g+1 facebook like   Bejelentkezés  |   Regisztráció  

Ma, 2013. március 10.-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely Nemzetgyűlések hagyományainak folytatásaként összegyűlt székelyek, valamint a velük szolidaritást vállaló erdélyi magyar közösségek képviselői kinyilvánítjuk: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját!

Székelyföld területi autonómiája azt jelenti, hogy történelmi szülőföldjén a székely-magyar többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és saját érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.

Románia, amikor csatlakozott az Európa Tanácshoz, egyoldalú kötelezettséget vállalt a tanács 1201/1993 számú ajánlásának teljesítésére, amely 11. cikkében kimondja: „Azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek.” Az eltelt közel két évtizedben Románia ezt a kötelezettségvállalását sem teljesítette, az ezzel kapcsolatos párbeszédet a hatóságai elutasították.

Románia kormánya ígéretet tett arra, hogy a tervezett regionális reformot az érintett lakosság megkérdezésével hajtja végre. Ezt javasolja az Európai Unió és ez áll a Romániában hatályos jogszabályokban is. Ennek ellenére most arra készülnek, hogy megszegve Romániának a Kisebbségi Keretegyezményben és a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartájában foglalt kötelezettségeit, Székelyföldet egy román többségű közigazgatási régióba tagolják be, végleg felszámolva a székelység létezésének maradék intézményi kereteit. Felhívjuk az illetékes hatóságok és a nemzetközi közvélemény figyelmét arra, hogy Székelyföld közösségének akarata ellenére végrehajtott regionális reform beláthatatlan következményekkel járna a romániai demokráciára nézve, ugyanakkor ellehetetlenítené a többség, illetve a számbeli kisebbségben élő, de itt helyi többséget alkotó székely közösség közötti viszony normalizálását! Egyben felhívjuk Románia kormányának a figyelmét arra is, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalások megszegése rendkívül rossz következményekkel járna Románia külkapcsolataira nézve.

Mi párbeszédet akarunk és együttműködést, abban a reményben, hogy végül Románia kormánya is belátja, hogy a közigazgatási reformot a helyi közösségek szabad akaratára, az állampolgárok közti szolidaritásra és a konstruktív együttműködésre kell építeni.

Hangsúlyozzuk: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi integritását és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát. Székelyföld autonómiájának minden előnyét egyformán fogják élvezni az itt élő állampolgárok a demokrácia alapvető értékeinek tiszteletben tartásával.

Mindezek szellemében:

Követeljük, hogy a sajátos történelmi, földrajzi, politikai, kulturális és gazdasági jellegzetességekkel rendelkező Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót az Európai Unió forrásainak hatékony felhasználása érdekében!

Követeljük, hogy Székelyföld legyen önálló közigazgatási régió!

Követeljük Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását!

Tiltakozunk Székelyföld őshonos közösségének, a Székely Népnek érdekeit sértő, létét fenyegető közigazgatási átalakítás ellen!

Követeljük, hogy a romániai hatóságok azonnal szüntessék be a székely jelképek üldözését, a magyarul beszélő emberek zaklatását és fenyegetését.

Tiltakozunk az ellen, hogy a jogállam intézményeit az itt élő, román állampolgárságú magyarok elnyomására, megfélemlítésére és üldözésére használják!

Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának!

Követeljük, hogy a kormány kezdjen párbeszédet a fentiekről a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal!

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

 

 

Marosvásárhely, 2013. március 10.

 

A Székely Nemzeti Tanács nevében: Izsák Balázs

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében: Tõkés László

A Magyar Polgári Párt nevében: Bíró Zsolt

Az Erdélyi Magyar Néppárt nevében: Toró T. Tibor

---------------

Tisztelt támogatók!

A beadványt 2013 április nyolcadikán 39.500 aláírással (32.500 online és 7000 papíron) postáztuk a kormánynak, de az aláírás lehetõségét továbbra is nyitva hagytuk.

 

***

 

Petiţie către Guvernul României, în Ziua Libertăţii Secuieşti

 

Azi, 10 martie 2013, noi secuii, adunaţi la Monumentul Secuilor Martiri în spiritul tradiţiilor Adunărilor Naţionale Secuieşti, împreună cu comunităţile maghiare din Transilvania solidare cu noi, proclamăm: solicităm autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc!

Autonomia comunităţii reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţii majoritare autohtonă a ţinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare şi de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate şi în interesul întregii colectivităţi, o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii.

Când a fost admisă în Consiliul Europei, România s-a angajat în mod unilateral să respecte Recomandarea nr. 1201/1993, care în articolul 11 specifică:  “În regiunile în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale sunt majoritare, acestea au dreptul de a dispune de autorităţi locale sau autonome proprii, sau de a avea un statut special, corespunzător cu situaţia istorică şi teritorială specifică şi conform cu legislaţia internă a statului.”

În cei aproape 20 de ani scurşi de atunci, Româna nu a pus în practică acest angajament, iar autorităţile statului au respins orice tentativă de dialog pe această temă.

Guvernul României a promis că reforma administrativă se va desfăşura cu consultarea populaţie afectate. Aceasta este şi recomandarea Uniunii Europene si este înscrisă în actele normative româneşti în vigoare. Cu toate acestea, la ora actuală guvernul se pregăteşte, - încălcând angajamentele cuprinse în Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale si Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare - să includă Ţinutul Secuiesc într-o regiune administrativă cu populaţie majoritar românească, eliminând definitiv orice urmă de cadru instituţional al existentei secuilor. Atragem atenţia că o reformă administrativă dusă până la capăt împotriva voinţei comunităţii din Ţinutul Secuiesc poate avea urmări imprevizibile pentru democraţia din România, respectiv va face imposibilă normalizare relaţiilor dintre populaţia secuiască si cea majoritară la nivel naţional! Totodată, atragem atenţia guvernului că nerespectarea angajamentelor internaţionale asumate poate avea consecinţe deosebit de nefaste asupra relaţiilor externe ale României.

Noi dorim dialog si colaborare, cu speranţa că, în sfârşit, şi Guvernul României îşi va da seama că reforma administrativă trebuie bazată pe voinţa comunităţilor locale, pe solidaritatea si pe cooperare constructivă dintre cetăţeni.

Dorim să accentuăm: autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc nu lezează integritatea teritorială si suveranitatea României, nici interesele locuitorilor de etnie română din Ţinutul Secuiesc şi nici Constituţia României. Toţi cetăţenii români care locuiesc aici vor beneficia în mod egal de toate avantajele autonomiei Ţinutului Secuiesc, cu respectarea valorilor de bază ale democraţiei.

În spiritul celor de mai sus:

Solicităm ca Ţinutul Secuiesc, având caracteristici istorice, geografice, politice, culturale si economice specifice, să devină regiune de dezvoltare distinctă, pentru a putea valorifica în mod eficient fondurile Uniunii Europene!

Solicităm ca Ţinutul Secuiesc să devină regiune administrativă de sine stătătoare!

Solicităm garantarea prin lege a autonomiei teritoriale a Ţinutul Secuiesc!

Protestăm împotriva unei reorganizări administrative care lezează interesele, respectiv atentează la existenta poporului Secuiesc!

Solicităm ca autorităţile româneşti să înceteze de îndată lupta împotriva simbolurilor secuieşti, hărţuirea si ameninţarea maghiarilor şi secuilor!

Protestăm împotriva faptului că instituţiile statului de drept sunt folosite pentru asuprirea, intimidarea si hărţuirea cetăţenilor români de naţionalitate maghiară!

Vrem libertate si egalitate deplină si reală pentru toţi locuitorii Ţinutului Secuiesc!

Solicităm, ca guvernul sa înceapă dialog despre cele de mai sus cu reprezentanţii legitimi ai poporului secuiesc, Consiliul Naţional Secuiesc si autoritatile alese din Tinutul Secuiesc!

 

Autonomie pentru Tinutul Secuiesc, libertate pentru Poporul Secuiesc!

 

Târgu Mureş/Marosvásárhely, la 10 03 2013

---------------

Stimati suporteri!

Petitia a fost transmisã guvernului pe data de 8 aprilie 2013, cu 39.500 semnãturi (32.500 online is 7000 pe hârtie). Lista însã rãmâne deschisã, se mai poate semna.

***

Petition to the government of Romania on the day of Szekler Freedom

 

Today, on the 10th of March, 2013, we, the Szeklers gathered on the Postarét (Post Meadow) of Marosvásárhely/Targu-Mures in continuation of the traditions of the Szekler National Assemblies, and the representatives of the sympathizing Hungarian communities of Transylvania, declare: we demand territorial autonomy forn Szeklerland.

Szeklerland s territorial autonomy denotes the right and the ability of the szekler-hungarian community, to have elected bodies - administratively placed between central government and the local community - enjoying competences of self-governance and public authority for the solution of public problems in accordance with the principle of subsidiarity.

When joining the Council of Europe, Romania has made a commitment to uphold the dispositions of Recommendation 1201/1993 of the Council of Europe, which in its 11th article states the following:

In the regions where they are in a majority the persons belonging to a national minority shall have the right to have at their disposal appropriate local or autonomous authorities or to have a special status, matching the specific historical and territorial situation and in accordance with the domestic legislation of the state.

The government of Romania has promised to execute the planned regional reform only after consulting the affected population, as recommended by the European Union, and stated by the Romanian legislation currently in force. Despite this, now they are planning to violate Romanias obligations stated in the Framework Convention on Minorities and the European Charter for Regional or Minority Languages, by assimilating Szeklerland into an administrative region with a Romanian majority, eliminating what s left of the institutional framework of the szeklers  existence. We call upon the competent authorities, and the international public, that a regional reform executed against the will of Szeklerland s population, would bear an unforeseeable impact on Romanian democracy, and would make it impossible to normalize the relationship, between the majority population, and the ethnic minority that represents the majority of Szeklerland s population! At the same time we would like to draw the attention of the Romanian government, that the violation of international commitments would have a negative impact on Romania s external relations.

What we want is dialog and cooperation, hoping that the Romanian government will eventually accept that an administrative reform must be based on the free will of the local communities, constructive cooperation and solidarity between the citizens.

We emphasize that Szeklerland s territorial autonomy does not violate the territorial integrity nor the sovereignty of the Romanian state, nor the interest Romanian citizen s living in Szeklerland, nor the constitution of Romania. The advantages granted by Szeklerland s autonomy will equally benefit all local citizen s, in accordance with the fundamental values of democracy.

In spirit of the above mentioned:

We demand that Szeklerland, a region with specific historical, geographical, political, cultural and economic characteristics, should become a separate development region, for the sake of a more efficient use of the EU resources!

We demand that Szeklerland should become a separate administrative region!

We demand the legal entrenchment of Szeklerland s territorial autonomy!

We object to an administrative reform that would violate the interests, and threaten the existence of Szeklerland  s autochthonous population, the Szekler people!

We demand that the Romanian authorities halt the persecution of Szekler symbols, and the harassment and threatening of Hungarian speaking individuals!

We object against the misuse of state institutions for the purpose of oppressing, intimidating and persecuting Hungarians with Romanian citizenship!

We want full and effective equality for all of Szeklerland s inhabitants!

We desire that the Romanian Government should begin negotiations on these issues with the legitimate representatives of the Szekler People, the Szekler National Council and the elected local authorities from Szeklerland!

 

Autonomy for Szeklerland, freedom for the Szekler people!

 

Marosvásárhely/Târgu-Mures, March the 10th, 2013

 ----------------

Dear supporters!

However the petition was sent to the Romanian Government on the 8th of April 2013 with 39.500 signatures (32.500 online and 7000 on paper), you can still sign it.További aláírók:

1   Árus Zsolt Gyergyószentmiklós
2   Bakk Miklós Lugos
3   Dabis Attila Budapest
4   Benczédi Levente Bencéd
5   Ferencz Csaba Sepsiszentgyörgy
6   Dr.menyhártné Szövérfi Katalin Eger
7   Tarr Margit Kolozsvár
8   Bagoly György Sepsiszentgyörgy
9   Szommer Gáborné Budapest
10   Dr. Molnárné Mezei Katalin Hajdúböszörmény
11   Tokos Levente Kolozsvár
12   Benkő Levente Magyarvista
13   Dr Molnár Sándor Hajdúböszörmény
14   Kopacz Annamária Sepsiszentgyörgy
15   Nagy György Göteborg
16   Toró Attila Sepsiszentgyörgy
17   Sándor Erika Székelyudvarhely
18   Veg Lakatos Sandor Mezopanit
19   Szekeres Erzsébe Maros Vásárhely 540077bradului 4
20   Szabo Gabriella Sepsiszentgyorgy
21   Leopold Zsolt Sepsiszentgyorgy
22   Koman Lilla Truro
23   Fekete Attila Sepsiszentgyörgy
24   Kerestely Laszlo Sepsiszentgyorgy
25   Kiss István Marosvásárhely
26   Toldi Gyongyike Poienita
27   Szilágyi Zsolt Mezőpanit
28   Sovárd Attila Sepsiszentgyörgy
29   Toldi Laszlo Agard
30   Vajda Dénes Sepsiszentgyörgy
31   Hompoth Lehel Nagykároly
32   Konrád Emese Szentegyháza
33   Vajda Dénes Sepsiszentgyörgy
34   Vajda Erzsébet Sepsiszentgyörgy
35   Szabó János Temesvár
36   Ferencz Csaba Csíkcsomortán
37   Szabó Nándor Marosvásárhely
38   Barta Maria Petach Tikwa Izrael
39   Balázs Árpád Székelyudvarhely
40   Gáspár László Gyulakuta
41   Toldi Hajnal Agard
42   Lukács Melinda Szeged
43   Gabor Margit Agard
44   Lukács Melinda Szeged
45   Pildner József Sepsiszentgyörgy
46   Székely Károly Sepsiszentgyörgy
47   Tókos Szabolcs Székelyudvarhely
48   Godra Attila Sepsiszentgyorgy
49   Dosa Attila-barna Marosvasarhely
50   Gál Béni Jenő Sepsiszentgyörgy
51   Kecskés Csaba Budapest.taksony.
52   Szabó Árpád Galánta
53   Taródi Tamás 9735 Csepreg Kovács U. 7.
54   Marton Zoltan Nyaradszentmarton
55   Ravasz Ágota Marosvásárhely
56   Varga István Érd
57   Szabó Ingrid Galánta
58   Gaál László Molnaszecsőd
59   Molnárné Csősz Irma Budapest
60   Szabó Varga Jolán Katalin Csíkszereda
61   Pálosi Csaba Marosvásárhely
62   Gáspár Sándor Marosvásárhely
63   Farkas Réka Sepsiszentgyörgy
64   Gáspár Melinda Aliz Marosvásárhely
65   Bereczki Kinga Sepsiszentgyörgy
66   Varga Jolán Erdőszentgyörgy
67   Edler András György Illyefalva
68   László Csiki Sepsiszentgyörgy
69   Szabó Varga Katalin Csíkszereda
70   Szabó Varga Etelka Csíkszereda
71   Sánta Imre Bikfalva
72   Nagy B. Ilona Sepsiszentgyötgy
73   Bereczki Mihaly Barna Sepsiszentgyörgy
74   Nemes Előd Sepsiszentgyörgy
75   Grausam Géza Csikszereda
76   Opra Zsófia-szende Kovászna
77   Vrencean Lóránd Csíkszereda
78   Fejes Ildikó Sepsiszentgyörgy
79   Gazda Zoltán Sepsiszentgyörgy
80   Gyenge László Sepsiszentgyörgy
81   Zsigmond Győző Sepsiszzentgyörgy
82   Laczkó Áron Kézdivásárhely
83   Kálmán Erika Makfalva
84   Kristály Mátyás 2330 Dunaharaszti, Erzsébet U.51/a
85   Demeter Kinga Sepsiszentgyorgy
86   Csíki Sándor Nyárádszereda
87   Demeter Gabor Sepsiszentgyorgy
88   Weber György Gaggenau
89   Ráduly Attila Kézdivásárhely
90   Kovács Ferenc Székelyudvarhely
91   Weber Tünde Gaggenau
92   Tulit Attila Sepsiszentgyörgy
93   Ferencz Éva Kézdivásárhely
94   Zatykó Kamill Vízkelet
95   Szén Csilla Siménfalva
96   Bajka Veronika Sepsiszentgyörgy
97   Demeter Miklós Sepsiszentgyörgy
98   Gergely Sándor Sepsiszentgyörgy
99   Ifj.lepedus Lívia Sepsiszentgyörgy
100   Szász Enikő Temesvár
101   Bartha Arpad Sepsiszentgyorgy
102   Csinta Samu Sepsiszentgyörgy
103   Máté Ibolya Kolozsvár
104   Salamon György Attila Budapest
105   Fazakas Géza Kecskemét
106   Szocs Levente Sepsiszentgyorgy
107   Salamon János Csíkszereda
108   Adam Eva Enikö Svajc
109   Ballai-fokt Zoltán Borszék
110   Miholcsa Júlia Marossárpatak
111   Salamon Erzsébet Csíkszereda
112   Miholcsa József Marossárpatak
113   Zágoni Aladár Sepsiszentgyörgy
114   Joo Zoltan Marosvasarhely
115   Joo Anna Marosvasarhely
116   Bara Krisztina Csíkszépvíz
117   Joo Attila Marosvasarhely
118   Mathe Emese Sepsiszentgyorgy
119   Publik Antal Szeged, 6723
120   Szabó Kinga Sepsiszentgyörgy
121   Hubert Ferenc Szászrégen
122   Filep Zsombor Nemere Illyefalva (ilieni)
123   Bara András Szörcse
124   Ferencz Áron Sepsiszentgyörgy
125   Bartalis Andrea Zsuzsanna Csíkszereda
126   Popovici János Csíkszereda
127   Tamás Adél Csíkvacsárcsi
128   Karda Melinda Csíkszereda
129   Vitos Lóránt Csíkszereda
130   Benedek Vencel Csíkszereda
131   Keresztes Hunor Csíkszépvíz
132   Kss Márta Marosvásárhely
133   Péter Örs Csíkszereda
134   Tókos Szabolcs Csíkszereda
135   Báthori Anna-mária Erdőszentgyörgy
136   Babós Zoltán Sepsiszentgyörgy
137   Báthori Abdrás Erdőszentgyörgy
138   Kovács Tamás Kecskemét
139   Báthori Anna Marosvásárhely
140   Fodor Oszkár Csíkszereda
141   Dudás Attila Sepsiszentgyörgy
142   Szabo Zoltan Nagyvarad
143   Ureczki László Sepsiszentgyörgy
144   Ütő Gusztáv Sepsiszentgyörgy
145   Szakács Béla Sepsiszentgyörgy
146   Szakács Mária Sepsiszentgyörgy
147   Szima Csaba Kézdivásárhely
148   Borbath Szocs Anna Parajd
149   Kovásznay Ádám Göteborg
150   Czirják Károly Maroshévíz
151   Gazda József Kovászna
152   Deák Gyula Sepsiszentgyörgy
153   Böjte Ildikó Csíkszereda
154   Kurta Irén Csikszereda
155   Pethő István Sepsiszentgyörgy
156   Pálfi Botond Mezőpanit
157   Péter János Kézdivásárhely
158   Péter Olga Kézdivásárhely
159   Péter Jozsef Kézdivásárhely
160   Péter János Kovászna
161   Péter Irén Kovászna
162   Fekete Miklós Kézdivásárhely
163   Péter István Kovászna
164   Péter Mária Kovászna
165   Kovács Imre Ozsdola
166   Szekrény László Ozsdola
167   Nemeti Jozsef Truro
168   Csosz Edit Zagon
169   Péter Zsuzsánna Kovászna
170   Kilyén Szilárd Marosvásárhely
171   Osváth Attila Marosvásárhely
172   Márton Ibolya Budapest
173   Tóth Éva Sepsiszentgyörgy
174   Ferencz Zsolt Gyergyószárhegy
175   Kádár Tibor
176   Forgács Viola Marosvásárhely
177   Botos Kamélia Sepsiszentgyörgy
178   Berszán János Kovászna
179   Gálfalvy Hajnal-erzsébet Nyárádszereda
180   Deák Mihály Kézdivásárhely
181   Gálfalvy Tibor - Ferenc Nyárádszereda
182   Gálfalvy Erzsébet Nyárádszereda
183   Péterffy Csilla Sepsiszentgyörgy
184   Ravasz Endre Gyulakuta
185   Török Anna Gyergyószentmiklós
186   Hecser László Barót
187   Csillag Emoke Sepsiszentgyörgy
188   Ravasz Julianna Gyulakuta
189   Kedves Péter Gyergyószentmiklós
190   Vörös József Almásfüzitő
191   Török Mária Székelykeresztúr
192   Szász Anna Kismedesér
193   Csillag Norbert Sepsiszentgyörgy
194   Gál András Levente Sepsiszentgyörgy
195   Deák Gergő Sepsiszentgyörgy
196   Ferencz Kinga Kovászna
197   Csillag Janos Sepsiszentgyörgy
198   Kolumbán László Csíkszereda
199   Id.csillag Janos Sepsiszentgyörgy
200   Kovács Csaba Pityóka Csíkszereda, Székelyföld
201   Orban Gyorgy Sepsiszentgyörgy
202   Kolozsvári-nagy Ildikó Csíkszereda
203   Orban Lorand Székelyudvarhely
204   Orban Ilona Sepsiszentgyörgy
205   Csillag Eszter Sepsiszentgyörgy
206   Karda Beáta Székelyudvarhely
207   Szabó Zsolt Zetelaka
208   Orban Lorand Székelyudvarhely
209   Kolumbán Klára Csíkszereda
210   Karda Levente Székelyudvarhely
211   Hodgyai Barna Székelyudvarhely
212   Nagy Tamás Hosszúhetény
213   Kovács Tímea Csíkszereda
214   Orban Erika Sepsiszentgyörgy
215   Szabó Zsolt Zetelaka
216   Keresztes Nándor Csíkszentimre
217   Szilveszter Timea Szekelyudvarhely
218   Rácz István András Békéscsaba
219   Nemet Hunor Sepsiszentgyörgy
220   Hajas Erika -valéria Barót
221   Karda Szabolcs Szekelyudvarhely
222   Lakó-simon Elvira Szigethalom
223   Benedek Botond Ráckeve
224   Dósa Róbert Kibéd
225   Kocsis Olga Sepsiszentgyörgy
226   Szopos András Csíkszereda
227   Pál Elemér Máréfalva
228   Józsa Mónika Budapest
229   Bana Tibor Sepsiszentgyörgy
230   Sándor Krisztina Kolozsvár
231   Márton Péter Székelyudvarhely
232   Balla Mónika Marosvásárhely
233   Szasz Nandor Farkaslaka
234   Gábor Csaba-istván Csíkszereda
235   Dosa Levente Kibed
236   Szasz Ibolya Farkaslaka
237   Ercse Botond Marosvásáthely
238   Juga Árpád Sepsiszentgyörgy
239   Császár Csaba Sepsiszentgyörgy
240   Árus Katalin Gyergyószentmiklós
241   Varga Ilona Baba Marosvásárhely
242   Erőss Péter Sepsiszentgyörgy
243   Gáspár Béla Székelyudvarhely
244   Kis Botond Imre Sepsiszentgyörgy
245   Varga Katalin Székelykál
246   Sánduj Dénes Csaba Székelyvarság
247   Márton Lehel Szentegyháza
248   Szigethi-kocsis Imre Kezdivasarhely
249   Kónya István Attila Zabola
250   Varga Ferenc Marosvásárhely
251   Csillag Emoke Sepsiszentgyörgy
252   Csillag Laszlo Sepsiszentgyörgy
253   György Erzsébet Csíkszereda
254   Lutz Csaba Budapest
255   Jakab Erzsebet Nagyajta
256   Kovacs Szecsi Lorinc Csikszereda
257   Miklós Attila Kolozsvár
258   Deák Kinga Kovászna
259   Bartha Zsolt Göcs
260   Magyarosi Monika Marosvásárhely
261   Szőts Gabriella Székelyudvarhely
262   Szakáli Levente Csikszereda
263   Kézel Róbert Marosvásárhely
264   Szőcs László Csíkszereda
265   Gere Ignác óbarok
266   György Vince-péter Görgényüvegcsűr
267   Tüzes Karácson Dávid Malmö
268   Gyarmathy Zsolt Gyula
269   Kis Erzsebet Nyaradszereda
270   Kopacz Norbert Csíkszereda
271   Bodó Anna Sepsiszentgyörgy
272   Hatvani István Gábor Budapest
273   Bőszné Czine Ildikó Pécs
274   Baricz Imre Marosfo
275   Kopacz Norbert Csíkszereda
276   Keresztes Nándor Csíkszentimre
277   Szentpétery István Marosvásárhely
278   Koós Vilmos Marosvásárhely
279   Demeter Marton Praid
280   Fülöp László újkígyós
281   Laura Lenart Jaszbereny
282   SzÉkely JÓzsef SzÉkelyudvarhely
283   Gere Imola Barót
284   Koós Erzsébet Marosvásárhely
285   Berszán Ernő Szatmárnémeti
286   Istvan Sandor Kezdivasarhely
287   Imre-kedves Attila Csíkszereda
288   Tímár Attila Gyimesközéplok
289   Torok Attila Csikszereda
290   Kovács Magdolna Győr
291   Lovadi Emese Ildikó Pécs
292   Szilágyi Nándor Marosvásárhely/csomafalva
293   Farkas Alíz Csíkszereda
294   Koós Károly Gyergyóújfalu
295   Farkas Vilmos Kisbacon
296   Nagy Abonyi Attila Ceglédbercel
297   Rab Sándor Sepsiszentgyörgy
298   Boldizsár Bencze Zetelaka
299   Kenyeres Zsolt Kolozsvár
300   Kadaravek Balázs Kaposmérő
301   Kastal Andras Gyergyoszentmiklos
302   Ferenczi Imola Gyergyószentmiklós
303   Bardócz Csaba Ikafalva
304   Ticusan Janos Sepsiszentgyorgy
305   Csibi Maria Csikszentimre
306   Domokos Julianna Gyergyócsomafalva
307   Magyari Dénes Fehéregyháza
308   Szapo Péter Gyimesközéplok
309   Szanto Lenke Csikszentimre
310   Benedek Adrienn-flora Sepsiszentgyorgy
311   Regeni Maria Kezdivasarhely
312   Csibi Nandor Csikszentimre
313   Baló Mónika Éva Kisbacon
314   Grezsa István Dr. Hódmezővásárhely
315   Csibi Zsofia Csikszentimre
316   Varga László-előd Sepsiszentgyörgy
317   Bitay Éva Kézdivásárhely
318   Tímár Norbert Hidegség
319   Csonka JÁnos Kecel
320   Regeni Andras Kezdivasarhely
321   Vajda Erzsébet Laura Budafok
322   Timár Etelka Hidegség
323   Zsigmond Sándor Sepsikőröspatak
324   Vajda Ernö Budaörs
325   Molnár Tünde Marosvásárhely
326   Peter Jozsef Kezdivasarhely
327   Csáki Zoltán Kézdivásárhely
328   Fekete Gyula Csikszereda
329   Főcze Ernő Hidegség
330   Farkas Anna Orsolya Marosvásárhely
331   Főcze István Hidegség
332   Bogdan Jancsika Hidegség
333   Barabás István Székelykeresztúr
334   Muszka Árpád Hármasfalu
335   Kőházi Zsolt /james Budapest/salgótarján
336   Főcze Imre Hidegség
337   Péter András Kézdivásárhely
338   Ferenczi Dezső Gyergyószentmiklós
339   Molnár Imre Hidegség
340   Szász Szabolcs Sepsiszentgyörgy
341   Ferenczi Soma Gyergyószentmiklós
342   Molnár Angi Hidegség
343   Szasz Eva Sepsiszentgyorgy
344   Szabó Ernő Gyula Parajd
345   Tanko Péter Hidegség
346   Darabont József Körösszakál - Magyarország
347   Tulit Zsombor Sepsiszentgyörgy
348   Keresztény András Kézdivásárhely
349   Szasz Tibor Sepsiszentgyorgy
350   Bács-benke Erika-eszter Maksa
351   Ráduly-baka Zsolt Sepsiszentgyörgy
352   Spirka Andrea Bensheim Brd
353   Gergely Tamás Sepsizsnetgyörgy
354   Pál Ákos Perbál
355   Kakas Tibor Kézdivásárhely
356   Szabo Eszter Sepsiszentgyörgy
357   Biro Kund Bendeguz Sepsiszentgyorgy
358   Demeter József- Attila Rety
359   Szasz Eva Sepsiszentgyorgy
360   Ráduly-baka Zsuzsanna Sepsiszentgyörgy
361   Biro Gyongyver Nagyvarad
362   Bács-benke Erika-eszter Maksa
363   Lazar Albert München
364   Gyorgy Istvan Torja
365   László Andrea Sepsiszentgyörgy
366   Makó Lóránd Sepsiszentgyörgy
367   Sallai István Miskolc
368   Farkas Róbert Vága
369   Lugosi Marta Atlanta
370   Kozmáné Balog Tünde Miskolc
371   Pál Magor Sepsizsnetgyörgy
372   Sajtos Istvan Berekboszormeny
373   Biro Laszlo Nagyvarad
374   Szasz Norbert-attila Gyulakuta
375   Kakucs Zsolt Marosvásárhely
376   Kozma János Miskolc
377   Kastal Anna Gyergyoszentmiklos
378   Kozma Zsanett Miskolc
379   Gál Otniel Sepsiszentgyörgy
380   Akácsos Arthur Imre Sepsiszentgyörgy
381   Szima Kamélia Kézdivásárhely
382   Honti Balázs New York
383   Farkas Gál Balázs Sepsiszentgyörgy
384   Kerekes Attila Sepsiszentgyörgy
385   Focze Robert Sepsiszentgyorgy
386   Kozma Zsófia Miskolc
387   Ban Robert-karoly Sepsiszentgyorgy
388   Simo Zoltan Marosvasarhely
389   Goralszkí Péter Miskolc
390   Bagossy Gellért Sepsiszentgyörgy
391   Lengyel Norbert Sepsiszentgyörgy
392   Lengyel Erzsébet Sepsiszentgyörgy
393   Kadar Tibor Sepsiszentgyorgy
394   Ruszi Jozsef Marosvasarhely
395   Morar Róbert Sepsiszentgyörgy
396   Lengyel Béla Sepsiszentgyörgy
397   Köpe Balázs Sepsiszentgyörgy
398   Vashegyi Vid Istvánné Budapest
399   Borbáth Sándor Levente Sepsiszentgyörgy
400   Beke Istvan Kezdivasarhely
401   Kádár Ibolya Bajót
402   Baricz Imre Marosfo
403   Ruszi Jozsef Marosvasarhely
404   Gabor Imre Kezdivasarhely
405   Borbáth Sándor Levente Sepsiszentgyörgy
406   Salamon Zoltán Csíkpálfalva
407   Ruszi Izabella Marosvasarhely
408   Hodruszky Róbert Budapest
409   Szabo Attila Zsolt Bereck
410   Kiss Noemi Sepsiszentgyorgy
411   Ruszi Izabella Marosvasarhely
412   Szabo Csaba Nagyvarad
413   György Sándor Lövéte
414   Sebestyén Péter Marosvásárhely
415   M. Bíró Kázmér D Kézdivásárhely
416   Kocsis Balázs Sepsiszentgyörgy
417   Bárdi László Pécs
418   Matyó László Ipolyság
419   Szabo Csaba Nagyvarad
420   Náznán Andrea Bernadett Nyárádgálfalva
421   Lehel Muske Nürnberg
422   Albert Krisztina Barót
423   Bács Benke Andrea Eresztevény
424   Fulop Andras Csikcsicso
425   Kuglis István Újszentes
426   Haszák Zoltán Keszthely
427   Fekete Béla Marosvásárhely
428   Csoregi Ferencz Banffyhunyad
429   Bukovinszky Csáky Géza Marosásárhely
430   Rétyi Előd Sepsiszentgyörgy
431   Haszák Zoltán Keszthely
432   Kelemen Timea Sepsiszentgyorgy
433   Albert Laszlo Sepsiszentgyorgy
434   Csinta Áron Sepsiszentgyörgy
435   Mihály János Lövéte
436   Fekete Béla Marosvásárhely
437   Bács-benke Erika- Éva Eresztevény
438   Pakot Márta-bernadett Sepsiszentgyörgy
439   Strausz Róbert Gyula
440   Csoregi Ferencz Banffyhunyad
441   Antal Gábor Kézdivásárhely
442   Ozsváth Ferencné Jászkisér
443   Csontos György Budapest
444   Vadadi Loránd Marosvásárhely
445   Ignat Eniko Marosvasarhely
446   Gazda Előd Sepsiszentgyörgy
447   Oláh Szabolcs Béla Sepsiszentgyörgy
448   Orbán Mihály Nagyvárad
449   Budai Endre Németország
450   Szőcs Tibor Szentegyháza
451   Szabó Lajos Tas Sepsiszentgyörgy
452   Dr.péter János Kézdivásárhely
453   Sz Csaba Eger
454   V. Grama Ioan Marosvásárhely
455   Albert Istvan Sepsiszentgyorgy
456   Benkő Emőke Bardoc
457   Kovács Tímea Sepsiszentgyörgy
458   Szabó Áron Sepsiszentgyörgy
459   Vadadi Christine Marosvásárhely
460   Incze Béla Székelyudvarhely
461   Mezei Tamás Sepsiszentgyörgy
462   Fazakas Beáta Sepsiszentgyörgy
463   Baricz Zsolt Maroshévíz
464   Dr.szabó Dezső Kézdivásárhely
465   Antal János Nagyvárad
466   Benkő Hajnalka Eszter Bardoc
467   Fazakas Andrea Sepsiszentgyörgy
468   Cseh János Budapest
469   Salamon Csaba Attila Árkos
470   Ignat Eniko Marosvasarhely
471   Fulop Piroska Csikcsicso
472   V.kiss Lajos Kézdivásárhely
473   Veres Enikő Dunavarsány
474   Czifra Arpad Kovaszna
475   Grama Estera Marosvásárhely
476   Bardocz Eszter Sepsiszentgyörgy
477   Ignat Eniko Marosvasarhely
478   Farkas Zsolt Kolozsvár
479   Kondor Ádám Sepsiszentgyörgy
480   Szabó Zoltán Gyergyóditró
481   Veres Enikő Dunavarsány
482   Fekete Mária Marosvásárhely
483   Czifra Arpad Kovaszna
484   Ábrahám Andor Sepsiszentgyörgy
485   Kelemen Lehel Sepsiszentgyörgy
486   Fekete Mária Marosvásárhely
487   Esztány Zsolt Csíkszentlélek
488   Bozsokzy-soós Zoltán Reghin
489   Pálosi Zsófia Réka Csíkszereda
490   Esztány Erika Csíkszentlélek
491   Grama Levente János Marosvásárhely
492   Kelemen Levente Sepsiszentgyorgy
493   Fulop Piroska Csikcsicso
494   Baló Tibor Kisbacon
495   Szekula Laszlo Gyergyoszentmiklos
496   Borbely Roland Sepsiszentgyorgy
497   Benke Julianna A Miskolc
498   Péter Blanka Xénia Csíkszereda
499   Fulop Andras Csikcsicso
500   Grama Kedves Kinga Marosvásárhely
501   Budai Helga Sepsiszentgyörgy
502   Szekula Laszlo Gyergyoszentmiklos
503   Bartis Barna Csíkszereda
504   Korbuly Gergő Dániel Budapest
505   Cséri Patricia Fertőszentmiklós
506   Egyed Ákos Kolozsvár
507   Náznán Katalin Nyárádgálfalva
508   Kelemen Orsolya Sepsiszentgyorgy
509   Czofa Ágnes Kökös
510   Pálosi Sándor László Csíkszereda
511   Kelemen Ervin Sepsiszentgyorgy
512   Csinta Rebeka Sepsiszentgyörgy
513   Pálosi Anna Csíkszereda
514   Czofa Sándor Kökös
515   Fülöp Tamás Budapest
516   Fejes Imola Noemi Fotos
517   Benedek Barna-józsef Málnásfürdő
518   Hunyadi Hunor Sepsiszentgyörgy
519   Csákány Csaba Sepsiszentgyörgy
520   Király László Marosvásárhely
521   Lajos Tamás Csíkszereda
522   Márton Péter Gyergyószentmiklós
523   Kató Gábor Sepsiszentgyörgy
524   Varga Géza Velemér
525   Zsákovics Gergeky Révkomárom
526   Nagy Bence Gyergyószentmiklós
527   Király Gyöngyi Marosvásárhely
528   Bartalis Kalman-tibor Csikszereda
529   Bács- Benke Csilla Maksa
530   Molnár Levente Hidegség
531   Király Katalin Marosvásárhely
532   Nagy Attila Nagyszalonta
533   Csáti Gábor Nagyvárad
534   Vitalyos Zoltan Gidofalva
535   Tamas Janos Farkaslaka
536   Kovács Sándor Csíkszereda
537   Molnár Szabolcs Hidegség
538   László István Csíkszereda
539   Zonda Mária Sepsiszentgyörgy
540   Agoston Attila Parajd
541   Deák Hunor Sepsiszentgyörgy
542   Tamási Dezső Székelykeresztúr
543   Lorinczi Karoly Marosvasarhely
544   Biró Terézia Csíkszereda
545   Fulop Aniko New York
546   Brassai Hunor Gyergyószentmiklós
547   Kurta József Sepsiszentgyörgy
548   Tamas Tmea Toronto
549   Kémenes Róbert Szárhegy
550   György Levente Gyergyószentmiklos
551   Fekete Karoly Kovar
552   Nagyi Tibor New York
553   Pendli Istvan Hamilton
554   Zonda Mária Sepsiszentgyörgy
555   Nagy Dániel Barót
556   Tamas Noemi Hamilton
557   Nagyi Aliz Mende
558   Szabo Levente Sepsiszentgyörgy
559   Fazakas Zoltán Sepsiszentgyörgy
560   Tamas Csala Hamilton
561   Fazakas Edit Sepsiszentgyörgy
562   Antal Mercédesz Barbara Sepsiszentgyörgy
563   Szentes-bakó Botond Csíkszereda
564   Székely Norbert Sepsiszentgyörgy
565   Tamas-booc Joy Hamilton
566   Gál Mária Brassó
567   Czakó Éva Budapest
568   Bereczki András Paptamási
569   Engi Adél Szováta
570   Márton Csaba Csikszereda
571   Zrinyi Endre Székelyudvarhely
572   Kissné Pap Katalin Kecskemét
573   Bodnár Csilla Budapest
574   Mészáros Hunor Gyergyóalfalu
575   Muszka József Hármasfalu
576   Kernetzky Károly Németország
577   Vida József Nagykanizsa
578   Pendli Gergely Tamas Hamilton
579   Kovács Gellért - Pál Sepsiszentgyörgy
580   Hamza Gabriella Marosvásárhely
581   Pendli Borsika Hamilton
582   Ferencz Botond Kovászna
583   Tanko Ildiko Hidegség
584   Kádár Lászlo Barot
585   Kónya Barbara Budapest
586   Portik Laszlo Borszek
587   Harcsa Csaba Csíkszereda
588   Dósa Barna Székelyudvarhely
589   Gajdó Ödön Uzon
590   Engi Adél Szováta
591   Tanko Zoltán Hidegség
592   Ferencz Kinga Kovászna
593   Peti Noémi Héderfája
594   Harcsa Csaba Csíkszereda
595   Sarosi Levente Csikcsicso
596   Tóth Zoltán Kecskemét
597   Timár Attila Hidegség
598   Mihok Janos Hidegség
599   Ghemes Katalin Marosvásárhely
600   Mihok Anna Hidegség
601   Veres Stelian Kolozsvar
602   Márton Melánia Csikszereda
603   Ifj Tanko Janos Hidegség
604   Molnar Andrea Etelka Nagyvarad
605   Andacs István Vulkán
606   Bittenbinder Maria Nagyvárad
607   Berszan Norbert Hidegség
608   Márton Előd Csikszereda
609   Bodoni Istvan Hegykozpalyi
610   Albert Lóránt Csíkdánfalva
611   Berszan Ibolya Hidegség
612   Farkas Farkas Árpád Karcfalva
613   Berszan Dezső Hidegség
614   Gáspár Hanna-barbara Sepsiszentgyörgy
615   Timár Sanyi Hidegség
616   Timár Matyas Hidegség
617   Király Jenő Székelyföld
618   Gál Béni Sepsiszentgyörgy
619   Kisgyörgy Hunor Sepsiszentgyörgy
620   Csányi Gergely Szeged
621   Opris Laszlo Marosvasarhely
622   Márton Ildikó Csikszereda
623   Mészáros Ágoston Kiskászon
624   Tamas Erzsebet Hamilton Kanada
625   Bende Zoltán Gyulafehérvár.ro
626   Kosa Agota Sepsiszentgyorgy
627   Péter Kinga Sepsiszentgyörgy
628   Préda Kincső Sepsiszentgyörgy
629   Hiriczkó Gyula Jenő Szilágysomlyó
630   Krisán Csaba Kertek 11
631   Gere Szilamer Barót
632   Borbáth Piroska Kézdivásárhely
633   Krisán Csaba Székelykeresztúr
634   László Attila Csíkszereda
635   Baczo Bence Sepsiszentgyorgy
636   Jenei Tamás Kolozsvár
637   Prezsmer Zsolt Hidegség
638   Tamas Janos Hamilton Kanada
639   Dezsi Robert Kezdivasarhely
640   Tamas Jozsef Sepsiszentgyorgy
641   Kisgyorgy Levente Marosvasarhely
642   Bogács Árpád Ditró
643   Mészáros Ilona Kiskászon
644   Szia Karoly Robert Marosheviz
645   Nagy Zoltán Budapest
646   Réti Levente Székelyudvarhely
647   Ilyes Eniko Marosvasarhely
648   Hartyáni Ágnes Cegléd
649   Szász Zsolt Szováta
650   Sándor Andrea Sepsiszentgyörgy
651   Halász Péter Gyimesközéplok 451/a
652   Lengyel Lászlóné Budapest
653   Zsido Rozalia Szekelykeresztur
654   Bicsak Mátyás Marosvásárhely
655   Silló Kinga Csíkszereda
656   Lengyel László Budapest
657   Szvorák István Fülek
658   Vari Dezso Kezdiszentlelek
659   Gall Zsolt Gyergyoditro
660   Bicsak Mátyás Marosvásárhely
661   Kelemen Fruzsina Szentivánlaborfalva
662   Varga Ágnes Sepsiszentkirályí
663   Horváth István Budapest
664   Viola Anna Budapest
665   Koczka Zsolt Fuzesabony
666   Elmontné Zsuzsanna Budapest
667   Halmai Béláné Budapest
668   Nagy István Svédország
669   Kisistók Ágnes Ózd
670   Pál Ildikó Gyergyószentmiklós
671   Miklós Dávid Sepsiszentgyörgy
672   Elmont Lajos Budapest
673   Kovacs Levente Laszlo Marosvasarhely
674   Pünkösti Ernő Brassó
675   Mészáros Hajnal Gyergyóalfalu
676   Papai Levente Csikszereda
677   Harangozó Ferenc Nagyölved
678   Nagy Erzsébet Svédország
679   Nyika Monika Hidegseg
680   Pál Ferenc Elak Gyergyószentmiklós
681   László Tamás Budapest
682   Balogi Ádám Eger
683   Máté Bálint Szebény
684   Kovács Zsolt Árkos
685   Arányi Béla Balatonkeresztúr
686   Apágyi Attila Isaszeg
687   Péter Béla Zeteváralja
688   Nyirati Zoltán Budapest
689   Furus Levente Sepsiszentgyörgy
690   Hevesi András Pécs
691   Derzsi Barnabas Kezdivasarhely
692   Lőrincz Zoltán Kápolnásfalu
693   Marton Ferencz Mezöpanit
694   Edelmann Jozsef Mohacs
695   Méder Zsolt Nagyvárad
696   Molnar Robert Gyimeskozeplok
697   Biró Levente Tibor Kézdivásárhely
698   Lörincz József Pilismarót
699   Papp Eva Waterloo Canada
700   Nagy Márta Berlin
701   Szakacs Eva Marosvasarhely
702   Fedorcsák János Miskolc
703   Mataluna Carlo New York
704   Fazekas László Ifj. Révkomárom
705   Marton Ferenc Mohacs
706   Kokosi Attila Rinaldo Brasso
707   Nagy Eta Marosvásárhely
708   Mondics Csaba Marosvásárhely
709   Gáspár Botond Parajd
710   Nagy Miklós Szabolcs Budapest, Hu
711   Makádi Zoltán Vácszentlászló
712   Gergelyfi Nagy Orsolya Budapest, Hu
713   Fedorcsák János Miskolc, Eszterházy U.33
714   Hevesi András 7742 Bogád, Kossuth-10
715   Nagy Miklós Marosvásárhely
716   Edelmann Christian München
717   Nagy Kinga Budapest, Hu
718   Szonda Gellért Sepsiszentgyörgy
719   Mocsonoky Gábor Göd
720   Antal Róbert - István Gyimesbükk
721   Mayer Gábor Szerencs
722   Hevesi Dénes Árpád Tiszaalpár
723   Reicke Andrea Strassbourg, De
724   Reicke Laura Bretagne, Fr.
725   Fabian Laszlo Téglás
726   Benkö Josef Mohacs
727   Hevesi Dénes Árpád Tiszaalpár
728   Sófalvi Ilona Nyomát
729   Ferenczi Tamás Budapest
730   Kallai Maria Isaszeg
731   Németh Gábor Szeged
732   Molnos Zoltán Szentegyháza
733   Sófalvi Csaba Kebele
734   Benedek Réka Áporka
735   Nagy Imola Marosvásárhely
736   Támcsu Krisztián Gyöngyös
737   Gál Dénes Székelyudvarhely
738   Dr. Karady Botond Mark Cervantes - Australia
739   Nagy Annamária Marosszentgyörgy
740   Sziklai Kristóf Sopron
741   Diós Pál Szolnok
742   Kovács-ungvári Rebeka Sepsiszentgyörgy
743   Hevesi András Bogád
744   Sófalvi József Nyomát
745   Lorinczi Ildiko Marosvasarhely
746   Mathe Laszlo Marosvasarhely
747   Sófalvi Emese Nyárádszereda
748   Beno Timea Marosvasarhely
749   Nagy Irénke Nyomát
750   Lukács Lóránt Nyújtód
751   Rózsa Rózsa Gabriella Kézdivásárhely
752   Süli Daniel München
753   Nagy Károly Marosvásárhely
754   Marton Maria Sepsiszengyörgy
755   Beno Zsolt Marosvasarhely
756   Mészáros Orsoyla Gyergyóalfalu
757   Nagy Boldizsár Marosvásárhely
758   Kiss István-jános Kolozsvár
759   Nagy Delinke Marosvásárhely
760   Kolozsi Gábor Nyíregyháza
761   Veres László Balmazújváros
762   Lukács Lóránt Nyújtód
763   Sziklay Mária N?ra Esztergom
764   Reincke Fritz Greifswald, De
765   Keöves Györgyné Fonyód
766   Takács Zoltán Százhalombatta
767   Reincke Barnim Zoltán Greifswald, De
768   Boross Péter Szigetszentmiklós
769   Szabó Zoltán Szigetszentmiklós
770   Török Etele Sepsiszentgyörgy
771   Reincke Leo Strassbourg, De
772   Lukács Tünde Nyújtód
773   Köllő Köllő Margit Sepsiszentgyörgy
774   Szabó Zoltán
775   Reincke Lajos Greifswald, De
776   Nagy Gábor Marosvásárhely
777   Vajda Antal Szekelyudvarhely
778   Főcze Dávid Gyimesfelsőlok
779   Klúzsán Sándor Marosvásárhely
780   Kemény Gyorgy Budapest
781   Török László Veresegyháza
782   Márton Lajos Farkaslaka
783   Pállay B. András Budapest
784   Vetési Zoltán Temesvár
785   Gergelyfi Tamás Marosvásárhely
786   Barabás Csaba Gyergyószentmiklós
787   Andr?s Katalin Csíkmenas?g
788   Kedves László Csikszentdomokos
789   Körtvélyesi Éva Miskolc
790   Moln?r Árpád Budapest
791   Marti Laszlo Szarazpatak
792   Tamási Medárd Budapest
793   Beke Abigel Sepsiszentgyorgy
794   Relea Anna Marosvasarhely
795   Márton Mária Farkaslaka
796   Ilie Violeta Arad
797   Balla Zsofia Gyergyóditró
798   Torok Vencel Olaszorszag
799   Szabó Kinga Székelyfancsal
800   Asztalos Gyorgy Anglia
801   Márton Tamás Farkaslaka
802   Dati Attila Sepsiszentgyörgy
803   Kelemen Csenge Sepsiszentgyörgy
804   Szabó Timi Székelyfancsal
805   Karsai Kinga Szekelymuzsna
806   JuhÁsz Attila IstvÁn Budapest
807   Benkő Réka Sepsiszentgyörgy
808   Kóródi Etelka Csíkszereda, Székelyföld
809   Borbély Szidónia Csíkszereda
810   Sziklay Mária N?ra Esztergom
811   Fekete Istvan Szarazpatak
812   Schmidt Sándor Luxemburg
813   Dobruczky Attila Dunavarsány
814   Pardi Bela Nagyvarad
815   Bardoci Ilona Székelykeresztúr
816   Czine Attila Sepsiszentgyorgy
817   Csaszar Annamaria Nemetorszag
818   András Tamás Csomortán
819   Pálfi Zsuzsanna Mezőpanit, Marosvásárhely
820   Csorba Artúr Sepsiszentgyörgy
821   Szabo Irma Sepsiszentgyorgy
822   Kerekes Szilard Marosvasarhely
823   Torok Adel Szekelyudvarhely
824   Sárközy Csaba Szombathely
825   Lokody Levente Marosvasarhely
826   Ürge Péter Pered, Sk
827   Baumgarten Alexander Csaba Berlin
828   Pardii Ibolya Nagyvarad
829   Szabo Irma Sepsiszentgyorgy
830   Pap Mihaly Feheregyhaza
831   Molnár Attila Székely Udvarhely
832   Papp Lajos Komádi
833   Dr.cserényi Dr.cserényi András Budapest
834   Mihalik Erika Révkomárom
835   Bencze Barna Székelykeresztúr
836   Szabo Pal Sepsiszentgyorgy
837   Pap Irma Feheregyhaza
838   Benedek Réka Áporka
839   Dr.cserényi Andrásné Budapest
840   Birtalan Árpád-zsolt Etéd
841   Pap Arpad Nagykata
842   Rácz Györgyi Kent
843   Vajda Attila Ozsdola
844   Demeter Zoltán Csíkszereda
845   Szabo Hunor Sepsiszentgyorgy
846   Pap Lukács Ferenc Hódmezővásárhely
847   Dombi Szidonia Segesvar
848   Kiss Péter Mezőszemere
849   Nosz Zsuzsa Élesd
850   Tamás Loránd Székelyvarság
851   Lukács Alfréd-lóránt Nyújtód
852   Spielmann Kinga Sepsiszenrgyörgy
853   Szabo Karoly Szekely Udvarhely
854   Vörös Csaba Komárom
855   Tamás Zsolt Székelyvarság
856   Torok Vencel Olaszorszag
857   Tamás József Székelyvarság
858   Délczeg Csaba Debrecen
859   Székely Éva Marosvásárhely
860   Váradi-czáka Gyöngyvér Magdolna Gyergyószentmiklós
861   Tamás Mária Székelyvarság
862   Lukács Zalán-lászló Nyújtód
863   Pataki Miklós Csobánka
864   Kovács G. Hunor Csíkszereda
865   Kis Pál Pécs
866   Tamás Mónika Székelyvarság
867   Portik Laszlo Marosvasarhely
868   Horváth Ferenc Sárvár
869   Lukács János Nyújtód
870   Mate Laszlo Gyergyoujfalu
871   Bódis Krisztina Csicsó
872   Torok Vencel Szekelyudvarhely
873   Grama Istvan Marosvásárhely
874   Török István Marosvásárhely
875   Mate Laszlo Gyergyoujfalu
876   Nosz Levente Élesd
877   Fele Sándor Ruzsa
878   Benko Csaba Marosheviz
879   Kármán Teréz Farmos
880   Lajos Zoltan Csikszereda
881   Székely István Esztergom
882   Szekely Judit Sepsiszentgyorgy
883   Sós Csaba Székelyudvarhely
884   Petres Zoltán Tamás Csíkszereda
885   Nagy Robert Székelyudvarhely
886   Rába Ferenc Kőszeg
887   Magyari Örs Marosvásárhely
888   Szekely Judit Sepsiszentgyorgy
889   Hartyáni Ágnes Cegléd
890   Szabo Tibor London
891   Mészáros Mózes Backamadaras
892   Hajnód Katalin Csíkszereda
893   Hadnagy Erika Irén Uzon
894   Fekete Zsolt Sopron
895   Benkő László Erdővídék
896   Tamás Zoltán Székelyudvarhely
897   Wéber Anna Kunszentmiklós
898   Kovács Miklós Székelyudvarhely
899   Balázs Csaba Budapest
900   Incze Gyula Kunszentmiklós
901   Pal Emma Csikszereda
902   Hadnagy Szilárd Farkaslaka
903   Gál Attila Csíkszereda
904   Dr. Szabó Antal Nyíregyháza
905   Pernesz Roland Kunszentmiklós
906   Laczkó-dobos Péter Nagykároly
907   Tankó Erika Csíkszereda
908   Rácz Sándor Budapest
909   Lőrinczi Teréz Székelzudvarhely
910   Péter Örs Csíkszereda
911   Balau Melania Nemetorszag
912   Lőrinczi Béla Székelyudvarhely
913   Pál Attila Székelyudvarhely
914   Pozsony János-csaba Románia
915   Hutóczki Ferenc Nyírbátor
916   Dobri GyÖrgy Levente Uzon
917   Kisgyörgy Zoltán Sepsiszentgyörgy
918   Szécsényi Gusztáv Kalocsa
919   Éhn József Budapest
920   Bíró György Nyékvárkony
921   Csizmadia Mihály Nyárádszereda
922   Vago Endre Windsor
923   Filep Kálmán Csaba Gernyeszeg
924   Z.urbán Aladár Ipolybalog
925   Csatári Sándorné Nyíregyháza
926   Böjte Barnabás Barót
927   Bakó Csaba Székelyudvarhely
928   Kovács István Exmouth
929   Simó Hargita Székelyudvarhely
930   Tulit Ilona Sepsiszentgyörgy
931   Farkas-ferencz Endre Ferencz Csíkszereda
932   Filep Mária Gernyeszeg
933   Tokos András Barót
934   Makkai Agota Nagyszalonta
935   Borbély Csaba Gyergyóremete
936   Osz Viktor Nándor Aszód
937   Balau Melania-eva Nemetorszag
938   Brouwer Gyöngyöd Csepke Gernyeszeg
939   Szabo Kalman Nyaregyhaza
940   Salamon Zsuzsa Kézdivásárhely
941   Teutsch Erik Kozepajta
942   Lőrinczi Kinga Kolozsvár
943   Bartha Bela Marosvasarhelt
944   Fejér Áron Kézdivásárhely
945   Zaláni Virág Sepsiszentgyörgy
946   Tokos András Barót
947   Bartha Csaba Székelyudvarhely
948   Kovacs Krisztian Miskolc
949   Csatári Sándorné Nyíregyháza
950   Veres Lajos-zoltan Kozepajta
951   Tulit Éva Réka Sepsiszentgyörgy
952   Bogyor Albert Bibarcfalva
953   Rétyi Emőke Árkos
954   Köllő Csaba Gyergyoditró
955   Rózsa Gabriella
956   Tikkanen Anna-maija Helsinki, Finlanda
957   Szabó Béla Balatonfőkajár
958   Szabó Ibolya Sepsiszentgyörgy
959   Csató Bernadett Székelyudvarhely
960   Gazdag Kincső Tiszavasvári
961   Sajgó Imre István Gyergyóalfalu-borzont
962   Ricsóka Ferenc Budapest
963   Salamon Ferenc-sándor Kézdivásárhely
964   Kondra Erika Sepsiszentgyörgy
965   Katona Ilona Szováta
966   Soós László Vargyas
967   Katona Lajos Szováta
968   Kovács Réka Székelyudvarhely
969   Dombi Levente Kézdivásárhely
970   Szabó Árpád Sepsiszentgyörgy
971   Varga István-sándor Szatmárnémeti
972   Tantila János Barót
973   Nagy Mária Kecskemét
974   Angi Tibor Ditró
975   Raduly Attila Barot
976   Salamon János Csikszereda
977   Szabó Réka Sepsiszentgyörgy
978   Vidák István Budapest
979   Szabó Éva Svájc
980   Bede Ilona Sepsiszentgyörgy
981   Salamon Ferenc-sándor Kézdivásárhely
982   Vidák István Kecskemét
983   Pásztori Attila Léva
984   Makra Mónika Budapest
985   Benedekffy László Salzburg
986   Bartus András Erdély
987   Ochtinszky Károly Ózd
988   Gothard Torok Szilard Szekelyudvarhely
989   Szabó Mária Sepsiszentgyörgy
990   Pásztori Attila Léva
991   Kozma Lajos Székelykeresztúr
992   Bánlaki Andrea Szigetszentmiklós
993   Turdean Gábor Zoltán Zilah
994   Vári Renáta Melinda Nagybánya
995   Nagy Zoltán Haraly
996   Vancsa Zsombor Nagyvarad
997   Berki Zoltán Tiszalök
998   Pataki Tibor Sepsiszentgyörgy
999   Orbán Csaba Vajasd
1000   Sztakics László Sepsiszentgyörgy
1001   Timár Kincső Katalin Sepsiszentgyörgy
1002   Szász Andrea Judit Marosvásárhely
1003   Pataki Tibor Sepsiszentgyörgy
1004   Jakab H Istvan Kezdivasarhely
1005   Tömör Gusztáv Szigetszentmiklós
1006   Lőrinczi Lőrinczi Lajos Halásztelek
1007   Nistor Iozsef Orsova
1008   Timár Sándor Sepsiszentgyörgy
1009   Balázsi Judit Marosvásárhely
1010   Nagy Zoltán Etéd
1011   Benes Imre Kunmadaras
1012   Molnár Marika Sepsiszentgyörgy
1013   Gellér József Zetelaka
1014   Patka Gergely Borszék
1015   Péter István Kászonaltiz
1016   Timár Csenge Mária Sepsiszentgyörgy
1017   Lőrinczi Lőrinczi Lajos Halásztelek
1018   Oláh Levente Kraszna
1019   Nagy Ágnes Etéd
1020   Szabó Zsombor Sepsiszentgyörgy
1021   Péter István Kászonaltiz
1022   Oláh Tünde Kraszna
1023   Szabo Ibolya Nyaregyhaza
1024   Nagy Hunor Gyergyóalfalu
1025   Salamon Kata Kézdivásárhely
1026   Salamon Anna Csikszereda
1027   Gulyas Geza Nyirtura
1028   Kun László Miskolc
1029   Varga Marton Szekelyudvarhely
1030   Nagy éva Etéd
1031   Mihály Lóránd Olasztelek
1032   Bálint János Csikkarcfalva
1033   Dr. Szabó Antalné Nyíregyháza
1034   Bíró Terézia Csíkszereda
1035   Vadász Árpád Csekefalva
1036   Gulyasne Marton Eva Nyirtura
1037   Kun Krisztián Miskolc
1038   Szisze Zsolt Zsolt Fenyéd
1039   Csiszér Attila Mezőpanit
1040   Szigethi Anna Mária Székesfehérvár
1041   Nistor Iozsef Orsova
1042   Szabó Sándor Budapest
1043   Nagy Laszlo Marosvasarhely
1044   Kovács Ágnes Kézdivásárhely
1045   Gál Gertrúd Herta Budapest
1046   Dr.kun Renáta Miskolc
1047   Szigethi Bálint József Székesfehérvár
1048   Nistor Iozsef Orsova
1049   Hamar Tamás Veszprém
1050   Szabó Sándor Szerencs
1051   Mezosi Lajos Usa ,cleveland
1052   Kovács Zsolt Élesd
1053   Dr. Szabó József Miskolc
1054   Nagy Ildiko Marosvasarhely
1055   Iozsef Nistor Orsova
1056   Fazekas Violetta Budapest
1057   Juhász Barnabás Emőd
1058   Molnár Judith Koltó
1059   Lukács Tamara Barót
1060   Kun Lászlóné Miskolc
1061   Laczkó Zsolt Gyergyóremete
1062   Aronescu Norbert Marosvásárhely
1063   Németh Csaba Marosvásárhely
1064   Lado Zoltan Csikszereda
1065   Ambrus László Parajd
1066   Mátyás Péter Budapest
1067   Aronescu Norbert Marosvásárhely
1068   Szász Sándor Levente Somosd
1069   Balogh László Németország
1070   Dézsy Gábor Sjömarken,svédország
1071   Szász Márta Somosd
1072   Pal Janos Levente Felsoboldogfalva
1073   Imets Stefan
1074   Vad Levente Gyergyoalfalu
1075   Nemes Bodog Israel
1076   Katona Éva Révkomárom
1077   Ferenczi Z. Sámuel Sepsiszentgyörgy
1078   Kátai István Sepsiszentgyörgy
1079   Lőrincz Árpád Szentegyháza
1080   Szilveszter Szilárd Kibéd
1081   Szász Kristóf Somosd
1082   Farkas Ferenc Székesfehérvár
1083   Hegedűs Judit Marosvasarhely
1084   Németh Márton Zoltán Székelyudvarhely
1085   Major Tamás Székelykeresztúr
1086   Tóth Gábor Budapest
1087   Nemes Bodog Israel
1088   Vámos László Békés
1089   Németh Márton Zoltán Székelyudvarhely
1090   Kató Anikó Andrea Gyergyókilyénfalva
1091   Máthé László Kézdivásárhely
1092   Gegő Zalán István Madéfalva
1093   Bognár István Judapest
1094   Szász Viktor Somosd
1095   Simon Judit Filderstadt
1096   Sebestyén Antal Székelyfancsal
1097   Szász Irén Somosd
1098   Kovacs Feri Vancouver
1099   Tankó Attila Gyimesközéplok
1100   Szabó Gergely Csikszereda
1101   Konrád Imre Szentegyháza
1102   Ferencz Attila Kézdivásárhely
1103   Egyed Emőke-magdolna Csikszereda
1104   Gellér Zsombor Zetelaka
1105   Peligán Mózes Sepsiszentgyorgy
1106   Hajdu Imre Szovata
1107   Simon László Filderstadt
1108   Thököly András Montreal, Kanada
1109   Biró László Csikszentdomokos
1110   Sugar Jozsef Szekelyudvarhely
1111   Pete Istvan Sepsiszentgyorgy
1112   Simon Christoph Filderstadt
1113   Éliás Éva Budapest
1114   Wágner Tamás Budapest
1115   Román Krisztina Vargyas
1116   Tankó Zsombor Gyímesközéplok
1117   Ferencz László Sepsiszentgyörgy
1118   Szabo Tas Sepsiszentgyorgy
1119   Hochbauer Norbert Marosvasarhely
1120   Karacsony Zsolt Szent Gyorgy
1121   Kósa István Csíkszentdomokos
1122   Wágner Tamás Budapest
1123   Molnar Bela Segesvar
1124   Román Attila Vargyas
1125   Pólin Lénárd Salánk
1126   Sotan Orsolya - Sonia Marosvasarhely
1127   Szikszai Orsolya Szovata
1128   Jancso Laszlo Lorand Csikszereda
1129   Várkuti Mária Érd
1130   Barabas Csaba Rugonfalva
1131   Keszler Agota Csikszereda
1132   Pólin Lénárd Salánk
1133   Tulit Boglárka Sepsiszentgyörgy
1134   Keresztes N?ndor Cannobio-italia
1135   Bende Mihály Mezőmadaras
1136   Császár Gábor Jenő Nagyenyed
1137   Szász Gyula-richárd Mezőfele
1138   Varga László Budapest
1139   György Béla Marosvásárhely
1140   Molnar Melinda Eva Segesvar
1141   Guczuly Gabor Ditró
1142   Izsák Tamás Benedek Marosvásárhely
1143   Prezsmer Fülöp Gyimesközéplok
1144   Nagy Etelka Csikszereda
1145   Linn Mártonné Tatabánya
1146   Molnar Bela Szekelyszallas
1147   Szentgyörgyi András Budapest
1148   Kiss Attila Gábor Budapest
1149   Osváth Erzsébet Gyömrő
1150   Császár Gábor Jenő Nagyenyed
1151   Nagy Miklós Csikszereda
1152   Zudor Ferenc Cetate
1153   Kastal András Gyergyószentmiklós
1154   Guczuly Gabor
1155   Nyika Imre Hidegseg
1156   Zudor Ferenc Cetate
1157   Iszlai Lajos Csaba Marosvásárhely
1158   Balazs Jozsef Attila
1159   Csergő Ákos Szárhegy
1160   Bajcsi Zsolt Marosvásárhely
1161   Linn Mártonné Tatabánya
1162   Bárdits Sándor Budapest
1163   Beke Ernő Kézdivásárhely
1164   Vaszi Andras Gyimeskozeplok
1165   Nyika Eva Hidegseg
1166   Vajda Péter Pozsony
1167   Gagna- Holozsi György Nyíregyháza
1168   Ráduly Gyula Budapest
1169   Péter Zoltán Sepsiszentgyörgy
1170   Dukrét Lajos Sepsiszentgyörgy
1171   Lőrincz Teréz Csikszereda
1172   Guczuly Kedei Gabor Ditró
1173   Medvés-csiszár Emese Marosvásárhely
1174   Gyurinné Nikula Ilona Baja
1175   Medvés Lehel Marosvásárhely
1176   Biszak Ábel Sepsiszentgyörgy
1177   Dr.horvárh Zsolt Székesfehérvár
1178   Seres Istvan Csikszerda
1179   Simon Emese Budapest
1180   Szabó Erzsébet Magyarország
1181   Kádár Örs Tököl
1182   Gyurinné Nikula Ilona Baja
1183   Tibola László Győr
1184   Forrai Tibor Homoródszentpál
1185   Szabó Lujza Frida Csikszereda
1186   Kajári József Budapest
1187   Molnár Éva Csíkszereda
1188   Farkas Ildikó Albertirsa
1189   Tőtős Emese Nagyvárad
1190   Mátyás Levente Kézdivásárhely
1191   Gaspar Katalin London
1192   Hamza Zoltán Sepsiszentgyörgy
1193   Derzsi Réka Székelyudvarhely
1194   Kőmíves György - Mihály Uzon
1195   Póra Tibor Csíkszereda
1196   Székely-benczédi László Nyárádszentmárton
1197   Laczkó Róbert Székelyudvarhely
1198   Lőrinczi Dénes Sepsiszentgyörgy
1199   Cseresnyés Attila Parajd
1200   Vizoli Miklós Csíkrákos
1201   Varga Sándor Rábatamási
1202   Szász László Marosvásárhely
1203   Szekely Csaba Sepsiszentgyorgy
1204   Bíró László Nyíregyháza
1205   Csákabonyi György Gyula
1206   Miklos Mihaly Medgyes
1207   Ferencz Edith Sepsiszentgyörgy
1208   Szabó Lujza Frida Csikszereda
1209   Sánta Erika Csíkszereda
1210   Gödri Miklós Szabolcs Kálnok
1211   Medve János Székleyföld
1212   Vass Péter Baja
1213   Szilágyi Katalin Budapest
1214   Lászlo Enikő Marosvásárhely
1215   Dóró Attila Komló
1216   Gáll Magor Lehel Fenyéd
1217   Simó Rebeka Kiskunfélegyháza
1218   Kiss Csongor Sepsiszentgyörgy
1219   Varga Evelin Rábatamási
1220   Kiss Tibor Mogyoród
1221   Nagy Lóránd Tasnád
1222   Hunyadi Olga Sepsiszentgyörgy
1223   Toszó Sarolta Marosvásárhely
1224   Pálosi Tünde Erika Marosvásárhely
1225   László Lajos Kerepes
1226   Csákabonyi György Gyula
1227   Hunyadi Matyas Marosvasarhely
1228   Markóczy Zoltán Piliscsaba
1229   Gáll Zoltán Marosvásárhely
1230   Somogyi Ferenc Parajd
1231   Boros Gábor Montréal, Canada-kanada
1232   Zsombori Annamária Parajd
1233   Sánta Erika Csíkszereda
1234   Szentandrási Tibor Galánta
1235   Zsombori Annamária Parajd
1236   Kunyák Róbert Budapest
1237   Gábor Izabella Kézdikővár
1238   Fadgyas Csaba Sepsiszentgyörgy
1239   Szallos Istvan Nagyvarad
1240   Kis Béla Kolozsvár
1241   Ambrus Arnold Kézdikővár
1242   Imre-muntean Bendegúz-soma Sepsiszentgyörgy
1243   Kádár Lászlo Barot
1244   Somogyi Irma Parajd
1245   Opra Rita Szentgyorgy
1246   Koman Gabor München
1247   Bardos Ferenc Marosvasarhely
1248   Várday Ádám Budapest
1249   Csokasi Eniko Marosvasarhely
1250   Mátéfi-tempfli Mária Belgium
1251   Hatos Áron Székelyudvarhely
1252   Beck Lidia Kezdivasarhely
1253   Szász Botond Dublin, Ireland
1254   Karadi Nora München
1255   Bartis Denes Csikszentkiraly
1256   Szucs Iren Marosvasarhely
1257   Ribarics Tamás Semjénháza
1258   Tókos Sámuel Bardoc
1259   Burián Attila Magyarország
1260   Kolozsvári Zsolt Budapest
1261   Mátéfi-tempfli István Belgium
1262   Fenyvesi Tamás Budapest
1263   Dukrét Géza Nagyvárad
1264   Ferencz Csongor Szabolcs Sepsikorospatak
1265   Gábor Izabella Kézdikővár
1266   Máthé Attila Zoltán Sepsiszentgyörgy
1267   Homorodi Katalin Kolozsvár
1268   Zelenák Zoltán Debrecen
1269   Gheorghiu Tibor Daniel Marosvasarhely
1270   Kinda Istvan Novum Forum Sicolorum
1271   Ferencz Zsuzsanna Norvegia
1272   Bene Zoltán Csaba Lemhény
1273   Solymosi Krisztián Oostende
1274   Hermann Judit Nagyvárad
1275   Gábor Izabella Kézdikővár
1276   Tar Julianna Boroka Makfalva
1277   Bartha Zsolt Norvegia
1278   Patai Ambrus Nagykáta
1279   Csiki Zoltán Budapest
1280   Palkó Boglárka Kolozsvár
1281   Nagy Szilárd Sepsiszentgyörgy
1282   Tar Julianna Gyöngyi Makfalva
1283   Varga Levente Sepsibükszád
1284   Tamas Lorant Szekelyudvahely
1285   Várkonyi Miklós Kecskemét
1286   Göthér Róbert Nürnberg
1287   Tar Mihály Makfalva
1288   Sütő István Vargyas
1289   Antal Edit Csíkrákos
1290   Hermán M. János Hollandia
1291   Barabás Juliánna Makfalva
1292   Muszka Ibolya Hármasfalu
1293   Péter Melinda Békéscsaba
1294   Kerekes Szilárd Csíkszereda Testvériség Sú. 22.b.33
1295   Veres Orsolya Sepsiszentgyörgy
1296   Kinda Istvan Novum Forum Sicolorum
1297   Bartis Katalin Cskszentkiraly
1298   Csiki Zoltán Budapest
1299   Tar Mária Kincsőke Makfalva
1300   Balázs Kinga Csíkszereda
1301   Pulver Andreas Békéscsaba
1302   Surányí György Dunavarsány
1303   Bartha Dalma Csíkszereda
1304   Varga Attila Sepsiszentgyorgy
1305   Liteczky Erzsébet Marosvásérhely
1306   Bakos János Vác
1307   Lazar Enci Kolozsvar
1308   Divisch Csaba Budapest
1309   Varga Stefan Oradea
1310   Káposztás Antal Budapest
1311   Séra Gyula Székelytamásfalva
1312   Kolumbán Imre Loránd Barót
1313   Szőcs Erzsébet Szilágykraszna
1314   Varga Ileana Oradea
1315   M?t?-birta Jolan_anna Ausztria
1316   Veress Csaba Szováta
1317   Deljanin Edit New York
1318   Szilágyi Katalin Budapest
1319   Kiss József Richárd Szakoly
1320   Kolumbán Imre Loránd Barót
1321   Zsombori Denes Szekelyudvarhely
1322   Takács Máté Kisláng
1323   Préda Barna Zalánpatak
1324   Balint András Székelyudvarhely
1325   Szász Endre Marosvásárhely
1326   Dugalits-dombi Zsuzsanna Budapest
1327   Komán János Maroshévíz
1328   Dubb Tamara Marosvasarhely
1329   M?t?-birta Jolan_anna Böheimkirchen
1330   Rozsa Lászlo Nünberg
1331   Virag Magdolna Nagybacon
1332   Acsai Balázs Monor
1333   Lőrincz Ilona Székelyudvarhely
1334   M?t?-birta István Böheimkirchen
1335   Komán Birtalan Erika Maroshévíz
1336   Dombovari Laszlo Szirak
1337   Thököly Emese Montreál
1338   Orbán Mihály Marosvásárhely
1339   Bukovszky Nici Balassagyarmat
1340   Vásárhelyi Gábor József Négerfalva
1341   Makó Imre Szlkelykeresztúr
1342   Orbán Hajnalka Ercsi, Hu
1343   Polyak Istvan Danbuty,ct Usa
1344   Gellérd Istvan-tihamér Gyimesközéplok
1345   Portik Ernő Marosvásárhely
1346   Dr. Szekeres-lukács Sándor Monor
1347   Fülöp Árpád Marosvásárhely
1348   Deseő Attila Hetes
1349   László Árpád Nagygalambfalva
1350   Orban Erzsebet Makfalva
1351   Mihaly Arpad Sepsiszentgyorgy
1352   Csonta Noémi Csíkszereda
1353   Csiki Anna Csikszereda
1354   Greff László Budapest
1355   Orban Balazs Makfalva
1356   Szekeres Olga Monor
1357   Batu Emma Dunavarsány
1358   Csutak Bernadett Hargitafürdő
1359   Bakó Irén Székelyudvarhely
1360   Baroti Lajos Ciumani(gyergyocsomafalva)
1361   Gergely Gábor Gávavencsellő
1362   Csokai Csokai János Budapest
1363   Demeter Timea Marosvásárhely
1364   Nagy Orsolya - Réka Sáromberke
1365   Herman Eva Marosvasarhey
1366   Sándor Zoltán Gyömrő
1367   Fábián Katalin Marosvásárhely
1368   Nagy Enikő Székelyderzs
1369   Dr. Almási Attila Jánkmajtis
1370   Salamon László Zalaegerszeg
1371   Baroti Etelka Ciumani(gyergyocsomafalva)
1372   Molnár Levente Olasztelek
1373   Dézsy Dezső Béla VÁc
1374   Fazakas Adel Makfalva
1375   Nagy Enikő Székelyderzs
1376   Tatár Orsolya Gyimesközéplok
1377   Gurcsány Ferenc Budapest
1378   Baroti Hunor Ciumani(gyergyocsomafalva)
1379   Kelemen Róbert Kézdikővár
1380   Biro Stefan Oradea
1381   Bolla Gyula Törökbálint/csonka Magyarország
1382   Benkő Béla Barót
1383   Szántó Sándor Dunavarsány
1384   Bagoly György Tihamér Csikszereda
1385   Balint Attila Sandor Marosvasarhely
1386   Trungelné Csige Erzsébet Debreccen
1387   Kolozsvari Borbala Tusnad
1388   Fazakas Aliz Makfalva
1389   Dr Salamon Lászlóné Zalaegerszeg
1390   Kelemen Róbert Kézdikővár
1391   Pescaru Marika Csikszereda
1392   Tar Maria-kincsoke Makfalva
1393   Kelemen Iren Sepsiszentgyorgy
1394   Bencze Attila Debrecen
1395   Balogh Béla Nürnberg
1396   Lokodi János Debrecen
1397   Olah Gabor Komló
1398   Lőrincz József Székelyudvarhely
1399   Fazakas Gyongyver Makfalva
1400   Dézsy Éva VÁc
1401   Kolumbán Imre Loránd Barót
1402   Kislaki Sándor Nyárádszereda
1403   Nagy Botond-zsolt Marosvásárhely
1404   Nagy Szabolcs Adam Csikszereda
1405   Kelemen Iren Sepsiszentgyorgy
1406   Kiss Ibolya Marosszentgyörgy
1407   Liteczky Erzsebet Marosvasarhely
1408   Éltes Zoltán Imre Nagytusnád
1409   Papp Imre Budapest
1410   Kiss Lehel Szamosújvár
1411   Kislaki Irma Nzárádszereda
1412   Bartos Márta Gyimesközéplok
1413   Kozma Sándor Borszék
1414   Csiki Erzsebet Gyergyócsomafalva
1415   Juhász Rozália Budapest
1416   Gergely Attila Fenyed
1417   Bede Reka Nagyszeben
1418   Turos Rita Marosvasarhely
1419   Csedő László Csíkszereda
1420   Kovács Gyula Debrecen
1421   Tankó Angéla Kaplony
1422   Kiss József Székelykeresztúr
1423   Bartos Márta Gyimesközéplok
1424   Juhász Olivér János Budapest
1425   Csiby Gyöngyvér Csíkszereda
1426   Somlai Annamária Sepsiszentgyörgy
1427   Pardi Ibolya Vamospercs
1428   Mosó Benjámin Tótkomlós
1429   Kiss Mélea-enikő Szamosújvár
1430   Simon Attila Gyimesfelsolok
1431   Moldován György Antal Budapest
1432   Somlai Annamária Sepsiszentgyörgy
1433   Farcas Balogh Piroska Nagyvarad
1434   Kislaki Sándorka Nyárádszereda
1435   Orbán István Kolozsvár
1436   Kelemen Éva Budapest
1437   Dukai György Budapest
1438   Somlai Zoltán Sepsiszentgyörgy
1439   Leidecker József Budapest
1440   Tódor Lászlo Csikdánfalva
1441   Somlai Zoltán Sepsiszentgyörgy
1442   Bolla Krisztina Törökbálint
1443   Weisz Maria Budapest
1444   Salak Attila Cegőtelke
1445   Szilágyi István Hévízgyörk
1446   Grezsa István Dr Hódmezővásárhely
1447   Csizmadia Anna Budapest
1448   Kamhal István Győr
1449   Váncsa Attila Sepsiszentgyörgy
1450   Incze Ádám-zsolt Sepsiszentgyörgy
1451   Bedő Bedő Zoltán Sepsiszentgyörgy
1452   Szilágyi Marika Hévízgyörk
1453   Tóth Anikó Budapest
1454   Kővári Gyöngyi Krisztina Nyíregyháza
1455   Szekeres Szabolcs Sándor Monor
1456   Szigeti Zsolt Orosháza
1457   Lukacs Attila Székelyudvarhely
1458   Szabó Éva Sepsiszentgyörgy
1459   Roth Jozsef Nagybanya
1460   Bálint Árpád Székelyudvarhely
1461   Galfi Ferenc Etéd
1462   Szekeres Krisztina Monor
1463   Halasz Gyongyi Nagyvarad
1464   Dobre Lehel Sepsiszentgyörgy
1465   Bálint Mária Szentdemeter
1466   Nagy Gizella Debrecen
1467   Lado Zoltan Ajnad
1468   Barna Ákos Gödöllő
1469   Donkóné Simon Judit Érd
1470   Bálint Zóltán Székelyudvarhely
1471   Nagy Gizella
1472   Szabó Miklós Marosvásárhely
1473   Szocs Iren Szekelyudvarhely
1474   Ababi Annamária Nagyvárad
1475   Szabó Károly Marosvásárhely
1476   Lukacs Ildiko
1477   Papp István Debrecen
1478   Balázs Melinda Székelykeresztúr
1479   Dr. Varga Levente Székesfehérvár
1480   Kriston Edit Törökszentmiklós
1481   Fazekas Laszlo Totkomlos
1482   Dr.nagy Árpád Kokad
1483   Badacsonyi Lajos Teskánd
1484   Kovacs Jozsef Sepsiszentgyorgy
1485   György-mózes Árpád Érd
1486   Török Alajos Csíkszentdomokos
1487   Gászpor Bernadett Sepsiszentgyörgy
1488   Vincze Sándor Szilágysomlyó
1489   Lepedus Erzsébet Mikóújfalu
1490   Boldizsár Boldizsár Zsolt Ajka
1491   Badacsonyi Lajosné Teskánd
1492   Bajkó Zoltán Csíkszereda
1493   Fekete Jolan Nagykaroly
1494   Kedves Mónika Csíkszereda
1495   Ladó Timea Gyimesfelsőlok
1496   Fodor Roland Érsekújvár Szlovákia
1497   Bányai István Érsemjén
1498   Gyalog Péter Budapest
1499   Fodor Gabriella Csíkszereda
1500   Balazs Gyöngyi Szekelyudvarhely
1501   Kaleha Zsolt Budapest
1502   Sükösd Annamária Csíkszereda
1503   Fodor Roland Érsekújvár
1504   Herman Eva Marosvasarhely
1505   Szabo Ferenc Akos
1506   Bágyi Irén Szentábrahám
1507   Oszkó Ferenc Szekszárd
1508   Jáni Jakab Csíkszereda
1509   Balazs Gyöngyi Szekelyudvarhely
1510   Gémes Tamás Csiklázárfalva
1511   Szabó Mónika Csíkszereda
1512   Herman Janos Marosvasarhely
1513   László István Csíkszereda
1514   Adorjáni Imre Angers-franciaország
1515   Kémenes Hajnal Marosvásárhely
1516   Szakács Renáta Csíkszereda
1517   Nagy Botond Szentendre
1518   Veress Dávid Csikszereda
1519   Vass Balázs Székelyudvarhely
1520   Mar Barna Madrid
1521   Verzár Csongor-garabet Marosvásárhely
1522   Krajnik Wanda Budapest
1523   Edelmann Adamne Mohacs
1524   Blága Aba Illzefalva
1525   Kilyén Ilka Marosvásárhely
1526   Molnár László Marosvásárhely
1527   Gagyi Dénes Székelykeresztúr
1528   Szabados Ágnes Szilasliget
1529   Donkó-rácz Katalin Budapest
1530   Demeter Márta Marosvásárhely
1531   Ifj.gagyi Dénes Székelykeresztúr
1532   Szepesi Alíz Debrecen
1533   Nagy Tünde Berettyóújfalu
1534   Domokos Zoltán Szajol
1535   Damian M. Richard Budapest
1536   Maksa Hun Balázs Kecskemét
1537   D.nagy Károly Arad
1538   Kovács Ferenc Budapest
1539   Magyari Sandor Nagyvarad
1540   Szabados András Szilasliget
1541   Bandár József Szováta
1542   Ferencz László Gyál
1543   Salat Géza Marosvásárhely
1544   Bustya Sándor Marosvásárhely
1545   Donkó Loránd Budapest
1546   Jagos István Róbert Szeged
1547   Sipos Anikó Budapest
1548   Kovach Norbert Nagyszőlős
1549   Olah Krisztian-csaba Nagyszalonta
1550   Péter Sz. Lajos Budapest
1551   Nagy Attila Budapest
1552   Kulcsár R. Levente Egrestő
1553   Tóth István Szilasliget
1554   Nagy Éva-henrietta Marosvásárhely
1555   László Sándor Koronka
1556   Sipos Anikó Budapest
1557   Szabó Zsolt Sepsiszentgyörgy
1558   Holovecz Imre Cegléd
1559   Tóth Istvánné Szilasliget
1560   Gábor Botond Kézdikővár
1561   Makkai Gyorgy Gyulakuta
1562   Bertalan Zoltan Szekelyudvarhely
1563   Petrás Marianna Debrecen
1564   Dobai Janos Szekelydobo
1565   Adorjáni Anna Budapest
1566   Bai Dávid Nagyrábé
1567   Márton Zsolt Krisztián Bátonyterenye
1568   Kiss Endre József Sárospatak
1569   Szőke Géza Sepsiszentgyörgy
1570   Kulcsár R. Lilla Egrestő
1571   Brédl Félixné Szilasliget
1572   Magyari Agnes Nagyvarad
1573   Gábor Botond Kézdikővár
1574   Kovacs Judit Nagyszalonta
1575   Bern Beáta Balf
1576   Benedek Kinga Budapest
1577   Nagy József Csikcsicsó
1578   Adorjáni Anna Budapest
1579   Fülöp Imre Győrújbarát
1580   Prekrit Judit Székesfehérvár
1581   Szőke Juluana Sepsiszentgyörgy
1582   Tamás Ignác Mogyoród
1583   Molnar Jozsef Erdoszentgyorgy
1584   Gagyi Biró Katalin Székelykeresztúr
1585   Nagy Júlia Arad
1586   Somogyi Sámuel Ábrahámhegy
1587   Hajnal Attila Ditro
1588   Ilyés Beatrix Székelyudvarhely
1589   Szalisznyó Pál Százhalombatta
1590   Kakucs Béla Csiksomlyó
1591   Juhász Zsófia Veszprém
1592   Jovanovich Simona Temesvar
1593   Ilyés Beatrix Székelyudvarhely
1594   Fazekas Maria Marosszentgyorgy
1595   Révész Mihály Medgyesegyháza
1596   Prekrit Judit Székesfehérvár
1597   Csáki László Erdély-nagyvárad
1598   Sánta Judit Csikszereda
1599   Hajnal Attila Ditro
1600   Kolumbán Sándor Székelyudvarhely
1601   Tóth Is Sopron
1602   Szarka Margit Debrecen
1603   Dániel László Romonya
1604   Incze Levente Kisbacon
1605   Szalisznyóné Takács Éva Százhalombatta
1606   Kovács Szabolcs Bánffyhunyad
1607   Szebeni Levente Hegyközszáldobágy
1608   Sánta Judit Csíkszereda
1609   Pál Margit Székelyudvarhely
1610   László Attila Székelyudvarhely
1611   Ponó László Svéd0rszág
1612   Ilyés Dorottya Székelyudvarhely
1613   Péter Attila Marseille
1614   Gagyi Rozália Alsóboldogfalva
1615   Szebeni Szabolcs Nagyvárad
1616   Demeter István Székelyudvarhely
1617   Papp Gyula Jászboldogháza
1618   Kali Margit Marosvásárhely
1619   Nagy Éva Székesfehérvár
1620   Szegedi Csaba Vásárosnamény
1621   Szebeni Sándor Hegyközszáldobágy
1622   Szalisznyó Bernadett Százhalombatta
1623   Szebeni Katalin Hegyközszáldobágy
1624   Demeter András Sepsiszentgyörgy
1625   Bogdán György Regensburg
1626   Déryné Lyáskó Zsuzsanna Budapest
1627   Csendes Tibor Sárbogárd
1628   Butnariu Coca Arad
1629   Rapo Istvan Sepsiszentgyorgy
1630   Nagy Éva Székesfehérvár
1631   Beringer Dávid Budapest
1632   Tamucza Edith
1633   Pop Eva Krefeld
1634   Vidéki Eszter Szabadszállás
1635   Chepkó Attila Pilis
1636   Zsóri Zoltán Battonya
1637   Karsai László Debrecen
1638   Nagy Monika Ausztria
1639   Kiss Sándor Debrecen
1640   Mendre Judit Etyek
1641   Szőcs Csongor Kézdivásárhely
1642   Kristó Kinga Sepsiszentgyörgy
1643   Megyeri Ferenc Nagyvarad
1644   Varga Emese Katalin Nekézseny
1645   Veres-kupán Enikő Szatmárnémeti
1646   Orosz Kinga Marosszentgyörgy
1647   Székely Péter Budapest
1648   Rothmayer Ferenc Etyek
1649   Pál Melinda Székelyudvarhely
1650   Zsuzsa Benkőné Kardos Zsuzsa Püspökladány
1651   Tamás Edit Mogyoród
1652   Veres-kupán Hunor Szatmárnémeti
1653   Nagy Péter Debrecen
1654   Kali Ellák Marosvásárhely
1655   Hegedüs Andrea Budapest
1656   Fazekas Maria Marosszentgyorgy
1657   Veres-kupán Emese Szatmárnémeti
1658   György Pál Marosszentkirály
1659   Nemeth Joseph Florida,usa
1660   Pop Sandor Krefeld
1661   Id. Nagy Istvan Ausztria
1662   Csengeri Loránd Budapest
1663   Orosz György Péter Marosszentgyörgy
1664   Székely Péter Budapest
1665   Felde László Budapest
1666   György - Rózsa Sándor Budapest
1667   Szegedi Csabáné Vásárosnamény
1668   Kárpáti Vilmos 2315 Szigethalom,dunasziget U.61/2
1669   Pulugor Janos Jönköping
1670   Jakab Hunor Székelyudvarhely
1671   Kiss Szilárd Szováta
1672   Somogyi Kitti Bátaszék
1673   Kupán Elek Szatmárnémeti
1674   Tókos Bernadette Székelyudvarhely
1675   Kupán Erzsébet Szatmárnémeti
1676   Nagy Szabolcs PÖnning
1677   GyÖrgy ErzsÉbet Marosszentkirály
1678   Szántó Emőke Marosludas
1679   Latkóczy Katalin Budapest
1680   Zörgő László Székelyudvarhely
1681   Dr. Latkóczy Ottó Budapest
1682   Péter Szilamér Bogárfalva
1683   Ferenczi Katalin Szekelyudvarhely
1684   Szántó Ferencz József Marosludas
1685   Bokor Balázs Debrecen
1686   Ilyés Erzsébet Székelyudvarhely
1687   Dr. Fazekas Özséb Gyula
1688   Jovanovich Simona Temesvar
1689   Dr.wicke Janos Stuttgart
1690   Puskás Anita Gyergyócsomafalva
1691   Kulcsár Botond Hunor Székelyboós
1692   Ilyés Imre Székelyudvarhely
1693   Sütő Alpár Marosvásárhely
1694   Abos Monika Kanada
1695   Dr. Latkóczyné Antal Katalin Budapest-tusnádfürdő
1696   Mihály Lóránt Székelyudvarhely
1697   Vincze Anikó Kecskemét
1698   Koncz Árpád Dorog
1699   Torok Kund Csikszereda
1700   Rózsa Norbert Budapest
1701   Lukacs Lehel Egyesult Kiralysag
1702   Rigó György Arad
1703   Tódor Barna László Kovászna
1704   Szondi György Kolozsvár
1705   Visnyei Eva Lugos
1706   Torok Reka Csikszereda
1707   Karda Judit Csíkdánfalva
1708   Moldovan Zita Marosvásárhely
1709   Lőke Károly Michigan
1710   Moldovan László Marosvásárhely
1711   Karda Zsolt Tibor Csíkdánfalva
1712   Ócsai Bence Nagytarcsa
1713   Péter András Budapest
1714   Páll Zsuzsanna Győr
1715   Mokos Robert Nyitrageszte
1716   Tordai Csaba Kézdivásárhely
1717   Balogh Irma Rigmány
1718   Pánczél Tibor Marosvásárhely
1719   Balint Csongor Attila Szekelyudvarhely
1720   Gagyi Rozália Székelykeresztúr
1721   Nyéki Jozefa Komló
1722   Tóth Borbála Budapest
1723   Abos Tamas Woodstock
1724   Miklós Gábor Székelykeresztúr
1725   Szalóky Diána Pápa
1726   Abos Zsolt Woodstock
1727   Szabó Antal Győr
1728   Csernák Pál Balatonkenese
1729   Nagy Hunor Marosvasarhely
1730   Birgiser Andrea Nagybánya
1731   Madurkay József Nagyszombat
1732   Szabó Margareta Arad
1733   Abos Vilmos Kanada
1734   Laszlo Istvan Barot
1735   Bagdi Tímea Budaörs
1736   Tóth István Budapest
1737   Bendl Zsuzsa Győr
1738   Gergely Dániel Zselíz
1739   Nagy Lajos Székesfehérvár
1740   Fekete Adrienn Szeged
1741   Világi Veronika Felbár
1742   Füstös András Csurgó
1743   Tamás Gábor Stockholm
1744   Kiss Dénes Marosvásárhely
1745   Fabian Miklos Csikszereda
1746   Sándor György Nagygalambfalva
1747   Rózsa Balázs Kézdivásárhely
1748   Fejér Szilárd Gyergyóalfalu
1749   Kakasi Dávid Budapest
1750   Csernák Panka Budaörs
1751   Csibi László Gyergyoditró
1752   Horváth Ildikó Marosvásárhely
1753   Demeter Szilárd Eger
1754   Szeredai Orsolya Marosvasarhely
1755   Roth Melinda Csikszereda
1756   Keresztes Zsolt Marosvasarhely
1757   Nagy Levente Maroshévíz
1758   Fulop Arpad Gyergyoszentmiklos
1759   Balogh Irma Rigmány
1760   Perlaki Zsuzsanna 2200 Monor Völgykút U 22
1761   Tófalvy Éva Ildikó Budapest
1762   Szabó Gyula László Telekfalva
1763   Nagy Imola Marosvasarhely
1764   Jósvai Róbert Eger
1765   Pozsony Alpár Marosvásárhely
1766   Fulop Eva Ausztralia
1767   Harai Éva Zabola
1768   Bendl Tamás Győr
1769   Kníchal Oldrich Budapest
1770   Dull Enikő Sepsiszentgyörgy
1771   György Erzsébet Szilágysomlyó
1772   Szabo Zsuzsanna Ausztralia
1773   Keresztes Imola Nagybacon
1774   Kovalik Ágnes Budapest
1775   Benke László Dánszentmiklós
1776   Dimény András Gödöllő
1777   Petres Dorottya Németország
1778   Kinda Rozália Gyergyószentmiklós
1779   Szabó Emma Telekfalva
1780   Pop Julia Marosvasarhely
1781   Takács Karolina Csorna
1782   Ilyés Lőrinc Gyergyószentmiklós
1783   Lovag László Kaposvár
1784   György István-ferenc Budapest
1785   Kiss Éva Szeged
1786   Kozma István Barna Budapest
1787   Ilyés Kincső Gyergszentmiklós
1788   Angi Edith Ditró
1789   Kiss Erik Tivadar 9083 Écs
1790   Denk-bogdán Erika Regensburg
1791   Benedek Monika Sepsisentgyorgy
1792   Soos Gyozo Szilagysomlyo
1793   Gyorgy Hunor Gyergyoditro
1794   Inhaizer Gyula Gyirmót
1795   Nagy Gabor Los Angeles, Usa
1796   Petres Dorottya Németorszag
1797   László Gábor Miskolc
1798   Tóth Gábor Zsolt Marosvásárhely
1799   Tóth István Sopron
1800   GyÖrgy Ferenc SzilÁgysomlyÓ
1801   Ferencz Róbert Sepsiszentgyörgy
1802   Puskás József Szatmárnémeti
1803   Dr.bordy Janos San Francisco, Usa
1804   Zakariás Antal Kézdivásárhely
1805   Szabó Anita Telekfalva
1806   Tahi-tóth Gábor Diósd
1807   Farkas Elek Sarpatak
1808   Horváth Kovács Ádám Marosvásárhely
1809   Gerber Erika Los Angeles, Usa
1810   Sprentz Pál Németország
1811   Gerber Daisy Los Angeles, Usa
1812   Czine Attila Magyar Regen
1813   Szabó Dániel Telekfalva
1814   Héjja Attila Géza Marosvásárhely
1815   György Gábor Alsóboldogfalva
1816   Kulcsár István Kézdivásárhely
1817   Dull Noémi Kinga Sepsiszentgyörgy
1818   Hegyi Gabriella Marosvásárhely
1819   Réti Szabolcs Marosvásárhely
1820   Gerber Bence Castro Valley, Usa
1821   György Irma Alsóboldogfalva
1822   György Levente Budapest
1823   Szőke István Nyírbéltek
1824   Hoszpodar Zoltan Castro Valley, Usa
1825   Sütő Béla József Vargyas
1826   Pataki Tamás Dicsőszentmárton
1827   Nagy Réka Marosvásárhely
1828   Birta Mária Csikszereda
1829   Varga Tünde Marosvásárhely
1830   Szincsák Gergő Budapest
1831   Kozma István Barna Budapest
1832   Sprentz Dorottya Németország
1833   Bogdan Jozsef Chicago, Usa
1834   Sütő Mária Köpec
1835   Balla Claudiu Sepsiszentgyörgy
1836   Balla László Marosvásárhely,erdély
1837   Hegyi Szabolcs Marosvásárhely
1838   Molnár Attila Ditró
1839   Ferenc Robert Marosszentgyorgy
1840   Korody Gabor Los Angeles, Usa
1841   Kozma Rozalia Sjöbo
1842   Kárai Miklós Püspökladány
1843   Horváth Kovács Loránd Marosvásárhely
1844   Klepa Peter Los Angeles, Usa
1845   Suciu Alexandru Targu Mures
1846   Szappanos Ákos Jászboldogháza
1847   Nagy Sandor Tiszavasvari
1848   Deák Jenő Budapest
1849   Dul Rita Budapest
1850   Szabó Donát Madéfalva
1851   Péter Gábor Sepsiszentgyörgy
1852   Kiss Krisztián Gyöngyössolymos
1853   Nagy Tony Haliewa,hi, Usa
1854   Strausz János Budapest
1855   Kárai Imre Püspökladány
1856   Balogh Dávid Budapest
1857   Eröss Zénó Budapest
1858   Kovács Máté Budapest
1859   Zsigmond Janos Sjöbo
1860   Verestóy Hajnalka Budapest
1861   Horváth Kovács Hajnalka Ágápé Marosvásárhely
1862   Varga Rozália Magyaró
1863   Dul Árvácska Budapest
1864   Lovag László Kaposvár
1865   Kovács Máté Budapest
1866   Tollas József Budapest
1867   Varga Tibor Magyaró
1868   Mezo-palko Istvan Vajdaszentivany
1869   Kovács Noémi Székelyudvarhely
1870   Kovács Melinda-erzsébet Marosvásárhely
1871   Schiemert Gusztáv Krumbach
1872   Bakcsy Boglárka Gyimesközéplok
1873   Varga Andrea Magyaró
1874   Borbás Norbert Budapest
1875   Szabó Erzsike Madéfalva
1876   Székely Mátyás Sepsiszentgyörgy
1877   Török Tamás Imre Szentes
1878   Héjja Attila Géza Marosvásárhely Erdély
1879   Jasko Karoly San Francisco, Usa
1880   Bredán András Budapest
1881   Balázs-kercsó Péter Budapest
1882   Csepan Peter Marosvásárhely
1883   Eröss Zénó Budapest
1884   Bicskei Éva Budapest
1885   Kóczán Norbert Sopron
1886   Zajzon Zoltán Uzon
1887   Eröss Zénó Budapest
1888   Bredán Jolán Budapest
1889   Fazekas Özséb Szilveszter Gyula
1890   Sógor Géza Kányád/ulies
1891   Richter Zsófia Espoo, Finnország
1892   Kovács Noémi Székelyudvarhely
1893   Marics József Pécs
1894   Szakács Zsuzsanna Szatmárnémeti
1895   Czekes Sandor Marosvasarhely
1896   Sáska Antal Marosvásárhely
1897   Fetco Mihaly Szekelyhid
1898   Czimbalmos Attila Szárhegy
1899   Sógor E. Gyöngyi Kányád/ulies
1900   Kelemen Réka Csíkszereda
1901   Tóth Zsolt Debrecen
1902   Balázs-kercsó Bernadette Budapest
1903   Dukai Róbert Magyarsarlós
1904   Benedekfi István Marosvásárhely
1905   Bartha Vivien Marosvásárhely
1906   Gaál István Budapest
1907   Szabó Csaba Csikszereda
1908   Páll Bernadett Marosvásárhely
1909   Simon Edit Marosvásárhely
1910   Bodor Teréz Csíkszereda
1911   Kiss József Marosvásárhely
1912   Szabó Csaba Csikszereda
1913   Oláh József Vecsés
1914   Szász Sándor Marosvasarhely,budapest
1915   Keresztes Györgyi Csíkszereda
1916   Siklódi-sükösd Anna Tímea Marosvásárhely
1917   András Kinga Székelyudvarhely
1918   Gál Szilvia Csíkszereda
1919   Balázs Zoltán Csíkszereda
1920   Nevizánszky Gábor Nyitra
1921   Bleoca Beáta Budapest
1922   Sandor Klara Halmstad
1923   Fosztó Zsolt Agyagfalva
1924   Balogh Zoltán Bábolna
1925   Balázs Kercsó Etelka Vecsés
1926   Petki Zoltán Mikóújfalu
1927   Nagy Anikó Marosvásárhely
1928   Theiss-balázs Levente Budaörs
1929   Csala Dénes Abu Dhabi
1930   Makk László Budapest
1931   Gál Adorján Marosvásárhely
1932   Laszlo Dora Budapest
1933   Petki Zoltán Mikóújfalu
1934   Ferencz Robert Marosvásárhely
1935   Horváth Sándor Marosvásárhely
1936   Marosan Ildiko Marosvasarhely
1937   Gábor Árpád Székelyudvarhely
1938   Lukacs Zoltan Attila Csikszentmarton
1939   László Levente Marosvásárhely
1940   Fosztó Ilona Agyagfalva
1941   Barabás József Ráckeresztúr
1942   Kiss Csaba Marosvásárhely
1943   Szabo Norbert Marosvasarhely
1944   Nagy Edina Marosvásárhely
