Szab? Sándor - Austria - Kismarton
4638   Feró Ágnes Éva - Hungary - Dunaharaszti
4639   Bakos László - Hungary - Budapest
4640   Aranyi Katalin - United States - Easton
4641   Ruppert Ladislaus - Germany - Schweinfurt
4642   Panka Tamás - Hungary - Sárospatak
4643   Pintér Csaba - Hungary - Szombathely
4644   Mutlu Sinan - Turkey - Turkistan
4645   Orosz László - Hungary - Budapest
4646   Berghammer Rita - Hungary - Budapest
4647   Nagy Sándor - Hungary - Sárospatak
4648   Nagy Sándorné - Hungary - Sárospatak
4649   Fosztó László - Hungary - Szeged
4650   Jensen Kiss Judit - Norway - Jessheim
4651   Bolla Sándor - Hungary - Győr
4652   Szabó Erzsébet - Hungary - Dunaharaszti
4653   Gál Áron - Hungary - Sopron
4654   Gál Melinda - Hungary - Sopron
4655   Bakó Ferenc - Hungary - Hejőbába
4656   Kerékgyártó Kinga - Hungary - Nyíregyháza
4657   Dr.leitner Dr.leitner F. László - Hungary - Mosonmagyaróvár
4658   Sohar Istvan - Hungary - Szeged
4659   Dr.tóth Irén - Hungary - Budapest
4660   Barczi Boglárka - Hungary - Budapest
4661   Hollóssy Imréné - Hungary - Dunaharaszti
4662   Baranyi János - Hungary - Szigetszentmiklós
4663   Baranyiné Varga Irma - Hungary - Szigetszentmiklós
4664   Dr. Kocs Mihály - Hungary - Székesfehérvár
4665   Vennes Aranka - Hungary - Budapest
4666   Yilmaz Aslıhan - Turkey - Istanbul
4667   Dr. Kocsné Vörös Hajnalka - Hungary - Székesfehérvár
4668   Kocs Mihály - Hungary - Székesfehérvár
4669   Novák István - Hungary - Bp.
4670   Kocs Berta - Hungary - Székesfehérvár
4671   Vörös Mihályné Keresztes Hajnalka - Hungary - Székesfehérvár
4672   Szirmainé Gilyén Katalin - Hungary - Budapest
4673   Szirmai Béla - Hungary - Budapest
4674   Mészáros Iatván - Hungary - Vaskút
4675   Nagy Attila - Hungary - Jászszentandrás
4676   Nagy Noé - Hungary - Jászszentandrás
4677   Nagy Norbert - Hungary - Jászszentandrás
4678   Littvay Emese - Hungary - Budapest
4679   Gállné Révész Katalin - Hungary - Sárospatak
4680   Györfi László - Hungary - Hódmezővásárhely
4681   Kabaklı Orhun - Turkey - Istanbul
4682   Kuru Nail - Turkey - Kocaeli
4683   Gerstmár Szilvia - Hungary - Mór
4684   Zsolt Mária - Hungary - Pécs
4685   Agárdi Andrea - Hungary - Pécs
4686   Erica Laszlo - Germany - Bonn
4687   Pappné Nádasdi Lili - Hungary - Budapest
4688   Kontsek Tamásné - Hungary - Piliscsév
4689   Czéh Mátyás - Hungary - Veszprém
4690   Vajzer Istvánné - Hungary - Sárospatak
4691   Győrffy András - Hungary - Tarján
4692   Gergely Rozália - Hungary - Karád
4693   Gergely Szabolcs Ágoston - Hungary - Karád
4694   Gergely Norbert - Hungary - Karád
4695   Földvári Zsuzsanna - Hungary - Karád
4696   Varga-dudás Sándor - Hungary - Budapest
4697   Gyalog Tamás - Hungary - Szigetszentmiklós
4698   Varga Mátyás - Hungary - Mesztegnyő
4699   Németh Ágnes - Hungary - Budapest
4700   Palya Tibor - Hungary - Kőszeg
4701   Teymur Teymur - Azerbaijan - Baku
4702   Borbély Annamária - Hungary - Tóalmás
4703   Geczy Evelin - Germany - Dresden
4704   Móriczné Takács Mónika - Hungary - Debrecen
4705   Zschunke Isa - Germany - Dresden
4706   Aczél Csaba - Hungary - Gönc
4707   Rácz Lajos - Hungary - Öcsöd
4708   Hajmási Márta - Hungary - Csákánydoroszló
4709   Gönczy Zoltán Levente - Hungary - Sárospatak
4710   Csonka Judit - Hungary - Ászár
4711   Soós Bence Péter - Hungary - Budapest
4712   Macayli Mehmet Tugay - Uzbekistan - 009987123141279
4713   Laczkó Lajos - Hungary - Kóka
4714   Kovács Sándor - Hungary - Tiszasas
4715   Szabó Márta - Hungary - Székesfehérvár
4716   Murányi Csaba - Hungary - Érsekvadkert
4717   Id. Kolnhofer Istvan - Canada - Toronto
4718   Jakab Csaba - Germany - Worth An Der Donau
4719   Oroszi Béla - Ukraine - Kárpátalja
4720   Bodnár Csaba - Hungary - Sárospatak
4721   Savanyó János - Hungary - Budapest
4722   Dr. Kozma József - Hungary - Sopron
4723   Szabó Ernő - Hungary -
4724   Frei Emőke - Hungary - Eger
4725   Márta Eszter - Hungary - Fényeslitke
4726   Batár Beáta - Hungary - Budapest
4727   Vadai Sándor - Hungary - Budaörs
4728   Csongrádi Béla - Hungary - Budapest
4729   Csongrádi Béláné Dr - Hungary - Budapest
4730   Jakab Hajnalka Brigitta - Germany - Worth An Der Donau
4731   Bujdosó Attila - Hungary - Szigetszentmiklós
4732   Koncz Norbert - Hungary - Harkány
4733   Andok Csabáné Márta - Hungary - Pécs
4734   Szabóné Kelemen Katalin - Hungary - Paks
4735   Láng Győző - Hungary - Budapest
4736   Dr. Aulenbacher Krisztina - Germany - Penzberg
4737   Kovács Gyula - Hungary - Nagykovacsi
4738   Aulenbacher Thomas - Germany - Penzberg
4739   Pfeifer Kinga - United States - San Francisco
4740   Dr. Halász Lászlóné - Hungary - Pécs
4741   Vasady Judit - Germany - Ludwigschorgast
4742   Hofer Ilona - Germany - Penzberg
4743   Földvári Imréné - Hungary - Karcag
4744   Csiáki Zoltán - Hungary - Pécs
4745   Dr. Váczy Kristóf - Hungary - Budapest
4746   Somodi Endre - Hungary - Budapest
4747   Zima Judit - Hungary - Budapest
4748   Kisfaludi-bak Éva - Hungary - Budapest
4749   Lányi Tibor - Hungary - Budapest
4750   Veszprémi Veszprémi Zoltán - Hungary - Szigethalom
4751   Gácsi Adrienn - Hungary - Tiszakécske
4752   Lukács Miklós - Hungary - Budapest
4753   Törő Gézáné - Hungary - Sárospatak
4754   Kovács Zoltán - Hungary -
4755   Godzsa István Zsolt - Hungary - Nagykanizsa
4756   Czirják Anna - Hungary - Budapest
4757   Czirják Péter - Hungary - Budapest
4758   Iánosi György - Hungary - Pécs
4759   Ille Lajos - Hungary - Bagamér
4760   Péter Péter - Hungary - Pécel
4761   Mészáros Lászlóné - Hungary - Abony
4762   Nagy Benedek - Hungary - Budapest
4763   Budai Szimonetta - Hungary - Kétegyháza
4764   Bálint István - Hungary - Ruzsa
4765   Hikmet Konar - Turkey - İstanbul
4766   Ernszt Katalin - Hungary - Nagyrécse
4767   Nemere László - Hungary - Nagyrécse
4768   Csizmadia Éva - Hungary - Dombóvár
4769   Pálfalvi Andrea - Hungary - Cegléd
4770   Simon Dávid Ferenc - Hungary - Tatabánya
4771   Csoma Csoma Margit - Hungary - Csepreg
4772   Szasz Marton - Hungary - Babolna
4773   Barthalos Krisztina - Hungary - Budapest
4774   Kmetty Louis - France - Pau
4775   Miskolczi László - Hungary - Debrecen
4776   Suhajda István - Hungary - Budapest
4777   Suhajda Gábor - Hungary - Budapest
4778   Suhajda Edit Katalin - United States - Budapest
4779   Hetényi Miklós - Hungary - Keszthely
4780   Korbeák Istvánné - Hungary - Debrecen
4781   Punk Nóra - Hungary - Székesfehérvár
4782   Visy Zsolt - Hungary - Pécs
4783   Cuma KÖkoĞlu - Turkey -
4784   Dr. Pesti János - Hungary - Nagykanizsa
4785   Szegediné Farkas Anikó - Hungary - Eger
4786   Szilagyi Krisztina - Austria - Linz
4787   Szász István - Hungary - Nyékládháza
4788   Szegedi Ferenc - Hungary - Eger
4789   Csipkó Magdolna - Hungary - Cegléd
4790   Veress Jánosné - Hungary - Csáford
4791   Dr.kovács Miklós - Hungary - Győr
4792   Kiss Csongor - Hungary - Budaörs
4793   Szabados Ágnes - Hungary - Szilasliget
4794   Dr. Osvai László - Hungary - Esztergom
4795   Szabados András - Hungary - Szilasliget
4796   Sophie Shriki - Israel - Rehovot
4797   Jakobovics Arpad - Hungary - Nagykanizsa
4798   Nagy Zoltán - Hungary - Nagykanizsa
4799   Vági Zoltán - Hungary - Gyöngyös
4800   Mészáros Eszter - Hungary - Pécs
4801   Csomó Ágnes - Hungary - Göd
4802   Benkő Viktor - Hungary - Göd
4803   Sabjanics Tamás - Hungary - Sümegcsehi
4804   Csomó Judit - Hungary - Göd
4805   Baluska Angela - Slovakia - Komarno
4806   Végh Aladár - Hungary - Budapest
4807   Gyetvai Gerda - Hungary - Tápiószőlős
4808   Besze Eszter - Hungary - Páty
4809   Csák Attila - Hungary - Bucsa 5527
4810   Géczy Béla - Hungary - Csobánka
4811   íherpai Ilona - Hungary - Pomáz
4812   Bartha Pálné - Hungary - Telki
4813   Katona Kinga - Hungary - Budapest
4814   Tóth László - Hungary - Mezőlak
4815   Ambrus Endre - Australia - Canberra
4816   Réti Tibor - Hungary - Felcsút
4817   Tóth Ildikó-irma - Sweden - Sölvesborg
4818   Şeref Çelİk Serefcelik53@gmail.com - Turkey - Sekelistan
4819   Gál András - Hungary - Szentgotthárd
4820   Szórádiné Bodrogi Noémi - Hungary - Dombóvár
4821   Sebestyén Áron - Serbia and Montenegro - Novi Sad
4822   Aranyi Gábor - Hungary - Békéscaba
4823   Szily Imre Balázs - Hungary - Budapest
4824   Inczefi Géza - Hungary - Debrecen
4825   Nagy Andrásné - Hungary - Szombathely
4826   Pluzsik András - Hungary - Budapest
4827   Fehér Ádám - Hungary - Derecske
4828   Furin Erika Rita - Hungary - Miskolc
4829   Karadin Edina - Hungary - Budapest
4830   Lengyel Ferencné - Hungary -
4831   Boross Máté - Hungary - Budapest
4832   Lisztes Sándor - Hungary - Budapest
4833   Dr. Kószó Ferenc - Hungary - Szeged
4834   Jáni Albert - Hungary - Döbrököz
4835   Bedő István - Hungary - Bonyhád
4836   Bakosné Toldy-Ősz Katalin - Hungary - Pomáz
4837   Rozs Borbála - Hungary -
4838   Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa - Hungary - Budapest
4839   Kónya Győző - Hungary - Szőkéd
4840   Palyi Gyula - Italy - Serramazzoni (mo)
4841   Szőcs Tamás - Hungary - Budapest
4842   Kiss Dániel - Hungary - Iván
4843   Garancz Henrietta - Hungary - Vác
4844   Dr Medgyessy István - Hungary - Debrecen
4845   ErdÉlyi SÁndor - Hungary - PomÁz
4846   Altuntas Mustafa - Germany - Albstadt
4847   Dr Farkas Julianna - Hungary - Budapest
4848   Molnár Anikó - Hungary - Budapest
4849   Dr Molnár Fanni - Hungary - Freiburg
4850   Jenes István Zoltán - Hungary - Drégelypalánk
4851   Hevesi Zoltán - Hungary - Budapest
4852   Horváth Józsefné - Hungary - Debrecen
4853   Domján Csaba - Hungary - Debrecen
4854   Farkas Ildiko - Israel -
4855   Kalmár Szintia - Hungary - Tolna
4856   Farkas Lajos - Hungary - Zalaszántó
4857   Francsics Tamás - Hungary - Zalaszentmihály
4858   Kelemen Éva - Hungary - Budapest
4859   Polyák Mária - Hungary - Pomáz
4860   Dr. Polgárdy Géza - Hungary - Budapest
4861   Gács-baitz Eszter - Hungary -
4862   Bodrogi Péterné - Hungary - Debrtecen
4863   Dr. Polgárdy Géza - Hungary - Budapest
4864   Batki Zsolt - Hungary - Zalacséb
4865   Stupeň Miroslav - Slovakia - Szepsi
4866   Veréb László - Hungary - Szolnok
4867   Hatházy Ákos - Hungary - Debrecen
4868   Suri Jozsefne - Hungary - Hatvan
4869   Erdős Györgyné - Hungary - Budapest
4870   Németh Attila - Hungary - Verőce
4871   Dr Hardy Géza - Hungary - Budaörs
4872   Somogyi Rita - Hungary - Budapest
4873   Godzsa Éva - Hungary - Gelsesziget
4874   Godzsa Sándor - Hungary - Gelsesziget
4875   Godzsa Németh Diána - Hungary - Nagykanizsa
4876   Godzsa István Zsolt - Hungary - Nagykanizsa
4877   Godzsa Éva Nóra - Hungary - Zalaegerszeg
4878   Dr Birki Ida - Hungary - Mór
4879   Fialowski Aliz - Hungary - Budapest
4880   Frisch Oszkár - Hungary - Szécsény
4881   Balogh János - Hungary - Pomáz
4882   Kukucska Zsolt - Hungary - Budaors
4883   Csegedi Margit - Hungary - Budakeszi
4884   Parajdi Tibor - Canada - Surrey
4885   Kovács Zsófia - Hungary - Budapest
4886   Gyepes Lajos - Slovakia - Alsóbodok
4887   Dr. Mezei Sándor - Hungary - Debreceb
4888   Puskas Zsuzsa - Canada - Port Coquitlam
4889   Puskas Laszlo - Canada - Port Coquitlam
4890   Ujszászi Zoltán - Hungary - Cegléd
4891   Várady József - Serbia and Montenegro - Zrenjanin
4892   Tóth Gyula - Hungary - Pilisjászfalu
4893   Papp IstvÁn - Hungary - Debrecen
4894   Ranczné Both Irén - Hungary - Mezőtúr
4895   András Tamás - Hungary - Szakmár
4896   András Körte Nikoletta - Hungary - Szakmár
4897   Pethő István Béla - Hungary - Budapest
4898   Őrikiss István - Hungary - Budapest
4899   Rancz Imre - Hungary - Mezőtúr
4900   Szatmári Benö - Hungary - Kecel
4901   Faragó Sándorné - Hungary - Dömsöd
4902   Nagyné Mária - Hungary - Nagymaros
4903   László Katalin - Hungary - Letenye
4904   Borza ZoltÁn - Hungary - SarrÓd
4905   Nagy László - Hungary - Nagymaros
4906   Onder Norbert - Hungary - Beret
4907   Grün Jerry - Luxembourg - Mondorf-les-bains
4908   M.szabó Imre - Hungary - Budapest
4909   Aras Hasan - Turkey - Ankara
4910   Kübra Eröztoprak - Turkey - Edirne
4911   Yasin çoban - Turkey - Peace
4912   Dankó Éva - Hungary - Budapest
4913   Dankó Levente - Hungary - Budapest
4914   Farda Zoltán - Hungary - Pécs
4915   Dankó János - Hungary - Budapest
4916   Wabrosch Geza - Germany - Leipzig
4917   Kanizsai Andrea - Hungary - Pécs
4918   Karahan Karahan - Turkey -
4919   Kató Bálint - Hungary - Pilisszántó
4920   Papp Edit - Hungary - Karcag
4921   Rózsahegyi Péter Mihály - Hungary - Szentbalázs
4922   Horváthné Sándor Erzsébet - Hungary - Budapest
4923   Szabó Attila - Hungary - Sárospatak
4924   Dr. Úry Előd - Hungary - Sopron
4925   Szabó Attiláné - Hungary - Sárospatak
4926   Dere UĞur - Turkey - İzmİr
4927   Benikovszky Gábor - Hungary - Püspökladány
4928   Farkasné Dr. Tompa Ildikó - Hungary - Pomáz
4929   Dr Hardy Gézáné - Hungary - Budaörs
4930   Dr.urbán Istvánné - Hungary - Nagykovácsi
4931   Mészáros Vera - Australia - Brisbane
4932   Zarándy Pál - Hungary - Budapest
4933   Kósa Gábor - Hungary - Törökbálint
4934   Kótai András - Hungary - Szombathely
4935   Kiri Hunor - Hungary - Szeged
4936   Kovács Attila Zoltán - Hungary - Debrecen
4937   Vasas István - Hungary - Mezőtúr
4938   Csia Szabolcs - Hungary - Budapest
4939   Lauringer Tamás - Hungary - Budakalász
4940   Prof.dr.kiss Attila Géza - Hungary - Debrecen
4941   Karhan Cem - Turkey - İstanbul
4942   Csia Andrea - Hungary - Budapest
4943   Dr.székely Sándor Károly - Hungary - Veszprém
4944   Csepeli Zsolt - Hungary - Budapest
4945   Andrássy Katalin - Hungary - Debrecen
4946   Kocs Mihály - Hungary - Budapest
4947   Nádasdi Lászlóné - Hungary - Esztergom
4948   Hollósi Klára - Hungary - Székesfehérvár
4949   Varga Lajos - Hungary - Budapest
4950   Gokgoz Salim - Turkey - Bursa
4951   Başar Leyla - Turkey - 34149
4952   Bonta Pál - Hungary - Miskolc
4953   Fülöp Imre - Hungary - Debrecen
4954   Bonta Panna - Hungary - Miskolc
4955   Pocsai Erzsébet - Hungary - Miskolc
4956   Bonta Gábor - Hungary - Miskolc
4957   Adorján Borbála - Hungary - Miskolc
4958   Kovács Zsuzsanna - Hungary - Miskolc
4959   Başar Leyla - Turkey - İstanbul
4960   Csörsz Zsolt - Hungary - Miskolc
4961   Nagy Ildikó - Hungary - Miskolc
4962   Gróf Dániel - Hungary - Kunszentmárton
4963   Obsina Zsolt - Hungary - Budapest
4964   Szarvas Ferenc - Hungary - Budapest
4965   Kern Lászlóné - Hungary - Szekszárd