1945   Fark Tibor Nyírábrány
1946   Gönczi Andrea Marosvásárhely
1947   Bölcskei József Gödöllő
1948   Hering József Budapest
1949   Band László Székesfehérvár
1950   Fábián Péter Korond
1951   Gál Gyöngyvér Zabola
1952   Lukács Botond Marosvásárhely
1953   Czimbalmos László Budapest
1954   Székely Erzsébet Gyergyószentmiklós
1955   Molnár Sándor Hunyadfalva
1956   Donáth Árpád Marosvásárhely
1957   Nagy Norbert Marosvásárhely
1958   Bene Csaba Maroshéviz
1959   Fias Ferenc Győr
1960   Kocsis Gábor Újszász
1961   Benke László Siófok
1962   Trejer Gergő Keszthely
1963   Szombat István Marosvásárhely
1964   Ernyes Gábor Haverhill , Gb
1965   Szőcs Zoltán Kézdivásárhely
1966   Horváth Lajos Gyulaj
1967   Bölcskei József Gödöllő
1968   Megyesi László Százhalombatta
1969   Szederkényi János 1102 Budapest Állomás U. 11
1970   Marin Mihai Tg Mures
1971   Nagy Mária Magdolna Kanada
1972   Nagy Zoltán Nagyvárad
1973   Benke László Siófok
1974   Molnár Csaba Gyergyószentmiklós
1975   Nemes Annamária Marosvásárhely
1976   Balázs Gáborné Pécs
1977   Szász Zsolt Csíkszereda
1978   Molnár Sándor Hunyadfalva
1979   Béres György Marosvásárhely
1980   Snakovszky Árpád Mátészalka
1981   Kisfaludi János Székelykeresztú
1982   Kuruc Karoly Arizona, Usa
1983   Molnár Gabriella Győr
1984   Horváth Ádám Máté Vácszentlászló
1985   Kukucska Zsolt Budaörs
1986   Grekuj Aranka Marosvásárhely
1987   Fibula Edit Csikdanfalva
1988   Fekete László Petőfibánya
1989   Szabó Tibor Miskolc
1990   Dr. Pataki Tamás Szentes
1991   Negulici Beata Marosvasarhely
1992   Dr. Bálint Eunika Székelyudvarhely
1993   Ekart Istvan Budapest
1994   Unger Enikő Marosvásárhely
1995   Pataj Miklós Érd
1996   Kozma Pál Esztergom
1997   Tóth Ákos Budapest
1998   Ulrich Rudolf Zoltán Mezőberény Szarvasi út 23.
1999   Raffay Béla Kistarcsa
2000   Horváth Kálmán Marosvásárhely
2001   Szabó Sándor Kaposvár
2002   Varga Istvan Usa
2003   Varga Bálint Pécel
2004   Nagy Lajos Zsolt Marosvásárhely
2005   Csiki László Gyergyócsomafalva
2006   Rusvai László Brand-erbisdorf
2007   Fenyvesi László Budepest
2008   Fülöp Ildikó Marosvásárhely
2009   Unger Zsombor Marosvásárhely
2010   Vad Zsolt Pécel
2011   Dr.bakk Éva Marosvásárhely
2012   Balog Gábor Budapest
2013   Maros Zoltan Toronto
2014   Varga István 7054-tengelic
2015   Tóth Zoltán Bodajk
2016   Szőke Zoltán Marosvásárhely
2017   Mayer Ferenc Ajka
2018   Keresztes Zoltán Miklósvár
2019   Ulrich Rudolf Zoltánné Mezőberény Szarvasi út 23.
2020   Rusai József Pécs
2021   Gyarmati Miklós Hajdúsámson
2022   Dienes Erzsébet Budapest
2023   Demján Viktor Tata
2024   Szőke Ida Marosvásárhely
2025   Fenyvesi László Budapest
2026   Szalai Ramona Skocia
2027   Szőke Mihány Marosvásárhely
2028   Tóth Dezsőné Ajka
2029   Kocsis János Szeged
2030   Márton Anna Csikszereda
2031   Szőke János Marosvásárhely
2032   Ballabás Mihály Budapest
2033   Demeter Imola Székelyudvarhely
2034   Barkoczy Attila Szeged
2035   Szőke Dávid Marosvásárhely
2036   Balog Barna Zilah
2037   Nemes Laszlo Nagyvarad
2038   Drozdovski Csaba Rochester, Ny, Usa
2039   Gál János Kőszeg
2040   Szopos Hajnal Kecel
2041   Kiss Gyula Tőkől
2042   Dr. Papp Előd Kaposvár
2043   Sorban Csaba Szekelyudvarhely
2044   Gálfi Emőke Marosvásárhely
2045   Nemes-nagy Norbert Marosvásárhely
2046   Radics Tivadar Kecskemét
2047   Nagy Endre Budapest
2048   Vaskó Zoltán Budapest
2049   Nagy Ferenc Úrkút
2050   Varga Tamas Edinburgh Skocia
2051   Hollóssy Tibor István Budapest - Mátyásföld
2052   Székely István Nagyvárad
2053   Kincses László Kaposvár
2054   Puskás Attila Marosvásárhely
2055   Tatai Orsolya Vác
2056   Balogh Barna Marosvásárhely
2057   Drozdovski Csaba Usa
2058   Iván Dávid Balatonszemes
2059   Kovács József Kecskemét
2060   Bölöni Botond Székelyudvarhely
2061   Teleki Stefán Mogyoród
2062   Theiss Balázs Levente Budaörs
2063   Gágos Márton Debrecen
2064   Szopos Hajnal Kecel
2065   Tóth Zoltán Gödöllő
2066   Csaba Feremc Füzesabony
2067   Szalai József Dunaújváros
2068   Kovács Károly Bóly
2069   Kalusi Szabolcs Marosvásárhely
2070   Komocsin Imre Szeged
2071   Fehér Csaba Vác
2072   László Gábor Budapest
2073   Holló Dávid Miskolc
2074   Csereklyei Roland Sydney
2075   Varga Tamás Ausztria
2076   Lénárd Csongor Marosvásárhely
2077   Mészáros András Budapest
2078   Tóth Orsolya Marosvásárhely
2079   Vékony Ferenc Debrecen
2080   Csaki Csaki Attila Arkos
2081   Tóth Zoltánné Gödöllő
2082   Mikolai Bertics Mihály Debrecen
2083   Farkas János Maroslele
2084   Balog Norbert Lánycsók
2085   Vasziszta Tibor Székesfehérvár
2086   Csutak Kálmán Vácrátót
2087   Bernád Zoltán Bátaszék
2088   Urs Helén Marosvásárhely
2089   Pálinkás Tamás Szarvas
2090   Köteles Csilla Marosvásárhely
2091   Zagoni Bela Izrael
2092   Törő Krisztián Harkány
2093   Varga Tamás Ausztria
2094   Igyártó Botond Minneapolis, U.s.a.
2095   Veszprémy László Bernát Budapest
2096   Farkas Melinda Marosvásárhely
2097   Morvai Zsolt Miskolc
2098   Ferenci Lajos Debrecen
2099   Pongracz Attila Egyesult Kiralysag
2100   Bajzát Antal Csaba Újtikos
2101   Nagy Anita Telekgerendás
2102   Morvai Martin Hajós
2103   Székely István Marosvásárhely
2104   Para Olga Sepsiszentgyörgy
2105   Barna Tamás 5000 Szolnok
2106   Amigya Pál Sellye
2107   Albert Csaba Istvan Sepsiszentgyorgy
2108   Gerencsér Tibor Petőfibánya
2109   Kovács Beáta Budapest
2110   Kádár Levente Vaasa, Finnország
2111   Makláry Attila Gyömrő
2112   Sárkány Tamás Marosvásárhely
2113   Tipold Bálint Porva
2114   Varga Zoltan Hevizgyork
2115   Komocsin Imre 6725szeged
2116   Sárkány Orsolya Marosvásárhely
2117   Kádár Ildikó Vaasa, Finnország
2118   Varga Tamásné Ausztria
2119   Fülöp Botond Dezső Eger
2120   Vékony Ferenc Debrecen
2121   Sántha Pál-vilmos Csíkpálfalva
2122   Kubicsek Gyöngyi Budapest
2123   Kortesi Norbert London Nagy Britannia
2124   Farkas Egon Dombóvár
2125   Bálinth Kincső Marosvásárhely
2126   Miklos Eniko Dicsoszentmarton
2127   Albert Zsuzsanna Sepsiszentgyorgy
2128   Jenei Tamás Dunapataj
2129   Tóth Gábor Szada
2130   Morvai Martin Hajós
2131   Tatár Zsolt Kosd
2132   Molnár Tibor Marosvásárhely
2133   Stefák István Pécs
2134   Viczián Botond Budapest
2135   Kopetti Tamás Mosonmagyaróvár
2136   Thaly Krisztián Florentin Cambridge Uk
2137   Csatlós Gunther Attila Marosvásárhely
2138   Czerpán Miklós Nagykanizsa
2139   Szilber Tibor Budapest
2140   Barna Tamás 2745 Kőröstetétlen Dózsa György Utca 19.
2141   Klöczl József Budapest
2142   Kovács István Budapest
2143   Majoros Zoltán Vác
2144   Ladó Miklós Maroshévíz, Toplița
2145   Bagdi Zsolt Budapest
2146   Csiszár Tibor István Tata
2147   Koos Vilmos Las Vegas
2148   Szűcs Péter Hódmezővásárhely
2149   Jakab Miklis Budapest
2150   Stefák István Pécs
2151   Danku Zoltán Ottó Szatmárnémeti
2152   Biro Eniko Csikszereda
2153   Csatlós Carmen Marosvásárhely
2154   Jándi Attila Budapest
2155   Janossy Maria Los Angeles Usa
2156   Márton Anna Csikszereda
2157   Szilvási Vilmos Komárom
2158   Viczián János Budapest
2159   Pál László Toronto
2160   Szántó Lehel Marosvásárhely
2161   Ötvös Ajtony Marosvásárhely
2162   Simon Katalin Emese Gyergyószentmiklós
2163   Szabó Zsolt Marosvásárhely
2164   Kovács Ágnes Budapet
2165   Jáger Oszkár Budapest
2166   Gáspár László Nagyenyed
2167   Szántó Levente Marosvásárhely
2168   Takács Emma Budapest
2169   Kerestély Csaba Székelyudvarhely
2170   Karikás Balázs Csíkszereda
2171   Óbis Zsolt Kálmánd
2172   Páger Anikó Maroslele
2173   Marcus Bella Marosvásárhely
2174   Wanek Ferenc Kolozsvár
2175   Tatár Attila Marosvásárhely
2176   Jakab János Budapest
2177   Pintér Noémi Marosvásárhely
2178   Tóth Miklós Budapest
2179   Péter Zoltán Debrecen
2180   Becságh István Gödöllő
2181   Tóth Attila Zalaegerszeg
2182   Szombathelyi György Budapest
2183   Nagy Brigitta Marosvásárhely
2184   Horváth Lukácsy Ákos Marosvásárhely
2185   Szabó Tamás Győr
2186   Torda Gergely Sifok
2187   Schmidt László Pilisvörösvár
2188   Sereg János Mezőkövesd
2189   Hercegh János Budapest
2190   Barna Tamás 2745 Kőröstetétlen Dózsa György Utca 19.
2191   Horváth Eleonóra Budapest
2192   Nagy Imre Hajdúsámson
2193   Trombitas Attila Manchester
2194   Ghejan Daniel Csaba Marosvasarhely
2195   Sárközi Viktória Pápa
2196   Horváth Béla Miskolc
2197   Decsi Gabor Budapest
2198   Bencze János Dunakeszi
2199   Gyöngyösi Imre Bp
2200   Cserna Endre Ujhartyan
2201   Hesur László Ajak
2202   Nagy Brigitta Marosvásárhely
2203   Frank GÁbor Zangberg
2204   Kovács József Budapest
2205   Farr László Marosvásárhely
2206   Horváth Béla Miskolc
2207   Antal Edit Budapest
2208   Adácsi Zsolt Kecskemét
2209   Pecze Cecília Őrbottyán
2210   Lámpa Borbála Marosvásárhely
2211   Gyöngyösi Imre Bp
2212   Lámpa Áron Marosvásárhely
2213   Székely-szentmiklósi István Szilágycseh
2214   Csatlós Miklós Ferenc Marosvásárhely
2215   Nagy Helén Havadtö
2216   Gyuricza Zsolt Budapest
2217   Strider Tibor Detk
2218   Feldmajer József Hajdúdorog
2219   Tóth Attila Budapest
2220   Dezső Atilla Kolozsvár
2221   Hangai József Csanádpalota Arany J. U.1.
2222   Tóth Alpár Zsolt Marosvásárhely
2223   Óbis Zsolt Kálmánd
2224   Magyar Balázs Budapest
2225   Sebők Mihály Helsinki
2226   Koszta Imre Nagyvarad
2227   Szőke Róbert Marosvásárhely
2228   Potor Gyöngyi Székelyudvarhely
2229   Magdó Néndor Csikszereda
2230   Jánosi Melinda Marosvásárhely
2231   Demeter Mátyás Kemecse
2232   Varga Tímea Katalin Szatmárnémeti
2233   Görög Róbert Attila Marosvásárhely
2234   Rédliné Kovács Andrea Mezőfalva
2235   Köpeczi-bócz Ákos Gyöngyöshalász
2236   Nagy János Szeged
2237   Székely-szentmiklósi Olga Szilágycseh
2238   Magyar Balázs Budapest
2239   Lakatos Zoltán Csíkszereda
2240   Merth Gábor Nagymaros
2241   Samu Ernőné Szolnok
2242   Kodori András Péter Marosvásárhely
2243   Korondi Agnes Shelton
2244   Földvári Prohászka Klára Budapest
2245   Dr. Grezsa Ferenc Hódmezővásárhely
2246   Mátyás Kinga Noémi Sárpatak
2247   Potor Annamária Székelyudvarhely
2248   Ferenczi István István Dunakeszi
2249   Nagy Tímea Marosvásárhely
2250   Huszár Nikoletta Szlovákia
2251   Jobbágy Attila Solymár
2252   Dr. Papp László Debrecen
2253   Antal Istvan Csikszereda
2254   Magyari Mária Marosvásárhely
2255   Ladvenszky Jozsef Budapest
2256   Gulyás Zsolt Püspökladány
2257   Székely Katalin Halásztelek
2258   Samu Ernőné Szolnok
2259   Kovács András Marosvásárhely
2260   Jobbágy Attila Solymár
2261   Szoták Dávid Dániel Nyíregyháza
2262   Kovács Bálint Budapest
2263   Csohány László Göd Jósika U. 28
2264   Kurdi Csaba Budapest
2265   Varga Lajos Kecskemét
2266   Korondi Agnes Shelton Usa
2267   Bay Ágota Nagykároly ( Carei )
2268   Kerner Nándor Palotabozsok
2269   Farkas Levente Szekelyudvarhely
2270   Molnár Attila Csongor Marosvásárhely
2271   Skinti András Tököl
2272   Bakos Attila Budapest
2273   Albert Zsuzsanna Vaasa
2274   Vígh Gábor Tiszaújváros
2275   Birton Lorand Marosvásárhely
2276   Jánosi Melinda Marosvásárhely
2277   Hetényi Katalin Kecskemét
2278   Koncz Róbert Marosvásárhely
2279   Kurdi Csabáné Budapest
2280   Koncz Orsolya Marosvásárhely
2281   Werdenich Ádám Illésháza
2282   Pásztori-kupán István G. Marosvásárhely
2283   Medve Cintia Szatmarnemeti
2284   Baksa Zsoltné Budakalász
2285   Deák János Halmstad
2286   Szász László Marosvásárhely
2287   Varga Attila Gyergyoszentmiklos
2288   Didici Ildiko Temesvar
2289   Dobos Ágota Náznánfalva
2290   Tóth Győző (kedvescimbora) Kaposvár
2291   Nyulasi Erik Siklós
2292   Pásztori-kupán Mária Marosvásárhely
2293   Szabó Hajnalka Szatmárnémeti
2294   Dr. Pappné Dalanics Gabriella Debrecen
2295   Horvath Karoly Kelowna
2296   Méhész Róbert Budapest
2297   Nádas Zoltán Nagymágocs
2298   Daroczi Melinda Budapest
2299   Miklós- Szabolcs István Marosvásárhely
2300   Molnár Zoltán Sepsiszentgyörgy
2301   Weinert Zsolt Siklós
2302   Bartos Ambrus Mány
2303   Ferencz Alpár Göd
2304   Deák János Halmstad
2305   Oláh Anna Szatmárnémeti
2306   Mátyás Borbála Marosvásárhely
2307   Bíró Anett Szeged
2308   Dr. Kármán Noémi Budapest
2309   Dobos Ruben Marosvásárhely
2310   Székely Enikő Sepsiszentgyörgy
2311   Gerlei Iván Eger
2312   Kovács Imre Csíkszereda
2313   Bone Csaba Szilágy-kraszna
2314   Nádas Jánosné Nagymágocs
2315   Szikszai Klára Marosvásárhely
2316   Ilyés Orsolya Székelyudvarhely
2317   Kozma Lajos Gyergyóújfalu
2318   Baksa Zsoltné Budakalász
2319   Bereczky Sándor Debrecen
2320   TÓth Lehel Temesvár
2321   Nádas János Nagymágocs
2322   Dr. Kármán Csilla Budapest
2323   Csepregi András Telekgerendás
2324   Fekete Klára Kolozsvár, Cluj Napoca
2325   Kenessei Gábr Üröm
2326   Szecsődi Barna Székelyudvarhely
2327   Szentes-biró Ferenc Mindszent
2328   Plézer István Mezőfalva
2329   Bottlik Sándor Pécs
2330   Kucsera Tamás Marosvásárhely
2331   Andre Gyula Zoltan Australia
2332   Vincze Viktor Kanada
2333   Lakatos Péter Eger
2334   Ligeti György Mohács
2335   Pal Zoltan Csaba Binningen / Svajc
2336   Dr. Albu Andras Houston, Texas, Usa
2337   Németh Tamás Kápolnásnyék
2338   Kozma Lajos Gyergyóújfalu
2339   Birton Lorand Marosvásárhely
2340   Fehér Margaréta Marosvásárhely
2341   Berencsi Bence Tiszakarád
2342   Domokos Péter Csanádapáca
2343   Szalai Balázs Budapest
2344   Kovács Annamária Marosvásárhely
2345   Battha Márk Budapest
2346   Jánosi Pál Marosvásárhely
2347   Bognár Gábor Kaposvár
2348   Horvai Zsuzsanna Mohács
2349   Molnár Zoltán Doboz
2350   Albu Iren Housto, Texas, Usa
2351   TÖkes Erzsebet Marosvasarhely
2352   Magyari Tímea Marosvásárhely
2353   Nyikes Nikoletta Mezőkövesd
2354   Vass Lóránt Sepsiszentgyörgy
2355   Sashalmi Tibor Debrecen
2356   Vincze Margit Toronto
2357   Plugor Arpad Marosvasarhely
2358   Cseh Melinda Marosvásárhely
2359   Gyorgyjakab Caba Sepsiszentgyorgy
2360   Hajdu Gábor Pilisszántó
2361   Becker András Southampton, Uk
2362   Lovász Szabolcs Marosvásárhely
2363   Farkas Zoltán Makó
2364   Andre Stefania Australia
2365   Borbély József Csíkszereda
2366   Szép Borbála Marosvásárhely
2367   Hornyák Zoltán Alsóberecki
2368   Hídvégi Árpád Detk(magyarország)
2369   Rákóczi Gábor Dunaszerdahely
2370   Balázs Attila László Sülysáp
2371   Buzás Ernő Székelyudvarhely
2372   Kerekes Olga Budapest
2373   Mihály Mária Ibolya Marosvásárhely
2374   Gyenge Károly Budapest
2375   Tündik Tamás Nyíregyháza
2376   Golenyák Csaba Mezőzombor
2377   Madaras Melinda Marosvásárhely
2378   Orbán Imre Csíkszereda
2379   Orosz Csaba Gyergyoszentmiklos
2380   Petuker Csilla Marosvásárhely
2381   Fekete László Budapest
2382   Bányai Annamária Nyírbátor
2383   Balázs Etele Tápiósüly
2384   Huszar Josef Karlsruhe
2385   Gorea Ágnes Marosvásárhely
2386   Ghemes János Svédország
2387   Biró Zsuzsanna Marosvásárhely
2388   Mózes József Budapesr
2389   Golenyákné Szabó Tamara Mezőzombor
2390   Molnár József Attila Bécs
2391   Bognár Gábor Budapest
2392   Boruzs András Püspökladány
2393   Erdődi Tamás Kóny
2394   Gajdos Istvan Szendro
2395   Nagy Lászlóné Miskolc
2396   Bakk- Dávid László- Zoltán Kézdivásárhely
2397   Simon Alpar Gyergyoszentmiklos
2398   Illényi Gáborné Budapest
2399   Szegedi Csilla Györgyi Marosvásárhely
2400   Kispál István Mezőkövesd
2401   Fogarasi Balazs Szatmarnemeti
2402   Jakab Ferenc Budapest
2403   Turi András Balavására
2404   Zsembery István Szeged
2405   Bíró István Etes
2406   Bartha Andrea Krisztina Bánffyhunyad
2407   Szasz Szabolcs Marosvasarhely
2408   Huszar József Zalaszentbalazs
2409   Győri János Debrecen
2410   Takacs Judit Marosvasarhely
2411   Jakab Ferenc Budapest
2412   Dénes Henrietta Marosvásárhely
2413   Lengyel Alexandra Mátészalka
2414   Kocsis Réka Marosvásárhely
2415   Bartis Zoltán Marosvásárhely
2416   Peter Maria Marosvasarhely
2417   Kelemen Barna Károly Budapest
2418   Sipos László Miskolc
2419   Györki Éva Marosvásárhely
2420   Varró Iván Budapest
2421   Kovács Sándor Biatorbágy
2422   Mihály László Szentegyháza
2423   Magyar Ferenc Budapest
2424   Lengyel Alexandra Mátészalka
2425   Finna Eszter Marosvásárhely
2426   Kálosi Péter Komárom (szlovákia)
2427   Albu Ildikó Marosvásárhely
2428   Tarján Ernő Budaörs
2429   Szverle Ilona Kaposvár
2430   Kispál István Mezőkövesd
2431   Kis Abigél Marosvásárhely
2432   Méhész Sándor Budapest
2433   Galamb János Tamás Alsónemesapáti
2434   Végh Andrea Vanda Marosvásárhely
2435   Szolga Csilla Magyarlapad
2436   Kolozsvári Ottó Kolozsvár, Cluj
2437   B.tÓth ÁrpÁd Chippenham
2438   Méhész Sándorné Budapest
2439   Illyes Laszlo Csikszereda
2440   Szép Bíborka Tata
2441   Balogh Botond Norbert Szatmarnemeti
2442   Deákné Bobok Katalin Tokaj
2443   Nyitrai Nándor Túrkeve
2444   Darabont Gyorgy Atlanta Usa
2445   Kapcár Ferenc Miskolc
2446   Ferencz Ferencz Lukács Csikcsomortán
2447   András Tünde Marosvásárhely
2448   Fekete Maria Sepsiszentgyorgy
2449   Barcza Andras Dublin
2450   Szitás Imre Hernádszurdok
2451   Méhész Gábor Budapest
2452   Moldovan George Ștefan Marosvasarhely
2453   Veres Brigitta Marosvásárhely
2454   Balogh Ilona Budapest
2455   Fazakas Ferenc Debrecen
2456   Togay Jónás Budapest
2457   Csabai István Norbert Kiskőrös
2458   Zimon András Budakeszi
2459   Szabó Attila Szentendre
2460   Kapcár Ferenc Miskolc
2461   Ferencz László Magyarbikal
2462   Horváth Balázs Győr
2463   Zsigmond Balázs Hódmezővásárhely
2464   Demeter Hajnal Marosvásárhely
2465   Tóth György Budapest
2466   Prozlik Csaba OroshÁza
2467   Fülöp Ildikó Gabriella Székelyudvarhely
2468   Kádár György Vaasa Suomi
2469   Sándor Erzsébet Marosvásárhely
2470   Deák Árpád Tokaj
2471   Jonás Edina Uk
2472   Fazakas Árpád Magyarország
2473   Czuczor Jozsef Nagy Britania
2474   Illyes Laszlo Csikszereda
2475   Kálai Edina Marosvásárhely
2476   Moldován Mária Marosvásárhely
2477   Demény István Ausztria
2478   Tóth Zoltán Békéscsaba
2479   Farkas András Csongrád/szeged
2480   András Edina Marosvásárhely
2481   Kovács Mária Csanádpalota Arany J. U.1.
2482   Rozsnyai László Kolozsvár
2483   Somodi Endre Budapest
2484   Halász Zoltán Lévárt
2485   Lengyel Attila Budapest
2486   Sashalmi Tamás Sándorfalva
2487   Lupa János Szigethalom
2488   Jamak Ármin Budapest
2489   T.tóth János Szigetszentmiklós
2490   Büte Beáta Börvely
2491   Renczes Péter Felsőszeli (felvidék)
2492   Fülöp Mária Székelyudvarhely
2493   Oláh Szabolcs Apáca
2494   Zsamba Tibor Budapest
2495   Kővári Miklós Miskolc
2496   Zima Istvánné Budapest
2497   Mihály Alpár Uzon
2498   Bíró Rózsa Sepsiszentgyörgy
2499   Fülöp Kálmán Székelyudvarhely
2500   Tóth Róbert Budapest
2501   Kökény Róbert Csongrád
2502   Székely Paula Erdőszentgyörgy
2503   Szatmári Kinga Erdőszentgyörgy
2504   Ezres Diána Győr
2505   Szőcs Tímea - Rta Csíkszereda
2506   Zima Judit Budapest
2507   Illyes Laszlo Csikszereda
2508   Tordai Tünde Gyulakuta
2509   Szőnyi Izabella Tiszaújváros
2510   Ilyes Szabolcs Gyergyotekeropatak
2511   Galambfalvi Evelin Marosvásárhely
2512   Dr.bíró István Sepsiszentgyögy
2513   Podina Dávid Budapest
2514   Bardocz Péter Csíkszereda
2515   Demény István Ausztria
2516   Tóth Erzsébet Dunaszerdahely
2517   Molnár István Miskolc
2518   Vass József Üllés
2519   Iszlai Beata Uk
2520   Szilágyi Ödön Csomafalva
2521   Sashalmi Tibor Debrecen
2522   Tóth Zoltn Abony
2523   Tasy Mihály Rákóczifalva
2524   Rusvai Simone Brand-erbisdorf
2525   Münzlinger Zoltán György Marosvásárhely
2526   Albu Bela Essex Fells, N.j., Usa
2527   Menyhei Ferenc Mohács
2528   Mesterházy Árpád Vácduka
2529   André Szabolcs Jászárokszállás
2530   Simon Lajosné Mezőkövesd
2531   Szécsi Szilárd Baja
2532   Rideg István Sándorfalva
2533   Albert Gaspar Kolozsvar
2534   Orbán Péter Bad Mergentheim
2535   Tasy Mihály Rákóczifalva
2536   Vass László Üllés
2537   Szepsi-szűcs Róbert Debrecen
2538   Kovács Tibor Karcag
2539   Kvarda Dániel Veresegyház
2540   EÖtvÖs Gizella Nadap
2541   Csonka Helga Marosvásárhely
2542   Sinkó Réka Katalin Sándorfalva
2543   Molnár Jolán Miskolc
2544   Erős Gábor Esztergom
2545   Molnár Istvánné Miskolc
2546   Moga Kriszta Marosvasarhely
2547   Balogh Botond Norbert Szatmarnemeti
2548   Takács Dániel Zalaegerszeg
2549   Kemechey Arnold Tahitótfalu
2550   Mesterházy Árpádné Vácduka
2551   Fabian Adrienne Marosvasarhely
2552   Dr. Szendrei Eszter Debrecen
2553   Biró Éva Zeteváralja
2554   Fürj Lászlóné Miskolc
2555   Tóth György Budapest
2556   Urban Izabella Marosvásárhely
2557   Kiss József Jocó Bácsi Marosvásárhely
2558   Lucza Gergely Szokolya
2559   Boda Attila Budapest
2560   Bandi Szidonia Nagy-britannia
2561   Székely Sarolta Marosvásárhely
2562   Balogh Botond Norbert Szatmarnemeti
2563   Nagy Róbert Kalocsa
2564   Novák Csaba Budapest
2565   Péter Edit Székelyudvarhely
2566   György Blanka Marosvásárhely
2567   Király Veronika Csomafalva
2568   Nagy Mária Eger
2569   Gyebnár Norbert Budapest
2570   Bandi Szidonia Nagy-britannia
2571   Vojtek László Letkés
2572   Bányai Attila Kolozsvár
2573   Patai Péter Budapest
2574   Szabadai Mihaly Arad
2575   Szilágyi Levente Gyergyócsomafalva
2576   Debreceni Gábor Magyarország
2577   Kis Zoltán Szatmárnémeti
2578   Nagy Legrádi Panna Marosvásárhely
2579   Tóth György Budapest
2580   Blizik Anitta Margitta
2581   Boda Attiláné Budapest
2582   Fülöp Emma Renáta Marosvásárhely
2583   Balogh Ilonka Szatmarnemeti
2584   Barna Péter Fehérgyarmat
2585   Molnár Katalin Miskolc
2586   Orosz Béla Ártánd
2587   Tatár Blanka Marosvásárhely
2588   Szabo Attila Marosvasarhely
2589   Vasvári László Felsőzsolca
2590   Stoia Lorand Krisztian Anglia
2591   Birman Erika Anna Maroshévíz
2592   Boda Henrietta Budapest
2593   Takács Botond Marosvásárhely
2594   Bohner Roland Hajós
2595   Donogán Péter Kolozsvár
2596   Hermann Judit Canada
2597   Kisfalusi Ilona Viszló
2598   Szélyes Dániel Marosvásárhely
2599   Ambrus Alpár Gyergyócsomafalva
2600   Palló Ottó Halásztelek
2601   Spáda Ildikó Svédország
2602   Lészai Pálma Marosvásárhely
2603   Csernus Janosne Kecskemet
2604   Kazinczy Zoltan Ujvidek
2605   Szabo Zsuzsanna Marosvasarhely
2606   Lukács Balázs Sopron
2607   Szederkényi János Budapest. X. Állomás U 11
2608   Hubert Jolán Budapest
2609   Gall Orsolya Marosvasarhely
2610   Szilágyi Emilia Gyergyócsomafalva
2611   Lőrinczi Jutka Budapest
2612   Kacsó István Marosvásárhely
2613   Bicsok Roberta Csikszereda
2614   Rusz Jolan Lund
2615   Portik Zsolt Gyergyószárhegy
2616   Muica Otto Marosvasarhely
2617   Tóth Gyula Németország
2618   Nagy Levente Miskolc
2619   Szilágyi Gabriella Gyergyócsomafalva
2620   Végi László Gosberton
2621   Szecsi Istvan Phoenix Az. Usa
2622   Horváth Tibor Győr
2623   Menyheiné Alföldi Anett Mohács
2624   Mag Gergely Newton Abbot
2625   Balogh Karoly Szatmarnemeti
2626   Váradi Gábor Salgótarján
2627   Szilágyi László Gyergyócsomafalva
2628   Nagy Richárd Buddapest
2629   Király Kristóf Budapest
2630   Küsmődi Zoltán Csíkszereda
2631   Fülöp Krisztián Budapest
2632   Varga Csaba Tatabánya
2633   Horváth Tiborné- Ircsi Győr
2634   Gergeiy István Csíksomlyó
2635   Menyhei Ferencné Dunaszekcső
2636   Pörös Zoltánné Pécsvárad
2637   Mare Norbert Marosvasarhely
2638   Nagy Róbert London
2639   Váradi Gábor Salgótarján
2640   Bágya Szilárd György Tapolca
2641   Simon Lajosné Mezőkövesd
2642   Pásztor Ádám Nemesvámos
2643   Bartalis Szilárd Gyergyócsomafalva
2644   Csiki Géza Magyarkirályfalva
2645   Schuller Helga Marosvásárhely
2646   Bodnár Péter Budapest
2647   Portik Mária - Zsuzsánna Gyergyószárhegy
2648   Lukács Balázs Sopron
2649   Szengyel Tímea Marosvásárhely
2650   Fülep János Szatmárnémeti
2651   Bágya Szilárd György Tapolca
2652   Birtalan Dalma Marosvásárhely
2653   Szalkay Gábor Cegléd
2654   Hajdu Zsolt Budapest
2655   Kovács Péter Tamás Budapesat
2656   Bokor Orsolya Marosvásárhely
2657   Szecsi Katalin Phoenix Az. Usa
2658   BalÁzs BÉla Bpest. 1238. Könyves U.2
2659   Szakács Hajnal Csíkszereda
2660   Máté Csaba Antal Székelyudvarhely
2661   Kolcsár Anna-mária Gyergyóditró
2662   Péterffy Kund Sydney, Ausztrália
2663   Székely Emilía Marosvásárhely
2664   Pörös Zoltánné Pécsvárad
2665   Tálas László Tiszakürt
2666   Harasztovics Arnold Marosvásárhely
2667   C.fülöp Zoltán Atilla Vajdahunyad
2668   Bereci Barna Udvarhely
2669   Kovács Ábel Marosvásárhely
2670   Bacsi Zoltán Visk
2671   Kakas Zoltán Sepsiszentgyörgy
2672   Szakáli János M. Gödöllő
2673   Rusz Jolan Svedorszag
2674   Balló Botond Csíkszentimre
2675   Hajgató Gábor Vecsés
2676   Ecsedi Balog János Belényesújlak
2677   Kemechey Atilla Tahitótfalu
2678   Koroknai Viktor Szombathely
2679   Zólyomi Miklós Marosvásárhely
2680   Dániel Norbert Székelyudvarhely
2681   Kemechey Edina Veresegyház
2682   Sashalmi Tibor Debrecen
2683   Balla Frida Székelyudvarhely
2684   Balássy Emőke Budapest
2685   Csikós Zsófia Budapest
2686   Kanovits Gyula Dunaszerdahely
2687   Tóth Vilmos Gyál
2688   Balla Beáta Kolozsvár
2689   Horváth Martin Kál
2690   Berei Magdolna Marosvásárhely
2691   Koroknai Viktor S
2692   Mózer Tamás Budaörs
2693   Flasko Norbert London
2694   Balogh Karoly Szatmarnemeti
2695   Szarka Katalin Pozsony
2696   Lukacs Botond Szaszregen
2697   Dósa Ibolya Kibéd
2698   Gubek István Budapest
2699   Rosnyai Miklós Budapest
2700   Siegl András Budapest
2701   Berei György Szeged
2702   Kvarda Iván Budapest
2703   Haraszti Norbert Perbenyik, "szlovákia"
2704   Zöldi Adorján Canada
2705   Lukacs Botond Szaszregen
2706   Pitó Ede Marosvásárhely
2707   Bota Ingrid Székelyudvarhely
2708   Galambos Andrea Nagyvárad
2709   Siegl András Budapest
2710   Tokodi Gergő Kulcs
2711   Rosnyai Miklós Budapest
2712   Albert Tóth Csenge Marosvásárhely
2713   Kiss Gábor Budapest
2714   Tóth Péter Zalaegerszeg
2715   Nagy Leila Kolozsvár
2716   Harrer Béla Budapest
2717   Parajdi Tekla Marosvásárhely
2718   Lőrinczy Zalán Csíkszereda
2719   Nagy Zoltán Szentes
2720   Bartha Beatrix Marosvásárhely
2721   Ferenczi Noémi Lizetta Franciaorsz?g
2722   Körmöndi Andrea Királyhelmec, Felvidék
2723   Simon Kornel Praga
2724   Herczeg Sándor Budapest
2725   Horváth Magor Marosvásárhely
2726   Pal Melinda Kezdivasarhely-stockholm
2727   Kocsis László Sz.somlyó
2728   BorbÉly PÉter Budapest
2729   Makray Péter Pápa
2730   Gál Amália Marosugra
2731   Farkas Márta Muzsla
2732   Stefan-faust Beáta Marosvásárhely
2733   SzÁvuly Szávuly Attila SzÉkelykeresztur
2734   Manczal Szilveszter Mosonmagyaróvár
2735   Fésűs Attila Békéscsaba
2736   Incze Nikolett Marosvécs
2737   Soós Lilla Egyek
2738   Pal Marton Kezdivasarhely
2739   Buzás Péter Hatvan
2740   Gnädig Éva Marosvásárhely
2741   Sámson László Pécs
2742   Bobák Zsolt Jászberény
2743   Nagy Judit Csikvánd
2744   Bor Ágnes Budapest
2745   Jánosi Rébert Parajd
2746   Pal Vilma Kezdivasarhely
2747   Tanko Csaba Gyimesközéplok
2748   Németh Zsolt Budapest
2749   Ötvös Máté Budapest, Zugló
2750   Horváth Attila Csákánydoroszló
2751   Teutsch Arnold Levente Marosvásárhely
2752   Farkas Márta Muzsla
2753   Molnár Kinga Kerepes
2754   SzÁvuly JolÁn SzÉkelykeresztur
2755   Orbán Szilárd Marosvásárhely
2756   Görbe Áron Csíkszereda
2757   Tiszai Tamás Vecsés
2758   Farkas Miklós Zsombor Tác
2759   Joó Réka Erdőszentgyörgy
2760   Szántó Balázs Budapest
2761   Nagy Judit Csikvánd
2762   Dóra Norbert Budapest
2763   Blénesi Emese Gyergyószentmiklós
2764   Jakab Rozsa Szatmarnemeti
2765   Kalcsó Gábor Salgótarján
2766   Parian Ágota Marosvásárhely
2767   Grubich József Budapest
2768   Szász János Marosvásárhely
2769   Novák Peter Csíkszentkiraly
2770   Derzsi Gyula Csíkszereda
2771   Rusvai Claudio Brand-erbisdorf
2772   Linczmayer Balázs Győrzámoly
2773   Pallai Gabriella Budapest
2774   Stewart Judith Tarzana, Ca
2775   Lika Zoltán Anglia
2776   Petheő Attila Gyöngyös
2777   Szabó Marietta Pécs
2778   Sólyom Gula Budapest
2779   Bencze Bulcsú Budapest
2780   Sipos Laszlo Hollywood, Ca
2781   Tanko Istvan Gyimesközéplok
2782   Santini Leon Italia
2783   Knábel Norbert Sopron
2784   Magyar Zoltán Szolnok
2785   Nagy Katalin Sopron
2786   Szabo Jolan North Hills, Ca
2787   Gaál Tibor Griffen, Ausztria
2788   Balogh Gergő Veszprém
2789   Győri Péter Miskolc
2790   Fehér Károly Debrecen
2791   Kállai Gábor Gábor Bicske
2792   Kovács Katalin Sopron
2793   Mihály K. Zsolt Lövéte
2794   Antal Attila Csikszenttamás
2795   Trencsényi Sándor Budapest
2796   Knábel Károly Harka
2797   Kanovits Eta Alistál
2798   Mózesné Szűcs Nóra Budapest
2799   Rusvai Angelo Brand-erbisdorf
2800   Knábel Áron Harka
2801   Somodi Zoltán Gyöngyössolymos
2802   Lukács László Csíkszereda
2803   Makoldi Miklós Tokaj, Bem U. 10.
2804   Szabó Zsuzsanna Bicske
2805   Knábel Erika Harka
2806   Hajdu Balázs Budapest
2807   Berényi Gyula Budapest
2808   Kormos László Svédország
2809   Bokor Lorand Londo
2810   Szabó László Budapest
2811   Nagy Hunor Györk Marosvásárhely
2812   Jakab Eduard Szolokma
2813   Tóth Ágnes Monor
2814   Szalai MÁria Budapest
2815   Kövér Viktor Tamási
2816   Kormos László Svédország
2817   Benke László Wien
2818   Bojte Bela Csikszereda
2819   Nemes Zoltán Csaba Székelyudvarhely
2820   Ternai-tóth Ferenc Székesfehérvár
2821   Körtvélyes Tivadar Budapest
2822   Sallo Maria Csikszereda
2823   Tóth Zoltán Budapest
2824   Tóth András Kecskemét
2825   Juhász János Oszkár Gyöngyöspata
2826   Kelemen Boróka Csíkszereda
2827   Fancsali Levente Farkaslaka
2828   Léber György Budapest
2829   PosvÁncz JÓzsef TÁrkÁny
2830   Duca Andrea Marosvásárhely
2831   Nagy Ledérke Usa
2832   Kuti Róbert Budapest
2833   Frankovits Ferenc Dunaharaszti
2834   Csányi Zsolt Budapest
2835   Bokor Lorand London
2836   Németh Bogárka Veszprém
2837   Orbán Imre Pécs
2838   Somogyi Aranka Budapest
2839   Takács Nóra Budapest
2840   Kuti Ilona Budapest
2841   Reznek Zoltán Tiszavasvári
2842   Stuth Laszlo Kaposvar
2843   Vona Attila Budapest
2844   Kerekes Lászlóné Tokaj
2845   Kovács Zoltán Zalaegerszeg
2846   Dióssy Ákos Budapest
2847   Vinczi Csongor Marosvásárhely
2848   Reznekné Szabó Szilvia Tiszavasvári
2849   Durovics Peter London
2850   Reznek Béla Tiszavasvári
2851   Bunika Erzsebet Sepsiszentgyorgy
2852   Molnár Kinga Marosvásárhely
2853   Tóth Sándor Szentendre
2854   Losonczi Márta Tiszavasvári
2855   Pánya László Marosvásárhely
2856   Pék Zoltán Nagyvárad
2857   Galler Péter Budapest
2858   Tóth Lajos Tápiógyörgye
2859   Bene László Budapest
2860   Bandi Zsolt Kézdivásárhely
2861   Sándor László Tiszavasvári
2862   Tóth Margeta Vilhelmina Gárdony
2863   Balkó Mácsai Szabolcs Szeged
2864   Zsigmond Gyula Montreux Ch
2865   György-jánosi Réka Tímea Salzburg
2866   Pethe László Tiszavasvári
2867   Grain Andras Mohacs
2868   Gál Attila Baja
2869   Tasi Márton Szolnok
2870   Tasi János Izsák
2871   Tóth Lajos Tápiógyörgye
2872   Bencsik János Kartal
2873   Benedek Elek Szentegyhaza
2874   Zsoldos Tibor Tiszavasvári
2875   Ördög Irma Tiszaújváros Hu
2876   Márton Bernadette Gyergyóditró
2877   Mászlé Frencné Debreccen
2878   Hatvani Balázs Miskolc
2879   Portik-lukacs Vilmos Canada
2880   Kiss Ladislau Marosvasarhely
2881   Szabó Ferenc Tiszavasvári
2882   Deák Gergő Oslo
2883   Ferencz Alpár Staffanstorp
2884   Faragó Balázs Budapest
2885   Kauker Gabor Olaszfalu
2886   Faragó Balázs Budapest
2887   Bakk Éva-bernadett Stockholm
2888   Fazakas Sándor János Szeged
2889   Varga József János Orosháza
2890   Kiss Ana-maria Marosvasarhely
2891   Rebecsák Szilárd Erdőhorváti
2892   Balogh Péter Debrecen
2893   Ifj. Madurka Ádám Budakeszi
2894   Fazakas Mária Anna Szeged
2895   Veres Csaba Százhalombatta
2896   Kovács Zsolt Gyergyószentmiklós
2897   Portik-lukacs Judith Canada
2898   Veres Pál Budapest
2899   Soja Gyula Ács
2900   Mészáros Roman Manchester
2901   Sági Lászlóné
2902   Fekete Norbert Győr
2903   Ráduly Attila London
2904   Fazakas Kun Beáta Szeged
2905   Czeglédi Adél Szolnok
2906   Szakacs Istvan Bad Tolz
2907   Kinda Peter Seattle
2908   Prim József Nagykutas
2909   Grama Noémi Izabela Szeged
2910   Bánhegyi Roland Budapest
2911   Szabó János Rád
2912   Kemka Hanna Budapest
2913   Kiss Albert Adorján Gyergyószentmiklós
2914   Papp Lídia Szatmárnémeti
2915   Sági Lászlóné Törtel
2916   Rus Varga Hajnal Szászrégen
2917   Szedlak Maria Finsp?ng-sweden
2918   Erdélyi Viktor Budapest
2919   Grama Erika Szeged
2920   Pulugor Laszlo-attila Sepsiszentgyorgy
2921   Dr.nacsa Jánosné Budapest
2922   Páll Levente Budapest
2923   Lovász Szende Maroshévíz
2924   Gergely Béla Gergelyiugornya
2925   Könyves Krisztina Nagykutas
2926   Grama Adrian Szeged
2927   Juhász István New Ross, Írország
2928   Tukora János Aszód
2929   Veress Dani Montreal
2930   Kovács Péter Lenti
2931   Varga Tibor Vassurány
2932   Végh Aliz Marosvásárhely
2933   Tarján András Szentes
2934   Tövissi Péter Budapest
2935   Laczkó Virág Tatabánya
2936   Tőkés Levente Zalaegerszeg
2937   Szedlak-racz Maria Finsp?ng-sweden
2938   Prim Józsefné Nagykutas
2939   Szabadi Tibor Bergisch Gladbach
2940   Chetan Andrea Marosvasarhely
2941   Turi Zoltán Budapest
2942   Korpai Tibor Dublin
2943   Tövissi Péter Budapest
2944   Szász Hilda Marosvásárhely
2945   Szabó Szilárd 8046 Bakonykúti Szabadság U 2
2946   Tarján András Szentes
2947   Lakó Tünde Marosvásárhely
2948   Molnár Zsolt Sepsiszentgyörgy
2949   Tőkés Ildikó Zalaegerszeg
2950   Korpainé Karácsony Éva Dublin
2951   Barna Tamás Siófok
2952   Vajda Orsolya Marosvásárhely
2953   Gál Márta Emese Marosvásárhely
2954   Nagyné Takács Ildikó Budapest
2955   Fazekas Dániel Törökszentmiklós
2956   Ambrus Árpád Szentegyháza
2957   Kovács Péter Lenti
2958   Hanak Zoltan Kiskunhalas
2959   Peter Csaba Csikszereda
2960   Khon Kinga Marosvásárhely
2961   Khon Csilla Marosvásárhely
2962   Szőcs Kristóf Kolozsvár
2963   Nagyné Takács Ildikó
2964   Grabant Andrea Budapest
2965   Babos Magor Dunakeszi
2966   Kohn Levente Marosvásárhely
2967   Nyerusay László Budapest
2968   Mózes Krisztina Budapest
2969   Mózes Pál Nagyvárad
2970   Zugonics Szabolcs Csíkszereda
2971   Béldi Sámuel Budapest
2972   Hanak Zoltan Kiskunhalas
2973   Nagy Dorottya Nagyvárad
2974   Siba Csaba Márk Budapest
2975   Máté János Szekszárd
2976   Nedeliczki Mária Vanyarc
2977   Tóth Richárd Cegléd
2978   Fabian Mikael Sv´sdország
2979   Simó Zoltán Gyulakuta
2980   Kovesdi Tamas Baja
2981   Faluvegi Kalman Stockholm
2982   Szarvas Albert Óbecse
2983   Deák Tamás Szeged
2984   Polonyi Vilmos Zsámbék
2985   Széplaki Cecília Budapest
2986   Lukács Zsuzsa Zetelaka
2987   Molnár Rita Marosvásárhely
2988   Hábel János Zsolt Dány
2989   Mózes Ilona Nagyvárad
2990   Nedeliczki Mária Vanyarc
2991   Boczkó Orsolya Zsámbék
2992   Ináncsi József Budapest
2993   Molnár Bernadett Marosvásárhely
2994   Sipos Lehel Sepsiszentgyörgy
2995   Siba Csaba Márk Budapest
2996   Zsidi Norbert London
2997   Lavotha Béla Erdőbénye
2998   Molnár István Marosvásárhely
2999   Polonyi Bodza Zsámbék
3000   Barna Kata Siófok
3001   Szasz Lajos Kezdivasarhely
3002   Fazekas Gabor London
3003   Szűcs Miklós Szeged
3004   Molnár Ágota Marosvásárhely
3005   Timár András Szentendre
3006   Sipos Ernő Sepsiszentgyörgy
3007   Kari Zsolt Zsámbék
3008   Király Ferenc Orosháza
3009   Béldi Sámuel Budapest
3010   Nagy Éva Marosvásárhely
3011   Látos Tamás Budapest
3012   Sipos Vilma Sepsiszentgyörgy
3013   András Zsuzsanna Budapest
3014   Sipos Előd Sepsiszentgyörgy
3015   Torok Zsolt Ditro
3016   Renge Zsolt Budapest
3017   Major Em?ke Kolozsvár
3018   Horváth Sándor Celldömölk
3019   Szabó Zoltán Tamás Budapest
3020   Szűcs István 1173
3021   Borossné Pázmándi Rózsa Debrecen
3022   Vass Gábor Székesfehérvár
3023   Lavotha BÉla ErdŐbÉnxe
3024   Horváth Sándor Celldömölk
3025   Boér Ferenc Oroszlány
3026   Sorban Emil Winsted, Usa
3027   András Szilárd Budapest
3028   Szirmai Balázs Budapest
3029   Pataki János Szentes
3030   Böjthe Ildikó Tác
3031   Szabó Dániel Budapest,kispest,hungary
3032   Nagy Lehel Marosvasarjely
3033   Nagy József Budapest
3034   Fazekas Gabor London
3035   Torzsa Sándor Kolozsvár
3036   Hory László-sándor Nagyvárad
3037   Hoppa István Miskolc
3038   Bem Jánosné Budapest
3039   András István Budapest
3040   Fehér Lajos Kosd
3041   Márton Józsefné Debrecen
3042   Mitercsák Róbert Tiszaújváros
3043   Lőrincz Béla Kanada
3044   Kovács Péter Trencsén
3045   Gödri-mártis Carol Malmö
3046   Szabó Péter Budapest
3047   Palcsó Éva Fülek
3048   Bátori Róbert Szeged
3049   Kluka Csaba Bécs
3050   Kókai Lajos Bátonyterenye
3051   Kiss Martin Székesfehérvár
3052   Vitos Zoltan Bécs
3053   Bánhegyi Zoltán Oshawa, Kanada
3054   Gödri-mártis Ilona Malmö
3055   Szőcs Csaba Gyergyócsomafalva
3056   Horváth Béláné Budapest
3057   Ravai Norbert Marosvasarhely
3058   Horváth Ivett Budapest
3059   Spiák György Kevermes
3060   Hajdú-balogh László Gyergyócsomafalva
3061   Szabó László Zalaegerszeg
3062   Mészáros Csaba Budapest
3063   Barna Tamás Siófok
3064   Dregan Janos Tenby
3065   Kovács Vince Budapest
3066   Sebesi Antal Németország
3067   Szabó László Zalaegerszeg
3068   Kovács Róbert Budapest
3069   Baráth Levente Budaörs
3070   Viktorik Barna Erdélyország
3071   László Kinga Budapest
3072   Dregan Eniko Tenby
3073   Részeg László Csíkszentmárton
3074   Kocsis Gergely Preston, Anglia, Egyesült Királyság
3075   Nagy Imre Budapest
3076   Reszegh-s. Norbert Kovaszna
3077   Kántor Miklós Kiskunhalas
3078   Szentgyörgyi Dezső Törökbálint
3079   Simon Maria New York
3080   Santa Matyas Budapest
3081   Lind Bodoni Anikó Vasteras
3082   Trauber Krisztián Somogyszob
3083   Gergely Gábor Budapest
3084   Henye Imre Denes Jedburgh, Kanada
3085   Józsa Tamás Budapest
3086   Theiss Balázs Levente Budaörs
3087   Lind Brage Vasteras
3088   Deli Zsófia Nagykanizsa
3089   Marton Botond Nemetorszag
3090   Bánhegyi Erzsébet Oshawa, Kanada
3091   Mazák István Pécs
3092   Gyulveszy Angela London
3093   Dr.palotás Nóra Budapest
3094   Nagy Eniko Tillsonburg, Kanada
3095   Theiss Balázs Katalin Budaörs
3096   Dr.palotás Nóra Budapest
3097   Mészár Mihály Budapest
3098   Kópis Bence Mátészalka
3099   Repka Istvan Manchester
3100   Nagy Lorand Tillsonburg, Kanada
3101   Péter Krisztián Péterréve
3102   Györgypál László Csíkszereda
3103   Kópis Bence Mátészalka
3104   Györgyjakab Júlia Sepsiszentgyörgy
3105   Kovacs Annamaria Marosvasarhely
3106   Király Álmos György Cserszegtomaj
3107   Kovacs Levente Marosvasarhely
3108   Farkas László Zoltán Budapest
3109   Bauer Iuliu Tillsonburg, Kanada
3110   Dr. Bényi Gábor Németország
3111   Tóth Gyula Budapest
3112   Czékus Adrián Kaposvár
3113   Kolumban Szabolcs Olasztelek
3114   Feher Magda Vargyas
3115   Korondi Agnes Shelton,ct Usa
3116   Dézsi Attila Szeghalom
3117   Repka Istvan Manchester
3118   Id.feher Janos Vargyas
3119   Hartai Márk Nagykanizsa
3120   Kovács Szilárd Arad
3121   Feher Margit Brasso
3122   Feher Elvira Brasso
3123   Ódor Gergely Komáromfüss
3124   Darabné Gönczi Erzsébet Miskolctapolca
3125   Mihály Zsolt Budapest
3126   Foki Mihály Kiskunhalas
3127   Zubor Julianna Budapest
3128   Vitéz Prutkay Péter Budapest
3129   Kálmán Béla Budapest
3130   Kristóf Károly Halásztelek
3131   Dobai Jenő Fl, Usa
3132   Nagy Zsolt Miskolc
3133   Erdős Márk Debrecen
3134   Egyed Endre Budapest
3135   Antal Mária London
3136   Kristóf Károly Halásztelek
3137   Ifj Kerek Sándor Jászárokszállás
3138   Kácsor Csaba Budapest
3139   Lind Brage Vasteras
3140   Lentsch Helga Gloucester
3141   Oravecz Krisztina Németország
3142   Balla Sandor Mi.usa
3143   Illyés Evelin Debrecen
3144   Kenderesi Loránd Szigetszentmiklós
3145   Rozalia Tonciu Toronto, Kanada
3146   Kiss Dénes Füle
3147   Péntek Mihály Marosvásárhely
3148   Kenderesi Anna Monor
3149   Kosa Istvan Toronto
3150   Kenderesiné B. Mariann Szigetszentmiklós
3151   Hellinger János Bátaszék
3152   Boldizsár Dominik Budapest
3153   Szaniszló Krisztián Budapest
3154   Tóducz Endre Marosvásárhely
3155   Nagy Roland Budapest
3156   Birkenbach József Bátaszék
3157   Nagy Gábor Lajos Kelebia, Kreuth
3158   Takács Krisztiám Mosonszentmiklós
3159   Árvai Zsolt Budapest
3160   Csonka Szilvia Budapest
3161   Frankovits Valéria Dunaharaszti
3162   Nagy Gábor Lajos Kelebia, Kreuth
3163   Andre Ildiko Gyimeskozeplok
3164   Szepesi Árpád Székesfehérvár
3165   Ujvari Miklos Kolozsvar
3166   Szepesi Zoltán Árpád Székesfehérvár
3167   Szepesi Zoltán Árpádné Székesfehérvár
3168   Csergo Csongor Kolozsvar
3169   Kraemer Dániel Szigetvár
3170   Kinda Peter Seattle
3171   Mladoniczki István Pilis
3172   Ruck Balazs New York,usa
3173   Barócsi Dénes Verpelét
3174   Csáki Zoltán Makó
3175   Kiss Sándor Téglás
3176   Márton Csongor Küküllőkeményfalva
3177   Lukacs Janos Szigetvar
3178   Ruck Balazs New York,usa
3179   Deák Emese Budapest
3180   Illyés Gyula Toronto
3181   Szabó Imre Budapest
3182   Matyas Timea-bernadett Kovaszna
3183   Szabó Péter Budapest
3184   Baranyai Dávid Pilis
3185   Mozgo Peter Los Angeles
3186   Imre Nimród Fehérvárcsurgó
3187   Janosi Akos Brisbane,aus
3188   Pánger Norbert Zalaegerszeg
3189   Tresanszki Judit Usa
3190   Horváth Arnold Fehérvárcsurgó
3191   Szántó-molnár Terézia Dübendorf, Ch
3192   Fekete Zoltán Szeged
3193   Becze Gábor Nagyvenyim
3194   Német Levente Sepsiszentgyörgy
3195   Ferencz László Kovászna
3196   Illés József Birmingham
3197   Szántó András Zürich
3198   Szabó Zoltán Árpád Sopron
3199   Darabont György Atlanta, Usa
3200   Berndt Tamas Blenheim Canada
3201   Nagy Károly Kázmér Nagyajta
3202   Illés Irene Birmingham
3203   Szabo Sandor Kanada
3204   Mayer Zsombor Sugar Hill, Usa
3205   Andras Mihaly Csikszereda
3206   Mihályi Viktor László Budapest
3207   Darabont Rozalia Atlanta, Usa
3208   Fehér Csaba Hatvan
3209   Mayer Timea Sugar Hill, Usa
3210   Hidász Lajos Nagysáp
3211   Szikora László Kőszeg
3212   Hidász Lajos
3213   Balázs Dávid Vác
3214   Nagy Dávid Nyírtelek
3215   Beregi Attila Budapest
3216   Balázs Ádám VÁc
3217   Preszly Tamás Tatabánya
3218   Komora Vajk Pécs
3219   Vasarhelyi Istvan Toronto
3220   Gere Róbert Dunabogdány
3221   Szasz József Brunswick, Usa
3222   Preszly Tamás Tatabánya
3223   Dávid Orsolya Pécs
3224   Vasarhelyi Istvan Torornto
3225   Pete LÁszlÓ SÍÓfok
3226   Kovács Bertalan Kaposvár
3227   Hisom Szilárd Nagyrév
3228   Koszegi Iren Alexandria,va
3229   Szakács Attila Budapest
3230   Tóth Zsuzsanna Nagyrév
3231   Kugler Zoltán Budapest
3232   Nagy Julianna Nagyrév
3233   Fésüs Attila Ferencz Élesd
3234   Bethlendy Sándor Nagyrév
3235   Molnár Tamás Magdeburg
3236   Szarvas Kornél Jászárokszállás
3237   Szilagyi Erzsebet Torornto
3238   Pal Melinda Toronto, Kanada
3239   Tóth József Tiszaföldvár
3240   Somodi Endre Négyfalu
3241   Koszegi Iren Alexandria,va Usa
3242   Jékli István Chicago
3243   Balogh Gabriella Szentendre
3244   Papp Brigitta Tiszaföldvár
3245   Kölcze József Dánia
3246   Müller Antal Budapest
3247   Papp Margit Tiszaföldvár
3248   Tóth Anikó Debrecen
3249   Nagy Szabolcs Budapest
3250   Révész Attila Budapest
3251   Szilagyi Erzsebet Toronto
3252   Tajti Beatrix Tiszaföldvár
3253   Csehkis László Síófok
3254   Magyar Péter Tiszaföldvár
3255   Papp Margit Tiszaföldvár
3256   Jarecsni Janos London
3257   Hisom Traugott Nürnberg
3258   Szatmari Kristof Pomaz
3259   Szép Tivadar Szolnok
3260   Vojtek Sándor Budapest
3261   Molnár Molnár Zoltán Kecskemét
3262   Jarecsni Janos London, Uk
3263   Horváth Zsolt Kecskemét
3264   Király Béla Cegléd
3265   Salánki Ferenc Debrecen
3266   Esősi Zoltán Érd
3267   Simon Ferenc Montreal
3268   Révész Mátyás Márokföld
3269   Hubina Balázs Szár
3270   Rekovics Ervin Balástya
3271   Lábody-gunyhó György West Hartford
3272   Stefán Tibor Budapest
3273   Laszlo Horga Montreal
3274   Makkai Makkai József Kerekegyháza
3275   Kun Sándor Perkáta
3276   Andrus Blaskievics Veronica Sydney
3277   Hajdar Janos Las Vegas
3278   Kun Sándor Perkáta
3279   Kiss Istvan Hawley .u.s.a.
3280   Szabó László Budapest
3281   Erdelyi Gyulane
3282   Frick Hajnalka Pécs
3283   Vitez Dobo Istvan Alberton/ Del Australia
3284   Pilhál Tamás Budapest
3285   Szalai Judit Budapest
3286   Nagy Sandor U.sa.
3287   Mónika Berki Budapest
3288   Berki Mónika Budapest
3289   Farkas József Dominicai Közösség
3290   Szakacs Karoly Hamilton, On. Kanada
3291   Szakacs Karolyne Hamilton, On. Kanada
3292   Szakacs Adel Dundas, On. Kanada
3293   Nagy Hajnal U.sa.
3294   Pilhálné Klár Zsuzsa Budapest
3295   Vörös Gyula Érd
3296   Takács Gyöngyvér Szeged
3297   Nagy Levente Usa
3298   Mezosi Steven Usa,ohio
3299   Szakacs Adam Stoney Creek
3300   Bimbó Zoltán Kecskemét
3301   Szabo Attila Miskolc
3302   Olah Gabor Calgary, Al. Kanada
3303   Takács Gyöngyvér Szeged
3304   Szabo Luca Patricia Calgary, Al. Kanada
3305   Szabo Vivien Eva Budapest
3306   Kope Peter Sepsiszentgyorgy
3307   Boldizsar Csaba Budapest
3308   Báles Tivadar Érd
3309   Szabo Maria Kanada
3310   Szabó István Gyál
3311   Pusztaiova Helena Tornala
3312   Bekei Istvan Crawley Uk
3313   R?duly Csaba Montr?al, Quebec
3314   Juhasz Balazs Gold Coast Australia
3315   Juhasz Zsuzsa Australia
3316   Kovács Dénes Botond Egyesült Királyság
3317   Ördög István Temesvár
3318   Kalmár Gábor Derecske
3319   Kiszel Gyula London Uk
3320   Schäffer Ákos Kozármisleny
3321   Toth Bianka London Uk
3322   Mezey Mezey Marianna Magyarorszag
3323   Becza Istvan Cleveland
3324   Marosan Albert Ontario, Kanada
3325   Horváth Lászlóné Dunaújváros
3326   Kovács György Gábor Vecsés
3327   Tóth István Ópályi, Magyarország
3328   Somogyi Zsuzsanna 7630. Pécs, Rezgő U. 19.
3329   Fejes Róbert Norvégia
3330   Komsa Lajos Usa
3331   Tokodi Imre Scranton Pa Usa
3332   Bodolai Tibor Budapest
3333   Mikulán György Csanádpalota
3334   Szücs Márton London
3335   Szabó Zsolt Chorváty Szlovákia
3336   Vándor László Santa Monica, Kalifornia, Jewsa
3337   Szabó Mónika Csíkszereda
3338   Vándor László Santa Monica, Kalifornia, Jewsa
3339   Szombathelyi Gizella Kalifornia
3340   Biró Zsigmond-sándor Nyárádszereda
3341   Rivnyak Peter Toronto, Canada
3342   Németh Miklós Székesfehérvár
3343   Papp Laszlo Ausztralia
3344   Kövér Balázs Budapest
3345   Haywood Chiaka Toronto, Canada
3346   Pál István Gödöllő
3347   Babarczi Szilveszter Kecskemét
3348   Szentkirályi Gábor Budapest
3349   Lakó Ferenc Toronto
3350   Szatmári Ferenc Kanada
3351   Szatmári Emőke Kanada
3352   Szatmári Kincső Kanada
3353   Szatmári Mária Kanada
3354   Varga Eta Kanada
3355   Kücsön Norbert Beleg
3356   Fila István Románia Remetea Nr 300
3357   Széles Terézia Románia Remetea Nr 300
3358   Szabó Ernő Románia
3359   Domotor Gizella Corning Usa
3360   Erdei János Románia
3361   Fila Erzsébet Katalin Románia Magyarremete 62
3362   Szabó Sándór Románia
3363   Erdei Angéla Románia Magyarremete
3364   Erdei Orsi Románia Magyarremete
3365   Erdei Erik Románia
3366   Fekete István Sepsiszentgyörgy
3367   Vigh Alex Budapest
3368   Karolyi Tibor Australia
3369   Fuleki Ibolya Nashville
3370   Fuleki Sandor Nashville
3371   Barabás József Gyergyócsomafalva
3372   Kovacs Peterne Kanada
3373   Kovacs Peter Kanada
3374   Tarnóczy Szabolcs Hegyeshalom
3375   Arpa Lajos Toronto
3376   Attila Farkas Csikszereda
3377   Czinczki Imre Toronto
3378   Harrach Albert-józsef Gyergószentmiklós
3379   Czinczkine Lakatos Maria Toronto
3380   Baki József Los Angeles
3381   Zajzon Noemi Kalifornia
3382   Szentes Balazs Lelystad
3383   Végh Gábor Tököl
3384   Söveg Péter Dabas
3385   Paczolay Gabor Kunszentmarton
3386   Kassa Tibor Ausztralia
3387   Killeen Borbala Budapest
3388   Horvath Istvan Istvan London
3389   Ehleiter Richárd Budajenő
3390   Konkoly Eva London
3391   Bodoni Janos Colorado, Usa
3392   Dr Solymossy Péter Stockholm Svédország
3393   Sebestyen Laszlo Gyor
3394   Ilyés Albert Waterloo, Kanada
3395   Szász Szabolcs Csabs Kézdivásárhely
3396   Oriold Klara Los Angeles
3397   Szász Emőke Kézdivásárhely
3398   Babucs Éva Vác, Magyarország
3399   Gyarmati Tamás Budapest
3400   Babucs Zoltán Vác, Magyarország
3401   Csaba Tamas Las Vegas
3402   Lonyai Dora Los Angeles
3403   Pataki Gyöngyvér
3404   Szente Lajos 2735 Dánszentmiklós Széchenyi U.1/1
3405   Simon Zsuzsanna Magyarország-mosonmagyaróvár
3406   Kovács Béla Hollandia
3407   Zubrits Árpád Toronto
3408   Horváth István Mezőkovácsháza
3409   Tankó Elek Sepsiszentgyörgy
3410   Polyák Attila Bp 1108 G?zmozdony U 16
3411   Tímár Sándor Kaplony
3412   Pataki Gyöngyvér Szeged
3413   Báss Octavian Perth, Ausztrália
3414   Bedő Irén Sepsisyentgyörgy
3415   Markus Annamária Maeosvásárhely
3416   Cserép Anikó Kiskunfélegyháza
3417   Kovács Ilona Hollandia
3418   Pap János Kecskemét
3419   Stefankovics József Komárom
3420   Szmolka Sándor Sajókaza
3421   Viszló Titusz Gyömöre
3422   Hunyadi Matyas Marosvasarhely
3423   ZÁgoni MÁtyÁs Izrael
3424   Szabó József Sepsiszentgyörgy
3425   ZÁgoni Tomy Izrael
3426   Menyhárt István Dunaújváros
3427   Zalányi Edit Kulcs
3428   Mak Gyula Usa
3429   Laszlo Klara Sepsiszentgyorgy
3430   Lőrinczi Réka Budapest
3431   Hornyák Éva Dunaújváros
3432   Renic Kis-tamas Katalin Ausztralia
3433   Kovács Levente Szabolcs Hollandia
3434   Peter Rozalia Szekelyudvarjely
3435   B. Stenge Csaba Pécs
3436   Flandorffer Péter Medellín, Kolumbia
3437   Torok Arpad-janos Ausztralia
3438   Tóth László Kézdivásárhely
3439   Torok Elizabeth Toronto
3440   Varga Attila Tata
3441   Pánczél Éva Marosvásárhely
3442   Lórik István Balassagyarmat
3443   Tuzes David Svedorszag
3444   Kassa Monika Ausztralia
3445   Orban Reka Svedorszag
3446   Kovács Júlia Enikő Hollandia
3447   Orban Zoltan Svedorszag
3448   Papp Ádám Debrecen
3449   Antal Róbert Csíkszereda
3450   Polgár Géza Budapest
3451   Galántai János Dunaharaszti
3452   Donath Ferenc Egyesült Királyság
3453   Leopold Julia Sepsiszentgyorgy
3454   Gál Sándor Kisgörbő
3455   Pásztor Enikő Nagygalambfalva
3456   Kolumban Tibor Sepsiszentgyorgy
3457   Maier Etelka Marosvásárhely
3458   Barabás Enikő Székelyudvarhely
3459   Kolumban Emma Sepsiszentgyorgy
3460   Fabian Ferenc Canada
3461   Komoli Kalmanov Boriszláv Budapest
3462   Csiszér Sándor Marosvásárhely
3463   Szekely Zsolt Kanada
3464   Balog Attila Marosvásárhely
3465   Hegyi Péter Zalaegerszeg
3466   Liptai István Debrecen
3467   Ihász Ferenc Budapest
3468   ZÁgoni Reut Izrael
3469   Bathory Robert Budapest
3470   Berde Mozes Kovaszna
3471   Fodor Éva Magyarkanizsa
3472   Berde Julianna Kovaszna
3473   Barsan Eva Sepsiszentgyorgy
3474   Szekely Emilia Kanada
3475   Gyenge Arpad Sepsiszentgyorgy
3476   Fodor István Magyarkanizsa
3477   Szekely Timea Kanada
3478   Szekely Zsuzsanna Kilyen
3479   Tarjányi László Péteri
3480   Jakab Béla Székelykeresztúr
3481   Varga F. Zoltán Diósd
3482   Magyar Károly Üllő
3483   Gergencsik Gyula Sáta
3484   Borbáth Csaba Marosvásárhely
3485   Varga F. Zoltán Diósd
3486   Meister Éva Marosvásárhely-szolnok
3487   Demeter Sándor Berndorf
3488   Hajdu Attila Las Vegas
3489   Kovács Kovács György Törökszentmiklós
3490   Benkő Benkő Gizella Sepsiszentgyörgy
3491   T?r?k Hunor Los Angeles
3492   Dallos-nagy János Hajdúnánás
3493   Ábrahám Imre Túrkeve
3494   Benedek Levente Gyimesfelsőlok
3495   Perehazy Miklos Los Angeles
3496   Balog Sipos Eva Los Angeles
3497   Szirony G?bor B?k?scsaba
3498   Czöndör Gusztáv Budapest
3499   Bilej Kornélia Budapest
3500   Waum J. Peter Szekelyudvarhely
3501   Ambrus Ildiko Gyergyoalfalu
3502   Taskovics László Mosonmagyaróvár
3503   Erdőssy István Pannonhalma
3504   Lovas Gergely Budapest
3505   Gesler Péter Budapest
3506   Szuromi József Eger
3507   Gáspár Béla Pécs
3508   Boros Istvan Sepsiszentgyorgy
3509   Dósa Klára Mvásárhely
3510   Molnár Roland Szigetszentmiklós
3511   Sárközi Erzsébet Sárvár
3512   Dósa Klára Mvásárhely
3513   Bene Zsoly Budapest
3514   Nemes Norbert Budapest
3515   Bacsa Ignác Budapest
3516   Ambrus Vencel Gyergyoalfalu
3517   Nemes Norbert Budapest
3518   Csókás Lászlóné Somogysárd
3519   Pőcze Csaba Nagykanizsa
3520   Kémenes Árpád Gyergyószentmiklós
3521   Perjessy Imola Sepsiszentgyörgy
3522   Kondacs László Sarkad
3523   Papp Antal Bekecs
3524   Kassai Zoltán Budapest
3525   Macska Attila Vác
3526   Antal András Temesvár
3527   Waum Péter Máriusz Székelyudvarhely
3528   Konopás Anna Vác
3529   Vajda Andrea Los Angeles
3530   Macska Roland Farkaslaka
3531   Kodák Tibor Nyíregyháza
3532   Fnacsali Enikő Farkaslaka
3533   Szabó István Gyömrő
3534   Szeibert József Sepsiszentgyörgy
3535   Szakács Szabolcs-tibor Sepsiszentgyörgy
3536   Galló Zsolt Budapest
3537   Czaun Miklos Los Angeles
3538   Bencze Kádár István Katalin, Koltó Község
3539   Csedő Attila Székelyudvarhely
3540   Kelemen Borbala Sepsiszentgyorgy
3541   Dunavölgyi Ferenc Szigethalom
3542   Bardocz Istvan Nagybacon
3543   Szepesi Balázs Budapest
3544   Bibó Zoltán Sepsiszentgyörgy
3545   Szuperák György 2120 Dunakeszi, Mansfeld Péter U. 13. Fsz 3.
3546   Székely-szentmiklósi István Sáromberke
3547   Szabó György Uzon
3548   Kucsera Zsuzsa Zalamerenye
3549   Fülöp Sándor Székelyudvarhely
3550   Orban Laszlo Korond
3551   Szepsy Szücs Levente Mártély
3552   Föcze János Sepsiszentgyörgy
3553   Schnur Károly Tüskevár
3554   Siklódy Ferenc Csíkszereda
3555   Bibó Ibolya Sepsiszentgyörgy
3556   Szőcs Ida Csomafalva
3557   Erdélyi István Szihalom
3558   Széles László Serényfalva
3559   Csedő Julianna Székelyudvarhely
3560   Horváth Norbert Nagykanizsa
3561   Szombathelyi Imre Budapest
3562   Gecze Róbert Gödöllő
3563   Marton Imre Kecskemét
3564   Kucsera Zsuzsa Zalamerenye
3565   Tóth Tibor Léva
3566   Kocsis Benedek Csernaton
3567   Tóth Melinda Nagykanizsa
3568   Jenei Imre Szeghalom
3569   Gecze Mária Gödöllő
3570   Harrer Gábor Stockholm
3571   Tóth Mária Léva
3572   Martonné Dubecz Rózsa Kecskemét
3573   Szelmák Balázs Debrecen
3574   Bauerné Kiss Szilvia Kecskemét
3575   Szelmák Balázs Debrecen
3576   Gecze Zsuzsa Kinga Gödöllő
3577   Szabóné Bernadett Nyergesújfalu
3578   Szabó Csaba Nyergesújfalu
3579   Kelemen László Kézdialmás/mereni
3580   Szabó Roland Győr
3581   Szabó Bendegúz Nyergesújfalu
3582   Bodor Julia Desert Hot Springs, California, Usa
3583   György Kajtár Katalin Izabella Csikszereda
3584   Szabó Kinga Nyergesújfalu
3585   Paniti Gyöngyi Páty
3586   Ferenczik Tamas Los Angeles, Ca , Usa
3587   Kiszner Csaba István Syatmárnémeti
3588   Dr. Kollár Lajos Budapest
3589   Orban Istvan Kezdivasarhely
3590   Szabó Dávid Bogács
3591   Forgács György Budapest
3592   Szebeni Norbert Sepsiszentgyörgy
3593   Székely Edit Sepsiszentgyörgy
3594   Gál Zoltán Brassó
3595   Holló Szabolcs Ózd
3596   Székely László Páty
3597   Hanák István Komárom
3598   Hajas Julianna Budapest
3599   Németh Rndre Budapest
3600   Izsák József Erdőhátkatcsa - Felvidék
3601   Mátis Barnabás Túrkeve
3602   Szentesi Tamás Budajenő
3603   Mihály Zoltán Budapest
3604   Bugár György Dunaszerdahely
3605   Földi István Sajószöged
3606   Kiss Lóránd Marosvásárhely
3607   Bátor Tünde Pécs
3608   Kiss László Székelyudvarhely
3609   Boros József Sepsiszentgyörgy
3610   Neacsu Gabriel Dej
3611   Lőrincz Mária Budapest
3612   Kiss Tímea-mónika Székelyudvarhely
3613   Bakos László Verpelét
3614   Hajas Tünde Annamária Budapest
3615   Mihályi Rita Áporka
3616   Kádas József Budapest
3617   Komá Romi László Stockholm
3618   Kerekes Pál Zákányszék
3619   Balázsi László Budapest
3620   Boros Irén Sepsiszentgyörgy
3621   Kecskés Bálint Szombathely
3622   Soós Bendegúz Bruck An Der Leitha
3623   Tóth Csaba Emőd
3624   Bokor Csilla Budapest
3625   Ludányi Dániel Szabolcs Áporka
3626   Kerekes Pál Zákányszék
3627   Balogh Heike Németország
3628   Kovács Tünde Budapest
3629   Boros József Olivér Sepsiszentgyörgy
3630   Buslig Zsolt Sepsiszentgyörgy
3631   Bir? Péter Vajta
3632   Zékány Erzsébet Brassó
3633   Egyedi Norbert Salgótarján
3634   Ambrus Melinda Budapest
3635   Gönczy Gábor Székelyudvarhely
3636   Bolla Róbert 1173 Budapest Pesti út 24
3637   Balán György Békéscsaba
3638   Langó Róbert Apátfalva
3639   Balogh Balogh József Nógrád
3640   Komáromi Jolán Stockholm
3641   Hajas Ferenc Székelyudvarhely
3642   Kiss Ákos Nemesbőd
3643   Ágoston Tibor Debrecen, Mikepércsi út 59. I/8.
3644   Barthámé Tatár Imola Siófok
3645   Hajas Julianna Székelyudvarhely
3646   Kókai Éva Budapest Pesti út 24
3647   Tóth Béla Budapest
3648   Kasza László Brassó
3649   Hajas András Székelyudvarhely
3650   Kovács Ildikó Dr Hódmezővásárhely
3651   Sebestyén Atilla Dunavarsány
3652   Muszka Zsolt Gyergyoszentmiklos
3653   Ágostonné Fehér Krisztina 4030 Debrecen, Mikepércsi út 59. I/8.
3654   Hajas László Székelyudvarhely
3655   Simon Eva Sepsiszentgyorgy
3656   Oszvald Zoltán Attila Budapest
3657   Bardocz R Gabriella Sepsiszentgyorgy
3658   Tucsa Richárd 1171 Budapest Emlék Utca 75
3659   Péter Margit Gyergyócsomafalva
3660   Tolmácsi Ferenc Salgótarján
3661   Reimesch Rita Sepsiszentgyorgy
3662   Bélafalvi Botond Budapest
3663   Boros József Olivér Sepsiszentgyörgy
3664   Marton János Szentendre
3665   Csergedi Gyorgy Marosvasarhely
3666   David Maria Szekelyudvarhely
3667   Bajkó László Marosvásárhely
3668   Balaton Attila
3669   Szabó László Elöd Brassó
3670   Hajas Ilona Székelyudvarhely
3671   Nagy Hunor Stockholm
3672   Szmolár Zsolt Szügy
3673   Makszim Gábor Debrecen
3674   Csergedi Maria Marosvasarhely
3675   Bajkó József Gyergyószentmiklós
3676   Boros Erika Sepsiszentgyörgy
3677   Kovács József Herceghalom
3678   Balaton Attila Kanada
3679   Bákai Magdolna Gyergyószentmiklós
3680   Balaton Andrea
3681   Madaras Csaba Gyergyoszentmiklos
3682   Szathmáry Péter Budapest
3683   Naszay Attila Sydney
3684   Kiss Gábor Tiszaeszlár
3685   Balogh István Siófok
3686   Móricz Dávid Pusztavacs
3687   Kis Balázs Nagytarcsa
3688   Borsos Éva Gyergyószentmiklós
3689   Ivánka István Debrecen
3690   Székács József Balatonszentgyörgy
3691   Borsos István Gyergyószentmiklós
3692   Csiki Csaba Csongor Barót
3693   Hrubík Béla Ipolynyék
3694   Kovács-pali János Kalótaszeg,bogártelke ,kolozs Megye
3695   Kolumán Gábor Olasztelek
3696   Borsos Attila Gyergyószentmiklós
3697   Szabó István Nyékládháza
3698   Filep Ágnes Illyefalva (ilieni)
3699   Hodgyai Magdolna Székelyudvarhely
3700   György Szakács Mihály Barót
3701   Hodgyai Árpád Székelyudvarhely
3702   Vegh Csaba Marosvasarhely
3703   Németh József Tamás Pásztó
3704   Varga József Pilisborosjenő
3705   Csiki Mónika Barót
3706   Gyurka Hajnal Sepsiszentgyorgy
3707   Bodrogi Bíborka Székelyudvarhely
3708   Csiki Magor Barót
3709   Béres Zsolt Attila Nyíregyháza
3710   Réthi Ibolya Kolozsvár
3711   Szukhentrunk Imre Vitnyéd
3712   Pap Attila Sepsiszentgyörgy
3713   Vargáné Vágner Margit Pilisborosjenő
3714   Rauch-doschek Maria Wien
3715   V. Garamszegi József Seuzach
3716   Sándor Mónika Budapest
3717   Németh József Tamás Pásztó
3718   Hantz Peter Basel
3719   Diószegi Edina Kolozsvár
3720   Sorbán Zoltán Négyfalu
3721   Tulipán Lajos Budapest
3722   Kolumbán Szilárd Lehel Székelyudvarhely
3723   Sorbán Margit Négyfalu
3724   Vári Róbert Csíkszereda
3725   Varga Hella Pilisborosjenő
3726   Szűcs József Apc, Magyarország
3727   Sándor Tamás Budapest
3728   György Ignác Árkos
3729   Nagy Gábor Erdőkertes
3730   Nagy László 2120 Dunakeszi
3731   Küsmödi Csaba Budapest
3732   Gyutai Donát Gyenesdiás
3733   Ozoli Gábor Szombathely
3734   Nagy Lajos Budapest
3735   Nagy Lázár Kincső Sepsiszentgyörgy
3736   Magyarosi Laszlo Marosvasarhely
3737   Szőke Barna Csíkszereda
3738   Gergely Gabor-tiberiu Homoródszentmárton
3739   Vass Csaba Németország (mainz)
3740   Burjan Stefan Brasso
3741   Szabó Ferenc Kraszna
3742   Szatmári Elemér Pusztadaróc
3743   Török Ilonka Gyergyószentmiklós
3744   Csató Róbert Kazincbarcika
3745   Ambrus Edit Székelykeresztúr, Erdély
3746   Dr. Tallós Emil Mende
3747   Laszlo Jolan Sepsiszentgyorgy
3748   Gyurka Janos Sepsiszentgyorgy
3749   Barabás Csaba 1238 Budapest, Szigetcsárda U. 184290
3750   Horváth Lajos Gyula
3751   Kisgyörgy László Sepsiszentgyörgy
3752   Gáspár-babos Etele-tamás Illyefalva
3753   Csonta Ferenc István Hármasfalu
3754   Ambrus Tibor Székelykeresztúr, Erdély
3755   Aszzalós Antal Debrecen
3756   Németh Irén Páty
3757   Kisgyörgy László Sepsiszentgyörgy
3758   Kovács József Bruck/l.
3759   Káposzta Ferenc Budapest
3760   Dima Gabor Sepsiszentgyorgy
3761   Aszalós Antalné Debrecen
3762   Eczl György Budapest
3763   Schaffer Gábor Budapest
3764   Aszalós Dávid Debrecen
3765   Menyhárt Gergő Dunaújváros
3766   Fekete Gyula Zürich
3767   Csonta Margit Hármasfalu
3768   Aszalós Ármin Debrecen
3769   Bozóki Lászlóné Szeged
3770   Szabó Péter Kozármisleny
3771   Marsitsné Szabó Henriett Hegyeshalom
3772   Bálint Balázs Budapest
3773   Aszalós Vajk Debrecen
3774   Török Fanni Dunaújváros
3775   Blazsek Valéria Veszprém
3776   Tiglezán József Stockholm
3777   Orza Calin Szamosújvár
3778   Ivák Péter Tata
3779   Marsits Norbert Hegyeshalom
3780   Nagy Anna Emes Marosszentgyörgy, Erdély
3781   Ori Magdolna Cserszegtomaj
3782   Bozóki Balázs Szeged
3783   Tokos Noémi Ildikó Kolozsvár
3784   Dsupin Janos Miskolc
3785   Pap Pálné Szigetszentmiklós
3786   Bíró Etelka Bocskaikert
3787   Sándor Barnabás Csíkszereda
3788   Dr Kovács Mária Budapest
3789   Fazekas László Marosszentgyörgy, Erdély
3790   Laurencsik László Noszvaj
3791   Márta Sándor Nagyszalonta
3792   Bodó Károly Csíkszenttamás
3793   Fejér Emőke Kolozsvár
3794   Dénes Barnabás Nagyrada
3795   Bíró Etelka Bocskaikert
3796   Baranyai Andrea Zalakomár
3797   Laurencsik László Noszvaj
3798   Fekete Erzsébet Székelykeresztúr
3799   Balázs Istvan Gyergyóújfalu
3800   Sós Boglárka Jászboldogháza
3801   Ori Magdolna Cserszegtomaj
3802   Kovács András Csíkszereda
3803   Mátéffy Szilvia Székelykeresztúr
3804   Anderson Shela Los Angeles
3805   Szalontai Lajos Miskolc
3806   Borcsa Károly Gyergyószentmiklós
3807   Sandor Harmath Tunde-eva Farcad
3808   Kovács Ildikó Medias
3809   Schmutzer István Loránd Szászfenes
3810   Anderson Shela
3811   Bari Gabriella Marosvásárhely
3812   Kovács András Csíkszereda
3813   Horváth Gábor Pécs
3814   Nuşas Tanasis Zoltán Gyergyószentmiklós
3815   Schmutzer István Loránd Szászfenes
3816   Kémenes Ferencz Gyergyószentmiklós
3817   Molnar Melinda Palm Desert
3818   Erdős Erika Budakeszi
3819   Kovács Anna Csíkszereda
3820   Lázár Zsófia Budapest
3821   Nagy István Szentendre
3822   Ilyés Alina-carmen Gyergyószentmiklós
3823   Káposzta Ferenc Budapest
3824   Szabó Imre Sepsiszentgyörgy
3825   Rácz Roland Imre Környe
3826   Kolozsvári Éva Szatrmárnémeti
3827   Lelik Ákos Tura
3828   Schmutzer István Loránd Szászfenes
3829   Waum Edith Hamburg
3830   Takács Zsolt Nagyvárad
3831   Csüdör Ákos Budapest
3832   Hodován Gergő Baja
3833   Szecsei Attila Mezőtúr
3834   Süveges János Kishegyes
3835   Gombos Géza Debrecen
3836   Lévai János Szabadszállás
3837   Pálffy Tibor Homoródalmás
3838   Tessényi Péter Budapest
3839   Nagy László Budapest
3840   Balázs Pál Kunszentmárton
3841   Lukács Lehel Gyegyószentmiklós
3842   Fazakas Sándor Tusnádfürdő
3843   Szakács Gyula Csíkszereda
3844   Süveges János Kishegyes
3845   Nagy Máté László Budapest
3846   Cserni Szilárd Nagykanizsa
3847   Földesi Lajos Füzesgyarmat
3848   Tóth Szabolcsné Böjte Eleonóra Budapest
3849   Baki Sandor Marosfelfalu
3850   Nagy Ákos Károly Budapest
3851   Juhász András Budapest
3852   Dósa Gábor Gödöllő
3853   Kocsis György Óbecse
3854   Nagyné Tóth Kinga Budapest
3855   Földesi Lajos Füzesgyarmat
3856   Ferenczy Tamás Debrecen
3857   Ori Magdolna Utting Am Ammersee
3858   Balazs Szidonia Kezdivasarhely
3859   Dienes Bela Toronto
3860   Jakab Zoltán Hódmezővásárhely
3861   Gergely Gábor Budapest
3862   Szabó Attila Csaba 2030Érd Magyarország
3863   Puskás János Miskolc
3864   Kozák Ferenc Tállya
3865   Tóth István Dunavecse
3866   Fodor Laszlo Sepsiszentgyorgy
3867   Krekács Tibor Nyírderzs
3868   Vencser László Linz
3869   Kovács István Hernádnémeti
3870   Matolcsi Tamás Fót
3871   Nagy Ella-roza Sepsiszentgyorgy
3872   Nagy László Sepsiszentgyörgy
3873   Csiszér Katalin Szatmárnémeti
3874   Márton Benjámin Csíkszentdomokos
3875   Gáspár Ferenc Sepsiszentgyörgy
3876   Barabássy Somogy Örs Backamadaras
3877   Tasnádi Réka Sepsiszentgyörgy
3878   Biro Levente Sepsiszentgyorgy
3879   Fazekas Laszlo Marosszentgyorgy
3880   Sándor Erzsébet Mocsa Magyarország
3881   Gáspár Ilona Sepsiszentgyörgy
3882   Köllő Csaba Gyergyócsomafalva
3883   Bereczki József Veresegyház
3884   Szalai Péter Piliscsaba
3885   Balint Julia Gernyeszeg
3886   Biro Levente Sepsiszentgyorgy
3887   Tokos Andras Barot
3888   Benkő Péter Csabaszabadi
3889   Kuna Éva Sepsiszentgyörgy
3890   Ujj János Arad
3891   Bereczki Augusztina Veresegyház
3892   Tamási Hajnal Tolna-mözs
3893   Vata Mihaly Sepsiszentgyorgy
3894   Tóth László Tatabánya
3895   Fülöp Magdolna Kézdivásárhely
3896   Varga András Marosvásárhely
3897   Reiner Péter Budapest
3898   Csomortányi Attila András Nagyvárad
3899   Szász Csaba Székelyudvarhely
3900   Boros Gábor Tiszasas
3901   Kelemen Magdolna Parajd
3902   Karácsony Sándor Székelyszenterzsébet