4966   Fahrettin İyiyazıcı - Turkey -
4967   Kuruc Pál - Hungary - Debrecen
4968   Kéry Judit - Hungary - Debrecen
4969   Topolánszky Ákos - Hungary - Budapest
4970   Mesterházyné Albeker Mária - Hungary - Budapest
4971   Dr.mesterházy Károly - Hungary - Budapest
4972   Kondás Zoltán - Hungary - Ercsi
4973   Benkő Gyula - Hungary - Szurdokpüspöki
4974   Osman Öcal - Turkey - Ankara
4975   Kocs Bíborka - Hungary - Budapest
4976   Yasin Yanar - Turkey - Istanbul
4977   İncediken Emine - Turkey - İstanbul
4978   Gáspár Ákos - Hungary - Budapest
4979   Siető Zsolt Károly - Hungary - Miskolc
4980   Siposne Szigeti Cecilia - Hungary - Budapest
4981   Hentes László Imre - Hungary - Hajdúbagos
4982   Hunyadi Péter - Hungary - Kiskunhalas
4983   Eszenyi László - Hungary - Veszprém
4984   Komlósy Sándorné - Hungary - Pomáz
4985   Bunta Ferenc - Hungary - Tarhos
4986   Bunta Aranka - Hungary - Tarhos
4987   Krisztya Imre - Hungary - Budapest
4988   Molnár Jenő - Hungary - Budaörs
4989   Ruppert László - Germany - Schweinfurt
4990   Szenes Márta - Hungary - Salgótarján
4991   Szokács András - Hungary - Salgótarján
4992   Jekkel Csaba - Hungary - Budapest
4993   Felszeghi Mariann - Hungary - Budapest
4994   Dobák Ferenc - Finland - Saariselkä
4995   Abdulkadir Yılmaz - Turkey - Tokat
4996   László Imola - Italy - Meran,dél Tirol
4997   Balogh Dezső - Hungary - Budapest
4998   Bursné Csaba Irén - Hungary - Veszprém
4999   Lengyel László - Hungary - Debrecen
5000   Fila Ferencz - Austria - Kapfenberg
5001   Hegedűs István - Hungary - Salgótarján
5002   Györi Győző - Hungary - Monor
5003   Győri Beáta - Hungary - Monor
5004   Györi Edit - Hungary - Monor
5005   Györi László - Hungary - Monor
5006   Györi Edit - Hungary - Monor
5007   Barabás Rózália - Hungary - Monor
5008   Beke Ferenc - Hungary - Monor
5009   Györi Melinda - Hungary - Monor
5010   Gyarmati Roland - Hungary - Makó
5011   Szilágyi Enikő - Hungary - Vasvár
5012   Szilágyi Zoltán - Hungary - Vasvár
5013   Reviczky Zita - Hungary - Dunabogdány
5014   Petrovics Sándor - Hungary - Budapest
5015   Nagy Sándor - Hungary - Budaörs
5016   Gregus Sándor - Hungary - Örkény
5017   Fazakas Imola Tímea - Hungary - Örkény
5018   Mészáros Eleonóra - Hungary - Debrecen
5019   Nagyné Józsa Beáta - Hungary - Hajdúnánás
5020   Figur Károly - Hungary - Monor
5021   Boldogh Péter - Hungary - Debrecen
5022   Figur Erika - Hungary - Monor
5023   Gyárfás András - Switzerland - Luzern
5024   Hema Omar - Libyan Arab Jamahiriya - Misurata
5025   Bertyné Hardy Tímea - Hungary - Budaörs
5026   Scheffer László - Hungary - Budapest
5027   Török Chingiz - Russian Federation - Kazan
5028   Lavotha Gézáné - Hungary - Sárospatak
5029   Şik Emre - Turkey - Malatya
5030   Ifj.laczkó Béla - Austria - Niederneukirchen
5031   Hevesi Márton - Hungary - Budapest
5032   Kálmán Irén - Hungary - Budapest
5033   Kálmán Bernadette - Hungary - Budapest
5034   Szántó Imre - Hungary - Budapest
5035   Erdei Katalin - Hungary - Budapest
5036   Nagy András - Hungary - Rákóczifalva
5037   Sobir Olimjon - Uzbekistan - Tashkent
5038   Drapos Beatrix - Serbia and Montenegro - Becse
5039   Drapos Zoltán - Serbia and Montenegro - Becse
5040   Drapos Erzsébet - Serbia and Montenegro - Becse
5041   Drapos Csongor - Serbia and Montenegro - Becse
5042   Gál Erika - Hungary - Budapest
5043   Gál Zoltán - Hungary - Budapest
5044   CsÍk László - Hungary - Budajenő
5045   Bándi Írisz Réka - Hungary - Budapest
5046   Kerner Csaba - Hungary - Paks
5047   Székely István, Lajos - Hungary - Kazincbarcika
5048   Ujvári Szilvia - Hungary - Székesfehérvár
5049   Dr Orbán Csaba - Hungary - Nagyatád
5050   Loch Jakab - Hungary - Debrecen
5051   Asztalos Lajos - Hungary - Debrecen
5052   Drágán Ferenc - Hungary - Tiszaigar
5053   Dr.wirth Gyula - Hungary - Balatonalmádi
5054   Drágán Ferencné - Hungary - Tiszaigar
5055   Drágán Dávid - Hungary - Budapest
5056   Skobrák Ferenc - Hungary - Budapest
5057   Békés Gabriella - Hungary - Dombóvár
5058   Éva Árpád - Hungary - Dombóvár
5059   Dancs Attila - Hungary - Budapest
5060   Bereczki József - Hungary - Veresegyhaz
5061   Bereczki Augusztina - Hungary - Veresegyhaz
5062   Mehmet Murat Yasar - Turkey - Adana
5063   Tassy Andrásné Mária - Hungary - Pannonhalma
5064   Alpay Leyla - Turkey - İstanbul
5065   Pap Péter - Hungary - Budapest
5066   Ibrahim Akın Ferah - Turkey - Rize
5067   İbrahim Akın Ferah - Turkey - Rize
5068   Nazmi Deveci - Turkey - Ankara
5069   Dr Hejja Sandorne - Hungary - Gödöllő
5070   Başar Leyla - Turkey - İstanbul
5071   İbrahİm Akin Ferah - Turkey - Rİze
5072   Tarik Guler - Australia - Kalecik!2gmail.com
5073   Necmi Demircan - Turkey - Tekirdağ
5074   Szatmári László - Hungary - Hajdúszoboszló
5075   Gunduz Defne - Turkey - Istanbul
5076   Frányó Lilla - Hungary - Marcali
5077   Yucel Tanay - Turkey - Rize
5078   Yılmaz Ömer - Turkey - Antalya
5079   Barna Jozsef - Australia - Perth
5080   Bánlaki Erika - Hungary - Budapest
5081   öztürk Karahan - Turkey - Istanbul
5082   Süleyman Bozmaz - Turkey - Antalya
5083   Akkerman Cengiz - Turkey - Izmir
5084   Boda Csaba - Hungary - Budapest
5085   Gözcü Gülsüm - Turkey - Erzurum
5086   Boda Csabáné - Hungary - Budapest
5087   Tokac Fatih - Turkey - Samarra Irak
5088   Mustafa Alp Özer - Turkey - Adana
5089   Horváth Angelus - Hungary - Budapest
5090   Barcsi Elek - Hungary - Pécs
5091   Pethő István Béla - Hungary - Budapest
5092   Öner Bahadir - Turkey - Ankara
5093   Fahrettin Karauysal - Turkey - İstanbul
5094   Bülent Şimşek - Turkey - Erzurum
5095   Furkan Özgül - Turkey - Malatya
5096   Mehmet Kanlı - Turkey - Nevşehir
5097   Takács Zsuzsanna - Hungary - Kapuvár
5098   Demir Yilmaz - Turkey - Bursa
5099   Tamás Gémes - Sweden -
5100   Sós Szilárd - Hungary - Budapest
5101   Turós László - Hungary - Budapestm
5102   Kovács Imre - Hungary - Budapest
5103   Hegedus Katherine - United States - Providence, Ri
5104   Ferencz Vilmos - Hungary - Budapest
5105   Vizi Attila - Hungary - Nagykanizsa
5106   Gál József - Hungary - Budapest
5107   İsmail Kalay - Turkey - Muğla
5108   Papp Zoltan - Canada - Waterloo Ont.
5109   Papp Eva - Canada - Waterloo Ont.
5110   Kamran Alikramli - Azerbaijan - Baku
5111   Mezey Tibor - Hungary - Debrecen
5112   Dobainé Pintér Mária - Hungary - Tolna
5113   Kozma Béla - Hungary - Budapest
5114   Palya Magdolna - Hungary - Kőszeg
5115   Albert Laszlo - Austria - Leopoldsdorf
5116   Farkas Judit - Hungary - Budapest
5117   Fehér László - Hungary - Esztergom
5118   Szabó Anikó - Hungary - Esztergom
5119   Osváth Zoltán - Hungary - Százhalombatta
5120   Farkas István - Hungary - Budapest
5121   Uszkay Markusz, Elisabeth - Germany -
5122   Lantos Józsefné - Hungary - Szentendre
5123   Lucskai Vincze - Hungary - Kiskunhalas
5124   Lucskai Emese - Hungary - Kiskunhalas
5125   Fehér Marcell - Hungary - Esztergom
5126   Sóskuti György - Hungary - Eger
5127   Sóskutiné Ilona - Hungary - Eger
5128   Ács-sánta Dániel - Hungary - Szeged
5129   Horváth Zsolt - Hungary - SzÉkesfehÉrvÁr
5130   Bálint Gyöngyi - Hungary - Decs
5131   Csillag Istvánné - Hungary - Kiskunhalas
5132   Keszei Attil - Canada - Toronto
5133   Rıdvan ıssız - Turkey - Ankara
5134   Puskás Krisztina - Hungary - Budapest
5135   Eross Ervin - United States - Cleveland
5136   Dárday Vilmos - Hungary - Budapest
5137   Szarka JÁnos - Hungary - Debrecen
5138   Szarka Jánosné - Hungary - Debrecen
5139   Városi Istvánné - Hungary - Sárospatak
5140   Takács Viktória - Hungary - Sárospatak
5141   Horváth Sándor - Hungary - Kaposvár
5142   Ulrich Istvánné - Hungary - Kiskunhalas
5143   Kiss Béla - Hungary - Gön
5144   Zuszkó István - Hungary - Hidasnémeti
5145   Meister Éva - Hungary - Marosvásárhely-szolnok
5146   Dr.boros László - Serbia and Montenegro - Zenta
5147   Boros Mária - Serbia and Montenegro - Zenta
5148   Poharanszki József - Hungary - Karcag
5149   Kovács Erzsébet - Austria - Linz
5150   Kovács Robert - Austria - Linz
5151   Dr Ifj.hardy Géza - Hungary - Budaörs
5152   Dr Hardyné Pincze Katalin - Hungary - Budaörs
5153   Berty Márton - Hungary - Budaörs
5154   Rakaczki Zoltan - Hungary - Miskolc
5155   Akinci Julia - United States - Tampa, Florida
5156   Attİla Yilmaz - Turkey - Edİrne
5157   Horvath Jozsef - Hungary - Dunakeszi
5158   Önal Ertan - Turkey - İzmİr
5159   Gülnare Mollaoğlu - Turkey - Sivas
5160   Wagner-nagy Paaul - Germany - Linkenheim-hochstetten
5161   Meryem Çoban - Turkey - Erzurum
5162   Palágyi Márta - Hungary - Budapest
5163   Hüseyin Çavdar - Turkey - Çankırı
5164   Yılmaz Baştürk - Turkey - Ankara
5165   Kapan Yusuf - Turkey - İstanbul
5166   Dilara Altaş - Turkey - Sivas
5167   Dr Kószó Ferenc Gézáné - Hungary - Szeged
5168   İklime Acıpınar - Turkey - Edirne
5169   Zsebe Gyula - Hungary - H-3300 Eger, Csalogány U. 57.
5170   Korkmaz Yıldırım - Turkey - İstanbul
5171   Nilay Ercan - Turkey - İstanbul
5172   Nagy Csaba - Hungary - Fót
5173   Atilla Bayram - Turkey - Ardahan
5174   Tóth Margeta - Hungary - Gárdony
5175   Szőcs Árpád - Hungary - Budapest
5176   Nagy Csaba - Hungary - Fót
5177   Türker Akçakoca - Turkey - Ankara
5178   Tóth Gyula Attila - Hungary - Gárdony
5179   Nagy Csabáné - Hungary - Fót
5180   Firuze Özmen - Turkey - Sakarya
5181   İsmail İnanç - Turkey - İstanbul
5182   Vajda Tünde - Hungary - Budapest
5183   Erdoğan Kızılkaya - Turkey - Ordu
5184   Ayça Susuz - Turkey - Kırıkkale
5185   Abdullah Çalışlar - Turkey - Kars
5186   İrem Kurtoğlu - Turkey - Antalya
5187   B?r?ny Frigyes - Switzerland - 1913,saillon
5188   Bendéné Tóth Edit - Hungary - Lőrinci
5189   Nalan Binici - Turkey - İstanbul
5190   Zİya PaŞa Kan - Turkey - Malatya
5191   Gál Imre - Hungary - Szeged
5192   Szalai László - Hungary - Szolnok
5193   Angyal Péter - Hungary - Eger
5194   Istvánfi Zoltán Endre - Hungary - Monor
5195   Nagy Hunor - Hungary - Monor
5196   Jeney Rozália - Hungary - Budapest
5197   ErŐs Balázs - Hungary - Kecskemét
5198   Lublóváry Ákos Gyula - Hungary - Budapest
5199   Dr. Bukovszky Péter - Hungary -
5200   Dr. Bukovszky Péterné - Hungary - Budaörs
5201   Nagy Dóra - Hungary - Eger
5202   Alp Sevim - Turkey - Istanbul
5203   Dr. Major Lajos - Hungary - Esztergom
5204   Veress Katalin - Hungary - Budapest 1162 Bekecs U.27
5205   Török Eva - Sweden - Göteborg
5206   Garami Éva - Hungary - Budaörs
5207   Kovács Kornél - Hungary - Miskolc
5208   Néder István - Hungary - Szakmár
5209   Tóth Péter - Hungary - Budapest
5210   Cynkara Abdullah - Turkey - Istanbul
5211   Dr. Cser Ferenc - Australia - Queanbeyan
5212   Kovács-polyák Anetta - Hungary - Miskolc
5213   Salur Yasar - United Kingdom - London
5214   Bolváry Gedeon - Hungary - Budapest
5215   Urbánszkyné Vizes Viktória - Hungary - Kazincbarcika
5216   Sára-lukács István - Hungary - Veszprém
5217   Zsebe Gyuláné - Hungary - Eger
5218   Nemesszeghy Árpád - Hungary - Budapest
5219   TaŞÇi Abdurrahman - Turkey - Kayseri
5220   Ayşe Tanrıkulu - Turkey - Ankara
5221   Bayçifçi Buğra Can - Turkey - Istanbul
5222   Sterbinszky László - Slovakia - Kassa
5223   Magyari Márton György - Hungary - Szentendre
5224   Dr.krajczár Judit - Hungary - Debrecen
5225   Dr Verrasztó Zoltán - Hungary - Budapest
5226   Szedl?k Béla - Switzerland - 3006 Bern
5227   Uhrin Gábor - Hungary - Pilisszentkereszt
5228   Sebahattin Hoplamaz - Turkey - Adana
5229   Ibrahim Birben - Turkey - İstanbul
5230   Fülöp Zoltán - Hungary - Csákvár
5231   Polat Berk - Turkey -
5232   Matkó Zoltán - Hungary - Debrecen
5233   Okan Ulusoy - Turkey -
5234   Dinga László György - Hungary - Tata
5235   Páll Judit - Hungary - Pomáz
5236   Lázár Ferenc - Hungary - Budapest
5237   Bende Attila - Hungary - Budapest
5238   Simon Laszlo - Hungary - Budapest
5239   Fenyvesi Tamás - Hungary - Dinnyés
5240   Tiborcz Ferenc - Hungary - Budapest
5241   Tiborcz Ferencné - Hungary - Budapest
5242   Tiborcz Ákos - Hungary - Budapest
5243   Vajna Zsófia - Hungary - Budapest
5244   Vajna Rita - Hungary - Budapest
5245   Vajna Zita - Hungary - Budapest
5246   Tiborcz Zsuzsanna - Hungary - Budapest
5247   Hakan Kurtarıcı - Turkey - Istanbul
5248   Udvari Ildiko - Austria -
5249   Udvari Katalin - Austria -
5250   Deák Sándor - Austria -
5251   Deák Eszter - Austria -
5252   Deák ?gnes - Austria -
5253   Martinez ?va - Hungary - Esztergom
5254   Lövei Sándor - Hungary - Püspökladány
5255   Lövei Katalin - Hungary -
5256   Dálya Anikó - Hungary - Budapest
5257   Böröcz ?rpád - Hungary -
5258   Muhar György - Hungary - Budapest
5259   Juhász Rozália - Hungary -
5260   Kerekes Zsuzsa - Hungary -
5261   Csürös Csaba - Hungary -
5262   Bereczki Barna Zoltán - Hungary - Veresegyház
5263   Szabolcs Attiláné - Hungary - Budapest
5264   Ladany Judit - United States -
5265   Ladany Tibor - United States - Massachusetts
5266   Rusu Lovag Lea - Hungary - Budapest
5267   Baranyi Győző - Australia - Sydney
5268   Kakucsy Rita - Hungary - Budapest
5269   Nagy Andras - Canada - Toronto
5270   Albeker Ágnes - Hungary - Budapest
5271   Székács József - Hungary - Balatonszentgyörgy
5272   Talaber Ibolya - Hungary - Sopron
5273   Horváthné Gabriella - Hungary - Budapest
5274   Láng László - Hungary - Vác
5275   Onyestyák György - Hungary - Budapest
5276   Csere László - Hungary - Budapest
5277   Jakab Attila - Hungary - Pilisborosjenő
5278   Krupp István - Hungary - Pilisvörösvár
5279   Erdélyi Attila - Hungary - Ceglédbercel
5280   Zárugné Tancsin Katalin - Hungary - Budapest
5281   Makranszki Imre - Slovakia - Reste
5282   Simó István - Hungary - Nagylózs
5283   Szabó András - Hungary - Pomáz
5284   Reigl Mariann - Hungary - Budapest
5285   Suat Selami YanikoĞlu - Turkey - Çorum
5286   Engi Andrei - Austria - Kottingbrunn
5287   Antók Gergely - Hungary - Budapest
5288   Székely Izabella-margit - Lebanon - Byblos
5289   Nagy Vivien - Hungary - Péteri
5290   Nemerkényi Krisztina - Hungary - Budapest
5291   Csanádi Ádám - Hungary - Sülysáp
5292   Valiskó Ferenc - Hungary - Salgótarján
5293   Szabadi Erika - Hungary - Szászhalombatta
5294   Ott Róbert - Hungary - Piliscsaba
5295   Vecsei István - Hungary - Szászhalombatta
5296   Balint Adel - Germany - Bad Nauheim
5297   Dr. Czajlik Eszter - Hungary - Budapest
5298   Tringer Zsuzsa - Hungary - Kisoroszi
5299   Tringer László - Hungary - Budapest
5300   Dr. Fazekas Istvánné - Hungary - Szeged
5301   Vecsei István Ferecz - Hungary - Szászhalombatta
5302   Vecsei András - Hungary - Szászhalombatta
5303   Babóczky, Dr. Ervin - Hungary - Veszprém
5304   Vecsei Beáta - Hungary - Érd
5305   Tóth Zoltán - Hungary - Budapest
5306   Török Paul - Sweden - Katrineholm
5307   Tegző Lóránt - Hungary - Pécs
5308   Gaál Károly Imre - Hungary - Esztergom
5309   Forgo Klara - Australia - Melbourne
5310   Ferencz ErnŐ - Hungary - PÁty
5311   Varga Anikó - Hungary - Pilisborosjenő
5312   Bertók Gyuláné - Hungary - Eger
5313   Kiss István - Hungary - Vác, Rozmaring Utca 15
5314   Horváth László - Hungary - Komló
5315   Nagy György - Hungary - Vác, Sirályutca 22.
5316   Marincsák Mariann - Hungary - Vác, Rozmaring Utca 7.
5317   Marincsák Zoltán - Hungary - Vác,rozmaring Utca 7.
5318   Kiss Istvánné - Hungary - Vác, Rozmaring Utca 15
5319   Erdélyi Zsuzsanna - Hungary - Budapest
5320   Jánvári Tamás - Hungary - Eger
5321   Murat Durİk - Turkey - Bursa
5322   Szántó Ibolya - Hungary - Budapest
5323   Bárány Ferenc - Hungary - Budapest
5324   Hunyadi Kálmán - Hungary - Szeremle
5325   Sándor Endre - Hungary - Budapest
5326   Szedlmajer László - Hungary - Budapest
5327   Lados Balázs - Hungary - Budapest
5328   Rusz Agnes Zsofia - Hungary - Budapest
5329   Bálint Judit - Hungary - Budapest
5330   Király József - Hungary - Egerszalók
5331   Murad Hesretov - Azerbaijan - Goycay
5332   Irmai Tibor - Hungary - Tárnok
5333   Pataki Julia - Ireland - Dublin
5334   Hazer Kurtarici - Turkey - Istambul
5335   Hasan Kurtarici - Turkey - Tekirdag
5336   Zika Klára - Hungary - Budapest
5337   Rády Katalin - Hungary - Rákóczifalva
5338   Lévay Ernő - Hungary - Budaörs
5339   Koszti Sára - Hungary - Budapest
5340   Piroska Ildikó - Austria - Bécs
5341   Gál Zoltán - Hungary - Baja
5342   Bartha László - Hungary - B.füred
5343   Gagyi Éva - Canada - Sarnia On
5344   Vákár Ágnes - Hungary - Budapest
5345   Jakab István - Hungary - Pilisborosjenő
5346   Czinegéné Mezei Andrea - Hungary - Üllő
5347   Bedő Éva - Hungary - Zalaegerszeg
5348   Puskás Puslás Imre - Hungary - Ócsa
5349   V. Sónyi Gergely András - Hungary - Kaarácodf
5350   Dr. Kiss Mária Magdolna - Hungary - Pécs
5351   Fülöp Judit - Hungary - Szűcsi
5352   Fülöp Tibor - Hungary - Szűcsi
5353   Fülöp Melinda - Hungary - Budapest
5354   Bunkóczi Izabella - Hungary - Budapest
5355   Bunkóczi Lilla Flóra - Hungary - Budapest
5356   Bunkóczi László - Hungary - Budapest
5357   Király Ferenc - Hungary - Budapest
5358   Fülöp Tibor Zoltán - Hungary - Szigetszentmiklós
5359   Garai Boglárka - Hungary - Szigetszentmiklós
5360   Fülöp Anna - Hungary - Szigetszentmiklós
5361   Fülöp Noémi - Hungary - Szigetszentmiklós
5362   Mrenka Attila - Hungary - Mohács
5363   Némethné Tóth Éva - Hungary - Budapest
5364   Németh Kornél - Hungary - Budapest
5365   Németh Attila - Hungary - Budapest
5366   Bálint József - Hungary - Budapest
5367   Bálint Szilvia - Hungary - Budapest
5368   Gyurcsik László - Hungary - Budapest
5369   Gyurcsik Nikolett - Hungary - Budapest
5370   Gyurcsik Mária - Hungary - Budapest
5371   Gyurcsik Renáta - Hungary - Budapest
5372   Sarkady Irénke - Hungary - Budapest
5373   Sarkady Kriszta - Hungary - Budapest
5374   Sarkady Péter - Hungary - Budapest
5375   Sarkady Marcell - Hungary - Budapest
5376   Sarkady Vivien - Hungary - Budapest
5377   Farkas Krisztina - Switzerland - Mellingen
5378   Kerekes Dr. János - Hungary - Törökbálint
5379   Jenei András - Switzerland - Mellingen
5380   Fábiaán Zoltán - Hungary - Veszprém
5381   Banhegyi Zoltan - Canada - London
5382   Garai Jolán - Hungary - Baja
5383   Garai János - Hungary - Baja
5384   Pintér Mihályné - Hungary - Szűcsi
5385   Brunecker Istvan - Canada - Toronto
5386   Kassai József - Hungary - Karácsond
5387   Belkovics Károly - Hungary - Szűcsi
5388   Belkovics Erzsébet - Hungary - Szűcsi
5389   Csepregi Domokos - Hungary - Miskolc
5390   Csepregi Julianna - Hungary - Miskolc
5391   Jenei Jolán - Hungary - Szűcsi
5392   Szabó József - Hungary - Lénárddaróc
5393   Szabó Ágnes - Hungary - Lénárddaróc
5394   Hegedűs István - Hungary - Szűcsi
5395   Laczó Nórbert - Hungary - Gyöngyös
5396   Ébel Attila - Hungary - Gyöngyös
5397   Zelnik Zsuzsanna - Hungary - Rózsaszentmárton
5398   Garai Szabolcs - Hungary - Szigetszentmiklós
5399   Dr Kuba Gellért - Hungary - Budaapest
5400   Soós Lajos - Hungary - Budapest
5401   Soós Szabolcs - Hungary - Budapest
5402   Dr. Für Zoltán - Hungary - Pilisvörösvár
5403   Soós Zselyke - Hungary - Budapest
5404   Lipovszki András - Hungary - Gyöngyöstarján
5405   Bognár Miklós - Hungary - Gyönyöspata
5406   Mosonyi Zsuzsanna - Hungary - Budapest
5407   Prisztóka László - Hungary - Hort
5408   Dudás Mihály - Hungary - Palotás
5409   Eipl Kornél - Hungary - Budapest
5410   Eipl Vilmos - Hungary - Budapest
5411   Asztai Erika - Hungary - Debrecen
5412   Kiss Sára - Hungary - Debrecen
5413   Horvath Peter - United States - Longmeadow
5414   Kiss Sándor - Hungary - Debrecen
5415   Kiss Sándorné Piroska - Hungary - Debrecen
5416   Borgwardt Melinda - Germany - Hamburg
5417   Borgwardt Lucas - Germany - Hamburg
5418   Garai Zsolt - Hungary - Szombathely
5419   Finta Máté - Hungary - Nagykanizsa
5420   Gál Szakács József - Spain - San Lorenzo De El Escorial
5421   Bonis- Bukovszky Andrea - United States - Chico, Ca.
5422   NeyİŞ Adem - Turkey - Kocaeli
5423   Budai Attila - Hungary - Budapest
5424   NeyİŞ Didem - Turkey - Kocaeli
5425   Neyiş Ayten - Turkey - Kocaeli
5426   Merve Baştan - Turkey - Kocaeli
5427   Rákóczi Virág - Hungary - Piliscsaba
5428   Dobos Kornélia - Hungary - Budapest
5429   Kissné Tóth Krisztina - Hungary - Mogyoród
5430   Dr. Orosz Imre - Hungary - Miskolc
5431   Müller Andrea - Hungary - Szekszárd
5432   Rubold Ödön - Hungary - Budapest
5433   Schmidt István - Hungary - Nagykanizsa
5434   Nagy Zsuzsánna - Hungary - Budapest
5435   Nagy Istvan-levente - Hungary - Dunavarsány
5436   Janó Kinga - Hungary - Budapest
5437   Nagy Elemer - United States - Belleville
5438   Nagy Gyöngyi - Hungary - Budapest
5439   Asker Hüseyin - Turkey -
5440   Benkő Ibolya - Hungary - Budapest
5441   Kun Ági - Hungary - Nagykanizsa
5442   Tóth Béláné - Hungary - Budapest
5443   Cseh János - Hungary - Dömös
5444   Benkő Erszébet Ilona - Hungary - Szurdokpüspöki
5445   Kiss Krisztina - Hungary - Budapest
5446   Szőke Ildikó - Hungary - Szombathely
5447   Ifj. Benkő Gyula - Hungary - Szurdokpüspöki
5448   Tarnainé Benkő Orsolya - Hungary - Budapest
5449   Buday Dorottya - Hungary - Budapest
5450   Nyilka Ildikó - Hungary - Budapest
5451   Káplár Béla - Hungary - Nagykáta
5452   Káplár Béláné - Hungary - Nagykáta
5453   Dinnyés Tünde - Hungary - Budapest
5454   Bíró Gabriella - Hungary - Budapest
5455   Gün Betty - Turkey - İstanbul
5456   Imreh Geza - United States - New Franklin Ohio
5457   Dr. Mile Sándor - Hungary - 5527 Bucsa
5458   Lumsdenné Horváth Gabriella - Hungary - Budapest
5459   Csik Csaba - Sweden - Arlöv
5460   Schultheisz Tibor - Hungary - Budapest
5461   Németh Kristóf - Hungary - Budapest
5462   Dr. Bunkóczi László - Hungary - Budapest
5463   Dorner József - Hungary - Nagykáta
5464   Polner Ilona - Hungary -
5465   Császi Csaba - Hungary - Hajdúszoboszló
5466   Kepe Károly - Hungary - Nagykanizsa
5467   Sultan Taylan - Turkey - Afyon
5468   Kestel Murat - Turkey - Eskişehir
5469   Epres Erika - Hungary - Kerepes
5470   Baranyai Balázs - Hungary - Zalaegerszeg
5471   Rocska Tibor - Hungary - Cegléd
5472   Pető Eva - Hungary - Szeged
5473   Nagy Lajos - Switzerland - Oetwil Am See
5474   Havaj Ferencné - Hungary - Balassagyarmat
5475   Poór Péter - Hungary - Budapest
5476   Hoffmann Andr?s - Switzerland - 8610 Uster
5477   Rátkai Csaba - Hungary - Heves
5478   Hoffmann Erika - Switzerland - 8610 Uster
5479   Kassai László - Hungary - Miskolc
5480   Mónai Zsuzsanna - Hungary - Nagykanizsa
5481   Dr Kokos Kálmán - Hungary - Abda
5482   Tinka Adám - Hungary - Nagykáta
5483   Gyöngyösi Marianne - Switzerland - Oetwil Am See
5484   Bartha Dezso - Hungary - Debrecen
5485   Szélyes Eva - Switzerland - Langnau I.e.
5486   Nyers Istv?n - Hungary - Balatonberény
5487   Szélyes Sandor - Switzerland - Langnau I.e.
5488   Dr. Papp János - Hungary - Dombóvár
5489   Dr. Pappné Farkas Gabriella - Hungary - Dombóvár
5490   Illésházy Katalin - Hungary - Debrecen
5491   Nagy Lászlóné - Hungary - Veszprém
5492   Burány Annamária - Hungary - Szeged
5493   Kovács Zsuzsanna - Hungary - Budapest
5494   Szöllősy Jánosné - Hungary - Budapest
5495   Szöllősy János - Hungary - Kőszegszerdahely
5496   Bartha Gabor - Australia - Melbourne
5497   Bartha Annamaria - Australia - Melbourne
5498   Tamás József - Hungary - Magyarbánhegxes
5499   Tamásné Pántya Hajnalka Andrea - Hungary - Magyarbánhegyes
5500   özv.siető Lászlóné - Hungary - Gacsály
5501   Szabó Szilárdné - Hungary - Budapest
5502   Péter László - Hungary - Soltvadkert
5503   Urbán Gábor - Hungary - Budapest
5504   Katona Péter - Hungary - Békéscsaba
5505   Papp László - Hungary - Balatonfüred
5506   Dr.nagy Attila - Hungary - Nagykovácsi
5507   Fábián-zomora Péter - United States - Los Angeles
5508   Fekete Gyula - Switzerland - Zürich
5509   Fekete Anna Zsofia - Switzerland - Zürich
5510   Kószó Ferenc - Hungary - Szeged
5511   Pethő Ernő István - Hungary - Gyál
5512   Jacsman Janos - Switzerland - Zürich
5513   Kószó Lilla - Hungary - Szeged
5514   Kószó Ferenc Ifj. - Hungary - Szeged
5515   Véha Tímea - Hungary - Szeged
5516   Szücs Imre - Hungary - Győr
5517   Kállai Zoltán Miklós - Hungary - Sárospatak
5518   Kállainé Sóstói Edina - Hungary - Sárospatak
5519   Fodor József - Hungary - Békéscsaba
5520   Fülöp Tünde - Hungary - Páty
5521   Gonda István - Hungary - Szeged-gyálarét
5522   Csiha Sándor - Hungary - Salgótarján
5523   Szatmári György - Hungary - Kajászó
5524   Fehér Károly - Hungary - Debrecen
5525   Harrach Hajnal - Ireland - Newcastle
5526   Gurszky János - Hungary - Budapest
5527   Szenttamássy Katalin - Hungary - Budapest
5528   Gurszky János - Hungary - Budapest
5529   Dr. Specziár Attila - Hungary - Budapest
5530   Kisbaconi Forgolányi Rózsa Péter Tibor - Hungary - Szeged
5531   Fodor Józsefné - Hungary - Békéscsaba
5532   Zudor Sandor - United States - West Milford,nj.
5533   Zudor-engel Edith - United States - West Milford,nj.
5534   Zudor-stoeckle Ildiko - United States - West Orange,nj.
5535   Kardos Tamás - Hungary - Esztergom
5536   Petrovics Kinga - Hungary - Budapest
5537   Henyei György - Brazil - S?o Carlos-sp
5538   Spiák György - Hungary - Kevermes
5539   Csermely Péter - Canada -
5540   Holt Anita - Hungary - Eger
5541   Fazakas Magdolna - United Kingdom - Manchester
5542   Dicsi Istvan - Canada - Kitchener
5543   Marosan Albert - Canada - Sharon
5544   Teglas Lajos - Canada - Lethbridge
5545   Szőllősi Andrea - Hungary - Debrecen
5546   Lukács Árpád - United States -
5547   Sándor Albert - Canada -
5548   Meleg Eva - Canada - Toronto
5549   Kiss Albert, Csaba - Hungary -
5550   Sebestyen Gabriella & Zoltan - Australia - Banksia Beach
5551   Binder László - Hungary - Pomáz
5552   Piroska Mihály - Hungary - Hajdúszoboszló
5553   Szabó Katalin Mária - Hungary - Budapest
5554   Tolnay Aniko - United States - California
5555   Szász Olga - Hungary - 2200.monor
5556   Békássy Katalin Éva - Hungary - Miskolc
5557   Dr Brumár Mihály - Hungary - Karancsság
5558   Brumár Rodika - Hungary - Karancsság
5559   Magyari Edit - Hungary - Budapest
5560   Dolniczky Attila - Hungary - Miskolc
5561   Dolniczky Dániel - Hungary - Miskolc
5562   Dolniczky Dávid - Hungary - Miskolc
5563   Dolniczky Attiláné - Hungary - Miskolc
5564   Bialkó Attila - Hungary - Hernádkércs
5565   Tóth István - Hungary - Hernádkércs
5566   ErdÉlyi SÁndor - Hungary - PomÁz
5567   Nagy Péter - Hungary - Felsőzsolca
5568   IstvÁnfi Piroska - Hungary - PomÁz
5569   Barta Zoltán - Hungary - Miskolc
5570   Barta Balázs - Hungary - Miskolc
5571   Tóth Ica - Hungary - Miskolc
5572   Szeszák Gergő - Hungary - Felsődobsza
5573   Kovács Tamás - Hungary - Budapest
5574   Hajdúné Edit - Hungary - Miskolc
5575   Kéri Lászlóné - Hungary - Budapest
5576   Fazekas Csaba - Hungary - Hajdúszoboszló
5577   Balla Gabriella - Hungary - Budapest
5578   Molnár Károly - Hungary - Dabas
5579   Molnárné Szabó Katalia - Hungary - Dabas
5580   Puskas Georg - Germany - Aach
5581   Kiraly Pál - Australia - Melbourne
5582   Vreska Péter - Hungary - Dunakeszi
5583   Matulányi Zsuzsanna - Hungary - Budapest
5584   Borsos Tamás - Hungary - Balatonszabadi
5585   Lentulay Attila - Hungary - Pomáz
5586   Esra Nur Kurtbaş - Turkey - Konya
5587   Jani Istvaán - Sweden - Tyresö
5588   Baytan Sukrucanan - Turkey - Trabzon
5589   Fazakas Gábor - Hungary - Budapest
5590   Páll András - Hungary - Budapest
5591   Császiné Tatár Elvira - Hungary - Hajdúszoboszló
5592   Alnıaçık Şükrü - Turkey - Ankara
5593   Birtalan József - Hungary - Tiszaújváros
5594   Birtalan Judit - Hungary - Tiszaújváros
5595   Békefi Miklós - Hungary - Gyömrő
5596   Galambos Istvánné - Hungary - Budapest
5597   Nagy István Csaba - Hungary - Budapest
5598   Simon Krisztián - Hungary - Miskolc
5599   Kókai Zsófia - Hungary - Valkó
5600   Major Ilona - Hungary -
5601   Sós Imre - Hungary - Sajóörös
5602   Kolozsvári Imre - Hungary - 2098
5603   Dr.jánky György - Hungary - Budapest
5604   Tófalvy Éva - Hungary - Budapest
5605   Bozóky Dénes - Hungary - Hajdúszoboszló
5606   Kníchal Oldrich - Hungary - Budapest
5607   Varga Csilla - Hungary - Hatvan
5608   Csetényi Csaba Sándor - Hungary - Budapest
5609   Éliás István - Hungary - Budapest
5610   Kocsis Ernest - Hungary - Miskolc
5611   László Ildikó - Hungary - Budapest
5612   Elekes Tibor - Hungary - Miskolc
5613   Cserös Mihaly - Germany - Sigmaringen
5614   Lukács Tibor - Canada - Penville
5615   Janitzky Gyorgyi - Hungary - Budapest
5616   Mattyasovszky Pál - Hungary - Budakeszi
5617   Madas Katalin - Hungary - Budapest
5618   Hakan Mutİ - Turkey - Ankara
5619   Szentkláray Balázs - Hungary - Balatonlelle
5620   Dr Szentkláray Éva - Hungary - Budapest
5621   De Jonge Klara - Netherlands - Utrecht
5622   Simon Emese - Netherlands - Oldenzaal