3903   Eszenyi István Kocsord
3904   Horváth János Balatonboglár
3905   Barabás Imola Sepsiszentgyörgy
3906   Balogh Gábor Piliscsaba
3907   Ifj Kurucz Imre Bihardioszeg
3908   Mátyás Lilla-andrea Kovászna
3909   K?rp?ti Lén?rd Iklad
3910   Dr. Szabó Krisztián Szilárd Budapest
3911   Vizi László Csikdánfalva
3912   Gáspár Attila Kazincbarcika
3913   Kocsis József Győr
3914   Király Rita Sepsiszentgyörgy
3915   Szabó Ferenc 2200 Monor, Kossuth 188
3916   Hajdu Andras Sepsiszentgyörgy
3917   Kovács Tibor Bécs
3918   Csősz Marianna Tatabánya
3919   Orosz-pál József Syováta
3920   Molnár Célia Kovászna
3921   Kovács Judit Bécs
3922   Tóth Levente Kőszeg
3923   Gyutai Donát Gyenesdiás
3924   Ambrus Gyöngyvér Marosvásárhely
3925   Friedl Roland Brasso
3926   Dr Békássy N Albert Lund
3927   Tankó Ferenc Hargita
3928   Ács Zoltán Gyenesdiás
3929   Péter Ottó Szeged
3930   Csomos Janos Kovaszna
3931   Király Rita Sepsiszentgyörgy
3932   Kedves Géza Csíkszereda
3933   Kocsis József Győr
3934   Szentes Judit Sepsiszentgyörgy
3935   Csomos Janos Kovaszn
3936   Bartók Levente Hódmezövásárhely
3937   Boros Zsolt Nyíradony
3938   Sas Gergely Kunágota
3939   Kiss Dezső Fülek Szlovákia
3940   Simó Erzsébet Sepsiszentgyörgy
3941   Benedek-kováts Jenő Fehérgyarmat
3942   Varga Sándor Kocsord
3943   Vass Attila Halmstad, Svédország
3944   Béres Tibor Debrecen
3945   Molnár Zoltánné Miskolc
3946   Lippai János Sepsiszentgyörgy
3947   Molnár Gábor Ferenc Halmstad, Sweden
3948   Galló György Szolnok
3949   Kiss Dezső Fülek Szlovákia
3950   Góbor Péter Bácsbokod
3951   Molnár András Hajdúszoboszló
3952   Benedek-kováts Zsuzsanna Fehérgyarmat
3953   Simon Zsuzsa Sepsiszentgyörgy
3954   Gyergyai Attila Kezdialmas
3955   Pintér Dávid Kistarcsa
3956   Berekmeri Rizou Rege Athen
3957   Gyergyai Attila Kezdialmas
3958   Lilik Zsolt Debrecen
3959   Dr. Bustya Dezső Marosvásárhely
3960   Szilágyi Tamás Mátészalka
3961   Dr. Czapáry-martincsevics András Győr
3962   Budai Elisabet Enhörna Sweden
3963   Szász István Marosvásárhely
3964   György János Bekecs
3965   Bustya Erzsébet Marosvásárhely
3966   Teleki Tibor - Csongor Kovászna
3967   Patkó Ferenc Székelyudvarhely
3968   Imets Lajos Vargyas
3969   Tóth Attila Őrbottyán
3970   Máté Emőke Szeged
3971   Varga Erika Kovászna
3972   Hompot Ferenc Sepsiszentgyörgy
3973   Balla Hajnal Zsuzsanna Halmstad, Svédország
3974   Kui Kui János Sopron
3975   Teleki Tibor Kovászna
3976   Kovács László Kőszeg
3977   Péter Hajnal Sepsiszentgyörgy
3978   Galyas Gergö Lidhult Sweden
3979   Lőrinczi Katalin Székelyudvarhely
3980   Quintz György Dág
3981   Hinel Gábor Esztergom
3982   Szabo Barna Marosvasarhely
3983   Dobai Julia Marosvasarhely
3984   Szilágyi Bernadett Mátészalka
3985   Vajda Kinga Ákosfalva
3986   Varró István Marosvásárhely
3987   Mihálykó Margit Budapest
3988   Raduly Ferencz Csikszereda
3989   Galuska Gábor Ostoros
3990   Dr.kovács Gizella Budapest
3991   Kaáli Nagy Zsombor Magyarország
3992   Farkas Izabella-katalin Szekelyudvarhely
3993   Török László Pilisvörösvár
3994   Némethy Csaba Hardenberg (nl)
3995   Kámán Ágnes Gyömrő
3996   Lippai János Sepsiszentgyörgy
3997   Eszenyi István Kocsord
3998   Mezey Aliza Magyarország
3999   Szabo Arnold Erszakacsi
4000   Csécs Emese Nyárádszereda
4001   Szilágyi Tamásné Mátészalka
4002   Jablonovszki Judit Marosvásárhely
4003   Szente Arpad Marosvasarhely
4004   Kentelky Endre Marosvásárhely
4005   Farkas Árpád Sepsiszentgyörgy
4006   Ifj.szilágyi Tamás Mátészalka
4007   Németh László Gödöllő
4008   Tóbiás Imre Sarkad
4009   Jablonovszki Katalin Kolozsvár
4010   Kozma Annamária Körtvélyfája
4011   Boros Ignácné Besenyszög
4012   Pálfi Gábor 3793.sajóecseg
4013   Szilágyi Imréné Mátészalka
4014   Finna Jozsef Bereck
4015   Varga István Tass
4016   Farkas Tamás Péter 7228 Döbrököz, Árpád Utca 17/a
4017   Bari Geza Eskilstuna Svedorszag
4018   Tar Domokos Budapest
4019   Bányai Gyula Svédország
4020   Oláh Zoltán Gyergyószérhegy
4021   Kuna Sándor Sepsiszentgyörgy
4022   Knapp János Szerencs
4023   Bakos Sándor Ada
4024   Csősz Gyula Sepsiszentgyörgy
4025   Filep Attila Nyírmeggyes
4026   Feleki Imre Székelyudvarhly
4027   Raduly Gabriella Csikszereda
4028   Vajda Gyuláné Kaposvár
4029   Balogh Ferenc Sepsiszentgyorgy
4030   Id.tokos András Barót
4031   Kádár Hanga Zágon
4032   Czeglédi László Kiskőrös
4033   Sütő Csaba Sepsiszentgyörgy
4034   Mezey Aliza Magyarország
4035   Petrás Magda Buadpest
4036   Bittó-andrássy Mária Gabriella Pozsony,felvidék
4037   Peter Zsolt Csikvacsarcsi
4038   Bertalan László Marosvásárhely
4039   Dobrováné Balogh Éva Budapest
4040   Sütő Rozália Sepsiszentgyörgy
4041   Tóth Jenő Kaposvár
4042   Szabó György Makád
4043   Nagy Nagy Gyöngyvér Csíkszereda
4044   Kelemen Álmos Kovászna
4045   Horváth József Nyíregyháza
4046   Gyöne Éva Kézdivásárhely
4047   Mihaly Monika Havad
4048   Balázs Zoltán Levente Csíkszereda
4049   Orbán Lóránd Marosvásárhely
4050   Hegedűs Attila Budapest
4051   Kertész István Budapest
4052   Rüsz Ákos Székelyudvarhely
4053   Vajda Anita Fanni Göteborg
4054   Bogárdy Endre Győr
4055   Kovács Imola Erdéyország
4056   Sütő Ákos Sepsiszentgyörgy
4057   Gyöne Éva Kézdivásárhely
4058   Kakas Noémi Kovászna
4059   Magyar Matyas Nemetorszag
4060   Bittó Ferenc Pozsony,felvidék
4061   Balázs Zoltán Levente Csíkszereda
4062   Krekács Pál Kecskemét
4063   Fulop Beata Marosvasarhely
4064   Bálint István Marosvásárhely
4065   Fejér Salomé Kovászna
4066   Mező István Budakeszi
4067   Máriás Máriás József Nyíregyháza
4068   Buzsik Sándor
4069   Ungurean Izabella Kovászna
4070   Gyergyai Zoltan Kézdialmás
4071   Mihálykó Lajos Marosvásárhely
4072   Andrássy Edit Felsoszeli,felvidék
4073   Gémesi Imre Szolnok
4074   Gáll László Marosvásárhely
4075   Nagy Zsolt Ferenc Érd
4076   Nádasdi István Vallónia
4077   Szász Vadász Tas Budapest
4078   Lőrincz Rozália Székelyudvarhely
4079   Tamanko Istvan Malmö
4080   Bodor Dezso Csikszereda
4081   Zaja Gyula Markaz
4082   Endes László Csikszereda
4083   Székely László Marosvásárhely
4084   Kelemen László Marosvásárhely
4085   Pataki Beáta Kistarcsa
4086   Finna Jozsef Bereck
4087   Elekes Lajos Nagykanizsa
4088   Szilágyi Csaba Hajdúnánás
4089   Szilágyi Csaba Nyárádszereda
4090   Ferencz-gábor József Botond Székelyudvarhely
4091   Veszteg Ferenc Budapest
4092   Kovács Éva Kézdivásárhely
4093   Mihaly Istvan Csikszereda
4094   Bartok Attila Nagyvarad
4095   Endes Izabella Csikszereda
4096   Baumgarten Alfred Svédország
4097   Barta Enikő Csikszereda
4098   Veres Tibor Csíkszereda
4099   Nagy Zoltán Marosvásárhely
4100   Erősdi Dávid Csikszereda
4101   Mihálykó Anna Marosvásárhely
4102   Polgárdy Bence Budapest
4103   Köllő Csaba Nagyvárad
4104   Szeli Elemér Nak
4105   Bodor Zsuzsanna Csikszereda
4106   Polgárdy Csilla Budapest
4107   Barta Csaba Csikszereda
4108   Nagy Árpád Kolozsvár
4109   Nagy Zsolt Ferenc Érd
4110   Dézsy Ildikó Svédország
4111   Dr. Polgárdy Csaba Budapest
4112   Brok Bernadett Csíkszereda
4113   Diószegi Irén Budapest
4114   Mihaly Kinga Emese Csikszereda
4115   Péter Adél Székelyudvarhely
4116   Barta Emőke Csikszereda
4117   Sztojka Orsolya Sepsiszentgyorgy
4118   Nagy Rozália New York
4119   Koncz Károly Békéscsaba
4120   Bokor Matyas Szováta
4121   Fekete Robert Csaba Deva
4122   Nagy András New York
4123   Bartis Erika Csikszentkiraly
4124   Tóth Henriett Budapest
4125   Czafrangó Péter Gyál
4126   Barabás Tibor Sepsiszentgyörgy
4127   Barta Ágota Csikszereda
4128   Tóth István Zsolt London
4129   Ördög Attila Marosvásárhely
4130   Kasza István Szolnok
4131   Dézsy Gábor Svédország
4132   Schervenka Endre Székelykeresztúr
4133   Kovács Éva Kézdivásárhely
4134   Nagy Kálmán Kolozsvár
4135   Bozán Attila Csíkszentkitály
4136   Biró Zsolt Csikszentdomokos
4137   Mester Zsolt Székelyudvarhely
4138   Máté György Kolozsvár
4139   Makkai Albert Marosvásárhely
4140   Kelemen Emőke Marosvásárhely
4141   Fekete Eniko Zsuzsanna Deva
4142   Biró Timea Csikszentdomokos
4143   Bereczki Kovács Attila Csíkbánkfalva
4144   Sajgó Zsombor Gyergyószárhegy
4145   Sylvester Balázs Göd
4146   Bozán Attila Csíkszentkitály
4147   Nagy Ilona Svédország
4148   Kallus László Imréné Berente
4149   Tóth Ferenc Akasztó
4150   Sztojka Robert Sepsiszentgyorgy
4151   Endes Imre Kászonujfalu
4152   Nagy Zsolt GÚta Szlovákia
4153   Fekete Gabriella Deva
4154   Kovásznay Ádám Göteborg
4155   Dr. Cseh Örs Sopron
4156   Bodó Erika Sepsiszentgyörgy
4157   Sztojka Edit Sepsiszentgyorgy
4158   Horvath Levente Marosvasarhely
4159   Nagy Zoltán Körösnagyharsány
4160   Vadadi Filep Attila Budapest
4161   Bernát Szilárd Solymár
4162   Tankó Ferenc Bicske
4163   Fekete Gábor Nyíregyháza
4164   Barta Ágota Csikszereda
4165   Endes Veronika Kászonujfalu
4166   Zsiga Péter Budapest
4167   Tuzson Lorand Bereck
4168   Tóth Tamás Debrecen
4169   Kékessy György Tiszafüred
4170   Kis Á. Ferenc Gyula
4171   Kádár Elemér Kézdivásárhely
4172   Marsi Lajos Kazincbarcika
4173   Ugrina Csaba Lajosmizse
4174   Dr.szabó Tamás Budapest
4175   Kreiner Ferenc Nagyrécse Péterfai út 17.
4176   Vadadi Filep Julianna Marosvásárhely
4177   Berecz Tibor Budapest
4178   Gerber Dániel Balatonboglár
4179   Kovács Árpád Kisbács
4180   Sztojka Zoltan Sepsiszentgyorgy
4181   Mihály Szende Sepsiszentgyörgy
4182   Malmos Zoltán Tiszamogyorós
4183   Sillo-pál Ernö Székelyudvarhely
4184   Kecskés István Halásztelek
4185   Ferenc Lenke Sepsiszentgyorgy
4186   Fulop Zsolt Bathgate Uk
4187   Kecskés Laura Halásztelek
4188   Hofher József Dobogókő
4189   Kocsis Zoltán Kézdivásárhely
4190   Kecskés Imre Halásztelek
4191   Móricz András Pápa
4192   Nagy Andrea GÚta Szlovákia
4193   Szekreny Magdolna Sepsiszentgyorgy
4194   Kosztolányiné Ézsiás Erika Budapest
4195   Madár László Csíkszereda
4196   Ivanics István Esztergom
4197   Kreiner Ferencné 8756 Nagyrécse Péterfai út 17
4198   Kecskés Imréné Halásztelek
4199   Kisberk Ádám Szombathely
4200   Fulop Andrea Bathgate Uk
4201   Kádár Ferenc József Bajót
4202   Varga György Veszprém
4203   Nagy László GÚta Szlovákia
4204   Eperjesi Róbert Szeged
4205   Czetö Andrea Mándok
4206   Kisberk Ádám Szombathely
4207   Nagy Mária GÚta Szlovákia
4208   Vass László Gyergyóremete
4209   Szák-kocsis Pál Budapest
4210   Bodó Balázs Bakonycsernye
4211   Simon Lajos Győr Magyarország
4212   Vajda Barnabás Mocsa
4213   Szendi Nagy Ildikó Kisujfalu Szlovákia
4214   Rajos Nicolin Sándor Arad
4215   Erdély Noémi Marosvásárhely
4216   Darkó János Kaposvár
4217   Madár László Csíkszereda
4218   Nagy Antal Kászonfeltiz
4219   Erdély András Marosvásárhely
4220   Székely Levente Csíkszereda
4221   Szasz Hajnal Klaipeda
4222   Szőcs László Csikvacsárcsi
4223   Nagy Margit Kászonfeltiz
4224   Dr Nagy Maria Szalonta
4225   Vajda Csaba-levente Székelyudvarhely
4226   Farkas Sándor Budapest
4227   Samaj Imola Noemi Marosvásárhely
4228   Hárosi Tibor Budapest
4229   Kiss Virág Keszthely
4230   Kosztándi-ferencz Csaba Csikszereda
4231   Craciunescu Fülöp Marosvásárhely
4232   Gyurászik Gábor Bugyi, Magyarország
4233   Kis József Békéscsaba
4234   Sütő Attila Sepsiszentgyörgy
4235   Bartok Eniko Nagyvarad
4236   Mihaly Monika Sepsiszentgyörgy
4237   Uhrin Tamásné Nagykőrös
4238   Rády Rády Gábor Rákóczifalva
4239   Duna István Nyíregyháza
4240   Bandstra Bel Hollandia
4241   Kovács Mária Székelyudvarhely
4242   Nagy István Kászonfeltiz
4243   Sátory Károly Szombathely
4244   Köllő Rozália Gyergyócsomafalva
4245   Gál Annamária Zigetszentmiklós
4246   Hochdorfer Katalin Nora Nagyvarad
4247   Nagy Erika Kászonfeltiz
4248   Simon Miklós Sepsimagyarós
4249   Csekk Tamás Nyíregyháza
4250   Filimon Hajnalka Törökbálint
4251   Török Lászlóné Budapest
4252   Csuri Károly CeglÉd
4253   Szathmáry János Nagyszénás
4254   Baróti Béla Gyergyócsomafalva
4255   Zöld Katalin Marosvasarhely
4256   Sztremen Sandor Felsotarkany
4257   Boldizsár János Oroszhegy
4258   Várkuti Antal Nyírlugos
4259   Barabás Tünde Marosvásárhely
4260   Szűcs Viktor Gyöngyös
4261   Id. Duna István Nyíregyháza
4262   Szabó Imre 2700 Cegléd Kossuth F. 44.
4263   Fodor Gyárfás Csikvacsárcsi
4264   Máténé Magdi Nagydorog
4265   Fehér István János Zámoly
4266   Pukler Miklós Pécs
4267   Sztremenne Eged Anita Felsotarkany
4268   Ónodi Gyula Esztergom
4269   Bandstra Bel Hollandia
4270   Iturry Ribera Gyöngyike Edit Asuncion - Paraguay
4271   Németh Zoltán Károly Örvényes
4272   Duna-tamás Julianna Nyíregyháza
4273   Uhrin Tamásné Nagykőrös
4274   Pulay Tamás Érd
4275   Botár Endre Budapest
4276   Balogh Attila Marosvasarhely
4277   Tóth József Barót
4278   Farkas Kinga Sepsiszentgyörgy
4279   Dr.molnos Dr.molnos Levente Vereb Magyarország
4280   Szűcs Sándor Nagyvárad
4281   Putnok János Salgótarján
4282   Marucza Zoltán Csikvacsárcsi
4283   Ocskay Péter László Nőtincs
4284   Málnási Tímea Barót
4285   Kész Géza Beregszász
4286   Balasko Robert Szekelyudvarhely
4287   S.tóth Gyula Kunhegyes
4288   Elekes Laszlo Csikszereda
4289   Ónodi Gyula Esztergom
4290   Bach Edit Budapest
4291   Giczy József KŐszeg
4292   Ledniczky Péter Zoltán Budapest
4293   Gidófalvi Attila Marosvásárhely
4294   Balogh István Nyíregyháza
4295   Kristóf László Sajóörös
4296   Szabó Julianna Békéscsaba
4297   Tóth Aladár Győr
4298   Major Lajos Pásztó
4299   Kész Piroska Beregszász
4300   Cseh Andrea Aszód
4301   Szabó Béla Vereb Magyarország
4302   Pungor Krisztián Nagyatád
4303   Marucza Zsuzsána Csikvacsárcsi
4304   Lacho Gábor Tótkomlós
4305   Balog Eva Sepsiszentgyorgy
4306   Szász Csaba Kolozsvár
4307   Nagy Norbert Pécs
4308   Botár E Budapest
4309   Pápista Imre Hajdúböszörmény
4310   Róbert Korom Csongrád
4311   Kész Jenő Salánk
4312   Balasko Robert Szekelyudvarhely
4313   Urszin László Diósgyőr
4314   Takács Mihály Székelykeresztúr
4315   Kész Erzsébet Salánk
4316   Szabó Róbert Sátoraljaújhely
4317   Tódor Boglár Csíkszenttamás
4318   Péter András Győr
4319   Kurucz Anita Helsingborg, Svédország
4320   Szántó Ferenc Sopron
4321   Balázs Imre Zágon
4322   Szabó Imre 2700 Cegléd Kossuth F. 44.
4323   Tamas Klaudia Marosvasarhely
4324   Ádám Jolán Salánk
4325   Nilsson Mari Helsingborg, Svédország
4326   Zalai Imre Orosháza
4327   Szabó Bertalan Beregszász
4328   Botár Endréné Budapest
4329   Szőcs Ibolya Csikvacsárcsi
4330   Bolvári Balázs Vác
4331   Fekete Domokos Székelykeresztúr
4332   Mihaiteanu Orsolya Katalin Kézdivásárhely
4333   Szabó Anna Beregszász
4334   Szőcs Attila Marosvásárhely
4335   Kolozs András Hatvan
4336   Szabó Piroska Beregszász
4337   Bittenbinder Brigitta Nagyvarad
4338   Digruber Márk Budapest
4339   Kunsági Márk Budapest
4340   Nagy Attila Csaba Sepsiszentkiraly
4341   Balog Albert Sepsiszentgyorgy
4342   Györfi László Hódmezővásárhely
4343   Kiss Jenőné Balatonederics
4344   Ábel Virág Herend
4345   Pika Zsuzsánna Budapest
4346   Gergely Árpád Csány
4347   Hajba Veronika Écs
4348   Csajbók László Besenyszög
4349   Barna Kata Siófok
4350   Márton Csaba Ditró
4351   Csilla Kis Nyaradszereda
4352   Dalya Emilia - Emese Marosvasarhely
4353   Tódor Bernadett Csíkszenttamás
4354   Simon Raluca-magdalena Székelykeresztúr
4355   Molnár Sándor Abony
4356   Jarecsni Zoltán Dunakeszi
4357   Németh Miklós Szombathely
4358   Koncz Viktor Ferenc Sátoraljaújhely
4359   Rády Rády Gábor Rákóczifalva
4360   Kósa-császár Erika Csíkszenttamás
4361   Bartok Karoly Nagyvarad
4362   Berta Gábor Rákóczifalva
4363   Nagy József Marosvásárhely
4364   Szabó Julianna Békéscsaba
4365   Varga Peter Miskolc
4366   Csegzi Boglarka Csikszereda
4367   Kiss Levente Pécs
4368   Laczó Éva Sárospatak
4369   Csoboth Lehel Kézdivásárhely
4370   F. Molnár Sándor Szolnok
4371   Domokos Dénes Csíkszereda
4372   Bartok Ildiko Nagyvarad
4373   Fail Tamás Sepsiszentgyörgy
4374   Maksai Levente Sepsiszentgyorgy
4375   Bodoni Dombi Istvan Elesd
4376   Gocsál István Komló
4377   Weigl Kristóf Ákos Kőszeg
4378   Csegzi Noemi Csikszereda
4379   Csiki Lajos Gyergyócsomafalva
4380   Bocz Csongor Marosvásárhely
4381   Kovács Tibor Csíkrákos,göröcsfalva
4382   Kiss Levente Pécs
4383   Drcsedő Csaba István Csíkszereda
4384   Muzsi Loránd Szigetszentmiklós
4385   Juhos Szabolcs Sepsiszentgyörgy
4386   Hoffmann Tamás Budapest
4387   Szathmáry János Gyergyószentmiklós
4388   Kis Melinda Gabriella Sepsiszentgyorgy
4389   Csiki Erzsébet Gyergyócsomafalva
4390   Kováč Márton Rozsnyó
4391   Hoffmann Tamás Budapest
4392   Gergely Árpád Csány
4393   Kószó Ferenc Szeged
4394   Csegzi Csaba Csikszereda
4395   Lakits Zsuzsanna Csakvar
4396   Marton Zoltán Marosvásárhely
4397   Mészáros Ádám Kézdiszentlélek
4398   Varga Erzsébet Dunakeszi
4399   Kókai Csongor Budapest
4400   Fosztó Szabolcs Agyagfalva
4401   Györfi László Hódmezővásárhely
4402   Csegzi Julianna Csikszereda
4403   Cernak Ferenc Ennsdorf (austria)
4404   Markó István Budapest
4405   Tóth Róbert Pécs
4406   Balázs Márton Csongor Marosvásárhely
4407   Fekete Edda Székelykeresztúr
4408   Szőke Zoltán Nagygalambfalva
4409   Török Lajos Marosvásárhely, Erdély
4410   Vári Gábor Esztergom
4411   Kurcsi Róbert Szentendre
4412   Sípos Gábor Topolya, Vajdaság
4413   Pavlov Roland Kovászna
4414   Juhos Szabolcs Sepsiszentgyörgy
4415   Jakab Eva Sepsiszentgyorgy
4416   Speil-tamas Jozsef Németország
4417   Dr.takács Gábor Székesfehérvár
4418   Kiss Miklos Ghindari
4419   Tóth Róbert Pécs
4420   Fiák Lajos Budapest
4421   Dr.csedő Gyöngyvér Csíkszereda
4422   Berneczei Zoltán Vácszentlászló
4423   Pásztor Zsuzsanna Marosvásárhely
4424   Csákvári Éva Tata
4425   Nagy Róbert Felsőzsolca
4426   Nagy Zoltán Sükő
4427   Tóth Mátyás Békéscsaba
4428   Kovács Emőke Mártély
4429   Gyóni János Bag (magyarország)
4430   Gál Judit Kőszeg
4431   Brassai Csaba Chicago , Usa
4432   Kovács Árpád Siófok
4433   Ballai Sándor 8749.zalakaros Zrínyi M. Ut.10.
4434   Fórizs Gábor Nyíradony
4435   Székely Eszter Békéscsaba
4436   Czirják Csaba Budapest
4437   Pop Zsófia Kovászna
4438   Szabó Csongor Kézdivásárhely
4439   Petre Tamás Budapest
4440   Orgován Gábor Csongrád
4441   Horváth Annamária Budapest
4442   Jakab Gyula Sepsiszentgyorgy
4443   Sándor József Sepsiszentgyörgy
4444   Hirt Attila Dublin Ireland
4445   Homonnai Gergő Budapest
4446   Csürös Imre Kézdivásárhely
4447   Feichter Erzsébet Békéscsaba
4448   Józsa Levente Székelykeresztúr
4449   Markó Mária Budapest
4450   Gyüre Éva Herend
4451   Simon Bálint István Halmstad,svédország
4452   Bodoni Dombi Marta Elesd
4453   Grega Zoltán Budapest
4454   Csenger Erzsébet Felvidék
4455   Szasz Hajnal Marosvasarhely
4456   Németh Cecilia Budapest
4457   Blénessy Emese Helsingborg
4458   Lazin Réka Anna Szatmárnémeti
4459   Ábel Csilla Herend
4460   Varga László Siófok
4461   Gyetván Dániel Kutasó
4462   Szőcs István Csikvacsárcsi
4463   Nemes Sándor Kömlőd
4464   Katona Imréné Báránd
4465   Török Vilmos Sepsiszentgyörgy
4466   Iliás Ádám Budapest
4467   Babos Albert Kézdivásárhely
4468   Németh Melinda Sepsiszentgyörgy
4469   Dr.döme Ottó Kiskunhalas
4470   Melis Lászlo Budapest
4471   Székely Csaba Békéscsaba
4472   Rigmanyi Benjamin Marosvasarhely
4473   Nagy Csaba Marosvásárhely
4474   Török Zoltán Gyergyószentmiklós
4475   Bobory Enikő Székesfehérvár
4476   Török Zoltán Sepsiszentgyörgy
4477   Tókos Béla Székelyudvarhely
4478   Blénessy Emese Helsingborg
4479   Karádi László Pilisborosjenő
4480   Tókos Olga Székelyudvarhely
4481   Vass Magdolna Sepsiszentgyörgy
4482   Németh Tamás Halásztelek
4483   Ilona Szakacs Radnot
4484   Nagy Csaba Gyergyocsomafalva
4485   Kolozsári Anna Nyárádszereda
4486   Márton Róbert Sepsiszentgyörgy
4487   Nagy Lajos Csaba Zalaegerszeg
4488   Németh Tamásné Halásztelek
4489   Pálffy Erika Marosvásárhely
4490   Benke Gábor Győr
4491   Gregorné Fila Alexandra Kaposvár
4492   Bagoly Attila-géza Sepsiszentgyörgy
4493   Nagy Gabriella Gyergyocsomafalva
4494   Benedek Anniko Noemi Fogaras
4495   Németh Csaba Bécs
4496   Juhasz Adam Brisbane
4497   Borsos Laszlo Gyergyocsomafalva
4498   Csoboth Kinga Réka Kézdivásárhely
4499   Kányádi Anna-mária Sepsiszentgyörgy
4500   Schafferné Csák Éva Budapest
4501   Kolozsvári Zoltán Nyárádszereda
4502   Kovács Péter Budapest
4503   Fonta László Kászon
4504   Kányádi Irma Sepsiszentgyörgy
4505   Macsotai Attila Celldömölk
4506   Csák Ernőné Budapest
4507   Gulyás István KÓka
4508   Bagoly Géza Sepsiszentgyörgy
4509   Balaskó Szilárd Győr
4510   Kovacs Szabolcs Szekelyudvarhely
4511   Mihalydeakpal Gabor Gyergyoszentmiklos
4512   Hajnal Emil Szilárd Zalahaláp
4513   Balázs István Csíkmadaras
4514   Balázs István Mezőtúr
4515   Bagoly Margit Sepsiszentgyörgy
4516   László Júlia Székelyudvarhely
4517   Csillag Vince Szentgotthárd
4518   Bene Levente Kézdivásárhely
4519   Balázs Emőke Kápolnásfalu
4520   Farkas Andrea Csikjenofalva
4521   Lengyel László Budapest
4522   Móri László Pécs
4523   Bene Levente Kézdivásárhely
4524   Kocsis Gergely Debrecen
4525   Kosztarab Levente Sepsiszentgyörgy
4526   Kovács Csaba Nyíregyháza
4527   Mihájlovics Viktor Topolya
4528   Koncsag Magdolna Budapest
4529   Csoboth Éva Kézdivásárhely
4530   Kocsis Gergely Debrecen
4531   Dénes Csaba Zetelaka
4532   Veres Mihály Kézdivásárhely
4533   Csedő Ádám Szeged
4534   Varga Bálint József Gagybátor
4535   Szabó Béla Szolnok
4536   Tószegi Dániel Gábor Kecskemét
4537   Szilagyi Gyongyver Marosvasarhely
4538   Veres Magdolna Kézdivásárhely
4539   Szőcs Éva Sepsiszentgyörgy
4540   Nagy Ferenc 2800, Tatabánya
4541   Sámik Balázs Kaposvár
4542   Szekér Tamás József 1161 Budapest, József U. 175
4543   Szloszjár Sándor József Erdőkertes
4544   Fetés Lorant Kézdivásárhely
4545   Dr. Hajas András Győr
4546   Szilagyi Gyongyver Marosvasarhely
4547   Tamás Klára Sepsiszentgyörgy
4548   Szántó Bibiána Zsuzsánna Marosvásárhelyi
4549   Fetés Csilla Kézdivásárhely
4550   Vécsei Márta Ildikó Marosvásárhely
4551   Csibi Szabolcs Sepsiszentgyörgy
4552   Csiki-imre Attila Székelyudvarhely
4553   Cseh József Nyomát
4554   Tamas Oszkár Gyergyószentmiklós
4555   Fetés Endre Kézdivásárhely
4556   Ambrus Szilveszter Csikszentdomokos
4557   Somodi Krisztián Budapest
4558   Bocicai Janos Marosvasarhely
4559   Konya Kazmer Svedorszag
4560   Báthory Botond Budapest
4561   Tóth Gergő Dabas
4562   Tóth Károly Tököl
4563   Bocicai Janos Marosvasarhely
4564   Cseh Anna Nyomát
4565   Major Zoltán Jászkarajenő
4566   Bodnár Anikó Budapest
4567   Nagy János Kézdivásárhely
4568   Bódis András Budapest
4569   Bach Antal Vámosgyörk
4570   Szántó Bibiána Zsuzsánna Marosvásárhelyi
4571   Szentgyörgyi Zoltán Székelyudvarhely
4572   Ádász Csaba Budapest
4573   Andras Zsolt Budapest
4574   Pap Pap Péter Budapest
4575   Frankovits Éva Dunaharaszti
4576   Tóth Péter Kiskunlacháza
4577   Feiken Gyöngyvér Budapest
4578   Molnár Adrienn Budapest
4579   Banga Richárd Kunsziget
4580   Gábor Tamás Attila Gyimesfelsőlok
4581   Galazek Tamás Bonyhád
4582   Pap Mária-magdolna Budapest
4583   Szántó Szilárd Marosvásárhelyi
4584   Kovács Ibolya Kézdivásárhely
4585   Szabó Rudolf Budapest
4586   Czigler László Budapest
4587   Spáda János Svédország
4588   Mózsi Zoltán Nagykanizsa
4589   Vitos Monika Halmstad, Sv?dország
4590   Marik Mátyás Hajdúszoboszló
4591   Dobondi Péter Kakasd
4592   Sályi Gézáné Érd
4593   Fodor Gyorgy Marosszentgyorgy
4594   Laczkó Anita Gyergyóremete
4595   Barton Hajnalka Budapest
4596   Vécsei Márta Ibolya Marosvásárhely
4597   Szöcs Géza Kézdivásárhely
4598   Bányász Árpád Kárpátalja
4599   Bölöni Melinda Kinga Budapest
4600   Kópházi András Sopron
4601   Sántha Dénes Csíkszereda
4602   Berneczei Zoltánné Vácszentlászló
4603   Vass Erzsébet Gyergyóremete
4604   Gábor Erzsébet Gyimesfelsőlok
4605   Laczkó Gyula Gyergyóremete
4606   Boér Boér Mária Kolozsvár
4607   Ács Ferenc Rákóczifalva
4608   Bányász Árpád Kárpátalja
4609   Gecse Imre István Kovászna
4610   Vécsei Ferenc Marosvásárhely
4611   Kozma Árpad Sepsiszentgyorgy
4612   Gábor Tamás Gyimesfelsőlok
4613   Cziell Ferenc Miklós Nekézseny
4614   Vitos Monika Halmstad, Sv?dország
4615   Pakular Bela Sepsiszentgyorgy
4616   Dániel László Zsolt Marosvásárhely
4617   Szabo Katalin Kézdiszentlélek
4618   László Csaba Budapest
4619   Aranyosi Gábor Szeged
4620   Konya Kazmer Ljungby
4621   Baliga Csaba Eisenstadt-kismarton
4622   Kozma Árpad Sepsiszentgyorgy
4623   Kovács István Mezőfalva
4624   Fonta László Kászonatliz
4625   Póra Réka Erzsébet Gyimesfelsőlok
4626   Balmaz Gábor Debrecen
4627   Miskolczi Tamás Kisvárda
4628   Bányász Á
4629   Vitos Imre Halmstad, Sv?dország
4630   Orgován Gábor Csongrád
4631   Banga Károly Kunsziget
4632   Pap Mária Jolán Budapest
4633   Zsidó Vécsei Timea Marosvásárhely
4634   Berky Anna Budapest
4635   Józsa Tímea
4636   Mudri László Tokaj
4637   Marcu Traian Brasov
4638   Hosszú Gyula Budapest
4639   Német Gábor Gyömrő
4640   Mátis Donát Túrkeve
4641   Banga Károlyné Kunsziget
4642   Balázs Gábor Mihály Szeged
4643   Pakular Julianna -margaretta Sepsiszentgyorgy
4644   Feher Noemi Marosvasarhely
4645   Póra Piroska Gyimesfelsőlok
4646   Sigmond Mihaly Sepsiszentgyorgy
4647   Német Gábor Gyömrő
4648   Fekete Attila László Marosvásárhely
4649   Józsa Tímea Bodos
4650   Derzsi Noémi Marosvásárhely
4651   Bálint Szabolcs Váchartyán
4652   Banga Zsolt Kunsziget
4653   Paizs Elemer Narosvasarhely
4654   Benedek Csaba Fogaras
4655   Kakasi Ilona Marosvasarhely
4656   Bögözi Gábor Gyergyószentmiklós
4657   Balázsné Tóth Éva Szeged
4658   Szulyák Károly Nyirlugos
4659   Herczeg Attila Kaposvar
4660   Varga Bence Sopron
4661   Paizs Zenovia Marosvasarhely
4662   Birkenbach Jozsef Bataszek
4663   Sigmond Mihaly Sepsiszentgyorgy
4664   Simo Gyorgy Lajos Marosszentanna
4665   Nagy Béla Csíkszereda
4666   Karaszek Anna Margitta
4667   Magyarosi Krisztina Kend
4668   Ujfalvi-papp Mária Beszterce
4669   Juhász Péter Pál Ózd
4670   Derzsi Tamés Marosvásárhely
4671   Fekete Zoltán Mezőkövesd
4672   Kecskeméti Ilona Érd
4673   Petrán Ferenc Margitta
4674   Lukács Ágnes Marosvásárhely
4675   TÓth LÁszlÓ Vanyarc
4676   Mészáros Tímea Nagyvárad
4677   Ujfalvi-papp Loránd Beszterce
4678   Péter Zsombor Csíkszereda
4679   Deák-sárosi László Budapest
4680   Maier Béla Marosvásárhely
4681   Fekete Béla Budapest
4682   Arany Zoltán Debrecen
4683   Fekete István Veszprém
4684   Blizik Erzsébet Margitta
4685   Kovács Andrea
4686   Soponyai János Szekszárd
4687   Kocsmár János Tiszaug
4688   Kövér Balázs Budapest
4689   Antal László Bodajk
4690   Kovacs Tibor Zoltan Szolnok
4691   Kucserák János Bükkzsérc
4692   Marosfalvi Norbert Budapest
4693   Hollóczky Judit Nagykanizsa
4694   Szabó Péter Budapest
4695   Ozsvath Katalin Marosvásárhely
4696   Szövérfi Szabolcs Marosvásárhely
4697   Kiss Zoltán Stilárd Bonyhád
4698   Frigyesy Ágnes Budapest
4699   Kocsmár János Tiszaug
4700   Derzsi János Székelykeresztúr
4701   Dr Kószó Péter Hódmezővásárhely
4702   Dénes László Budapest
4703   Kuzsovszki Monika Barot
4704   Kiss Balázs Budapest
4705   Boldizsár Mihály Paks
4706   Dobai Erzsebet Szekelyudvarhely
4707   Szövérfi Szabolcs Marosvásárhely
4708   Nagy Anna Budapest
4709   Dósa Attila Sepsiszentgyörgy
4710   Molnár Zsolt Hidas
4711   Veres Jénos Zágon Kovászna
4712   Kucserák János Bükkzsérc
4713   Pupp Mihály Paks
4714   Ostyola Rozália Székelykeresztúr
4715   Bodnár Zoltán Szombathely
4716   Nagy Katalin Csikszereda
4717   Bedő Oliver Sepsiszentgyörgy
4718   Szintai Ignác Szolnok
4719   Dr Nagy Gábor Budapest
4720   Vass Attila Monor
4721   Toth Stefan Malmö
4722   Mauritz Matild Marosvasarhely
4723   Sántha Zoltán Székesfehérvár
4724   Nagy Miklós Nagyvárad
4725   Polgár Helga Gyergyószárhegy
4726   Molnár Ottilia Szolnok
4727   Kopacz Andras Csikszereda
4728   Madaras Borbála Erdőszentgyörgy
4729   Siklódy Magdolna Gyergyószárhegy
4730   Molnár Robert Székelykeresztúr
4731   Enedy Mária Bnchída
4732   Nagy Szabolcs Debrecen
4733   Nagy Miklós Nagyvárad
4734   Nagy Attila Veresegyháza
4735   Siklódy Zsuzsanna Gyergyószárhegy
4736   Nagy Magdolna Gencsapáti
4737   Dénes László Budapest
4738   Feldőtő Sándor Stockholm
4739   Borsos Réka Marosvásárhely
4740   Balla Edit Gyergyoszentmiklos
4741   Judit-mária Deák Bad Segeberg/németország
4742   Pál István Székelyudvarhely
4743   Szoke Eva Kolozsvar
4744   Gyémánt Mihály Mosonmagyaróvár
4745   Péter Emese Budapest
4746   Bitay Zsolt Bor?s
4747   Szendi Norbert Várhosszúrét
4748   Sándor Deák Bad Segeberg/németország
4749   Porkoláb Judit Marosvásárhely
4750   Albert Robert Budapest
4751   Kiss Gizella Marosvásárhely
4752   Vitos Attila Zürich
4753   Pintér Lajos Budapest
4754   Majó Julianna Klára Koloysvár
4755   Horváth Zoltán Gergő Oroszlány
4756   Deák Hunor Budapest
4757   Simon Attila Érsekujvar
4758   Máthé József Magyarország
4759   Ferenczi Bertalan Polgár
4760   Karnik Tibor Győr
4761   Tóth Ildikó Irma Sölvesborg
4762   Szabolcs Deák Lübeck/németország
4763   Gyémánt Katalin Mosonmagyaróvár
4764   Bölöni Melinda Kinga
4765   Albert Andrea Budapest
4766   Polgár Julianna Békéscsaba
4767   Horváth Zoltán Oroszlány
4768   Balla Csaba Csikkozmas
4769   Jakó Péter Nagyvárad
4770   Herk János Budapest
4771   Szakál István Bázakerettye
4772   Derzsi Attila München
4773   Jenei Gábor Nyíregyháza
4774   Horváth Kitti Oroszlány
4775   Borsos András Marosvásárhely
4776   Keresztes Levente Romonya
4777   Somogyi Szilárd Budapest
4778   Nyéki Attila 3531 Miskolc, Vászonfehérítő Utca 1.
4779   Varga Tünde-zsejke Sepsiszentgyörgy
4780   Lászlóné Bohacek Anna Budapest,xiv.abonyi 6.
4781   Antal Béla Neunkirch/svájc
4782   Panyi József Komárom Szlovákia
4783   Eisemann Tamás Bicske
4784   Vitéz Bánfi Antal Békéscsaba
4785   Csrefkó Tamás Mezőnyárád
4786   Alex Wellisch Budapest
4787   Fekete László Bezenye
4788   Varga Tamás Düsseldorf
4789   Bányász Árpád Kárpátalja
4790   Szavuly Erzsebet Halmstad
4791   Veres Ákos Zoltán Sepsiszentgyörgy
4792   Horváth Zoltánné Oroszlány
4793   Pásztor Vilmos Abony
4794   Balla Csaba Csikkozmas
4795   Szilágyiné Kovács Mária Budapest
4796   Varga Tünde-zsejke Sepsiszentgyörgy
4797   Mészáros Alan Brno
4798   Szasz Kinga Sepsiszentgyorgy
4799   Varga Tamás
4800   Bot Terez Pusztakamaras Kolozs Megye
4801   Pálffy László Marosvásárhely
4802   Homoródi Attila Budapest
4803   Molnár Páll Budapest
4804   Márton Levente Svédország
4805   Boldizsár Mihály Paks
4806   Boga Norbert Csíkszentsimon
4807   Bányász Árpád Kárpátalja
4808   Nagy Botond Karoly Kovaszna
4809   Bot Ferenc Pusztakamaras.
4810   Jenei Gábor Nyíregyháza
4811   Nagy Anna Csíkszereda
4812   Balla Csaba Csikkozmas
4813   Pethő Katalin Békéscsaba, Magyarország
4814   Boldizsár Mihály Paks
4815   Derzsi Zsuzsanna Munich
4816   Csabai Bernát Szolnok
4817   Bányász Sándor Kárpátalja
4818   Petersson Enikö Öland
4819   Vitéz Bánfi Antal Békéscsaba
4820   Molnar Kalman Marosvasarhely . Erdely
4821   Boga Norbert Szentsimon
4822   Urszuly Margit Halmstad (svédország)
4823   Hegedűs András Budapest Budapest
4824   Zákány Zoltán Budaörs
4825   Forgolányi Rózsa Péter Szeged
4826   Hegedűs András Budapest
4827   Ganszki Mária Rózsa Sülysáp
4828   Szögi Gergely Miskolc
4829   Kovács Ádám Kaposvár
4830   Mészáros Imre Gyergyóalfalu
4831   Bicsak Péter Gyergyószentmiklós
4832   Szekely Andras Pusztakamaras Kolozs Megye
4833   Szögi Gergely Miskolc
4834   Bilibok Zsolt Jozsef Csikszereda
4835   Bárdos Zsolt Veresegyház
4836   Bodó Nándor Bakonycsernye
4837   Bicsak Péter Gyergyószentmiklós
4838   Borbély Robert Budapest
4839   Bedő Oliver Sepsiszentgyörgy
4840   Bíró Máté Debrecen
4841   Urszuly László Halmstad (svédország)
4842   Kis Katalin 1115
4843   Komáromi Ildikó Nagyvárad
4844   Csillag Emoke Sepsiszentgyörgy
4845   Pálffy Károly Marosvásárhely
4846   Cserey Pal Miskolc
4847   Dósa Gábor Gödöllő
4848   Portik Gabriella Gyergyószárhegy
4849   Kis Levente Élesd
4850   Székely Csaba Budapest
4851   Láncz Veronika Pécs Magyarország
4852   Molnar Eniko Lidia Pusztakamaras.
4853   Bakos Erika Marosvásárhely
4854   Komáromi Ernő Nagzvárad
4855   Kristófi János Zsigmond Nagyvárad
4856   Szigeti Attila Kovaszna
4857   Pap Margit Szekelyudvarhely
4858   Almási Gábor Budapest
4859   Bende Attila Sepsiszentgyorgy
4860   Szabó Lajos Békéscsaba
4861   Nagy Lajos-sandor Marosvásárhely
4862   Szavuly Jenö Halmstad
4863   Mészáros Jozef Jozsef Komárom
4864   Kastal László Gyergyószentmiklós
4865   Szlifkó Ágoston Magyarország
4866   Fehér Mária Csikszereda
4867   Cs. Szabó László Ulm
4868   Kelemen Csanad Marosvasarhely
4869   Kászonyi Gyula Pécs Magyarország
4870   Havadi Margit Havadtö
4871   Molnar Elisabeta Pusztakamaras Kolozs Megye
4872   Nádas Zoltán Nagymágocs
4873   Dósa Gábor Gödöllő
4874   Dr. Jancsó Gábor Budapest
4875   Fehér József Csikszereda
4876   Tari József Balatonszemes
4877   Jeney Zoltán Budapest
4878   Cs. Szabóné Ruder Anett Ulm
4879   Szász Enikő Budapest
4880   Szász Anna Kismedesér
4881   özv Menyhárt Józsefné Dunaújváros
4882   Sárszegi Péter Budapest
4883   Novák Judit Polgárdi
4884   Sándor Terézia Németország
4885   Joó Dávid Ráckeve
4886   Török Szonja Budapast
4887   Pálffy Gyula Marosvásárhely
4888   Szász Géza Budapest
4889   Szasz Kinga Katalin Kovaszna
4890   Erdős Huba Székelyudvarhely
4891   Dr.szurkos István Stockholm
4892   Mészáros Frigyes Budapest
4893   Klosz Viktor Viktor Marosvásárhely
4894   Kis Katalin Budapest
4895   Molnar Peter Pusztakamaras.
4896   Menyhárt Dávid Várpalota
4897   Juhász György Budapest
4898   Vincze Edit Dunakeszi
4899   Bálint Ilona Marosvásárhely
4900   Klosz Katalin Marosvásárhely
4901   Vida László Sopron
4902   Gutai Károly Potsdam
4903   Zwada Ildikó Budapest
4904   Szurkos Ildikó Stockholm
4905   Lászlóné Bohacek Anna Budapest
4906   Molnar Gergo Gergely Marosvasarhely . Erdely
4907   Fazakas Levente Sepsiszentgyörgy
4908   Kuk Helga Utrecht
4909   Fogarasi Gyula Érd
4910   Tomka József Leipzig
4911   Kolozsvary I Marosvasarhely
4912   Bálint Lajos Marosvásárhely
4913   Botha Dániel - T. Székelykakasd
4914   Simon Zsuzsa London
4915   Földvári Angéla Bánhorváti
4916   Molnar Judit Csikszereda
4917   Mester Károly Szarvas
4918   Szövérfi Judit Marosvásárhely
4919   Nagy Irma Havadtö
4920   Szavuly Attila Kalmar
4921   Pap Jozsef Szekelyudvarhely
4922   Fülöp Zoltán Mezőcsávás
4923   Kathona Mónika Debrecen
4924   Hámornyik László Nyíregyháza
4925   Csibi Márti Gyergyószentmiklós
4926   Dr Herczeghné Dr Juhász Edit Debrecen
4927   Molnar Honika Marosvasarhely . Erdely
4928   Szabóné Cseh Ildikó Győr
4929   Ludovit Glázsi Vyskov
4930   Perei Károly Kamut
4931   Erdős Izabella Katalin Székelyudvarhely
4932   Kis Norbert Cegléd
4933   Nagy Adalbert Havadtö
4934   Tokaji László Diósjenő
4935   Fülöp Gabriella Mezőcsávás
4936   Kővári Adrienn Rákóczifalva
4937   Varga Gyula Sepsiszentgyörgy
4938   Pálffy Éva Marosvásárhely
4939   Vörös Zsolt Budapest
4940   Morvay Ildikó Budapest
4941   Karsa Borbála Enikő Budapest
4942   Simon Lajos Sepsiszengyorgy-sepsimagyaros
4943   Barabas Ferencz Sepsziszentgyorgy
4944   Gunics Gellért Miskolc
4945   Udvarhelyi Csaba
4946   Ágoston Balázs Buda
4947   Horváth Tamás Sturovó
4948   Tuza L. JÓzsef Venezuela
4949   Kiss Andras Szovata
4950   Fazekas László Levelek
4951   Russu-bors Tibor Csíkszentkirály
4952   Szabó Alex Budapest
4953   Balló Géza Székesfehérvár
4954   Botha Ildikó Székelykakasd
4955   Kovács László Attila Sepsiszentgyörgy
4956   Halász Károly Tápiószecső
4957   Ágoston Balázs Buda
4958   Udvarhelyi Csaba Kétbodony
4959   Somodi Attila Mezőcsávás
4960   Béky Renáta Üllő
4961   Kispál Zsóka Budapest
4962   Morvay Ildikó Budapest
4963   Hadnagy Boróka Farkaslaka
4964   Molnár Szabolcs-istván Kovászna
4965   Peter Zsuzsa Szekelyudvarhely
4966   Halász Károly Tápiószecső
4967   Szilágyi Ivett Budapest
4968   Szekely Atilla Marosvasarhely
4969   Szabó Mária Hencida
4970   Fazekas László Levelek
4971   Kocsis Dalma Pécs
4972   Papp Máté Budapest
4973   Cs. Kovács Gabriella Leányfalu
4974   Horváth József Pomáz
4975   Balyi Miklós Budapest
4976   Szitás István Egyházasbást, Felvidék
4977   Karacs Miklós Székesfehérvár
4978   Gyorgy Sandor Sepsiszentgyorgy
4979   Dr. Facsády Gábor Budapest
4980   Dr. Tóth Irén Budapest
4981   Kispál Zsóka Budapest
4982   Kabai Ibolya Szilagy-nagyfalu
4983   Tóth Natália Harsány
4984   Szabó Judit Piliscsaba
4985   Kecskeméti Judit Kazincbarcika
4986   Chrisztin Lore Spergau
4987   Mészáros Frigyes Gyál
4988   Kántor József Marosvásárhely
4989   Paizs Elemer Marosvasarhely
4990   Vasko Béla Kassa
4991   Jank Agn Colchester
4992   Mathe Zsolt Szekelyudvarhely
4993   Kovács Balázs Pápa
4994   Varo Anna Pusztakamaras.
4995   Ferencz Juliánna Székelyudvarhely
4996   Helwig Erika Berlin
4997   Gyurko Iren Sepsiszentgyorgy
4998   Csata Kinga Gyergyószentmiklós
4999   Janko Attila Colchester
5000   Holdas Miklósné Ormosbánya
5001   Paizs Zenovia Marosvasarhely
5002   Bugyi György Székesfehérvár
5003   Dr. Tóth József Budapest
5004   Máthé Csongor Vargyas
5005   Bárdits Sándorné
5006   Csereklei Renáta Székesfehérvár
5007   Csepreghy Béla Budapest
5008   Szabó Mária Hencida
5009   Ferencz József Székelyudvarhely
5010   Oláh Gábor Győr
5011   Ferencz Barna
5012   Baróti Csaba Gyergyócsomafalva
5013   Gyorgypal Matild Csikszereda
5014   Kádár Szabolcs Sesiszentgyörgy
5015   Dr. Póth Rita Budapest
5016   Katona János Kolozsvár
5017   Máthé Attila Marosvásárhely
5018   Karsai Agnes Szigetbecse
5019   Barabas Rozalia Kibéd
5020   Csibi László Budapest
5021   Kószó Péter Szeged
5022   Tóth Rozina Budapest
5023   Szala Istvánné Nyíradony
5024   Gyorgy Sandor Sepsiszentgyorgy
5025   Tóth Pál Hidvégardó, Magyarország
5026   Siklódi Attila Marosvásárhely
5027   Marik Mátyás Hajdúszoboszló
5028   Bányász Sándor Ungvár
5029   Ferencz Barna Gyergyószentmiklós
5030   Novák Lajos Polgárdii
5031   Tóth Ferenc Cegléd
5032   Szasz Jeno Szovata
5033   Józsa András Sepsiszentgyörgy
5034   Domotori Anita Colchester
5035   Máthé Melinda Nagybánya
5036   Dr Tulassay Zsolt Budapest
5037   Popovics Pál Munkács
5038   Kedves Csilla London
5039   Fekete László Szeghalom
5040   Szikora Lászlóné Kőszeg
5041   Baráth Szilárd Budapest
5042   Dudás Lajos Tiszaujváros
5043   Fábián Richárd 8500 Pápa
5044   Haszon Ákos Attila Budapest
5045   Tarnócay Csaba Keszthely
5046   Garamszegi Vanda Gyál
5047   Sándor Vilmos Sepsziszentgyorgy
5048   Dobos Béla Budapest
5049   Hernusz Ágnes Budapest
5050   Szente Károly Magyarország
5051   Kiss Péter Marosvásárhely
5052   Imrédy Miklós San Francisco, Usa
5053   Sándor Erzsébet Sepsziszentgyorgy
5054   Berzy Péter Kaposvár
5055   Korodi Zoltán London
5056   Király Istvan Emőd
5057   Pogány Szilvia Budapest/válaszút/szováta
5058   Antal Erika
5059   Batiz Géza Chicago, Usa
5060   Horváth Józsefné Pomáz
5061   Takács József Kecskemét
5062   Szakacs Zoltan Sepsiszentgyorgy
5063   Kiss Mária Marosvásárhely
5064   Török Péter Budapest
5065   Varga Patrik Mezőkövesd
5066   Staudt Mihály Pozsony
5067   Valentínyi Nóra Győr
5068   Papp Kincses Emese Csíkszereda
5069   Mikes Tamás Vaasa
5070   Angster Johannes Ludwigsburg
5071   Királyné Forgács Gabriella Emőd
5072   Gulyás István Tiszacsege
5073   Józsa Emma Sepsiszentgyörgy
5074   Holló Bence Miskolc
5075   Agoston Szabolcs Anglia
5076   Farkas Gergely Budapest
5077   Kiss Csaba Attila Budapest
5078   Futó Ferenc Környe
5079   Katona Endre Bécs
5080   Lőrincz Csaba Szentegyháza
5081   Bata Laszlo London
5082   Baka Eniko Sepsiszentgyorgy
5083   Galambfalvi Rozália Nagykend
5084   Varga Gabriella Svédország
5085   Marik MÁtyÁs HajdÚszoboszlÓ
5086   Kovacs Ildiko Sepsiszentgyorgy
5087   Tornai Arpad Attila Agerskov, Dania
5088   Karsza Attila Alsózsolca
5089   Józsa Emma Sepsiszentgyörgy
5090   Ludescher Zsolt Diósd
5091   Galambfalvi Rozália Nagykend
5092   Makaró László Budapest
5093   Demeter Szilárd Nagyvárad
5094   Aluuan Péter London
5095   Juhász Zsuzsanna Budapest
5096   Gödri Zsigmond Csaba Gyimesfelsőlok
5097   Oláh Gáborné Győr
5098   Incze Viola Szekelyudvarhely
5099   Zöldi István Bonn
5100   Szabó Hunor Sepsiszentgyörgy
5101   Luffy Károly István Sepsiszentgyörgy
5102   Torma Tamás Jászberény
5103   Szabolcs Janos Csikszereda
5104   Kovács Attila Tótkomlós
5105   Jobbágy Péter Szigetmonostor
5106   Dudás Lajos Tiszaujváros
5107   Okos Huba Etele Odense
5108   Sipos Ferenc Hencida
5109   Nagy József Csikcsicsó
5110   Várnai Miklós Gödöllő
5111   Tóth Rolland Kraszna
5112   Torma Tamás Jászberény
5113   Gődér Sándor Nagyvárad
5114   Bartha László Budapest
5115   Nagy Zsolt Budapest
5116   Csoti Tibor Helsingborg, Sverige
5117   Galbács Pál Illyefalva
5118   Schaffhauser Ildikó Illyefalva
5119   Hollósi Norbert Kápolnásnyék
5120   Lukacs Eva Szekelyudvarhely
5121   Janos Szabi Csikszereda
5122   László Áron Marosvásárhely
5123   Fekete Szabolcs Szekesfehervar
5124   Szöke Magdolna Marosvásárhely
5125   Dudá Lajosné Tiszaujváros
5126   Nagy Gábor Budapest
5127   Demeter Virág Katalin Sepsiszentgyörgy/balatonfüred
5128   Portik Ernő Marosvásárhely
5129   Sütő Emőke Vargyas
5130   Fekete Erzsebet Waldwick
5131   Gergely Helén Marosvásárhely
5132   Kovacs Ildiko Sepsiszentgyorgy
5133   Tóth Tamás Imre Grantham, Uk
5134   Pentek Eniko Marosvasarhely
5135   Székely Donát Csaba Sárospatak
5136   Elek József Nagyvenyim
5137   Kerekes Reka Uzon
5138   Zalai Judit Budapest
5139   Dobra Kinga Sepsiszentgyörgy
5140   Antal Zsuzsanna Csíkszereda
5141   Urs Árpád Havadtö
5142   Gyorfi Melinda London
5143   Tamás Mária Gyergyószentmiklós
5144   Kerekes Zoltan Uzon
5145   Gábor György Sacele
5146   Alsószentiványi Krisztián 2092 Budakeszi, Petőfi S. 13.
5147   Molnár Imre Hajdúnánás
5148   Molnár Sándorné Szolnok
5149   Gyárfás András Svájc
5150   Bertáné Dávid Edit Rákóczifalva
5151   Gulyás Zoltán Gyula
5152   Opra Veronika S Vedorszag
5153   Szabóné Hódosy Réka Fertörákos
5154   Pálné Czvetkó Valéria Békés
5155   Macsek Zoltán Bugyi
5156   Borsos Géza József Gyergyócsomafalva
5157   Miklós Zoltán Sepsiszentgyörgy
5158   Farcádi Botond Sepsiszentgyörgy
5159   Schäffer György Budapest
5160   Szabó Mária Budapest
5161   Molnár Attila Szolnok
5162   Berta Norbert Rákoczifalva
5163   Szakáli László Csikszereda
5164   Köllő Elemér Budapest
5165   Bodor Tímea Budapest
5166   Réfy Dániel Pomáz
5167   Bodré Erika Hódmezővásárhely
5168   Schäffer Gergő Budapest
5169   Ádám Imre Törökszentmiklós
5170   Berta Bence Rákóczifalva
5171   Zágoni -szabó István Kolozsvár
5172   Balyi Tamás Budapest
5173   Horváth László Somogyszil
5174   Simon Mónika Ausztria
5175   Szabó Brigitta Aranyosegerbegy
5176   Korondi Miklós Cegléd
5177   Körtvélyessy Géza Budapest
5178   Tóth Tamás Budapest
5179   Györök Tamás Rácalmás
5180   Schäffer Sándorné Budapest
5181   Fogarasi Istvan Kisbacs
5182   Vígh Gáborné Tiszaújváros
5183   Balázs Ferenc Kerepes
5184   Rozsonits Ildikó Budapest
5185   Szabó Karola Madéfalva
5186   Csernát Géza Marosvásárhely
5187   Badacsonyi Gergely Budapest
5188   András Enikő Budapest
5189   Kiss Zoltán Tamás Debrecen
5190   Szabó Levente Szarvas
5191   Bocz Gábor Köpec
5192   Tallér Balázs Tatabánya
5193   Bodola Huba Mályi(marosvásárhely)
5194   Garbea Csaba Ciprus
5195   Csernát Eszter Marosvásárhely
5196   Kisimre Ferenc Szeged
5197   Tőkés Lehel Kolozsvár
5198   Tamas Tibor Gheorgheni(gyergyoszentmiklos)
5199   Papp András Békéscsaba
5200   Barabás Ferencz Kibéd
5201   Antal Zsolt Nyíregyháza
5202   Lupuly Jakab Sepsiszentgyörgy
5203   Fehér Roland Kistarcsa
5204   Csibi László Budapest
5205   Peténé Karacs Rozália Síófok
5206   Lajkó Tamás József Veszprém
5207   Németh Péter Szeged
5208   Molnár László Kisvárda
5209   Fülöp András Marosvásárhely
5210   Krisztin Endre Síójut
5211   Kolumban Beata Chilieni(kilyenfalva)
5212   Lupuly Janka Sepsiszentgyörgy
5213   Janík Tamás Szlovákia
5214   Vágó Attila Gyöngyös
5215   Papp András Békéscsaba
5216   Deák Berta Sepsiszentgyörgy
5217   Horváthné Németh Bernadett Kaposvár
5218   Orosz Margareta Szatmarnemeti
5219   Róth József Wien
5220   Matuska Márton Újvidék
5221   Deák Emma Mikóujfalu
5222   Kolumban Zoltan Chilieni(kilyenfalva)
5223   Deák Jenő Mikóujfalu
5224   Dr. Kolozsi Béla Ferenc Budapest Visegrádi U. 9 Ii. 3. 1132
5225   Peter Jozsef Sepsiszentgyorgy
5226   Pete Dániel Síófok
5227   Otvos Sandor Kezdivasarhely
5228   Balázs Ferenc Székelyudvarhely
5229   Patonai Ádám Pécs Kertváros Utca 7.6b
5230   Gabor Levente Szekelykeresztur
5231   Tőkés Jánosné Kecskemét
5232   Dancs Laura Noémi Kovászna
5233   Koroknai János Debrecen
5234   Patonai Ádám Pécs Kertváros Utca 7.6b
5235   Illés Bálint Dávod
5236   Bálint Boglárka Kovászna
5237   Rákai András Budapest
5238   Bozsoki Norbert-jános Berettyószéplak-suplacu De Barcău
5239   Fehér Sándor 2621 Verőce, Dombalja U. 7.
5240   Egyed László Csikszereda
5241   Váncsa Gizella Malmö
5242   Dr. Németh Gábor Budapest
5243   Veréb Sándorné Szeged
5244   Lakatos Erzsébet Csikszereda
5245   Lázár Zsolt Kolozsvár
5246   Kovács Gergő Nyírábrány
5247   Szabó Károly Madéfalva
5248   Marjovszky Tibor Üllő
5249   Zoltán Kozár Mernye
5250   Nemes István Csíkszereda
5251   Kinter Imre Biharkeresztes
5252   Molnár Endre London
5253   Veréb Sándor Szeged
5254   Gulyás Péter Pécs
5255   Udvari Ildikó Austria
5256   Dániel Péter Budapest
5257   Bíró Tímea Hódmezővásárhely
5258   Sipos Attila Budapest
5259   Szántai Katalin Sepsiszentgyörgy
5260   Szabó Piroska Csikszereda
5261   Dr.b.nagy Ottó Belgium
5262   Nagy Katalin Biharkeresztes
5263   Lázár Alpár Cambridge
5264   Szatori János Pécs
5265   Tamás Sándor Madéfalva
5266   Csibi György 2440 Százhalombatta Bláthy Ottó út 17 4/13
5267   Tóth Vilmos Wetzikon, Svájc
5268   Udvari Katharina Ausztria
5269   Szántai János László Sepsiszentgyörgy
5270   Kinter Katalin Andrea Szeged
5271   Sebők Gizella Wetzikon, Svájc
5272   Pór Sándor Budapest
5273   Miklos Szabolcs-antal Tusnadfurdo
5274   Nagy János Tiszacsege
5275   Nagy Bettina Tiszakécske
5276   Csernus Attila Nagykőrös
5277   Lakatos József Csikszereda
5278   Tamás Aranka Madéfalva
5279   Józsa László Szeged, Lengyel U 5/b
5280   Pokorni László Debrecen-józsa
5281   Fodor Hajnal Csikszereda
5282   Horváth Dániel Székesfehérvár
5283   Vargyas Tibor Csíkszereda
5284   Szabó Henrietta London
5285   Pintér Zoltán Mikepércs
5286   Zagyva Imre Debrecen
5287   Somorjai Noémi Budapest
5288   Deák Sándor Ausztria
5289   Szabó Viktória London
5290   Biroga Barna Debrecen
5291   Vargyas Piroska Csíkszereda
5292   Kiss Jenő Erdőkertes
5293   Antal Jozsef Csikszenttamás
5294   Deák Gergő London
5295   Bartó Bélla Madéfalva
5296   Barna Csaba Mindszent
5297   Major Árpádné Szigetszentmiklós
5298   Gergely Andras Csíkszereda
5299   Szeghalmi Lajos Zoltán Biharpüspöki(sajnos Ma Nagyvárad)
5300   Bodó Töhötöm Kovászna
5301   Demeter Károly Budapest
5302   Hegedűs Csaba Miskolc 3531 Wesselényi M.40
5303   Ruda László Piliscsaba
5304   Haszenek Anna Galocas
5305   Sántha Gyöngyvér Székelyudvarhely
5306   Porkoláb Zoltán Levente Marosvásárhely
5307   Richter József Kecskéd
5308   F. Lőrincz Tibor Budapest, Kolozsvár
5309   Elekes Tünde Gyergyószentmiklós
5310   Csizmadia S?ndor Szepsiszentgyörgy
5311   LŐrincz IstvÁn Csikszereda
5312   Ferencz Atilla Madéfalva
5313   Nagy Erzsébet Csíkszentimre
5314   Szabó Zoltán Gyergyóditró
5315   Gulyás Sándor Debrecen
5316   F?bi?n Jozsef Nieserlenz
5317   Gaspar Imola London
5318   Gaskó Szilárd Tác
5319   Nagy Sándor Debrecen
5320   Richter József Kecskéd
5321   Szavuly Eva Svedorszag
5322   Polyák István Kecskemét
5323   Kobolkuti Jozsef Marosvasarhely
5324   Korondi Miklós Cegléd
5325   Balogh Eniko Usa
5326   Gurabi Csaba Károlyné Sóstófalva
5327   Nagy Gábor Debrecen
5328   B.nagy Janos Namur
5329   Szabó Péter Tényő
5330   Hajdu Zsuzsanna Tényő
5331   Zsejki Miklós Nagyvárad
5332   Donko Bettina Gödöllő
5333   Twardosz Marcin Lengyelország
5334   Miklo Maria Magdolna Nagyvarad
5335   Tóth Zoltán Hajdúnánás
5336   Zám Tamás Kistarcsa
5337   Boér Erika Marosvásárhely
5338   Kökényessy Szilárd Budapest
5339   Szabó György Gödöllő
5340   Fabian Matyas Colmar
5341   Kobolkuti Gyongyi Marosvasarhely
5342   Tislerics Mátyás Murakeresztúr
5343   Costache Levente Molvány
5344   David Janos Csikszereda
5345   Molnár Attila Kolozsvár
5346   Erdős Szilárd Mikepércs
5347   Buzsi Károly Kilyén
5348   Fabian Marianne Nieserlenz
5349   Korondi Miklós Cegléd
5350   Sárai Jenő Szlovákia
5351   Gulyás Sándor Debrecen
5352   Ovits-ne Rozalia Herzliya
5353   Zsarnovszky Attila Budapest
5354   Kóczián István Szolnok
5355   Fábián Ferenc - Levente Budapest
5356   Tisza Andrea Debrecen
5357   Győrfi Ferenc Parajd
5358   Nagy Pál Vác
5359   Füst Máté Debrecen
5360   Fabian Melinda Nieserlenz
5361   Király B. Izabella Abony
5362   Tisza Andrea Debrecen
5363   Benedek Livia Bernau
5364   Kobolkuti Annabella Marosvasarhely
5365   Farkas Márton-istván Zeltweg
5366   Fabian Martin Stockholm
5367   Fazakas Szabolcs Székelyudvarhely
5368   Dobai Sándor László Szászrégen
5369   Kallós Attila Péteri
5370   Boér Csaba Szilard Marosvásárhely
5371   Csenteri Zoltán Marosvásárhely
5372   Gaál Sándorné Debrecen
5373   Toró Zsuzsanna Pécs
5374   Győrfi Ferenc Parajd
5375   Fabian Inger Stockholm
5376   Angyal Géza Ózd
5377   Kristóf Lilla Alida Győr
5378   Baranyai Lőrinc Torda
5379   Alföldi István Debrecen
5380   Gubán János Budapest.1239.sodronyos U 78
5381   Lukács Dalma Marosvésarhely
5382   Cselovszki György Mosonmagyaróvár
5383   Lukács Attila Tusnádfürdő
5384   Nagy Istvan Parajd
5385   Lukács Tünde Tusnádfürdő
5386   Nagy István Székelyudvarhely
5387   Antal Matild Zilah
5388   Farkas Edit Gyergyószentmiklós
5389   Mar?ti Bence Csömör
5390   Kiss Emőke Klára Székelyudvarhely
5391   Pálffy Mónika-eszter Székelykeresztúr
5392   Antal Matild Zilah
5393   Taierling Péter-ferenc Kézdivásárhely
5394   Kollát Kollát Gyula Szeged
5395   Kornaizel Tamás Veszprém
5396   Pálfi Melinda Székelyudvarhely
5397   Mosdóczi Vilmos Kaplony
5398   Sebestyén Tibor Székelyudvarhely
5399   Simon József Helsingborg
5400   Kovesdi Tibor Toronto
5401   Szekely Ioan Sepsiszentgyorgy
5402   Albert Laszlo Balavasar
5403   Iszlai Erzsebet Szekelyudvarhely
5404   Gubán Jánosné Budapest
5405   Gyöngyössy Katalin Székelyudvarhely
5406   Véghelyi Balázs Százhalombatta
5407   Matula Róbert Budapest
5408   Sándor Öccs Székelyudvarhely
5409   Dobre Iolanda Chitila
5410   Janko M Attila Colchester (uk)
5411   Rémán Botond Károly Zagyvaszántó
5412   B.nagy Mária Belgium
5413   Véghelyi Balázs Százhalombatta
5414   Asztalos Tibor Budapest
5415   Marton László Erdőkertes
5416   Somorjai Olga Budapest
5417   Árkosi Tibor Hármasfalu
5418   Székely Gábor Bőcs
5419   Halasi Krisztián Kunszentmiklós
5420   Andriska Péter Szolnok
5421   Fügedi Mónika Polgár
5422   Kiss Sándor Budapest
5423   Zatykó Gyula Nagyvárad
5424   Tófalvi Beáta Székelyudvarhely
5425   Lázár Balázs Antal Marosvásárhely
5426   Kollár Péter Baja
5427   Albert Laszlo
5428   Máthé Ede Csikszereda
5429   Kosza Arnold Csíkszentdomokos
5430   Ph. D. Csörögi Péter Szentendre
5431   Györgypál Zoltán Székelykeresztúr
5432   Fekete Janos Szatmarnemeti
5433   Csendes Attila Krisztián Zürich
5434   Asztalos Klára Budapest
5435   Asztalos Gyula László Polgár
5436   Illés Péter Budapest
5437   Gubán Ádám Budapest
5438   Vargha Andra's Istva'n Csernaton
5439   Fügedi Viktor Tiszaújváros
5440   Puskas-graffagnini Julia Embrach, Svajc
5441   Polgár János Miskolc
5442   Nagy Ágnes Debrecen
5443   Halász István Monorierdó
5444   Albert Levente Sepsiszentgyorgy
5445   Zsámbokréty Gábor Göteborg
5446   Ambrus Balázs Sashalom
5447   Attila Gergely Stockholm
5448   Elek Máté Pápa
5449   Demeter Julianna Budapest
5450   Nagy Eszter-mária Csíkszereda
5451   Mihucz Péter Debrecen
5452   Mészáros István Békéscsaba
5453   Demeter Zoltán Marosvásárhely - Târgu-mureș - Neumarkt Am Mieresch
5454   Bába Szilvia Budapest
5455   Miklós Tamás Budapest
5456   Szüle Attila Dombóvár
5457   Gyöngyvér Melinda Kiss Székelyudvarhely
5458   Fügedi Barnabás Tiszaújváros
5459   Botha Zoltán Sepsiszentgyorgy
5460   Nagy Csaba Gyál
5461   Fülpesi Magor Nimród Marosvásárhely
5462   Mihucz Jánosné Debrecen
5463   Forgó László Soltvadkert
5464   Vaslaki Krisztián Sopron
5465   Graffagnini-gattorna Atilla Embrach, Svajc
5466   Horváth Péter Sopron
5467   Máté-birta István Böheimkirchen
5468   Miklós Atilla Budapest
5469   Galfi Irenke Maroskeresztur
5470   Sziebert János Károly Szombathely
5471   Juhász Nóra Adács
5472   Cserna Tamás Budapest
5473   Szilveszter Zsombor Mosonmagyaróvár
5474   Péter Zsuzsanna Ibolya Felsőboldogfalva
5475   Demeter Julianna Budapest
5476   Csog Jozsef Marosvasarhely
5477   Varga László Balmazújváros
5478   Botha Zoltán Sepsiszentgyorgy
5479   Laszlo Attila Szekelyudvarhely
5480   Tamás Zsuzsanna Székelyudvarhely
5481   Szilágyi Lehel Budapest
5482   Beke Csongor Zsolt Zalán
5483   Káplár Ágnes Debrecen
5484   Bertóthy László Lövő
5485   Mernyei Pál Székesfehérvár
5486   Oláh Róbert Biharia
5487   Juhászné Varga Márta Adács
5488   Előd Varga Kézdikővár
5489   Gyergyó Pál Monor
5490   Gubán Tamás Budapest
5491   Péter Álmos Felsőboldogfalva
5492   Gazdag Katalin Sopron
5493   Eftimie Izabella Vecsés
5494   Oláh Ágnes Budapest
5495   Schmidt Károly Marosvásárhely
5496   Pesti Zoltán Szeged
5497   Fábián Balázs Csomád
5498   Máté Péter Budapest
5499   Polgár Jánosné Miskolc
5500   Orbán Eliza Vecsés
5501   Dér Tamás Mosonmagyaróvár
5502   Janosi Dalma Gyergyotolgyes
5503   Varga Gyula Vámosgyörk
5504   B.nagy Mária Belgium
5505   Kolumbán Csaba Ács
5506   Portik Vilmos László Marosvásárhely
5507   Eftimie Dorin Vecsés
5508   Horváth Enikő Miskolc
5509   Ferencz Villmos Fertőd
5510   László Zoltán Marosvásárhely
5511   Balogh László Budapest
5512   Eisler István Kézdivásárhely
5513   Benki Jozsef Szekelyudvarhely
5514   Sápy Szilvia Földes
5515   Zsámbokréty Gábor Goteborg
5516   Kernetzky Júlia Bergen
5517   Ardelean Attila Sepsiszentgyorgy
5518   Molnos Andras Reading, Egyesult Kiralysag (uk)
5519   Szakáts István Kolozsvár
5520   Kovács Adalbert Béla Magyarország
5521   Spisák Mariann Budapest
5522   Kisfügedi Péter Szekszárd
5523   Bálint Attila Székelyudvarhely
5524   Kiss Klára Tamásda
5525   Eisler Jolán Kézdivásárhely
5526   Bencze Jozsef Homorodfurdo
5527   Serestely Istvan Sepsiszentgyorgy
5528   Balázs Júlia Bergen
5529   Mácsay Sándor Galgahévíz
5530   Árva Laura Nagyvárad-oradea
5531   Molnár Dániel Székelyudvarhely
5532   Gergely Tünde Marosvásárhely
5533   Polgár Richárd Miskolc
5534   Kollár Dániel Eger
5535   Ardelean Karoly Sepsiszentgyorgy
5536   Roos Hendrik Willem Szekelyudvarhely
5537   Gál Fruzsina Biharnagybajom
5538   Kis Péter Csikszerdahely
5539   Arde Monika Sepsiszentgyorgy
5540   Bálint Attila Székelyudvarhely
5541   Toró Tibor Kolozsvár / Temesvár
5542   Muszkalay Ervin Vác
5543   Pál Vilmos Kőrispatak
5544   Galambos Lajos Budapest
5545   Szekrenyes Laszlo Sepsiszentgyorgy
5546   Seres László London
5547   Nagy Gergely Kiskunhalas
5548   Weyda Gyorgyi Judit Sepsiszentgyorgy
5549   Orbán Éva Vecsés
5550   Lengyel Tibor Nagykáta
5551   Belai Margit Gyergyószentmiklós
5552   Péter Álmos Lehel Felsőboldogfalva
5553   Tompos Szilvia Marosvásárhely
5554   G. Tóth Anita Debrecen
5555   Tóth István Debrecen
5556   Marik MÁtyÁs HajdÚszoboszlÓ
5557   Paál András Eger
5558   Palkovics Attila Budapest
5559   Kovács Orsolya Győr
5560   Lovász Anikó Bélapátfalva
5561   Kovacs Robert Szovata
5562   Birtalan Barna Székelyudvarhely
5563   Gulyás Sándor Álmos Debrecen
5564   Nagy Eva Sepsiszentgyorgy
5565   Forrás Arnold Győr
5566   Mihucz Mihály Budapest
5567   Gubala Norbert Budapest
5568   Lakatos Rebeka Székelyudvarhely
5569   Zsámbokréty My Göteborg
5570   Herman Zoltán Szombathely
5571   Boér Kinga Marosvásárhely
5572   Faix Melinda Borsodnádasd
5573   Nagy Tímea San Pedro De Alcántara,sp
5574   Monostori János Dombóvár
5575   Király László Kolozsvár
5576   Takács Mátyás Galgamácsa
5577   Virág Irén Eger
5578   Nagy Attila Budapest
5579   Magyari Zsuzsa Székelyudvarhely
5580   Szász Győző Csíkszereda
5581   Szél Lajos Dunaharaszti
5582   Zsámbokréty Emil Goteborg
5583   Bernád Ella Sepsiszentgyörgy
5584   Lukács András Budapest
5585   Varga Előd Kézdikővár
5586   Toth Andras Sovenyfalva
5587   Veres Katalin Kovaszna
5588   Dobos Márta Budapest
5589   Takács Anna Galgamácsa
5590   Lovasz Matyas Deva
5591   Nagy Attila Budapest
5592   Bagi Anikó Jászladány
5593   Toth Ildiko Sovenyfalva
5594   Pethő Réka Borszék
5595   Tengely István-lajos Budapest
5596   Karácson Tibor Jobbágyfalva
5597   Tóth Ferenc Árkos
5598   Farkas Gábor Kecskemét
5599   Balogh Emese Balmazújváros
5600   Bodor Tünde Ilona Sepsiszentgyörgy
5601   Máthé Levente Marosvásárhely
5602   Sofalvi Anna Parajd
5603   Farkas Csamangó Zoltán Mártély
5604   Toth Zsombor Sovenyfalva
5605   Ruda Balázs Piliscsaba
5606   Kálmán Imre Budapest
5607   Bertha Zoltán Debrecen
5608   Boér Kinga Marosvásárhely
5609   Sze Zoltan Varad
5610   Laszlo Martincsek Stockholm
5611   Miklos Zsuzsa Dicsoszentmarton
5612   Kónya Zita Kézdivásárhely
5613   Bóka Éva Kecskemét
5614   Birinyi Pál Hajdúsámson
5615   Papai Alpar Laszlo Marosvasarhely,targu Mures
5616   Adorján Imre Székesfehérvár
5617   Benedekfi Hortenzia Siménfalva
5618   Szekrenyes Gizella Varad
5619   Teichmann Erzsébet Budapest
5620   Dr. Kátay Tamás Budapest
5621   Papai Emese Marosvasarhely,targu Mures
5622   Ardelean Monika Sepsiszentgyorgy
5623   Nagy Katalin Magyarország
5624   Moga Zsuzsanna Marosvásárhely
5625   Fodor Laszlo és Emese Debrecen
5626   Siklódi Zsuzsanna-mónika Márkod
5627   Biro Vencel Sepsiszentgyorgy
5628   Tóth Enikő Árkos
5629   Juga Zoltan Szigetszentmiklos
5630   Máté-birta István Ausztria
5631   Bedo Attila Sepsiszentgyorgy
5632   Gyarmati Lajos Szeged
5633   Stumpf András Budapest
5634   Szabó Pál Salonta
5635   Korodi Istvan Sepsiszentgyorgy
5636   Turgyán Csaba Budapest
5637   Benedekfi Hortenzia Siménfalva
5638   Bako Szilamer Sepsiszentgyorgy
5639   Kovács Ottó Ózd
5640   Pilhál György Budapest
5641   Bokor Zoltan Sepsiszentgyorgy
5642   Kovács Júlia Marosvásárhely
5643   Ambrus Levente Parajd
5644   Juhász Pál Losonc
5645   Papi Zoltán Demecser
5646   Gergely Sandor Fenyed
5647   Nagy Huba Sepsiszentgyorgy
5648   Pokol Edit Budapest
5649   Cziráky Gábor Zalaegerszeg
5650   Lukacs Reka Szekelyudvarhely
5651   Kiss Laszlo Sepsiszentgyorgy
5652   Tibodi Elod Csikszereda
5653   Kovács Ádám Nyírbogdány
5654   Majos Zoltan Maksa
5655   Moga Adrian-levente Marosvásárhely
5656   Gyöpös Miklós Budapest
5657   Kuti Endre Sepsiszentgyorgy
5658   Szabó Róbert Sepsiszentgyörgy
5659   Deli István Vid Bonyhád
5660   Szabo Endre Sepsiszentgyorgy
5661   Miklos Barnabás Kézdivásárhely
5662   Pataki Zsombor Kökös (sepsiszentgyörgy)
5663   Papp Attila-sándor Marosvásárhely
5664   Molnár Tibor Tárnok
5665   Pál Margit Gyergyócsomafalva
5666   Rozsa Imre Szekelyudvarhely
5667   Veszeli Tibor Sándorfalva
5668   Bajka Sara Sepsiszentgyorgy
5669   Deli István Bonyhád
5670   Oláh István Debrecen, Fürediu. 62.2/6.
5671   Szabó Róbert Sepsiszentgyörgy
5672   Erdődy Ferenc Losonc
5673   Papp Tímea-mónika Marosvásárhely
5674   Bajka Maria Sepsiszentgyorgy
5675   Deli Maja Gréta Bonyhád
5676   Pataki Zsombor Kökös (sepsiszentgyörgy)
5677   Molnár Mihály Érd
5678   Deli Máté Sólyom Bonyhád
5679   Fülöp Domokos Székelyudvarhely
5680   Ardelean Csilla Szentivanlaborfalva
5681   Gere Kálmán Kistarcsa
5682   Dati Attila Sepsiszentgyörgy
5683   Tirpák Gergő Zalaegerszeg
5684   Máthé Brigitta Marosvásárhely
5685   Biro Zsuzsanna Margit Bonyhád
5686   Faddi Krisztina Budapest
5687   Kovács Tibor Dunakeszi
5688   Cintos Laszlo Arkos
5689   Barabas Attila Milwaukee Usa
5690   Szakács Levente Székelyudvarhely
5691   Simon István-lászló Marosvásárhely
5692   Andreas Josefsson Kumla Svédország
5693   Kardos Attila Budapest
5694   Csiszer Csilla Csíkszereda
5695   Egyed Margit Csikszereda
5696   Róka Norbert Herend
5697   Molnár András Budapest/csíkszereda
5698   Veszeli Jánosné Sándorfalva
5699   Horvat Enikö Svedorszag
5700   Retyi Arpad Arkos
5701   Csiszer Katalin Csíkszereda
5702   Petróczki Pál Sárbogárd
5703   Gyarmati Lajosné Szeged
5704   Joób Olivér Hjo, Svédország
5705   Retkes Rebeka Esztergom
5706   Szunyogh Bence Nyíregyháza
5707   Németh Zsolt Dunaalmás
5708   Kovács Mária Marosvásárhely
5709   Iacob Csiszer Dávid Csíkszereda
5710   Kémenes Dalma Budapest (csíkszereda)
5711   Gál István Csíkszereda
5712   Bernáth István Érd
5713   Iacob Csiszer Robert Csíkszereda
5714   Kelemen Zoltán Budapest
5715   Fülöp Domokos Székelyudvarhely
5716   Keresztúri Arnold Magyarcsernye, Vajdaság
5717   Csóka Szilvia Budapest
5718   Csernus-klement Tímea Nagykőrös
5719   Nyírő-k Ny. Judit Budapest
5720   Csiszer Zoltán Csikszereda
5721   Kertész Ágnes Budapest
5722   Kelemenné Halmi Anita Budapest
5723   Szakács Levente Székelyudvarhely
5724   Finta Iris Abaújszántó
5725   Gál József 2337 Délegyháza
5726   Fazekas Gusztáv Budapest,rákosszentmihály
5727   Kelemen Vivien Budapest
5728   Türke Erika Bugac
5729   B Sándor Ercsi
5730   Jenei Aranka Kecskemét
5731   Kelemen Ádám Budapest
5732   Kun Ágota Zilah
5733   Szakács Levente Székelyudvarhely
5734   Szabó Gyula Kovászna
5735   Szendrei László Debrecen
5736   Hosszú Géza Sopron
5737   Semsey István Kaposvár
5738   Fazakas Éva Sepsiszentgyörgy
5739   Borbath Erno Sepsiszentgyorgy
5740   Jenei Aranka Kecskemét
5741   Incze Gábor Gyergyószentmiklós
5742   Füspök Laszlo München / Gremany
5743   Keresztes Albert Budapest
5744   Barabas Lajos Sepsiszentgyorgy
5745   Türke Jozsef Bugac
5746   Tóth László Székelyudvarhely
5747   Halász Bence György Pilisvörösvár
5748   Rusvai Diane Brand-erbisdorf
5749   Soós László Levente Brassó
5750   Lőrincz Péter Felvidék
5751   Pal Arpad Sepsiszentgyorgy
5752   Vass Gyula Dunaújváros
5753   Balazs Istvan Sepsiszentgyorgy
5754   Sándor Zsolt Csikszereda
5755   Szabó éva Covasna
5756   Lados János Budapest
5757   Balazs Jozsef Sepsiszentgyorgy
5758   Pál Lóránt Gyergyószentmiklós
5759   Mészáros Imre Püspökladány
5760   Sztruhár Zsolt Budapest
5761   Lote Bendeguz Sepsiszentgyorgy
5762   Gáspár Botond Kovászna
5763   Mandy Csaba Perwez, Belgium
5764   Joób Olivér Hjo Svédország
5765   Soós Gyula Budapest
5766   Babota Tibor Medgyes
5767   Laszlo Attila Sepsiszentgyorgy
5768   Varga Péter Somogyapáti 7922 Hun.
5769   Laszlo Istvan Sepsiszentgyorgy
5770   Kinizsi Gyöngyi Marosvásárhely
5771   Laszlo Ferenc Sepsiszentgyorgy
5772   Szabó Nicolas Kanada
5773   Osváth József Sarmaság
5774   György Andrea Nagyvárad
5775   L?rinczi Márton Székelyudvarhely
5776   Balázs Levente Nagyvárad
5777   Fazakas Éva Sepsiszentgyörgy
5778   Bogdan Sandor Sepsiszentgyorgy
5779   Pásztor Zsófia Marosvásárhelz
5780   Fekete Csaba Nagyvárad
5781   Peter Maria Katalin Szepviz
5782   Siklódi Bátor Székelyudvarhely
5783   Pünkösti Gabriella Nagyszékely
5784   Demeter Csila Tata
5785   Bogdan Eva Sepsiszentgyorgy
5786   Jakab Erika Szárhegy
5787   Osváth Sára Sarmaság
5788   Ráduly Réka Zágon
5789   Ravasz Ilona Budapest
5790   Imre Zolt?n Hegenheim
5791   Incze Andras Kilyen
5792   Varga Béla Szatmárnémeti
5793   Brassai Laszlo Sepsiszentgyorgy
5794   Bako Andras Székelyudvarhely
5795   Demeter Zsolt Budapest
5796   Szántó Enikő Marosvásárhely
5797   Farkas Lajos Nyárádszereda
5798   Maron János Veszprém
5799   Dankházi Béla Budapest
5800   Kolcsár Attila Nyárádköszvényes
5801   Schhel István Levente Oroszlány
5802   Nagy Zoltan Csikszereda
5803   Farkas Zsolt Szeged
5804   Kollár József Nagycenk
5805   Maron Jánosné László Rózsa Mezőszilas
5806   Korodi Eniko Sepsiszentgyorgy
5807   Bajusz Róbert Budapest
5808   Ravasz Ilona Budapest
5809   Török Emma Érmihalyfalva
5810   Kollár Andor Nagycenk
5811   Orosz László Miskolc
5812   Bereczki Klara Sepsiszentgyorgy
5813   Borsos Mária Kanada
5814   Bereczki-troy Eva Szovata
5815   Farkas Zsolt Szeged
5816   Kollár Attila Nagycenk
5817   Budai András Szigetsznmtiklós
5818   Maron János Mezőszilas
5819   Szabó András Kanada
5820   Janosi Eszter Gyergyotolgyes
5821   Magocs Eniko Budapest
5822   Szabó Andrea Kanada
5823   Kollárné Vercseg Zsuzsanna Nagycenk
5824   Ottlik Gábor Szeged
5825   Janosi Csaba Gyergyotolgyes
5826   Szpisják Mátyás Békéscsaba
5827   Markos Kinga Marosvasarhely
5828   Id.farkas Károly Nyárádszereda
5829   Erdős Hajnal Székelyudvarhely
5830   Bács Emese Kilyén
5831   Janosi Melinda Gyergyotolgyes
5832   Berde Antal Sepsiszentgyorgy
5833   Vercseg Györgyné Sopron
5834   Rácz Adrienn Budapest
5835   Bende Csanad Sepsiszentgyorgy
5836   Csernák Károly Mogyoród
5837   Bende Adalbert Sepsiszentgyorgy
5838   Tanko Tibor Gyimesközéplok
5839   Tóth László Székelyudvarhely
5840   Vercseg Judit Sopron
5841   Kiss Gábor Debrecen