5623   Dr. Fazekas Imre - Hungary - Nyíregyháza
5624   Hintya Zoltán - Hungary - Biatorbágy
5625   Staudinger Jánosné - Hungary - Budakeszi
5626   Gelle Szebasztián - Hungary - Kondoros
5627   Kelemen András - Hungary - Budapest
5628   Minker Tibor - Hungary - Budaörs
5629   Simon Katalin - United States - Chicago
5630   Sorban Hunor - United States - Chicago
5631   Sütő Ágnes - Hungary - Budaörs
5632   Koreck Zita - Netherlands - Nieuwegein
5633   Tubay Tiziano - Hungary - Budapest
5634   Mattyasovszky Katalin - Hungary - Budakeszi
5635   Fejes Péter - Hungary - Bodony
5636   Öz Öz - Turkey - İstanbul
5637   Dr. Rakonczai Györgyi - Hungary - Dunaharaszti
5638   Nagy Marianna - Netherlands - Bunschoten
5639   Szegvári Katalin Erzsébet - Hungary - Révfülöp
5640   Teglas Alexander - Austria - Trumau
5641   Szathmári Lajos - Hungary - Budapest
5642   Szathmári Ilona - Hungary - Budapest
5643   Bereznay Edit - Hungary - Budapest
5644   Bereznay Zsolt - Hungary - Budapest
5645   Gallov Béla Gyula - Hungary - Helvécia
5646   Gallov Magdolna - Hungary - Helvécia
5647   Kovács Zsigmond - Hungary - Szentendre
5648   Kovács Katalin - Hungary - Szentendre
5649   Tóth László Gábor - Hungary - Budapest
5650   Morvai Tünde - Hungary - Pánd
5651   Szabó Balázs Gyula - Hungary - Kővágóörs
5652   Morvai József - Hungary - Pánd
5653   Sass József - Hungary - Ajka
5654   Molnár Zoltán - Hungary - Budapest
5655   Kárász Imre - Hungary - Budapest
5656   Kernetzky Réka - Germany -
5657   Dr Kernetzky Károly - Germany -
5658   Szabó Lajos - Hungary - Kocsola
5659   Széles Tibor - Hungary - Balassagyarmat
5660   Széles Mária - Hungary - Balassagyarmat
5661   Széles Levente - Hungary - Balassagyarmat
5662   Széles Csenge - Hungary - Balassagyarmat
5663   Széles Csenge - Hungary - Balassagyarmat
5664   Benkő Ágnes - Hungary - Szolnok
5665   Kovács Judith - Hungary - Monor
5666   Tóth Ferenc - Hungary - Cegléd
5667   Major Zsuzsanna - Hungary - Káptalantóti
5668   Törő Gézáné - Hungary - Sárospatak
5669   Hornyák Balázs - Hungary - Nyírbátor
5670   Hornyákné Helmeczi Orsolya - Hungary - Nyírbátor
5671   Hornyák Zsófia - Hungary - Nyírbátor
5672   Hornyák Roland - Hungary - Nyírbátor
5673   Janossy Maria - United States - Los Angeles
5674   Jagodits Francis L. - Canada - Toronto, Ontario
5675   Dr. Somogyfoki György - Hungary - Székesfehérvár
5676   Tihanyi Zoltán - Hungary - Tapolca
5677   Kertészfi Ágnes - Hungary - Pécs
5678   Mártonfi József - Hungary - Biatorbágy
5679   Mártonfi Olga - Hungary - Biatorbágy
5680   Vagaszky Sándor - Hungary - Székesfehérvár
5681   Farkas Éva - Hungary -
5682   Molnár Gábor - Hungary - Nagykáta
5683   Molnár Gáborné - Hungary - Nagykáta
5684   Tuba Gábor - Hungary - Káptalantóti
5685   Bereczki László - Hungary - Szeged
5686   Menyes Vilmos - Hungary - Szászvár
5687   Boruzs Lajos - Hungary - Nyírcsászári
5688   Boruzs Lajosné - Hungary - Nyírcsászári
5689   Koncz Viktor - Hungary - Sátoraljaújhely
5690   Bulányiné Kiss Andrea - Hungary - Budapest
5691   Kajcsa Margit Mónika - Hungary - Szolnok
5692   Galambos Tibor - Hungary - Budapest
5693   Nyakó Imre - Hungary - Szolnok
5694   Nyakó Bernadett Erzsébet - Hungary - Szolnok
5695   Nyakó Henriett Veronika - Hungary - Szolnok
5696   Szőke Károly - Hungary - Albertirsa
5697   Szőke Szabolcs Károly - Hungary - Albrtirsa
5698   Mézes Nándor - Hungary - Esztergom
5699   Csedő György - Hungary - Budapest
5700   Molnár Csaba - Hungary - Kerepes
5701   Ferenczi Dániel - Hungary - Kótaj
5702   Csedő Sarolta - Hungary - Budapest
5703   Kovács Györgyné - Hungary - Solymár
5704   Kovács György - Hungary - Solymár
5705   Fábián Emese - Hungary - Mosonmagyaróvár
5706   Nagy Viktor - Hungary - Gyula
5707   Csontos Laszlo - Australia - Melbourne
5708   Szász Árpád - Hungary - Veszprém
5709   Veress Ágnes - Hungary - Budakalász
5710   Finna Éva - Hungary - Budapest
5711   Balla Sandor - United States - Ypsilanti.mi
5712   Balázs Anikó - United States - Washington Dc
5713   Kiraly Katinka - Australia - Melbourne
5714   Kállai-bálint Szabolcs - Hungary - Budaörs
5715   Imre Piroska - Hungary - Szentendre
5716   Kiraly Melissa - Australia - Melbourne
5717   Csaszar Klara - Hungary - Szentendre
5718   Farkas Adrienne - Israel - Ashquelon
5719   Szalkai Anna - Hungary - Vámosgyörk
5720   Harmath István - Hungary - Baja
5721   Bodnár Józsefné - Hungary - Sárospatak
5722   Orbán Csaba - Hungary - Felsőtárkány
5723   Major László - Hungary - Bóly
5724   Leléné Varga Ildikó - Hungary - Berettyóújfalu
5725   Bodó György - Hungary - Budapest
5726   Asztalos András - Hungary -
5727   Asztalos András - Hungary - Sárospatak
5728   Gergely Mihály - Hungary - Budapest
5729   Szekendy Dezsőné - Hungary - Győr
5730   Gergely Ibolya - Hungary - Budapest
5731   Nanovfszky Emőke - Hungary - Budapest
5732   Reif Aladár - Hungary - Budapest
5733   Kristály Istvánné - Hungary - Zsámbék
5734   Antal Zoltán - Hungary - Mátészalka
5735   Sinka Jozsef - Austria - Föcklabruck
5736   Varga Eszter - Hungary - Sárospatak
5737   Valkár Béla - Hungary - Szécsény
5738   Borostyán Gyula - Switzerland - Liestal
5739   Kutasi Sandor - United States - New York
5740   Szügyi Andrásné - Hungary - Csanádpalota
5741   Marki Erzsébet - Hungary - Debrecen
5742   Gliga Gizella - Hungary - Budapest
5743   Lukacs Attila - United States - Atlanta
5744   Lukacs Robert - United States - Holly Springs
5745   Lukacsi Norbert - United Kingdom - London
5746   Dr. Kádár László - Hungary - Budapest
5747   Székely István - Hungary - Budapest
5748   Székely Mária-magdolna - Hungary - Budapest
5749   Dr.zelenay Katalin - Belgium - Waterloo
5750   Dr.csoti Éva - Hungary - Budapest
5751   Dr. Farkas István - Hungary - Budapest
5752   Farkas Ágnes - Hungary - Budapest
5753   Bihari Antal - Hungary - Esztergom
5754   Dr.ercsey Zoltán - Hungary - Budapest
5755   Vizinger László - Hungary - Gárdony
5756   Molnár József Attila - Austria - Bécs
5757   Tóth Csaba - Hungary - Emőd
5758   Hornyák Jánosné - Hungary - Sárospatak
5759   Dr.szécsényi-nagy István - Hungary - Budapest
5760   Sinka Árpád-attila - Hungary - Budapest
5761   Tóth Lászlóné - Hungary - Szentendre Patak U. 9.
5762   Szikora Péter József - Hungary - Csörög
5763   Pethő László - Hungary - Ajka
5764   Toth Zita - Australia - Melbourne
5765   Toth John - Australia - Melbourne
5766   Molnár László - Hungary - Pécs
5767   Soltész Éva Márta - Hungary - Putnok
5768   Lupui Izabella - Hungary - Budapest
5769   Untener Barnabás - Hungary - Sárospatak
5770   Dr. Pál István - Hungary - Budapest
5771   Attila Nagy - Spain - Mogan
5772   Vidacs Gergely - Hungary - Újpest
5773   Vincze Lilla - Hungary - Budapest
5774   Ercan Kandemir Ercan - Turkey - Kayseri
5775   Lehel Tam?s - Switzerland - Zürich
5776   Hidász Botond - Hungary - Nagysáp
5777   Mezei Mária - Hungary - Budapest
5778   Padanyi Gyorgy - Australia - Doncaster Victoria
5779   Bálint Kálmán - Australia - Doveton
5780   Csekk György - Hungary - Nyíregyháza
5781   Benedekné Laborcz Flóra - Hungary - Budapest
5782   Borsay Jánosné - Hungary - Budapest
5783   'sigmond Bertalan - Hungary - Budakeszi
5784   Szilvássy Zsolt - Hungary - Nagykovácsi
5785   Abonyi Ottó - Hungary - Budapest
5786   Sinka Ignac - Switzerland - Zuoz
5787   Simig Péter - Hungary - Budapest
5788   Türk Kahraman - France - Lyon
5789   Rusznyák Viktor - Hungary - Budapest
5790   Szucskó-gazda Renáta - Hungary - Emőd
5791   Szilvássy Györk - Hungary - Balatonfenyves
5792   Farkas Elena - Hungary - Hajdúszoboszló
5793   Farkas György - Hungary - Hajdúszoboszló
5794   Reif Emőke - Hungary - Budapest
5795   Pál Dudás - Hungary - Budapest
5796   Nyerges Gábor - Hungary - Budapest
5797   Barcza Gábor - Hungary - Budapest
5798   Pakai Mihály - Hungary - Szeged
5799   Solosi Robert - Hungary - Budapest
5800   Kriston Katalin - Hungary - Lukácsháza
5801   Kriston Szilárd - Hungary - Lukácsháza
5802   György ?va - Germany - Stuttgart
5803   Hetényi Tamás - Hungary - Győr
5804   Török Levente - United Kingdom - Slough
5805   Várszegi Tibor - Hungary - Szigetmonostor
5806   Dr. Tomborné Jánosi Anikó - Hungary - Budapest
5807   Egyed Ferenc - Hungary - Göd
5808   Dr. Kátay Tamás - Hungary - Budapest
5809   Tuka Gábor - Norway - Oslo
5810   Bodó Zoltán - Hungary - Budapest
5811   ¨fülöp Frans - Sweden - A-rum
5812   Vértes László Ödön - Hungary - Sopron
5813   Zsákovics Gergely - Slovakia - Révkomárom
5814   Alparslan Ayakbasan - Turkey - Bursa
5815   Çatak İsmail Murat - Turkey - Adana
5816   Hurton Csanád - Hungary - Budapest
5817   Cserni Antal - Hungary - Pilisszentkereszt
5818   Hidy Lászlüné - Hungary - Eger
5819   Zorger Katalin Mária - Hungary - Budapest
5820   Bereczkiné Edit - Hungary - Budapest
5821   Kövesi Sándor - Hungary - Sárospatak
5822   Szorcsik Ákos - Serbia and Montenegro - Senta-zenta
5823   Nagy Éva - Hungary - Dunapataj
5824   Erdei Erzsébet - Hungary - Budapest
5825   Tamás Éva - Hungary - Budapest
5826   Czimblmos Attila - Hungary - Beremend
5827   Piros Teréz - Hungary - Pilisborosjenő
5828   Kovács Sándor - Hungary - Mátészalka
5829   Pigniczki Ferenc - Hungary - Budapest
5830   Farkas Lászlóné - Hungary - Budakalász
5831   Dr. F. Tóth Árpád - Hungary - Debrecen
5832   Ilyefalvi István Sándor - Hungary - Budakalász
5833   Varga Zoltán - Hungary - Baja
5834   Tömöry Tivadar - Hungary - Budapest
5835   Vas Ernő - Hungary - Somogyfajsz
5836   Csobay Zoltán - Hungary - Budapest
5837   Meral Türkçü - Turkey - Istanbul
5838   Cemal Likala - Turkey - Ankara
5839   Stoffán Antal - Hungary - Halásztelek
5840   Bölöni Csaba - Hungary - Dabas
5841   Turkad Tulin - Turkey - Mersin
5842   Ecir Seyfi - Turkey - İstanbul
5843   Tölgyessy Emese - Canada - Toronto
5844   Marosvári Kornél - Hungary - Budapest
5845   Oroszlán György - Hungary - Baja
5846   Zábó András - Hungary - Budapest
5847   Hegedűs Attila - Hungary - Egyházasrádóc
5848   Sebő Bertalan - Hungary - Emőd
5849   Fábián Gyula - Hungary - Páty
5850   Ferencz László - Hungary - Érd
5851   Várkuti Mária - Hungary - Érd
5852   Ambrus Sándor - Hungary - Emőd
5853   Murányi Csaba - Hungary - Balmazújváros
5854   Holb Tamás - Hungary - Balmazújváros
5855   Yalçın KÜÇÜksÖylemez - Turkey - Çanakkale
5856   Holb Lilla - Hungary - Balmazújváros
5857   Vajna Erika - Hungary - Budapest
5858   Fél Kornél - Hungary - Budapest
5859   Pajor-gyulai Károly - Hungary - Budapest
5860   Pozsgai Ildikó - Hungary - Pécs
5861   Handbauer Péter - Hungary - Budapest
5862   Sütő-nagy István - Hungary - Budapest
5863   Badanaci Murat - Turkey - İzmİr
5864   Bezzegh Alpár - Serbia and Montenegro - Subotica / Szabadka
5865   Szuly Rita - Hungary - Budapest
5866   Galazek Tamás - Hungary - Bonyhád
5867   Schweitzer Jolán - Hungary - Bonyhád
5868   Kopasz Éva - Hungary - Baja
5869   Dulai Zsolt - Hungary - Piliscsaba
5870   Kopasz Csaba - Hungary - Budapest
5871   Veress Istvánné - Hungary - Budapest
5872   Fél Istvánné - Hungary - Mór
5873   Pék Péter - Hungary - Nyergesújfalu
5874   Molnár János - Hungary - Budapest
5875   Matkovits Kretz Eleonora - Hungary - Pécs
5876   Tóth Bernadett - Hungary - Kiskassa
5877   Ézsi Lászlóné - Hungary - Baja
5878   Schaffler Péterné - Hungary - Nagybaracska
5879   Rádi Ferenc - Hungary - Pusztaszemes
5880   Zábó Géza - Hungary - Siklós
5881   Rádi Ferencné - Hungary - Pusztaszemes
5882   Hegyi Tibor - Hungary - Pér
5883   Mati Sándor - Hungary - Gárdony
5884   Tüzér István - Hungary - Sárospatak
5885   Mati Sándorné - Hungary - Gárdony
5886   Varga Ágnes - Hungary - 6500 B Aja
5887   Péter Enikő - Austria - Bécs/wien
5888   Nemes Péterné - Hungary - Nyergesújfalu
5889   Nemes Péter - Hungary - Nyergesújfalu
5890   Nemes Attila - Hungary - Nyergesújfalu
5891   Nemes Gábor - Hungary - Nyergesújfalu
5892   Sz.-j. Noémi - Hungary - Budapest
5893   Veress Md, Phd Béla - Sweden - Malmö
5894   Molnar Arnold Attila - Germany - Aachen
5895   Szollár Rózsa - Hungary - Pomáz
5896   Magyar Vilmos - Hungary - Szomód
5897   Drföldvárinétobiás Klára - Hungary - Budapest
5898   Tánczos Erzsébet - Hungary - Budapest
5899   Czirják Zsuzsa - Hungary - Szentendre
5900   Somogyvári Attila - Hungary - Baja
5901   Ragadics Ferencné - Hungary - Nagybaracska
5902   Király Gabriella - Hungary - Budapest
5903   Mati András - Hungary - Budapest
5904   Deli Edit - Hungary - Debrecen
5905   Szegedy Tamás - Hungary - Budapest
5906   Dr.schaffler Éva - Hungary - Budapest
5907   Stark Irma - Hungary - Tata
5908   Tobiás Judit - Hungary - Budapest
5909   Lőrincz Beáta - Hungary - Solymár
5910   Olajos Arnold - Hungary - Budapest
5911   Zábó Péter - Hungary - Budapest
5912   Ujhelyi Katalin - Hungary - Hajdúszoboszló
5913   Adorján Imre - Hungary - Székesfehérvár
5914   Elcin Atlan - Azerbaijan - Baki
5915   Mikus Dezsőné - Hungary - Budapest
5916   Mikus Dezső - Hungary - Budapest
5917   Zábó-nagy Anita - Hungary - Villány
5918   Halit Koç - Turkey - Bursa
5919   Szabó Ferenc - Hungary - Sárospatak
5920   Szabó Judit - Hungary - Sárospatak
5921   Mészáros Katalin-klára - United States - Ct.wallingford
5922   Patakfalvi-vigh Attila - Hungary - Százhalombatta
5923   Dr. Dobribán Mária - Hungary - Baja
5924   Zérczi László - Hungary - Sárospatak
5925   Török Tiborné - Hungary - Hetes
5926   Dr.grépály András - Hungary - Budapest
5927   Vályi Ferenc - Hungary - Sárospatak
5928   SchÖnberger Andreas - Germany - MÜnchen
5929   Bíró Gergő - Hungary - Szigetszentmiklós
5930   Molnar Hunor - Austria - Becs
5931   Vajda Lehel Zsolt - Hungary - Dabas
5932   Hompoth Ferenc - Hungary - Gesztely
5933   Andrasi Julianna - United States - Georgia
5934   Kántor Miklós - Hungary - Budapest
5935   Molnar Terézia - Austria - Bécs
5936   Kelecsényi Nándor - Hungary - Gyula
5937   Benedek József - Hungary - Visonta{szül.szentegyháza}
5938   Varnyú Gábor - Serbia and Montenegro - Óbecse
5939   Pazman Attila - United States - Georgia
5940   Pazman Sylvia - United States - Georgia
5941   Pazman Katie - United States - Florida
5942   Pazman Rae - United States - Florida
5943   Lipóth Andrásné - Hungary - Esztergom
5944   Balo Vilmos - Austria - Eisenstadt
5945   Fodor József - Hungary - Budapest
5946   Babashli Arus - Azerbaijan -
5947   Somoskövi György - Hungary - Kiskunhalas
5948   Petényi László - Hungary - Gencsapáti