5842   Csorba László Gyergyószentmiklós
5843   Farkas Piroska Nyárádszereda
5844   Szilágyi László Budakalász
5845   Antal Imre Csikcsobotfalva
5846   Keleti Krisztián Kistarcsa
5847   Csutak Reka Kovaszna
5848   Csányi Gábor Sopron
5849   Laczko Csaba Kilyen
5850   Gyürki Attila Kecskemét
5851   Matyus Lehel Kibed
5852   Godawsky Helga Sopron
5853   Farkas Julianna Nyárádszereda
5854   Kovács Gergely Debrecen
5855   Kolbert Réka Borszék
5856   Gönczy József
5857   Dobos Bettina Budapest
5858   Gerzsán Edina Ausztrália
5859   Csernák Éva Mogyoród
5860   Boldizsár Erika Barót
5861   Kállai Katalin Zilah
5862   Bognár Ádám Budapest
5863   Hutyra Györgyné Budapest
5864   Molnar Ibolya Gyimeskozeplok
5865   Farkas Tamás Nyárádszereda
5866   Németh Zoltán Szeged
5867   Ifj. Ngy Istvan Ausztria
5868   Balogh Erzsébet Bor?s, Svédország
5869   Focze Andras Hidegseg
5870   Gönczy József Debrecen
5871   Kiss Zsuzsanna Karola Sepsiszentgyörgy
5872   Szabó Evelin Anna Pécs
5873   Matoltsy Zsolt Nagykanizsa
5874   Breier Andras Borszék
5875   Dezső János Güglingen
5876   Bémer Miklós Dunaújváros
5877   Fekete Erzsébet Santorini - Görögország
5878   Szász Szilveszter Kézdivásárhely
5879   Balázs Sándor Marosvásárhely
5880   Major Csaba Csongrád
5881   Aszódi Zoltán Tiszaföldvár
5882   Kamenyiczki Márk Szerencs
5883   Barabás Erika Ágota Sepsziszentgyőrgy
5884   Dobrea Dóra Greece
5885   Farkas Csaba Szentegyhaza
5886   Osz Árpád Sajóbábony
5887   Benedek József Gyula Homoródújfalu
5888   Dezső Irén Németország
5889   Kolumbán Irma Székelyudvarhely
5890   Farkas Miklós Veszprém
5891   Nagy Viktória Csongrád
5892   Tóth Tibor Miskolc
5893   Dénes Rozália Mogyoród
5894   Farkas Csaba Újudvar
5895   Halasz Erika Kiskőrös
5896   Országh Katalin Dunabogdány
5897   Lőrincz Magor Csaba Székelyudvarhely
5898   Szász Irma Kézdiszentlélek
5899   Kisfürjesi Attila Nagykanizsa
5900   Nagy D Éva Sepsiszentgyörgy
5901   Farkasné Cser Hajnalka Mária Újudvar
5902   Vass Aranka Monor
5903   Dabóczi Zoltán Ch 1473 Font, Sous La Ville 52
5904   Sándor Szabolcs Marosvásárhely
5905   Dezső János Sepsiszentgyörgy
5906   Tóth Tibor Mátészalka
5907   Farkas Edit Veszprém
5908   Pünkösti Enikő Brassó
5909   Sámson Anikó Budapest
5910   Szász Szilveszter Kézdiszentlélek
5911   Sebestyén Erika Sepsiszentgyörgy
5912   Karacsony Janos Gyimeskozeplok
5913   Tolokan Kiraly Miklos Sovarad
5914   Tóth Lajos Budapest
5915   Kovács József Veszprém
5916   Dabóczi Zoltán Ch 1473 Font, Sous La Ville 52
5917   Ragány Albert Szigethalom
5918   Nádházi Tamás Üllő
5919   Székely Gábor Mátraballa
5920   Asztalos Attila Nagyvárad
5921   Moldován Emese Marosvásárhely
5922   Barabás Előd Sepsziszentgyőrgy
5923   Szőke Barnabsá Nagykanizsa
5924   Gerley Gábor Roma
5925   Koncz Levente Gyimeskozeplok
5926   Pintér Zsófia Budapest
5927   Dr. Dezső- Lakatos Adél Németország
5928   Lukács Levente Csikszereda
5929   Tóth Lajos Budapest
5930   Beksy Ida Julianna Zilah
5931   Henter Zoltan Bournemouth
5932   Fleisz Lajos Szeged (zenta)
5933   Vajon Irén Berzék
5934   Kiss Gábor Rád
5935   Munteanu Noemi Sepsiszentgyorgy
5936   Végvári Ádám Márk Budapest
5937   Kovács Béla Sepsiszentgyörgy
5938   Bojte Ferenc Marosvasarhely
5939   Palkó János Nice
5940   Henter Margit Marosvasarhely
5941   Németh János Budapest
5942   Pollák Balázs Budapest
5943   Dr. Dezső Csaba- János Németország
5944   Szabó István Budapest
5945   Fejős Lajosné Pécs
5946   Zsigmond Andrea Budapest
5947   Dobricza Lajos Sepsiszentgyorgy
5948   Vass István Székelyudvarhely
5949   Sánta-boros József Szentgerice
5950   Végvári Ádám Márk Budapest
5951   Kacsó Márton Hajdúböszörmény
5952   Focze Karoly Hidegseg
5953   Kisfürjesi Attila Nagykanizsa
5954   Király Elek Gagy
5955   Tímári Gézáné Budapest
5956   Máthé Gellért-lászló Biatorbágy
5957   Szekedy Imre Csikszereda
5958   Soós Attila Timur Eger
5959   Sánta-boros Ilona Szentgerice
5960   Demeter Tibor Szászrégen
5961   Morva Zsolt Dunaújváros
5962   Livio Letz Naunhof
5963   Matáncsi Zsolt Szigetvár
5964   Domonkos Zsolt Veszprém
5965   Fábri Péter Budapest
5966   Palkó László Szombathely
5967   Focze Klara Hidegseg
5968   Magyari Jozsef Magyarózd
5969   Bednár Mariann Budapest
5970   Balog Bence Solymár
5971   Balázs Szilárd Sepsiszentgyörgy
5972   Kovács Albert József Jedd
5973   Király Emma Gagy
5974   Kucska Antal Harkány
5975   Révész Róbert Fót
5976   Kerecsenyi Tibor Derecske
5977   Fülöp Gabriella Csíkszereda
5978   Morva Zsolt Dunaújváros
5979   Mézes Gergő Miskolc
5980   Buthi Gyula Halmstad
5981   Gáspár Ildikó Gyergyószárhegy
5982   Szabó Ferenc Jászkisér
5983   Ion Tibor Atila Budapest Uzon
5984   Timár Timea Marosvásárhely
5985   Benke Tamás Sopron
5986   Király Attila Gagya
5987   Kárpáti Bálint Budapest
5988   Csernak Laszlo Szilagyi
5989   Klein Attila Dunaújváros
5990   Király Attila Sopron
5991   Szalóky Attila Budapest
5992   Borbás Bálint Komló
5993   Szaniszló Ferenc Nagymagyarország
5994   Ferencz Levente Gyergyoszentmiklos
5995   Nagy Károly Csekefalva
5996   Klein Attila Dunaújváros
5997   Bojte Ferenc Marosvasarhely
5998   Balázs István Sepsiszentgyörgy
5999   Aszalos Eniko Maroskeresztur
6000   Bakacsi Zsolt Ambrózfalva
6001   Páll Timea Kolozsvár
6002   Kulcsár Kulcsár Géza Kaposvár
6003   Balázs Ildikó Sepsiszentgyörgy
6004   Joharchy Dara 3394 Egerszalók, Borostyán U. 8.
6005   Vadász Ilona Csekefalva
6006   Keindl György Újhartyán
6007   Gurmai Mihály 5530.vésztő, Zsebengő U.7
6008   HorvÁth Lajos Toronto
6009   Fülöp Magdolna Csíkszereda
6010   Balázs Szilárd Sepsiszentgyörgy
6011   Magyari Zsuzsanna Szovata
6012   Varga Adél Marosvásárhely
6013   Mezei Vilmos Szászrégen
6014   Sári Tibor Székesfehérvár
6015   Ifj Pogány József Szin
6016   Csortan Janos Szovata
6017   Szabo Jolan Marosvasarhely
6018   Keindl György Újhartyán
6019   Kovács Kálmán Fonyód
6020   Bordács Péter Páty
6021   Elek Viola 5530.vésztő, Zsebengő U.7
6022   Máté Valéria Solymár
6023   Pacsó Rózália Sepsiszentgyörgy
6024   Gyorgypal Tibor Csikszereda
6025   Buthi Gyula Halmstad
6026   Lajter Imre 4253 Aradványpuszta
6027   Kisgyörgy Benjamin Sepsiszentgyörgy
6028   Cseresnyes Iren Parajd
6029   Bakacsi Zsolt Ambrózfalva
6030   Vadász Árpád Csekefalva
6031   Szávay István Budapest
6032   Kovács Márton Áron Budapest
6033   Bogdán Szabolcs Debrecen
6034   Mátyus János Szolnok
6035   Rudolf Tamás Szabadbattyán
6036   Várhegyi Warnegard Ágnes Uddevalla
6037   Varga-mihály Varga-mihály Márton Kolozsvár
6038   Mag Máté Sződliget
6039   Szász András Gyergyószentmiklós
6040   Kovácsné Mischon Erzsébet Kaposvár
6041   Veres Szidónia Sepsiszentgyörgy
6042   Kanalics Péter Kaposvár
6043   Tóth Zoltán Debrecen
6044   Vajai László Poroszló
6045   Imre Eszter Sepsiszentgyörgy
6046   Csóg Samu Csíkszentsimon
6047   Bogdán Gabriella Kolozsvár
6048   Mátyus János Szolnok
6049   Gyorgypal Marton Csikszereda
6050   Mojzi Istvan Flemlose
6051   Ivády Nóra Budapest
6052   Péva István 5530. Vésztő, Újtelep U. 17.
6053   Baranyai István Sóskút - Magyarország
6054   Tibor Szöke Dorog
6055   Orbán Ede Thisted, Denmark
6056   Kovács Dániel Kaposvár
6057   Mares Stefan - István Satu Mare, Szatmárnémeti
6058   Kovács Gergely Balatonfüred
6059   Fodor Tamás Budapest
6060   Miklós Károly Parajd
6061   Okos Lóránd Csikszereda
6062   Horváth Balázs Szeged
6063   Gellén Vencel Gyula
6064   Gyorgypal Maria Csikszereda
6065   Mares Stefan - István Satu Mare, Szatmárnémeti
6066   Zinner Emoke Agyagfalva
6067   Varga Robert Kezdivasarhely
6068   Schmidt Bernhard Németország
6069   Kovács Zsófia Budapest
6070   Biro Atilla Szekelyudvarhely
6071   Tiboldi Sándor Siménfalva
6072   Kovács Edit Kézdivásárhely
6073   Varga Robert Kezdivasarhely
6074   Tamas Margit Csikborzsova
6075   Kacsó Endre Marosvásárhely
6076   András Hunor Eger
6077   Farkas Attila Gyergyószentmiklós
6078   Szák-kocsis Péter Páty
6079   Pataki András Kistarcsa
6080   Balázs Anna Szentgerice
6081   Hajduné Giron Éva Budapest
6082   Fulop Csanad Csikszereda
6083   Kacsó Éva Marosvásárhely
6084   Tamas Szilveszter Csikborzsova
6085   Jankovich Péter Budapest
6086   Sellei Ágnes Nagylózs
6087   Tamas Zsuzsanna Csikborzsova
6088   Kacsó Tamás Marosvásárhely
6089   Magyari Ilona
6090   Bajka Balázs Marosvásárhely
6091   Kecskés András Hatvan
6092   Borbély Levente London
6093   Kovács Kinga-enikő Oroszhegy
6094   Blaj Anna Csikszereda
6095   Varga János Genevad
6096   Reszegi Lajos Hajdúnánás
6097   Hada Ferenc Balatonfüred
6098   Orosz Attila Edinburgh
6099   Kovács Attila Oroszhegy
6100   Kacsó Irma Marosvásárhely
6101   Polgár Ákos Budapest
6102   Baranyai Balazy Nagykanizsa
6103   Zsámboki Péter Vácszentlászló
6104   Molnár László Szentgyörgyvölgy
6105   Jankovich Péter Budapest
6106   Ágyas Andor Szabadka
6107   Városi Zoltán Sóskút
6108   Kacsó Attila Marosvásárhely
6109   Orbán Ferenc Sepsiszentgyörgy
6110   Fehér Ágnes Farmos
6111   KodolÁnyi JÁnos Budapest( Szül.szászrégen)
6112   Ambrus Krisztina Székelyudvarhely
6113   Zsigmond Elemer Bad Windsheim
6114   Felfalusi Éva Csikszereda
6115   Kacsó Endre Marosvásárhely
6116   Bereczki Zsolt Marsovasarhely
6117   Molnár Lászlóné Szentgyörgyvölgy
6118   Tamas Denes Csikborzsova
6119   Komjáthy István Soponya
6120   Istok Lajos Felsőboldogfalva
6121   Varga Nagy Anna Marosvásárhelz
6122   Kothencz Tamás Szeged
6123   Tamas Jolan Csikborzsova
6124   Szabó Gellért Balatonboglár
6125   Fortuna Zsolt Budapest
6126   Farkas Sándor Gyergyószentmiklós
6127   Zsigmond Elemer Bad Windsheim
6128   Szocs Lazar Gyergyoszentmiklos
6129   Suba Gyöngyi Juliánna Nyárádszereda
6130   Mikei Vilmos Érd
6131   Kothencz Tamás Szeged
6132   Bartis Csaba Cskszentkiraly
6133   Takacs Dénes Székelykeresztúr
6134   Tara Bertalan Döge
6135   Zsiga István Magyarország/ Makó
6136   Aszalos Eniko Maroskeresztur
6137   Zsámboki Péter Vácszentlászló
6138   Mojzi Istvan Flemlose
6139   Simon Attila Székesfehérvár
6140   Polnár Mihály Mezőfele
6141   Prezsmer Anna-mária Hidegség
6142   Berzy Péter Kaposvár
6143   Marosi Erika Oroszhegy
6144   Herman Tibor Miskolc
6145   Lelkes Gábor Budapest
6146   Lőrinczi Zoltán 2330. Dunaharaszti
6147   Szabo Eniko Marosvasarhely
6148   Kollo Edit Ditro
6149   Gyorgypal Mark Csikszereda
6150   Székely Gábor Budapest
6151   Biro Krisztina Kinga Nyaradszereda
6152   Farkas Sándor Gyergyószentmiklós
6153   Komódy Anna Szeged
6154   Vita Hunor Arpad Marosvasarhely
6155   Bordi Ibolya Marosvasarhely
6156   Gyorgypal Edina Csikszereda
6157   Tóth Pétar Eger
6158   Marosi Erika Oroszhegy
6159   Varga Timea Marosvasarhely
6160   Vida Sandor Sepsiszentgyorgy
6161   Kató Alpár Kolozsvár
6162   Farkas Zoltán Liverpool
6163   Magyarosi Júlia Marosvásárhely
6164   Ecker György Bonyhád
6165   Olajos Ilona Toronto
6166   Sylvester Zoltán Sepsiszentgyörgy
6167   Nagy Andrea Marosvasarhely
6168   Szász Dénes Budapest
6169   Vida Eleonora-klaudia Sepsiszentgyorgy
6170   Belényesi Sándor-hunor Sepsiszentgyörgy
6171   Forgó Krisztián Magyarország
6172   Kovács Attila Pécs
6173   Csavar Emőke Kézdivásárhely
6174   Tamas Kazmer Csikborzsova
6175   Szász Etelka Zita Sepsiszentgyörgy
6176   Kovács Zoltán Pécs
6177   Székely Imre Kecskemét
6178   Gergely Annamária Fenyéd
6179   Mezei Mihály Sepsiszentgyörgy
6180   Magyari Arpad Marosvasarhely
6181   Walcz Robert Szentgyorgy
6182   Kádár Gyula Sepsiszentgyörgy
6183   Györgypál László Csíkszereda
6184   Farkas Emil Gyimesfelsolok
6185   Marosi Sandor Oroszhegy
6186   Szoke Mate Kolozsvar
6187   Domonkos István Károly Szlovákia
6188   Kis Ilka Kezdivasarhely
6189   Németh Endre György Budapest
6190   Basa Barnabás Nagykapos
6191   Simény Balázs Székely Udvarhely
6192   Kellner Zsolt Tihamér Csíkcsicso
6193   Kisari István Kaposvár
6194   Csoka Laszlo Zsolt Nagyvarad
6195   Takács Péter Pécs
6196   Butu Arnold Csaba Felsőboldogfalva
6197   Pozsgai Gábor Zalaegerszeg
6198   Gergely Annamária Fenyéd
6199   Tóth Judit Miskolc
6200   Kis Katalin Kezdivasarhely
6201   Bodnár Pál Eger
6202   Nagy Zsolt Sepsiszentgyorgy
6203   Ferencz Kinga Kézdivásárhely
6204   Gyergyai Barna Kezdivasarhely
6205   Grubich József Budapest
6206   Benko Istvan-csongor Sepsiszentgyorgy
6207   Szakál Móni Székesfehérvár
6208   Mayer Richárd Budapest
6209   Bertalan Tibor Erdőszentgyörgy
6210   Szőcs Klári Torontó, Kanada
6211   Korponai Mihály Kecel
6212   Dankó Balázs Budapest
6213   Por Rozsnyai Eszter Fenyéd
6214   Gályász Zoltán Miskolc
6215   Balla Gábor Nyárlőrinc
6216   Kőműves Tivadar Ludas
6217   Carcota János Székelyudvarhely
6218   Tamás József Kápolnásfalu
6219   Stenczer Enikő Pécs
6220   Varga Réka- Rebeka Arad
6221   Szőcs Gábor Torontó, Kanada
6222   Németh Zsolt Budapest
6223   Balla Gergő Nyárlőrinc
6224   Korponai Mihály Kecel
6225   Kósa Zsanett Csurgó
6226   Szőcs László Torontó, Kanada
6227   Nagy Janos Kolozsvar
6228   Fazakas Ildikó Marosvásárhely
6229   Csizmadia László Budapest
6230   Vizsuly Agnes Kolozsvar
6231   Lakatos Nóra Csíkszereda
6232   Luka Rezso Sepsiszentgyorgy
6233   Szőcs Áron Torontó, Kanada
6234   Németh Ildikó Budapest
6235   Varga Roland Arad
6236   Praczu Zsolt Kazincbarcika
6237   Szőcs Anikó Torontó, Kanada
6238   Balláné Bán Andrea Nyárlőrinc
6239   Leszkovich Ella Mosonmagyaróvár
6240   Gábor Lajos Máréfalva
6241   Hidvégi-farkas Zsófia Békéscsaba
6242   Simény Balázs
6243   Ráduly Katalin Sepsiszentgyörgy
6244   Balla István Nyárlőrinc
6245   Kecskés Zoltán Érmihályfalva
6246   Szabadi Tibor Székelyföld, Parajd
6247   Ispánovics Zoltán Békéscsaba
6248   Lukacs Kamilla Marosvasarhely
6249   Pépel Erzsébet Budapest
6250   Basa Barnabás Nagykapos
6251   Király Attila Sopron
6252   Lukacs Zoltan Antal Csikszentmarton
6253   Fekete László Kiskunlacháza
6254   Kecskés Zoltán Érmihályfalva
6255   Ernhoffer Csaba Gödüllő
6256   Szabó Zsolt Oroszhegy
6257   Lukacs Annamaria Csikszentmarton
6258   Szanto Tibor München
6259   Luka Piroska Sepsiszentgyorgy
6260   Raduly Ludovic Csikszereda
6261   Szabó Eleonora Madéfalva
6262   Sebestyén Csaba Székelyudvarhely
6263   Haupt Éva Budapest
6264   Ilyés Szilárd-zoltán Kolozsvár
6265   András Hunor Eger
6266   Kósa Zsanett Csurgó
6267   Kocsordi Zsolt Debrecen
6268   Füzi Vanessza Miskolc
6269   Balogh Tibor Németorsz.
6270   Martonné Gábos Annamária Ashby De La Zouch
6271   Szűcs Ferenc Budapest
6272   Bodoni Árpád Sepsiszentgyörgy
6273   Hegyi András Budapest
6274   Horányi Ferenc Budapest
6275   Simó Adolf Csíkszereda
6276   Máthé Ildikó Csíkcsomortán
6277   Tállai Enikő Dorog
6278   Nemes Sándor Kecskemét
6279   Erdélyi Sarolta Székesfehérvár
6280   Máthé László Csíkcsomortán
6281   Gróf Gábor Mór
6282   Bodoni Árpád Sepsiszentgyörgy
6283   Tibodi Hunor Csikszereda
6284   Balogh Lajos Kaposvár
6285   Kormányos Gábor Csávoly
6286   Nagy Péter Tiszavasvári
6287   Péter Rózália Csíkszereda
6288   Vajda Éva Sepsiszentgyörgy
6289   Illés József Nyíregyháza
6290   Siklodi Szabolcs Ditró
6291   Pálfi Lászlóné Székesfehérvár
6292   Horányi Ferenc Budapest
6293   Erdélyi Sarolta Székesfehérvár
6294   Regály Gyula Budapest
6295   Forgacs Balint Csanad Szekelyudvarhely
6296   Péter Ferenc Csíkszereda
6297   Ifj: Kovács Árpád Makfalva
6298   Ivánfalvi Tibor Nagylózs
6299   Molnár Lászlóné Csorna
6300   Lőrincz Jolán Szentegyháza
6301   Veresné Erika Jászfényszaru
6302   Illés Józsefné Nyíregyháza
6303   Csúcs Mária Csíkszereda
6304   Kiss András Szombathely
6305   Egyed Zsuzsánna Szentegyháza
6306   Dabi Barbara Tass
6307   András Szabolcs Szentegyháza
6308   Almássy Zoltán Budapest
6309   Olah Bako Monika Nyaradszereda
6310   Vass Istvan Marosvasarhely
6311   Kormányos Gábor Csávoly
6312   Ifj. Hegyi Sándor Székelyudvarhely
6313   Szűcs István Kolozsvár
6314   Balogh Zoltán Vaasa
6315   Vass Klaudia P?skallavik
6316   Gagyi Beáta Köln
6317   Gábor József Pécs
6318   Szabó Zoltán Budapest
6319   Mészáros Dezső Budapest
6320   Márton János Kecskemét
6321   Veress Csaba Halmstad, Svédország
6322   Jakab Előd Kovászna
6323   Bodó Ernő Soskút, Hu
6324   Nagy Zsolt Budapest
6325   Balogh Tibor Zalaegerszeg
6326   Horvath Csaba 3000 Hatvan,horvath Mihaly Ut 7 Ii/6
6327   Gajdos Teréz Cegléd
6328   Bodoni Balazs Aarhus
6329   Kovacs Matyas Ozsdola
6330   Molnár Réka Csíkszereda
6331   Varga Zsombor Budapest
6332   Jozsa Arpad Csaba Sepsiszentgyorgy
6333   Simonfi Andras Marosvasarhely
6334   Balázs Zenóbia Szentegyháza
6335   Kormányos Gábor Csávoly
6336   Varga Zsolt Budapest
6337   Kocsondi Antal Egyesült Királyság
6338   György Vidor Székelyudvarhely
6339   Bán Magdolna Sóskút
6340   Szilágyi Zoltán Marosvásárhely
6341   Vargáné Tóth Gabriella Budapest
6342   Kernetzky Réka Németország
6343   Lőrincz Kinga Ramona Marosvásárhely
6344   Varga Jenő Budapest
6345   Mészár Szabolcs Szolnok
6346   Peternicsné Waldmann Rita Ajka, Hu
6347   Kovács Gergely Gyömrő
6348   Dr. Bíró Ervin Mór
6349   Hegyi András Budapest
6350   Baloghné Erdei Margit Zalaegerszeg
6351   Nagy Kinga Erika Ajka
6352   Joó Markus Ráckeve
6353   Dörnesz Tamás Budapest
6354   Sándor Attila Csíkszereda
6355   Kecskeméti Melinda Esztergom
6356   Hefkó Márton Róbert Budafok-tétény
6357   Fuchs Zoltán Sormás
6358   Császár Tímea Lókút
6359   Sándor Mátyás Kistarcsa
6360   Balogh Diána Zalaegerszeg
6361   Kovács Gergelyné Gyömrő
6362   Tanko Zita - ?gota Zwingenberg
6363   Vinci Noémi Barót
6364   Kiss Izabella Marosvásárhely
6365   Szabó Emese Béta
6366   Tókos Attila Székelyudvarhely
6367   Leki Viktor Gyula 1118 Budapest
6368   Simon Szilard Székelyudvarhely
6369   Daczó Levente Kézdivásárhely
6370   Gerendi Ildikó Sepsiszentgyörgy
6371   Dr Boldizsár Tiborné Lol6 Bp Naphegy-tér 2
6372   Tókos Mária Székelyudvarhely
6373   Réthi Szabolcs Zabola
6374   Farkas László Bagod
6375   Vántsa Dezső Sepsiszentgyörgy
6376   Kucserik Katalin Csikszereda
6377   Demeter Zsuzsánna Barót
6378   Szabó-benedek Mózes Béta
6379   Kocsondi Antal Egyesült Királyság
6380   Barabás János 1165 Budapest Farkasszőlő U. 27.
6381   Orosz László Miskolc
6382   Dr Németh Sándor Zoltán Birmingham, Anglia
6383   Orbán Attila Székelyudvarhely
6384   Regman Karola Keszthely
6385   Antal Katalin-erzsébet Nyárádszereda
6386   Széles Árpád Keszthely
6387   Mészáros Csenge Budapest
6388   Lumsden Horváth Gabriella 1024 Budapest Káplár U 3
6389   Kucserik Katalin Csikszereda
6390   Vántsa Mária Sepsiszentgyörgy
6391   Tanko Jakab Zwingenberg
6392   Széles Eszter Keszthely
6393   Kozma Szabolcs München
6394   Czabula Benjamin Budapest
6395   Bajkó Attila Csikszereda
6396   Farkas Vivien Budapest
6397   Molnár Zsanett Budapest
6398   Szepsy Szücs Levente Mártély
6399   Marton Antal Székelyabod
6400   Bartók Katalin Domaszék
6401   Nagy Gabriella Budapest
6402   Kredits Ferenc Budapest
6403   Gal Judit Zabola
6404   Papp Laszlo Szekelyudvarhely
6405   Kovács Zsolt Rákócszifalva
6406   Vajdai Norbert Gyenesdiás
6407   Tanko Zita Heidelberg
6408   Dóczi Erzsébet Dány
6409   Fodor Alpar Brasso
6410   Konrád Attila-csongor Marosvásárhely
6411   Csathóné Szőke Ágnes Budapest
6412   Horváth Bence Kaposvár
6413   Lacza Martin Dunaszentgyörgy
6414   Kerékgyártó Krisztina Budapest
6415   Tanko Katalin- Mária München
6416   Kozma Monika München
6417   Fodor Alpar Brasso
6418   Bálint István Marosvásárhely
6419   Gábor Tibi Madéfalva
6420   Pál Gergely Budapest
6421   Daczó Tibor Kézdiszárazpatak
6422   Doujak Gerhard Eberbach
6423   Kozma Melinda München
6424   Jancsó Csilla Kézdivásárhely
6425   Szabó Erika Nádudvar
6426   Daczó Olga Kézdiszárazpatak
6427   Fazekasné Csire Piroska Göd
6428   Dr. Prozlik László Gádoros
6429   Tanko Zita Ebrbach
6430   Daczó Erika Kézdivásárhely
6431   Szabó Gábor Székesfehérvár
6432   Iesan Ilona Norvégia
6433   SzÜgyi Tibor Ada DÉlvidÉk
6434   Ferencz Sándor Madéfalva
6435   Dosa Timea Windsor
6436   Tamas Arpad Marosvasarhely
6437   Dr.zobory István Budapest
6438   Daczó Alpár Kézdivásárhely
6439   Solymos Roland Veszprém
6440   Illyes Julianna Parajd
6441   Major János Tatabánya
6442   Daczó Helga Kézdivásárhely
6443   Jancsó Csilla
6444   Jere Krisztian Csikszereda
6445   Oláh István Gyöngyös
6446   Simó Lóránt Székelykeresztúr
6447   Kabai Zoltán Temesvár
6448   Mezei Róza Százsrégen
6449   Daczó Anikó Kézdivásárhely
6450   Mátyás Attila Sepsiszentgyörgy
6451   Váradi József Usa
6452   Pataki Zsuzsana Sepsiszentgyorgy
6453   Jakocs Levente Dicsőszentmárton
6454   Cseke Jenőné Keszthely
6455   Fazekasné Csire Piroska Göd
6456   Hoffmann Lenke Friedrichshafen
6457   Laczi Ádám Rezi
6458   Tamas Etel Marosvasarhely
6459   Bethlend Zita -?gota Gyergyoszentmiklos
6460   Nemes Szabolcs Torda
6461   Pálné Illés Andrea Bonyhád
6462   Horvath Emese Budapest
6463   Jakocs Jakocs Viktória Gárdony
6464   Jere Krisztian Csikszereda
6465   Dr.molnos Dr.molnos Levente 2477vereb
6466   Molnár Zita -agota Gyergyoszentmiklos
6467   Boruzs Gábor Nyíregyháza
6468   Török István Levente Kerepes
6469   Hankó Éva Szeged
6470   Kovács László Szolnok
6471   Bedics Rita Keszthely
6472   Bekker József Chicago,usa
6473   Berecki Árpád Kovászna
6474   Petres Maria Terezia Csikszereda
6475   Kellan Krisztina Sepsiszentgyorgy
6476   Jakocs Levente Csaba Gárdony
6477   Kucska Antal Harkány
6478   Kuloványi Edit Salgótarján
6479   Tanko Jakab Gyergyoszentmiklos
6480   Mátyás Laura Sepsiszentgyörgy
6481   Szabó Béla 2477vereb
6482   Kovácsné Faluhelyi Mária Budapest
6483   Petres Kalman Csikszereda
6484   Demeter Ibolya Szentegyháza
6485   Szabó Attila Nagyvárad
6486   Illyes Lajos Parajd
6487   Fehér Dalma Emese Sáp
6488   Gáfor Roland Budapest
6489   Kovács László Szolnok
6490   Mayer Klára Chicago,usa
6491   Demeter József Kórond
6492   Kerekes Erzsébet 2477vereb
6493   Tokodi Imre Scranton Pa Usa
6494   Kisfaludi Emil Kecset
6495   Gyarmati Lajos Berekfdürdő
6496   Hamar Lajos Szlovakia
6497   Nemes Szabolcs Torda
6498   Kiss Sándor Debrecen
6499   Ecsedi András Miskolc
6500   Szekely Istvan Szekelyudvarhely
6501   Kovács Zsolt Debrecen
6502   Hajdu Eszter Tapolca
6503   Kocs Mihály Budapest
6504   Balazs Tibor Enlaka
6505   Csige János Tolnanémedi
6506   Balogh János Nagyszalonta
6507   Dee Katalin Székelyudvarhely
6508   Faluhelyi Gyula Siofok
6509   Májer Zoltán 8300
6510   Mészáros Péter Budapest
6511   Nagy Péter Budapest
6512   Petúr Pál Budapest
6513   Váncsa Szende Sepsiszentgyörgy
6514   Béke Gergő Balmazújváros
6515   Szakál Péter Kisbodak
6516   Deák Ferenc Székelyudvarhely
6517   Bálint Magdolna Budapest
6518   Kovács Márta Nyárádszereda
6519   Kucserik Beáta Csikszereda
6520   Balazs Tibor Enlaka
6521   Burszán Norbert Székelykeresztúr
6522   Deé Katalin Székelyudvarhely
6523   Kocs Mihály Budapest
6524   Daday Zsuzsánna Csíkszereda
6525   Sasovits Sándor Nyírpazony
6526   Tamas Klaudia Marosvasarhely
6527   Szkridon Mária-lenke Marosvásárhely
6528   Hollósi Annamária Budapest
6529   Gyimesi Gabriella Bp.
6530   Galantai Leslie Kanada
6531   Jeno Vajda London
6532   Székely Szilárd Székelykeresztúr
6533   Radvánszki János Mihály Mándok
6534   Simó Magor Székelyudvarhely
6535   Gyarmati Klára Nagyvárad
6536   Márton Melánia Székelyudvarhelz
6537   Péter Attila Zsolt Szatmárnémeti-sepsiszentgyörgy
6538   Mozga Gábor Záhony
6539   Briszuda Viktor Budapest
6540   Polgár Árpád Kovászna
6541   Szijjártó Dávid Esztergom
6542   Nagy Attila Marosludas
6543   Veres Éva Lugos
6544   Szita György Nagykanizsa
6545   Udvorka Tiborné Budapest
6546   Dr.mayer Noémi Esztergom
6547   Simó Zalán Székelyudvarhely
6548   Gara Katalin Debrecen
6549   Kiss Róbert László Szováta
6550   Bakos Eva Canada
6551   Balazs Istvan Enlaka
6552   Polgár István Kovászna
6553   Horváthné Móczár Márta Gödöllő
6554   Lizakovszky Géza Miskolc
6555   Drótos Gyula Érd
6556   Kozák Renáta Nagyvárad
6557   Kisgyörgy Imre Székelyudvarhely
6558   Nagy Károly Budapest
6559   Nagy Csilla Sepsiszentgyörgy
6560   György István Lövéte
6561   Téglás Edit Brassó
6562   Hepe Peter Bristol
6563   Bertalan Ilona Kapfenberg
6564   Dr. Vincze Balázs Debrecen
6565   Udvorka Eleonóra Budapest
6566   Gara Katalin Debrecen
6567   Romocian János Nagyvárad
6568   Tóth József Debrecen
6569   Sós Tibor Debrecen
6570   Bacsa István Litér
6571   Erdősi Krisztián Pécs
6572   Veres Sándor Lugos
6573   Juhasz Viktor Szeged
6574   Borsos Ors Marosvasarhely
6575   Ambrus Barna Szekelykeresztur
6576   Szathmáry László Gyula
6577   Urs Lajos Nyárádgálfalva
6578   Rapp Zoltán Cserszegtomaj
6579   Ifj. Gyenge Károly Budapest
6580   Bálint György Calgary, Kanada
6581   Gyarmati Miklós Nagyvárad
6582   Nagy Krisztina Katinka Sepsiszentgyörgy
6583   Csizmadia-rónaszéki Noémi Budapest
6584   Dobos Etelka Marosvasarhely
6585   Tóth Imre Köln
6586   Elekes Péter Gyergyóújfalu
6587   Csiki Árpád Zetelaka
6588   Cobor Frenc Bodapest
6589   Balázs Péter Fazekas U. 2727/5, Észak-komárom
6590   Fenyvesi Attila Tinnye
6591   Méri Adrienn Sávoly
6592   Nagy István Záhony
6593   Gagna-holozsi Rozália Nyíregyháza
6594   Szabó Csaba Gyergyószentmiklós
6595   Szabó Gyöngyvér Gyergyószentmiklós
6596   Tóth Gábor Zamárdi
6597   Dobai Edit Dalma Marosvasarhely
6598   Lőrinczi János Szeged
6599   Heller Zsolt Sopron
6600   Szabó Dezső Gyergyószentmiklós
6601   Székely László Vecsés
6602   Ottó Kosik Budapest
6603   Tóth József Budapest
6604   Fried Robert Chicago, Usa
6605   Pal Zoltan Szekelyudvarhely
6606   Parajkó Zsolt Szilágyzovány
6607   Nagy Dániel Százhalombatta
6608   Hajdu István Abony
6609   Angyó István Komló
6610   Imre László Budapest.ix.17
6611   Binger Szabina Sopron
6612   Péter Szilamér Bogárflava
6613   Dobai Rozalia Marosvasarhely
6614   Csúcs Péter Csíkszereda
6615   Jankovicsné Torda Katalin Őrbottyán
6616   Csiki Istvan Szovata
6617   Gáspár Norbert Székelykeresztúr
6618   Botos Jozsef Sepsiszentgyorgy
6619   Farkas Zsolt Székelykeresztúr
6620   Nagy Attila Marosludas
6621   Csiki Matild Szovata
6622   Csiki Irma Szovata
6623   Kállai Attila Zetelaka
6624   Dobos Csaba Marosvasarhely
6625   Konnát Botond Kézdivásárhely
6626   Simon Rozalia Ida Sepsiszentgyorgy
6627   Csiki Zoltan Szovata
6628   Fazakas Mihaly Szekelyudvarhely
6629   Ferenczy István - Zsolt Gyergyószentmiklós
6630   Elekes Imre Szekelyudvarhely
6631   Szarvas Szilárd Salgótarján
6632   Csiki Maria Szovata
6633   Szilard Szocs Szekelykeresztur
6634   Sandor Etelka Szovata
6635   Jauch Zoltán Szekszárd
6636   Gerebics Dávid Pécs
6637   Borsody Csaba Brasso
6638   Sandor Arpad Szovata
6639   Fekete Sándor Udvarhely
6640   Tamás Anna Gyergyószentmiklós
6641   Vajda Jeno London
6642   Nagy Attila Marosludas
6643   Lazar Edit Marosvasarhely
6644   Ifj.sandor Arpad Szovata
6645   Tamás István Gyergyószentmiklós
6646   Sandor Monika Szovata
6647   Fodor László Szikszó
6648   Nagy Albert Szovata
6649   Kuloványi Edit Salgótarján
6650   Ifj.csiki Zoltan Becs
6651   Csiki Melania Becs
6652   Katona Istvan Csorvas
6653   Illyes Lajos Parajd
6654   Dobos Szilard Marosvasarhely
6655   Családi Bettina Csévharaszt
6656   Elekes Hajnal Gyergyóújfalu
6657   Pataki Szabolcs Freiburg
6658   Strébeli Beáta Sziszó
6659   Varga Erzsébet Máriakálnok
6660   Simó Gyöngyvér Székelyudvarhely
6661   Bíróné Váradi Éva Törökbálint
6662   Kurta Szabolcs Sepsiszentgyorgy
6663   Botos Elena Kozepajta
6664   Rádi Zoltán Nyírbátor
6665   Nagy András Budakalász
6666   Nistor Iozsef
6667   Bucsuházyné Sik Szilvia Rajka
6668   Dézsy Ildikó Sjömarken,svédország
6669   Berecki Előd Kovászna
6670   Molnar Domokos Szovata
6671   Demény Ágnes Arad
6672   Szilágyi Sándor Budapest
6673   Molnar Szabolcs Szovata
6674   Tóth Alex Budapest
6675   Zolyomi Endre Marosvasarhely
6676   Simon Rozalia Ida Sepsiszentgyorgy
6677   Illyes Lajos Parajd
6678   Reman Szilamer Kovaszna
6679   Lazar Edit Marosvasarhely
6680   Fekete Maria Tel Aviv Izrael
6681   Bagyinszky Mária Budapest
6682   Nagy Piroska Kisharsány
6683   Erdei Károly 9500 Celldömölk
6684   Gagna Gyorgy Nyíregyháza
6685   Varga Sándor Szentegyháza
6686   Szigeti-kocsis Maria Kezdivasarhely
6687   Malek Jenő Budajenő
6688   Tóth László Nyíregyháza
6689   Szőcs Judit Csíkszereda
6690   Barabás István Marosvásárhely
6691   Gerstner Tibor Tát Lehár Ferenc U. 12
6692   Kerekes Zsanett Bonyhád
6693   Utczás Gábor Tótvázsony
6694   Tófalvi Levente Budapest
6695   Szőcs Levente Csíkszereda
6696   Dézsy Örs Bor?s,svédország
6697   Brezovay Monika Los Angeles
6698   Vészi Mátyás Budapest
6699   Nébel Károly Svédország
6700   Tankó Péter Pál Marosvásárhely
6701   Varga Katalin Szentegyháza
6702   Biro Kalman-levente Marosvasarhely
6703   Vass Orsolya Budapest
6704   Szöllösi Jenő Kolozsvár
6705   Kokeny Adam Aberdeen
6706   Tóth Sándor Budapest
6707   Barabás István Marosvásárhely
6708   Szabó Anna Kistarcsa
6709   Vinitor István Marosvásárhely
6710   Dely Irén Régen
6711   Id. Borbély András Csíkkozmás
6712   Sándor Júlia Kecskemét
6713   Farkas Richard Northridge, Ca
6714   Tussai Ilona Kolozsvár
6715   Antal Imre SepsiszentgyÖrgy
6716   Marlyin Péter Tököl
6717   Szathmary Zoltan Marosvasarhely
6718   Horvath Daniel Huntington Beach, Ca
6719   Balogh Reka Aberdeen
6720   If. Borbély András Csíkkozmás
6721   Szakacs Viktor Marosvasarhely
6722   Berecz Miklós Budapest 1027 Kapás U.45/a
6723   Dobos Janos Szaszregen
6724   Szőke Róbert Székelykeresztúr
6725   Nagy Csongor Csíkszereda
6726   G?lfi Réka Finnorsz?g
6727   Perjesi Marton North Hollywood, Ca
6728   Marlyin Péter Tököl
6729   Andrási István Székelykeresztúr
6730   Erdei Károly 9500 Celldömölk
6731   Gergencsik Gyuláné Sáta
6732   Magyari Zoltan Niederbipp
6733   Kulcsár Tibor Gyöngyöshaláz
6734   Ifj Kokeny Adam Aberdeen
6735   Orbán Csaba Syékelyudvarhely
6736   Szapáry Zoltán Győr
6737   László Béla Csíkpálfalva
6738   Horvath Bertalan Santa Clarita, Ca
6739   Egri László Budapest
6740   Lőrincz Lajos Székelyudvarhely
6741   Pap Jozsef Szekelyudvarhely
6742   Keller Tibor Terrebonne Qc Canada
6743   Magyari Hajnal Niederbipp
6744   László Piroska Csíkpálfalva
6745   Gyenge Katalin Budapest
6746   Brezovai Miklos Canyon Country, Ca
6747   Gyarmati Klára NagyvÁrad
6748   Kulcsár Tibor Gyöngyöshaláz
6749   Baucsek Rajmund Budapest
6750   Kari Botondd Gyergyoszentmiklos
6751   Szabó Attila Köpec
6752   Magyari Hunor Niederbipp
6753   Széplaki Erzsébet Pécel
6754   Kokeny Sandor Jaszdozsa
6755   Romocian Edina Nagyvárad
6756   Gombkötő Lajos Szeged
6757   Medves Laszlo-jozsef Marosvasarhely
6758   Brezovay Rita Hollywood, Ca
6759   Antal Tibor Szatmárnémeti-budapest
6760   Pulugor Tibor Gmunden
6761   Barabás Annamária Budapest 1027 Kapás U.45/a
6762   Hategan Nicolae Csikszereda
6763   Mézes Nándor Esztergom
6764   Székely Ferenc Gernyeszeg
6765   Kokeny Sandorne Aberdeen
6766   Kozák Levente Nagyvárad
6767   Lorincz Pal Csikszereda
6768   Nagy Hajnal Jedd
6769   Berggren Orsolya Dalsjöfors,svédország
6770   Bencze Klaudia Székelyudavrhely
6771   Pal Erzsebet Oroszhegy
6772   Kiss András Kézdivásárhely-erdély
6773   Szász Levente Gyergyószentmiklós
6774   Csere Gábor 6300, Kalocsa
6775   Király Sándor Miskolc
6776   Bencze István Bágy
6777   Zolyomi Klara Marosvasarhely
6778   Finta Erzsébet Pécel
6779   KaszÁli SÁndor Keszthely
6780   Orbán Csaba Syékelyudvarhely
6781   Kozak Imre Bihar
6782   Marton Anna Kanada
6783   Krémer Claudi München
6784   Ördögh Lilla Szeged
6785   Gacsó Ádám Hajdúböszörmény
6786   Vigh Tamás Agárd
6787   Lengyel Hunor Brassó
6788   Magyari Marton Oroszhegy
6789   Varga Zsolt Székelykeresztúr
6790   Nagy Csaba Jedd
6791   Egyed Lajos Lövéte
6792   Kiss Emilia Kézdivásárhely-erdély
6793   Kozak Győngyi Bihar
6794   Kollár János Berzence
6795   Donkó Anita Szolnok
6796   Szabó Attila Köpec
6797   Magyari Marta Oroszhegy
6798   Sándor Mónika Csíkszereda
6799   Tobias Tamas Kolozsvar
6800   Kósa Mária Gyergyószentmiklós
6801   Petres Orsolya Csikszereda
6802   Ecedi Csilla Gyergyoszentmiklos
6803   Lorincz Pal Csikszereda
6804   Veress Rozalia Marosvasarhely
6805   Kis Rozália Nagyvárad
6806   Erdei (fejér) Éva 9500 Celldömölk
6807   Nagy Andrea Jedd
6808   Csata Levente Gyergyoszentmiklos
6809   Veres Levente Székelykeresztúr
6810   Varga Dániel Kőbánya
6811   Gere Samuel Ittesott
6812   Nyári Zsuzsanna Csikszereda
6813   Kis Zsigmond Nagyvárad
6814   Kercso Tunde Gyergyoszentmiklos
6815   Tóth József Nyíregyháza
6816   Nagy Szabolcs Jedd
6817   Jankovics Sándor Őrbottyán
6818   Bíró Ákos Fót
6819   Pulugor Melinda Gmunden /ausztria
6820   György Noémi Zetelaka
6821   Kozma Eniko Sepsiszentgyorgy
6822   Incze Etelka U S A
6823   Asztalos Endre-előd Nagybánya
6824   Nagy Gergely Jedd
6825   Portik Erika-mária Gyergyóditró
6826   Antal Hedvig Budapest
6827   Dobos Magda Szaszregen
6828   Ecedi Szabolcs Gyergyoszentmiklos
6829   Id. György László Csikszereda
6830   Merkwart Csaba Zsolt Budapest
6831   Gocz Gábor Szentendre
6832   Bodor Vera Magyarfülpös
6833   Orban Orban Maria Lemheny
6834   Hanyecz Antal-gyula Gyula
6835   Zrinyi Magdolna Marosszentkiraly
6836   Arday Dániel Budapest
6837   Monori Zoltán Nagyvárad
6838   Nagy Attila Mezőtúr
6839   Id. György Éva Csikszereda
6840   Bagaméry Tibor Nyíregyháza
6841   Gáspár Melinda Ilona Marosvásárhely
6842   Vajda Dorottya Tata
6843   Hegyi Csaba Veszprém
6844   Hermann Laszlo Barot
6845   Hatvani Márk Kecskemét
6846   Angyal Szabolcs Marosvasarhely
6847   Monori Zoltán Nagyvárad
6848   Bodor Vera Magyarfülpös
6849   Biró Krisztina Székelyudvarhely
6850   Feyér Mátyás Budapest
6851   Krémer Claudi München
6852   Kovács Hajnalka
6853   Erdei (fejér) Éva 9500 Celldömölk
6854   Maurer Mihály Tamás Nagymaros
6855   Szekunda László Beregszász
6856   Kovács László Nagyvárad
6857   Málnai Tamás László Brassó
6858   Máthé Csaba Kézdivásárhely
6859   Paizs Gabor Kezdivasarhely
6860   Biró Antal Székelyudvarhely
6861   Veghelyi Gusztav Bela Dobbs Ferry
6862   Barta Gergely Nagyvárad
6863   Somodi Janos Marosvasarhely
6864   Steve Andrews Icod, Spain
6865   Kovács Hajnalka Budapest
6866   Szanyó Miklós Óbuda
6867   Kovács Etelka Székelyudvarhely
6868   Eckhardt Mária Budapest
6869   Pálfi Elvira Székelyudvarhely
6870   Gáspár József érd
6871   Vankó József 1171 Bp., Nápoly U.35.
6872   Benke László Üllő
6873   Orban Denes Szovata
6874   Pálfi András Székelyudvarhely
6875   Péter Gyöngyvér Debrecen
6876   Tóth Judit Salgótarján
6877   Demeter Attila Marosvásárhely
6878   Salamon Zsolt Csíkszentlélek
6879   Gáspár Klára érd
6880   Antal Hedvig Budapest
6881   Papp Lorand Calgary
6882   Biró Antal Alsósófalva
6883   Sarosi Karoly Maroskeresztur
6884   Kolozsi Csaba Üllő
6885   Lukács Botond Székelyudvarhely
6886   Demeter Attila Marosvásárhely
6887   Kutor Zoltán Érd
6888   Biró Lídia Alsósófalva
6889   Géspár Noémi érd
6890   Laczó Gábor Bakonycsernye
6891   Király Levente Marosvásárhely
6892   Czank Zoltán Martonvásár
6893   Sütő Péter Nyíregyháza
6894   Kozma Eniko Sepsiszentgyorgy
6895   Farkas Árpád Sepsiszentgyörgy
6896   Palkó Róbert Sepsiszentgyörgy
6897   Biró Adél Budapest
6898   Bartus Róbert Levente Helsingborg - Svédország
6899   Barabás Hunor Erdőszentgyörgy
6900   Monostory Olga Debrecen
6901   Sándor Roland Vép
6902   Pálfi Ibolya Budapest
6903   Gáspár Orsolyaérd
6904   Tóth János Tamás Budapest
6905   Bucur Alexandru Marosvasarhely
6906   Biró Mária Csikszentlélek
6907   Sándor László Vép
6908   Becze László Nagykovácsi
6909   Darabont Melinda Melborn Australia
6910   Tóth János Tamás Budapest
6911   Kovács Zoltán Budapest
6912   Sándor Mária Vép
6913   Biró Mónika Csíkszentlélek
6914   Bartis Terez Bibarcfalva
6915   Molnár Gabriella Eger
6916   Beczéné Kálóczy Orsolya Éva Nagykovácsi
6917   Garaba BeÁta Budapest
6918   Antalka Atilla Debrecen
6919   Kósa Csaba Attila Szentegyháza
6920   Salamon Eszter Csíkszereda
6921   Bogdán Ida Székelyudvarhely
6922   Balázs Kovács London
6923   Albert Szabolcs Székelyudvarhely
6924   Botha Dániel - T. Székelykakasd
6925   Komsa Csongor Gyergyószentmiklós
6926   Gyorgy Pal Marosvasarhely
6927   Szakács Ágnes Sepsiszentgyörgy
6928   Kucsera Tamás Gyergyóremete
6929   Kercso Maria Magdolna Gyergyoszentmiklos
6930   Xántus István Fitód
6931   Balogh Balogh Irma Nagyvarad
6932   Kercso Andras Gyergyoszentmiklos
6933   Makida László István Baja
6934   Sala Norbert-szilárd Sepsiszentgyörgy
6935   Xántus Erzsébet Fitód
6936   Fekete ErzsÉbet SzÉkelykeresztÚr
6937   Kucsera Mária Magdolna Gyergyóremete
6938   Koros-fekete Sándor Kolozsvár
6939   Nilsson Gyöngyvér Mölndal
6940   Sala Adél-lenke Sepsiszentgyörgy
6941   Varga Robert Marosvásárhely
6942   Kovács Zsolt Eger
6943   Balogh Arpad Nagyvarad
6944   Xántus Kinga Fitód
6945   Dr. Bányai Erzsébet Várpalota
6946   Gulyás Márton Darvas
6947   Nagy Istvan Zsolt Gyergyószentmiklós
6948   Kucsera Enéh Gyergyóremete
6949   Varga Maria Marosvásárhely
6950   Dénes Ferenc Marosvásárhely
6951   Biro Olga Marosvasarhely
6952   Xántus Endre Fitód
6953   Ozsváth Sándor Debrecen
6954   Kucsera Kende Gyergyóremete
6955   Ujj Piroska Nagykároly
6956   Sima Márk Budapest
6957   Varga Nikolett Marosvásárhely
6958   Salamon Katalin Csíkszereda
6959   Farkas Tamás Székelyudvarhely
6960   Fejér István Kovászna
6961   Ágoston Szilamér Barót
6962   Kucsera László Budapest
6963   Salamon Imre Csíkszereda
6964   Szász Norbert Székelyszentlélek
6965   Bodó Eszter Csikszereda
6966   Balint Eva Kanada
6967   Varga Ferenc Klaudiu Marosvásárhely
6968   Vigh Miklós Kaposvár
6969   Xántus István Csíkszereda
6970   Kovács Jennifer Budapest
6971   Gacsó Márk Debrecen
6972   Kondor Béla Budapest
6973   Szilagyi Ilona Kolozsvar
6974   Varga Gabriella Marosvásárhely
6975   Kovács Domonik Budapest
6976   Xántus Anna Csíkszereda
6977   Szatmári Dániel Békéscsaba
6978   Ónodi László München
6979   Tóth János Budapest
6980   Gáspár Dénes Budapest
6981   Ficsur Zoltán Üllő
6982   Biró András-imre Csíkszereda
6983   Vigh Melánia Kaposvár
6984   Molnár -bethlendi Zita -?gota Gyergyoszentmiklos
6985   Seres Arnold Nyárlőrinc
6986   Paricsi Attila Eger
6987   Végh Zoltán Budapest
6988   Silló Mária Csíkszereda
6989   Gagyi Emma Havadtö
6990   Tófalvi Emőke Ócsa
6991   Hodos Arpad Marosvasarhely
6992   Hajdú Attila Csíkszereda
6993   Liptay Alex Ostoros
6994   Horváth Ferenc Mezőtúr
6995   Csiki Francisc Szováta
6996   Hevesi László Namur, Belgium
6997   Albert Vanda Andornaktalya
6998   Szekely Beres Csaba Erdoszentgyorgy
6999   W. Viktor Pécs
7000   Mihalyi Irenke Eva Segesvar
7001   Kerekes Éva Budapest
7002   Biró Judith Bécs
7003   Oroszlán Gábor Budapest
7004   Kopacz Zsombor SzÉkelytamÁsfalva
7005   Gál ágnes Budapest
7006   Csoboth Lili Torja
7007   Biró Zsolt Sopron
7008   Gál Sándor Eger
7009   Gagyi Endre Havadtö
7010   Gyulay Gyulay Zsolt Eger
7011   Beke Zsuzsa Székelyudvarhely
7012   Gáspár Szabolcs Debrecen
7013   Depner Ferencz Marosvasarhely
7014   Csoboth Arpad Torja
7015   Czabaj József Budapest
7016   Binder Róbert Szigetszentmiklós
7017   Karai Balázs Budapest
7018   Oroszlán Gábor Budapest
7019   Biró Éva Budapest
7020   Bús Árpád Zsolt Gyöngyös
7021   Kopacz Zsombor Székelytamásfalva
7022   Orban Sandor Segesvar
7023   Péter Lehel Szováta
7024   Szepessy Endre László Jánosháza
7025   Biró Ágota Budapest
7026   Hajdú Gyula Budapest
7027   Belényi Renáta Lajosmizse
7028   Horvath Gyorgy Csikszereda
7029   Tomos Endre Sepsiszentgyörgy
7030   Balázs Xenia Laura Dél Tirol/ Olaszorszag
7031   Szabo Barna Bihar
7032   Fosztó József Agyagfalva
7033   Szakats Istvan Marosvasarhely
7034   Borbáth Jenő Kézdivásárhely
7035   Mihalyi Zoltan Segesvar
7036   Görög István Marosvásárhely
7037   Szekszárdi Ferenc Nyíregyháza
7038   Fosztó Mária Agyagfalva
7039   Szasz Katalin Marosvasarhely
7040   Brassai Terez Chicago , Usa
7041   Bús Árpád Zsolt Gyöngyös
7042   Belényesi Miklós Budapest
7043   Rotariu Csilla Magherani,mures Erdély
7044   Dávid József Hidas
7045   Leidinger Dániel Pomáz
7046   Szabó Károly Szombathely
7047   Silló Géza-györgy Csíkszereda
7048   Maróti Dénes Lászlóné Éva 1222bp Pannónia U 32
7049   Keresztesi Ervin Kiskunfelegyhaza
7050   Dudás László Budapest
7051   Jakab Árpád Havadtö
7052   Orban Iren Segesvar
7053   Lukacs Emese Nagyvarad
7054   Tóthné Horváth Mária Győr
7055   Borbáth Szabolcs Kézdivásárhely
7056   Kiss Lóránt Kolozsvár
7057   Germán Krisztián Miskolc
7058   Silló Margit Csíkszereda
7059   Leidinger Dániel Pomáz
7060   Gál Tünde Veszprém
7061   Silló Réka-margit Csíkszereda
7062   Pásztor Éva Királyhelmec
7063   Fech' Gábor Rákosliget
7064   Id. Názon Gyula Nyíregyháza
7065   Majos Lidia Maksa
7066   Borbély Zoltán Csíkkozmás
7067   Oprea Maria Marosvasarhely
7068   Jakab Emma Havadtö
7069   Tábori Attila Győr
7070   Janosi Ana Magdalena Syatmarnemeti
7071   Hategan David Csíkszereda
7072   Lázár Vilmos Budapest, Magyarország
7073   Csiki Mária Szováta
7074   Szekszárdi Ferencné Nyíregyháza
7075   Utczás Bettina Bécs
7076   T. Attila Marosvasarhely
7077   Zrinyi István József Mangália
7078   Majos Lidia Maksa
7079   Szepessy Endre László Jánosháza
7080   Szilasi Gábor Zalaegerszeg
7081   Id. Názon Gyuláné Nyíregyháza
7082   Trajer Timea Péteri
7083   Medved Nándor Nyíregyháza
7084   Horvath Marta Csikszereda
7085   Brassai Imre Mishawaka, Indiana, U.s.a.
7086   Magoss Eszter Budapest
7087   Birtalan Istvan Marosvasarhely
7088   Vass Mária Magdolna Marosvásárhely
7089   Magyarósi Károly Makó
7090   Lukacsi Norbert London
7091   Czeller Ferenc GyŐrsÖvÉnyhÁz
7092   Muszka Erzsébet Hármasfalu
7093   Szilágyi Árpád Szentendre
7094   Kiss Zoltan Gyergyoszentmiklos
7095   Burján Ferenc Miskolc (marosvásárhely)
7096   Fehér Árpád Hajdúdorog
7097   T. Attila Marosvasarhely
7098   Jékey András Pomáz
7099   Raab Tamas Szekelyudvarhely
7100   Tamas Timea-gabriella Marosvasarhely
7101   Kovács Erzsébet Csíkszereda
7102   Balaskó Győző Budapest
7103   Lőrinczi Attila Székelykeresztúr/ Fiatfalva
7104   Magyarosi Károly Marosvásárhely
7105   Asztalos Eduard Toronto
7106   Péter Levente Ferenc Zabola
7107   Váradi Dániel Mezőkövesd
7108   Felhősi László Balmazújváros
7109   Janka Zsolt New York
7110   Arros Csaba Zabola
7111   Foki Mihály Kiskunhalas, Magyarország
7112   Panczel Jozsef Marosvasarhely
7113   Császár András Rum
7114   Balint Julia Csikszereda
7115   Farkas Marcell Székesfehérvár
7116   András József Négyfalu
7117   Szekszárdi Ferenc Budapest
7118   Bereczki Zsolt Aszód
7119   Janosi Anna Szatmarnemeti
7120   Boga Barna Gütersloh Nemetorszag
7121   Vass Mária Magdolna Marosvásárhely
7122   Dr. Zay Istvan Canada
7123   Farkas Arpad Marosvasarhely
7124   Borbély Anna Csíkkozmás
7125   Szuhánszky Botond László Kommandó
7126   Dr Szikszay Margit Szeged
7127   Vida Norbert Böhönye
7128   Szabó Ernő Szentendre
7129   Szikszai Katalin Négyfalu
7130   Kelemen Zsuzsánna Jásfalva
7131   Radulovic Zsuzsanna München
7132   Lukács Ákos Budapest
7133   Bede Béla Nagykároly
7134   Farkas Attila Marosvasarhely
7135   Bereczki Zsolt Aszód
7136   Király Csaba Törökszentmiklós
7137   Gllér Ferenc Miske
7138   Szalay Ferenc Győr
7139   Tamas Jozsef Kolozsvar
7140   Szekszárdi Ferenc Budapest
7141   Kovács György München
7142   Rotariu Gheorghe Magherani,mures Erély
7143   Dr. Zay Istvan Canada
7144   Kovacs Zsuzsanna Csikszentmarton
7145   S?rközi G?bor Zalaegerszeg
7146   Lakatos Beáta Budapest
7147   Kovács Erzsébet Csíkszereda
7148   Baricz Kinga Kovászna
7149   Kerekes Attila Kovászna
7150   Sajtos Zoltán Magyarország
7151   Id,bartok Ferencz Nyújtód
7152   Moldovan Klara-piroska Marosvasarhely
7153   Kovács Timea Zabola
7154   Marton Csaba Marosvásárhely
7155   Ruzsa Dániel Szabás
7156   Marosi Zoltán Dunaújváros
7157   Biró Judit Kézdivásárhely
7158   Baricz Ibolya Kovászna
7159   Bede Ágnes Nagykároly
7160   Gercuj Robert-jakab Gyimesfelsőlok
7161   Horvath Istvan Csikszereda
7162   Kuti Enikö Gütersloh Nemetorszag
7163   Kállai Melinda Nagyvarad
7164   Somkereky József Kolozsvár
7165   Károly Hunor Székelyudvarhely
7166   Nemes Ildikó Budapest
7167   Kosztka János Abony
7168   Baricz Attila Kovászna
7169   Biró Levente Tibor Kézdivásárhely
7170   László Andrea Aniko Kovászna
7171   Toth Zoltan Helsinki
7172   Baricz Ervin Kovászna
7173   Hodbabniné Benedek Orsolya Kerepes
7174   Biró Nóra Kézdivásárhely
7175   Toth Emoke Székelyudvarhely
7176   Nagy Emőke Csikszereda
7177   Marosi Virág Dunaújváros
7178   Biró András Kézdivásárhely
7179   Hodbabni János Kerepes
7180   Simó Attila Marosvásárhely
7181   Kosztka János Abony
7182   Kuchar Zsolt Goldcoast, Ausztralia.
7183   Farkas Enikő Nagyvárad
7184   Tekse Bertalan Csikszereda
7185   Csiszer Noemi London
7186   Dr. Igyarto Zsuzsanna U.s.a.
7187   Line Ibolya Brassó
7188   György Anna Sepsiszentgyörgy
7189   György Lajos Sepsiszentgyörgy
7190   Solymos Tünde Budapest
7191   Nagy Robert Csikszereda
7192   Sántha Csilla Csíkszereda
7193   Lázár Sámuel Sepsiszentgyörgy
7194   Biró Zoltán Sopron
7195   Iszlai Mihaly Havadto
7196   Lakó Zsuzsa Toronto
7197   Szigeti Renáta Kovászna
7198   Iszlai Katalin Havadto
7199   Brassai Rozália Mishawaka, Indiana, U.s.a.
7200   Szigethy Kalman Kezdivasarhely
7201   Takács Kálmán Debrecen
7202   Henter Béla Csaba Brassó
7203   Horvath Erika Csikszereda
7204   Kiss Gergely Budapest
7205   Márton Márk Pomáz
7206   Nagy Zsolt Berettyóújfalu
7207   Bodnár Ivett Hatvan
7208   Somai Istvan Kiskaszon
7209   Peter Zsolt Janos Marosszentanna
7210   Miszori József Dobronhegy
7211   Kiss Kálmán Margitta
7212   Török Attila Csíkszereda
7213   Farkas Attila Szekelykeresztur
7214   Peter Reka Zsuzsanna Marosszentanna
7215   Ilyés Renáta Budapest
7216   Török László Csíkszereda
7217   Tarczal Róbert Madocsa
7218   Nagy Endre Budakalász
7219   Gál Melinda Csikszereda
7220   Török Piroska Csíkszereda
7221   Miszori József Dobronhegy
7222   Orban Timea London
7223   Kiss Éva Margitta
7224   Tusa Attila Kézdivásárhely
7225   Paulin Mónika Miskolc
7226   Sebestyén Domokos Oroszhegy
7227   Gal Reka Noemi Amerika
7228   Imre János Zsolt Csikszereda
7229   Magyaródy Szabolcs Hamilton, On, Canada
7230   Köffer Krisztián Monor
7231   Laszlo Robert London
7232   Papp Zoltán Nyiregyháza
7233   Molnár Etelka Kézdivásárhely
7234   Gémes János Budapest
7235   Bíró Zoltán Budapest
7236   Schmidt Zsuzsanna Makó
7237   Vura Ferenc Nagyvarad
7238   Vogel András Pomáz
7239   Pintér Zoltán Budapest
7240   Szakács Réka Malmö
7241   Bíró Zoltán Budapest
7242   Szarvasné Percze Petra Salgótarján
7243   Hajdu Béla Tibor Pusztaszabolcs
7244   Széplaki István Pécel
7245   Bajkó Ildikó Gysztm
7246   Nádudvary László Kolozsvár
7247   Olosz Brigitta Kovászna
7248   Cseh Béla Kovászna
7249   Szögi András 1222 Bp Pehely Utca 15.
7250   Gebe Izabella Treviso,olaszorszag
7251   Vogel Andrásné Pomá.hu
7252   Szekeres Dóra Harta
7253   Tóbiás György Tamás Fót
7254   Tisza András Hódmezővásárhely
7255   Nyiriné Bárdosi Mária Szerencs
7256   Gál Ferencz Csikszereda
7257   Tóbiás Tamás Budapest
7258   Geréb András Budapest- Mezőpanit
7259   Vörös Ágnes Budapest
7260   Katona Péter Boldog
7261   Szakács László Malmö
7262   Kiss Dóra Hódmezővásárhely
7263   Szigethy Katalin Kezdivasarhely
7264   Kis Boglárka Mercedesz Kolozsvár
7265   Nagy Gábor Budapest
7266   Sajgó Zoltán Csikszereda
7267   Nádudvary László Kolozsvár
7268   Kis Boglárka Mercedesz Kolozsvár
7269   Kissné Végh Ágnes Hódmezővásárhely
7270   Bacs-benke Erika- Éva Eresztevény
7271   Szabó Csongor Debrecen
7272   Rákosi Mária Sepsiszentgyörgy
7273   Bartha Réka Boróka Gyergyószentmiklós
7274   Simon Ferenc Sepsiszentgyorgy
7275   Csordás Erika Budapest
7276   Bartok Ferencz Nyújtód
7277   Kiss Antal Hódmezővásárhely
7278   Makkai Zsigmond Loránd Backamadaras
7279   Blaho Péter Párkány
7280   Ballán Attila Galgamácsa
7281   Gál Anna Csikszereda
7282   Virág Gábor Budapest
7283   Berecki Sándor Nagyvárad
7284   Kiss Levente Hódmezővásárhely
7285   Tamás György Gyula Budapest
7286   Domokos Dénes Csíkszereda
7287   Draveczky Tímea Hajnalka Szatmárnémeti
7288   Gregus Zoltán Szeged
7289   Verebélyi András Miskolc
7290   Bala Krisztián Bihor
7291   Molnár Balázs Kézdivásárhely
7292   Fábián Zoltán Balassagyarmat
7293   Tóbiás Imréné Sarkad
7294   Imre János Csikszereda
7295   Donáth Zsófia Marosvásárhely
7296   Szarvas Ákosné Salgótarján
7297   Réti-grosz Zsuzsanna Sepsiszentgyörgy
7298   Hajkó Judit Békéscsaba
7299   Balogh Erika Halmstad
7300   Boga Zoltan Sepsiszentgyorgy
7301   Kustán Tamás Balatongyörök
7302   Székely Levente Gyergyószentmiklós
7303   Kis Margit Margitta
7304   Miszori József Dobronhegy
7305   Tóth Zoltán Budapest
7306   Ballán Mária Galgamácsa
7307   László Csaba Sepsiszentgyörgy/veszprém
7308   Sándor Mátyás Budapest
7309   Fazakas László Marosvásárhely
7310   Stiller Roland Budapest
7311   Tamás Mária Budapest
7312   Péter Attila Csikbánkfalva
7313   Jsksbod Timea Kovaszna
7314   Simon Richard Sepsiszentgyorgy
7315   Kelemen Ervin-lorant Kovaszna
7316   Nagy Szilárd Kisvárda
7317   Lipták Róbert Sopron
7318   Fehér Katalin Nagykanizsa
7319   Schmidt Nizam Judit Isztanbul
7320   Lőrincz Klára Székelyudvarhely
7321   Bodó Madocsa Mezőpanit
7322   Párkányi Ottó Sopron
7323   Donáth Adél Marosvásárhely
7324   Makkai Ilona Ildikó Backamadaras
7325   Simon Robert Sepsiszentgyorgy
7326   Kármán Albert Lajosmizse
7327   Párkányi Ottóné Sopron
7328   Nizam Merthan Istanbul
7329   Dóbiás Ferencné 3021lőrinci Tölgyfa U.1.
7330   Kovács László Dunaharaszti
7331   Magyar Mihályné Esztergom
7332   Szarvas Ákosné Salgótarján
7333   Hoffer Bianka
7334   Nizam Liliana Dilara Istanbul
7335   Gall Magdalena Canada
7336   Liptákné Verbőczy Zsuzsanna Sopron
7337   Bánya Ibolya Margitta
7338   Czipa Loránd Kézdivásárhely
7339   Balázs Klaudia Székelyudvarhely
7340   Podolcsák Ádám Szeged, Kálvin Tér 2. Magyarország
7341   Koós Roland Kazincbarcika
7342   Rácz Attila Veszprém
7343   Károly Erika Diósd
7344   Göőz Tibor Budapest / Kassa
7345   Varga Tímea Gödöllő
7346   Molnos Zoltán Szentegyháza
7347   Vaskó Attila Sydney, Australia
7348   Makkai Réka Imola Hollandia
7349   Benko Laszlo Sepsiszentgyorgy
7350   Pascu Istvan Usa
7351   Brassai Ifj. Imre Mishawaka, Indiana, U.s.a.
7352   Bors Eszter Csíkszereda
7353   Mészáros Domonkos Budapest
7354   Molnár Márta Budapest
7355   Horváth Anna Gyál
7356   Balla Ilona Halmstad, Svédország
7357   Gall Andras Gyergyoszentmiklos
7358   Ballán Emőke Galgamácsa
7359   Möller Björn Halmstad, Svédország
7360   Gurka Tunde-eva Sepsiszentgyorgy
7361   Vajda István Balázs Esztergom
7362   Szilveszter Levente Kolozsvár
7363   Beney József Budapest
7364   Királyné Szép Teréz Zirc
7365   Homoki László Béla Budapest,beller Imre Utca 8.magyarország
7366   Vas Zsigmond András Sopron, Magyarország
7367   Antal Levente Csíkszereda
7368   Jákim Judit Debrecen
7369   Kovacs Sandor Nagyvarad
7370   Sugár András Nemesgulács
7371   Sima Endre Székelyudvarhely
7372   M. Kinga Erdoszentgyorgy
7373   Molnár Márta Budapest
7374   Balla András Halmstad, Svédország
7375   Királyné Szép Teréz Zirc
7376   Oláh-gál Elvira Csíkszereda
7377   Bordi András Budapest
7378   Ginal Albert Marosvasarhely
7379   Voloncs Maria Kovaszna
7380   Kovács László Csaba Marosvásárhely
7381   Koros-fekete Zsuzsánna Kolozsvár
7382   Németh Andor Sopron
7383   Luka Levente Kovaszna
7384   Tankó Árpád Homoródszentpéter
7385   Sárosi Viola Szentgerice
7386   Iszlai Antal Budapest
7387   Dari Orsolya Nagyvárad
7388   Nagy Lajos Pákozd
7389   Gergely Gizella Oroszhegy
7390   Török János Szeged
7391   Bende István Bicske
7392   Seres Zsolt Kecskemét
7393   Szilveszter Annamaria Szekelykeresztur
7394   Baranyi László Szentes
7395   Juhász Benjámin Budapest
7396   Komódy Anna Szeged
7397   Molnár Márta Budapest
7398   Pénzes Sándor Balmazújváros
7399   Balogh Jozsef Szatmar
7400   Szűcs Attila Hódmezővásárhely
7401   Tóth Zoltán Székelyudvarhely
7402   Oláh-gál Gyopár Csikszereda
7403   Ráduly Gyula Madéfalva
7404   Reich Mária Böblingen
7405   Szigeti Attila Sepsiszentgyorgy
7406   Borsavschi Laszlo Szekelyhid
7407   Ráduly Mária Madéfalva
7408   Varga Bogárka Csíkszentkirály
7409   Baumgartner Antal Günzburg
7410   Ambrus Zoltán Korond
7411   Biszak Erika Sepsiszentgyörgy
7412   László Csabáné Éva Sepsiszentgyörgy/veszprém
7413   Biszak József Sepsiszentgyörgy
7414   Ambrus Emese Korond
7415   Kusztos Attila Zalán
7416   Ambrus Zoltán Korond
7417   Horváth László András Budapest
7418   Szabó Janka Székelyudvarhely
7419   PÁlfi ZÓja Tanakajd
7420   Lőrincz János Székelyudvarhely
7421   Heinrich Mária Ulm
7422   Burda Roland Budapest
7423   Forrai Balázs Tevel
7424   Fehér Ernő Viktor Ajka
7425   Sylvester Mátyás Székesfehérvár
7426   Molnár Márta Budapest
7427   Görcz Gyula Csaba Szombathely
7428   Kovács László Csaba Marosvásárhely
7429   Szabo Emöke Svédország
7430   Vancsa Eva Sepsiszentgyorgy
7431   Oláh Csaba Nyíregyháza
7432   Török Ferenc Nyárádremete
7433   Zsiros Attila Tököl
7434   Mezősi Rudolf Röszke
7435   Balogh Istvan Hamilton Ont Kanada
7436   B Ofl Yep
7437   Köblös Endre Szeged
7438   Toth Zoltan Kecskemet
7439   Ballán Réka Veresegyház
7440   Kalmar Ilona Zürich
7441   Pallós Gábor Budapest
7442   Ágoston Zoltán Győr
7443   Brudnyák János Hajdúnánás
7444   Barna Ádám Dunakeszi, Magyarország
7445   Biró Beáta Zabola
7446   Szűcs Tibor Budapest
7447   Gabor Sandor Szekelyudvarhely
7448   Kato Andras Sepsiszentgyorgy
7449   Sütő Szilárd Budapest
7450   Stefanek Bianca Wien
7451   Polyák József Balsa
7452   Szabo Péter Svédország
7453   Kiss Szilárd Székelykeresztur
7454   Pintér Gabriella Vasszécseny
7455   Fekete Sütő Nikoletta Budapest
7456   Kelemen Aladár Bárdudvarnok
7457   Kovács Szilamér Sepsiszentgyörgy
7458   Dull Istvan Sepsiszentgyorgy
7459   Petre Zoltán Székelyudvarhely
7460   Elekes Zsolt Brassó
7461   Molnár Béla Budapest
7462   Csiki Emese Szentábrahám
7463   Kálmán Tímea Székelykersztúr
7464   Dunavölgyi Ferencné But Mária Szigethalom
7465   PÁlfi A. Eszter Tanakajd
7466   Leininger József Tata
7467   Csuhai Árpád Gyöngyös
7468   Szilveszter Jozsef-szabolcs Szekelykeresztur
7469   Tamási Árpád Szentegyáza
7470   Szász József Szentábrahám
7471   Nagy Istvan Csikszereda
7472   Szakacs Gabriella Csikszereda
7473   Albert Maria Csikdanfalva
7474   Kovács Szilamér Sepsiszentgyörgy
7475   András Attila Lövéte
7476   Görcz Attila Szentgotthárd
7477   Dr, Kincsesy Gábor Budapest
7478   Mag Hajnal Szentegyhaza
7479   Szász József Szentábrahám
7480   Albert Csongor Csikdanfalva
7481   Veres Ignác Sepsiszentgyörgy
7482   Balázs Mihály Székelykeresztúr
7483   Székely Elek Szigetszentmiklós
7484   Ágoston Zoltán Győr
7485   Görcz Andrea Tanakajd
7486   Kiss Gábor Budapest
7487   Tóth Attila Mályi
7488   Pászka Zsolt Miskolc
7489   Kovacs Bela Ermihalyfalva
7490   Gábor Klára Havadtö
7491   Nagy Szende Mária Sepsiszentgyörgy
7492   Görcz Orsolya Tanakajd
7493   Rengel Péter Gabčíkovo
7494   Trungel-nagy István Zoltán Gátér
7495   Gábor Lajos Havadtő
7496   Izsák Ferenc Kakucs
7497   Szalkai Judit Homoródalmás
7498   Magyar Lilla Rehnitz,ausztria
7499   Szásznika Zsófia Székelykeresztúr
7500   Nagy Szende Mária Sepsiszentgyörgy
7501   Benedek Árpád-ferenc Budapest
7502   Rezi Hajnal Székelykersztúr
7503   Gabor Almos Mikoujfalu
7504   Rizán Józsefné Kakucs
7505   Szabó Viktória Budapest
7506   Torok Arpad Gyergyotekeropatak
7507   Deak Anna Maria Kolozsvár
7508   Szabó Fruzsina Sepsiszentgyörgy
7509   Imets Katinka Vargyas
7510   Ramneantu András Kézdivásárhely
7511   Dézsi Annamária Hatvan
7512   Dr. Kincsesy Antalné Budapest
7513   Kovacs Bela Ermihalyfalva
7514   Dr. Pethő Attila István Békéscsaba
7515   Keresztely Viola Kisgalambfalva
7516   Molnár Éva Budapest
7517   Kriszte Tamás Szalacs
7518   Csernáth Géza Marosvásárhely
7519   Nagy Eszter Kolozsvár
7520   Veres Ibolya Sepsiszentgyörgy
7521   Balog Botond Agárd
7522   Drágossy Zsolt Szeged
7523   Pölökeiné Barkóczi Lilla Sopron
7524   ZÁri MÁria GyulafehÉrvÁr
7525   Benedek Erzsébet-márta Budapest
7526   Bozóki Mihály Budapest
7527   Jakab Tünde Székelyudvarhely
7528   Dr. Farkas Csaba Budapest
7529   Id.lump János Kötegyán
7530   Bernád Lajos Sóvárad
7531   Hidegföldi László Csaba Bugyi
7532   Borsi Ádám Dévaványa
7533   Nagy Eszter Sepsiszentgyörgy
7534   Horn Kato Mezopetri
7535   Dr. Kocsis Beáta Szeged
7536   Veres Kinga-kincső Sepsiszentgyörgy
7537   Ambrus Teréz-krisztina Parajd
7538   Dénes Tünde Sepsiszentgyörgy
7539   Toth Katalin Wels Ausztia
7540   Fazakas Noémi Sepsiszentgyörgy
7541   Oravecz György Zsolt Pásztó
7542   Apostol Anamaria Gyulafehérvár
7543   Kereszthegyi Zoárd Lánycsók
7544   Párdányi Miklós Vancouver
7545   Menyhárt István Szenttamás
7546   Bokor Géza Illyefalva
7547   Kis Éva Kézdik?vár
7548   Imets Katalin Vargyas
7549   Bogdán Ildikó Sepsiszentgyörgy
7550   Katona Zsolt Székelyudvarhely
7551   Szepsi Szűcs László Miskolc
7552   Szasz Sandor Kend
7553   Kompolti János Hort
7554   Borbély Juliánna Csíkkozmás
7555   Barkóczi Lilla Sopron
7556   Apostol Anna-mária Csikszereda
7557   Lakatos Rózsa Tiszakécske
7558   Karácsonyi József Budapest
7559   Török Roland Pécs
7560   Szabó Éva Sopron
7561   Kérges Gábor Budapest
7562   Guzranyi Antal Brasso
7563   Unghváry Gabriella Hort
7564   Dr. Takács István Sopron
7565   Mikola Tihamer Kovaszna
7566   Horváth Kinga Isaszeg
7567   Ferencz Csaba Sepsibodok
7568   Dr Pethő Attila István Békéscsaba
7569   Balogh Csongor Kaposvar
7570   Benkovics László Dunakeszi
7571   Antal Edit Csíkszereda
7572   Kanyó Tamás Fehérgyarmat
7573   Bernát Imola Tímea Solymár
7574   Dr. Halmai Katalin Sopron
7575   Kelemen Marika Eted
7576   Tamási Istvánné Nagykálló
7577   Antal János Csíkszereda
7578   Balogh Csongor Kaposvar
7579   Takácsy Kristóf Budapest
7580   Vadász Katalin Göteborg
7581   Timár Levente Avrămeşti (szentábrahám)
7582   Kovács Margit Csíkszereda
7583   Tóth Miklós László Budapest
7584   Várkonyi Attila Metz
7585   Czirjak Maria Halmstad-svedorszag
7586   Szasz Sandor Kend
7587   Balla Szabolcs Csíkszereda
7588   Balogh Csongor Budapest
7589   Bíró Tamás-Áron Csíkszereda
7590   Magyarosi Karoly Kolozsvar
7591   Timár Levente Szentábrahám
7592   Böjthe Attila Lajos Adony
7593   Kálnoki Botond Fehéregyháza
7594   Becze Zoltan Sepsiszentgyorgy
7595   Katona Zsolt Székelyudvarhely
7596   Csiáki Zoltán Pécs
7597   Baumann Ildiko Svajc
7598   Böjthe Attila Lajos Adony
7599   Csiáki Zoltán Pécs
7600   Lesti Mlinda Budapest
7601   Láza Zoltán Békés
7602   Faragó Katalin Budapest
7603   Molnár Botond Budapest
7604   Becze Zoltan
7605   Nyers Norbert Böhönye
7606   Nagy Lázár József Sepsiszentgyörgy
7607   Illés Tibor Csátalja
7608   Farkas Attila Lajosmizse
7609   Antal Tihamer Gyergyoszentmiklos
7610   Szilágyi Béla Tamás Budapest
7611   Fülöp Mihály Szováta
7612   Varga Tamás Mezőtúr
7613   Főcze Mihály Dunaújváros
7614   Varga Dávid Megyaszó
7615   Bányász József Gyergyóújfalu
7616   Demeter Attila Csákvár
7617   Simo Aletta Marosszentanna
7618   Torró Sándor Kovászna
7619   Csibi Maria Csikszereda
7620   Varga Éva Csátalja
7621   Udvar Attila Békéscsaba
7622   Fejér Zsombor Marosvásárhely
7623   Deak Tibor Csikszentdomokos
7624   Fülöp Előd Berlin
7625   Hodisan Levente Kezdivasarhely
7626   Csibi Imre Csikszereda
7627   Fülöp Előd Berlin
7628   Dr. Gulya Géza Pákozd
7629   Hatvany Béla Csaba Berlin
7630   Greskovits János Dunakeszi
7631   Majoros István Üröm
7632   Pap Zsigmond Ács
7633   Szolga Laszlo Marosvásárhely
7634   Greskovitsné Dr. Sólyom Gizella Dunakeszi
7635   Szocs Ferenc Szentabraham
7636   Tőkés Nikolett Nagykanizsa
7637   Katona Csaba Gagy
7638   Tóth Tamás Lemhény
7639   Rádi Gábor Budapest
7640   Antal Robert Sepsiszentgyorgy
7641   Bihari Szabolcs Mullsjö - Svédország
7642   Tőkés Béla Nagykanizsa
7643   Andras Reka Csikszereda
7644   Fekete Erzsébet Marosvásárhely
7645   Igaz János Szeged
7646   Tankó Kinga Ella Homoródszentpéter
7647   Kadar Jozsef Sepsiszentgyorgy
7648   Lesti László Budapest
7649   Ábrahám Árpád Csikszereda
7650   Balog Gábor Kecskemét
7651   Varga Béla Megyaszó
7652   Tamás István Szentegyháza
7653   Tatár Lujza Kovászna
7654   Demeter Attila Csákvár
7655   Papp Zoltán Budapest
7656   Czigler Ferenc Budapest
7657   Balog Gábor Kecskemét
7658   Veszprémi Melinda Budapest
7659   Hunyadi László Budapest
7660   Ifj. Jakab Béla Székelykeresztúr
7661   Vadász Benedek Miklós Csekefalva
7662   Laczkó Magdolna Szépvíz
7663   Soó István Vancouver Bc
7664   Toth Anna Sepsiszentgyorgy
7665   Vízkeleti Lászlóné Székesfehérvár
7666   Illes Magdolnaa Szatmarnemeti
7667   Novák Gábor Nagykanizsa
7668   Szvorák István Fülek
7669   Péli Gábor Budapest
7670   Vadász Benedek Miklós Csekefalva
7671   Czimbor Szilárd Székelykeresztúr
7672   Puskás István Székelyudvarhely
7673   Vadász Ibolya Csekefalva
7674   György Ida Nadad
7675   Borbé Robert Apostag
7676   Dr Lipták András 2040 Budaörs, Verseny Utca 16
7677   Semlyényiné Mizák Ágota Biharkeresztes
7678   Vass Albert Szekelyudvarhely
7679   Molnár Atilla Sárvár
7680   Zágoni-szabó Erika Kolozsvár
7681   Csáki Ferenc László Debrecen
7682   Gyenge Krisztián Bőny
7683   Fekete István Lehel Sepsiszentgyörgy
7684   Tamas Elemer Csikvacsarcsi
7685   Id. Sándor Zoltán Gyömrő
7686   Tóth Laci Sepsiszentgyörgy
7687   Csikosne Farkas Katalin Vaasa
7688   Vadász Norbert Csekefalva
7689   Fekete Adrianna Sepsiszentgyörgy
7690   Muhariné Sablyán Szilvia Jenő
7691   Bara Róbert Nagyvárad
7692   Fekete István Bölön
7693   Krisán Emőke Székelykeresztúr
7694   Sebesty?n Hajnalka Olga Sepsiszentgyörgy
7695   Nagy Ákos Vasasszonyfa
7696   Fekete Lehel Sepsiszentgyörgy
7697   Mosa Katalin Székelyudvarhely
7698   Varga Hunor Marosvásárhely
7699   Molnár Sándor Vasegerszeg
7700   Deak Tibor Csikszentdomokos
7701   Rédli Andrea Mezőfalva
7702   Szabo Attila Zabola
7703   Bőte Ferenc Budapest
7704   Csikós Renáta Eger
7705   Varga Lajos Bátmonostor
7706   Molnár István Arnold Budapest
7707   Budavári István Budapest
7708   Székely Erzsébet-rebeka Csittszentiván
7709   Engi Andor Kottingbrunn
7710   Muhari János Jenő
7711   Tamás Izabella Vasegerszeg
7712   Kiss Istvan Basel
7713   Bacs Szabolcs Csikszentdomokos
7714   Gergely Ervin Csíkszenttamás
7715   Csürös Kalman Halmstad
7716   György Csilla Székelyudvarhely
7717   Tóth Roland Kecskemét
7718   Kadar Erzsebet Sepsiszentgyorgy
7719   Görög Andrea Budapest
7720   Molnár Tamás Vasegerszeg
7721   Losonczi Tímea Budapest
7722   Ferenczi Gabriella Budapest
7723   Csürös Emese Halmstad
7724   Kothencz Zoltán Akasztó
7725   Balint Gabriella Csíkszenttamás
7726   Csáder Kornél Székesfehérvár
7727   Bata Dávid Budapest
7728   Nemes Mátyás Székelyudvarhely
7729   Székely Endre Kolozsvár
7730   Deak Tibor Csikszentdomokos
7731   Bódi Sándor Királydaróc - Szatmárnémeti, Szatmár Vm.
7732   Demeter Tibor Székelyudvarhely
7733   Fritz Tibor Budapest
7734   Mészáros Angéla Kiskereki
7735   Jordáky Béla Göteborg
7736   Balázs Edit Szilasliget
7737   Siklódi József Dunaharaszti
7738   Kiss Istvanne Therwul
7739   Rápolti Edit Akasztó
7740   Tivadar Edith Szatmárnémeti
7741   Kiss Zoltan Nagysarmas Maros Megye
7742   Juhos Sándor Szék
7743   Gheorghiu Dorottya Marosvasarhely
7744   Zelenka Brigitta Bielefeld
7745   Mészáros Mária Kiskereki
7746   Kőszegi János Szováta
7747   Kovacs Botond London
7748   Dienes Eszter Toronto
7749   Molnár Melánia-vivien Akasztó
7750   Izsák Gábor Galánta, Felvidék
7751   Szabó Alpár Levente Csikszentdomokos
7752   Fritz Tibor Budapest
7753   Kenyeres Zsolt Medgyes
7754   Horváth József Ajka
7755   Varjas Györgyi Budapest
7756   Tanczos Istvan Cskszentkiraly
7757   Tóth Lászlóné Kecskemét
7758   Horvath Jozsef Marosvasarhely
7759   Inotai József 2400.dunaújváros
7760   Jordáky Anamaria Göteborg
7761   Forrai Levente Toronto
7762   Kőszegi János Szováta
7763   Szabó Renáta Csikszentdomokos
7764   Tóth László Kecskemét
7765   Gergely Borbála Csíkszereda
7766   Magyari Eva Marosvasarhely
7767   Sala Marton Mikoujfalu
7768   Kibédi Levente Székelyudvarhely
7769   Jordáky Csilla Göteborg
7770   Kibédi Levente Székelyudvarhely
7771   Kadar Vilhelmina Sepsiszentgyorgy
7772   Horvath Albert Mezokolpeny Maros Megye
7773   Dr. Csomor Sándor Róbert Agyagfalva
7774   Tallósy Imre Budaörs
7775   Imecs Enikő Szentegyháza
7776   Mántó Endre Kézdivásárhely
7777   Gergely Máthias Csíkszereda
7778   Biro Istvan Marosvásárhely
7779   Bobos Ferenc Galgahévíz
7780   Horváth Josku Alka
7781   Makai-toldi Tünde Budapest
7782   Prigyeni Eva Dabas
7783   Bartha Sándor Szeghalom
7784   Szekely Beres Csaba Erdoszentgyorgy
7785   Szilágyi Levente Parajd
7786   Horváth Josku Ajka
7787   Gyöngyösi Dalma Szalkszentmárton
7788   Mántó Endre Kézdivásárhely
7789   Szálasy Ferenc Székelyudvarhely
7790   Rózsa Sándor Dunaharaszti
7791   Gyöngyösi Dávid Szalkszentmárton
7792   Lovas Gyorgy Leeds
7793   Bánhegyesy Csaba Kolozsvár
7794   Béres Orietta Üllő
7795   Gyöngyösi János Szalkszentmárton
7796   Bobos Ferenc Galgahévíz
7797   Kadar Eniko London
7798   Rózsáné Rácz Krisztina Dunaharaszti
7799   Bánhegyesy Tünde Kolozsvár
7800   Nagy Sandor Szekelyudvarhely
7801   Horváth Lajos Szalkszentmárton
7802   Simon-benedek Zsuzsanna Cleveland Usa
7803   Koncz Erika Marosvásárhely
7804   Temesvári Tibor Kőszeg
7805   Csiszér Zsuzsa Marosvásárhely
7806   Lovas Gyorgy Leeds
7807   Szőcs Károly Makfalva
7808   Szabó Zoltán György Szeged
7809   Veréb Sándor Andor Szeged
7810   Lakatos János Ferenc 2400.dunaújváros
7811   Horváthné Majsai Erzsébet Szalkszentmárton
7812   Semega Gábor Miskolc
7813   Bánhegyesy Nóra Orsolya Kolozsvár
7814   Csomor Erzsébet Agyagfalva
7815   Takács Viktória
7816   Temesvári Tibor Lászlóné Kőszeg
7817   Oláh-gál Róbert Csíkszereda
7818   Szalai Viktor Kóka
7819   Derzsi Emőke Noémi Marosvásárhely
7820   Paizs Levente Lemhény
7821   Elekes Denes Kanada
7822   Kiss Balázs Erlangen
7823   Rádi Zsolt Szilágybagos
7824   Szalai Viktor Kóka
7825   Id. Kőszegi János Szováta
7826   Kerekes Zoltán Kőszeg
7827   Elekes Imola Kanada
7828   Fidrik Beáta Miskolc
7829   Balázs András Csíkszereda
7830   Bánhegyesy Antal Kolozsvár
7831   Keresztes Zsolt Kanada
7832   Balázs Klára Székelykeresztúr
7833   Groff Agi New York
7834   Balázs Melinda Csíkszereda
7835   Attila Csenterics Los Angeles
7836   Steirer Irén 2457 Adony
7837   Szeles Tibor Budapest
7838   Laszlo Maria Dicsoszentmarton
7839   Fülöp Fruzsina Székelyudvarhely
7840   Várady Zsuzsanna Budapest
7841   Kesztyűs Artúr Budapest
7842   Tegzes Tamás Harkakötöny
7843   Benedek Barna-józsef Málnásfürdő
7844   Murányi Bálint Somoskőújfalu
7845   Fulop Jozsef Marosvasarhely
7846   Bálint Levente Budapest
7847   Domonkos Dániel Szlovákia
7848   Toth Zoltan Torja
7849   Fulop Jozsef Csaba Marosvasarhely
7850   Máté Loránd Mikóújfalu
7851   Petres Bíborka Csíkszereda
7852   Bugyi Ferenc Budapest
7853   Bartus Attila Marosvasarhely
7854   Aszalos Piroska Marosvasarhely
7855   Miklós Sándor Fenyéd
7856   Boldizsár Ottó Nagyajta
7857   Tamás Gergő Székelyudvarhely
7858   Policsek Jonatán Bóly
7859   Varga Edit Uzon
7860   Noszály Csaba Hajdúsámson
7861   Béres Szidónia Üllő
7862   Vitos Szabolcs Budapest
7863   Solti Zsolt Budapest
7864   Szocs Ida Csomafalva
7865   Szakacs Maria Uzon
7866   Noszály Csaba Hajdúsámson
7867   Béres Gyula Üllő
7868   Kovács Tamás Adács
7869   Szabo Csilla Uzon
7870   Mester Gábor Bak
7871   Lukács József
7872   Tankó Róbert Kolozsvár
7873   Dr.endes János Szolnok
7874   Kovács Áron Magyarkapus
7875   Szabo Kinga Uzon
7876   Sárközi Erzsébet Sárvár
7877   Dr. Szalánczy Emőke Budapest
7878   Kis Zoltán Kőszeg
7879   Béres Anetta Üllő
7880   Tuncsik Balázs Kazincbarcika
7881   Orbán- Barra Gábor Sepsiszentgyörgy, M Viteazul 2/3 C 11
7882   Márton Ernő Székelyudvarhely
7883   Kovács Áron Magyarkapus
7884   Leczki Imre London
7885   Benkó Péter Üllő
7886   Hegyesi Péter Törökszentmiklós
7887   Béres Lehel Üllő
7888   Kornis Alexa Szikszó
7889   Noszály Áron Hajdúsámson
7890   Bartha Maria Sepsiszentgyorgy
7891   Izsak Szabolcs Szekelyudvarhely
7892   Tóth József Dunaszerdahely
7893   Szocs Ida Csomafalva
7894   Tobak Bence Orosháza
7895   Mátyus Sándor Karcag
7896   Járóka Alexa Budapest
7897   Derzsi Zoltán Árpád Marosvásárhely
7898   Nagy Lívia Alistál
7899   Járóka Alexa Budapest
7900   Gábos Mihály Székelykeresztúr
7901   Osváth OsvÁthnÉ Szabady ,fintha Ilona Gagy
7902   Márton Domokos Csíkszereda
7903   Fazekasné Dávida Zsuzsanna Levelek
7904   Dr, Tobak Zoltán Orosháza
7905   Osváth Albert Gagy
7906   Farkas Gábor Fonyód
7907   Benkő Emőke Bardoc
7908   Veress Judit Sepsiszentgyörgy
7909   Nagy Imre József Marosvásárhely
7910   Schön Péter Budapest
7911   Nagy Lajos Nádasdladány
7912   Fazekas Péter Levelek
7913   Nagy Viola Sepsiszentgyörgy
7914   Nagy Mónika Marosvásárhely
7915   Dr, Szabó Marianna Orosháza
7916   Nagy Gergely Sepsiszentgyörgy
7917   Bíró József Csíkszereda, Székelyföld
7918   Fazekas László Levelek
7919   Pénzes István Budapest
7920   Hajnal Mária Pécs
7921   Szabo Kinga Beata Uzon
7922   Gaál Péter Budapest
7923   Dimén Imre - Botond Vargyas
7924   Nagy Szilárd Sepsiszentgyörgy
7925   Gáspár Tamás Nagykökényes
7926   Gergely Mátyás Csíkszereda
7927   Benkó Istvánné Üllő
7928   Beke Sándor Budapest
7929   Benkő Judit Barót
7930   Égető Emil Kézdivásárhely
7931   Fekete Krisztina Marosvásárhely
7932   Nemes Ildikó Csíkszentgyörgy
7933   Miklos Gyozo Sepsiszentgyorgy
7934   B?lint Endre Levente Malmö
7935   Domokos Lehel Kalifornia Usa
7936   Béres Oszkár Üllő
7937   Sándor Attila Barót
7938   Fazakas Mihaela Sepsiszentgyorgy
7939   László József Dicsőszentmárton
7940   Bertalan Tamás Csopak
7941   Szentpáli Zsolt Csehétfalva
7942   Árpás Levente Budapest
7943   Juhos Réka Sepsiszentgyörgy
7944   Somfai Tamás Veszprém
7945   Czinege Pál Alsószeli Sk
7946   Farkas Adél Csíkszereda
7947   Földi Zsolt Salgótarján
7948   Györbíró Attila Sepsiszentygyörgy
7949   Kátay Tibor Korond
7950   Nagy Mónika Zalaegerszeg
7951   Goga Ervin-csaba Sepsiszentgyörgy
7952   Karacsony Karoly Sepsiszentgyorgy
7953   Hodermarszki Balázs Lajosmizse
7954   Horváth Pál Ferenc Eger
7955   Nagy Imre József Zalaegerszeg
7956   Miklos Anna Melinda Sepsiszentgyorgy
7957   Ricler Katalin Salgótarján
7958   Küsmődi Katalin Gyál
7959   Makkai Margit Marosvásárhely
7960   Makkai Zoltán Marosvásárhely
7961   Hesfelean Jeno Marosvasarhely
7962   Oláh József Marosvásárhely
7963   Fazakas Janos Sepsiszentgyorgy
7964   Dérfi János Balatonfüred
7965   Földi Pal János Salgótarján
7966   Molnár Timea-gabriella Székelyudvarhely
7967   Fodor Judit Mónika Sepsiszentgyörgy
7968   Oláh Margit Marosvásárhely
7969   Czinege Adrianna Alsószeli Sk
7970   Barabás Dénes Székelyudvarhely
7971   Derzsi Katalin Lisznyo
7972   Hierzer Edward Tárnok
7973   Jolsvay János Szerencs
7974   Bandi Árpád Marosvásárhely
7975   Demeter Péter Budapest
7976   Biró Julianna Nyárádgálfalva
7977   Csiki Emoke Marosvasarhely
7978   Karacsony Marta Sepsiszentgyorgy
7979   Nagy Adalbert Nyárádgálfalva
7980   Székely Zoltán Marosvásárhely
7981   Csiki János Budapest
7982   Fazekas Lajos Sándor Szekszárd
7983   Nagy Gyöngyvér Nyárádgálfalva
7984   Hegyi Csaba Agyagfalva
7985   Kalo József Kecskemét
7986   Kónya Judit Budapest
7987   Laszlo Maria Dicsoszentmarton
7988   Keresztes Laszlo Budapest
7989   Rejtő András Óbuda
7990   Rédai Rebeka Pécs
7991   Nagy Lujza Szekelydalya
7992   Vonyóné Böjte Rozália Dombóvár
7993   Bartos Zsuzsa Brassó
7994   László István Salgótarján
7995   Ifj.keresztes Laszlo Budapest
7996   Tibor Gulyás Hatvan
7997   Bandi Árpád Marosvásárhely
7998   Ferkő Andor Alsórákos
7999   Lerner Zoltán Szigetszentmiklós
8000   Márton Gyula Székesfehérvár
8001   Kemény György Béla Sydney, Australia
8002   Soós Timea Cserelafva
8003   Papp Zoltán Pécs
8004   Váradi Imre Nyárádszereda
8005   Ifj.stefanovszky András Budapest
8006   Somogyi Mátyás Prága, Csehország
8007   Szamák Zsuzsánna Somorja, Felvidék
8008   Huszár Bence Kaposvár
8009   Gombkötő Sándor Orosháza
8010   Deák Albert Székelyudvarhely
8011   Érdy Márton Budapest
8012   Ilyés Mihály László Csíkszereda
8013   Harmos Kálmán Budapest
8014   Vonyó János Dombóvár
8015   Pál Botond Sepsiszentgyörgy
8016   Székely Zoltán Marosvásárhely
8017   Bolváry Gellért Budapest
8018   Szőcs Attila Kolozsvár
8019   Horváth Pál Ferenc Eger
8020   Feher Zoltan Sepsiszentgyorgy
8021   Barten László Székesfehérvár
8022   Paizs Domokos József Budapest
8023   Megyik Attila Szarvas
8024   Dr.mozes Eduard Marosvasarhely
8025   Székely Cecilia Marosvásárhely
8026   Godinek Ferenc Windsor-canada
8027   Borók Melinda Agyagfalva
8028   Balogh Árpád Dunakeszi
8029   Kiss Imola-csilla Marosvasarhely
8030   Miklos Marta Sepsiszentgyorgy
8031   Váradi Ferenc Kistarcsa
8032   Szövérfi Péter Marosvásárhely
8033   Recse Daniella Budapest
8034   Zubor Julianna Budapest
8035   Ferenc- Zsolt Abrany Szilagykraszna
8036   Madarász Attila Eger
8037   Ónody Csaba Budapest
8038   Farkas Ilona Marosvasarhely
8039   Székely Attila Pokakeresztur
8040   Nagy László Budapest
8041   Balogh Olga Dunakeszi
8042   Boér László Sepsiszentgyörgy
8043   Lukacs Emoke Gyergyoszentmilos
8044   Madarászné Boldvai Helga Eger
8045   Mihály Olga Fót
8046   Kiss Robert Csíkszenttamás
8047   Pikó Mónika Debrecen
8048   Fekete Roland Vásárosnamény
8049   Zeng Etelka Szatmárnémeti
8050   Szövérfi Mária Magdolna Marosvásárhely
8051   Székely József Budapest
8052   Kalo Lászlo Marosvásárhely
8053   Mihaly Lehel Zimandujfalu
8054   Horváth Erzsébet Eger
8055   Mozes Ildiko-maria Marosvasarhely
8056   Szántó Vilmos Budapest
8057   Both László Gyergyószárhegy
8058   Ifj Szabó György Uzon
8059   Juhász István Eger
8060   Remlein Éva Budapest
8061   Steiner Jolán Mosonmagyaróvár
8062   Kádár Ernő Sepsiszentgyörgy
8063   Kerekes Loredana Marosvasarhely
8064   Árpás Endre Budapest
8065   Nagy Edmond Budapest
8066   Szövérfi Mária Magdolna Marosvásárhely
8067   Szabó Boglárka Uzon
8068   Nagy Istvan Zsolt Sepsiszentgyörgy
8069   Id. Váradi Ferenc Kistarcsa
8070   Gábor Lászlo Pokakeresztur
8071   Zsigmond Pál Sepsiszentgyörgy
8072   Váradi Zsuzsanna Kistarcsa
8073   Zeng László Szatmárnémeti
8074   Nagy Eva Beata Havadto
8075   Csengeri Zoltán Szigetszentmiklós
8076   Benedek Hanna Egyesult Kiralysag
8077   Kisbakonyi Fanni Jásztelek
8078   Sasvári Márta Budapest
8079   Balázs Zsolt Gyergyóremete
8080   Horvath Gyula Vancouver,wa.usa
8081   Szóláth József Budapest
8082   Nagy Eva Ildiko Havadto
8083   Fancsali Attila Szekelyudvarhely
8084   Dr.benedek Géza Bernau-rfg
8085   Csengeri Zoltánné Szigetszentmiklós
8086   Spengler Márta Dombóvár
8087   Albert Ildiko Sepsiszentgyorgy
8088   Ráduly Szidónia Csikszereda
8089   Váradiné Bogos Katalin Kistarcsa
8090   Nagy Eva Beata Havadto
8091   Nagy Sándor Békéscsaba
8092   Pál András Udvarhej
8093   Csengeri Beatrix Szigetszentmiklós
8094   Lőczy Katalin Kaposvár
8095   Csengeri Krisztina Szigetszentmiklós
8096   Nagy Laszlo Havadto
8097   Nagy Tamás Ebes
8098   Kovács Sándor Marosvásárhely
8099   Csengeri Levente Hunor Szigetszentmiklós
8100   Bodoczki Mihály Cegléd
8101   Rácz Katalin Szigetszentmiklós
8102   Kiss Klaudia Megyaszó
8103   Kiss Dávid Szigetszentmiklós
8104   Nitsch Lorand Bukarest
8105   Domokos László Budapest
8106   Németh László Barót
8107   Benedek József Székelykeresztúr
8108   Marthy Bálint Kézdivásárhely
8109   Kiss Kinga Brigitta Szigetszentmiklós
8110   Makó Zoltán Kézdivásárhely
8111   Szabó Donát Madéfalva
8112   Édes Péter Budapest
8113   Czilike Szabolcs Nyíregyháza
8114   Mikovszki Gábor Sajókaza
8115   Gábris Levente Szigetszentmiklós
8116   Mikola Róbert Kézdivásárhely
8117   Karácsonyi János Budapest
8118   Székely Zoltán Marosszentgyörgy
8119   Hajdu Zoltán Balassagyarmat
8120   Gábris Lili Szigetszentmiklós
8121   Mikovszki Dávid Sajókaza
8122   Gábris Emese Szigetszentmiklós
8123   Karda Róbert Csíkszentdomokos
8124   Böröcz Mónika Szigetszentmiklós
8125   Ocskainé Paál Gyöngyi Göd
8126   Hudák Tamás Körmend
8127   Nagy Ferenc Szigetszentmiklós
8128   Katona György Szentes
8129   Hegyessy Géza Budapest
8130   Simon Árpád Tibor Budapest
8131   Kasza Ádám Hévíz
8132   Gaher Lajos Nagyvarad
8133   Simon Tímea Noémi Budapest
8134   Cséka Iván Németország
8135   Csathó Péter Bertalan Miskolc
8136   Herold Gyula GyŐr
8137   Orosz Rita Bőcs
8138   Simon Szilárd Budapest
8139   Kondráth László Főldeák
8140   Votta Szilvia New York
8141   Ódor Attila Budapest
8142   Beck Balázs Budapest
8143   Horváth Ferenc Budapest
8144   Ozsvárt János Somoskőújfalu
8145   Cserjési Tünde Miskolc
8146   Moncz Imre Ács
8147   Simon Attila Csaba Szamosbecs
8148   Mátéfi János Székelyudvarhely
8149   Kondráth Lászlóné Földeák
8150   BotÁr Blanka CsikszentkirÁly
8151   Ozsvárt János Somoskőújfalu
8152   Balázs Gábor Zoltán Árvátfalva
8153   Bencze Xénia Budapest
8154   Pal Csongor Gyergyoszentmiklos
8155   Benedek Livia Elena Bernau-rfg
8156   Kerekes Maria Marosvasarhely
8157   Vass Zoltán Kishegyes - Délvidék
8158   Pethő Szabolcs Csömör
8159   Fülöp Botond Gyergyószentmiklós
8160   Szilvay Gergely Fót
8161   Madaras Izabella Magyarország
8162   Kerekes Jozsef Marosvasarhely
8163   Benedek Livia Elena Bernau-rfg
8164   Bálint Balázs Sepsiszentgyörgy
8165   Zsigmond Imola Marosvasarhely
8166   Vass Zoltán Kishegyes - Délvidék
8167   Mátéfi János Székelyudvarhely
8168   Zsigmond Szabolcs Marosvasarhely
8169   Ferencz Attila Kezdivasarhely
8170   Udvardi Alex Usa
8171   Bede Erika Sepsiszentgyörgy
8172   Szabó Levente Kozármisleny
8173   Kassai József Sződliget
8174   Dinók Jánosné Kecskemét
8175   Csíki András Debrecen
8176   Bálint Gyöngyvér Kerepes
8177   Lakó János Szeged
8178   Császár József Csikszereda
8179   Török Erika Vecsés
8180   Vizeli Adrienn Várpalota
8181   Gallyas Sándor Hódmezővásárhely
8182   Köllő Ottilia Nagyvárad
8183   Udvardi Alex Usa
8184   Simon Hedvig Izabella Szatmárnémeti
8185   Hesfelán János Marosvásárhely
8186   Kun Nándor Budapest
8187   Lakóné Rácz Irén Szeged
8188   István D. Kovács (k.i.d.) Marosvásárhely
8189   Zséder István Calgary Canada
8190   László Zoltán Debrecen
8191   Köllő Csaba Tihamér Nagyvárad
8192   Csata Zoltán Sepsiszentgyörgy
8193   Bálint Dávid Kerepes
8194   Ocskay Pál Károly Göd
8195   Simon Ivette Nagybánya
8196   Klug Péter Budapest
8197   Csergő Lóránd Győr
8198   Hesfelán Gyula Marosvásárhely
8199   Hesfelán Lenke Marosvásárhely
8200   Dusnoki István Hungária
8201   Tóth Erzsébet Szamosbecs
8202   Kertay Györgyné Pellérd
8203   Deák Magda Budapest
8204   Hesfelán Margit Marosvásárhely
8205   Jódi Miklós Isaszeg
8206   Szücs Szilárd Ottomány
8207   Szabo Levente Gyergyoszentmiklos
8208   Kovács Tibor Békéscsaba
8209   Donca Gergely Szatmárhegy
8210   Bálint Attila Farkaslaka
8211   Balog Annamária Marosvásárhely
8212   Csergőné Sej Eszter Anna Győr
8213   Balog Tihamér London
8214   Kertay György Pellérd
8215   Milinte József Kézdivásárhely
8216   Simon Vivien Szamosbecs
8217   HarangozÓ MihÁly-gÉza Budapest
8218   Apa Gyula Marosvásárhely
8219   Kátay Erzsébet Korond
8220   Majtán József Ipolyság
8221   Berkes Péter Budapest
8222   Apa Ildikó Marosvásárhely
8223   Kallós Lajos Cumming, Ga, Usa
8224   Molnár Endre Marosvásárhely
8225   Molnár Ildikó Székelyudvarhely
8226   Müller Dominik Budapest
8227   Molnár Margit Debrecen
8228   Kozma Gergely Penc
8229   Hota Péter Érd
8230   Fekete Márton Marosvásárhely
8231   Kassai Barbara Sződliget
8232   BotÁr Blanka CsikszentkirÁly
8233   Fekete Emese Marosvásárhely
8234   Bálint Szilveszter Szilárd Székelyudvarhely
8235   Herman László Sopron
8236   Tóth Judit Budapest
8237   Kelemen András Szentes
8238   Kiss Anna Békástanya
8239   Sirák Gábor Pécs
8240   Deák Zsolt Budapest
8241   Molnár Juliánna Marosvásárhely
8242   Bokor Levente Udvarhely
8243   Alföldi Miklós Budapest
8244   Máté Tóth Mária Margit Kiskunhalas
8245   Hamar Maria Magdolna Marosvasarhely
8246   Mikola Jenô Kezdivasarhely
8247   László István Balatonföldvár
8248   Bálint Attila Kerepes
8249   Gagyi Zoltán Székelyudvarhely
8250   Kis Csaba Budapest
8251   Ifj.tislér Károly Győr
8252   Horvath Arnold Borzont
8253   Jáni László Sespsiszentgyörgy
8254   Hajdu Péter Debrecen
8255   Jáni Éva Sespsiszentgyörgy
8256   Pál Ilona Székelykeresztúr
8257   Horvath Magdolna Borzont
8258   Papp Tamás Pécs
8259   Jáni Réka Sespsiszentgyörgy
8260   Kovács Krisztina Szigetszentmiklós
8261   Marosi Zoltán Csíkszereda
8262   Pál Réka Székelykeresztúr
8263   Kiss Robert Csíkszenttamás
8264   Molnár Sándorné Debrecen
8265   Máté-tóth Mária Kiskunhalas
8266   Kajtar Laszlo Marosvasarhely
8267   Megyesi László Fót
8268   Bara János Szászrégen
8269   Kiss Robert Csikszenttamás
8270   Szabó Árpád Zilah
8271   Dávid Anita Bag
8272   Pintér Szabolcs Érkörtvélyes
8273   András László Csíkszereda
8274   Dobozi Mihály Nagyrév
8275   Pető Tibor Enying
8276   Horvath Ildiko Borzont
8277   Lukács Attila Székelyudvarhely
8278   Mészáros Vilmos Kolozsvár
8279   Németh László Nagykanizsa
8280   Horvath Zoltan Borzont
8281   Csomortányi Adél Nagyvárad
8282   Dobosy Ildikó Budapest 1211 Kossuth Lajos U. 79/b
8283   Rábai Zoltán Budapest
8284   Marosi Mária Csíkszereda
8285   Szűcs Péter Székesfehérvár
8286   Bakó László Székelyudvarhely
8287   Demes Oliver Kovaszna
8288   Kalamár Tibor Gyergyószentmiklós
8289   Szűcs Péter Székesfehérvár
8290   Danyi András István Kaposvár
8291   Orbán Sándor Beregszász
8292   Fekete Réka Sepsiszentgyörgy
8293   Eszenyiné Dallos Ildikó Záhony
8294   György-szabó Sándor Zeteváralja
8295   Dobosy Ildikó Budapest, 1211 Kossuth Lajos U 79/b
8296   Danyiné Banai Márta Kaposvár
8297   Kovács Balázs Győr
8298   Kovács Krisztián Bócsa
8299   Kaluser Péter Budapest
8300   Kelemen Attila Bicske
8301   Kovács Krisztián Bócsa
8302   Nagy Ervin Gyergyóújfalu
8303   Sófalvi László Székelykál
8304   Szabó Jólán Avasújváros
8305   Sáringer Tibor Németország
8306   Sófalvi Róbert Dabas
8307   Farkas István Attila Detk
8308   Kulcsar Ferenc Erdoszentgyorgy
8309   Nagy Zoltán Debrecen
8310   Bara János Szászrégen
8311   Varga Antal Lemheny
8312   Keresztes Csilla Veregyházes
8313   Galambos Hajnalka Békéscsaba
8314   Szigeti Gábor Göd
8315   Tóth Katalin Székesfehérvár
8316   Pete-polgár István Körmend
8317   Farkas Bálint Ádám Detk
8318   Sandor Jozsef Bartha Mezoband
8319   Golicza Alpár Sepsiszentgyörgy
8320   Varga Levente Lemheny
8321   Burista Csilla Csikszereda
8322   Farkas Áron Tamás Detk
8323   Nagy Zoltán Debrecen
8324   Szövérfi Éva Marosvásárhely
8325   Sandor Jozsef Bartha Mezoband
8326   Kaluser Péter Budapest
8327   Farkas István Levente Detk
8328   Lukács László Budapest
8329   Papp Henrietta Békéscsaba, Lencsési út 61. 3/15.
8330   Nagy Katalin Budapest
8331   Zöld Károlyné Miskolc
8332   Burista Tibor Csikszereda
8333   Keresztes Csilla Veresegyház
8334   Polgar Lajos Nagy Borosnyo
8335   Jakab Lajos Mohács
8336   Pető Ildikó Budapest
8337   Bakcsy Gábor Csíkszentmárton
8338   Sáringer Tibor Németország
8339   Gál Ágnes Mindszent
8340   Gyepesi Robert-jános Székelyudvarhely
8341   Kovacsikné Szilassy Márta Göd
8342   Papp Béla Magyarország
8343   Nagy Norbert Debrecen
8344   Váradi József Sepsiszentgyörgy
8345   Gyepesi Anna Székelyudvarhely
8346   Csepregi Szilvia Áta
8347   Szén Zsófia Siménfalva
8348   Bende György Mindszent
8349   Föcze Krisztina Dunaújváros
8350   Sári Ádám Budapest
8351   Bakcsy Tünde Csíkszentmárton
8352   Györgypál Erzsébet Gyergyóújfalu
8353   Antal Tibor Csikszereda
8354   Kovács Gábor Budapest
8355   Lukacs Orsolya Gyergyószentmiklós
8356   Kovács János Bécs
8357   Kovács Norbert Budapest
8358   Zsombori Anna-lenke Szatmárnémeti
8359   Filó Sarolta Budapest
8360   Fehér Boglárka Miskolc
8361   Som Béla Esztergom
8362   Faddi György Budapest
8363   Hideg Lóránt Miskolc
8364   Buzogány Tamás Szekelyudvarhely
8365   Boda Edit Kolozsvár
8366   Bara Kadar Istvan Gelence
8367   Jakab Zsuzsanna Madrid
8368   Urvölgyiné Szabó Annamária Lovas
8369   Király Melinda Torockó
8370   Bényi Kornél Áta
8371   Páli Attila Szentes
8372   Antal Erzsébet Csikszereda
8373   Székely Csaba Gyöngyössolymos
8374   Körömi Imre Stuttgart
8375   Bara Kadar Bendeguz Gelence
8376   Kulcsar Tunde Erdoszentgyorgy
8377   Urvölgyi László Lovas
8378   Molnár Attila Montreal
8379   Györfi Imre Vadasd
8380   Veres Mária Szilágycseh
8381   Borsos Attila-arpad Gyergyoszentmiklos
8382   Bara Kadar Maria Tunde Gelence
8383   Veres Károly Szilágycseh
8384   Molnár Tánya Montreal
8385   Kovács Ferenc Győr
8386   Bara Kadar Ilona Gelence
8387   Pal Attila Bihardioszeg
8388   Vári János Szeged
8389   Nagy Zsigmond Ditró
8390   Iepure Andrea Szilágyszeg
8391   Szaniszló Zsolt Balassagyarmat
8392   Györfi Mária-magdolna Vadasd
8393   Antal Zoltán Csikszereda
8394   Iepure Zoltan Szilágyszeg
8395   Csikós Bálint Tök
8396   Berszan Jozsef Szekelyudvarhely
8397   Németh Ildikó Gyöngyössolymos
8398   Iepure János Désháza
8399   Borsos Erika Gyergyoszentmiklos
8400   Molnár Tamás 2040 Budaörs
8401   Rozek Enikô Szatmárnémeti
8402   Pálfi Istvánné Izsák
8403   Heilinger Tamás Enying
8404   Pal Attila Bihardioszeg
8405   Karácsony Zoltán Mátészalka
8406   Kovács Mihály Budapest
8407   Ungureana Erzsébet Vajdahunyad
8408   Kovács Domokos Székelyudvarhely
8409   Herstig Eva Ashkelon, Kezdivasarhely
8410   Dr.szilágyi Gizella Farkasgyepű
8411   Katona Szabolcs Sepsiszentgyörgy
8412   Iepure Rudolf Szilágyszeg
8413   Györfi Erzsébet Vadasd
8414   Juhász István JuhÁsz IstvÁn Hajdúnánás
8415   Bartha Ferenc Zsolt Cork Irorszag
8416   Varga Péter Pozsonyeperjes, Svk
8417   Sziráki Péter Jánoshida
8418   Zágony Péter Kecel
8419   Spáda Ildikó Växjö
8420   Borbély Tibor Tokaj
8421   Pap Gy. László Debrecen
8422   Szabo Mihaly Marosszentgyorgy
8423   Balogh György Barnabás Debrecen
8424   Anghelyi Ádám Nyúl
8425   Székely Júlia-erzsébet Székelyszenterzsébet
8426   Dombi Szilvia Helga Sepsiszentgyörgy
8427   Györfi Lászlo Vadasd
8428   Varga Péter Pozsonyeperjes
8429   Kovacs Tibor Marosvasarhely
8430   Gyonos Tibor Kovaszna
8431   Mag.molnár Tamás 2040 Budaörs
8432   Györfi Hajnalka Vadasd
8433   Makó Csaba Kovászna
8434   Kovacs Rozalia Marosvasarhely
8435   Sári Dániel Zalaapáti
8436   Herczeg Péter Apátfalva
8437   Kocsárdi Csaba Budapest/Újpest
8438   Hamar Zsombor Kézdivásárhely
8439   Herstig Eva Ashkelon
8440   Rákosi Levente László Calgary, Kanada
8441   Nagy Attila Detk
8442   Mar Lajos Sepsiszentgyorgy
8443   Györfi Ibolya Vadasd
8444   Jozó Zoltán Almásfüzítő
8445   Szőcs Áron Székelykeresztúr
8446   Balogh Attila Veresegyház
8447   Jozsef Berszan Szekelyudvarhely
8448   Nosz Botond Nagyvárad
8449   Szőcs Rebeka Székelykeresztúr
8450   Nemes Tibor Sepsiszentgyörgy
8451   Fodor Elek Marosvásárhely
8452   Mihály József Sepsiszentgyörgy
8453   Marton Gábor Balatonlelle
8454   Csiszér István Havadtö
8455   Nagyné Botos Ildikó Detk
8456   Szőcs Áron Székelyudvarhely
8457   Teleki Ferenc Kovászna Megye, Papolc
8458   Nemes Zsuzsanna Sepsiszentgyörgy
8459   Fodor Orsolya Marosvásárhely
8460   Mar Zsolt Sepsiszentgyorgy
8461   Szőcs Éva-beáta Székelyudvarhely
8462   Id. Nagy Attila Detk
8463   Keresztes ZsuzsÁnna Ozsdola
8464   Györfi Andrea Beregszász
8465   Péter Zsófia Székelyudvarhely
8466   Teleki Edit Kovászna Megye, Papolc
8467   Nemes Antal Sepsiszentgyörgy
8468   Molnár Júlia Püspökladány
8469   Dalmay Árpád Nyíregyháza
8470   Tipold Balázs Porva
8471   Péch Tamás Budapest
8472   Nemes József Sepsiszentgyörgy
8473   Teleki Ferenc Kovászna Megye, Papolc
8474   Máté-birta István Böheimkirchen
8475   Szabóné Tibold Gabriella Gyarmat
8476   Csiszér Gyula Havadtö
8477   Görbe Margit Csíkszereda
8478   András Előd Nagyvárad
8479   Teleki Gábor Kovászna Megye, Papolc
8480   Nemes Vilma Sepsiszentgyörgy
8481   Saliga Adrienn Anglia
8482   Gyarmati Pál Székelyudvarhely
8483   Györfi Karolina Vadasd
8484   Bodó Gergely Üllés
8485   Gegő Endre Csíkszereda
8486   Nemes Katalin Kolozsvár
8487   Nagy Timea Maros Megye
8488   Gyarmati Gyarmati Gyöngyike Noémi Székelyudvarhely
8489   Toth Csaba Korond
8490   Tatos László Dunaharasdzti
8491   Márton Csilla Madéfalva
8492   Südi Kristóf Budapest
8493   Ferenczi Csilla Marosvasarhely
8494   Gyarmati Boglárka Székelyudvarhely
8495   Pusztai János Nagyszalonta
8496   Adam Biborka Zabola
8497   Gegő Apollónia Madéfalva
8498   Tóvári Tibor Herceghalom
8499   Hangai Ilona Sepsiszentgyörgy
8500   Szabó István Keszthely
8501   Kocsis Krisztina Szombathely
8502   Váradi Márta Nyárádszereda
8503   Soos Botond Vargyas
8504   Márton Tibor Madéfalva
8505   Sárosi Lászlo Vadasd
8506   Elö Tamas Jozsef Griesheim
8507   Toth Csaba Korond
8508   Málnási Emese Melinda Sepsiszentgyörgy
8509   Kiss Ferenc Marosvásárhely
8510   Nemes József Alsórákos
8511   Tekeres Árpád Vadasd
8512   Péter Zsófia Székelyudvarhely
8513   Makó Csaba Kovászna
8514   Benkö Tibor Nagyajta
8515   Kerekes Mária Sepsiszentgyörgy
8516   Jakabos Janka Sepsiszentgyorgy
8517   Forrai Zsuzsa Toronto
8518   Lahos Richárd Balassagyarmat
8519   Zsigmond István Alsórákos
8520   Tóth Lászlóné Győr
8521   Harrach Mária Magdolna Gyergyószentmiklós
8522   Zsigmond Vilma Alsórákos
8523   Kiss Emese Marosvásárhely
8524   Szőcs Áron Szentábrahám
8525   Szőcs Erzsébet Szentábrahám
8526   Ungvári Mária Budapest
8527   Gál Zoltán Brassó
8528   Tóth József Kunszentmárton
8529   Bán Margit Csévharaszt
8530   Szabó Boróka Ozsdola
8531   Pusztai Éva Nagyszalonta
8532   Péter Melinda Székelyudvarhely
8533   Bálint Tibor Karcfalva
8534   Csiszer Judit Csikszereda
8535   Marosvári István Füzesgyramat
8536   Holczhakker József Dág
8537   Czupor Andrei Marosvásárhely
8538   Korona Vivien Marcali
8539   Mátics Károly Csehbánya
8540   Török Attila-levente Székelyudvarhely
8541   Lovász József Mezőpanit
8542   Szabó István Sepsiszentgyörgy
8543   Hauszknecht Ferencné Szekszárd
8544   Lado Szende Lövéte
8545   Papp István Püspökladány
8546   Dobó Mátyás Apátfalva
8547   Dénes Géza Gyergyószentmiklós
8548   Harasztovics Arnold Marosvásárhely
8549   Szakacs Ferenc Marosvasarhely
8550   Lovász Ella Mezőpanit
8551   Marosvári Istvánné Füzesgyarmat
8552   Hatvany Zsolt Budapest
8553   Kisgyörgy Ildikó Árkos
8554   Elekes Gabor Szekelyudvarhely
8555   Tóth Hunor Róma
8556   Marosvári Attila Füzesgyarmat
8557   Farkas Csaba Székelykeresztúr
8558   Fabian Levente Sepsiszentgyorgy
8559   Szakacs Ferenc Marosvasarhely
8560   Lovász Boglárka Mezőpanit
8561   Szabó Tibor Ozsdola
8562   Dénes Ildikó Gyergyószentmiklós
8563   Balogh Sandor Bukarest
8564   Vancsó Ferenc Gyöngyöshalász
8565   Pap Jenő Nyikómalomfalva
8566   Szommer Hugó London
8567   Wátz Ildikó Kolozsvár
8568   Papp István Püspökladány
8569   Mihálydeák István Gyergyócsomafalva
8570   Lokodi Irén Sepsiszentgyörgy
8571   Tóth Hilda Róma
8572   Mihály István Sepsiszentgyörgy
8573   Szabó Tibor Tótkomlós
8574   Máté Domokos Kerepes
8575   Fazakas Olga Dícsőszentmárton
8576   Forrai Gáspár Toronto
8577   Kovacs Katalin Malmö
8578   Székely Csaba Kolozsvár
8579   Kardos Kornélia Szolnok
8580   Szávai Piroska Etéd
8581   Katona Olga Dícsőszentmárton
8582   Aranegui Elorza I?aki Vitoria, Baszkország
8583   Kisgyörgy Ildikó Árkos
8584   Ráduly József Kézdivásárhely
8585   Csiszár Zoltán Kistelek
8586   Dénes Géza Maroshévíz
8587   Végh Attila Budapest
8588   Nagy Krisztina Marosvásárhely
8589   Dénes Katalin Maroshévíz
8590   Bíró Timea Balavásár
8591   Pinjung Piroska Kistelek
8592   Pap Jenő
8593   Barna István Károly Nyíregyháza
8594   Jónás Aranka Borbála Göcs
8595   Ráduly József Kézdivásárhely
8596   Balázsi Csaba Attila Marosvásárhely
8597   Nagy Gábor Debrecen
8598   Virág István Cegléd
8599   Niczuly Jozsef Csernaton
8600   Lázár Margit Gyergyószentmiklós
8601   Markovics Balázs Előszállás
8602   Kiss Timea Bukarest
8603   Muszka Attila Gyula
8604   Berecz Zoltán Mezőcsát
8605   Szarka Csaba Sopron Magyarország
8606   Farkas Áron Kézdivásárhely
8607   Kui Istvan Zilah
8608   Niczuly Balazs Csernaton
8609   Szász Barna Sepsiszentgyörgy
8610   Görbe György Csíkszereda
8611   Muszka Attila Gyula
8612   Kanizsai János Budapest
8613   Giricz László Gyomaendrőd
8614   Györfi Csaba Székelyudvarhely
8615   Ruda Gabor Leuven
8616   Virág István Cegléd
8617   Kristóf István Pókakeresztúr
8618   Bodolai Zoltán Gyál
8619   Földesi János Nemesvámos
8620   Kárpáti György Eger
8621   Balogh Sandor Bukarest
8622   Kisné Péter Nóra Mezőberény
8623   Péter Gabriella Hajdúszoboszló
8624   Bíró Timea Balavásár,maros Megye
8625   Finna Szilveszter Budapest
8626   Márton Zoltán Hármasfalu
8627   Zsidó Mária-aliz Marosvásárhely
8628   Szilágyi Erzsébet Budapest
8629   Kis Péter Budapest
8630   Novák Tibor Budapest
8631   Nagy-simon Emese Marosvásárhely
8632   Kalapács Anna Székelyudvarhely
8633   Kók Sarolta Mölndal
8634   Gulyás Zoltán Berekböszörmény
8635   Mátyás Roland Nagykároly
8636   Petres Janos Csikszentkiraly
8637   Csiki Dénes Székelyudvarhely
8638   Kiss Székely Zoltán Budapest
8639   Sófalvi Krisztina Felsősófalva
8640   Csutak Dalma Hargitafürdő
8641   Kun Orsolya Budapest
8642   Mátyás Erika Renáta Nagykároly
8643   Simó Katalin Székelyudvarhely
8644   Nagy Attila Marosvásárhely
8645   Lingsch Dávid Budapest
8646   Sata András Lövéte
8647   Somogyi Gábor Mór
8648   Horváth Károly Budapest
8649   Lingsch Dávid Budapest
8650   Dézsi István Marosvásárhely
8651   Szabó Sándor Székesfehérvár
8652   Petrinca Veronica Marosvásárhely
8653   Szilágyi Erzsébet Budapest
8654   Sándor Timea Székelyudvarhely
8655   Kemény Endre Páty
8656   Krix Lajos Budapest
8657   Simó Katalin Székelyudvarhely
8658   Komes Dániel Marosvásárhely
8659   Szilágyi Erzsébet Budapest
8660   Oláh Sándor Visegrád
8661   Teglas Ildiko Sepsiszentgyorgy
8662   György Kók Mölndal
8663   Dézsi István Marosvásárhely
8664   Szabó Attila Székelyudvarhely
8665   Ádám Anetta Budapest
8666   Simó Csaba Székelyudvarhely
8667   Szilágyi Veronika Gyergyócsomafalva
8668   Nemes Melinda Eva Marosvásárhely
8669   Jankovicsné Dallos Sarolta Cegléd
8670   Simó Csaba Székelyudvarhely
8671   Teglas Ferenc Sepsiszentgyorgy
8672   Szilágyi Veronika Gyergyócsomafalva
8673   Zsidó Anna Székelyudvarhely
8674   Ifj. Bognár Zoltán Balatonszabadi
8675   Remport Vilmos Gyôrújbarát
8676   Kulcsár Ferenc Ungvár
8677   Kisgyörgy Alpár Sepsiszentgyörgy
8678   Oláh Sándor Visegrád
8679   Horváth Emese Budapest
8680   Zsombori Miklos Sepsiszentgyörgy
8681   Nagy Attila Debrecen
8682   Pataki Edit Anna
8683   Adorjani Eva Marosvasarhely
8684   Kulcsár Csaba Szürte
8685   Andódy Lajos Szeged
8686   Teglas Emma Sepsiszentgyorgy
8687   Csillag Csengelle Sepsiszentgyörgy
8688   Kulcsár Tamás Szürte
8689   Gráma Gráma Béla Nagykároly
8690   Kerekes Gyula Sepsiszentgyörgy
8691   Gyurka Istvan Mikoujfalu
8692   Palánki Norbert Ballószög
8693   Labancz David Nyaradkaracsony
8694   Süliné Faragó Izabella Budapest
8695   Laszlo Etelka Sepsiszentgyorgy
8696   Szabó György Budapest
8697   Gaudi-nagy Tamás Budapest
8698   Aczel Anna Csikszereda
8699   Vincze P. Sándor Budapest
8700   Nyigri Barbara Szeged
8701   Varga Hajnalka Budapest
8702   Teglas Katalin Sepsiszentgyorgy
8703   Bitay Levente Kolozsvár
8704   Pozsonyi Viktor Budpaest
8705   Zsombori Béla Szekelyudvarhely
8706   Peter Iren Csiksomlyo
8707   Sprenger Erzsébet Balatonszemes
8708   Mészáros István Gyöngyös
8709   Görbe Gabriela-Éva Csíkszereda
8710   Salló Emőke Csíkszereda
8711   Bilibok Árpád Szentendre
8712   Patonai Zoltán Balatonboglár
8713   Zsidákovits Katalin Budapest
8714   Husvéth Mihály Békéscsaba
8715   Gabnai Mária Krisztina Békéscsaba Kassai U. 15.
8716   Jeneses Imre Füzesgyarmat
8717   Nagy Laszlo Szekszard
8718   Gál Levente Székelykeresztúr
8719   Bilibok Zsuzsa Szentendre
8720   Görbe X Attila Csíkszereda
8721   Kovács Sándor Hódmezővásárhely
8722   Komán Birtalan Felicia Maroshévíz
8723   Török Tibor Budapest
8724   Gergely Victor Gyimesbükk
8725   Bereczki Hajnal Marosvásárhely
8726   Horv?th Zolt?n Olaszorsz?g
8727   Czánt Ádám Visegrád
8728   Börcsök Jenő Kőszeg
8729   Bako Louis Usa
8730   Zsigmond Attila Lemheny
8731   Gergely Conştanţa Gyimesbükk
8732   Dombi Sandor Kezdivasarhely
8733   Szabó Péter Gödöllő
8734   Kacsó Miklos Székelykakasd
8735   Grain Andrasne Tunde Mohacs
8736   Ferencz Zsolt Budapest
8737   Aczel Lajos Csikszereda
8738   Kacsó Emilia Mária Székelykakasd
8739   Gabnai Mária Krisztina Békéscsaba Kassai U. 15.
8740   Kovács Györgyné Törökszentmiklós
8741   Pető Csaba Ferenc Mezőkövesd
8742   Id. Grain Andras Mohacs
8743   Kacsó Hajnal- Delén Székelykakasd
8744   Aczel Andrea Csikszereda
8745   Birtalan Sandor Csíkszentmárton
8746   Szánthó János Almere, Hollandia
8747   Bandi Edit Havadto
8748   Török Tiborné Budapest
8749   Szerencsi Józsefné Törökszentmiklós
8750   Márton Zoltan Székelyudvarhely
8751   Simó Szidónia Szentegyháza
8752   Kutasi Ildiko Havadtő
8753   Gothard Erika Csikszereda
8754   Lott István Kistarcsa
8755   Juhasz Gabor Karancsalja
8756   Csilip Emil Alsónémedi
8757   Kromák András Beregszász
8758   Kurta Miklós Gyula
8759   Rákos Attila Tahitótfalu
8760   Nagy Réka Székelyudvarhely
8761   Szánthó János Almere,hollandia
8762   Gothard Zsolt Csikszereda
8763   Czukor Bálint Komló
8764   Márk Dezső Csíkszereda
8765   Nagy Dénes Lajos Sepsiszentgyörgy
8766   Hankó Szabolcs Békéscsaba
8767   Varga György Szalonta
8768   Rigo Szilvia Sepsiszentgyorgy
8769   Hompoth Hanna Erika Csíkszereda
8770   Horváth Zoltán Nyíregyháza
8771   Márton Melinda Székelyudvarhely
8772   Márk Katalin Csíkszereda
8773   Dimény Gyöngyi Vargyas
8774   Geréb Katalin Székelyudverhely
8775   Dr.sztankó Éva Nyíregyháza
8776   Hankó Pál Békéscsaba
8777   Botha Ildikó Székelykakasd
8778   Farkas Attila Budapest
8779   Csilip Emilné Alsónémedi
8780   Kazinczy Szilveszter Zenta
8781   Lantos Tamás Malmö
8782   Gosztola András Vasad
8783   Nagy Tamás Békéscsaba Kassai U. 15.
8784   Nagy Erika Sepsiszentgyörgy
8785   Kovács Renáta Törökszentmiklós
8786   Hankó Pálné Békéscsaba
8787   Iszlai Erzsébet Csíkszereda
8788   Knopp Waldemar
8789   Agonás Agonás Pál Budapest
8790   Tóth Erik Róma
8791   Urr Robertné Szigetszentmiklós
8792   Baksán Szilvia Albertirsa
8793   Botha Ildikó Székelykakasd
8794   Pap Attila Székelyudvarhely, Céhek U. 16/11
8795   Zágoni Timea Csíkszereda
8796   Máthé Rita Nagybacon
8797   Ifj. Kovács György Törökszentmiklós
8798   Szentpétery István Csíkszereda
8799   Bilibok Árpád Szentendre
8800   Bodó Lajos Kásonaltíz
8801   Gáspár Alíz Üröm
8802   Szombatfalvi István Hármasfalu
8803   Pete Agnes Gelence
8804   Mihálcz Magdolna Kásonaltíz
8805   Csekme Zsuzsa Kovászna
8806   Raduly Agnes Kezdivasarhely
8807   Jakab Melinda Székelyudvarhely
8808   Bilibok Zsuzsa Szentendre
8809   Mihálcz Róbert Kásonaltíz
8810   Kerékgyártó László Kehidakustány
8811   Okos Dénes Kásonaltíz
8812   Csoboth Gabor United Kingdom
8813   Brassai Imre Sámuel Mishawaka, Indiana, U.s.a.
8814   Hadnagy Levente Brassó
8815   Bilibok Imre Csíkajnád
8816   Szombatfalvi Etelka Háramsfalu
8817   Enekes Janos Bad Soden
8818   Szentgyörgyi Ildikó Dicsőszentmárton
8819   Hadnagy Alina Brassó
8820   Bilibok Erzsébet Csíkajnád
8821   Juhász Mária Miskolc
8822   Dr Duzsej Miklós 3744 Mucsony Ady E 2
8823   Raduly Iosif Kezdivasarhely
8824   Papp Gyula Attila Nagyszalonta
8825   Jenei Tamás Budapest
8826   Szombatfalvi Anna Hármasfalu
8827   Bartalis F. László Csíkszereda
8828   Lakatos Jeno Sepsiszentgyorgy
8829   Vizi Irénke Csíkszereda
8830   Szombatfalvi Zsófia Hármasfalu
8831   Nagy Tibor Pécska
8832   Kutasi István Havadtő
8833   Enekes Juliana Bad Soden Ts.
8834   Hankó Viktor Békéscsaba
8835   Nagy Zsolt Gyergyószentmiklós
8836   Bodor Miklós László Budapest
8837   Vizi Antal Csíkszentkirály
8838   Dima Gábor László Sepsiszentgyörgy
8839   Dóczy András Csikszereda
8840   Börcsökné Konyecsni Valéria Kőszeg
8841   Szombatfalvi Etelka- Ilona Hármasfalu
8842   Dr. Paksi Imréné Vaszar
8843   Daevas Ildikó Tusnád
8844   Lőrincz Annamária Ujszékely
8845   Kelényi István Budapest
8846   Darvas Lajos Tusnád
8847   Bordianu Etelka Ingarest
8848   Szabó Attila Marosvásárhely
8849   Szekeres Zoltán Kistarcsa ( Magyarország )
8850   Barta Szilveszter Zürich, K?szonujfalu
8851   Török Eleonóra Csíkszentdomokos
8852   Gál Imre Magyarország
8853   Kecskés Ilka Csíkbánkfalva
8854   Bako Berta Usa
8855   Páll Barna Kézdiszentkereszt
8856   Bledea Erzsébet Szatmárnémeti
8857   Veress István Csíkszereda
8858   Szabó Attila München
8859   Halasi Amanda Székesfehérvár
8860   Dima Brigitta Sepsiszentgyörgy
8861   Deák Eszter Ausztria
8862   Bakos Bianca Edmonton
8863   Lőrinczi Annamária Ujszékely
8864   Molnar Jozsef Csíkszereda
8865   Pete Attila Gelence
8866   Kertész Levente Székelyudvarhely
8867   Mosdóczi Ildikó Edit Kaplony
8868   Molnar Maria Csíkszereda
8869   Dajka Norbert Homorodalmas
8870   Dima Endre Sepsiszentgyörgy
8871   Kellner Emilia Csíkcsicso
8872   Hadnagy Csaba Ujszékely
8873   Endes Tünde Csikszereda
8874   Mészáros Mátyás Budapest
8875   Szekeres Péter Holstebro
8876   Bíró Magdolna Balánbánya
8877   Józsa Mónika Vága
8878   Kuti Istvan Nemetorszag
8879   Bodis Karoly Marghita
8880   Deák ?gnes Ausztria
8881   Bereczki László Szeged
8882   Tarczal Róbert Madocsa
8883   Majos Zoltán Maksa
8884   Kertész Levente Székelyudvarhely
8885   Szegedi Lídia Kecskemét
8886   Vasilache András Csíkszereda
8887   Hadnagy Laszlo Szekelyudvarhely Szekelyfold
8888   Mészáros Mátyás Budapest
8889   Madaras Zoltán Gyergyószentmiklós
8890   Szentannai Dénes Székelyudvarhely
8891   Vasilache Miklós Csíkszereda
8892   Toth Emoke Sepsiszentgyorgy
8893   Korpai Józsefné Kemecse
8894   Vasilache Vasile Csíkszereda
8895   Majos Zoltán Maksa
8896   Tamási Ádám Szolnok
8897   Hadnagy Laszlo Szekelyudvarhely Szekelyfold
8898   Ganghamer Maria Csíkszereda
8899   Hímer Zsigmond Diósd
8900   Deák Annamária Austria
8901   Dudás Klára Budapest
8902   Hankó Noé Gyöngyös
8903   Ábrahám Attila Törökszentmiklós
8904   Jekli Elizabeth Chicago, Usa
8905   Hadnagy Laszlos Szekelyudvarhely Szekelyfold
8906   Hompot Fruzsina
8907   Kovacs Karoly Szekelykeresztur
8908   Kovács Tímea Gödöllő
8909   Pétrefi Károly Ausztria
8910   Bodis Karoly Marghita Horea 2
8911   Gagyi Hilda Spanyolorszag
8912   Szabo Katalin Nagyszalonta
8913   Hompot Laura Budapest
8914   Nemes István Nagyernye
8915   Chemez Farkas Biatorbágy
8916   Nemeskürty Harriet Budapest
8917   Keresztesi Róbert Debrecen
8918   Szakonyi Zoltán Balatonfüred
8919   Magyari Gizella Szekelykeresztur
8920   Szalay Ilona Budapest
8921   Korodi István Sepsiszentgyörgy
8922   Soós Ferenc Miskolc
8923   Csató Gábor Ausztia
8924   Gagyi Gyula Spanyolorszag
8925   Dr Vaczó Sándor Nyíregyháza
8926   Pap Laura Ákosfalva
8927   Szántói Gábor Antal Polgárdi
8928   Adamecz László Tatabánya
8929   Szabó József - Zsolt Sepsiszentgyörgy
8930   Földi Pál Jánosné Salgótarján
8931   Varga Gabriella Budapest
8932   Szántói Gábor Antalné Polgárdi
8933   Fodor Zoltan Szekelykeresztur
8934   Nagy Gyöngyi Tünde Budapest
8935   Czirják Attila Budapest
8936   Béres József Búzásbesenyő
8937   Turóczy Apollónia Kovászna
8938   Puspok Ferenc Kaposvár
8939   Szilágyi Eliza Budapest
8940   Bara László Marosvásárhely
8941   Nagy Tünde Budapest
8942   Garamszegi Vanda Gyál
8943   Fazakas Zoltán Kovászna
8944   László Rezső Gyulafehérvár
8945   Biró Attila Balánbánya
8946   Okos Márton Zentelke
8947   Máthé Kinga Isaszeg
8948   Bón Endréné Nagyberki
8949   Dr.ajtay-horváth Magda Nyíregyháza
8950   Pásztai Tünde Magyarország
8951   Gudlin György Nagykanizsa
8952   Antal Terézia Csíkszereda
8953   Tóth Tóth Károly Balánbánya
8954   Linczényi Laura Ózd
8955   Vörös József Dorog
8956   Lázár Ibolya Mária Székelyudvarhely
8957   Márk László Barátos
8958   Milka Károly Nyíregyháza
8959   Máton Zsófia Zetelaka
8960   Szathmáry Lajos Battonya
8961   Szabo Katalin Nagyszalonta
8962   Ganghamer Katalin Csíkszereda
8963   Márk László Barátos
8964   Kiss László Zsolt Csokaly
8965   Kovács Zsolt Békéscsaba
8966   Vörösné Keil Borbála Dorog
8967   Petres Attila Csikcsomortán
8968   Pal Levente Andras Kiskend
8969   Dobos József Budapest
8970   Köllö Katalin Ausztria
8971   Szegedi István Szamosújvár
8972   Bóna Endre Nagyberki
8973   Kolozsi Eniko Gyergyoszentmiklos
8974   Salati Ferenc Marosvásárhely
8975   Zoor Emilia Sepsiszentgyörgy
8976   Imecs Emőke- Teréz Szentegyháza
8977   Vágási Eszter Felsőszeli
8978   Kucza Alpár Isaszeg
8979   Buslig Barna Gyergyószentmiklós
8980   Lakner Zsolt Budapest
8981   Kolozsi Eniko Gyergyoszentmiklos
8982   Bende Marcell Mindszent
8983   Szűcs Szabolcs Miskolc
8984   Buslig Emese Gyergyószentmiklós
8985   Puskás Katalin Kovászna
8986   Boros Vilmos Nyújtód
8987   Páll Áron Csíkszereda
8988   Orbán József Gyergyószárhegy
8989   Szegedi Csaba Szamosújvár-gherla
8990   Telegdy Elek Sepsiszentgyörgy
8991   Filep Erzsébet Szék
8992   Emese Lőrinczi Lorencz Székelykeresztúr
8993   Szegedi Erzsébet Szamosújvár
8994   Balogh Sandor Bukarest
8995   Farkas László Kézdivásárhely
8996   Makai András Nagyvárad
8997   Telegdy Enikő Sepsiszentgyörgy
8998   Tóth Tibor Bálványosváralja
8999   Asztalos Istvan Marosvásárhely
9000   Pakucs Gábor Kézdivásárhely
9001   Petres Aranka Csikcsomortán
9002   Farkas Gyula Magyarország Bodajk
9003   Farkas Tibor Sepsiszentgyörgyt
9004   Császár Csaba Dublin
9005   Csibi Laszlo Csikszereda
9006   Szabo Borbála Felsösófalva
9007   Láposi József Zágon
9008   Szabó Barbara Parajd
9009   Rácz István Kézdivásárhely
9010   Tóth Ágnes Stockholm
9011   Farkas Tibor Sepsiszentgyörgy
9012   Kolozsi Eniko Gyergyoszentmiklos
9013   Szabó Enikő Kézdivásárhely
9014   Szegedi Levente Szekelyudvarhely
9015   Bottlik Sándor
9016   Kolozsi Eniko Gyergyoszentmiklos
9017   Farkas Emma Sepsiszentgyörgy
9018   Láposi Szilvia Zágon
9019   Bottlik Sándor Pécs
9020   Szabó István Kézdivásárhely
9021   Farkas Monika Montreal, Kanada
9022   Keszegh Zolt?n Havadtő
9023   Kelemen Gyorgy Parajd
9024   Mihácsa János Torocko
9025   Janos Arpad Becs Ausztria
9026   Farkas Krisztina Korond
9027   Bekker Zoltan Colorado Springs
9028   Keszegh Éva Havadtő
9029   Farkas Katalin Sepsiszentgyörgy
9030   Farkas Timea Montreal, Kanada
9031   Janos Veronika Becs Ausztria
9032   Koszti Csaba Székesfehérvár
9033   TothnÉ Nagy EmŐke MagyarorszÁg
9034   Dr.kokos Kálmán Abda,magyarország
9035   Tokos Irén Barot
9036   Balogh Sandor Bukarest
9037   Farkas Lóránt Sepsiszentgyörgyt
9038   Szabó András Hegyeshalom
9039   Imre Eszter Csikszereda
9040   Janos Silvia Becs Ausztria
9041   Mihácsa Katalin Torocko
9042   Gönczi Edit Csikszereda
9043   Iesan Laura Csikszereda
9044   Imre Timea Csikszereda
9045   Popescu Mircea Győr
9046   Balog Rozália Marosvásárhely
9047   Kainrath Eleonora Becs Austria
9048   Farkas Szilvia Hudson, Qc., Canada
9049   Imre Klara Csikszereda
9050   Fülöp Irén Gyulakuta
9051   Olah Andrea Érmihályfalva
9052   Farkas Attila Újpest
9053   Mihácsa Rudolf Torocko
9054   Azary Gábor 1118 Budapest, Tűzkő U.10.
9055   Kalapács József Székelyudvarhely
9056   Csiszér Imre Erzsébetbánya
9057   Dunai Anna Vienna, Austria
9058   Vizeli Sándor Nyárádremete
9059   Bánszky Judit Budapest
9060   Azary Gábor Béláné 1118.bp.tűzkő U 10.
9061   Benko Ana Marosvasarhely
9062   Tófalvi Tófalvi Szilvia Budapest
9063   Tsilividis Anthony Nontreal, Canada
9064   Fodor Zoltán Pécs
9065   Balassa Mária Budapest
9066   Váradi József Sepsiszentgyörgy
9067   Nagy Tibor-andrás Nagyvárad
9068   Benedek Leventéné Budakalász
9069   Szécsi Krisztián Debrecen
9070   Zima Margit Budapest
9071   Stoeffler Judit Strasbourg
9072   Simon Melinda Torocko
9073   Ruda Fanni Piliscsaba
9074   Petres Boglárka Csikcsomortán
9075   Nasso Claudio-rocco Hudson, Canada
9076   Pal Zoltan Szentegyhaza
9077   Péter István Biatorbágy
9078   Vén Szabolcs Kovászna
9079   Artai Artai Balázsné Vál Arany J.u 26
9080   György Levente Pomáz
9081   Nagy Hilda Erdőszentgyörgy
9082   Szép Melinda Jeruzsálem
9083   Balog Zoltán Marosvásárhely
9084   Blénesi Mária Gyergyószentmiklós
9085   Barabás Anita-izabella Marosvásárhely
9086   Vajová Réka Nagykapos
9087   Nagy László Erdőszentgyörgy
9088   Petres Erika Csikcsomortán
9089   Mate Judit Vadasd
9090   Nasso-farkas Izabella Hudson, Canada
9091   Czibor Zoltán Dunamocs
9092   Lázár-prezsmer Endre Sepsiszentgyörgy
9093   Barabás Izabella-ibolya Marosvásárhely
9094   Kocsákné Huszár Magda 1181 Budapest
9095   Mátyus Kriszta Pomáz
9096   Nagy Csilla Erdőszentgyörgy
9097   Petres Lajos Csikcsomortán
9098   Makkai Csaba Németország
9099   Barabás Etelka Nagyvárad
9100   Karda Rózália Csókfalva
9101   Dunai Tamás Wien, Austria
9102   Czibor Zoltán Dunamocs
9103   Gál Imre Ráckeve
9104   Orbán Lászlóné Biatorbágy
9105   Joó Sándor Újpest
9106   Német László Székelyudvarhely
9107   Huszár Emőke 1181 Budapest
9108   Karda Imre Csókfalva
9109   Vass Nimród István Gyimesfelsőlok
9110   Joó Rozália Újpest
9111   Nagy Imre Erdőszentgyörgy
9112   Zsidákovits Dóra Budapest
9113   Garai László Szabadka
9114   Kocsák István 1181 Budapest
9115   Orbán Judit Budapest
9116   Nagy Irén Erdőszentgyörgy
9117   Sztankó József Újpest
9118   Czika Tünde 1181 Budapest
9119   Csergő Erzsébet Gyergyószárhegy
9120   Botár Gábor Székelyudvarhely
9121   Sara Jozsef Gyergyoszentmiklos
9122   Pap Sándor György Érmihályfalva
9123   Geller Attila Dombóvár
9124   Király Andrea Budapest
9125   Toth Jozsef Kaposvar
9126   Szabó Mihály Uzon
9127   Nasso-chan Tiziana St-lazare, Qc., Canada
9128   Csergő Piroska Gyergyószárhegy
9129   Bartók Tibor 6771 Szeged, Légió U. 100.
9130   Bege Janos Gyergyoszentmiklos
9131   Dobos Zoltán Gyöngyös
9132   Zolnai Magdola Almamellék
9133   Lukacs Gergely Malmö
9134   Makó Piroska Kézdivásárhely
9135   Tsilividis Adrienne Montreal, Canada
9136   Domó Rozália Marosvásárhely
9137   Doktor-tóth Katalin Mosonmagyaróvár
9138   Lendl Jenő Stockholm, Sweden
9139   Pruzsinszky Fruzsina Budapest
9140   Kun Barna Perkáta
9141   Szabóné Bölcskei Renáta Hegyeshalom
9142   Huszár Zoltán 1181 Budapest
9143   Nagy Jánosné Szigetújfalu
9144   Valentin József Székelykeresztúr
9145   Wentzel Hanne-paula Sr. Hanna Dél-tiról Italia
9146   Tsilividis György Brossard, Canada
9147   Simon Attila Sepsiszentgyorgy
9148   Ferencz Ibolya Brasso
9149   Brassai Zoltán Kolozsvár
9150   Füszfás Ellákné Budapest
9151   Bartókné Debreczeni Ildikó Szeged
9152   Vaszi Gizella Nyárádszereda
9153   Márton Matild Farkaslaka
9154   Szabó László Árpád Mátészalka
9155   Nasso Rocconé 1047 Budapest
9156   Bodor János Beresztelke
9157   Ferencz Arpad Brasso
9158   Bernáth Luca Budakalást
9159   Ebner Lászlóné Budapest
9160   Simon Cseperke Sepsiszentgyorgy
9161   Bodor János Beresztelke
9162   Lukács Fruzsina Budapest
9163   Püsök Levente Székelyhíd
9164   Jeney Attila Budapest
9165   Lukács Emőke Székelyudvarhely
9166   Bodor Júlia Beresztelke
9167   Vígh Eszter Győr
9168   Gal Ferenc Belenyes
9169   Müller Ábel Budapest
9170   Püsök Levente Székelyhíd
9171   Bende Zoltán Szlovákia
9172   Szász Éva Csikszereda/sandared
9173   Hadnagy Jolán Farkaslaka
9174   Jeney Attila Budapest
9175   Gyergyák Csaba Nagykanizsa
9176   Nagy Nagy Ibolya Nagyvarad
9177   Bende Lívia Szlovákia
9178   Herbai Gergely Budapest
9179   Nagy Ákos Barnabás Barcs
9180   Török Zsolt Nagykaroly
9181   Kiss Mary Toronto
9182   Nagy István Szatmárnémeti
9183   Pavai Ana Maria Des
9184   Gulyás Iván Érd
9185   Telch Rozalia Toronto
9186   Sipos Eva Sepsiszentgyorgy
9187   Dsugán Béla Budapest
9188   Szikszainé Páll Ágnes Dunakeszi
9189   Buna Lajos Attila Sepsiszentgyorgy
9190   Szabó Tivadar Piliscsaba
9191   Hentes Ferenc Budapest
9192   Juhász Timea Budapest
9193   Kapócs Dorottya Pilisjászfalu
9194   Tar Julianna Erdőszentgyörgy
9195   Helmeczi György Budapest
9196   Baka Emoke Montral
9197   Hentes Ferenc Budapest
9198   Sándor Mihály Balástya
9199   Fekete Attila Nagykaroly
9200   Moulavi Márta Göteborg
9201   Garda Katalin Budapest
9202   Balazs Margit Parajd
9203   Dr. Répássy Tamás Ebergőc
9204   Moulavi Masoud Göteborg
9205   Dézsy Örs Svédország
9206   Petróczi Bálint Dunaharaszti
9207   Toke Tibor Csikszereda
9208   Ladányi Zsuzsanna Budapest
9209   Szabó Szabolcs Rotterdam
9210   Sántha Zsuzsánna Csíkszereda, Székelyföld
9211   Helmeczi György Budapest
9212   Moulavi Móna Göteborg
9213   Balint Monika Csikszereda
9214   Gubcsi Lajos Budapest
9215   Szabó Erzsébet Marosvásárhely
9216   Bitó Mihályné Balástya
9217   Horváth Erzsébet Budapest
9218   Csibi Attila Csikszereda
9219   Dr-székely Pál Marosvásárhely
9220   Pal Eniko Laura Szentegyhaza
9221   Farkas Szabolcs Nyaradszereda
9222   Balint Katalin Szekelyudvarhely
9223   Toke Borballa Csikszereda
9224   Török Katalin Budapest
9225   Gere Attila Cegléd
9226   Balázs József Komlo
9227   Henrique Kikuchi Curitiba, Brazil
9228   Bíró Zoltán Fót
9229   Mihók Sándor Tornyosnémeti
9230   Muske József Nürnberg
9231   Báder Éva Szigetszentmárton
9232   Nagy Gyorgy Szekelyudvarhely
9233   Muske Mária Nürnberg
9234   Szabó Árpád Marosvásárhely
9235   György Mónika Péteri
9236   Szakács István Dublin
9237   Virga Éva Mezőszemere
9238   Balazs Istvan Parajd
9239   Zoltán Fehér 1161
9240   Balázs József Komló
9241   Kiss Helga Makfalva
9242   Both Antal Szekelyudvarhely
9243   Siklódi Etelka Marosvásárhely
9244   Egyed Tunde Szekelyudvarhely
9245   Báder Éva Szigetszentmárton
9246   Baka Eniko Montreal Kanada
9247   Balogh Sandor Bukarest
9248   Oláh Gabriella Tiszaújváros
9249   Kósdi Sándorné Szigetszentmiklós
9250   Szép Zsolt Nagykanizsa
9251   Szathmáry János Székelyudvarhely
9252   Kürti Attila Marosvásárhely
9253   Zsarnóczki Éva Budapest
9254   Madár Tibor Szentegyháza
9255   Id. Hajdu Imre Szovata
9256   Tóth Mátyás László Budapest
9257   Sajgo Eva Csikszereda
9258   Wiechers Erika Hamburg
9259   Kónya Attila Kerepes
9260   Varga Nandor Csíkszentkirály
9261   Szikszai Geza Szovata
9262   Ábrahám Panna Kézdivásárhely
9263   Szakács Emese Wels
9264   Szikszai Piroska Szovata, Ro
9265   Szabó Hajnal Budapest
9266   Kovács Attila Budapest
9267   Türmer István Kunhegyes
9268   Varga Attila Csíkszentkirály
9269   Mózes Csaba Budapest
9270   Lukacs Judit Erlangen
9271   Galambos Marcella Budapest
9272   Török Beáta Sepsiszentgyörgy
9273   Bene Erika Sepsiszentgyörgy
9274   Borbély Hajnalka Gyergyóremete
9275   Demeter Zsolt Budapest
9276   Wágner István Sárrétudvari
9277   Szücs Bettina 1122 Budapest, Maros U.11
9278   Jakó Jolán Érmihályfalva
9279   Máté János Sepsiszentgyörgy
9280   Papp Istvan Marosvasarhely
9281   Demeter Balázs Budapest
9282   Demeter Zsolt Budapest
9283   Kovács Attila Székelyudvarhely
9284   Csősz Sarolta Sepsiszentgyörgy Erdély
9285   Pákozdy Pál Jenő Szolnok
9286   Farkas Béla Marosvásárhely
9287   Erős-karácsony Árpád Marosvásárhely
9288   Máté Ilona Mikóújfalu
9289   Vizi Elemér Budapest
9290   M?rkus Bogl?rka Ad?sztevel
9291   Máté Zoltán Mikóújfalu
9292   Csősz Sarolta Sepsiszentgyörgy Erdély
9293   Kele Tamás Budapest
9294   Vona Zoltán Debrecen
9295   Berner Ildikó Nürnberg
9296   Csaba Attila Szentendre
9297   Máté Teréz Sepsiszentgyörgy
9298   Mécs László Mohács
9299   Nemes Gyula Székelyföld
9300   Csaba Szilvia Magstadt
9301   Hürkecz Norbert Tiszaalpár
9302   Bencze Vujic Levente Ada
9303   Osz Andras Pennsylvania
9304   Máté István Sepsiszentgyörgy
9305   Vona Zoltán Debrecen
9306   Csaba Margit Szentendre
9307   Csősz Tamás Réty
9308   Lehel Keresztes Marosvasarhely
9309   Csősz Teréz Réty
9310   Schotsch Gertrud Marosvasarhely
9311   Csősz Viola Réty
9312   Dulo Renáta Kolozsvár
9313   Demeter Magda Szekelykeresztur
9314   Siroki Károly Salgótarján
9315   Deák Zsolt Budapest
9316   Lőrincz Orsolya Sepsiszentgyörgy
9317   Schotsch Rex Richard Bonn
9318   Egyed Csaba Attila Nagyenyed
9319   Barta Lajos Körösnagyharsány
9320   Lukacs Sandor Erlangen
9321   Zsáki Andrea Topolya
9322   Zuzák Andrásné Teri Szigetszentmiklós
9323   Sipos Gizella Csikszereda
9324   Sild Beáta Budapest
9325   Márkus Ferenc Szigetszentmiklós
9326   Fekete Jolan Nagykaroly
9327   Rónai József Marosvásárhely
9328   Debreczeni Ágnes/agneta/ Marosvásárhely
9329   Laszlo Elek Csaba Toronto
9330   Márton Sándor Áporka
9331   Horváth József Dombóvár
9332   Rónai Zoltán Róbert Marosvásárhely
9333   Szabó Adél Kerepes
9334   Kacsó Gabriella Veszprém
9335   Petres Katalin Csíkmadaras
9336   Czagány Éva Debrecen
9337   Zilizi Zoltán Vágsellye
9338   Tóth Rózsika Dunavarsány
9339   Szabo Andrea Judith Marosvasarhely
9340   Dr. Gábor Tamás Debrecen
9341   Biró Csabáné Nyírtass
9342   Fodorean Palma Szatmarnemeti
9343   Sohajda Ramona Diósd
9344   Gönczi Irén Budapest
9345   Rédler Gabriella Szabadka
9346   Joó Árpád Sepsiszentgyörgy
9347   Pakot Géza Sj Marosvásárhely
9348   Udvari Gergő Megyaszó
9349   Kovács Orsolya Gyergyószentmiklós
9350   Laczko Attila Gyergyoszentmiklos
9351   ZÁgoni AladÁr Sepsiszentgyörgy
9352   Tóth Zoltán Magyarország
9353   ZÁgoni ErzsÉbet Sepsiszentgyorgy
9354   Dunai Gézáné Kecskemét
9355   Mezey Katalin Budapest
9356   Deák Zsombor Sepsiszentgyörgy
9357   Horváth István Budapest
9358   Mezey Katalin Budapest
9359   Erdély Imre Csíkmenaság
9360   Székely Zoltán Budaörs
9361   Hajdu Tibor North Port Fl Usa
9362   Schulhoff Gabi Kanada
9363   Horváth Ildiko Budapest
9364   Fábián László Vári
9365   Funkenhauzer Zsófia - Gyergyószentmiklós
9366   Schulhoff Eva Kanada
9367   Vári Fábián László Mezővári
9368   Szász Ildikó Gyergyószentmiklós
9369   Matyi Mária Göteborg
9370   Pataki István Esztergom
9371   Barabás Cecília Kistarcsa
9372   Jakab Péter Gyergyoszentmiklós
9373   Szabó Norbert Szakmár Alsóerek
9374   Jakab Károly Gyergyoszentmiklós
9375   Varga Istvan Skive Dania
9376   Barabás Cecília Budapest
9377   Telepy Telepy Miklós Sülysáp
9378   Pataki Istvánné Esztergom
9379   Jakab Margaretta Gyergyoszentmiklós
9380   Lukacs Emese Erlangen
9381   Károly Andrea Körmend
9382   Gazda Éva Marosvásárhely
9383   Nagy Ádám Budapest
9384   Varga Gyula Nagykőrös
9385   Molnár Géza Szárliget
9386   Pataki Németh Norbert Esztergom
9387   Nagyidai Ildikó Budapest
9388   Margitfalvy György Budapest
9389   Dr.biró Gábor Kézdivásárhely
9390   Filip Tamás Budapest
9391   Schefler György London
9392   Paizs István Kovaszna
9393   Szabó Arnold Kerepes
9394   Kolcsár Ferenc Rugonfalva
9395   Lukacs Szilard Erlangen
9396   Lapp Antal Budaörs
9397   Hadnagy Zsuzsánna Sepsiszentgyőrgy.
9398   Hompoth Imre Gesztely
9399   Nagy Béláné Katalin Hajduböszörmény-bodaszőlő
9400   Horváth-töpfer Annamária Bordány
9401   Dékány Hilda Pécs
9402   Nyilasi László Székesfehérvár
9403   Váta Brigitta Marosvásárhely
9404   Eszláry Mátyás áron Nyírbátor
9405   Mihály István Barót
9406   Thiess Klára Németország
9407   Németh Árpád Ombersley, Uk
9408   Kiss Attila Dunaharaszti
9409   Kerepeczi Krisztina Nyújtód
9410   Laszlo Csilla Szekelyudvarhely
9411   Sárosi Zsolt-mihály Marosvásárhely
9412   Kovácsné Csíki Katalin Budapest Békásmegyer
9413   Szikszai Izabella Szovata
9414   Kémenes Lóránt Zoltán Tür
9415   Tubák Csaba Ausztria
9416   Hupka László Csilizradvány
9417   Laszlo Jozsef Szekelyudvarhely
9418   Korondi Miklósné Cegléd
9419   Hajdu Terez Szovata
9420   Németh Mihály Százhalombatta
9421   Kovács Nándor István Budapest Békásmegyer
9422   Bukszár Gyuláné Kaczur Sára Nagyecsed
9423   Sárosi Hunor-zsolt Marosvásárhely
9424   EszlÁry MÁtyÁs Áron NyÍrbÁtor
9425   Márton Ibolya Kerepes
9426   Kaczur Sára Nagyecsed
9427   Sárosi Enikő Marosvásárhely
9428   Csergőffy László Budapest
9429   Kaczur Sára Nagyecsed
9430   Pocsai JÁnos NyÍrbÁtor
9431   László Csilla Székelyudvarhely
9432   Horváth Gábor Budapest
9433   László Szabolcs Székelyudvarhely
9434   Barabás Csongor - István Csíkszereda
9435   Csergőffy Csergőffy Mária Budapest
9436   Papp István Marosvásárhely
9437   Benke Annamária Magyarandrásfalva
9438   Peter Gabor Ausztralia
9439   Pettenkoffer Zsófia Érd
9440   Hadházi József Székelyudvarhely
9441   Szász Piroska Uk
9442   Hadházi Olga Székelyudvarhely
9443   Vágó Mihály Jászapáti
9444   Figula István Nyírderzs
9445   Pettenkoffer Zsófia Érd
9446   Balázs Edit Kerepes
9447   Lucskai Tamás Aszaló
9448   Peter Gabor Sydney/australia
9449   Berki István München
9450   Horváth Györgyné Budapest
9451   Pápa Leslie München
9452   Kiss Annamária Budapest
9453   Tóth Gergely Dávid Budapest
9454   Papp István Marosvásárhely
9455   Nagy-borsy Blanka Turku
9456   Németh Tamás Borsodszentgyörgy
9457   Peters Attila Ausztralia
9458   Császár Erzsébet Budapest
9459   Dr Imre István Salgótarján
9460   Szekeres Tamás Nyárlőrinc
9461   Miczki Stella 3300 Eger, Kossuth Lajos U. 22. Fsz. 1. Magyarország
9462   Mokos Adam Stockholm
9463   Nagy Éva 7255, Nagyberki Kossuth Utca 45.
9464   Chung Zita Tunde Ausztralia
9465   Csatlós Mihály-levente Kézdivásárhely
9466   Kiss Csaba Karcfalva
9467   Csatlós Margit Kézdivásárhely
9468   Kiss Júlia Marosvásárhely
9469   Kisbocskói Ágnes Budapest
9470   Arató László Svájc
9471   Dosa Alpar Kolozsvar
9472   Lukacs Otto-stefan Zürich
9473   Oláh Katalin Budapest
9474   Zsibrita Emese Budapest
9475   Tanczos Tunde Stockholm
9476   Lukacs Eszter Zürich
9477   Kádárné Csirmaz Katalin Eger
9478   Tóth Tibor London
9479   Balint Emilia Kolozsvar
9480   Moldován György Antal Budapest
9481   Jasko Karoly San Francisco, Ca Usa
9482   Dr Kovács Géza Magyarország, Tolna
9483   Jasko Karoly San Francisco, Ca Usa
9484   Kerékgyártó Zsolt Veszprém
9485   Mahallati Borbála München
9486   Dr.fülöp Csaba Kovászna
9487   József Agácz Ekebi-svédország
9488   Rutterschmid Richárd Kakucs
9489   Fülöp Gábor-csaba Kovászna
9490   Szentiványi Béla Kisvárda
9491   Telch Rozalia Kanada
9492   Kövér László Budapest
9493   Kedves Tibor Petrilla
9494   Fülöp Ágnes Kovászna
9495   Klein László Budapest
9496   Kedves Tibor Petrilla
9497   Fülöp Véda Kovászna
9498   Jinga Arnold Sepesiszentgyorgy
9499   Dr.zajos Barna András Tatabánya
9500   Dr Pete László Berettyóújfalu
9501   Palotai Szilárd Hungary 2660 Balassagyarmat Teleki Utca 21
9502   Dr Balázs Árpád Síófok
9503   Hámori Vivien Gyula
9504   Várszegi Károly Stokholm
9505   Kiss László Emőd
9506   Kusztra Sándor Nyergesújfalu
9507   Deák Boldizsár 3300 Eger
9508   Balla László Zamárdi
9509   Cseke Zsolt Hajdúszoboszló
9510   Tornácky Rozália Kisiratos
9511   Kolcsár Attila Nyárádköszvényes
9512   Pokolnyi Zoltán Budapest
9513   Kiss Richárd Budapest
9514   Maász Gyula Mezőberény
9515   Megyeri Enikő Sárbogárd
9516   Gersei István Síófok
9517   Blum Ilona Nagyilva
9518   Kercsák Julianna Marosvasarhely
9519   Kucparek János Kaposvár
9520   Pálfalvi Márton Budapest
9521   Puber József Taszár
9522   Horvath Rozalia Svedorszag
9523   Kucsera János Balatonvilágos
9524   Sandor Kutasi Usa
9525   Horvath Zsigmond Svedorszag
9526   Ildiko Kutasi Usa
9527   Csevár Ádám Révkomárom
9528   Horvath Zoltan Svedorsag
9529   Attila Kutasi Usa
9530   Teleki Ziborné Budapest
9531   Julianna Kutasi Usa
9532   Erzsebet Kutasi Romania
9533   Pelyva Mátyás Spergau
9534   Sandor Kutasi Romania
9535   Spiller István Szigetmonostor
9536   Kedei Dalma Marosvasarhely
9537   Parajdi Attila Sepsiszentgyorgy
9538   Szilágyi Nagy Szilárd Budapest
9539   Kedei Csaba Marosvasarhely
9540   Antal Dénes Marosvásárhely
9541   Szilágyi Nagy Medárd Budapest
9542   Parajdi Attila Romania
9543   Márkos Hunor Bereck
9544   Szőcs Erika Noémi Budapest
9545   Márkos Hunor Bereck
9546   Márton Árpád Kerepes
9547   Tőzsér Tamás Budapest
9548   Tőzsér Juliánna Budapest
9549   Tőzsér Dániel Budapest
9550   Gáll Burján Rozália Marosvásárhely
9551   Nagy Alexa Budapest
9552   Kunert Zsolt Budapest
9553   Pop Cristina Budapest
9554   Karácsony Ervin Sepsiszentgyorgy
9555   Peter Judit Baot
9556   Antal Gabriella Marosvásárhely
9557   Debreczeni Gabi Marosvásárhely
9558   Kun Szilvia Budapest
9559   László Béla Oslo
9560   Kelemen Andor Atilla Uzon
9561   Kernetzky Károly Bajorország
9562   Kelemen Ágnes Timea Uzon
9563   Dósa Péter Szolnok
9564   Kelemen Jeno Szatmarnemeti
9565   Kernetzky Réka Bajorország
9566   Mike Sandor Kezdialmas
9567   DemjÁn SÁndor Budapest
9568   Farkas László Pécs
9569   Gohér István Hort
9570   Esősi Béláné Érd
9571   Katona Paul Tehachapi, Ca Usa
9572   Polgár István Géza Budapest
9573   Fodor Hunor Csikszereda
9574   Toth Zoltan Sovarad
9575   Biro Kinga Sovarad
9576   Bertalan Zoltan Vernon, Ct Usa
9577   Bertalan Melinda Vernon, Ct Usa
9578   Simon Bela Marosvasarhely
9579   Simon Erzsebet Marosvasarhely
9580   Simon Erzsebet Marosvasarhely
9581   Ifj Simon Bela Marosvasarhely
9582   Péter Ibolya Melinda Székelyudvarhely
9583   Kirf József Pécs
9584   Zsembera Ors Marosvasarhely
9585   Zsembera Eva Marosvasarhely
9586   Ambrus Katalin Scunthorpe,uk
9587   Imre Zoltan Toronto, Kanada
9588   Pal Gabor Sepsiszentgyorgy
9589   Kallos Zoltan Pamdale California
9590   Ferencz Arpad Kitchener -kanada
9591   Szalay Katalin Csikszereda
9592   Ferencz Marika Kitchener -kanada
9593   Ferencz Gabor Reka Barrie -kanada
9594   Kallos Julia Palmdale
9595   Gabor Robert Barrie -kanada
9596   Nagy János Torontálvásárhely
9597   Kovalcsik Marika Kitchener -kanada
9598   Makay Anna Nagyvárad
9599   Furj Erika Amerikai Egyesult Allamok
9600   Peter Attila Szekelyudvarhely
9601   Furj Miklos Amerikai Egyesult Allamok
9602   Veres József Pál Cleveland, Ohio, Usa
9603   Veres Gusztáv Ohio, Usa
9604   Veres László Baltimore, Oh, Usa
9605   Veres-kreeger Ilona Cleveland, Ohio, Usa
9606   Zolnai Sné Zágonyi Margit Windsor / Canada
9607   Horváthy Zoltán Mohács
9608   Bacsoka Zsolt Canada
9609   Bacsoka Ildiko Canada
9610   Bacsoka Bela Canada
9611   Ifj Bacsoka Zsolt Canada
9612   Zolnai Sándor Windsor / Canada
9613   Praznovszky Gábor Salgótarján
9614   Praznovszky Gábor Salgótarján
9615   Varga Lajos Kanada
9616   Körmöczy Frigyes San Diego
9617   Gere Eva Ciprus
9618   Bálint Dénes Arad
9619   Cogger Körmöczy Isabelle San Diego
9620   Cogger-körmoczy Ashley San Diego
9621   Imets Stefan Eichstaett
9622   Körmöczy Rózsa San Diego
9623   Imets Stefan Eichstaett
9624   Kenez Zoltan Ferencz Nagyszalonta
9625   Bulla Andrea Judit Magyarország
9626   Kenez Zoltan Bekescsaba
9627   Benedek Laci Usa
9628   Vinkó János Béla Budapest
9629   Gál János Fót
9630   Janka Annamária New York
9631   Torok Laszlo Toronto
9632   Szabó Zoltánné Kecskemét-hetényegyháza
9633   Gulyás László Szigethalom
9634   Szabó Zoltánné Hetényegyháza
9635   Puskas Gyorgy Marosvasarhely
9636   Vásárhelyi Imre Rácalmás
9637   Gazda Szende Sepsiszentgyörgy
9638   Pallag Mária Kötegyán
9639   Messel Gáspár Budapest
9640   Deák Miklós Sepsiszentgyörgy
9641   Messel Gáspár Budapest
9642   Bollla Iren U.s.a.
9643   Varró János Marosvásárhely
9644   Szocs Edit Gyergyoszentmiklos
9645   Lázár Szilárd Székelyudvarhely
9646   Zsurzsa Emese Sepsiszentgyorgy
9647   Leopold Sandor Sepsiszentgyorgy
9648   Deákné Hajdú Emese Orosháza
9649   Leopold Irma Sepsiszentgyorgy
9650   Gui Demeter 9011 Győr
9651   Gui Mária 9011 Győr
9652   Adorjan Domokos Szovata
9653   Lázár Vilmos Csaba Temesvár
9654   Zsurzsa Sandor Sepsiszentgyorgy
9655   Ecsedi Zsolt Tiszaújváros
9656   Bakó Mária Hajnalka Csíkszereda
9657   Orbán Árpád Ukrajna
9658   Stumpf-benedekné Rozsnyay Lívia Budapest
9659   Gondos Imre Csíkszentmárton
9660   Majsai Mária Budapest
9661   Ötvös Giani Nyárádszereda
9662   Király Irénke Nyárádszereda
9663   Molnár András Nyárádszereda
9664   Novák János Nyárádszereda
9665   Kiss András Csikszereda
9666   Bogyó Attila Sepsiszentgyörgy
9667   Novák János Nyárádszereda
9668   Novák Erzsébet Nyárádszereda
9669   Vajda Árpád Szatmárnémeti
9670   Ötvös Róbert Nyárádszereda
9671   Novák Gyöngyvér Nyárádszereda
9672   Lukacs Ilona Szekelyudvarhely
9673   Tóth Kinga Los Angeles, Usa
9674   Csata Ernő Marosvásárhely
9675   Székedy Judit Csíkszereda
9676   Bogyó Attila Sepsiszentgyörgy
9677   Szóher Miklós Nyárádszereda
9678   Lukacs Margit Alsosofalva
9679   Szóher Ibolya Nyárádszereda
9680   Szeibert Szeibert Istvan Kolozsvar
9681   Andrási Melinda Nyárádszereda
9682   Kovács Sándór Nyárádszereda
9683   Koszta János Szalacs
9684   Kovács Attila Nyárádszereda
9685   Andrási Attila Nyárádszereda
9686   Lempner Edit Nyárádszereda
9687   Lempner Zsolt Nyárádszereda
9688   Hadnagy Zoltan Szekelyudvarhely
9689   Solyom Szilard Szszregen
9690   Vata Tunde Sepsiszentgyorgy
9691   Minier Ottó Zsolt Balkány
9692   Tókos Tünde Bardoc
9693   Szabó Beáta - Blanka Sepsiszentgyörgy
9694   Vida Orsolya Sepsiszentgyorgy
9695   Solyom Zoia Elisabeta Szaszregen
9696   Hadnagy Zalan Szekelyudvarhely
9697   Gabor Zoltan Csikszereda
9698   Gabor Zoltan Csikszereda
9699   Szabo Janos Sopron
9700   Csizmazia Jenő Nagykanizsa
9701   Id. Nagy Arnold Vajasd
9702   Nagy Éva Vajasd
9703   Dr.balint Attila Worms Németo.
9704   László Adalbert Erdőfüle
9705   László Vilma Erdőfüle
9706   Löbel Veronika Freiberg
9707   Imre Szabolcs István Kézdivásárhely
9708   Kolák Maria Nagyvarad
9709   Agyagási Levente Marosvásárhely
9710   Baricz Katalin Oroszhegy
9711   Kubani Judith Canada
9712   Horváth Zoltán Magyarszentmiklós
9713   Tengyer Hortenzia Minea Budapest
9714   Paál Zsolt Tamás Kiskunmajsa
9715   Miklo István Ferencz Nagyvarad
9716   Hódosy Ferenc Sopron
9717   Dr Czikora Renáta Debrecen
9718   Hódosy Ferencné Sopron
9719   Csíki Piroska Debrecen
9720   Cretu Marius Lucian Pécs
9721   György Szakács Gyöngyi Barót
9722   Baliga Csaba Eisenstadt-kismarton
9723   Csiki Sándor Barna Olasztelek
9724   Csíki Mária Lidia Nyárádszereda
9725   Csiki Ibolya Olasztelek
9726   Csata Eva Gyergyocsomafava
9727   Imre István Kézdivásárhely