5949   Király Barnabás - Hungary - Bükkszenterzsébet
5950   Nagyné Klima Mária - Hungary - Sárospatak
5951   Klima Józsefné - Hungary - Sárospatak
5952   Nagy Tamás - Hungary - Sárospatak
5953   Dotzi Monika - Hungary - Budapest
5954   Borbola Csaba - Hungary - Bekescsaba
5955   Kelemen Ágnes - Hungary - Sárospatak
5956   Dr. Simon Ágnes - Hungary - Budapest
5957   Bodó Imre - Hungary - Budapest
5958   Boros Tibor - Hungary - Sárospatak
5959   Benedek Ferenc - Hungary - Monor
5960   Benedek Erika - Hungary - Monor
5961   Kedves Béla - Hungary - Monor
5962   Dr.szathmáry Mária - Hungary -
5963   Koppány Péter - Hungary - Sárospatak
5964   Malomsoki Tibor - Hungary - Budapest
5965   Németh Béla - Hungary - Budapest
5966   Németh Kristóf - Hungary - Budapest
5967   Lampert Dóra - Hungary - Budapest
5968   Lampert Judit - Hungary - Budapest
5969   Lampert Sándor - Hungary - Budapest
5970   Szűcs Alexandra - Hungary - Budapest
5971   Hegyi János - Hungary - Sárospatak
5972   Hegyi Jánosné - Hungary - Sárospatak
5973   Hegyi Szilárd - Hungary - Sárospatak
5974   Benkő Katalin - Hungary - Sárospatak
5975   Hornyak Linda - Hungary -
5976   Szabó András - Hungary - Sárospatak
5977   Kelemen Csaba - Hungary - 3300 Eger, Árpád út 60.
5978   Kalamár Domokos - Hungary -
5979   Szabó Péter - Hungary - Ráckeve
5980   Raikovici Erika Erika - Hungary - Szeged
5981   Lehner Walter - Germany - Mainz
5982   Erika Lehner - Germany - Potsdam
5983   Breetz Mike - Germany - Potsdam
5984   Breetz Vanessa - Germany - Potsdam
5985   Vitos András - Hungary - Budapest
5986   Fekete Albert - Hungary - Szeksfehervar
5987   Kertészfi Ágnes - Hungary - Pécs
5988   Csatári Sándor István - Hungary - Sóskút
5989   Marsai Ágnes - Hungary - Hosszúhetény
5990   Bíró Tamás - Hungary - Mátészalka
5991   Dr.pap Ádám - Hungary - Szolnok
5992   Dr. Petre András - Hungary - Pécs
5993   Novák Eszter - Hungary - Sárospatak
5994   Molnár János - Hungary - Vámosújfalu Dózsa Gy. út 8.
5995   Molnárné Perge Krisztina - Hungary - Vámosújfalu Dózsa Gy. út 8.
5996   Iván Zoltán - Hungary - Vámosújfalu Csécsi N Pál út 37.
5997   Pünkösti István - Hungary - Budapest
5998   Demblovszky Gábor - Hungary - Sárospatak
5999   Héjja Rita - Hungary - Sárospatak
6000   Terhes Attila - Hungary - Szarvas
6001   Szabó Istvánné - Hungary - Sárospatak
6002   Farkas Géza - Hungary - Budapest
6003   Uttry Orsolya - Hungary - Budapest
6004   Szabó József - Hungary - Gyöngyöshalász
6005   Papp Lászlóné - Hungary - Budapest
6006   Héjjáné Bakó Magdolna - Hungary - Sárospatak
6007   Perneczki Péter - Hungary - Nagykovácsi
6008   Nagy Viktor - Hungary - Magyarsarlos
6009   Elekes Árpád - Hungary - Balatonalmádi
6010   Szabó Lászlóné - Hungary - 2132 Göd
6011   Gaal Csaba - Sweden - Varberg
6012   İsmet Tuncer - Turkey - İstanbul
6013   Mert Anıl Kemal - Turkey - Adana
6014   Kovácsné Benkő Kinga - Hungary - Szeged
6015   Sarıöz Hüseyin - Turkey - Istanbul
6016   Izsak Aniko - Israel - Afula
6017   Könnyű Györgyné - Hungary - Budapest
6018   Bálló Józsefné - Hungary - Sárospatak
6019   Orbán Tamás - Slovakia - Csallóközkürt
6020   Schönberger András - Hungary - Csongrád
6021   Bodnár István - Hungary - Sárospatak
6022   Simon Ildikó - Hungary - Budapest
6023   Gémes László - Hungary - Budapest
6024   Erdei Koppány - Hungary -
6025   Erdei Boglárka - Hungary - Sárospatak
6026   Baranyi Gáborné - Hungary - Sárospatak
6027   Takács Ferenc - Hungary - Békéscsaba
6028   Erdei Koppány - Hungary - Sárospatak
6029   Hegyi Erika - Hungary - Sárospatak
6030   Erdei Jánosné - Hungary - Sárospatak
6031   Sipos Tibor - Hungary - Halásztelek
6032   Emin Erğiner - Turkey - İzmir
6033   Kiss Andrásné - Hungary - Sárospatak
6034   Gáspár József - Hungary - Pánd
6035   Kéri István - Hungary - Sárszentágota
6036   Vér János - Hungary - Tápióbicske
6037   Zákó Csaba - Hungary - Gomba
6038   Csupka János - Hungary - Sárospatak
6039   Siklódi Zoltán - Hungary - Sopron
6040   Siklódi Olga - Hungary - Sopron
6041   Siklódi Dániel - Hungary - Sopron
6042   Siklódi Viktória - Hungary - Sopron
6043   Tamäs Levente - Hungary - Päpa
6044   Bay Julia - United States - Chevy Chase, Md
6045   Lehel Zoltán - Germany - Dresden
6046   Szabó Gáborné - Hungary - Sárospatak
6047   Kocs Levente - Hungary - Csurgó
6048   Kriston Mihály - Hungary - Szolnok
6049   Földvary László - Austria - Wien
6050   Zsolt Rakovszky - Hungary - Kiskunfélegyháza
6051   Csákiné Győri Beáta Éva - Hungary - Sárospatak
6052   Sipos Erzsébet - Hungary - Halásztelek
6053   Jánó Tibor - Sweden - Bor?s
6054   Katzer Éva - Sweden - Bor?s
6055   Katzer-jánó Tamás - Sweden - Bor?s
6056   Didics László - Germany - Pfaffenhofen
6057   Tarjányi Miklós - Hungary - Budapest
6058   Vinczeffy Ágoston - Hungary - Budapest
6059   Nagy Istvan - Switzerland - Hittnau
6060   Nagy Rosalia - Switzerland - Hittnau
6061   Lami Ferencné - Hungary - Tuzsér
6062   Lami Ferenc - Hungary - Tuzsér
6063   Lami Attila - Hungary - Tuzsér
6064   Mester Mihály - Hungary - Mány
6065   Tátrai Erzsébet - Hungary - Budapest
6066   Dr.tóth Endre - Hungary - Budapest
6067   Nagy Ilona - Sweden -
6068   Barta Edit - Hungary - Budapest
6069   Veres Kati - Hungary - Sárospatak
6070   Ormos Tas Zsolt - Hungary - Sárospatak
6071   Can Memin - Turkey - Istanbul
6072   Fröhlich András - Hungary - Nagykovácsi
6073   Giricz Vince - Hungary - Kecskemét
6074   Giriczné Deli Diána - Hungary - Kecskemét
6075   Futó Judit - Hungary - Budapest
6076   Bánhegyi Miklós - Hungary - Sárospatak
6077   Bánhegyi Miklósné - Hungary - Sárospatak
6078   Kántor Gyuláné - Hungary - Tiszakarád
6079   Kántor Gyuláné - Hungary - Tiszakarád
6080   Barnás Józsefné - Hungary - Pomáz
6081   Emine Puras - Turkey - Izmir
6082   Kővágó Zsolt - Hungary - Békéscsaba
6083   Molnar Erika - United States - Florida
6084   Vitéz Buzai László - Hungary - Budapest
6085   Bettenbuchné Stumpf Andrea - Hungary - Sárospatak
6086   Bettenbuch Krisztián - Hungary - Sárospatak
6087   Szabó Andrásné - Hungary - Sárospatak
6088   Szabó Eszter - Hungary - Sárospatak
6089   Panka Tamás - Hungary - Sárospatak
6090   Kocsis András - Hungary - Tass
6091   Hubainé Józsa Magdolna - Hungary - Sárospatak
6092   Maria Nemeth - United States - Miami
6093   Gönczy Krisztina - Hungary - Sárospatak
6094   Bulent şener - Turkey -
6095   Tóth László - Hungary - Budapest
6096   Hİmmet Turgut - Turkey -
6097   Pécsvárady Botondné - Hungary - Sárospatak
6098   Ficsor Janos - Hungary - Sárospatak
6099   Máji Lilla - Hungary - Sárospatak
6100   Zeitler Tamásné - Hungary - Pomáz
6101   Hubainé Ferenc - Hungary - Sárospatak
6102   Benkőné Iboja - Hungary - Sárospatak
6103   Benkőné Iboja - Hungary - Sárospatak
6104   Németh Sándor - Hungary - Pápa
6105   Langer Jolán - Hungary - Sárospatak
6106   Takács Ilona - Hungary - Pápa
6107   Mikó Zoltán - Hungary - Sárospatak
6108   Matusz Miklós - Hungary - Sárospatak
6109   Matusz Miklósné - Hungary - Sárospatak
6110   Rák Petra - Hungary - Sárospatak
6111   Rák Zsolt - Hungary - Sárospatak
6112   Rák István - Hungary - Sárospatak
6113   Szabóné Kerekes Julianna - Hungary - Budapest
6114   özdemir Mustafa Numan - Turkey - Istanbul
6115   Rák Zsolt - Hungary - Sárospatak
6116   Vitányi Márk - Hungary - Makkoshotyka
6117   Cziczer Julianna - Hungary - Sárospatak
6118   EŞbah BÜlent - Turkey - Ankara
6119   DeĞİrmencİ Tolga Kaan - Turkey - Denizli
6120   DeĞİrmencİ Mustafa - Turkey - Denizli
6121   DeĞİrmencİ Ayşe - Turkey - Denizli
6122   Kaynar Gülbahar - Turkey - Denizli
6123   GacaloĞlu Hilal - Turkey - Ankara
6124   Máthé Attila - Hungary - Sárospatak
6125   Pál János - Hungary - Sárospatak
6126   Tombor Dr. Antal - Hungary - Budapest
6127   Léber György - Hungary - Budapest
6128   Schönberger Péter - Germany - MÜnchen
6129   Palko Laszlo - Hungary - Sarospatak
6130   Füzes László - Hungary - Budapest
6131   József Tibor - Hungary - Budapest
6132   Katona Mihály Vilmos - Hungary - Pécs
6133   Katona Brigitta - Hungary - Pécs
6134   Győri Márton - Hungary - Vác
6135   Kajati József - Hungary - Györgytarló
6136   Kajati József - Hungary - Györgytarló
6137   Kerekes Sándorné - Hungary - Debrecen
6138   Leskó Zoltánné - Hungary - Debrecen
6139   Tankó éva - Hungary - Debrecen
6140   Fischer Antalné - Hungary - Sárospatak
6141   Czink Zoltán - Hungary - Kaposvár
6142   Vigh László - Macao - Sásrospatak
6143   Koós Vilmos Szabolcs - United States - Las Vegas
6144   Tóthné Dusicza Marianna - Hungary - Sárospatak
6145   Tóth Géza - Hungary -
6146   Kazal Laszlo - United States - Saylorsburg
6147   Grabant Ágnes - Hungary - Budapest
6148   Remeczki Imre - Hungary - Sárospatak
6149   Móré Zoltán - Hungary - Veresegyház
6150   Kiss Emese - Hungary - Budapest
6151   Kurdi Ferenc - Hungary - Kosd
6152   TÜrkmen Ayla - Turkey - İzmİr
6153   Szélesné Szabó Szilvia - Hungary - Szécsény
6154   Széles Szilárd - Hungary - Szécsény
6155   Nagyné Ajtay Jolán - Hungary - Budapest
6156   Braun Bertalan - Hungary - Sárospatak
6157   Braunné Tóth Katalin - Hungary - Sárospatak
6158   Vig Erika - Hungary - Sárospatak
6159   Benli Arif - Turkey - Antalya
6160   Leposa Milán - Hungary - Verőce
6161   Vizi Zoltán - Hungary - Szécsény
6162   Kézsmárki István - Hungary - Verőce
6163   Mérei Anita - Hungary - Verőce
6164   Spanyol Henrietta - Estonia - Budapest
6165   Dr.bándi Bándi Kund - Hungary - Budapest
6166   Csízy Lászlóné - Hungary - Esztergom
6167   Kocsisné Csízy Katalin - Hungary - Felsőörs
6168   Kocsis András - Hungary - Felsőörs
6169   Bereczki Rozália - Hungary - Kistarcsa
6170   Bereczki Lehel - Hungary - Kistarcsa
6171   Bereczki József - Hungary - Budapest
6172   Bereczki Julianna - Hungary - Budapest
6173   Gaal Anna - Hungary - Balatonfüred
6174   Szegfű Ildikó - Hungary - Budapest
6175   Bodnár Tamás - Hungary - Sárospatak
6176   Török P - Hungary - Budapest
6177   Demmiány Lajos - Hungary - Budapest
6178   Mérei Sándorné - Hungary - Koppányszántó
6179   Bányai Elemérné - Hungary - Jánoshalma
6180   Attila Molnár - Serbia and Montenegro - Vajdaság/ Zenta
6181   Libor Tamás - Hungary - Budapest
6182   Libor Jánosné - Hungary - Budapest
6183   Libor János - Hungary - Budapest
6184   Joó Violetta - Hungary - Szihalom
6185   Baka Karoly - Canada - Montreal
6186   Baka Emoke - Canada - Montreal
6187   Bardosh Eniko - Canada - Montral
6188   Kulvari Ibolya - Canada - Montreal
6189   Bodi Eva - Canada - Montreal
6190   Berczy Maria - Canada - Montral
6191   Szabo Jozsef - Canada - Montreal
6192   Gall Jeno - Canada - Montreal
6193   Haller Otto - Canada - Montreal
6194   Buttás Bence - Hungary - Budapest
6195   Czékus László - Hungary - Űllés
6196   Fodor Judit - Hungary - Sárospatak
6197   Horváth Pálné - Hungary - Dunaharaszti
6198   Szili Edit - Hungary - Budapest
6199   Dr. Koncz Istvánné - Hungary - Budapest
6200   Tóth Endre - Hungary - Sárospatak
6201   Taksonyi Tibor - Hungary - Budapest
6202   Szegő Emília - Hungary - Budapest
6203   Szvetnik Lotti - Hungary - Göd
6204   Szűcs Róbert - Hungary - Göd
6205   Bujdoso László - Hungary - Békéscsaba
6206   Bujdosó Zsolt - Hungary - Békéscsaba
6207   Tabajdi Ágnes - Hungary - Budapest
6208   Kiss Zoltán - Hungary - Jánoshalma
6209   Usier Janos - Cyprus - Nikoszia
6210   Molnárné Margó - Hungary - Abádszalók
6211   Molnár Erzsébet - Hungary - Hajdúszoboszló
6212   Madarász Miklós - Hungary - Szada
6213   şerif Bötöy - Turkey - Atomman1153@gmail.com
6214   Vigh Attila - Hungary - Budapest
6215   Horváth Nóra - Hungary - Dunaharaszti
6216   Vinczellér István - Hungary - Budapest
6217   Karácsonyi Mihály - Hungary - Üröm
6218   Dr. Stima Józsefné - Hungary - Debrecen
6219   Szabados Szabolcs - Hungary - Veszprém
6220   Márton Hunor - Hungary - Szombathely
6221   Markó István - Hungary - Budapest
6222   Markó Elemér - Hungary - Budapest
6223   Markó Mária - Hungary - Budapest
6224   Baróti Zsolt - Hungary - Budapest
6225   Barótiné Markó Réka - Hungary - Budapest
6226   Király István - Hungary - Mezőkovácsháza
6227   Szabó Zoltán - Hungary - Siófok
6228   Jova Zoltán - Hungary - Komárom
6229   Csizovszki Lászlóné - Hungary - Jánoshalma
6230   Csizovszki László - Hungary - Jánoshalma
6231   Ságodi Katalin - Hungary - Borota
6232   Szegfű László - Hungary - Szeged
6233   Rozner István - Hungary - Budapest
6234   Bencz Imre - Hungary - Gyermely
6235   Takács Veronika - Hungary - Budapest
6236   Barcza Júlia - Hungary - Budapest
6237   Karsay Ernő - Hungary - Budapest
6238   Karsay Sándor - Hungary - Budapest
6239   Baráth Mátyás - Hungary - Budapest
6240   Lukács Márta - Hungary - Budapest
6241   Lukács Géza - Hungary - Budapest
6242   Lukács Katalin - Hungary - Budapest
6243   Panka Károlyné - Hungary - Sárospatak
6244   Szabó László - Hungary - Jánoshalma
6245   Németh Péterné - Hungary - Budapest
6246   Fülöp Zoltán - Hungary - Budapest
6247   Salamon Rudolf - Austria - Wien
6248   Dömény Anita - Hungary - Pécs
6249   Szabó Rafael - Hungary - Pécs
6250   BozÓnÉ Pavlekovics GyÖngyi - Hungary - Sellye
6251   Sipos Péter - Hungary - Veszprém
6252   Borka Gábor - Hungary - Budapest
6253   Baráth Ibolya - Hungary - Budapest
6254   Veréb Mátyás - Hungary - Budapest
6255   V Eréb Anna - Hungary - Budapest
6256   Edelényi Gábor - Hungary - Budapest
6257   Keresztesi Erzsébet - Hungary - Budapest
6258   Novák Zoltán - Hungary - Budapest
6259   Fazakas Enikő - Hungary - Budapest
6260   Hajnal Péter - Hungary - Budapest
6261   Tanászi Árpád - Hungary - Sárospatak
6262   Juhász Miklós - Hungary - Miskolc
6263   Mátics Károly - Hungary - Csehbánya
6264   Farkas Attila - Hungary - Sátoraljaújhely
6265   Edelényi Mária - Hungary - Budapest
6266   Pomozi István - Hungary - Budapest
6267   Horváth Ilona - Hungary - Budapest
6268   Szokolay Anna - Hungary - Budapest
6269   Ecseki János - Hungary - Budapest
6270   Várócziné Sánta Erzsébet - Hungary - Sárospatak
6271   Váróczi László - Hungary - Sárospatak
6272   Sánta Gyuláné - Hungary - Sárospatak
6273   Dócs Róbert - Hungary - Sárospatak
6274   Pál Zoltán - Germany - Herxheim
6275   Bas Tarık - Turkey - Ankara
6276   Wermescher Otto - Germany - Augsburg
6277   Vojtek Zoltán - Czech Republic - Brno
6278   Tóth Tibor István - Hungary -
6279   Gärtner Andrea - Hungary - Hetes
6280   Sahin Altan - Turkey - Mersin