9728   Csata Zoltan Gyergyocsomafalva
9729   Csata Melinda Gyergyocsomafalva
9730   Szilágyi Zsolt Herbert Sepsiszentgyörgy
9731   Búzás Margit Gyergyócsomafalva
9732   Nyikos Melinda Budapest
9733   Verebes Viktória Székelykeresztúr
9734   Rus-tordai Tunde Kolozsvar
9735   Búzás Margit Gyergyócsomafalva
9736   Csiki Laszlo Marosheviz
9737   Szombath Zoltán Marosvásárhely
9738   Miklós Zoltán Attila Székelyudvarhely
9739   Ajvász Réka Székelyudvarhely
9740   Szombath István Marosvásárhely
9741   Molnár Ferenc Debrecen
9742   Szombath Ilona Marosvásárhely
9743   Búzás József Gyergyócsomafalva
9744   Karácsonyi Mihály Üröm
9745   Szasz Ilona Nagybanya
9746   Lokodi Attila Detta
9747   Kovacs Orsolya Szekelyudvarhely
9748   Roman Rozalia Vargyas
9749   Imreh Erika Marosvásárhely
9750   Kovacs Levente Szekelyudvarhely
9751   Bálint Zenkő Detta
9752   Sándor Barna Székelyudvarhely
9753   Id.imets Lajos Vargyas
9754   Szabó Judith Sepsiszentgyörgy
9755   Vass József Emőd
9756   Haáz Sándor Székelyudvarhely
9757   Roska Zsuzsanna Marosvásárhely
9758   Kerestély Attila Székelyderzs
9759   Radu Ibolya Csernáton
9760   Balázs -gudor Katalin Székelyudvarhely
9761   Id. Joos Istvan Nagyborosnyo
9762   Farkas Mátyás Vargyas
9763   Csomós Tünde Timea Sepsiszentgyörgy
9764   Joos Istvan Bodzafordulo
9765   Gyulai Éva Szatmárudvari
9766   Vrabie Kovacs Zsolt Sepsiszentgyorgy
9767   Márton Ilonka Székelyudvarhely
9768   Tamás Levente Pápa
9769   Tóth Mihály Rakamaz
9770   Jonas Mihaly Norvegia
9771   Márton András Székelyudvarhely
9772   Kozma Béla Budapest
9773   Szabó István Komolló
9774   Keresztes Ingrid Marosvásárhely
9775   Jonas Maria Norvegia
9776   Juhász Gábor Budapest
9777   Mihály István Marosvásárhely
9778   Szabó István Komolló
9779   Petres Adél Csikszereda
9780   Papp Antal Nagyszeben
9781   Kolumban Zoltan Csaba Köpec
9782   Jancso Janos Kezdivasarhely
9783   Szoradi Edit Sepsiszentgyorgy
9784   Rusz Ottilia Marosvásárhely
9785   Rusz György Marosvásárhely
9786   Szoradi Mihaly Sepsiszentgyorgy
9787   Szoradi Rozalia Sepsiszentgyorgy
9788   Gál Ferenc Erdőbénye
9789   Petres Sugárka Csikszereda
9790   Guzranyi Istvan Petrozseny
9791   Petres Zalán Csikszereda
9792   Görgényi Hajnal Marosvásárhely
9793   Farkas Miklós Segesvár
9794   Bicsak Sandor Gyergyoalfalu
9795   Hajnal Pál Jászkarajenő
9796   Farkas Éva Segesvár
9797   Guzranyi Julianna Aachen, Nemetorszag
9798   Vargha Enikő Kézdivásárhely
9799   György Alpár-jános Sepsiszentgyörgy
9800   Jáni Réka Sepsiszentgyörgy
9801   Gráma Anna Nagykároly
9802   Pál Szabolcs Székelyudvarhely
9803   Bíró József Gyulakuta
9804   Kese-nemes Aron Sepsiszentgyorgy
9805   Jáni Éva Sepsiszentgyörgy
9806   Szövérfi Zoltán Márton TeremiÚjfalu
9807   Görgényi Csaba Attila Marosvásárhely
9808   Gál Ferenc Erdőbénye
9809   Butyka Elemér Sepsiszentgyörgy
9810   Langer Ernő Sepsiszentgyörgy
9811   Komlódi Andrea Nagykároly
9812   Katona István Kolozsvár
9813   Bíró József Gyulakuta
9814   Katona Éva Kolozsvár
9815   Mihaly Csongor Attila Havad
9816   Id Görgényi Csaba Marosvásárhely
9817   Szövérfi Zsuzsanna TeremiÚjfalu
9818   Béres Lajosné Budapest
9819   Görgényi Irma Marosvásárhely
9820   Suhárt Terézia Tel-aviv Israel
9821   Márton Ferenc Kőrösfő
9822   Szakács-erőss Dénes Csikszereda
9823   Acs Adel Godollo
9824   Magdó Nándor Csíkszereda
9825   Vasilache Adél Dóra Ráckeve
9826   Koncsag Ferenc Mezőberény
9827   Márton Ilona Kőrösfő
9828   Finta Tihamer Sepsiszentgyorgy
9829   Szakács-erőss Dénes Csikszereda
9830   Kolumban Eszter Köpec
9831   Kulcsár István Bánffyhunyad
9832   Csizmadia László Pécsvárad
9833   Kulcsár Erzsébet Bánffyhunyad
9834   Szakács-erőss Gabriella Csikszereda
9835   Mircse Róbert Székelyudvarhely
9836   Bakk- Dávid László- Zoltán Kézdivásárhely
9837   Törös Vig Ilona Magyarbikal
9838   Bálint Tünde Székeydobó
9839   Lőrinczi Márta Marosvásárhely
9840   Törös Vig István Magyarbikal
9841   Solti Attila Budapest 11.ker.
9842   Lila Denes Sepsiszentgyorgy
9843   Deák Deák Ferenc Debrecen
9844   Szabo Istvan Ausztralia
9845   Magyar Károly Tiszavasvári, Dózsa György U . 22
9846   Szabó Fruzsina Komolló
9847   Szabo Vilma Ausztralia
9848   Ancsin László Szabadkígyós
9849   Széles Tibor Balassagyarmat
9850   Szabó Lilla Eszter Komolló
9851   Bado Robert Csap
9852   Ancsin Szabolcs Szabadkígyós
9853   Ancsin Ákos Szabadkígyós
9854   Kozma Klara Szovata
9855   Szabo Romeo Ausztralia
9856   Ancsin Kinga Szabadkígyós
9857   Balogh Brigitta Éva Szabadkígyós
9858   Horvát Attila Sepsiszentgyörgy
9859   Szabo Lily Alexandra Ausztralia
9860   Briber Gábor Gyula
9861   Fleckhammer Ibolya Sepsiszentgyorgy
9862   Szőcs Éva Budapest
9863   Békési Csaba Királyszentistván
9864   László András Páty
9865   Gulyás Péter 8975 Szentgyörgyvölgy
9866   Benedek-székedy Sándor Szépvíz
9867   Csíki Dalma Katinka Nyárádszereda
9868   Hejja Dezso Sepsiszentgyorgy
9869   Takó Antal Kovászna
9870   Csíki Szilárd Nyárádszereda
9871   MolnÁr AndrÁs CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9872   Borsos Zsolt Gyergyószentmiklós
9873   Kisgyörgy Istike Sepsiszentgyörgy
9874   Fleckhammer Otto Sepsiszentgyorgy
9875   Szabó Nándor Nyíregyháza
9876   Székely Gyöngyi Vecsés
9877   Ferkő Attila Nagyvárad
9878   Petrozsényi Nagy Pál Kecskemét
9879   Vajda György Marosvásárhely
9880   özv. Hornyák Ferencné Debrecen
9881   MolnÁr Zita CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9882   Vajda Anna Marosvásárhely
9883   Hornyák Imre Tuzsér
9884   MolnÁr Ilie CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9885   Jakab Reka-ilona Parajd
9886   Tibád Sándor Bereck
9887   Ifj. Hornyák Imre Tuzsér
9888   Fekete Réka Mónika Csíkfalva/budapest
9889   MolnÁr Csaba JÁnos CsÍkszereda
9890   Barthalis Attila-Álmos Erdőfüle
9891   Hornyák Imréné Tuzsér
9892   Biró Julianna Árkos
9893   Jakab Endre Székelyudvarhely
9894   Gyukics Anna Regina Szolnok
9895   MolnÁr Ibolya CsÍkszereda
9896   Zatykó Éva Nagyvárad
9897   Frankó Anna Bodrogkeresztúr
9898   Bárdos Edit 8975 Szentgyörgyvölgy
9899   Petrozsényi Nagy Pál Kecskemét
9900   Szabo Rozalia Rozalia CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9901   Zatykó Csenge Nagyvárad
9902   Dániel Levente Miskolc
9903   Jakabos Jolan Sepsiszentgyorgy
9904   Gulyás Luca 8975 Szentgyörgyvölgy
9905   Szabo IstvÁn CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9906   Jakabos Ferenc Sepsiszentgyorgy
9907   Szabo Erika CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9908   Becze Zoltan Csikcsicso
9909   Balázs László Kistelek
9910   Antal Zsombor CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9911   Becze Anna Csikcsicso
9912   György Béla Gyergyóújfalu
9913   Kovács György Leányfalu
9914   Balázs Ildikó Parajd
9915   Antal Monika CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9916   György Hajnalka Gyergyóújfalu
9917   György Erzsébet Lövéte
9918   Siklody Katalin Csíkszereda
9919   Zsok Sandor Danfalva
9920   Kovács Edina Dunapataj
9921   Fazakas Lehel Sepsiszentgyörgy
9922   Máté Péter Áron Kolozsvár
9923   Gergely Geza CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9924   Nagyné Oszlányi Judit Kecskemét
9925   Kiss Gábor Kovászna
9926   Orban Anna CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9927   Izsák Szilárd Székelyudvarhely
9928   Isztojka Arpad Istvan Sepsiszentgyorgy
9929   Béres Erzsébet Budapest
9930   Orban Antal CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9931   Fekete Anna CsÍkszentmiklÓs Hargita 537118
9932   Biro Zsolt Imre CsÍkszereda
9933   Bitay Zsófia Kolozsvár
9934   Keresztyén Zoltán Tiszaörs
9935   Kelemen Istvan Gyergyoszentmiklos
9936   Cseh Ica Marosvásásrhely
9937   Csákány Katalin Sepsiszentgyörgy
9938   Mihalecz Ferenc Vácszentlászló Hu.
9939   Bíró József Gyulakuta
9940   Nagy-györgy Attila Marosvásárhely
9941   Gheorghita Borbála Hódmezővásárhely
9942   Bíró József Budapest
9943   Tollas József Budapest
9944   Mihalecz Kitty Vácszentlászló Hu.
9945   Cseh György Marosvásásrhely
9946   Tamás István Csokonyavisonta
9947   Pap Gabriella Budapest
9948   Biró Biró Anita Szolnok
9949   Hatházi Erzsébet - Magdolna Sepsiszentgyörgy
9950   Elekes László Svédország
9951   Köllő Andrea Gyergyócsomafalva
9952   Békési Vivien Szolnok
9953   Cseh Ladislau Marosvásásrhely
9954   Békési Réka Szolnok
9955   Judák Katalin Vácszentlászló Hu.
9956   Cseh György István Budapest
9957   Tarr Enikő Nagyvárad
9958   László Ildikó Páty
9959   Szöcs Barna Zsolt Marosvásásrhely
9960   Kreisz Zoltán Budapest
9961   Vígh Veronika Tiszaújváros
9962   Szabó Erzsébet Vácszentlászló Hu.
9963   Dobay Anna Marosvásárhely
9964   Tarr Enikő Nagyvárad
9965   Szöcs Ildikó Zsuzsanna Marosvásásrhely
9966   Bartha Eszter Sepsiszentgyörgy
9967   Bartha Csaba Sepsiszentgyörgy
9968   Nistor Mária Marosvásásrhely
9969   Kastal Katalin Gyergyószentmiklós
9970   Beres Attila Szekelyudvarhely
9971   Bartha István Sepsiszentgyörgy
9972   Kelemen Antal Csikszereda
9973   Béres Dénes Hidvég
9974   Máthé Eszter-etelka Gyergyószentmiklós
9975   Jenei Anett Vácszentlászló Hu.
9976   Nemes István Gábor Marosvásárhely
9977   Korodi Enikő Sepsiszentgyörgy
9978   Ádám László Tatabánya
9979   Székely Alexandru Marosvásásrhely
9980   Kerestély Hunor Székelyderzs
9981   Simon László Richárd Csokonyavisonta
9982   Székely Loránd Kecskemét
9983   Gáspár Ildikó Sepsiszentgyörgy
9984   Erőss László Csíkszereda
9985   Szegedi Imola Zetelaka
9986   Simófi Attila Marosvasarhely
9987   Nagy-kóródi László Segesvár
9988   Gáspár Ildikó Sepsiszentgyörgy
9989   Kicsi Noémi Marosvásárhely
9990   Kovács Vilmos Bereck
9991   Fülöp Ibolya Marosvásárhely
9992   Burjan Abel Brasso
9993   Burjan Gabriella Brasso
9994   Muzsnay Csaba Cluj/kolozsvár
9995   Tusa Zoltan Székelytamásfalva
9996   Sándor Balázs Csikszenttamás
9997   Tóth H. Zsuzsa Aldoboly
9998   Csókási Budaházi Attila Szatmárnémeti
9999   Tatár Kálmán Dég
10000   László Mihály Mezőszabéd
10001   Frank Gellért Csíkbánkfalva
10002   Frank László Csíkbánkfalva
10003   Frank Gergely Csíkbánkfalva
10004   Horváth Ana Mezőszabéd
10005   Csókási Budaházi Emese Szatmárnémeti
10006   Frank Mária Csíkbánkfalva
10007   Gombocz Tünde -júlia Marosvásárhely
10008   Keresztely Attila
10009   Benko Levente Baraolt
10010   Schmalz Éva Budapest
10011   Krakkai-ivacson Karoly Jobbagyfalva
10012   Schmalzné Varga Ildikó Budapest
10013   Ifjú Krizbai Imre Székelyudvarhely
10014   Schmalcz László Budapest
10015   Keresztely Maria Sepsiszentgyorgy
10016   Lázár Zsuzsanna Kecskemét
10017   Deák Albert Firtosváralja
10018   Hegedűs Péterné Hajdúböszörmény
10019   Krakkai-ivacson Eva Jobbagyfalva
10020   Keresztely Attila Sepsisyentgyorgy
10021   Kovásznay Ádám Göteborg
10022   Törőcsik Judit Budaörs
10023   Kovács Botond Szatymaz
10024   Gáspár József Gyergyószentmiklós
10025   Balogh Zoltán Letenye
10026   Krakkai Carol Jobbagyfalva
10027   Beke S. Tamás Algyő
10028   Lázár Zsuzsanna Kecskemét
10029   Krizbai Imre Barót
10030   Szilagyi Arpad Sepsiszentgyorgy
10031   Sándor László Jászfényszaru
10032   Szilagyi Matild Sepsiszentgyorgy
10033   Réti Ágnes Budapest
10034   Viktor Tünde Iulia Nagyvárad
10035   Catea Leonard Sepsiszentgyorgy
10036   Vincze Iuliana Nagyvárad
10037   Véha Tímea Szeged
10038   Máthé Melinda Székeludvarhely
10039   Szaniszló Ádám Balassagyarmat
10040   Sütő Olga Borbála Vargyas
10041   Farkas Erzsébet Kisbacon
10042   Sütő Gábor Csaba Vargyas
10043   Kovacs Zoltan Sepsiszentgyorgy
10044   Török Tibor János Budapest Xviii
10045   Becsáj László Gödölló Hu.
10046   Solymossi Enikö Göteborg
10047   Máthé Loránt Pál Székelyudvarhely
10048   Benedek Vilmos Sepsiszentgyörgy
10049   Pap Kinga Székelyudvarhely
10050   Solymossi Emma Göteborg
10051   Ifjú Vígh Gáborné Tiszaújváros
10052   Hollóssy Imréné Dunaharaszti
10053   Józsa Domokos Nagyvárad
10054   Székely Ella Marosvásásrhely
10055   Pap Kinga Székelyudvarhely
10056   Tóth Mária Dunaharaszti
10057   Krizbai Irénke Barót
10058   Balog Zoltán Szatmárnémeti
10059   Szűcs D?vid Celldömölk
10060   Balint Erzsebet Firtosvaralja
10061   Balog Ildikó-margit Szatmárnémeti
10062   Kovács Ilona Felsőbencéd
10063   Baló éva Sepsiszengyörgy
10064   Benedek Csaba Felsőgöd
10065   Máté Mihály Svédország
10066   Szűcs Dávid Celldömölk
10067   Kedei Delinke Székelyudvarhelyg
10068   Máté Ibolya Svédország
10069   Balint Csaba Firtosvaralja
10070   Szűcs László Budapest
10071   Kedei Delinke Székelyudvarhely
10072   Vass Blanka Szekelyudvarhely
10073   Máté Attila Svédország
10074   Józsa Annamária Nagyvárad
10075   Kozma Levente Kovászna
10076   Imecs Klára Nagybún
10077   Máté Noémi Svédország
10078   Beck Andras Budapest
10079   Szlopp Gyula Nagyvárad
10080   Szász Levente Marosvásásrhely
10081   Szlopp Katalin Nagyvárad
10082   Benedek Janos Mikoujfalu
10083   Kozma Katalin Kovászna
10084   Schmidt Péter Dunaújváros
10085   Dr. Szabóné Grasseli Judit Budapest
10086   Fekete Ferenc Zalakaros
10087   Szücs Kristóf Celldömölk
10088   Gagyi Ferenc Szigetvár
10089   Cosmineanu Marius Ionel Sighisoara,crizantemelor,6/9
10090   Cosmineanu EnikŐ Sighisoara,crizantemelor,6/9
10091   Gagyi Ágnes Szigetvár
10092   Demény Judit
10093   Szabó Gzula Sepsiszentgyörgy
10094   Benedek Janos Mikoujfalu
10095   Luka Piroska Szentgyorgy
10096   Demény Judit Románia
10097   Baumgarten Ildiko Svédország
10098   Deák Zoltán Székelyudvarhely
10099   Höller Erzsébet Nyiregyháza
10100   Csiki Klára Barót
10101   Rácz Ferenc Sepsiszentgyörgy
10102   Deák Laura Székelyudvarhely
10103   Bencze Zsolt Budapest
10104   Szabó János Érsekvadkert
10105   Fenyák Ágnes Szatmárnémeti
10106   Szokocs Zoran Biharia
10107   Kiss Róbert Károly Szeged
10108   Simon József Kolozsvár
10109   Fejér Tamás Budapest,
10110   Szokocs Balint Biharia
10111   Scherhoff Klaudia Budapest
10112   Elekes József Gyergyóújfalu
10113   Kedves Lóránd Kolozsvár
10114   Peter Erzsebet Szekelykeresztur
10115   Kathiné Mátyus Erzsébet Hajdúböszörmény
10116   Antalka Zsuzsa Sepsiszentgyörgy
10117   Gyorffy Karoly Szekelykeresztur, Orban Balazs G\35 Hargita Romania
10118   Kiss Timea Uzon
10119   Laszlo Fabian Svedorszag
10120   Antalka Jakab-gyula Sepsiszentgyörgy
10121   Stefanac Mária Norvégia
10122   Szántó Enikő Csíkszereda
10123   Dely Vid Régen
10124   Madarász Zsolt Gyergyóalfalu
10125   Fenyák Ágnes Szatmárnémeti
10126   Bánhegyi Attila Szombathely
10127   Stefanac Mária Norvégia
10128   Lukácsfy Kristóf Helsinki
10129   Fazakas Zsolt Szováta
10130   Antalka Erika Sepsiszentgyörgy
10131   Dr.hettmann Károly Celldömölk
10132   Benedek Ildikó Kovászna
10133   Szilágyi Péter Szigetszentmiklós
10134   Antalka Ildikó Sepsiszentgyörgy
10135   Biro István Nagyvárad
10136   Baráz László Pér
10137   Papp András Lajos Kovászna
10138   Endes Imre Csikszereda
10139   Szilágyi Julianna Szigetszentmiklós
10140   Szocs Miklos Kovaszna
10141   Karácsonyi Szilvia Üröm
10142   Endes Tünde Csikszereda
10143   Szilágyi Levente Szigetszentmiklós
10144   Karácsonyi Noémi Üröm
10145   Raffay Ernő Budapest
10146   Bartos Attila Székelymagyaros
10147   Kiss Gábor Érd
10148   Karácsonyi Mihályné Üröm
10149   Szabó Judit Héhalom
10150   Szilágyi Enikő Szigetszentmiklós
10151   Korodi Lajos Ljungby
10152   Farkas Ferenc Budapest
10153   Ördög Judit Sepsiszentgyörgy
10154   Garda-farczádi Anna Marosvásárhely
10155   Toth Ferenc Nagyvarad
10156   Csoboth Ferenc Kézdivásárhely
10157   Toth Andrea Nagyvarad
10158   Bjioiuuuat-cseh Cristina Maiami Usa
10159   Garda-farczádi János Marosvásárhely
10160   Tarcsay Iván Fertőszéplak
10161   Néma Levente Nyárádköszvényes
10162   Csoboth Márta Kézdivásárhely
10163   Győrffi László Marosvásárhely
10164   Fetés Szilamér Kézdivásárhely
10165   Muzsnay Éva Kolozsvár/cluj
10166   Tarcsay Iván Fertőszéplak
10167   Szöcs Klára Kézdivásárhely
10168   Balint Attila Szekelyudvarhely
10169   Tavaszi Attila - Csaba Marosvasarhely
10170   Csatlos Reka Marosvasarhely
10171   Csatlos Agnes Marosvasarhely
10172   Budai Edith Marosvasarhely
10173   Csatlos Adalbert Marosvasarhely
10174   Budai Barna Lorand Marosvasarhely
10175   Torok Ferenc Marosvasarhely
10176   Jobb Irma
10177   Nagy Istvan Barna Marosvasarhely
10178   Bács József Sepsiszentgyörgy
10179   Balázs Judith Veronika Őcsény
10180   Csiszer László Szeged
10181   Kökösi Levente Sepsiszentgyorgy
10182   Bács Sarolta Sepsiszentgyörgy
10183   Bács József Arnold Sepsiszentgyörgy
10184   Radó Noémi Őcsény
10185   Munkácsiné Tóth Izabella Szolnok
10186   Horváth Sándor Bergenye
10187   Demeter Zsolt Sepsiszentgyörgy
10188   Kovács Zsuzsa Ausztria
10189   Kotro Antal Gyergyoszentmiklos
10190   Forró Ferenc Sepsiszentgyörgy
10191   Se Bognár András Valkó
10192   Kovács József Ausztria
10193   Forró Cecilia Sepsiszentgyörgy
10194   Biró Juliánna Csíkszereda
10195   Dezső Margit Kökös
10196   Biró Vince Csíkszereda
10197   Szocs Miklos Kovaszna
10198   Biró Levente Csíkszereda
10199   Lump Mária Magdolna Kötegyán
10200   Nemeth Joe Montreal
10201   Dr.győrffi László Páty
10202   Rapp Éva Anna Százhalombatta
10203   Nagy Zoltán Stockholm
10204   Dr. Holló László Kolozsvár
10205   Géczy Ábel Budapest
10206   Nagy Zoltán Stockholm
10207   Stehlík Krisztián Felvidék
10208   Gullner Gyula Visegrád
10209   Treitli Ferenc Budapest
10210   Id.dimény Gyöngyi Vargyas
10211   Kövecsi Dezső Székelykeresztúr
10212   Reichart Magdolna Budapest
10213   Id.dimény Dávid Vargyas
10214   Kajcsa Tamás Csíkszereda
10215   Dimény Timea Vargyas
10216   Zoltai Viktor 2500 Esztergom
10217   Peter Csaba Szekelykeresztur
10218   Miklós Levente Barcelona
10219   André Ilona-ibolya Csíkszereda.
10220   Torok Ildiko Svedorszag
10221   Csősz Réka Karlsruhe
10222   Kövecsi P. Katalin Székelykeresztúr
10223   Török Csaba Karlsruhe
10224   Jobb Irma Bardoc
10225   Dr. Gál László Gyulafehérvár
10226   Gall Levente Korond
10227   Szőcs Ida Gyergyócsomafalva
10228   Vass R
10229   Gocz József Sándor Szentendre
10230   Hegedűs László Ajka
10231   Máthé Edit Nagybacon
10232   Eros Attila Kolozsvar
10233   Szőcs Jákob Vargyas
10234   Sass Krisztián Kárpátalja, Kígyós
10235   Máthé Sándor Nagybacon
10236   Eros Erika Torda
10237   Hegedűs László Ajka
10238   Pál Dalma Ozsdola
10239   Vass Rozália Sepsiszentgyörgy
10240   Zsunkuly Zoltan Sepsiszentgyorgy
10241   Ipó Emma Marosvásásrhely
10242   Ferencz Anna Felsőrákos
10243   Antal Irma Nagybacon
10244   Zelenka Károly Bielefeld
10245   Puskás Bernadett Villány
10246   Bognár Balázs Budapest
10247   Szasz Anna Sepsiszentgyorgy
10248   Ipó István Marosvásásrhely
10249   Varga Béla Barót
10250   Horvath Erzsebet Kezdivasarhely
10251   Csarnai Márk Budapest
10252   Varga Ema Barót
10253   Dósa Helga Marosvásárhely
10254   Varga Robert Barót
10255   Baróti Szabó József Felsőpakony
10256   Nagy Melinda Csikszentkiraly
10257   Zsunkuly Szende Sepsiszentgyorgy
10258   Viczkó Márk Budapest
10259   Jancso Jozsef Barót
10260   Horváth Renáta Budapest
10261   Jancso Julianna Barót
10262   Szabó Magdolna Felsőpakony
10263   Horváth Orsolya Budapest
10264   Nagy Mózes Barót
10265   Zsunkuly Ildiko Sepsiszentgyorgy
10266   Ferenczi Zoltán Gyergószentmiklós
10267   János Julius (gyula) Bécs
10268   Gábor Zoltán Hódmezővásárhely
10269   Horvath Erzsebet Kezdivasarhely
10270   Katona Jonathan Budapest
10271   Kiss Attila Marosvasarhely
10272   Módi Éva Sepsiszentgyörgy
10273   Velmovszki Viktor Dág
10274   Reisz Erzsébet Parajd
10275   Gábor Imre Szombathely
10276   Bécsy Gergely Várpalota
10277   Barta Gabriella Zürich, Csikszereda
10278   Constantinescu Hanna-antonia Marosvásárhely
10279   Magda Zelma Szigethalom
10280   Kotró Katalin Gyergyószentmiklós
10281   Farkas Timea Marosvásárhely
10282   Dr.szabó Győző János 8220.balatonalmádi
10283   Constantinescu Krisztina- Antonia Marosvásárhely
10284   Filipné Udvardi Beáta Budapest
10285   Fadgyas Egmond Sepsiszentgyorgy
10286   Tóth Dániel Fertőszentmiklós
10287   Plájás Erzsébet Sepsiszentgyörgy
10288   Tóth Dániel Fertőszentmiklós
10289   Szotyori Csilla Szidónia Marosvásárhely
10290   Nagy Imre Marosvasarhely
10291   Szilaj István Budapest
10292   Nagy Edit Marosvasarhely
10293   Kákay László Attila Sepsiszentgyörgy
10294   Módi Ilona Sepsiszentgyörgy
10295   Pal Hunor Sepsiszentgyorgy
10296   Dávid Zoltán Pécs
10297   Dozsnyák Péter Miskolc
10298   Kákay Piroska Sepsiszentgyörgy
10299   Asztalos Zoltán Héjjasfalva
10300   Jánó Tibor Svédország
10301   Szilaj István Budapest
10302   Dozsnyákné Holló Emese Miskolc
10303   Katzer Éva Svédorszag
10304   Sikó Szende Sepsiszentgyörgy
10305   Gyepesi Tünde Sepsiszentgyörgy
10306   Molnar Tibor Köln
10307   Nagy Szilvia Brassó
10308   Modi Attila Marosvasarhely
10309   Béres Tamás Búzásbesenyő
10310   Baba Jozsef Nagybanya
10311   Erdei János Szilágysomlyó
10312   Veres áron Segesvár
10313   Petrás Rudolf László Esztergom
10314   Szász Gábor Marosvásárhely
10315   Huszar Gyula Marosvasarhely
10316   Gáspár Zoltán Valkó
10317   Ferencz Tibor Gyergyószárhegy
10318   Hajtman Dávid Dunaharaszti
10319   Velmovszki Bence Dág
10320   Fazakas Irén Matild Gagy
10321   Zelenák Márk Nyíregyháza
10322   Deak Beata Marosvasarhely
10323   Dobra Maria Magdolna Sepsiszentgyorgy
10324   Velmovszky Gergő Dág
10325   Gothard Klara Marosvasarhely
10326   Sándor Éva Székelyudvarhely
10327   Pupp Jozsef Attila Zsekelyudvarhely
10328   Naphegyi Zsuzsanna Marosvasarhely
10329   Molnár Levente Kézdivásárhely
10330   Szekely Szidonia Marosvasarhely
10331   Szabadi Marta Marosvasarhely
10332   Laurenczy László Nyíregyháza
10333   Szövérfi János Marosvásárhely
10334   Revesz Agnes Szatmarnemeti
10335   Tubak Vince Kezdivasarhely
10336   Szekely Renata Szaszregen
10337   Illes Rozalia Szatmarnemeti
10338   Feleki János Székelykeresztúr
10339   Székely Katalin Kolozsvár
10340   Feher Jozsef Marosvasarhely
10341   György Mihály Marosvásárhely
10342   Demeter Nagy Boróka Bögöz
10343   Bartok Rozalia Nagyvarad
10344   Matiz Zsolt Ostoros
10345   Czáboczky Szabolcs Kassa
10346   Szep Ferenc Valureni 53
10347   Kovács Márta Mária Zágon
10348   Boros Attila Nagyhegyes Magyarország
10349   Illes Magdolna Szatmarnemeti
10350   Szarvas Ákos Salgótarján
10351   Gönye Zsolt Keszthely
10352   Mccormick Ibolya Etfalva,kovaszna Megye
10353   Kornis Maria Szatmarnemeti
10354   Tóth Xénia Keszthely
10355   Kornis Maria Szatmarnemeti
10356   Farkas Szidónia Marosvásárhely
10357   Bálint-besenszky Sándor Kolozsvár
10358   Mccormick Martin Etfalva,kovaszna Megye
10359   Derzsi Sámuel Barót,románia
10360   Cseh Tibor Kazincbarcika
10361   Bálint-besenszky Kirle Kolozsvár
10362   Kószó Vilmos Szeged
10363   Balint Delia Cluj-napoca
10364   Jakab Mihaly Kezdivasarhely
10365   Besenszky Emilia Kolozsvár
10366   Búzás Levente Budapest
10367   Barta Adam Zürich
10368   Roska Magda Cluj-napoca
10369   Bőjte Edith Balánbánya
10370   Rejtő Lajos Budapest
10371   Varga István Westport
10372   Vargáné Karácson Gizella Westport
10373   Bias Izabella Szekelyderzs
10374   Ambrus József Korond, Románia
10375   Revesz Catalena Tg-mures
10376   Koros Miklós Ferenc Marosvásárhely
10377   Sin Zsuzsanna Budapest
10378   Vígh Piroska Marosvásárhely
10379   Iacob Eduárd András Sepsiszentgyörgy
10380   Ambrus Zoltán Korond, Románia
10381   Koros Éva Marosvásárhely
10382   Bordi Edina Marosvásárhely
10383   Kadar Jozsef-attila Mikoujfalu
10384   Ambrus Emese Korond, Románia
10385   Kulcsar Ferenc Erdoszentgyorgy
10386   Zsombori Krisztina Korond
10387   Szep Ferenc Levente Valureni 53/2
10388   Kulcsar Tunde Erdoszentgyorgy
10389   Szep Hunor Valureni 53
10390   Kis Katalin Bécs
10391   Szep Hunor Ferenc Volureni 672
10392   Molnar Iren Nagyvarad
10393   Szep Csenge Valureni 53/2
10394   Szász Margit Kismedesér
10395   Roczanovv Dezső Székesfehérvá
10396   Szep Erika Valureni 53/2
10397   Derzsi Levente Szekelykeresztur
10398   Kocsis Peter Kezdivasarhely
10399   Varga Viktor Budapest
10400   Katona Lajos Marosvásárhely
10401   Máté Ibolya Kecskemét
10402   Tarcsi Szabolcs Kovaszna Megye
10403   Ravasz Orsolya Korond
10404   Kocsis Zsuzsa Kezdivasarhely
10405   Vanyolos Andras Madefalva
10406   Feleki Éva Székelykeresztúr
10407   Hadnagy Istvan Szekelyudvarhely
10408   Csoma Márta-rózália Sepsiszentgyörgy
10409   Kacsó István Parajd
10410   Vass Csaba Szászrégen
10411   Csoma Gábor Sepsiszentgyörgy
10412   Szász Anna Kecskemét
10413   Feleki Éva Székelykeresztúr
10414   Gorzó Linda Malmö
10415   Kiss Delilla Drammen
10416   Fazakas István Sepsiszentgyörgy
10417   Feleki János Székelykeresztúr
10418   Suciu Jeno Sepsiszentgyorgy
10419   Molnár Ádám Dág
10420   Ifj. Ambrus Zoltán Korond, Románia
10421   Szalay László-zoltán Csíkszereda
10422   Vanyolos Istvan Madefalva
10423   Hölgyes Pál Zsolt Búzásbesenyő
10424   Bodnáruk Botond Budapest
10425   Ifj.vanyolos Andras Madefalva
10426   Rozsa Attila Szekelykeresztur
10427   Vanyolos Klara Madefalva
10428   Feleki Julia Székelykeresztúr
10429   Bernád Ilona Marosvásárhely
10430   Kiss István Gyergyószentmiklós
10431   Balázs Zsolt Korond
10432   Ambrus Sándor Tamás Korond
10433   Császár Tímea Sepsiszentgyörgy
10434   Lőrincz Zoltán Korond
10435   Kovács József Szatmarnemeti
10436   Covaci Kinga Csikbánkfalva
10437   Módi Gedő Aranka Cecilia Sepsiszentgyörgy
10438   Dr. Haraszti Katalin Éva Komló
10439   Szocs Miklos Kovaszna
10440   Kacsó Attila Marosvásárhely
10441   Mihók Béla-józsef Barót
10442   Balazsi Szabolcs Szekelymagyaroa
10443   Fulop Attila Szovata
10444   Módi Gedő András Sepsiszentgyörgy
10445   Huszar Aranka Marosvasarhely
10446   Török Tímea Marosvásárhely
10447   Módi Gedő Ifj. András Sepsiszentgyörgy
10448   Biró-ambrus Zoltán Marosvásárhely
10449   Borovszky Julianna Kolozsvár
10450   Fazakas Kinga Szovata
10451   Sütő Attila Sepsiszentgyörgy
10452   Dósa Medárd Marosvásárhely
10453   Czegeni Janos Marosvasarhely
10454   Id.borovszky István Kolozsvár
10455   Nagy Ervin Arad
10456   Sikó Katalin Marosvásárhely
10457   Ciuchina Aurelia Sepsiszentgyörgy
10458   Nagy Ervin Arad
10459   Borsos Izabella London
10460   Kovacs Istvan London
10461   Hegedus Dalma Nyaradszereda
10462   Bartok Zsanett Nagyvarad
10463   Lovász Szabolcs Székelykeresztúr
10464   Borsos Szabolcs Marosvásárhely
10465   Ifj.borovszky István Kolozsvár
10466   Szegedi Hunor Sepsiszentgyorgy
10467   Imre Róbert Székelykeresztúr
10468   Apa Bíborka Marosvásárhely
10469   Fekete Hanna Marosvásárhely
10470   Vass Lorand Szovata
10471   Gabor Anna Felsoboldogfalva
10472   Szegedi Carmen Sepsiszentgyorgy
10473   Kenyeres Ernest Marosvasarhely
10474   Fábián Szidónia Korond
10475   Rapp E.zoltán Dunakeszi
10476   Kenyeres Erno Plymouth
10477   Bazsa Feherke Ana Satu Mare.str.arinului. Nr.18. Bloc 30. Ap.74.
10478   Bányai Balázs Marosvásárhely
10479   Német Endre Sepsiszentgyörgy
10480   Ördög Attila Kovászna
10481   Beke Nandor Sepsiszentgyorgy
10482   Madaras Barna Marosvasarhely
10483   Bokor Norbert Szováta
10484   Ördög Fanni Kovászna
10485   Veress Julianna-tünde Kezdivasarhely
10486   Grunesz Paula Marosvásárhely
10487   Német Endre Sepsiszentgyörgy
10488   Ördög Rózália-edit Kovászna
10489   Biener József Dorog
10490   Szőcs Ibolya Kovászna
10491   Kelemen Júlia Marosvásárhely
10492   Veress^ Julianna Kezdivasarhely
10493   Veress Adam Kaszon Jakabfalva
10494   Szőcs Rózália Kovászna
10495   Simó Levente Korond
10496   Imre Róbert Székelykeresztúr
10497   Id.gabor Jeno Szekelyderzs
10498   Bazsa Levente Iosif Satu Mare. Str.arinului. Nr.18. Bloc30. Ap.74.
10499   Ördög Zalán Kovászna
10500   Ifj. Gabor Jeno Szekelyderzs
10501   Koncz Erzsebet Kaszonjakabfalva
10502   Német Rózália Sepsiszentgyörgy
10503   Jakab Anna Szekelyudvarhely
10504   Valovics Márton Piliscsaba
10505   Toth Elvira Kezdivasarhely
10506   Vörös Mihály Tecumseh, Ontario
10507   Bilibok Szabolcs Istvan Sepsiszentgyörgy
10508   Jenei Viktor Dág
10509   Nagy Árpád Székelyudvarhely
10510   Kari Anna Neuburg- Do, Németország
10511   Jakab Ferenc Szekelyudvarhely
10512   Vass Károly Budapest
10513   Antal Eleonóra Négyfalu
10514   Toth Elvira Kezdivasarhely
10515   Kecskes Ella Cabo Verde
10516   Vass Károly Budapest
10517   Sebestyén Ágoston Farkaslaka
10518   Gajdo Csaba Sepsiszentgyorgy
10519   Szegedi Attila Sepsiszentgyorgy
10520   Bodo Kinga Marosvasarhely
10521   Kedves Réka Budapst
10522   Marton Anna Csikszentdomokos
10523   Fejer Kriszta Kezdivasarhely
10524   Harai Andras Lorand Marosszentgyorgy
10525   Babós Csengele Kolozsvár
10526   Gabor Zsanett Ivett Felsoboldogfalva
10527   Id Fejer Sandor Kezdivasarhely
10528   Makker Péter Gödöllő
10529   Gagyi Éva Etéd
10530   Ifj Fejer Sandor Kezdivasarhely
10531   Varga Zsolt Sepsiszentgyörgy
10532   Józsa Gyula Sepsiszentgyörgy
10533   Sebestyén Ágoston Farkaslaka
10534   Veress Erzsebet Kezdivasarhely
10535   Czintos Andrea Marosvasarhely
10536   Fejer Zsoka Kezdivasarhely
10537   Fejer Johanna Kezdi
10538   Pintér Lajosné Budapest
10539   Szöcs Sandor Kezdivasarhely
10540   Antall István 1143 Budapest Jurisich Miklós Utca 12.
10541   Illyes Arpad Sepsiszentgyorgy
10542   Makker Péter Gödöllő
10543   Erdei Eva Hegyközszentmiklos
10544   Kinda Mihály Páhi
10545   Illyes Lidia Sepsiszentgyorgy
10546   Vertlen Attila Szekelyudvarhely
10547   Nagy István Ausztrália
10548   Beder Gyozo Baratos 27
10549   Antalka Szilárd Hamilton, Kanada
10550   Erdei Lajos Hegyközszentmiklos
10551   Gal Hunor Marosvasarhely
10552   Szlopp Katalin Nagyvárad
10553   Erdei Matyas Debrecen
10554   Erdei Tamas Hegyközszentmiklos
10555   Józsa Vilma-márja Sepsiszentgyörgy
10556   Csatlos Eva Marosvasarhely
10557   Visnyei Gabor Lugos
10558   Nagy Botond Kovaszna
10559   Bánki György Budapest
10560   Csarnai István Budapest
10561   Smith Csilla Marosvásárhely
10562   Károly Álmos Székelyudvarhely
10563   Józsa Emillia Sepsiszentgyörgy
10564   Baló Éva-piroska Kisbacon
10565   Sápi Zoltán Kecskemét
10566   Nagy Mária Ausztrália
10567   Wolf Péter Hannover
10568   Katona Ilona Szentes
10569   Nagy Júlia Kend
10570   Farkas Brigitta Sepsiszentgyörgy
10571   If.baló Árpád Kisbacon
10572   Pálffy Julianna Homoródalmás
10573   Becker Ágnes Illyefalva
10574   Id.baló Árpád Kisbacon
10575   Kokos Mária Anna Pusztamérges
10576   Baló Éva Kisbacon
10577   Fehérvári Gábor Érd
10578   Simon Barna Sepsiszentgyorgy
10579   Rendi Katalin Sepsiszentgyörgy
10580   Opra Veronika Svedorszag
10581   Csomós László Sepsibükszád
10582   Simon Klara Anna Sepsiszentgyorgy
10583   Rendi István Sepsiszentgyörgy
10584   Józsa Sándor Orbaitelek
10585   Buna Istvan Franciaorszag
10586   Koszta Andrea-Éva Gyergyócsomafalva
10587   Simon Jozsef Gidofalva
10588   íd.kocs Pálné Magdolna Ráckeve
10589   Kocs Magdolna Ráckeve
10590   Balogh Mónika Zabola
10591   Sztankovics Istvan Veresegyház
10592   Rozgonyi József Nagykovácsi
10593   Kertesz Lorand Marosvasarhely
10594   Barabás Ilka Csikszereda
10595   Márton Rozália Nagykovácsi
10596   Bereczki Adél Marosvásárhely
10597   Vas Matyas Kolozsvar
10598   Barabás Dénes Csikszereda
10599   Kertesz Armella Marosvasarhely
10600   Kocsis Renáta Sepsiszentgyörgy
10601   Bedő János Kisbacon
10602   Nagy Dániel Ráckeve
10603   Tasi Bence Budapest
10604   Emődi Ernő Nagykovácsi
10605   Bodali István - Sándor Uzon
10606   Kenesi Bela Szovata
10607   Tivadar Laszlo Budapest
10608   Rozgonyi László Halásztelek
10609   Ambrus Judit Korond
10610   Szabó Renáta Nagykovácsi
10611   Pal Andras Kend
10612   Szabo Erzsebet Oroszhegy
10613   Csúthyné Szolnoki Klára Budapest
10614   Ardai Klára Budapest
10615   Szabó Richárd Nagykovácsi
10616   Keresztes Samuel Sepsiszentgyorgy
10617   Laszlo Kinga Oroszhegy
10618   Magyari Zsófia Róma
10619   Kurucz Viktor Nagykovácsi
10620   Szombat Ibolya Csilla Marosvasarhely
10621   Gáspár Erika Szörcse
10622   Csúthy György Budapest
10623   Szabó Zsolt Székelyudvarhely
10624   Sigmund Tamás Budapest
10625   Csige István Nagykovácsi
10626   Pakulár Levente Szörcse
10627   Kövér Sándor Marosvásárhely
10628   Gál Imola Katalin Marosvásárhely
10629   Bartha Laszlo Kolozsvar
10630   Nagy Eleonóra Bécs
10631   Laszlo Kinga Oroszhegy
10632   Bálint Sándor Szentegyháza
10633   Fogados Sarolta Sepsiszentgyörgy
10634   Antal Árpád Gyimesfelsőlok
10635   Ferencz István Kovászna
10636   Szabo Erzsebet Oroszhegy
10637   Ferencz Ágnes Kovászna
10638   Osz P. Zoltán Mezőbergenye
10639   Ferencz Zsombor Kovászna
10640   Szilágyi Sándor Gyergyócsomafalva
10641   Jánó István Uzon
10642   Brindza Brindza Ernő 2700.cegléd
10643   Kádas János Tolcsva
10644   Kiss Dorottya Mogyoród
10645   Kádas János Tolcsva
10646   Green Victor Ashfield
10647   Fákó Enikő Szeged
10648   Vida Dániel Sopron
10649   Szentes Szabolcs Madéfalva
10650   Nagy Odon Szekelyderzs
10651   Kelemen László Sepsiszentgyörgy
10652   Tolnay Zsuzsa Szekszárd
10653   Jakab Tivadar Veszprém
10654   Burián Attila Budapest
10655   Szabó György Paks
10656   Szentes Szabolcs Madéfalva
10657   Kacsó Lenke Alsósófalva
10658   Pap Margit Athens, Ga,usa
10659   Kelemen Margit Sepsiszentgyörgy
10660   Ferencz Balázs Kovászna
10661   Kelemen Éva Budapest
10662   Ferencz Réka Kovászna
10663   Peto Zoltan Felsorakos
10664   Néma Piroska Nyárádköszvényes
10665   Daradics Attila Mór
10666   Szekely Beres Csaba Erdoszentgyorgy
10667   Márton Veronika Gyergyószentmiklós
10668   Zákány Anita Tiszalúc
10669   Nagy István Barót
10670   Tóth Béla Budapest
10671   FÜlÖp GÉza Budapest
10672   Kiss János Marosvásárhely
10673   Vadászi Viktória Tiszalúc
10674   TamÁs Hajnal Budapest
10675   Zákány László Tiszalúc
10676   Horváth Ferencné Nagykörű
10677   Nagy Sandor Nagyvarad
10678   Krucsai Dávid Tiszalúc
10679   Zákány Lászlóné Kupai Piroska Tiszalúc
10680   Bardosh Katalin Izrael
10681   Fekete László Nyárádszereda
10682   Id.székely Sándor Vác
10683   Nyírő Gizella Derecske
10684   Miklián Tamás Kisecset
10685   Nagy Maria Sepsiszentgyörgy
10686   Szabó Szilveszter Gímes
10687   Kiraly-nagy Lilla Nagyvarad
10688   Gulácsi Imre Nyiregyháza
10689   Larcher Krisztián Székelykeresztúr
10690   Kiss Ferenc David Nagyvarad
10691   Kiraly-nagy Endre Nagyvarad
10692   Kiss Imola Marosvásárhely
10693   Kiss Ibolya Nagyvarad
10694   Nagy Attila Nagyvarad
10695   Szabó Dezső Csikdanfalva
10696   Barta István Dormagen/németország
10697   Thamó Csaba Székelyudvarhely
10698   Balogh Bernadett Nagyvarad
10699   Bota Éva Csikmadaras
10700   Fejes Mónika Budapest
10701   Fazekas István Újireg
10702   Barta Mária-julianna Dormagen/németország
10703   Nagy Laszlo Nagyvarad
10704   Ruzsa István Kolozsvár
10705   Baló Tünde Bibarcfalva
10706   Szabo Csaba Nagyvarad
10707   Szeip János Gábor Budapest
10708   Meszes Éva Újireg
10709   Nyírő Gizella Derecske
10710   Bota István Csikmadaras
10711   Székely Erzsébet Magyarvista
10712   Kaitar Vasile Craiova
10713   Magyar Csaba Balatonbozsok
10714   Magyari Zsolt Nemetorszag
10715   Csernyus László Budapest
10716   Nagy Alexander Moszkva
10717   Kecskes Ella Afrika
10718   Baló Zsolt Bibarcfalva
10719   Hompoth Mária Nagykároly
10720   Csernyus Imre Budapest
10721   Kicsindiova Ágota Mala Nad Hronom
10722   Máté Ella Sepsiszentgyörgy
10723   Molnár István Szolnok
10724   Kováts Ferencné Budapest
10725   Dézsi Attila Szeged
10726   Ferencz Hunor Sepsiszentgyörgy
10727   Balla Georgina Szeged
10728   Vass Jenő Balatonstabadi
10729   Máté János Sepsiszentgyörgy
10730   Harko Andrea Marosvasarhely
10731   Bercsényi Anikó Budapest
10732   Kőrösi Béla Székesfehérvár
10733   Nagy Eva Csikszereda
10734   Bercsényi Péterné Budapest
10735   Bercsényi Péter Budapest
10736   Sándor Sarolta Csikszentdomokos
10737   Kicsindi Ondrej Mala Nad Hronom
10738   Fenyves Laszlo Marosujvar
10739   Puskás Sándor Balatonstabadi
10740   Kovách Tibor Budaörs
10741   Hollanda Andrea Sepsiszentgyörgy
10742   Oláh Lajos Síófok
10743   Kucserik Levente-pál Csikszereda
10744   Máté István-mátyás Sepsiszentgyörgy
10745   Kerekes Balázs Sepsiszentgyörgy
10746   Dr. Almási Attila Jánkmajtis
10747   Nagy Zoltan Csikszereda
10748   Puskás Gábor Balatonstabadi
10749   Kacso Lenke Sepsiszentgyorgy
10750   Gergely Zoltan Kanada Ontario
10751   Szeip János Gábor Budapest
10752   Tunyogi Zsuzsa Sepsiszentgyörgy
10753   Fenyves Ella Marosujvar
10754   Simó Kinga Budapest
10755   Nagy Zoltan Csikszereda
10756   Bogyo Zsolt-zoltan Covasna
10757   Berghoffer Zoltánné Berta Ilona Sárvár
10758   Tokes Katalin Sepsiszentgyorgy
10759   Báthory Báthory Erzsébet Nyárádremete, Maros Megye
10760   Szép Béla Barót
10761   Kocsis Mónika Szentkatolna
10762   Kelemen Erzsebet Marosvasarhely
10763   Berghoffer Zoltán Sárvár
10764   Szocs Ilona Csikmindszent
10765   MariÁn IstvÁn BarÓt
10766   Marton Delinke Kanada
10767   Schmidt Imréné Budapest
10768   Berghoffer Zoltánné Berta Ilona Sárvár
10769   Varga Lilla - Edina Sepsiszentgyorgy
10770   Harko Annamaria Marosvasarhely
10771   Kelemen Erzsebet Marosvasarhely
10772   Szabó Zoltán Kezdivasarhely
10773   Beres Zsolt Uzon
10774   Vida Tamás Budapest
10775   Szabó László Sepsiszentgyörgy
10776   Marton Delinke Toronto
10777   Bak Jenő Magyarország
10778   Tokes Katalin Sepsiszentgyorgy
10779   Somogyvári Lajos Kaposvár
10780   Wirching Vikrória Budapest
10781   Simó Aranka Budapest
10782   Kovács-pálffy Péter Leányvár
10783   Dobrev Klára Budapest
10784   Nagy Zoltán Sepsiszentgyörgy
10785   Magyar Bálint Budapest
10786   Nagy Bálint Budapest
10787   Puskas Andras Csikszereda
10788   Simó Domokos Budapest
10789   Talló László Kiskunfélegyháza
10790   Pokornyi Zoltán Budapest
10791   Almási Sándor Nyírmártonfalva
10792   Horváth Ernő Budapest
10793   Szécsi Levente Budapest
10794   Lengyel György Síójut
10795   Beskid Gusztáv Székesfehérvár
10796   Sándor Ernő Székelyudvarhely
10797   Dobó István Síójut
10798   Incze Levente Kézdivásárhely
10799   Keresztes Csaba Ozsdola
10800   Kádár István Sepsiszentgyörgy
10801   Mathe Laura Sepsiszentgyorgy
10802   Csikós Mihály Budapest
10803   Erdélyi Zsolt Gödöllő
10804   Varga Csaba Taksony
10805   Havasi Etelka Neustadt/w
10806   Dr.makkay Ferenc Kolozsvár
10807   Bálintné Molnár Margit Katalin Halmstad, Svédország
10808   Bertalan Zoltan Korond
10809   Matolcsi Ilona Debrecen
10810   Dr.makkay Klára Kolozsvár
10811   Varga Karoly Celldomolk
10812   Kerekes Noemi Sepsiszentgyorgy
10813   Szécsi Regős Bertalan Budapest
10814   Paniti Éva Magyarország
10815   Szonda Szabolcs Sepsiszentgyörgy
10816   Firtos Istvan Aron Diosd
10817   Kovács András Budapest
10818   Kadar Tunde Sepsiszentgyorgy
10819   Lőrinczy Zsigmond Gödöllő
10820   Csergő Katalin Miskolc
10821   Udvari Andras Csikszentkiraly
10822   Kacsir Bela Heidelberg
10823   Bodo Csaba Istvan Kovaszna
10824   Szőcs Csaba Szováta
10825   Bodo Monika Csikszentdomokos
10826   Udvari Erzsebet Cskszentkiraly
10827   Remenar-ne Anna Aszod
10828   Bodo Eniko Kovaszna
10829   Bore Ilona Csikkarcfalva
10830   Péter Dávid Bogárfalva
10831   Bore Zsolt Csikkarcfalva
10832   Bodo Alpar Csikszentdomokos
10833   Blénessy Botond Sepiszentgyörgy
10834   Tanko Zita Gödöllö
10835   Blénessy Beáta Sepiszentgyörgy
10836   Mátyás Szabolcs Zabola
10837   Kadar Sandor Sepsiszentgyorgy
10838   Pop Hunor Szeged
10839   Lőrinczy Erzsébet Gödöllő
10840   Várnai Katalin Dr Székesfehérvár
10841   Balint Katalin Csikszentdomokos
10842   Firtos Magdolna Diosd
10843   Albert Zoltán Csíkdánfalva
10844   Bakk Velcz Béla Csíkszereda
10845   Bore Andras Csikkarcfalva
10846   Tanko Jakab Gödöllö
10847   Bore Gizella Csikkarcfalva
10848   Baranyai Béla Csíkszenttamás
10849   Kis Balázs Marosvásárhely
10850   Tóth Irén Budapest
10851   Attila Barta Kecskemet
10852   Ádám Ferenc Felsőtárkány
10853   Tóth Tamás Budapest
10854   Tóth Csaba Budapest
10855   Csiki Béla Barót
10856   Ádám Ferenc Felsőtárkány
10857   Kozma Bela-lorand Marosvásáhely
10858   Tulit Gyopár Sepsiszentgyörgy
10859   Antal Karoly Borszek
10860   Virginás Zolna Korond
10861   Buzás József Csíkszereda
10862   Virginás Irén Korond
10863   Zsikai István Tata
10864   Erdei Zoltán Székelyhíd
10865   Dr Tarpai Gyula Miskolc
10866   Menyhárt Tünde Etéd
10867   Tanárky Gyula Budapest
10868   Beke Boróka Zabola
10869   Salati Eszter Marosvásárhely
10870   Bajka Béla Bodok
10871   Demeter Julia Barót
10872   Doujak Renate Mannheim
10873   Teleki István Norrköping
10874   Balázs Tibor Kézdivásárhely
10875   Kovics Tibor Budapest
10876   Deák Ferenc Korond
10877   Lőrinczy Zsigmond Gödöllő
10878   Madar Lajos Sárrétudvari
10879   Kovics Tibor Budapest
10880   Balázs Edith Kézdivásárhely
10881   Doujak Zsombor-peter Frankfurt
10882   Gergely Rozália Karád, Magyarország
10883   Lakatos László-ferenc Székelyhíd
10884   Szőcs Ildikó Sepsiszentgyörgy
10885   Teleki István Norrköping
10886   Szilágyi Szilárd Brassó
10887   Nemeth Istvan Sopron
10888   Lukács Cecilia Székelyudvarhely
10889   Salati Ferenc Marosvásárhely
10890   Dr Virághalmi Tamás Siófok
10891   Ványolós Tibor Gyergyószentmiklós
10892   Ludke Zoltan Marosvasarhely
10893   Szilágyi Jenő Brassó
10894   Karácsony Erzsébet Budapest
10895   Szilágyi Ibolya Brassó
10896   Tóth Sándor Nyíregyháza
10897   Gregely Norbert Karád, Magyarország
10898   Kovács Mária Csíkszereda
10899   Pulugor Károly Sepsiszentgyörgy
10900   Pulugor Ildikó Sepsiszentgyörgy
10901   Csiki Károly Budapest
10902   Kaszoni Janos Sepsiszentgyorgy
10903   Pulugor Zsolt Sepsiszentgyörgy
10904   Kimber Csilla Székesfehérvár
10905   Gergely Szabolcs Karád, Magyarország
10906   Thiringer Klara Svedorszag
10907   Nagy Katalin Szentivánlaborfalva
10908   Kiss Tamás Sepsiszentgyörgy
10909   Pál Zsuzsa Hétfalu
10910   Bakos Zsolt Balassagyarmat
10911   Grekovszky Tibor Várpalota Magyarország
10912   Pál János Hétfalu
10913   Madar Lajos Sárrétudvari
10914   Pál László Egyesült Királyság
10915   Kaszoni Janos Sepsiszengyorgy
10916   Dr Virághalmi Tamás Siófok
10917   Fazakas János Marosvásárhely
10918   Koos Erika Márkosfalva
10919   Magyari Panna Fehéregyháza
10920   Kádár Róza Karád, Magyarország
10921   Csölle Csölle Jánosné Miskolc
10922   Klement Judit Marosvásárhely
10923   Bokor Beáta Szováta
10924   Klement Laszlo Marosvasarhely
10925   Bajka Béla Bodok
10926   Klement Réka Barbara Marosvásárhely
10927   Kovács Katalin Marosvásárhely
10928   Vas Endre Marosvásárhely
10929   Kaszoni Eniko Maria Sepsiszengyorgy
10930   Gocs Istvan Kolozsvar
10931   Korpos Levente Gyergyócsomafalva
10932   Nyeste Cristian Joan Marosvásárhely
10933   Kovács Katalin Marosvásárhely
10934   Molnár Anna Marosvásárhely
10935   Sztakics Gyopár Sepsiszentgyörgy
10936   Tófalvi Csaba Korond
10937   Sztakics József Sepsiszentgyörgy
10938   Kupán Pál Marosvásárhely
10939   Bogos Szabolcs Csikszereda
10940   Sztakics Irma Sepsiszentgyörgy
10941   Polgar Lajos Borosnyo
10942   Pelyhe Zsolt Kecskemét
10943   Tapolcsi Emese Svájc
10944   Kurely László Debrecen
10945   Tankó Zsuzsa Marosvásárhely
10946   Sztakics Edit Sepsiszentgyörgy
10947   Szegedi Zsolt-botond Sepsiszentgyorgy
10948   Kvacskay Katalin Marosvásárhely
10949   Geiger Miklós Budapest
10950   Drunek Jolán Syékelykeresztúr
10951   Csomor Levente Bögöz
10952   Pap Csilla Gelence
10953   Pelyhe Zsolt Kecskemét
10954   Tofalvi Attila Korond
10955   Marton Erwin Marosvásárhely
10956   Tófalvi József-attila Korond
10957   Konyicska-egresi Juliana Nagybanya
10958   Lőrincz Zoltán Korond
10959   Kristaly Szilard Borszek
10960   Józsa Csuba Székelyudvarhely
10961   Lengyel Jozsef Odorheiusecuiesc
10962   Teutsch Brigitta Csíkszereda
10963   Dankó Csaba Nagyvarad
10964   Fehervari Csongor Marosvasarhely
10965   Ferencz László Csíkszereda
10966   Gáll Szilárd Korond
10967   Szabó Attila Budapest
10968   Garda Lehel Marosvásárhely
10969   Karacson Bela Csikszereda
10970   Pall Gabor Csikszereda
10971   Márton Izabella Korond
10972   Fehervari Peter Marosvasarhely
10973   Albert Zsuzsánna Lupény
10974   Tófalvi Nikolett Korond
10975   Kohut Róbert Szigethalom
10976   Dr. Birkás János Debrecen
10977   Albert György Lupény
10978   Menyhárt Ildikó Korond
10979   Bartha Reka Sepsiszentgyorgy
10980   Varga Melinda Genevad
10981   Göcz Piroska Budapest
10982   Kádár Laura Sepsiszentgyörgy
10983   Czáboczky Abaházi Lívia Kassa
10984   Hóhágyi Gyula Nagykároly
10985   Török Albert Székelyudvarhely
10986   Kakuk Márton Sepsiszentgyörgy
10987   Göcz Piroska Budapest
10988   Török Mária Székelyudvarhely
10989   Fogarasi József Nyárádszereda, Andrásfalva U. 141
10990   Fazakas Csaba Temesvár
10991   Török István Kolozsvár
10992   Erdorf Olga Liptód
10993   Fogarasi Margit Nyárádszereda, Andrásfalva U. 141
10994   Benedek Laszlo Sepsiszetgyorgy
10995   Jodál Endre Kolozsvár
10996   Pall Maria Csikszereda
10997   Major Zsófia Nyárádszereda
10998   Ghedán György Nagyvárad
10999   Szabadi Béla Nyárádmagyarós
11000   Biró Erika Nyárádszereda
11001   Major Zsófia Nyárádszereda
11002   Mihály Csilla Örkény
11003   Szabó Piroska Székelyudvarhely
11004   Tófalvi Barna Korond
11005   Pall Csaba Csikszereda
11006   Ghedán Zita Nagyvárad
11007   Burjan Katalin Nyaradszereda
11008   Nagy Géza Galonya
11009   Kátai Csaba Nyárádszereda
11010   Erdorf Olga Liptód
11011   Gyurka István Sopron
11012   Ceryák Emőke Kolozsvár
11013   Csábi József Nagybörzsöny
11014   Rencz Zsolt Nagykaroly
11015   Paulin Márta Nagybörzsöny
11016   Tofalvi Erika Korond
11017   Révész Angéla Kisvárda
11018   Burjan Istvan-gyula Nyaradszereda
11019   Benedek Gizella Sepsiszentgyorgy
11020   Bajko Andrei Toronto Canada
11021   Gersowitz Kuno Tel- Aviv
11022   Bajko Emilia Toronto Canada
11023   Gyurka István Sopron
11024   Jakab Lilla Nagyvarad
11025   Vizi Balázs Csíkszereda
11026   Gazda Zsolt Marosvásárhely
11027   Farkas Zoltán Gyergyószentmiklós
11028   Opra Attila Kézdiszentkereszt
11029   Májai Katinka Jobbágyfalva
11030   Kovacs Zoltan Segesvar
11031   Orbán Lucian Madrid
11032   Tamas-botar Elvira Torocko
11033   Dénes Melánia Csíkszereda
11034   Balázs Győző Magyarcsaholy
11035   Jere Janos Marosvasarhely
11036   Patay Vilmos Dombóvár
11037   Szenkovits Ferenc Szováta
11038   Koszta Robert Korond
11039   Bajko Robert Norbert Toronto Canada
11040   Benedek Gizella Sepsiszentgyorgy
11041   Patay Vilmosné Dombóvár
11042   Tamas-botar Irén Elvira Torockó
11043   Andrea Varga-zságer Abaliget
11044   Molnár Attila Csongor Ausztria
11045   Kovacs Anna Segesvar
11046   Józsa Péter-andrás Madrid
11047   Kun Lászlóné Budapest
11048   Francinelli Elmira Toronto Canada
11049   Seiner Péter Sopron
11050   Józsa Nicol Madrid
11051   Simó Edit Segesvár
11052   Molnár József Attila Ausztria
11053   Bajko Gabriel Tamas Toronto Canada
11054   Györfi Dalma Székelyudvarhely
11055   Farr Laszlo-gyorgy Maroavasarhely
11056   Vida János Mende
11057   Puskás Ferenc Szentkirály
11058   Hadnagy Kinga Marosvásárhely
11059   Szakács Gabriella Sepsiszentgyörgy
11060   Gulyás Piroska Mende
11061   Farr Laszlo-gyrgy Marosvasarhely
11062   Molnár Robert Hunor Ausztria
11063   Farr Ana-maria Marosvasarhely
11064   Molnár Terezia Ausztria
11065   Novák Péter Kovácsszénája
11066   Szabó Zsolt-csaba Balatonllele
11067   Farr Vince Marosvasarhely
11068   Tusa Árpád Tamasfalava
11069   Szakács Gabriella Sepsiszentgyörgy
11070   Dobra Ferenc Sepsiszentgyorgy
11071   Biró Edith Székelyudvarhely
11072   Bajko Sandor Kazmer Toronto Canada
11073   Farr Gheorghe Marosvasarhely Str.dr,emil A.dandea Nr.5
11074   Kovács Noémi Csíkszereda
11075   Máté Zoltán Nyíregyháza
11076   Farr Elisabeta-maria Marosvasarhely Str.dr,emil A.dandea Nr.5
11077   Boldizsár Béla Bélafalva
11078   Szőcs Ilona Sepsiszentgyörgy
11079   Szelény András 1016 Budapest, Tigris U.17
11080   Kiss Tünde Marosvásárhely
11081   Farr Laszlo Marosvasarhely Str.borsos Tamas Nr.19
11082   Balogh Attila Szentendre
11083   Szilagyi Maria Sepsiszentgyorgy
11084   Kiss Tünde Marosvásárhely
11085   Szelényi András 1016 Budapest, Tigris U.17
11086   Kilin József-attila Kolozsvár
11087   Balázs Botond Gyergyószentmiklós
11088   Fadgyas Szilárd Sepsiszentgyörgy
11089   Csomos Andras Csikszereda
11090   Tatár Lehel Marosvásárhely
11091   Burjan Tibor Csíkszereda
11092   Burjan Izolda Sepsiszentgyorgy
11093   Noé József Pápa
11094   Tök-dietrich Krisztina Csíkszereda
11095   Szilagyi Erika Sepsiszentgyorgy
11096   Csomos Klara Csikszereda
11097   Tök-dietrich Norbert Sepsiszentgyörgy
11098   Ifj. Józsa Sándor Orbaitelek
11099   Fadgyas Szilárd Sepsiszentgyörgy
11100   Tök-dietrich Gyula Sepsiszentgyörgy
11101   Pal Sandor Oroszhegy
11102   Dénes József Kányád
11103   Nagy-szilágyi Mária-magdolna Sepsiszentgyörgy
11104   Dénes Magdolna Kányád
11105   Kovács Sándor Szörcse
11106   Peter Elemer Szekely Udvarhely
11107   Nagy Keresztesi Tamás Nyárádszereda
11108   Kosa Levente Csikszereda
11109   Kilin József-attila Kolozsvár
11110   Fadgyas Zsombor Sepsiszentgyörgy
11111   Czebe Zoltán Bölcske
11112   Pal Sandor Oroszhegy
11113   Kolumban Erzsebet Csikszentkiraly
11114   Bíró Koppány Ajtony Budapest
11115   Józsa Adalbert Barátos
11116   Gyepesy Botond Sepsiszentgyörgy
11117   Bíró Zsófia Budapest
11118   Zilahi Annamária Réka Székelyudvarhely
11119   Csomortáni Ernő Csíkcsomortán
11120   Bíró Kata Sarolta Budapest
11121   Péter István Csikszépviz
11122   Bíró Zselyke Orsolya Budapest
11123   Csomortáni Mária Csíkcsomortán
11124   Dr Novák Péter Keszthely
11125   Cser Bálint Vasszécseny
11126   Csomortáni Hunor Csíkcsomortán
11127   Bitay Barna Kézdivásárhely
11128   Peter Izabella Csikszepviz
11129   Kolumban Bela Cskszentkiraly
11130   Dr Karbuczky Zsuzsanna Keszthely
11131   László Árpád Gyulakuta
11132   Bíró Kunigunda Miskolc
11133   Czebe Zoltán Bölcske
11134   Dr Tóth Eszter Kovácsszénája
11135   Bíró Lilla Csillag Pécs
11136   Józsa Vilma Barátos
11137   Kunos Miklosne Dr. Szeged
11138   Peter Gabriella Csikszepviz
11139   Bíró Karolda Boglárka Pusztaszabolcs
11140   Józsa Béla Barátos
11141   Gál Árpád Kolozsvar
11142   Balazs Karoly Zoltan Marosvasarhely
11143   Kiss Hajnalka Gyergyószentmiklós
11144   Sztahura Mark Kolozsvar
11145   Bíró Albin József Pusztaszabolcs
11146   Kádár Margit Sepsiszentgyörgy
11147   Gyrka István Sopron
11148   Bíró Margit Pusztaszabolcs
11149   Peter Sandor Csikszepviz
11150   Tóth-birtan Csaba Sepsiszentgyörgy
11151   Józsa Klára Barátos
11152   Antal Ignánc Sepsiszentgyörgy
11153   Dávid Orsolya Csíkszereda
11154   Dávid Krisztina Mappal
11155   Farr Laszlo Marosvasarhely Str.borsos Tamas Nr.19
11156   Albert László Zoltán Temesvár
11157   If Benedek Laszlo Istvan Sepsiszentgyorgy
11158   Búzás Ferenc Gyergyócsomafalva
11159   Dávid Katalin Csíkszereda
11160   Dávid Zsolt Csíkszereda
11161   Kocsis Ferencz Alsóbölkény
11162   Sándor László Zoltán Budapest
11163   Kocsis Irén Alsóbölkény
11164   Halász Máté Kaposvár
11165   Kassay Szabolcs Budapest
11166   Huszár Károly-norbert Kolozsvár
11167   Orbán Robert Biatorbágy
11168   Kornyik Attila Szentes
11169   Marton Erika Torja
11170   Mihaly Attila Erdocsinad
11171   Puskás Piroska Szentkirály
11172   Illyes Anna Maria Toronto
11173   Tódor Beáta Csíkszereda
11174   Meleg Eva Toronto
11175   Ivácson László Árkos
11176   Zsombori Arpad Zetelaka
11177   Demeter Lóránt Marosvásárhely
11178   Demeter Éva Marosvásárhely
11179   Demeter Péter Marosvásárhely
11180   Zsombori Zita Zetelaka
11181   Szavuly Eva Svedorszag
11182   Laszlo Attila Marosvasarhely
11183   Bárdosi Ilona Marosvásárhely
11184   Fejes Timea Biatorbágy
11185   Benke Ilona Budapest
11186   Jakab Emese Kezdivasarhely
11187   Patakfalvi Ferenc Sepsiszentgyörgy
11188   Marton Anna Lövéte
11189   Bajko László Ditro
11190   Bicsak László Gyergyóújfalu
11191   Bulzán Barna Lövéte
11192   Kovács Zoltán Budapest
11193   Kaiser István Mór
11194   Bicsak Enikő Gyergyóújfalu
11195   Szabo Sandor Szekelyudvarhely
11196   Bajko Sándor Ditro
11197   Kilián Imre Gyűrűfű
11198   Dr. Kelemen Miklós Sándor Budapest
11199   Varga Anita Vassurány
11200   Ilyés Irén Kolozsvár
11201   Dr. Kelemenné Hézser Katalin Budapest
11202   Ilyes Egon Irorszag
11203   Német Jozsefné Almamellék
11204   Ilyes Egon Irorszag
11205   Patakfalvi Ilonka Sepsiszentgyörgy
11206   Bacs Anna Sepsiszentgyorgy
11207   Dr Csog József Svédország/norrköping
11208   Gajdo Bela Kezdivasarhely
11209   Nagy Attila Noszvaj
11210   Ujházi Patrik Pécs
11211   Dr Csog Kinga Svédország/norrköping
11212   Kalmar Margaretha Németorszag
11213   Sándor Sarolta Csikszentdomokos
11214   Jón?s Éva Szeged
11215   Csog Zselyke Mosonmagyaróvár
11216   Gajdo Judit Kezdivasarhely
11217   Szebeni Jánosi Pál Csikszereda
11218   Nagyné Erika Noszvaj
11219   Demeter MÁrton SzentegyhÁza
11220   Oláh Anna Szováta
11221   Funk Roland Balassagyarmat
11222   Gajdo Tamas Kezdivasarhely
11223   Szasz Jolan Sepsiszentgyorgy
11224   Kovács Réka Budapest
11225   Toth Barna Botond Nyaradszereda
11226   Gajdo Brigitta Kezdivasarhely
11227   Német Andrea Almamellék
11228   Peter Attila Csikszepviz
11229   Kovács Attila Tata
11230   Balázs Péter Korond
11231   Kugelmann Dávid Soltvadkert
11232   Csöndör Ágnes Tata
11233   Bálint Emese Budapest
11234   Ördögh Rita Budapest
11235   Kovács Lenke Sepsiszentgyörgy
11236   Ambrus Lilla Csikszereda
11237   Benedek Jenő Mikóújfalu
11238   Antal Regina Tardos
11239   Balogh Levente Szndreente
11240   Benedek Ilona Mikóújfalu
11241   Mészáros Ferenc Dunakeszi
11242   Halász Barbara Budapest
11243   Benedek Csilla Mikóújfalu
11244   Benedek Richárd Mikóújfalu
11245   Péter Szende-amália Madéfalva
11246   Horvath Attila Tibor Marosvasarhely
11247   Varga Barbara Vassurány
11248   Szasz Karoly Sepsiszentgyorgy
11249   Kovács-pálffy Erzsébet Leányvár
11250   Dr.mészáros Ferenc Dunakeszi
11251   Koncz Szabolcs Parajd
11252   Ilkei Árpád Homoródújfalu
11253   Márton Csaba Magyardécse
11254   Gál Szakakács József Madrid
11255   Szebeni Hajnal Kezdivasarhely
11256   Tusa Mihály
11257   Nagy Janos Magyardecse
11258   Csomor Márton Agyagfalva
11259   Kovács Lenke Sepsiszentgyörgy
11260   Fodor Imre Marosvásárhely
11261   Bunda István Csíkjenőfalva
11262   Jónás László Budapest
11263   Kiss Erzsébet Szováta
11264   Kovács Jenő Budapest
11265   Csinto-lazar Kristina München
11266   Márton Karola Magyardécse
11267   Szabó Ilona Budapest
11268   Fülöp Csaba Székelyudvarhely
11269   Vasi Ibolya Dunakeszi, Magyarország
11270   Bogyor Balazs Bibarcfalva
11271   Kinál Pál Szekszárd
11272   Fodor Katalin Marosvásárhely
11273   Bacs Karoly Sepsiszentgyorgy
11274   Kerekes Jenő Dej
11275   Nagy Zita Székelyudvarhely
11276   Benkő Istvan Sepsiszentgyörgy
11277   Fülöp Eszter Sepsiszentgyörgy
11278   Id. Bodali Mihály Uzon
11279   Kalusi Szabolcs Kolozsvár
11280   Straub József Borosjenő
11281   Tusa Edit Sepsiszentgyörgy
11282   Molnár Ilona Segesvár
11283   Mezei Mihály Sepsiszentgyörgy
11284   Tófalvi Lajos Bögöz
11285   Csomor Erzsébet Agyagfalva
11286   Szántó Judit Csíkkozmás
11287   Deverdits Janos Usa
11288   Mihaly Imre Szekelyudvarhely
11289   Tusa Mihály Sepsiszentgyörgy
11290   Rácz Enikő Csikszereda
11291   Deverdits Claudia Usa
11292   Bodor János Celldömölk
11293   Rácz György Csikszereda
11294   Szabo Zoltan Sweden
11295   Orbán Árpád Székelyudvarhely
11296   Deák András Kovászna
11297   Bodor János Celldömölk
11298   Csomor Erzsébet-lídia Agyagfalva
11299   Deák Renáta Kovászna
11300   Gulyásné Zaniscsák Ágnes Eger
11301   Szász Mária Csikszereda
11302   Bányai László Székesfehérvár
11303   Deák Mercédesz Kovászna
11304   Rend Domokos Barót
11305   Szakáli Mária Csikszereda
11306   Korpos Laci Csikszereda
11307   Miklos Viola Fenyéd
11308   Vass Imre Makfalva
11309   Bodor István Brassó
11310   Csibi Tibor Marosvásárhely
11311   Ifj, Dósa József Marosvásárhely
11312   Dósa Anna Marosvásárhely
11313   Varga Attila Hargita,korond
11314   Miklos Viola Fenyéd
11315   Ilyés Zoltán Sepsiszentgyörgy
11316   Bibó Zoltán-dávid Sepsiszentgyorgy
11317   Szutyányi Ákos Budapest
11318   Mezei Hajnalka Sepsiszentgyörgy
11319   Rend Domokos Barót
11320   Id. Dósa József Marosvásárhely
11321   Fekete Kászoni Mária Csikcsomortán
11322   Györfi Tamas Beregszász
11323   Dósa Péter Marosvásárhely
11324   Dusnszki Zoltan Ausztria
11325   Götz László Kanada
11326   Vass Imre Makfalva
11327   Márton Alexandra Brassó
11328   Simon Emese Sepsiszentgyörgy
11329   Ilyés Erzsébet Sepsiszentgyörgy
11330   Háromi István Sepsiszentgyörgy
11331   Ghertner Eva Laura Kolozsvar
11332   Fekete Kászoni Gergely Csikcsomortán
11333   Balla Zoltán Szabolcs Magyardécse
11334   Szegedi Benes Zsófia Svédország
11335   Sándor Sarolta Csikszentdomokos
11336   Nagy Vilma Sepsiszentgyörgy
11337   Szabo Csaba Zoltan Kovaszna
11338   Czintos Lajos Sepsiszentgyörgy
11339   Kiss Aranka Barot
11340   Führmann Ilona Germany
11341   Bocskor Andrea Székelyudvarhely
11342   Horváth Andrea Budapest
11343   Nagy Nandor Csikszereda
11344   Illyés Zoltán Budapest, Újpest
11345   Ilyés Erzsébet Sepsiszentgyörgy
11346   Gyorgy Laszlo Kezdivasarhely
11347   Terjei Mónika Pilis
11348   Molnár Enikő Jászárokszállás
11349   Horváth Dániel Budapest
11350   Gaspar Lehel Szorcse
11351   Lázár Zsombor Csíkszereda
11352   Juhasz Zoltan Székelyudvarhely
11353   Bartha-pál Aba Korond
11354   Horváth László Budapest
11355   Nagy Andrea Budapest, Rákospalota
11356   Szabó Bernadette Jászárokszállás
11357   Molnár Attila Jászárokszállás
11358   Koch Róbert Szomód
11359   Jancsó László Miskolc
11360   Jónás Melitta Esztergom
11361   Kurkó Károly Budapest
11362   Gergely Anna-kinga Székelyudvarhely
11363   Meghesan Magdolna Marosvásárhely
11364   Tar Botond Budapest
11365   Tornai Jőzsef Balatonederics
11366   Máté János Segesvár
11367   Tóth Lotte Nagykároly
11368   Ráduly Noémi Kézdivásárhely
11369   Berki Lilla Budapest
11370   Szabo Sandor Szekelyudvarhely
11371   Haromszeki Erwin Sepsiszentgyorgy
11372   Szabo Sandor Szekelyudvarhely
11373   Szabó Irén-erzsébet Köpec
11374   Gujdos Tamas Budapest
11375   Vitéz Gábor Onga
11376   Száraz Attila Nyíregyháza
11377   Kromák András Beregszász
11378   Lázár Bernadette Szentegyháza
11379   Para Ida Sepsiköröspatak
11380   Lazar Ferencz Ervin Ciresoaia
11381   Para Vilmos Sepsiköröspatak
11382   Kiss Vilma Sepsiszentkirály
11383   Demeter Barbara Szombathely
11384   Papp Lehel=karoly Sepsiszentgyorgy
11385   Haromszeki Erwin Sepsiszentgyorgy
11386   Varga-bíró Tamás Őrhalom
11387   Papp Marton Sepsiszentgyorgy
11388   Kovács Gábor Sepsiszentgyörgy
11389   Tornai Mária-magdolna Győr
11390   Papp Boróka Sepsiszentgyorgy
11391   Papp Ágota Sepsiszentgyorgy
11392   Endrésik Zsolt Sajóvelezd
11393   Dálnoky Erzsébet Debrecen
11394   Pop Ágnes-zita Barót
11395   Otott-kovács Krisztián Soltvadkert
11396   Jónásné Miereisz Mária Esztergom
11397   Simon András Kolozsvar
11398   Ferencz Éva-csilla Székelyudvarhely
11399   Fülöp Róbert Szováta
11400   Sándor Botond László Székelyudvarhely
11401   Dancs Róbert Beregszász
11402   Kása Zoltán Kolozsvár
11403   Máthé Ferenc-lászló Magyardécse
11404   Nagy Sandor Budaörs
11405   Holkó Rita Debrecen
11406   Mátrahegyi László Budapest
11407   Antal Imre Székelykeve
11408   Holkó Rita Debrecen
11409   Ráduly Enikő Budapest
11410   Szege György Budapest
11411   Jakus László Budapest
11412   Máthé Ferenc-lászló Magyardécse
11413   Bajkó Andrea Gyergyószentmiklós
11414   Szűcs István Budaörs
11415   Heder Janos Ermihalyfalva
11416   Jánó Szabolcs Gyimesközéplok
11417   Laszlo Edward Göteborg
11418   Tiefbrunner Anna Solymár
11419   Gidro Botond Csikszereda
11420   Fülöp Tamás Budapest
11421   Laszlo Izabella Göteborg
11422   Bors Anita Szatmárnémeti
11423   Laszlo Norbert Göteborg
11424   Kiss Karoly Gyergyo
11425   Fodor Anna Firtosmartonos
11426   Szabó Eszter Keszthely
11427   Németh Erika Nagykovácsi
11428   Nagy Gyöngyi Zsuzsanna Budapest
11429   Dr Hardy Géza Budaörs
11430   Simó László Firtosmartonos
11431   Boros Atilla Canada
11432   Szabóné Telkes Teréz Keszthely
11433   Kerepeczi László Nyújtód
11434   Janó Kinga Emese Budapest
11435   Ladó Zsolt Lövéte
11436   Dr Hardy Géza Budaörs
11437   Csajkovszki János Székelyudvarhely
11438   Nagy István Levente Dunavarsány
11439   Csajkovszki Katalin Irén Székelyudvarhely
11440   Zajzon Ilona Uzon
11441   Nagy Boglárka Gyöngyvér Bubapest
11442   Orbán Gyula-józsef Székelyudvarhely
11443   Daday Csaba Enschede
11444   Benkő Emőke Bardoc
11445   Ferencz Éva Marosvásárhely
11446   Kiraly Magdalena Marosvasarhely
11447   Szél Gyula Marosvásárhely
11448   Attila Kanya Csikszerreda
11449   Fazakas Albert Albert Sepsiszentgyörgy
11450   Fazakas Albert Sepsiszentgyörgy
11451   Tóth Rózsa Mária Budapest
11452   Antal Enikő Csíkszereda
11453   Heder Janos Ermihalyfalva
11454   Horváth Piroska Budapest
11455   Nagy Csaba SepsiszentgyŐrgy
11456   Bata László Csákánydoroszló
11457   Kelemen Molnár János Székelyudvarhely
11458   Bartok Ferenc Csikszerreda
11459   Miklós Károly Sepsiszentgyörgy
11460   Kádár László Segesvár
11461   Mihaly Robert Uk
11462   Miklós Irén Sepsiszentgyörgy
11463   Nagy MÁria SepsiszentgyŐrgy
11464   Miklós Károly Sepsiszentgyörgy
11465   Keresztes Rudolf Ujtusnad
11466   Kőműves Zoltán Szaján
11467   Nagy Sándor 2821
11468   Biro-toth Gyula Marosvasarhely
11469   Bartok Maria
11470   Gál Barna 2822
11471   Kőművesné Nyáry Márta Szaján
11472   Keresztes Éva Ujtusnad
11473   Feketics Laszlo Nyaradkaracsony
11474   Nagy Kinga 2821
11475   MÉszÁros Piroska Margitta
11476   Nagy Jozsef SepsiszentgyŐrgy
11477   Gál Lenuta 2822
11478   Csakanyos Attila West Palm Beach
11479   Szűcs Nándor László Szolnok
11480   Varga Katalin Budapest
11481   Feketics Csaba Nyaradkaracsony
11482   MÉszÁros ZoltÁn Margitta
11483   Mihaly Kyra Uk
11484   Zih József Budapest
11485   Balázs Ferenc Marosvásárhely
11486   Szitás Erzsebet Parajd
11487   Csaakanyos Attila West Palm Beach
11488   Kürtösi István Szentendre
11489   Nagy Lajos Imre Nyíregyháza
11490   Tamás Attila Corund
11491   Fodor Istvan
11492   Szitás József Ifj Parajd
11493   Mihaly Maria Uk
11494   Kohlmann Gábor Egerág
11495   Mátyus Enikő Sepsiszentgyörgy
11496   Parajdi Izabella Szekelyudvarhely
11497   Boros Andrea Ukk
11498   Kohlmann Gábor Egerág
11499   Zilahi Zoltán-Ádám Nagyvárad
11500   Ferencz Lóránt Lehel Sepsiszentgyörgy
11501   Deak Lajos Szilagynagyfalu
11502   Tőrös-víg Csaba Budapest
11503   György Zoltán Gyergyószentmiklós
11504   Velicsek László Érd
11505   Vasas Dániel Sepsiszentgyörgy
11506   Cinege Rea Budapest
11507   Kálmán Tamás Dorog
11508   Tőrös Víg Gyöngyi Budapest
11509   Agi Bako Usa
11510   Pelka György Budapest
11511   Darnai Gabor Csokaly
11512   Fodor Tibor Marosvásárhely
11513   Renata Lafave United States
11514   Cinege Lajos Komárom
11515   Laszlo Istvan Szekelyudvarhely
11516   Nyaguy Ferenc Segesvar
11517   Veszprémi Márk Dorog
11518   Kiss Lajos Kisiratos
11519   Zilahi Zolzán István Piskolt
11520   Ravasz Tibor Sepsiszentgyorgy
11521   Józsi Melinda Germania
11522   Zihné Perényi Katalin Budapest, Soroksár
11523   Sprencz Csongor Budapest
11524   Kacsó Etelka Marosvásárhely
11525   Kiss Lajos Kisiratos
11526   Bartók Botond Kézdivásárhely
11527   László Botond Marosvásárhely
11528   Pál Gábor Dorog
11529   Hunyadi Lidia Parajd
11530   Demeter Eva Nyaradszereda
11531   Lafave Willy Us Monroe
11532   László Botond Marosvásárhely
11533   Gál Tímea Marosvásárhely
11534   Berei József Szatmárnémeti
11535   Sápi Balázs Novajidrány
11536   Pál Gábor Dorog
11537   Veress Enikö Halmstad, Svédország
11538   Uhlarik Boldizsár Romhány
11539   Simon György Budapest
11540   Sápi Balázs Novajű
11541   Simó Csaba István Székelykeresztur
11542   Coman Margit Aldoboly
11543   Bardócz László Dorog
11544   Miklósi-sikes Csaba Csabrendek, Hunyadi U. 13. Veszprém Megye
11545   Szabó György Erdőszentgyörgy
11546   Nagy Imre Csikszereda
11547   Ravasz Tibor Sepsiszentgyorgy
11548   Kopacz Edward Laszlo Ciucsangeorgiu
11549   Körtvélyesi Csaba 6753 Szeged, Csertő U. 12.
11550   Demeter Éva Erdőszentgyörgy
11551   Tánczos Norbert Nagyszalonta
11552   Mados István Hamburg
11553   Csehi Dénes Parajd
11554   Molnár József Kelebia
11555   Kissné Szabó Ildikó Fülesd
11556   Barabas Istvan-zsolt Marosvasarhely
11557   Balogh Ferenc Debrecen
11558   Pénzes Lóránd Sepsiszentgyörgy
11559   Orban Ildiko Szekelyudvarhely
11560   Füstös Előd-lászló Bánkfalva
11561   Varga Kálmán Budapest, Ipar U.3.iii.e.2.
11562   Domokos Anikó Békéscsaba
11563   Zelenka Gabriella Bielefeld
11564   Orban Judit Ssepsiszentgyorgy
11565   Páll Dezső Gyergyószentmiklós
11566   Varga Kálmán Budapest, Ipar U.3.iii.e.2.
11567   Kovacs Tunde Szekelyudvarhely
11568   Barabas Ildiko Ildiko Szekelykeresztur
11569   Zelenka Gabriella Bielefeld
11570   Bántó Adél Kolozsvár
11571   Mihály Zsolt Nyárádszentsimon
11572   Orban- Barra Gabor Sepsiszentgyorgy
11573   Denes Matyas Los Angeles
11574   Varga Kálmán Budapest, Ferencváros