6281   Lipták Ferencné - Hungary - Budapest
6282   Lipták Ferenc - Hungary - Budapest
6283   Tóth János - Hungary - Orosháza
6284   Nemeth Endre - Hungary - Budapest
6285   Sivák József - Hungary - Sárospatak
6286   Barabás Zoltánné - Hungary - Budapest
6287   Máthé Zoltán - Hungary - Leányfalu
6288   Kovari Katalin - Hungary - Budapest
6289   Mikes József - Hungary - Pásztó
6290   Makai Botond - Hungary - Hetes
6291   Endrődi Károlyné - Hungary - Érd
6292   Nyitrai Istvan - United Kingdom - Peterborough
6293   Eke Zoltán - Hungary - Kalocsa
6294   Endrődi Károly - Hungary - Érd
6295   Varga - Szűcs Bettina - Hungary - Sárospatak
6296   Varga Donát József - Hungary - Sárospatak
6297   Abonyi Ferenc - Hungary - Budapest
6298   Klenczner István - Hungary - Budapest
6299   Póka Viola - Hungary - Eger
6300   Fischhof György - Hungary - Budapest
6301   Pándy-szekeres Dávid - Hungary - Sárospatak
6302   Pándy-szekeres Anna - Hungary - Sárospatak
6303   Bazsó Csaba - Hungary - Sopron
6304   Szabó Ágota - Hungary - Sopron
6305   Kocsis Dániel - Hungary - Debrecen
6306   Törő András - Hungary - Geszteréd
6307   Szombathyné Agócs Zsuzsanna - Hungary - Eger
6308   Póka Zoltánné - Hungary - Kisnána
6309   Pósa Róbert - Hungary - Szeged
6310   Pal Szilvia - Hungary - Szeged
6311   Fay Jozsef - Hungary - Kecskemét
6312   Dr. Schmidt Imre - Hungary - Balatonalmadi
6313   Biró László - Hungary - Budapest
6314   Erdei Zoltán - Hungary - Hajdúsámson
6315   Plósz Zoltán - Hungary - Sárospatak
6316   Molnár Márta - Hungary - Budapest
6317   Balázs Szabolcs - Hungary - Harka
6318   Farkas Bence - Hungary - Szombathely
6319   Farkas Gábor - Hungary - Szombathely
6320   Bányácski Károly - Hungary - Bodrogolaszi
6321   Simon János - Hungary - Cegléd
6322   Fekete Krisztina - Hungary - Cegléd
6323   Czirbesz Tamás László - Hungary - Cegléd
6324   Czófalvi Csia Attila - Hungary - Dunaharaszti
6325   Czófalvi Csia Sára - Hungary - Dunaharaszti
6326   Simon József - Hungary - Nyíregyháza
6327   Doleschall Cecília - Hungary - Budapest
6328   Sashalmi Tamás - Hungary - Sándotfalva
6329   Ingiszi Gábor - Hungary - Sárvár
6330   Dr.török Attiláné - Hungary - Szeged
6331   Kuti Ilona - Hungary - Budapest
6332   Győri Tibor - Hungary - Tököl
6333   Demeter Szid?nia - Italy - Bologna
6334   Both Csaba - Hungary - Debrecen
6335   Kónya Károly - Germany - Chemnitz
6336   Kónya Christian - Germany - Chemnitz
6337   Novák Tibor - Germany - Chemnitz
6338   Hak István - Germany - Gelenau
6339   Farkas Norbert - Hungary - Kazincbarcika
6340   Teklits Vince - Hungary - Kecskemét
6341   Szabó László - Hungary - Szirmabesenyö
6342   Herczegh Lászlóné - Hungary - Szigetszentmiklós
6343   Ugron Zoltán - Hungary - Mány
6344   Pál Barnabás - Ireland - Kinsale
6345   Ugron Gáspár - Hungary - Solymár
6346   Ferhat Olgun - Turkey - İzmİr
6347   Lakatos Istvan - Canada - Montreal
6348   Nagy Kalman - Canada - Montreal
6349   Szabo Jozsef - Canada - Montreal
6350   Szabo Erzsebet - Canada - Montreal
6351   Ugron Ákos Gábor - Hungary - Pilisszentiván
6352   Andrásfalvy Pál - Hungary - Budaspest
6353   Nagy Tamás - Hungary - Pacsa
6354   Nagy Tamásné Kati - Hungary - Pacsa
6355   Nagy Lajosné - Hungary - Pacsa
6356   Nagy Kálmán - Hungary - Pacsa
6357   Martinkovics Lajos - Hungary - Pacsa
6358   Gróf Zsolt - Hungary - Pacsa
6359   Bognár Kálmán - Hungary - Pacsa
6360   óvári István - Hungary - Pacsa
6361   Óvári Istvánné Kati - Hungary - Pacsa
6362   Bódisz Attila - Hungary - Sárospatak
6363   Úry Előd - Hungary - Sopron
6364   Dr. Úry Előd - Hungary - Sopron
6365   Kugler Ivan - Slovakia - Nagymagyar
6366   Zichy Éva - Hungary - Budapest
6367   Székelyhidi Csaba - Hungary - Budapest
6368   Dr. Récsei Szilárd - Hungary - Balatonlelle
6369   Burián Mária - Hungary - Budapest
6370   Baloghné Erdei Margit - Hungary - Zalaegerszeg
6371   Kásler Tünde - Hungary - Zalaegerszeg
6372   Balogh Tibor András - Hungary - 8900
6373   Vitéz Pintér Kornél - Hungary - Lovas (veszprém Vármegye)
6374   Gömöri Tibor - Hungary - Veszprém
6375   Skublics Gyozo - Hungary - Nagykanizsa
6376   Lányi Zsolt - Hungary -
6377   Nagy Nagy Szilveszter - Hungary - Tata
6378   Szekely Zoltan - Hungary - Szekesfehervar
6379   Papp Attila - Hungary - Pécs
6380   Pappné Bogdán Beatrix - Hungary - Pécs
6381   Erhetics Lajos János - Hungary - Zalakaros
6382   Pettkó-szandtner Aladárné - Hungary - 6500 Baja
6383   Pettkó-szandtner Aladár - Hungary - 6500 Baja
6384   Gerencsér Dr Nándorné - Hungary - 9400 Sopron
6385   Szandi György - Hungary - Veszprém
6386   Vitéz Vörösváczky Csaba Szilárd - Hungary - Kalocsa
6387   Turke Krisztina - United Kingdom - Newll Green,warfield
6388   Czirfusz Rita - Hungary - Bakonyjákó
6389   V.janzsó Péter - Hungary - 8081 Zámoly
6390   Ifj. Németh Vilmos - Hungary - Farkasgyepű
6391   Bodó K. Attila - Hungary - Budapest
6392   Vajda István - Hungary - Pápa
6393   Hager Ferenc - Hungary - Siófok
6394   Csékei Andor - Hungary - Budapest
6395   Baboss Csongor - Hungary - Kálló
6396   Babossné Mezei Katalin - Hungary - Kálló
6397   Baboss Buda - Hungary - Kálló
6398   Baboss Dobsa Natália - Hungary - Kálló
6399   Baboss Botond - Hungary - Felcsút
6400   László Tíbor - Hungary - Kartal
6401   Baboss Bence - Hungary - Kálló
6402   Babossné Kolits Anna - Hungary - Kálló
6403   Viszokay Baboss Boglárka - Germany - Aalen
6404   Fejér Boróka - Hungary - Budapest
6405   Viszokay Kornél - Germany - Aalen
6406   Dinga László György - Hungary - Tata
6407   Kakuk Mária - Hungary - Budapest
6408   Sudik Györgyi - Hungary - Budapest
6409   Galsi Ibolya - Hungary - Budapest
6410   Nagy Margit - Hungary - Budapest
6411   Csorja Andor - Hungary - Kisújszállás
6412   Simonné Anikó - Hungary - Budapest
6413   F. Molnár Sándor - Hungary - Szolnok
6414   V.mag.domonkos István Károly - Slovakia - Pöstyén
6415   Bursné Csaba Irén - Hungary - Veszprém
6416   Csáki János - Hungary - Sárospatak
6417   Csáki János - Hungary - Sárospatak
6418   Csatári Attila - Hungary - Budapest
6419   Gürlek Ulvi - Turkey - Balıkesir
6420   Emre Becerikli - Turkey - İzmir
6421   Gümüş Yavuz - Turkey -
6422   Mihriban Semerkant - Turkey - Izmir
6423   Bukta József - Hungary - Nagyigmánd
6424   Kovácsik László - Hungary - Budapest
6425   Aem Etem - Macedonia, The Former Yugoslav Republic of - Skopje
6426   Csete Erika - Hungary - Kesztölc
6427   Baumstark Csaba - Hungary - Dorog
6428   Tuna Alp - Turkey - Izmir
6429   Tamas Janos - Canada - Hamilton
6430   Horkay Anna - Hungary - Sárospatak
6431   Szabó Erzsébet - Hungary - Sárospatak
6432   Vaszilykóné Bori Julianna - Hungary - Sárospatak
6433   Kucukkurt Mustafa - Turkey - İstanbul
6434   Küçükkılınç Ahmet - Turkey - Kayseri
6435   Fırat Bozkır - Turkey - İstanbul
6436   Çekiç Mehmet Selçuk - Turkey - Giresun
6437   Bolat Alan - Turkey - Isparta
6438   Pintér Andrea - Hungary - Komárom
6439   Bene László - Hungary - Pécel
6440   Schefler György - United Kingdom - London
6441   Molnar György - Austria - Kremsmünster
6442   Dr.horváth Sándor - Hungary - Pécs
6443   Vízi László - Hungary - Jászkarajenő
6444   Nagy Zoltan - Germany - Bayrischzell
6445   Csabay Márton - Hungary - Budapest
6446   Szücs Gábor - Hungary - Budapest
6447   Horváth Lajos - Hungary - Vác
6448   Radanovics George - Canada - Ottawa
6449   Pall Szabolcs - Canada - Ottawa
6450   Tarr László - Hungary - Sárospatak
6451   Rechnitzer Hubert - Canada - Ottawa
6452   Meszaros Istvan - Canada - Ottawa
6453   Szlavik Erika - Hungary - Sopron
6454   Moldovan Gizella - Canada - Ottawa
6455   Bansagi Rudolf - Canada - Ottawa
6456   Palencsar Edit - Canada - Ottawa
6457   Kerner Alíz - Hungary - Csongrád
6458   Atik Serkan - Turkey -
6459   Mezei Ferenc - Hungary - Hajduböszörmény
6460   Tuba Csaba - Hungary - Rábakecöl
6461   Páll Balázs - Hungary - Pápa
6462   Páll Erzsébet - Hungary - Pápa
6463   Boros Károlyné - Hungary - Győr
6464   Both Csilla - Hungary - Győr
6465   Szatmáriné Joó Mária - Hungary - Nádudvar
6466   Strasser Balázs - Hungary - Budapest
6467   Bakó János - Hungary - Budapest
6468   Daoud Anna - Jordan - Amman
6469   Both Andreas-stefan - Germany - Rosenheim
6470   Gabor Zsofia - Canada - Ottawa
6471   Nagy Tibor - Hungary - Nemesvámos1
6472   Mete Han - Turkey - Adana
6473   Kovács Gyula - Hungary - Hódmezővásárhely
6474   Bódor Ildikó - Hungary - SÜmeg
6475   Adorján Zsolt - Austria - Kottingbrunn
6476   Adorján Julianna - Austria - Kottingbrunn
6477   Eller Éva - Hungary - Szeged
6478   Molnar Julia - Canada - Kitchener
6479   Molnar Andras - Canada - Kitchener
6480   Molnar Sarolta - Canada - Kitchener
6481   Koszter Tibor - Austria - Linz
6482   Gündüz Kaan - Turkey - Nevşehir
6483   Kovács László - Hungary - Székesfehérvár
6484   Gall Nancy - Canada - Montreal
6485   Blaskó Máté - Hungary - Bugyi
6486   Schell Levente - Hungary - Siófok
6487   Schellné Bikki Borbála - Hungary - Siófok
6488   V.préda István - Hungary - Szolnok
6489   Somogyi Endre - Hungary - Budapest
6490   Molnár Ágnes - Hungary - Sárospatak
6491   Csernátonyi Márta - Hungary - Sárospatak
6492   Drágán János - Canada - Ottawa
6493   Drágán József - Canada - Ottawa
6494   Cinal Yakup - Germany - München
6495   Yilmaz Oezlem - Germany - Landshut
6496   Kovács István - Hungary - Németkér
6497   Schuller Emese - Germany - Koln
6498   Schuller Emese - Germany - Koln
6499   Schuller Emese - Germany - Koln
6500   Bertus Klara - Hungary - Budapest
6501   Keresztes Bertalan - Hungary - Piliscsaba
6502   Kerülő László - Hungary - Sárospatak
6503   Bíró György - Hungary - Budapest
6504   Csorba László - Hungary - Szigetmonostor
6505   Harangi Virág - Hungary - Budapest
6506   Dr.raab Renáta - Hungary - Budaörs
6507   Kolos Corinna - Hungary - Balatonboglár
6508   Lindberg Jorgen - Sweden - Göteborg
6509   Szabó Georgina - Hungary - Debrecen
6510   Bisztrai György - Hungary - Budapest
6511   Rafet Karanlık - Germany - Giessen
6512   Görmez Burak Murat - Turkey - Erzurum
6513   Bisztrai Gergely - Hungary - Budapest
6514   Pekbak Mehmet - Germany -
6515   Metin Mete - Germany - Bayern.
6516   Bognár Csaba - Hungary - Nagykáta
6517   Apostol ?va - Germany - Rosenheim
6518   Apostol Éva - Germany - Rosenheim
6519   Jolántai Adrienn - Hungary - Pécs
6520   Apor Ilona - Germany - Altfraunhofen
6521   Pozsonyi Gergő - Hungary - Budapest
6522   Szabó Miklós - Hungary - Kozármisleny
6523   Dezső János - Hungary - Debrecen
6524   Dezsőné Borbély Emma - Hungary - Debrecen
6525   Mészáros Gergely - Hungary - Budapest
6526   Szabó Balázs - Hungary - Újpest
6527   Dorkó Franciska - Hungary - Budapest
6528   Pilhoffer Zsombor - Hungary - Szombathely
6529   Papp Zoltán - Canada - Waterloo On.
6530   Papp Éva - Canada - Waterloo On.
6531   Ferencz László - Hungary - Érd
6532   Farádi Károly - Hungary - Polgárdi
6533   Nagy Gergely - Hungary - Nagykanizsa
6534   Lászlo Erica - Germany - Bonn
6535   Langa József - Hungary - Salgótarján,3100 Ílona út,8
6536   Langa Józsefné Sz.mákos Ilona - Hungary - Salgótarján,3100 Ílona út,8
6537   Langa Józsefné Mákus Ilona - Hungary - Salgótarján,3100 Ílona út,8
6538   Baliga Zsanett - Austria - Burgenland
6539   Tóth Erzsébet - Slovakia - Dunaszerdahely
6540   Rákóczi Gábor - Slovakia - Dunaszerdahely
6541   Karda Anna - Hungary - Kecskemét
6542   Gerzsenyi Erzsébet - Hungary - Sátoraljaújhely
6543   Gerzsenyi József Antal - Hungary - Sátoraljaújhely
6544   Ujj Péter - Hungary - Sátoraljaújhely
6545   Ujj Péter - Hungary - Sátoraljaújhely
6546   Nabrdalik Mirosław - Poland - Zabrze
6547   Adorján Enikő - Hungary - Sárospatak
6548   Domján Péter - Hungary - Szentgyörgyvölgy
6549   Limpar Katarína - Slovakia - Somorja/Šamorín
6550   Földényi Mariann - Hungary - Sárospatal
6551   Rácz Réka Edina - Hungary - Sárospatak
6552   Csordás Gábor - Hungary - Sárospatak
6553   Csordás Csabáné - Hungary - Sárospatak
6554   Rácz Tibor - Hungary - Sárospatak
6555   Rácz Tiborné - Hungary - Sárospatak
6556   Rácz Attila - Hungary - Sárospatak
6557   Gelencsérné Sudár Ágnes - Hungary - Pusztakovácsi
6558   Gelencsér Róbert - Hungary - Marcali
6559   Ferencz Attiláné - Hungary - Kaposvár
6560   Becsi Gyöngyvér - Germany - Heidenheim
6561   Tünde Mónika Korondy - Germany - Heidenheim
6562   Maretics Valéria - Hungary - Pécs
6563   Maretics Imre - Hungary - Pécs
6564   Prókai Zoltán - Serbia and Montenegro - Temerin
6565   Vimmer Nikoletta - Hungary - Mesztegnyő
6566   Major Dezső - Hungary - Pilis
6567   Oláh Gyöngyi - Hungary - Budapest
6568   Szegedi Istvánné - Hungary - Sárospatak
6569   Halász Magdolna - Hungary - Sárospatak
6570   Fürjesiné Ferencsik Ibolya - Hungary - Monorierdő
6571   Kelemen Judit - Hungary - Sárospatak
6572   Simkó György - Hungary - Sátoraljaújhely
6573   Lencsés Anna - Hungary - Sárospatak
6574   Kerülő László - Hungary - Sárospatak
6575   Szabolcsi Mihály - Hungary - Sárospatak
6576   Farczádi Simó Zoltán György - Germany - Marquartstein
6577   Dr.derda Istvánné - Hungary - Sárospatak
6578   Lukács Edina - Hungary - Vajdácska
6579   Debreczeni Kata - Hungary - Sárospatak
6580   Rózsa István - Hungary - Eger
6581   Debreczeni Dóra - Hungary - Sárospatak
6582   Sivák József - Hungary - Sárospatak
6583   Adorján Enikő - Hungary - Sárospatak
6584   Nagy Mirela - Hungary - Sárospatak
6585   Tóth Gábor - Hungary - Sárospatak
6586   Halász Magdolna - Hungary - Sárospatak
6587   Farkas Szabolcs - Hungary - Makkoshotyka
6588   Szentpéteri Erika - Hungary - Sárospatak
6589   Kovács László - Hungary - Pácin
6590   Tompa Adrienn - Hungary - Sárospatak
6591   Smajda-poncsák Enikő - Hungary - Budapest
6592   Balog Stephen - Canada - Edmonton
6593   Kovács László - Hungary - Pácin
6594   Balog Stephen - Canada - Edmonto
6595   Kovács Szilvia - Hungary - Békéscsaba
6596   JÁnos Gáspár - Austria - Bécs
6597   Retzlaff Udo - Germany - Budapest
6598   Retzlaff Erika - Hungary - Budapest
6599   Berki Milán - Hungary - Budapest
6600   Raimov Shokhrukh - Uzbekistan - Taşkent
6601   Hatos Árpád - Hungary - Szeged
6602   Göde Sándor - Hungary - Örbottyán
6603   Kadir Arman Kadir - Turkey - Istanbul
Vezetéknév/Nume/Surname:
Keresztnév/Prenume/First name:
Ország/Tara/Country:
Település/Localitate/Settlement:
Biztonsági kód/Cod de securitate/Security code:

Szólj hozza:
 
 
# 244 Törő Gábor
Egy negyed év telt el, mióta 2013. december 5-én a Sárospatak Honlap szerkesztősége meghirdette a versenyt az anyaországi települések között. Talán az eddigi sorrendet látva "felkapja" a média, és valóban megindul a nemes versengés... Egy dolog már bizonyítást nyert: ha a település honapján szerepel az aláírásra történő felhívás - és a link, ahol alá lehet írni - akkor sokan megteszik. Sárospatakon mindössze ennyit tettünk és többen írták alá, mint bármelyik megyeszékhelyen. Máshol ezt miért nem tudják megtenni? Már 50-szer ennyi aláírás lenne!!!
 
# 243 Törő Gábor
 
# 242 Gere Laszlo
Azt hiszem nem szid meg senki, ha most azt mondom, hogy hiaba irtuk ala sokan az inditvanyt, nem sikerult osszegyujteni a 150000 alairast, ezert az internetes alairasgyujtes kudarcot vallott (a mai napig biztosan). Javasolom a szervezoknek, hogy a marosvasarhelyi Szekely Szabadsag Napjan az iden a helyszinen gyujtsenek alairast a szervezok, ugy sokkal eredmenyesebbek leszunk. Autonomiat Szekelyfoldnek, szabadsagot a Szekely nepnek
 
# 239 KisLaci
Naív ember vagyok, mert hiszek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, amelyik kimondja, hogy 2. cikk Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra. Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott. (l.o. Székelyföld) 7. cikk A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.
 
# 238 Tarr László
Még 1975 nyarán irtam: Erdély-országban járva. Illet vona már előbb főldedre lépni, csak ne kellene hozzá útlevelet kérni. Most láthatlak nemhiában mondják nemig gondoljátok mily szép Erdély-ország! Édesapám ha kedve volt e-dalt dudolta: "Ha a főld Isten kalapja,úgy hazánk bokréta rajta." Uram: Veled perbeszálok! Kalapodról mért hagytad leténi a legszebb virágot? Fáj a Dráva-Száva és Vágnak vőlgye, de legfájóbb sebünk a Székelyek főldje! Pedig hü a Székely,benned bizik bizva Magyar dallal dicsér itt Téged a pacsirta! Neki nem nyesték meg szárnyát kemény ollók bárhová repül nem ismer sorompót. Háromszékből küldte Kiss Manyikát Zágon nem igy álmodta ezt jó Tamási Áron Vagy mi is vétettünk Erdélyt veszni hagytuk? Nem voltunk jók,hüek,nem-jól fogtuk kardunk? Uram: Vádoltalak bocsánatod esdve a székelyek népét vedd a tenyeredre!! s ha a székelyeknek e-főldön nem lehet más sorsa ha Hozzád megtérnek vedd Öket jobbodra. ott magyar szóval zengenek Hozsannát "milyekvagy,magyar vagy ,szépvagy Erdély-ország!!! Irta: Tarr László.Lajos Erdélybe látogatók egyike Még 1975 nyarán.
 
# 237 Gergely Gabor Tibor
 
# 236 Törő Gábor
2013. december 5-én egy nemes versengés indult az anyaorszégi települések között, hogy honnan érkezik a legtöbb aláírás ezen az oldalon a Székelyek Nagy Menetelése Kiáltványának támogatására. A versenyre Sárospatak város honlapjának szerkesztősége hívta ki az összes települést annak jogán, hogy a nyári Petíció aláírásában ez a település szerepelt a legjobban. A most zajló verseny állásáról a Székelybarát települések facebook oldalán folyamatosan tájékozódhatnak. (A megyeszékhelyek versenyében 2013. karácsonyán Debrecen vezet.) Év végére az összes 10 ezer fő fölötti települést tartalmazó lista is olvasható lesz azon az oldalon. Mivel még nem tud mindenki a székely nép bíztatásának erről a módjáról kérjük, hogy a saját lehetőségeinek felhasználásával (honlapok, fórumok, közösségi oldalak, baráti kör) MINDENKI terjessze. Boldog Karácsonyt a magyarsága megőrzéséért küzdő Székely Népnek és mindenkinek, aki Velük együtt érez, aki Őket segíteni igyekszik! Törő Gábor (Sárospatak)
 
# 235 Holló Attia Mátyás
Tisztelt Izsák Úr! Én már a 487 sorszámnál aláirtam és próbáltam magánkezdeményezésként az alá- irások lehetőségét népszerüsiteni. Első alkalommal szóltam a közvetlen környezetemben levő, olyan személyeknek, akikről tudom, hogy Háromszéken ott voltak a Nagy Menetelésen. Két személy nem tudott róla, hogy aláirásgyüjtés folyik, de ezek után aláirták. Másodsorsorban december harmadikán e-mailben irtam egy udvarias hangú kérést a marosvásárhelyi rádiónak (hozzászólások menüpontnál), hogy a hirekben többször is közöljék az aláirás lehetőségét. Még csak válaszra sem méltattak. Véleményem szerint az egyik oka az aláirások lassú ütemének a sajtó távolmaradása az aláirásról való információ közlésétől. Hogy ez miért van igy van erről sejtésem, de ha nem tévedek az országos szintü médiákban levő elhallgatás begyürüzött a magyarnyelvü sajtóba is. Ettől én még optimista vagyok és bizom abban, hogy ha hamarább nem is lesz hasonló megmozdulás, március 10-én a háromszékihez viszonyitva még többen leszünk. Tisztelettel Dr. Holló Attila Mátyás Csikszereda
 
# 234 Major László
Az európai országokhoz hasonló Autonómiákban lévő kisebbségek nagyon jól működnek,békében élnek,adót fizetnek,mert biztonságban és nyugalom vesz körül őket. A Román kormányok,miért nem gondolkodnak így? Vagy nem is akarják a népeik nyugalmát,mert mindig fel lehet használni politikai céljaikra,úgymond a magyarok , németek a hibásak az ország bajaira.A z Úniós ajánlást semmibe veszik,de még a kötelezőket se nagyon.Akkor hogy gondolják, hogy EU tagságot kapnak,ne kapjanak addig amig észhez nem térnek,ne szavazzuk meg őket,mi is szabjunk feltételt nekik, már végre egyszer!
 
# 233 Kárász Imre
Németeknek sikerülhetett,nekünk miért ne.
 
# 232 Ernest Kocsis
A Székely népet az önrendelkezési jog megilleti. Szabad Autonómiát kell a szocialista román kormánynak biztositania Székelyföldnek. Támogatom én is Székelyföld Autonómiáját és kiállok honfitársaim igazsága mellett.
 
# 231 Ungvári Zoltán
Javaslom,hogy a SZNT kuldje el a magyar egyhazi kozossegek vezetoinek mind emailben a honlaphoz vezeto linket,mind postan par fenymasolhato alairasgyujto ivet.
 
# 230 Puskás Imre
Kedves honfitársaim! Az autonómiát, vagy önálló régió megalakítását csakis az itt élő jóhiszemü románsággal lehet kialakítani. A román sovinisztákkal nekik kell megküzdeni. Ezért innen is felhívom, és kérem a Székelyföldön élő romáokat, hogy segítsék törekvéseinket, mert a nemzetközi jog alapján ők is védelmet, és jogokat kapnak, ugyan akkor feszültség mentes lenne az együttélés. Hajrá székelyek!!!
 
# 229 megy elek
Székelységünk a világ ősnépe Erdélyben, hozzájárult az emberiség őskultúrájának kialakulásában. A rovásírása egyedülálló és az írások közt elsőként alkotott abc segítségével maradandó szövegeket. PÜNKÖSD LEÁNYA - NTK Horváth Sándor Széki Sebestyén Márta Éneke - lélekbalzsam ? Csíksomlyó szárnyalása. Galambként bízni. - És szállni az ég felé? E szűzi remény ? A tiszta szív, forrása, - Pünkösd szép mágiája, - Magyar Szentkoronája.
 
# 228 csürös istván
támogatom a székelyföldi autonómia hogy egy független ország legyen
 
# 227 csürös istván
támogatom a székelyföldi autonómia hogy egy független ország legyen
 
# 226 Dobák Ferenc
Az EU passzivitása megdöbbent?. - "B?nösök közt cinkos aki néma." :(
 
# 225 Gere Laszlo
Az alairasgyujtesrol nem tudnak nagyon sokan azok kozul sem, akik reszt vettek a nagy menetelesen. Az emberek nagyon nagy szazalekanak pedig nincsen internetje, vagy nem tudja kezelni a szamitogepet. Az SZNT honlapjat sem imeri meg mindenki, nemhogy ezt az oldalt. Igy hiaba varjuk, hogy gyuljenek az alairasok; jo otletnek tartom a papiron torteno alairasgyujtest, mukodne ez foleg falun, de nemcsak ott. Ennek a honlapnak a cimet pedig kellene hirdetni az irott helyi sajtoban, tevekben , radiokban. Es megvalami: akinek van honlapja, vagy beleszolhat honlapok szerkesztesebe, az terjessze ott is. Egy hir a be tud jutni az emberek fulebe zart ajton keresztul a kulcsjukon at is, csak ki kell hasznalni minden lehetoseget. Az autonomiakuzdelem nehez lesz, nem fog az olunkbe pottyanni a szekely onkormanyzas, ugy hogy ne kenyelmeskedjunk, hanem mozgassunk meg minden kovet, mert erre van szukseg. Az Uristen nekunk teremtette ezt a gyonyoru foldet, ne legyunk gyavak, vagy lustak birtokba venni; mert ha nem kell nekunk,nemsokara a szomszed feszkel bele, s unokaink fognak elatkozni gyavasagunkert, akik kisemmizette valnak sajat hazajukban. Hidjetek el, ez csak rajtunk mulik. AUTONOMIAT SZEKELYFOLDNEK, SZABADSAGOT A SZEKELY NEPNEK! Ime egy honlap mely hirdeti az alairasgyujtest: http://www.szekelyhalo.5mp.eu
 
# 224 Árvai Zoltán
Egyetlen nap alatt 1000 fővel gyarapodtunk ...
 
# 223 Ferencz Csaba
Tisztelt Boros Gábor! Igen, nagyon sok megdöbbentő dolog történt és történik még ma is, amit Sütő negyedszázada megfogalmazott, vagyis a normalitáshoz való visszatérés nehézségei, valamint a sokak (főleg román vezetők) ellenérdekeltségei ma is élő valóság. Tompult persze jelentőségük. S mindez magyar politikai vezetőinknek is nagyban "köszönhető". De szerintem nem ítélkezni kell, hanem a hibák, sőt, bűnök felsorolásával azok elkerülését kell elősegíteni. megteremteni azt a közhangulatot, ha úgy tetszik mozgalmat, amely folyamatosan aktív(izálható)a magyar szabadság intézményeinek kiépítése érdekében. Ami nem más, mint az autonómia. Ezért is fontos a Székelyek Nagy Menetelése kiáltványának az aláírása, illetve a lehetőség széleskörű terjesztése. Ferencz Csaba
 
# 222 Nagy Margit
Kedves Testvéreim! Javasolni szeretném, hogy ezt a peticiót ne csupán online lehessen aláírni. Arra gondolok, hogy sok székely idös ember nem rendelkezik internettel, vagy arra, hogy túl bonyolult lehet a korosabbak számára az online-aláírás. A településeken nyomtatott formában is rendelkezésre kellene bocsátani egy aláírói ívet. Isten áldását kérem a 15 millió magyarra.
 
# 221 Boros Gábor
Megdöbbetően olvastam az erdely.ma honlapján (Egynyelvű multikulturalizmus.2013.12.10/23:16), hogy Marosvásárhelyen a 34 általános- és középiskolából csak egy magyar iskola létezik 2013-ban. Mi lesz 10 vagy 20 év múlva Marosvásárhelyen, a Székelyföldön, Erdélyben, nem beszélve a Pártiumról??? 1990-ben, két héttel a román forradalom kitörése után, egy videófelvételt készítettem Sütő Andrással marosvásárhelyi lakásán. Sajnos csak egy diák lapban (Visszhang.1990/6) jelent meg a teljes interjú magyarul. Franciául, La nouvelle Alternative (revue pour les droits et libertés démocratiques en Europe de L' Est, No 18, Juin 1990) jelentette meg. Amit Sütő András mondott el a videón 24 évvel ezelőtt még ma sem vesztette el aktualitását. Ízelítőül olvassanak el egy rövid részletet az interjúból: Kivülállók számára valószínűleg fölfoghatatlan, hogy magától értetődő dolgokért kell harcolni, s elképzelhetetlen, hogy természetes, elemi jogokat kell követelni...Ennek okait hogy lehetne fölvázolni? Sütő András: Egyrészt az előitéletek, másrészt az adott, objektív helyzet tükrében. Csak egy példát hozzak föl: mindazokután amit egy sovén asszimilációs kultúr- és iskolapolitika kárként okozott az életünkben, nem lesz könnyű szétválasztani a mesterségesen összekavart, egyesített intézményeket, iskolákat és bármilyen más keretét a művelődésnek, ahol megteremhetnénk a magunk önálló művelődési egységeit, kereteit és hálózatát. Nem lesz könnyű ezt a helyi- és országos autonómiát létrehozni a gyakorlatban, mert hiszen bármerre nyúl az ember, nemzetiségi jogokat kell hozzáadni (vagy visszaadni, ugyanis amink volt, azt is elvesztettük) bármerre nyúlunk, a román képviselő vagy gyárigazgató, csoportfelelős, egyáltalán a vezető emberek érdekeit sértheti ez. Tehát ahhoz, hogy az önigazgatás létrejöhessen, ahhoz el kell választanunk a hatalomgyakorlásnak a különböző kereteit és ez máris konfliktusokhoz vezet, vezethet ezután, a jövőben is. On assiste ? une certaine réorganisation qui me paraît extr?mement lente parce que, manifestement, il faut encore lutter, revendiquer des droits. Ne vaudrait-il pas vivre plutôt que lutter? András Sütő: Oui, certes. Mais, en raison des préjugés et de la conjoncture actuelle, le statut d'autodétermination (Ndt:dans le cadre de la Roumanie), auquel nous nous aspirons ne pourra ?tre obtenu que de haute lutte. Un exemple parmi d'autres: la politique chauvine d'assimilation, aux niveaux culturel et scolaire, nous a causé des torts énormes et il ne sera pas facile de dissocier les instituts, écoles et autres institutions culturelles contraints de fusionner avec leurs homologues roumains, et de mettre sur pied notre propre réseau culturel autonome. Il ne sera pas facile non plus de parvenir ? cette forme d'autonomie aux niveaux national et régional parce que, o? que l'on s'adresse pour obtenir ou recouvrer les droits de la minorité (puisque nous avions quelque chose ? une certaine époque), on risque de contrarier les intér?ts des Roumains occupant des postes clé (députés, dirigeants, directeurs d'usine, responsables de groupe). En somme, pour obtenir l'administration de nos institutions, il nous faut parvenir ? divers échelons du pouvoir, ce qui est en soi source de conflit.
 
# 220 Barócsi Dénes
Isten segits meg a magyart és a Székhely tesvéreinket.
 
# 219 Barabási István Szabolcs
Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e nép A multat s jövendőt!
 
# 218 Balint Laszlo
Isten aldja a Szekelyhazat!!!!
 
# 217 Ungvári Zoltán
Kedves székely testvéreink! Az internetes honlap ezer sebből vérzik. Az oldalt alig lehet megtalálni, a kialakitása azonnali szakmai segitséget igényel. Az angol nyelvű forditás nem professzionális, ezt igy nem szerencsés terjeszteni,mert visszafelé sül el. Jelenlegi formájában, minden jó szándék ellenére, az ellenség malmára hajtja a vizet,mivel a mozgalmat amatőrnek mutatja. Amerikában élő barátaimmal együtt szivesen segitenénk a jövőben, például át tudnánk javittatni a SZNT felhivásainak angol szövegét az amerikai politikában járatos ismerősökkel.
 
# 213 Pintér Erzsébet
Nem gondoltam, hogy "Hungary" van benne!
 
# 212 Pintér Erzsébet
Mivel nem ad az országra Magyarországot, így nem tudom aláírni! Vagy valamit nem jól csináltam?
 
# 210 Elemér
Átnéztem az aláírók lajstromát, a nevemet ott nem találtam ezért újra aláírtam, remélem ha tévedtem a komputer kimoderál!
 
# 209 Rakovszky István
Sajnálom, hogy több erdélyi aláíró nem a lakóhelye történelmi magyar nevét írta be, hanem a mostani román nevet, mely pedig a magyar név románra fordítása, vagy egyszerűen annak román helyesírással írott változata.
 
# 208 Székely Elek
Mindedig a napig csak egy álom volt számomra,a Teremtő segítse a nehéz feladatban a székely magyarságot ,hogy teljesüljön a rég ohajtott vágya.. (gyerekként éltem benne ,tehát ismerős.)
 
# 206 Árus Zsolt
Vadász Csaba: Természetesen van. Látogasson el a Székely Nemzeti Tanács honlapjára, ott az els? oldal alján találja a "Donante" (sajnos a PayPal nem teszi lehet?vé alapból, hogy magyar felirat kerüljön rá) gombot, arra kattintva utalhat tetsz?leges összetet a Székely Nemzeti Tanács tevékenységének a támogatására.
 
# 204 Vadász Csaba
Van hivatalos alapitvany/bank szamla ahova penzt lehet kuldeni a szekelyseg ugyenek tamogatasara? Ha nincs, javaslom, hogy a Székely Nemzeti Tanács, vagy mas megfelelo kepviselo szervezet hozzon letre ilyen lehetoseget es szeleskorben tegye ismertte.
 
# 203 Rakovszky István
Úgy látom az eredeti 852, trágár hozzászólást eltávolíották. Kitűnő. De ennek ereditleg sem lett volna szabad felkerülnie a listára
 
# 202 Karakó József
Sajnosmár csak a menetelés után találtam meg ezt az oldalt de úgy gondolom hogy minden magyar támogatására szükség van.Nagy együttérzéssel és jóindulattal követtem és követem most is testvéreink szándékát. Isten áld meg a Magyart.
 
# 201 Törő Gábor

Kedves Anyaországi Honlapszerkesztők! Egy vidéki kisváros - Sárospatak - honlapjának szerkesztője vagyok. Már az előző petíció internetes aláírásának idején nagyon szerettem volna segíteni székely testvéreinknek, ezért a honlapunkon (a Gyorshírekben) szinte minden nap buzdítottam a lakosságot a szavazásra - hasonlóképpen a facebook-ra is gyakran írtam ki felhívást az aláírásra. Olykor más, hasonló városokkal hasonlítottam össze, hogy hol tart Sárospatak az aláírásban. Bizonyára ez is közrejátszott, hogy kimagaslóan magas volt az aláírási arány Sárospatakon, a lakosság 2.25 %- a írta alá a Petíciót, az utánunk következő városok pedig maximum 0.5 % aláírási arányt értek el a település lélekszámához képest. Ezek szerint, mi honlapszerkesztők sokat tudunk tenni azért, hogy minél többen értesüljenek az aláírási lehetőségekről és alá is írják támogatóként interneten az éppen aktuális petíciókat. Nagyságrendekkel meg tudnánk növelni az internetes aláírások számát, ha egy nemes versengést - versenyt - hirdetnénk meg az anyaországi települések között, amelynek a végeredménye egy sorrend lenne, ezzel a címmel: SZÉKELYBARÁT TELEPÜLÉSEK AZ ANYAORSZÁGBAN. Hasonlóan, mint ahogy a nyári aláírások idején lezárás előtt nem sokkal ez volt az eredmény: http://www.sarospatak.hu/kepek/szekelybarat_telepulesek_2013_06_02.pdf Ha jónak látják az ötletet, tekinthetjük úgy, hogy a Székelyek Nagy Menetelésével kapcsolatos beadvány támogatói aláírásgyűjtő versenye elindult. Javaslom a településeket 3 kategóriára bontani: megyei jogú városok, 10.000 fő fölötti és az alatti települések. De ez, az Önök javaslatai alapján még változhat (amit a toro.gabor@freemail.hu címre is írhatnak) Ki kell találnunk azt is, hogy hogyan tudnánk folyamatosan frissíteni ezt az eredménylistát, mert egy embernek kigyűjteni az összes települést szinte lehetetlen. Csak a 10 ezer fő fölöttiek megszámolása nyáron majdnem egy napba került. Kérem, keressék fel a Facebook-on a -Székelybarát települések az Anyaországban- közösség oldalát és írják le ötleteiket. Hajrá Magyarok, Hajrá Székelyföld! Tisztelettel: Törő Gábor, sárospataki honlapszerkesztő

 
# 200 Nagy Ernő
További hitet,kitartást,erőt kívánok minden magyar kötődésű székely és más külhonban élő honfitársamnak!
 
# 198 Rakovszky István
Jó lenne, ha azIP cím is regisztrálva lenne, hogy látni lehesen, hogy a 852-es "Támogató" valóban Izraelből jegyezte be magát, vagy valaki szándékosn antiszemita reakciót akart kelteni a trágár bejegyzésével.
 
# 197 Rakovszky István
ELírtam a piszok beírás számát: 852, és még a nevét sem adta meg
 
# 196 Rakovszky István
A támogatók között ott van egy antiszemitizmusra buzdító aláírás, a 882, trágár hangu szöveg IZRAELBŐL. Ne csodálkozzzanak a zsidók, ha valaki ilyen olvas, akkor a pokolba küldi őket.
 
# 195 Martha Burchard
Itt nem hozzászólásokra, nem primitiv beírásokra [ez szól a Támogatók sorában a 852 bejegyzésnek]van szükség, ez csak petició. Akit nem érdekel ne írja alá és bölcs megjegyzéseket se írjon. Mindenki a véleményét magának meg tartsa!! !!!
 
# 190 Kiss István
Felhívnám mindenki nb. figyelmét, hogy az automomia nem lehet cél, csak eszköz. Eszköz az önrendelkezéshez, melynek következtében Erdélyország visszatér A Szent Korona fennhatósága alá. Ezt nem szabad elfelejteni !!!
 
# 188 GÁLFI ISTVÁN
A napokban a szülöföldemen jártam a Nyárádmentén. Sajnos azt kellett tapasztalnom, hogy a 15-70 éves emberek nem tudják mit jelentene a Székelyföld autonómiája. Kérem ezért is mennek lassan a dolgok. Milyen munkát végeznek azok az emberek akiknek a feladata felvilágosítani a "népet"? Ezért maradt csendben a román kormány a válasszal mert tudják az informátoraikon keresztül, hogy a nagy tömegek nem tudják elég világosan mit is akarnak. Véleményem az, hogy egy nagy felvilágosító kampányt kell szervezni minden magyar párt résztvételével és "egyszerüen" megmagyarázni a lényeget, félretéve a politikusok jól hangzó de tartalomnélküli kifejezéseit. Tisztelettel, Gálfi István, Helsinki
 
# 184 Thokoly Laszlo
Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! ? A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk!
 
# 182 Halmai Margó
Maradjon EGY, ami egybe tartozik!
 
# 181 Barabás Csaba
https://www.causes.com/causes/810844-erdelyorszag
 

Copyright © 2015 Autonomia.ro