11575   Mihály Eszter Nyárádszentsimon
11576   Denes Zita Los Angeles
11577   Domokos Géza Békéscsaba
11578   Denes Zoard Los Angeles, Usa
11579   Szász János Csíkdánfalva
11580   Nagyváradi Norbert Békéscsaba
11581   Mezei Erzsébet Essen
11582   Baráth Benjamin Csallóközaranyos
11583   Lőrincz Zsolt Kolozsvár
11584   Tankó Árpád Homoródszentpéter
11585   Jantay Gusztáv Sukoró
11586   Vida István Károly Budapest
11587   Salak Tamás Magyardécse
11588   Tóth István Gergő Cegléd
11589   Nagy Ildikó Nagyvárad
11590   Dr. Parádi Józsefné Budapest
11591   Meizer Bálint Pápa
11592   Dr. Rumi Tamás Budapest
11593   György Ottó Szépviz
11594   Mihaly Imelda Nagyajta
11595   Bartók Norbert Kézdivásárhely
11596   Puskas Georg Németország
11597   Mészáros Nikolett Gyál
11598   Nagy Dénes Tokodaltáró
11599   Ifj. Mészáros Frigyes Gyál
11600   Jére Éva Székelyvarság
11601   Czofa Emese Sepsiszentgyorgy
11602   Nagy Dénes Tokodaltáró
11603   Csókásné Irénke Polgárdi
11604   Enyedi Jeno Szatmarnemeti
11605   Adorjáni László Kolozsvár
11606   Czofa Ferenc Sepsiszentgyorgy
11607   Czofa Andrea Sepsiszentgyorgy
11608   Balázsi Bettina Budapest
11609   Czofa Katica Sepsiszentgyorgy
11610   Gergelly Otto New Brunswick Usa
11611   Tóth Csaba Rózsaszentmárton
11612   Hajdu Csaba Segesvar
11613   Kádár Orsolya Sepsiszentgyörgy
11614   Csiki Levente Nyaradgalfalva
11615   Izsak Sandor Szekelyudvarhely
11616   Bajna Ferenc Sepsiszentgyorgy
11617   Ferencz Noémi Csíkmenaság
11618   Zerboni Dalma Szovata
11619   Benedekfi Géza Székelykeresztúr
11620   Kollárik Ferenc Gyula
11621   Nagy Tibor József Bp Iii.
11622   Zoltani Iren Sepsiszentgyorgy
11623   Békési Csaba Szombathely
11624   Mészárosné Kupai Erzsébet Gyál
11625   Kolcsar Ildikó Várgesztes
11626   Zoltani Mihaly Sepsiszentgyorgy
11627   Boros Gábor Csorna
11628   Gál Emese Szépvíz
11629   Kollárik Ferenc Gyula
11630   Zoltani Laura Sepsiszentgyorgy
11631   Huszti Lászlóné Budaörs
11632   Bustya Judit Marosvásárhely
11633   Fábián Lajos Székelyudvarhely
11634   Óváry Zoltán Miskolc
11635   Mike Dénes Kézdivásárhely
11636   Mathe Julianna Szentivanlaborfalva
11637   Farkas Michael Usa
11638   Esztergáros István Alsórákos
11639   Barabás Kálmán Réty
11640   Cseresnyes Eva Oroszhegy
11641   Dr. Knop Renáta Korond
11642   Mike Tünde Kézdivásárhely
11643   Barabás Kálmán Réty
11644   Garancsy Tibor György Nagyalásony
11645   Pap Molnár Zsolt Székelykeresztúr
11646   Cseresnyes David Oroszhegy
11647   Halmagyi Szabolcs Csikszentmarton
11648   Boros Levente Csikcsicso
11649   Mike Áron Kézdivásárhely
11650   Boros Gáborné Csorna
11651   Farkas Erzsebet Nj Usa
11652   Mike Katinka Kézdivásárhely
11653   Brezovszky Andras Nagyvarad
11654   Paizs Attila Szörcse
11655   Bodó Tamás Csíkszentmárton
11656   Németh Attila Györe
11657   Boros Bálint Sopron
11658   Sánta Zoltán Körösladány
11659   Kiss Emese Székelyudvarhely
11660   Paizs Paula Hajnal Szörcse
11661   Bodó Tamás Csíkszentmárton
11662   Boros Benedek Budapest
11663   Szekeres Gábor Keighley
11664   Bartók Lajos Domaszék
11665   Bogdan Zoltán Szörcse
11666   Nanasi Ferenc Fogaras
11667   Csaplár Balázs Budapest.1171.fátyolvirág Utca 13.
11668   Praudáné Imrek Zita Gárdony
11669   Pap Molnár Zsolt Székelykeresztúr
11670   Bogdan Mária Szörcse
11671   Brezovszky Maria Mezosas
11672   Papp Zoltan Sepsiszentgyorgy
11673   Jakab Norbert Székelyudvarhely
11674   BÁlint AndrÁs SzŐkefalva
11675   Pétervári Imre Székesfehérvár
11676   Paizs Lóránt János Szörcse
11677   Mihály Veronka Réty
11678   Lucz Erika Csíkszentgyörgy
11679   Almasi Erneszt 4362 Nyrgelse
11680   Luncz Laura Sepsiszentgyörgy
11681   Kovacs Arpad Szatmarnemeti
11682   Kecskés Renáta Csíkbánkfalva
11683   Keresztes Krisztina Polgárdi
11684   Lucz Mária Csíkszentgyörgy
11685   Mihály Veronka Réty
11686   Lukács Ferenc Kistarcsa
11687   Faragó István 1182 Budapest, Dalmady Győző Utca 19
11688   Orosz János Sepsiszentgyörgy
11689   Görög Roland Budapest
11690   Udvari Zsolt Székelyudvarhely
11691   Szabo Gabor Nagyszalonta
11692   Nema Zoltan Szovata
11693   Orosz János Sepsiszentgyörgy
11694   Horvath Antal Arad
11695   Péter Réka Szentegyháza
11696   Szabó Zsolt Tokodaltáró
11697   Nagy Pál-szilamer Kézdivásárhely
11698   Kecskés Lajos Csíkbánkfalva
11699   Szasz Istvan Csaba Csíkszereda
11700   Koós Andor Sepsiszentgyörgy
11701   Kecskés Veronika Csíkbánkfalva
11702   Szabó Zsolt Tokodaltáró
11703   Koós Zsuzsa-andrea Sepsiszentgyörgy
11704   Imre Gizella Csikszereda
11705   Mihály Mónika Budapest
11706   Saárossy Kinga Eger
11707   Hegyi Jozsef Szovata
11708   Abran Richard Székelyudvarhely
11709   Szasz Istvan Csaba Csíkszereda
11710   Dr. Jánossy Ildikó Kinga Szeged
11711   Hegyi Margit Szovata
11712   Pásztor József Nyírbogát
11713   Szakács Tamás Szépvíz
11714   Kovacs Béla Budapest
11715   Gal Sandor Csíkszereda
11716   Kraszlán Nándor Esztergom
11717   Nema Eniko Szovata
11718   Blaskó Balázs Eger
11719   Gáspár Teréz Nagyenyed
11720   Balázs Csilla-mária Gyergyószentmiklós
11721   Zsáki István Topolya, Délvidék
11722   Sikó Szidónia Marosvásárhely
11723   Balázs Csaba Gyergyószentmiklós
11724   Imre Gizella Csikszereda
11725   Fekete Jolan Nagykaroly
11726   Tekse Klára Csíkszentgyörgy
11727   Pazsint Piroska Segesvar
11728   Garai Anikó Nagyberki
11729   Imre Peter Csikszereda
11730   Óvári Zoltán Miskolc
11731   Hoffner Tilda California Usa
11732   Lorincz Tunde - Zita Csikszereda
11733   Lorincz Attila Csikszereda
11734   Lefkovits László Marosvásárhely
11735   Szamosközi Csilla Csatószeg
11736   Csibi Emma Rozalia Marosvásárhely
11737   Imre Peter Csikszereda
11738   Holló Attila Mátyás Csikszereda
11739   Füstös Csongor-nemere Csíkszereda
11740   Lukács Ferencné Kistarcsa
11741   Gyurcsán József Budapest Iii.
11742   MiklÓs LorÁnd MarosvÁsÁrhely
11743   Pazsint Denes Segesvar
11744   Lefkovits Szidónia Marosvásárhely
11745   Papp Ildiko Sepsiszentgyorgy
11746   Lipták Pál Újfehértó
11747   Vincze Viktória Mosonmagyaróvár
11748   Halmai Richárd Pécs
11749   Miklós Levente Barcelona
11750   Fekete Eniko Sepsiszentgyorgy
11751   Timar Maria Radnot
11752   MiklÓs Levente Budapest
11753   Nagy Magdolna Nagyvárad
11754   Berszány Csilla Zetelaka
11755   Lakatos Norbert Mohol
11756   Pall Zsolt Szekelyuvarhely
11757   Márton Dénes Szil
11758   Szatmári Szabolcs Marosvásárhely
11759   Mircse János Újszékely
11760   Karda Béla Csikszeeda
11761   Vághy Péter Üllő
11762   Lakatos Norbert Mohol
11763   Király Lászlóné Szentpéterúr
11764   Kollár Zsuzsanna Bér
11765   Lorincz Orsolya.ilona Szekelyudvaehely
11766   Péterfi Hunor-attila Gyulakuta
11767   Farkas Lászlóné Dióskál
11768   Zagyva László Nyíregyháza
11769   Domokosné Strifler Anna Békéscsaba
11770   Péterfi Dénes Gyulakuta
11771   Péterfi Mária-magdolna Gyulakuta
11772   Pakot Csaba Farkaslaka
11773   Ertvein Brigitta 7011 Alap
11774   Maga Ferenc ZsÉre
11775   Hollo Terezia Csikszereda
11776   Vajda Attila Sepsiszentgyorgy
11777   Bege Zoltan Csikszereda
11778   Silló Gábor Erdély
11779   Bege Edit Csikszereda
11780   Czifra József Kisvárda
11781   Lázár Róbert Károly Koloszvár
11782   Vajda Ildiko Sepsiszentgyorgy
11783   Lukacs Anna Mária Sopron
11784   Czifráné Beáta Kisvárda
11785   Molnár István Bócsa
11786   Czifra Máté Kisvárda
11787   Silló Anna Csíkszereda
11788   Osz László Kisvárda
11789   Vajda Piroska Sepsiszentgyorgy
11790   Geréb Ádám Brassó
11791   Rajhona Istvan Siófok
11792   Lukacs Anna Mária Sopron
11793   Andrasi Julianna Atlanta Usa
11794   Sándor Ilona Székelyudvarhely
11795   Apáthy István László Budapest
11796   Szatmári Mária Marosvásárhely
11797   Szántó László Jozsef Marosvásárhely
11798   Bernáth László Helemba
11799   Pakot Csaba Farkaslaka
11800   Kamondi Tiborné Pétfürdő
11801   Petres Kálmán Csikszereda
11802   Imre Mária Kétegyháza
11803   Szántó Alexandrina Marosvásárhely
11804   Sallai Beáta Helemba
11805   Csutak Zsuzsanna Sepsiszentgyorgy
11806   Fekete Lászlö Nyárádszereda
11807   Alexy Tamás Dunaharaszti
11808   Szántó Alexandrina Marosvásárhely
11809   Horváth Béla Csengőd
11810   Pörsökné Ágoston Hajnalka Érd
11811   Székely Alpár Székelyudvarhely
11812   Tamás Győző Csíkszereda, Hargita Megye, Mérleg Utca 6/b/9
11813   Paizs Botond Kovászna
11814   Sándor Ferenc Székelyudvarhely
11815   Szentes Robert Irorszag
11816   Paizs Mária Kovászna
11817   Ivácson Dezső Gyergyóremete-kesztölc
11818   Kovács Levente Kézdialmás
11819   Bihari Erzsébet Debrecen
11820   P István Koozsvár
11821   György Lehel Zetelaka
11822   Bálint Lőrinc Székelyudvarhely
11823   Árvay János Kassa
11824   Kovács Piroska Kézdialmás
11825   Föcze Karolina Sepsiszentgyörgy
11826   Józsa Levente Bodos
11827   Józsa Erika Bodos
11828   Feleki István! Dánia
11829   Cserőháti Kovács István Budapest
11830   Vicze Zsolt Sásd
11831   Gyenes Kálmán Szeged
11832   Jeney Botond Nagykároly
11833   Ilyes Laszlo Zetelaka
11834   Sata András Lövéte
11835   Föcze Karolina Sepsiszentgyörgy
11836   Molnár Zoltán Bordány
11837   Vereckei Vereckei Erzsébet Fertőrákos
11838   Árkossy Ottó Esztergom
11839   Sata András
11840   Máthé Enikő Sepsiszentgyörgy
11841   Illyés Levente Sepsiszentgyörgy
11842   Molnár Zoltánné Szeged
11843   Sipos Terezia München
11844   Illyés Éva Sepsiszentgyörgy
11845   Szocs Nicolae Kovaszna Romania
11846   Tusa Loránd Sepsiszentgyörgy
11847   Kerekes Reka München
11848   Molnár Zsuzsanna Medellin Kolumbia
11849   Gál Botond Felsőboldogfalva
11850   Tusa Csilla Cecília Sepsiszentgyörgy
11851   Mezei Lajos Gyergyóditró
11852   Biro Andras Szekelyudvarhely
11853   Kuti Istvan Nemetorszag
11854   Mezei Piroska Gyergyóditró
11855   Nistor Attila Sepsiszentgyörgy
11856   Sánta Dalma Erdély
11857   Vajda Árpád Szatmárnémeti
11858   Király Krisztina Szolnok
11859   Koszta Tünde-timea Gyergyóujfalu
11860   Nistor Rozália Ottilia Sepsiszentgyörgy
11861   Hajdú András Szeged
11862   Szocs Erzsebet Szentegyhaza
11863   Molnar Amalia Marosvasarhely
11864   Sipos Sipos Mónika Dunakeszi
11865   Biro Andras Szekelyudvarhaly
11866   Meszaros Ferenc Zilah
11867   Bánfalvi Barbara Debrecen
11868   Mezei Mária Budapest
11869   György-lőrincz Judit Szentegyháza
11870   Imre Enikő Kétegyháza
11871   Mag Péter Mezőkovácsháza
11872   Hajduné Sipos Ágnes Szeged
11873   Imre Emőke Elek
11874   Meszaros Ferenc Zilah
11875   Fábián Lajos Székelyudvarhely
11876   Szotyori Antal-csaba Kezdivasarhely
11877   Pakot Csaba Farkaslaka
11878   Bajko Monika Csikszereda
11879   Borbély Elek Budapest
11880   Lorincz Magdolna Fenyed
11881   Toth Gyorgy Barna Sepsiszentgyorgy
11882   Nagy Petra Sárszentágota
11883   Ferenczi Toth Sandor Levente Marosvasarhely
11884   Nagy Balázs Sárszentágota
11885   Tukacs Irenke Nagykároly
11886   Ferenczi Toth Katalin Marosvasarhely
11887   György-lőrincz Csaba Szentegyháza
11888   Jere Emese Antonia Marosvasarhely
11889   Szarka Irén Gherla Str Avram Iancu Nr 4
11890   Kis Bendegúz Fiume
11891   Dr.vékony Mónika Belgium
11892   Körössi János Belgium
11893   Kuchen Gergely Érd
11894   Goktas Adem Marosvasarhely
11895   Viola László Cserszegtomaj
11896   Dr. Ágoston Zsuzsanna Marosvásárhely
11897   Kulcsár János Gyulakuta
11898   Kulcsár Mária Gyulakuta
11899   György-lőrincz Csaba Szentegyháza
11900   Andras Anna Gyergyokilyénfalva
11901   Almási József Budapest
11902   Bálint Csaba Csíkszentmárton
11903   Mihaly Csaba Sepsiszentgyorgy
11904   Dr. Sasvári Ádám Budapest
11905   Simó Gergely József Székelykeresztúr
11906   Mayer Krisztina Budapest
11907   Bánfi Györgyné Szeged
11908   Vas-imre Delila Dicsőszentmárton
11909   Mihályko Csaba Máréfalva
11910   Farkas Katalin Ny Usa
11911   Jeney Rozália Budapest
11912   Bodo Orsolya Sepsiszentgyorgy
11913   Lupuj Jozsef Sepsiszentgyorgy
11914   Lupuj Jolan Sepsiszentgyorgy
11915   Gál András Debrecen
11916   Varga Tamás Tolna
11917   Kereki Piroska Budapest
11918   Lupuj Bence David Sepsiszentgyorgy
11919   Telgarec Gergely Dobóca
11920   Megyesi-jeney András Budapest
11921   Füleki Richárd Encs
11922   Lupuj Attila Sepsiszentgyorgy
11923   Sipos Zoltánné Zalaegerszeg
11924   Kiss József Hajdúnánás
11925   Sasvári Luca Budapest
11926   Lupuj Csanad Sepsiszentgyorgy
11927   Szabo DonÁt Madéfalva
11928   Farkas Karoly Ny Usa
11929   Tóth András Hajdúdorog
11930   Lupuj Csongor Sepsiszentgyorgy
11931   Vajda Attila Csikszereda
11932   Bodo Elena Sepsiszentgyorgy
11933   Gaál Tamás Dombóvár
11934   Rozs János Vassurány
11935   Sasvári Sára Budapest
11936   Karaffa Dávid Győr
11937   Andras Noémi Gyergyokilyénfalva
11938   Fissah Edina Budapest
11939   Gaál Tamás Dombóvár
11940   Lenner Péter Budaoest
11941   Horváth Gábor Pécs
11942   Varró Dániel 4130, Derecske Arany János U. 61/a
11943   Giricz Vince Kecskemét
11944   Kovacs Attila Brasso
11945   Varró Dániel Derecske
11946   Kapitány Ádám Sásd
11947   Giriczné Deli Diána Kecskemét
11948   Andras Edina Monika Gyergyokilyénfalva
11949   Sipos Sipos Mónika Dunakeszi
11950   Paszka Szabolcs Ozsdola
11951   Andras Alfonz Gyergyokilyénfalva
11952   Szabó Vilmos Felsőboldogfalva
11953   Leskó Ágnes Csány
11954   Bella Zsolt Kaposvár
11955   Gáspár Jánosné Csemő
11956   Vizi Jozsef Csikszereda
11957   Farkas Karoly-levente Ny Usa
11958   Koncz Tamás Székelykeresztúr
11959   Pászka Gáspár Ozsdola
11960   Bagoly András Kézdivásárhely
11961   Gáspár János Csemő
11962   Dr.mészáros Ferenc Dunakeszi
11963   Téglássy Alexandra Miskolc
11964   Laczó Éva Sárospatak
11965   Weisz Árpád András Újfehértó
11966   Kovács Imre Miskolc
11967   Lado Katalin Gyimeskozeplok
11968   Balogh Bence Harsány
11969   Kovács Imre Miskolc
11970   Hubert Ádám St Leonards-on-sea
11971   Péter Vilmos Veszprém
11972   Hubert Benő St Leonards-on-sea
11973   Kovács Györgyi St Leonards-on-sea
11974   Pusztai Attila Szeged
11975   Fulop Lorand Csikpalfalva
11976   Holovecz Imre Cegléd
11977   Tari Olivér Bordány
11978   Farkas Tamás Kiskunfélegyháza
11979   Mészáros Mónika Budapest
11980   László Zoltán Tribuswinkel
11981   Gorbe Milan London
11982   Kovács István Dr. Budapest
11983   Kovacs Attila Brasso
11984   Saltzer Géza H-2851 Környe, Beloiannisz Utca 116
11985   Sófalvi Katalin Kebele
11986   Talabér Ádám Köveskál
11987   Jakab Erika Kézdivásárhely
11988   Fulop Erzsebet Cskszentkiraly
11989   Lado Imre Gyimeskozeplok
11990   Osvath Lajos Ausztria
11991   Nehéz Katalin Marosvásárhely
11992   Peternai Zoltán 4031
11993   Kolipka István Heves
11994   Duka Denes Szekelyudvarhely
11995   Bathó Zoltán Budapest
11996   Lado Janos Gyimeskozeplok
11997   Ódor József 2851 Környe
11998   Csiszér Attila Marosvásárhely
11999   Kiss Zsolt Tiszaszalka
12000   Garai Gábor Nagyberki
12001   Nagy Márta Hamburg
12002   Kerékgyártó Zoltán Füzesabony
12003   Ódor József 2851 Környe
12004   Lado Erzsebet Gyimeskozeplok
12005   Takács Takács Péter Nyíregyháza
12006   Reman Panna Ozsdola
12007   Barti Levente Rezső Sepsiszentkirály
12008   Karpjuk Gábor Kornél Baja
12009   Adóba László Szigetszentmárton
12010   Lado Geza Gyimeskozeplok
12011   Fülöp Zsuzsanna Kitti 2851 Környe
12012   Kerékgyártó Zoltán Füzesabony
12013   Balla Zsuzsanna Usa
12014   Balla Sandor Usa
12015   Kerékgyártó Éva Füzesabony
12016   Plajner Margit Budapest
12017   Csiszér Lajos Marosvásárhely
12018   Pelyhes Bálint Vác
12019   Domoszlai Martin Kaposvár
12020   Márton Balázs Zomba
12021   Fogarasi Juliánna Gyergyószentmiklós
12022   Antal Adrián Hőgyész
12023   Takács Sándor Szigetszentmárton
12024   Csiszér Éva Marosvásárhely
12025   Balogh Levente Szentendre
12026   Ciuculescu Istvan Gyergyoszentmiklos
12027   Fadgyas Agnes Bruxelles
12028   Csiszér Éva Marosvásárhely
12029   Kovács Balázs Budapest
12030   Balogh Katalin Szentendre
12031   Farkas Norbert Vác
12032   Fadgyas Agnes Bruxelles
12033   Kovacs Eva Vancouver
12034   Molnár Gábor Gyula
12035   Balogh Boróka Szentendre
12036   Kajcsa Kamilla Joensuu,fi.
12037   Somogyvari Lajosné Kaposvár
12038   Dani Judit Svédország
12039   Koba István Ipolydamásd
12040   Mátéffy Csaba Székelykeresztúr
12041   Knoll János Győrújbarát
12042   Plajner Zoltán Budapest
12043   Kolozsvari Istvan Nyaradszereda
12044   Dr. Csiba László Debrecen, Móricz Krt. 22
12045   Kristók János Érsekvadkert
12046   Szabó Viktor Dinnyés
12047   Varga Tamás Érd
12048   Horváth Gábor Fertőszentmiklós
12049   Tóth József Szamosszeg
12050   Fadgyas Erika Sepsiszentgyörgy
12051   Szabó Zoltánné Miskolc
12052   Horváth Károlyné Budapest
12053   Vajna József Szeged
12054   Hudák Mária Miskolc
12055   Nagy Zsolt Irorszag
12056   Brillmann Zsolt Szeged
12057   Simon Ádám Sepsiszentgyörgy
12058   Vajnáné Johann Gyöngyi Szeged
12059   Boros László Zenta
12060   Santl János Oáty
12061   Salamon Boroka Emese Csikpalfalva
12062   Vajna Gerda Szeged
12063   Andras Csongor Gyergyokilyénfalva
12064   Boros Mária Zenta
12065   Pelyhes László Vác
12066   Kober Ildiko Hawley .u.s.a.
12067   Szabó László Budapest
12068   László Erica Bonn
12069   Kovács Éva Mór
12070   Kulcsár Simon Budapest
12071   Józsa Judit Budapest-korond
12072   Berecz Gábor Pécel
12073   Dálya Anikó Budapest
12074   Józsa Judit Budapest
12075   László Zoltán Székelyudvarhely
12076   Török Márta Németország
12077   Fulop Arpad Melbourne Ausztralia
12078   Jenei Csaba Ausztria
12079   Udvari Sarolta Auszrtia
12080   Lövei Katalin Püspökladány
12081   Iványi Levente Gutorfölde
12082   Martinez Éva Austria
12083   Lövei Sándor Magyarország
12084   Csató Timea Ausztria
12085   Hidvéghy Norbert Pécel
12086   Bajna Zsuzsa Austria
12087   László Patricia Svédország
12088   Muhar György Budapest
12089   Esztergályos Mihály Pér
12090   Böröcz ?rpád Magyarország
12091   Dr.bauer Ferdinánd München
12092   Török Ervin Nürnberg
12093   Bauer Zoltán Budapest
12094   László Patricia Svédország
12095   Cseresznyes Laszlo Parajd
12096   Sarkadi-nagy Magdolna Jászfelsőszentgyörgy
12097   Varga Irén Linz,ausztria
12098   Pásztai Zoltán Attila Hájó
12099   Iványi Levente Gutorfölde
12100   Lázár Ferenc Budapest
12101   Bajna Csaba Ausztria
12102   Fazakas András Bodok
12103   Pásztai Annamária Hájó
12104   Ország Mária Budapest
12105   Martinez Dávid Esztergom
12106   Moldován György Budapest
12107   Juhász Olivér Budapest
12108   Balázs-kercsó Eszter Gyergyószentmiklós
12109   Balogh András Sepsiszentgyörgy
12110   Nagy Erzsebet London
12111   Esztegár Csaba Sarnia, Kanada
12112   Bardócz Pálné Dunakeszi
12113   Mihalyi Domokos Toronto, Kanada
12114   Dr Bari DÉnes Budapest
12115   Losonczy Júlia Budapest
12116   Cseh Arthur Nemetorszag
12117   Dálya Aranka Budapest
12118   Peternel Ildikó Kolozsvár
12119   Lörincz Katalin Kolzsvár
12120   Bagoly Mihály Bodok
12121   Tamás Zoltán Ausztria
12122   Berde Gyula Ausztria
12123   Incze Sándor Bodok
12124   Karlik István Dabas,hungaria
12125   Jakab Ildiko Usa
12126   Székely Domokos Sepsiszentgyörgy
12127   Zsigmond Mihály Nagykároly
12128   Cseh András Sepsiszentgyörgy
12129   Zsigmond Márta Nagykároly
12130   Halász Levente Spanyolország
12131   Partin Sándor Austria
12132   Kiss Attila Budapest
12133   Starchief Martin Grmany
12134   Zoltan Demeter Kolozsvar
12135   Kardos Béla Sydney, Ausztrália
12136   Cseh Sarolta Nemetorszag
12137   Kálóczy Antal Veszprém
12138   Kincsesné Szűcs Csilla Budapest
12139   Cseh Ildiko Nemetorszag
12140   Deák Ildikó Sepsiszentgyörgy
12141   Ambrus Istvan Marosvasarhely
12142   Török Mária Nürnberg
12143   Bauer ?va Budapest
12144   Németh Andrea Budapest
12145   Magassy Márta Budapest
12146   Strupka Judith Dabas,hungaria
12147   Biró Lenke Németország
12148   Katalin Pálosi Marosvásárhely
12149   Bielik Attila örkény
12150   Szocs Eden Jessica Sepsiszentgyorgy
12151   Szocs Geza Negyfalu
12152   Simon Zsuzsanna Budapest
12153   Denes Maria Sepsiszentgyorgy
12154   Demeter Hunor Sepsiszentgyörgy
12155   Balazs Janos Nj Usa
12156   Balazs Maria Usa
12157   Marosi Orsolya Ekel, Komárom
12158   Marosi Ferenc Ekel, Komárom
12159   Deák Zoltán Kovászna
12160   Marosi Péter Ekel, Komárom
12161   Szabó Csaba Levente Sepsiszentgyörgy
12162   Vida Réka Ekel, Komárom
12163   Kocsis Norbert Kevermes
12164   Deák Bléda Kovászna
12165   Szabó Apor Örs Sepsiszentgyörgy
12166   Bakó Jenő Székelyudvarhely
12167   Jakab Lajos Sepsiszentgyörgy
12168   Jakab Erzsébet Sepsiszentgyörgy
12169   Kovács Gusztáv Budapest
12170   Robert Portik-lukacs Aylmer Canada
12171   Tóthné Mária R.p.v., Calif.
12172   Kernetzky Károly Barot
12173   Baricz Edit Chicago , Usa
12174   Baricz Arpad Chicago , Usa
12175   Baricz Tibor Chicago , Usa
12176   Baricz Robert Chicago , Usa
12177   Baricz Monika Chicago , Usa
12178   Erge Fatih Tekirdağ/tÜrkİye
12179   Bederna Nora Vancouver/canada
12180   Darabos Jozsef Canada
12181   Hacıoğlu Hakan Tekirdağ/tÜrkİye
12182   Cseh Szabolcs Nemetorszag
12183   Gáspárné Bán Emese Mezőkövesd
12184   Varga Péter Budapest
12185   Kerekes Attila Budapest
12186   Czebe Iván Gyál
12187   Baka Eniko Montral
12188   Sándor Dániel Eger
12189   Hoffner Tibor Budapest
12190   Baka Karply Janos Laval Kanada
12191   Sándor Imréné Eger
12192   Kovács Reka Maria Csikrakos
12193   Tóth István Soltvadkert
12194   Tanko Ervin Kanada
12195   Farkas Dezső Toronto
12196   Süttö Juhász Anna Argentina
12197   Baka Karoly Montreal Kanada
12198   Lukács Lóránt Miskolc
12199   Karacsony Peter Csikszereda
12200   Kovács Zoltán Szentendre
12201   Lászlo Lászlo London Canada
12202   Bako Laszlo Usa
12203   Ruth Kelly Usa
12204   Molnár Magdolna London Canada
12205   Pap Ferenc Sepsiszentgyorgy
12206   Szolga Sandor. New York
12207   Sohar Istvan Usa
12208   Nagy Boglár Usa
12209   Bey Jaka İstanbul Turkey
12210   Tamas Andras Szek
12211   Nagy Boglár Usa
12212   Tamas Zsuzsi Szek
12213   Tamas Gaspar Zamoly
12214   Tamas Alpar Zamoly Magyarorszag
12215   Tamas Monika Nurberg Nemetorszag
12216   Tamas Eva Munchen Nemetorszag
12217   Nich Thomas Nrnberg Nemetorszag
12218   Nich Monika Nurnberg Nemetorszag
12219   Szakács Botond Csíkszereda
12220   Tamas Timea Tulsopaksony
12221   Incze Bela U S A
12222   Tamas Geza Ivo
12223   Tamas Andras Tusopaksony Magyarorszag
12224   Tamas Eva Farkaslaka
12225   Gergely Jovak Szekelyszentkiraly
12226   Pendli Ferencz Grand Bend Kanada
12227   Pendli Marika Grend Bend Kanada
12228   Szabo Gyula Grend Bend Kanada
12229   Szabo Judit Grend Bend Kanada
12230   Pendli Robert Oakville Kanada
12231   Pendli Edit Oakville Kanada
12232   Pendli Simona Oakville Kanada
12233   Pendli Editke Oakville Kanada
12234   Szemak Antal Velland Kanada
12235   Szemak Maria Velland Kanada
12236   Jurj Kato Hamilton Kanada
12237   Jurj Mihai Hamilton Kanada
12238   Molnar Anna Hamilton Kanada
12239   Molnar Istvan Hamilton Kanada
12240   Tóth Lajos Budapest
12241   Papolczy Gizella Solymár
12242   Papolczy Gábor Budapest
12243   Dr. Csordás Mihály Kishegyes (szerbia)
12244   Papolczy Balázs Budapest
12245   Dr. Csordás Mihály Kishegyes (szerbia)
12246   Bordos Annamária Székelyudvarhely
12247   Doóry Andrea Budapest
12248   Horváth Zoltán Dunaújváros
12249   Komsa Lajos Wallingford Usa
12250   Nemeth Andrea Wallingford Usa
12251   Orbán Lehel Szilamér Szováta
12252   Fazakas Csaba Szováta
12253   Soltész Imre Sajószentpéter
12254   Deák Erika Rita Budapest
12255   Pozsonyi Ádám Budapest
12256   Kónya István Balatonboglár
12257   Alyunov Ceperazzi Turkey
12258   Kincses László Budapest
12259   Kish Kato Kalifornia
12260   Kish Zoltan Kalifornia
12261   Makainé Polgár Anna Szeged Magyarország
12262   Reicher Róbert Bezenye
12263   Makai Rita Rita Szeged Magyarország
12264   Hederics Zoltánné-tünde Aszod
12265   Török Tamás Csíkszentdomokos
12266   Kiss Attila Sepsiszentgyorgy
12267   Szarvas Betti Szeged Magyarország
12268   Hévizi Attila Aszód
12269   Simon István Oberdorf
12270   Sike-gazsik Mária Budapest
12271   Simon Ibolya Oberdorf
12272   Feucht Emőke Mária Németország
12273   Klacsmanyi Levente Marosvasarhely
12274   Magyari J Zoltán Marosvásárhely
12275   Mosdóczi Balázs Kaplony
12276   Kerekes Annamaria Marosvasarhely
12277   Tulit Levente Torocko
12278   Bonda Anna Mária Kézdivásárhely
12279   Lakatos Zsuzsa Torocko
12280   Várdó Zoltán Kézdivásárhely
12281   Bonda István Kézdivásárhely
12282   Magyari Edith Marosvásárhely
12283   Várdó Matild Kézdivásárhely
12284   Ferenczi Zoltan Godollo
12285   Dumitru Katalin Sepsiszentgyörgy
12286   Veres Sándor Budapest
12287   Nánási Mária Marosvásárhely
12288   Dumitru Toma Sepsiszentgyorgy
12289   Veres Sascha Budapest
12290   Veress Irma Sepsiszentgyörgy
12291   Májai Magdolna Budapest
12292   Czanka Denes San Jose, Kalifornia
12293   Daniel Ferenc Sepsiszentgyörgy
12294   Czanka Rozalia Usa
12295   Barbarics Barbarics András Göteborg, Svédország
12296   Poráczki Sándor Sajóvámos
12297   Csillag Edina Sepsiszentgyörgy
12298   Váradi Mihály Paks
12299   Tóth Béla Gyöngyös
12300   Megyesi Margit Sepsiszentgyörgy
12301   Nagy Endre Szovata
12302   Bereczki-tollas László Marosvásárhely
12303   Bartusné Erika Miskolc
12304   Schaller József Tolna
12305   Bartusné Erika Miskolc
12306   Demeter M Székelyudvarhely
12307   Lorincz T Udvarhely
12308   Szász Csilla Csíkdánfalva
12309   Wisky Petri ?gnes Marosv?s?rhely
12310   Tollár Attiláné Ajka
12311   Bagoly Botond Adorjan Csikszereda
12312   Horváth István Csíkszereda
12313   Csiki Ferenc Jud.mures
12314   Horváth Géza Zalaegerszeg Jánkahegy 1
12315   Szebelédi Zsolt Budapest
12316   Patus Heléna Ada
12317   István Potos Rózsaszentmárton
12318   Danila Diana Sepsiszentgyorgy
12319   Busznyák Zsolt Dunabogdány
12320   Balazs Erzsébet Székelyudvarhely
12321   Kürti István Pásztó
12322   Osváth Levente Harasztkerék
12323   Kürti Linda Pásztó
12324   Balazs Sándor Székelyudvarhely
12325   Kürti Istvánné Pásztó
12326   Ifj. Kürti István Pásztó
12327   Orbán Mária-melánia Szováta
12328   Szabó Andrea Szidónia Székelyudvarhely
12329   Maconkai Józsefné Tar
12330   Kandó Enikő Székelyudvarhely
12331   Csépe Tiborné Pásztó
12332   Orbán Pál Szováta
12333   Ilyés Levente Székelyudvarhely
12334   Nagy Levente Kolozsvár
12335   Tökes Attila Geges
12336   Kürtössy Péter Felsőgöd
12337   Tökes Ildiko Geges
12338   Kovacs Olga-ildiko Nagyvarad
12339   Schwarcz Balázs Győr
12340   Manga Gyula Tokod
12341   Jancso Edit Kezdivasarhely
12342   Fülöp Ágoaton Marosvásárhely
12343   Ritter Ádám Budapest
12344   Takács-kajó Brigitta Nagyvárad
12345   Kovács Hajnalka Monika Nagyvarad
12346   Kelemen Monika Budapest
12347   Miklos Sipos Worms
12348   Vass Ágota Székelyudvarhely
12349   Nagy László Dunaharaszti
12350   Kovács Jozsef Nagyvarad
12351   Incze Zsolt György Sepsiszentgyörgy
12352   Boros Emese Kolozsvár
12353   Bali Magdolna Södertälje
12354   Miklós István 2220
12355   Berta Gabriella Ajka
12356   Sztankó József Komárom
12357   Csifo János Marosvásárhely
12358   Rózsa Jutka Budapest
12359   Rózsa Béla Budapest
12360   Házi János Karcag
12361   Szabó Attila Tárkány
12362   Háziné Fajka Anna Karcag
12363   Székely Szabolcs Marossárpatak
12364   Németh Anna
12365   Janka Zoltán Komárom
12366   Szekely Berta Marossarpatak
12367   Berzsenyi Zsolt Szombathely
12368   Molnár Pál Dunakeszi
12369   Német Dávid-ferenc Sepsiszentgyörgy
12370   Nyárádi Zsolt Székelyudvarhely
12371   Kisgergely László Hangony
12372   Györfi Gellért Csikszentgyörgy
12373   Bálint Botond- Attila Székelyudvarhely
12374   Német Dávid-ferenc Sepsiszentgyörgy
12375   Suciu Suciu Andras Segesvar
12376   Forró-erős Gyöngyi Csíkmindszent
12377   Soos Andras Attila Vargyas
12378   Fancsali Attila Farkaslaka
12379   Német Ottilia-tünde Sepsiszentgyörgy
12380   Waum Hilda Eneth Székelyudvarhely
12381   Biro Csaba Marosvasarhely
12382   Kretz Zoltán Balatonboglár
12383   Biro Ilona Marosvasarhely
12384   Valkai Viktor Kecskemét
12385   Biro Zsuzsanna Marosvasarhely
12386   Palóczi Mariann Herceghalom
12387   Nemes Zoltán Hungary 9025 Győr, Diós U. 10.
12388   Dénes Réka Barót
12389   Soos Andras Attila Vargyas
12390   Kállai István Ócsa
12391   Lányi Róbert Szigethalom
12392   Fancsali Agnes Farkaslaka
12393   Mező Gabriella Budapest
12394   Lányiné Hegedüs Éva Szigethalom
12395   Dr. Kocsis Irma Ócsa
12396   Fancsali Alpar Farkaslaka
12397   Lajtrik Tamás Hatvan
12398   Batzula Attila Wels
12399   Bacsó Péter Gárdony
12400   Iruty Jozsef Bukarest
12401   Péter Attila Antal Árkos
12402   Ifj. Biró András Székelyudvarhely
12403   György Sándor Lövéte Budapest
12404   Békési Csaba Székelyhíd
12405   Fodor Lajos Domaszék
12406   Biró Zsuzsa Székelyudvarhely
12407   Békési Ágnes Bánffyhunyad
12408   Kuzmanyi Zsuzsanna Nagyvárad
12409   Cs?ki Csaba-zoltan Nyárádgálfalva
12410   Feketics Margit Nyaradkaracsony
12411   Kuzmanyi Istvan Nagyvárad
12412   Schaller József Ferenc 713o Tolna
12413   Feketics Ella
12414   Molnár Elvira Nyárádszereda
12415   Firtos Istvan Diosd 2049
12416   Tanko Levente Csiszentkiraly
12417   Szőcs Edit Uzon
12418   Ládás Tamás Székesfehérvár
12419   Szathmari Lajos Nyaradkaracsony
12420   Tanko Anna Csikszentkiraly
12421   Feketics Monika Nyaradkaracsony
12422   Barczi Barna Marosvasarhely
12423   Firtos Katalin Budaors
12424   Stan Iuliana Marosheviz
12425   Major József Kisbács
12426   Barczi Artur Marosvasarhely
12427   Kelemen Laszlo Marosvasarhely
12428   Toporniczki Tamás Mezőkövesd
12429   Barczi Emoke Marosvasarhely
12430   Békési Júlia Veszprém
12431   Batori Istvan Ausztralia
12432   Kovács Emeric Szászrégen
12433   Csala Istvan Arad
12434   Humli Dávid Papkeszi
12435   Halász Benjamin Budapest
12436   Török Zsigmond Kolozsvár
12437   Batori Elza Ausztralia
12438   Terjek Lajos Gödöllő
12439   Orbán-kis Károly Marosvásárhely
12440   Bihari Éva Sepsiszentgyorgy
12441   Nagy Levente Nyárádszereda
12442   Jank Tibor Ajka
12443   Turós László Kisbács
12444   Bitay Zsófia Kolozsvár
12445   Meszesan Jeno Kolozsvar
12446   Vass Imre Makfalva
12447   Dr. Pákh Sándor Budapest
12448   Tasnadi Zsolt Kolozsvar
12449   Koszti Anna-maria Gyergyoszentmiklos
12450   Sugár Yvonne Olga Temesvár
12451   Kambo Viola Norv?gia
12452   Kiss András Makó
12453   Spisák Gáborné Bertalan Brigitta Piliscsaba
12454   Kovács Sándor Ajka
12455   Dr.pákh Sándorné Budapest
12456   Koszti Szilamer Gyergyoszentmiklos
12457   Fodor Margit Karancslapujtő
12458   Orcsik Zalán Kiskőrös
12459   Gocz Meda Ausztralia
12460   Kedves Otília Sepsiszentgyörgy
12461   Kaposi Judit Szombathely
12462   Szödényi László Nyiregyháza
12463   Nemes Szabolcs Marosvasarhely
12464   Moln?r Erzs?bet Sepsiszentgyörgy
12465   Nemes Orsolya Marosvasarhely
12466   Nemes Jeno Marosvasarhely
12467   Barkóczi József Nyíregyháza-sóstóhegy
12468   Nemes Alpar Spanyolorszag
12469   Nemes Klara Castellon Spanyolorszag
12470   Dr. Szőcs Mihály Levente Erdőszentgyörgy
12471   Vitéz Czófalvi Csia Attila Zsolt 2330 Dunaharaszti
12472   Csegedi Hajnal Marosvasarhely
12473   Szakács Tibor Tiszalök
12474   Gáll László Somogyszentpál
12475   Barabas Geya Pava
12476   Csomos Szilard Sepsiszentgyörgy
12477   Csegedi Janos Marosvasarhely
12478   Dobriban Istvan Gyergyoszentmiklos
12479   Csegedi Tunde Marosvasarhely
12480   Kacsó Katinka Marosvásárhely
12481   Orbán Tibor Gödemesterháza
12482   Már Zsuzsánna Sepsiszentgyörgy
12483   Pécsi Jenő Nagypall
12484   Gáll László Somogyszentpál
12485   Erdélyi Pál Nagyernye
12486   Gellén Zoltán Kamut
12487   Giczi Anita Pécel
12488   Toth Levente Györ
12489   Szabó Ildikó Óradna
12490   Boncz Emil Bensheim Brd
12491   Kedves Adolf Sepsiszentgyörgy
12492   Elekes Jozsef Sepsiszentgyorgy
12493   Hetser Zoltán Gross Umstadt, Németország
12494   Farkas Tibor Kolozsvar
12495   Kürti Judit Margitta
12496   Kedves Olga Sepsiszentgyörgy
12497   Erdélyi Rozália Ágnes Nagyernye
12498   Dávid Sándor Székelyudvarhely
12499   Kedves Orsolya Sepsiszentgyörgy
12500   Zsom Imre Budapest
12501   Gergina Gábor Nagykanizsa
12502   Katona Csilla Marosvasarhely
12503   Nagy Andrea Marosvásárhely
12504   Kumli Mihály Veszprém
12505   Varga Levente Sepsiszentgyörgy
12506   Bene Ildikó Budapest
12507   Barabás Róbert Arad
12508   Varga Emese Katalin Nekézseny
12509   Katona Istvan Marosvasarhely
12510   Gere Ignác Barót Háromszék
12511   Ban Peter Csikszereda
12512   Demel Gizella Sepsiszentgyörgy
12513   Holló László Levente Székesfehérvár
12514   Suranyi Ildiko Zilah
12515   Kassai Evelyne Szatmárnémeti
12516   Varga Mária Budapest
12517   Török Erika Vecsés
12518   Borbath Istvan Sepsiszentgyorgy
12519   Ujházy Anna Pilisvörösvár
12520   Kocsis Zsolt Budapest
12521   Toth Levente Györ Magyarország
12522   Tóth Katalin Balatonszabadi
12523   Zagyva Erdei Anna Nyíregyháza
12524   Toth Katalin Marosvásárhely
12525   Pál Attila Hosszúhetény
12526   Nagy Balázs Gy?r
12527   Pál Natália Cegléd
12528   Tóth Olivér Artúr Berlin/budapest
12529   Tófeji Béla 8900 Zalaegerszeg
12530   Toth Attila Levente Györ Magyarország
12531   Pálné Nagy Erzsébet Hosszúhetény
12532   Pál Ferenc Sepsiszentgyörgy
12533   Toth Jolán Katalin Györ Magyarország
12534   Albert Enikő Csíkszereda
12535   Márton Ilona Magyardécse
12536   Krecht Loránd Zsolt Sepsiszentgyörgy
12537   Pál Ibolya Sepsiszentgyörgy
12538   Horváth Magdolna 8300 Tapolca Kazinczy Tér 13
12539   Gal Reka Sepsiszentgyorgy
12540   Aulich Attila Sepsiszentgyorgy
12541   Páhn Éva Százhalombatta
12542   Zajék Péter Jászberény
12543   Czuvek Andras Csikszereda
12544   Somogyi Mátyás Prága, Csehország
12545   Ternyák Barnabás Szombathely
12546   Tamás Erzsébet Magyardécse
12547   Bálint László Budapest
12548   Valyuch János Csorvás
12549   Török Erzsébet Aurora, Kanada
12550   Ungor Zsigmond Békés
12551   Ambrus Lajos Korond
12552   Mihály Lászlo Edmonton Kanada
12553   Tóth István Marosvásárhely
12554   Deák Hunor Budapest
12555   Flaxa Péter Magyarország
12556   Bakos Mária Edmonton Kanada
12557   Imreh Rebeka Sepsiszentgyörgy
12558   László Mihály Bákó
12559   Czobor Szabolcs Mezőhegyes
12560   Gaal Csaba Varberg
12561   Baliga-kovács Ágoston Madéfalva
12562   Voloncs Enikő Kézdiszentkereszt
12563   Zsigmond Éva-sarolta Csíkdánfalva
12564   Engelmann Péter Budapest
12565   Czobor Szabolcs Mezőhegyes
12566   Drimus Attila Budapest
12567   Barta Csilla-mária Sepsiszentgyörgy
12568   Gödri Annamária Gyergyószentmiklós
12569   Horvát János Marosvásárhely
12570   Székely Csaba Flórián Sepsiszentgyörgy
12571   Sal Imre Budapest
12572   Delizotti Istvan Veszprem
12573   Szekely Etelka Csiksomlyo
12574   Ilyés Botond Kézdivásárhely
12575   Kozma Miklós Gyergyószentmiklós
12576   Kozma Irma Gyergyószentmiklós
12577   Székelyhidi Éva Budapest
12578   Sylvester Zsuzsa Sepsiszentgyörgy
12579   Dezsô Enikô Csernáton
12580   Gál Csaba Gyergyószentmiklós
12581   Orbán Balázs Hegyesd
12582   Gazda Elemér K?zdivásárhely
12583   Tófalvi Renáta Marosvásárhely
12584   Kocsis Hunor Sepsiszentgyörgy
12585   Janka Istvan Caligareni
12586   Jenei Dániel Dág
12587   Ördög Fanni Kovászna
12588   Szász Mária Pécel
12589   Sylvester Gizella Sepsiszentgyörgy
12590   Menner Péter Miskolc
12591   Barabás Márton Budapest
12592   Bene László Ajka
12593   Kuzmányi Zsuzsanna Nagyvárad
12594   Barabás Márton
12595   Zilahi Erzsébet Piskolt
12596   Barabás Mártonné Budapest
12597   Gáspár Csaba Kovászna
12598   Csóka Erzsébet Edit Sepsiszentgyörgy
12599   Kopacz Apollonia-orsolya Tamasfalva
12600   Hajdú Réka Budapest
12601   Janka Istvan Mikhaza
12602   Papp Lajos Zilah
12603   Grafjódi László Dunakeszi
12604   Engi Éva-zsuzsánna Kolozsvár
12605   Máté Edit Budapest
12606   Gyulai Arthur Gyergyótekerőpatak
12607   Menner Péter Miskolc
12608   Gubán Ferenc 8000 Szekesfehervar, Galantai U. 24.
12609   Szilágyi Kinga London
12610   Imre Anna Maria Marosvasarhely
12611   Papp Tamás Zilah
12612   Nemeth Istvan Csikszereda
12613   Bogdán Ibolya Kolozsvár
12614   Molnár Botond Székelyudvarhely
12615   Papp Olivér Zilah
12616   Ilkei Gergely Samuel Sepsiszentgyorgy
12617   Alexa Margit Kozármisleny
12618   Kolumbán Imre Loránd Barót
12619   Mészáros Ilona Zilah
12620   Ilkei Albert Sepsiszentgyorgy
12621   Halászné Bedekovics Katalin Pécs
12622   Ilkei Edit Sepsiszentgyorgy
12623   Goldamer Annamária Budapest
12624   Chertes Zoltan Marosvasarhely
12625   Vajda Endre Székelyudvarhely
12626   Pete Endre-benedek Mezőpanit
12627   Ilkei Tunde Sepsiszentgyorgy
12628   Vas Csaba Kovászna
12629   Rákosi Sándor Zilah
12630   Sándor Hunor Szekelyudvarhely
12631   Vida Zoltán Zilah
12632   Ilkei Edit Julianna Budapest
12633   Albert Maria Csikdanfalva
12634   Karsai Alfonz München
12635   Szabó Róbert Székelyudvarhely
12636   Berg Ildiko Kindhausen,ch
12637   Magyari Tekla Székelyudvarhely
12638   Rigó István Zilah
12639   Józsi Margit Ilona Szekékelyudvarhely
12640   Fejér Viola Sepsiszentgyörgy
12641   Virág Gellért-józsef Sepsiszentgyörgy
12642   Vadas Irma Zilah
12643   Rigó Piroska Zilah
12644   Jeszenszky Róbert Budapest
12645   Id. Vadász Benedek Csekefalva
12646   Sebestyén Noémi Székelyudvarhely
12647   Osz András Szilágynagyfalu
12648   Jeszenszky Róbert Budapest
12649   Nagy Erzsébet Pécs
12650   Ifj. Vadász Benedek Csekefalva
12651   Biró Olga Kolozsvár
12652   Forró Mária Zilah
12653   Szabó Róbert Székelyudvarhely
12654   Molnár István Kolozsvár
12655   Szabó Zoltán Szilágylompért
12656   Szabó Zoltán Zilah
12657   Biró Olga Kolozsvár
12658   Kovács Julianna Zilah
12659   Kolumbán Beáta Barót
12660   Boros Béla István Budapest
12661   Varga Anna Felsőtárkány
12662   Harmath Sándor Székelyudvarhely
12663   Barta Alpar München
12664   Balazs Gyorgy Marosvasarhely
12665   Kolumbán Beáta Barót
12666   Bakler Norbert Pécs
12667   Biró Elek Kolozsvár
12668   Harmath Róza Székelyudvarhely
12669   Kiss István-mert Magyarock Együttes Szolnok
12670   Veress Noémi Székelyudvarhely
12671   Zold Edit Marosvasarhely
12672   Zold Istvan Marosvasarhely
12673   Peter Renata-kinga Sepsiszentgyorgy
12674   Mezei Iringo Sepsiszentgyorgy
12675   Kissné Dian Judith-sziluett Müvészeti Kör Szolnok
12676   Peter Imre-szabolcs Sepsiszentgyorgy
12677   Ifj Zold Istvan Marosvasarhely
12678   Mezei Zsolt Sepsiszentgyorgy
12679   Bodor Imre-csaba Sepsiszentgyorgy
12680   Fulop Janos Gyulakuta
12681   Püsök András Zilah
12682   Fulop Olga Gyulakuta
12683   Bodor Anna-maria Sepsiszentgyorgy
12684   Bodor Etelka Sepsiszentgyorgy
12685   Máthé Zoltán Szilágysomlyó
12686   Bodor Janos Sepsiszentgyorgy
12687   Peter Akos Sepsiszentgyorgy
12688   Hiriczkó Jenő Szilágysomlyó
12689   Nagy Adrienn Albertirsa
12690   Mike Zoltán Szilágysomlyó
12691   Varga Boglarka Sepsiszentgyorgy
12692   Bodola János Zilah
12693   Hajdu Csaba Segesvar
12694   Jakab Magdolna Sepsiszentgyorgy
12695   Székely Zsuzsa Sepsiszentgyörgy
12696   Sulyok Eva Oslo, Norvegia
12697   Bozán Apolka Sepsiszentgyörgy
12698   Jakab Zsuzsanna Sepsiszentgyorgy
12699   Tyukodi Sándor Vérvölgy
12700   Székely Levente Debrecen
12701   Doniga Lenke Bukarest
12702   Balla Robert-hunor Magyardécse
12703   Szigeti Attila Budapest
12704   Jakab Peter Sepsiszentgyorgy
12705   Tyukodi Attila Zilah
12706   Balogh Szörény Sepsiszentgyörgy
12707   Tyukodi Ilona Zilah
12708   Id Kolumbán Imre Bardoc
12709   Pásztori István Sepsiszentgyörgy
12710   Mccrea Patrick Dublin
12711   Kis Andrea Sepsiszentgyörgy
12712   Pap----------------------------------------------- Gyula Nagyvárad
12713   Jenei Tünde Kisborosnyo
12714   Id Kolumbán Imre Bardoc
12715   Czine Hunor Sepsiszentgyörgy
12716   Vári András Völcsök
12717   Papp Gyula Zilah
12718   Becze JÓzsef VeszprÉm
12719   Szász Béla Zilah
12720   Papp György Zilah
12721   Jenei Tünde Kisborosnyo
12722   Szalga Zoltán Nyíregyháza
12723   Dénes István Varsolc
12724   Gáspár Irén Szilágyperecsen
12725   Bordas Zsolt Szentivanlaborfalva
12726   Gáspár Rudolf Szilágyperecsen
12727   László Edit Göteborg
12728   Sorompo Levente Csikszentmisto
12729   Gáspár Csaba Szilágyperecsen
12730   Kiefer Gábor Császártöltés
12731   Nagy Ferenc Kraszna
12732   Rácz Csaba Kézdivásárhely
12733   Nagy Levente Kraszna
12734   Porcza Károly József Ny.karácsonyfalvaw
12735   Szabó Sára Kraszna
12736   David Gyorgy Backamadaras
12737   Orban Jozsef Lovete
12738   Koszta Irma Székelyudvarhely
12739   Kodréán Imréné Kötegyán
12740   Csia Kinga Sepsiszentgyörgy
12741   Gergely Irén Szilágyperecsen
12742   Olah Robert Marcell Szatmarnemeti
12743   Porcza Imola Ny.karácsonyfalva
12744   Nagy Dániel Jud Mures, Com. Panet
12745   Józsa István Szilágyperecsen
12746   Máthé Lajos Barót
12747   Balazs Eniko Lovete
12748   Gergely Tibor Szilágyperecsen
12749   Bányai Robert Växjö (svédország)
12750   Antal Lajos Beszterce
12751   Oláh János Szilágysomlyó
12752   Kocsis Berta Marosvécs
12753   Bartha Péter-Örs Barót
12754   Fogarasi Zsombor Ny.karácsonyfalvaw
12755   Nagy Dániel Mezőpanit
12756   Simó Albert Szilágysomlyó
12757   Simó Éva Szilágysomlyó
12758   Csia Alpár Sepsiszentgyörgy
12759   Kiefer Gábor Császártöltés
12760   Debre Géza Szilágyperecsen
12761   Józsa János Szilágyperecsen
12762   Keresztes - Simonfi Bettina - Judith Zilah
12763   Dr Kováts Lajosné Fehérgyarmat
12764   Fehér István Zilah
12765   Dr.marosi István Tát
12766   Fehér Attila Szilágyperecsen
12767   Nagy Iván Börvely, 186
12768   Gyűjtő Zsolt Csíkszereda
12769   Dr.marosi Istvánné
12770   Egri Zoltán Zilah
12771   Szabó Sándor Kunszentmárton
12772   Dani Lajos Zilah
12773   Straff Sándor Nagyveleg
12774   Tunyogi Lajos Zilah
12775   Tunyogi Erzsébet Zilah
12776   Finna Istvánné Kati Nyíregyháza
12777   Sándor Katalin Magyarország, Budapest
12778   Aux Pál Erdőtelek
12779   Erdei József Zilah
12780   Para - Fejes Ervin Budapest
12781   Jenei Réka Ersekhalma
12782   Sándor Katalin Magyarország, Budapest
12783   László Béla Göteborg
12784   Kovacs Eszter Erdely
12785   Rakota Lajos Budapest
12786   Papp Attila Zilah
12787   Kol Robert Gyergyoszentmiklos
12788   Godza Zoltán Széplak
12789   Kelemen Eva Erdely
12790   Dénes Klára Zetelaka
12791   Barabás István Csikszentmárton
12792   Kertesz Tibor-elod Gyergyoszentmiklos
12793   Para - Fejes Zita Budapest
12794   Lengyel József Budapest
12795   Dénes Réka Zetelaka
12796   Peszternak Gyongyike Barot
12797   Illyés K. György Zilah
12798   Pavelka Katalin Zilah
12799   Dobos Margareta Nagyvarad
12800   Márton Gábor Magyardécse
12801   Gábor András Sarmaság
12802   Garai Sára Kaposvár
12803   Veress Ernő Szilágyballa
12804   Szilágyi Zoltán Bősháza
12805   Peszternak Gyongyike Barot
12806   Barabás Éva Csikszentmárton
12807   Frank Zoltan Csikszentkiraly
12808   Uszkai Zoltán Désháza
12809   Csaplár Tünde Békés
12810   Antal Ibolya Borszék
12811   Rapcsák József Madaras
12812   Futó Mihály Diósad
12813   Kovics Szabolcs Budapest
12814   Anderlik Éva Kraszna
12815   Baka Biborka Csikszereda
12816   Vargáné Tulik Hilda Cegléd
12817   Veres Gábor Sarkad
12818   Kollár József Naszály
12819   Szabó Ferenc Krasznarécse
12820   Kovács Domokos Székelyudvarhely
12821   Veres Róza Zilah
12822   Ölvedi Ernő Zilah
12823   Ágoston György Nagypetri
12824   István Pál Sarmaság
12825   Ernyei Ilona Szilágycseh
12826   Selyem Levente Zoltán Mezőpanit
12827   Pap József Szilágyperecsen
12828   Selyem Ibolya Mezőpanit
12829   Nagy Antal Nagybacon
12830   Juhász András Budapest
12831   Varga- Béla Szilágyerked
12832   Pap Árpád Nagykáta
12833   Soós József Putnok
12834   Selyem Edmond Mezőpanit
12835   Albert Levente Sepsiszentgyörgy
12836   Nagy Margareta Nagybacon
12837   Id.kozma Károly Szilágypanit
12838   Sikó Zoltán Marosvásárhely
12839   Hapak Gyula
12840   Sogor Sandor Dobra
12841   Nagy Antónia Nagybacon
12842   Ifj.kozma Károly Szilágypanit
12843   Sikó Katalin Marosvásárhely
12844   Dr Satan Peter Karmiel Israel
12845   Luka András Szilágyfőkeresztúr
12846   Juhász Lajos Debrecen
12847   Lurtz Erika Ingolstadt
12848   Hapak Gyula Szeged
12849   Fülöp Judit Szováta
12850   Ardai Sándor Szamosszeg
12851   Csiszar Eszter Kezdivasarhely
12852   Farkas I. István Szilágyfőkeresztúr
12853   Zsedényi József Nagyszénás
12854   Jurácsik Eleonóra Miskolc
12855   Győri Zoltán Győr
12856   Högye Robert Zsibó
12857   Csiky Béla London
12858   Marlokné Krüzsely Anna Siófok
12859   György Imre Budapest
12860   Szőllősi Zsolt Debrecen
12861   Kapitány Zsolt Nyírbogát
12862   Molnár Endre Zsibó
12863   Marlok Márton Siófok
12864   Kapitány Erzsébet Szilágysomlyó
12865   Lőrincz Zsolt Csikszereda
12866   Farkas Miklos Nyaradszereda
12867   Marlok Anna Zsófia Siófok
12868   Pusztai István Feketenyék
12869   Szigeti László Gyula
12870   Macalik Ernő Kaecfalva
12871   Sikder Anna Szilágypanit
12872   Kapitány Botond Nyírbogát
12873   Farkas Ella Nyaradszereda
12874   Püsök Andrea Zilah
12875   Gál Ágota Sepsiszentgyörgy
12876   Albert Levente Sepsiszentgyörgy
12877   Szatmári Etelka Zilah
12878   Palotásné Pánti Róza Hódmezővásárhely
12879   Bara Imre Kezdiszentlelek
12880   Lengyel Katalin Szilágysomlyó
12881   Péter Antal Árkos
12882   Bara Erika Kezdiszentlelek
12883   Kulcsár Mária Szilágysomlyó
12884   Farkas Ileana Szekelyhodos
12885   Bara Erzsébet Zilah
12886   Dénes Emese Lemhény
12887   Bara Endre Kezdiszentlelek
12888   Lőrincz Szilveszter Nagykároly
12889   Fulop Ileana Nyaradszereda
12890   Vad Kálmán László Sátoraljaújhely
12891   Ambrus Adalbert D
12892   Kocsis László Szilágysomlyó
12893   Lőrincz Tünde Nagykároly
12894   Bara Zsolt Istvan Kezdiszentlelek
12895   Bara Rozalia Kezdiszentlelek
12896   Dénes Dani Varsolc
12897   Józsa Vilmos Dunavarsány
12898   Ifj. Kovács Tamás Zágon
12899   Kis Zoltán Zilah
12900   Simon Józsefné Budapest
12901   Dr.szurkos István Stockholm
12902   Györffy Éva Gyergyószentmiklós
12903   Kis Miklós Zilah
12904   Nagy Erzsébet Budapest
12905   Boros Lajos Vérvölgy
12906   Kovács Péter Putnok
12907   Csóka Regina Csanálos
12908   Gremsperger Péter Budapest
12909   Boros Géza Vérvölgy
12910   Fittler József Dunakeszi
12911   Kovács Zsolt Székelyudvarhely
12912   Kovacs Annamaria Nagyszalonta
12913   Lenart Laura Jaszbereny
12914   Mosdóczi B. Erzsébet Vérvölgy
12915   Pal Ferenc Oroszhegy
12916   Kovacs Levente Nagyszalonta
12917   Keller Kitty Mezőterem
12918   Fekete Ágnes-heini Nagyajta
12919   Mosdóczi Róbert Vérvölgy
12920   Aszódi Attila Zilah
12921   Dobó István Monorierdő
12922   Aszódi Ilona Zilah
12923   Baksai Elvira Zilah
12924   Szabó Olga Zilah
12925   Bredan Margareta Băita
12926   Pal Ferenc Oroszhegy
12927   Felföldi Erzsébet Zilah
12928   Csapó Piroska Zilah
12929   Nagy Anna Gyöngyi Oradea
12930   Bredan András Băita
12931   Bredán Timea Budapest
12932   Ambrus Kata Korond
12933   Balogh Zsolt Érd
12934   Tóth József Debrecen,gubacs Ut 11
12935   Elekes Emese Zilah
12936   Nagy Éva Budapest
12937   Kovács Elek Zilah
12938   Vass Árpád Szob
12939   Király Király Józsefné Budapest
12940   Ambrus Aladar Fiatfalva
12941   Csáthy Erzsébet Nagybánya
12942   Szolár Gábor Prága
12943   Balint Karoly Sepsiszentgyorgy
12944   Nagy-hintós Ferenc Kolozsvár
12945   Nagy Sándor Varsolc
12946   Soos Botond Sepsiszentgyorgy
12947   Szobota Zsolt Miskolc
12948   Nagy-hintós Diána Kolozsvár
12949   Pósa Olivér Hevesvezekény
12950   Salamon Rudolf Bécs, Ausztria
12951   Ganicz Zsolt Kerepes Szolodullo 99-a
12952   Boda István László Gyergyószentmiklós
12953   Plugor Orsolya Sepsiszentgyorgy
12954   Miklos Zoltan Farkaslaka
12955   Kovács Krisztián Budapest
12956   Makkai Fanni Árkos
12957   Erdei Mária Selymesilosva
12958   Nagy Béla Budapest
12959   Soos Maria Magdolna Sepsiszentgyorgy
12960   Erdei P. Mária Szilágynagyfalu
12961   Váradi Zoltán Szarvas
12962   Zeley Szittya Budapest
12963   Soos Laszlo Sepsiszentgyorgy
12964   Kóródi Attila Tibor Kerepes
12965   Nagy Lajos Nagyvárad
12966   Ambrus Katalin Szilágyzovány
12967   Soos Kinga Imola Sepsiszentgyorgy
12968   Kovács Erika Kerepes
12969   Plugor Arpad Sepsiszentgyorgy
12970   D.szűcs Lászlóné Budapest
12971   Kovács Sándor Sarmaság
12972   Kóródi Csongor Börvely
12973   Plugor Irma Sepsiszentgyorgy
12974   Vinci Béla Nagybacon
12975   Füzesi Orsolya Budapest
12976   Plugor Csongor Sepsiszentgyorgy
12977   Rezes Molnár Hildegard 1112 Budapest Talaj U 14
12978   Soós József Zsibó
12979   Túri Zsolt Kazincbarcika
12980   Farkas László Érd
12981   Bábán Csilla Irország
12982   Füzesi Ildikó Sepsiszentgyörgy
12983   Péter Laura Árkos
12984   Dr. Cseke Lajos Zilah
12985   Zeley Szittya Budapest
12986   Haim Norbert Attila Sepsiszentgyörgy
12987   Balasi Ágnes Zilah
12988   Peterffy Attila Coloman Marosvasarhely
12989   Haim Brassai Erika Sepsiszentgyörgy
12990   Bartók Erzsébet Pusztavám
12991   Keresztesi Árpád Budapest
12992   Árva Balázs Budapest
12993   Deák F. Ferenc Zilah
12994   Vargha Ildikó Sepsiszentgyörgy
12995   Soós Anna Szilágyzovány
12996   Demeter Ibolya Budapest
12997   Karanlik Rafet Giessen-germany
12998   Bartók Béla Pusztavám
12999   Dul Zoltán Zilah
13000   Lugosi Dániel Kusaly
13001   Cseh Mihaly Nagyvarad
13002   Major Mária Kusaly
13003   Baló Olga Bibarcfalva
13004   Major Ferenc Kusaly
13005   Michtiov Mihály Biatorbágy
13006   Dr.sándor József Zilah
13007   Fazakas Zsolt Harrogate Uk
13008   Da Silva Rodrigues William London
13009   Berta Gabriella Ajka
13010   Fanta János Budapest
13011   Csizmadia Zoltán Jobbágyfalva
13012   Dénes Donát Oroszhegy
13013   Tóth István Ajka
13014   Petróczi Attila Bácsalmás
13015   Bortnyik György Würzburg, Németország
13016   Buksa Levente Marovásárhely
13017   Dávid József Nyárádszereda
13018   Sarkadi-ivák Petra Tata
13019   Barabás Lenke Homoródkarácsonyfalva
13020   Matyas Mozes Szekelyudvarhely
13021   Barabás Lehel Szigetszentmiklós
13022   Matyas Vilma Sepsiszentgyorgy
13023   Apa József Attila Harrogate Uk
13024   Kuzmich Ambrus Budapest
13025   Gere Richárd Tatabánya
13026   Barabás Botond Kézdivásásrhely
13027   Palfi Erzsebet Szekelyudvarhely
13028   Bodo Kinga Nyaradszereda
13029   Matyas Mozes Sepsiszentgyorgy
13030   Rocska Ádám Nagyvárad
13031   Pál Emese Sepsiszentgyörgy
13032   Palfi Krisztina Szekelyudvarhely
13033   Marton Jozsef Zoltan Csikpalfalva
13034   Kovács Aranka Salgótarján
13035   Matyas Zoltan Csikkaszon
13036   Flórián Albert Gyergyószentmiklós
13037   Matyas Rozsika Csikkaszon
13038   Romanóczi Bence Gencsapáti
13039   Matyas Zoltan Sepsiszentgyorgy
13040   Fabian Zsuzsanna Szekelyudvarhely
13041   Matyas Eniko Sepsiszentgyorgy
13042   Kosa Margit Botfalu
13043   Pál Attila Sepsiszentgyörgy
13044   Gere Attila Ignác Obarok
13045   Kosa Andras Brasso
13046   Kalapacs Bela Szekelyudvarhely
13047   Kosa Andras Botfalu
13048   Baráth Erika Salgótarján
13049   Duka István-márton Mikóújfalu
13050   Kari Éva Szigetszentmiklós
13051   Kosa Amalka Brasso
13052   Hajdu Lajos Budapest
13053   Kerékgyártó Zoltán Polgár
13054   Kosa Noemi Brasso
13055   Pach Imre Barcs
13056   Hajdu Lajosné Budapest
13057   Jére Levente Székelyudvarhely
13058   Tulman Zsolt Sávoly
13059   Májai Ferenc Marosvásárhely
13060   Pach Imréné Barcs
13061   Pál Csaba Székelyudvarhely
13062   Ilyes Brigita Szekelyudvarhely
13063   Selyem Zoran-tibor Mezopanit
13064   Ilyes Rozsika Szekelyudvarhely
13065   Péter Mátyás Csikszereda
13066   Sándor Mátyás Udvarhely
13067   Ilyes Imre Szekelyudvarhely
13068   Ilyes Imre Szekelyudvarhely
13069   Benedekfi Endre Székelyudvarhely
13070   Szőke Attila Érd
13071   Ilyes Balazs Szekelyudvarhely
13072   Lazar Domokos Szekelykeresztur
13073   Cseresznyes Ibolya Marosvasarhely
13074   Hanagy Gaspar Farkaslaka
13075   Mihály István Marosvásárhely
13076   Buday Endre Kolozsvar
13077   Dako Elza Farkaslaka
13078   Dr Szilassy Géza Nyíregyháza
13079   Gergely Janos Szekelyszentkiraly
13080   Szödényi Attila Üllő
13081   Simó Ágnes Budapest
13082   Gergely Ilona Szekelyszentkiraly
13083   Nagy Anna Üllő
13084   Szabo Zsolt Szovata
13085   Gergely Csaba Szekelyszentkiraly
13086   Erdei Janos New York
13087   Sánta Levente Kolozsvár
13088   Mansellné Juhász Gabriella Páty
13089   Gergely Melinda Szekelyszentkiraly
13090   Holecz Ferenc Körmend
13091   Lőrinczi Zoltán Budapest
13092   Kőrösy Sándor Sajóörös, Bem U. 5.
13093   Földházi István Sárospatak
13094   Mutnéfalvy Mária Gyergyószentmiklós
13095   Cseresznyés Mátyás Marosvásárhely
13096   Zempléni Éva Budapest
13097   Lőrinczi Margit Szentábrahám
13098   Lőrinczi Géza Szentábrahám
13099   Demeter Lenke Marosvasarhely
13100   Mészáros Zoltán Százhalombatta
13101   Vajda Tibor Sepsiszentgyorgy
13102   Demeter Gyula Marosvasarhely
13103   Kovács Lajos István Kővágószőlős
13104   Aszódi Gábor Mór
13105   Székely Béla Kézdivásárhely
13106   Farkas Ibolya Sátoraljaújhely
13107   Tóth Bence Sátoraljaújhely
13108   Tóth Máté Sátoraljaújhely
13109   Fogarasi Irma Marosvásárhely
13110   Tóth Bertalanné Révleányvár
13111   Kovács Ferenc Zalaegerszeg
13112   Istvánfi Zoltán Monor
13113   Szőcs Enikő Árkos, Kovászna Megye
13114   Blaskó Zsolt Budapest
13115   Nagy Margareta Nagyvarad
13116   Nagy Hajnal Monor
13117   Bauer Sándor Zalalövő
13118   Derzsi Enikő Cecilia Csíkszereda
13119   Kovács Ágnes Éva Zalaegerszeg
13120   Balogh Géza Nyíregyháza
13121   Kovács Claudia Zalaegerszeg
13122   Bauer Sándor Zalalövő
13123   Mihaly Zoltán Székelyudvarhely
13124   Péter Attila Szentegyháza
13125   Környei Gyuláné Salgótarján
13126   Csősz Lajos Kovászna
13127   Halász Erika Kiskőrös
13128   Csősz Jutka Kovászna
13129   Lakatos Botond Csikszereda
13130   Bebo"k Jo'zsef Houston
13131   Lackovics Maria Szekelyudvarhely
13132   Csősz Csogor Kovászna
13133   Molnar Peter Székelyudvarhely
13134   Kovács László Telekfalva
13135   Csősz Ákos Kovászna
13136   Kulcsár Richárd Herend
13137   Lackovics Karoly Szekelyudvarhely
13138   Szűcs Péter Esztergom
13139   Kovács Ildikó Csíkszereda
13140   Dima Irma Andrea Szekelyudvarhely
13141   Kokay Peter Svedorszag
13142   Torok Les Ontario
13143   Blaskóné Erzsébet Karcag
13144   Dima Robert Szekelyudvarhely
13145   Kovács Kornél Hódmezővásárhely
13146   Blaskó Zsófia Karcag
13147   Rápolti Katalin Sepsiszentgyörgy
13148   Paizs Rozalia Sepsiszentgyorgy
13149   Orbán Emese Csikszereda
13150   Mózes Károly Pomáz
13151   Dr. Dénes László Budapest
13152   Veres Joseph Gyöngyös
13153   Göncz Árpád Budapest
13154   Torok Les Ontario
13155   Kovacs Evi-lucia Sepsiszentgyorgy
13156   Hompoth Attila Tusnadfürdöks
13157   Hajdu Margit Csikszereda
13158   Schödl Dávid Budapest
13159   Szász Rajmund Székelyudvarhely
13160   Dragomér Szilárd Ozsdola
13161   Hompoth Veronika Tusnadfürdö
13162   Kovacs Ferenc Sepsiszentgyorgy
13163   Dénes Mária Salgótarján
13164   Horváth Tibor Zalaegerszeg
13165   Csibi Erzsebet Sepsiszentgyorgy
13166   Horváth Tibor Zalaegerszeg
13167   Szőcs Tímea - Rita Csíkszereda
13168   Incze SÁndor SzÉkesfehÉrvÁr
13169   Gyarmathy Csaba Csikszereda
13170   Von Burckhart Zsuzsanna, Csíkszereda
13171   Mikó Sándor Kisléta
13172   Somogyi Attila Budapest
13173   Jakab Annamária Nyárádszereda
13174   Szikora Eszter Kőszeg
13175   Somogyi Krisztina Budapest
13176   Sipos Sándor Tibor Lébény
13177   Ruhig Magda Torino
13178   Méan Péter Erika La Tour De Peilz, Ch
13179   Mikó Sándor Kisléta
13180   Bunda Ildiko Csikjenofalva
13181   Incze Sándor Székesfehérvár
13182   Bódis Gergely Budapest
13183   Benedek Tanásné Budapest
13184   Lánczky István Göd
13185   Abdul Andrásné Budapest
13186   Terjék Katalin Jászszentandrás
13187   Szabados Aranka Budapest
13188   Parancs László Kéty
13189   Lánczky Klára Göd
13190   Erőss Judit Sepsiszentgyörgy
13191   Erőss Botond Sepsiszentgyörgy
13192   Veres Márta Kovászna
13193   Czibere Lajos Dunakeszi
13194   Újvári Csaba Svédország-sölvesborg
13195   Tokács Imre Budapest
13196   Fazekas Csaba Kiskőrös
13197   Szarvashegyi PÁl Budapest
13198   Fazakas Albert Sepsiszentgyörgy
13199   Pilinger Mónika Sepsiszentgyörgy
13200   Adorjáni Lehel Albert Nyárádszereda
13201   Vanek József Mo
13202   Mircse Emese Székelyudvarhely
13203   Mircse Károly Székelyudvarhely
13204   Simon Miklós Balatonfűzfő
13205   Adorjáni Erzsébet Nyárádszereda
13206   Kőszegi Piroska 6347 Érsekcsanád
13207   Adorjáni Albert Nyárádszereda
13208   Mircse Réka Székelyudvarhely
13209   Vitéz Kiss-pálffy De Siklód János Mihály Nagykőrös
13210   Adorjáni Zsolt Mihály Nyárádszereda
13211   Domokos Zoltán Békéscsaba
13212   Takács Balázs Kozármisleny
13213   Godra Ilona Homorodszentmárton
13214   Bogyó Roland Sepsiszentgyörgy
13215   Marosi Andrea Székelyudvarhely
13216   Pálosi Veronika Csíkszereda
13217   Meder Viktor Miskolc
13218   Máthé Rózsika Nyárádandrásfalva
13219   Kallos Beata Usa
13220   Máthé Ignác Nyárádandrásfalva
13221   Bülgözdi Loránt Kolozsvár
13222   Kurucz Erzsébet Csenger
13223   Kiss Jánosné Suba Klára Julianna Nagykőrös
13224   Henter Gyorgy Marosvasarhely
13225   Szilágyi György Budapest
13226   Levente Kacso Demeterfalva
13227   Varga-polyák Sárlott Budapest
13228   Máthé Csaba Lóránd Erdőszentgyörgy
13229   Hompoth Renáta Mária Budapest
13230   Hompoth Zsófia Budapest
13231   Pall Marton Kezdivasarhej
13232   Püsök Pál Diósad
13233   Ács Zoltán Levente Svájc
13234   Bárcziné Kapovits Judit Páty
13235   Domokos Ibolya Magyargoroszló
13236   Pall Vilma Kezdivasarhej
13237   Id. Keresztes János Kotormány
13238   Keresztes Mária Kotormány
13239   Berekmeri Miklos Erdőszentgyörgy
13240   Papp János Szilágycseh
13241   Bara Lajos Zilah
13242   Solti Éva Budapest
13243   Biró Emőke Ozsdola
13244   Püsök Zoltán Zilah
13245   Papp Vilma Margitta
13246   Papp Zoltán Zilah
13247   Bőndi Orsolya Jászberény - Kolozsvár
13248   Pál László Kazincbarcika
13249   Tötös Katalin Sarmaság
13250   Nyáry Rudolf Szada
13251   Raliga Gabriella Zilah
13252   Fülöp Erika Csikdánfalva
13253   Fülöp Géza Marosvásárhely Ibolya Köz (violetelor) 6a
13254   Sipos Imre Zilah
13255   Gál László Kisbács
13256   Surányi Sándor Zilah
13257   Bezdán Enikő Katalin Kállósemjén
13258   Surányi Ildikó Zilah
13259   Balló Ferenc 75378 Bad Liebenzell
13260   Székely Sándor Zilah
13261   Nagy Etelka Sepsiszetgyorgy
13262   Korodi Albert Tusnádfürdő
13263   Pálfi Lőrinc Zilah
13264   Katona Zsolt Nagykaroly
13265   Korodi Margit Tusnádfürdő
13266   Vargyas Sandor Sepsiszentgyorgy
13267   Keresztes Bea Kotormány
13268   Katona Sándor Kolozsvár
13269   Csáky Géza István Pécs
13270   Baricz Antal Barnabas Csikszereda
13271   Korodi Melinda Tusnádfürdő
13272   Korodi Emőke Tusnádfürdő
13273   Keresztes Szidónia Kotormány
13274   Péter-piroska Domokos Kisbács
13275   Kerekes B. Gyula Zilah
13276   Ács János Vitnyéd
13277   Vargyas Emilia Sepsiszentgyorgy
13278   Orbán Erika Gyergyószárhegy
13279   Szongoth Mónika Zilah
13280   Biró Emőke Ozsdola
13281   Nagy Árpád Temesvár
13282   Tunyogi Gábor Zilah
13283   Veres Jozzef Marosvasarhely
13284   Keresztes János Kotormány
13285   Vargyas Szilamér Sepsiszentgyörgy
13286   Molnár Erika Zilah
13287   Bácsfainé Dr Hévizi Józsa Budapest
13288   Szabó Valéria Gímes
13289   Csegezi Gyula Zsibó
13290   Fülöp Mária Marosvásárhely,pas. Violetelor 6a
13291   Vincze Katalin Szilágysomlyó
13292   Keresztes Erzsébet Kotormány
13293   Biró Imre Levente Marosvásárhely
13294   Czanka Gyongyi Roma
13295   Szigeti Sándor Marosvásárhely
13296   Böröndi Zsolt Sopron
13297   Szabó Szilveszter Gímes
13298   Vincze Francisc Zilah
13299   Herczeg László Bukarest
13300   Szekely Attila Marosvasarhely
13301   Nagy Gizella Brasso
13302   Erdősi Péter Esztergom
13303   Torkos József Kolozsvár
13304   Acs Istvav Nyaradkoszvenyes
13305   Dániel Brigitta Nyárádszereda
13306   Szabó Ferenc Szombathely
13307   Püsök Gizella Zilah
13308   Kunyák Róbert Budapest
13309   Váncsa Gábor Tusnádfürdő
13310   Göktuğ Demir Istanbul
13311   Fazakas Melinda Marosszentgyorgy
13312   Acs Katalin Nyaradkoszvenyes
13313   Tóth Emma Zilah
13314   Sári Gergő Debrecen
13315   Bujdosó Zsolt Békéscsaba
13316   Rozs András Pécs, Szőlő U. 13.
13317   Vörös Kinda Klára Budapest
13318   Szilágyi Gyula Zilah
13319   Váncsa Gizella Tusnádfürdő
13320   Sánta Antal Surd
13321   Sárdi Zsolt Szántód
13322   Berszán Mária Sepsiszentgyörgy
13323   Szekely Boglarka Nyaradremete
13324   Szénási György Zilah
13325   Tamas Emese Marosvasarhely
13326   Kováts Levente-jános Székelyudvarhely
13327   Fejős Lajosné Pécs
13328   Sárdi Anita Szántód
13329   Dósa Villő Havad
13330   Urszuly Gizela Tusnádfürdő
13331   Szénásy Kálmán Zilah
13332   Turós Ferenc Kisbács
13333   Szekely Barbara Nyaradremete
13334   Vadas Sándor Zilah
13335   Bakocs Michel Zürich
13336   Urszuly Albert Tusnádfürdő
13337   Kelemen Janos Arad
13338   Bartók Ibolya Zilah
13339   Czinege Pál Felsőszeli
13340   Kelemen Anna-judit Arad
13341   Nagy Zoltán Zilah
13342   Váncsa Szilveszter Tusnádfürdő
13343   Karácsonyi Károly Ócsa
13344   Kui János Győr
13345   Váncsa Kinga Tusnádfürdő
13346   György Béla Budapest
13347   Szőllősi János Kisbács
13348   Czinege Ilona Felsőszeli
13349   Soos Gyozo Vargyas
13350   Daróczi Anna Zilah
13351   Somogyo György Miklós Ábrahámhegy
13352   Pesti Katalin Zilah
13353   Tóth Irén Budapest
13354   Váncsa Rozália Sepsiszentgyörgy
13355   Sipos Lajos Nagyvárad
13356   Pesti János Zilah
13357   Sárdi Krisztina Siófok
13358   Tóth Jozsef Székelyvécke
13359   Sárpataki Erika Csilla Zilah
13360   Tóth Jozsef Marosvásárhely
13361   Kovács Gyöngyi Cegléd
13362   Demeter Melinda Sepsiszentgyorgy
13363   Gergely Attila Debrecen
13364   Dr. Lenárd Béla Cegléd
13365   Kovács András Szolnok
13366   Czinege Zsófia Alsószeli Sk
13367   Id. Erdődi Béla Zilah
13368   Finta Attila Sepsiszentgyörgy
13369   FaluvÉgi János PetrozsÉny
13370   Pál Előd Kazincbarcika
13371   Boros Dániel Kraszna
13372   FaluvÉgi JÁnosnÉ PetrozsÉny
13373   Sipos Gergő Nagyvárad
13374   Csöregi Mihály Kisbács
13375   Finta Mihály Sepsiszentgyörgy
13376   Wagner Hunor Csikszereda
13377   Szőke Sándor Szilágycseh
13378   Csillag Istvan Marosvasarhely
13379   Bartalis Edit Székelyudvarhely
13380   Szabo Andrea Marosvasarhely
13381   Kocsis Ferencz Sepsiszentgyogy
13382   Paniti Zoltán Kémer
13383   Nemeth Brigitta Marosvasarhely
13384   Ifj.finta Mihály Sepsiszentgyörgy
13385   Nagy Ödön Zilah
13386   Kristaly Franciska Marosvasarhely
13387   Nagy Mária Zilah
13388   FaluvÉgi Adrienn PetrozsÉny
13389   Finta Csaba Sepsiszentgyörgy
13390   FaluvÉgi Ármin PetrozsÉny
13391   Szabó Mária Zilah
13392   Finta Ibolya Sepsiszentgyörgy
13393   Pócs Beáta Gyergyószentmiklós
13394   Hegyi János Marosvásárhely
13395   Kocsis Zsuzsanna Marosvasarhely
13396   Lemli Katalin Zilah
13397   Finta Ildikó Sepsiszentgyörgy
13398   Pongráncz István Marosvásárhely
13399   Takács Csaba Székelyudvarhely
13400   Imets Stefan Eichstaett
13401   Ocskay Márk Marosvásárhely
13402   László Botond - Barna Székelyudvarhely
13403   Gergely József Zilah
13404   Varadi Tunde Emese Marosvasarhely
13405   Finta Ella Szilágysomlyó
13406   Nyulas Dorottya Marosvásárhely
13407   Karoly Zsolt Szatmarnemeti
13408   Tiglezan Csilla Stockhllm
13409   Botha Emese Kolozsvár
13410   Bakó István Székelyudvarhely
13411   Groszuné Szabó Sára London-kanada
13412   Kalith Katalin Marosvasarhely
13413   Farkas Lajos Kisbács
13414   Bardocz Béla Marosvásárhely
13415   Móré J. Levente Mocsolya
13416   Román Mária Szilágybagos
13417   Rozsonczi Tamás Marosvasarhely
13418   Simon Emese Tünde Budapest
13419   Técsy Judit Ábrahámhegy
13420   Bogdán Szabolcs Szilágyborzás
13421   Ifj.szőcs László Csikvacsárcsi
13422   Diószegi Tünde Koloysvár
13423   Krizsány Katalin Cegléd
13424   Vincze Ferenc Várpalota
13425   Birton Örs Marosvásárhely
13426   Szabó Ödön Kárásztelek
13427   Nagy András Zilah
13428   Sulyok Adrián Marosvásárhely
13429   Lovas Imre Gyál
13430   Antal Levente Erőszentgyörgy
13431   Antal Attila Zilah
13432   Göktas Abdullah Trabzon
13433   Gallai Gergely Budapest
13434   Turós Dezső Kisbács
13435   Nagy Erzsébet Szilágycseh
13436   Márton Mónika Székelyudvarhely
13437   Sáji Róbert Marosvásárhely
13438   Turós Enikő Zilah
13439   Jakabfi Ágnes Marosvásárhely
13440   Szűcs László Margitta
13441   Szőcs Lajos Csikvacsárcsi
13442   Jáger Emőke Marosvásárhely
13443   Ölvedi Zsuzsánna Marosvásárhely
13444   Bende Iuliana Mezőmadaras
13445   Szűcs B. Adalbert Bukarest
13446   Csobán Zoltán 2483. Gárdony
13447   Kiss Ildikó Ildikó Woodbridge
13448   Hanczvikkel Imre Halimba
13449   Gáspár Hanga Marosvásárhely
13450   Szőcs Ildiko Csikvacsárcsi
13451   Boga Attila Marosvasarhely
13452   Ernyei Imre Szilágycseh
13453   Csobán Zoltán Gárdony
13454   Hudák Benjámin Jánoshalma
13455   Oláh János Jászberény
13456   Hervol Angyalka Szilágysomlyó
13457   Jakab-gyík Enikő Kisbács
13458   Bábán M. Erika Zilah
13459   Bábán József Zilah
13460   Bábán Csaba Zilah
13461   Jelip Annamária Marosvásárhely
13462   Vészi Tibor Marosvásárhely
13463   Mike Zoltán Burgezd
13464   Hérics Róbert Komárom
13465   Abrán Hunor Marosvásárhely
13466   Vincze János Szilágysomlyó
13467   Tamas-botar Janos Torockó
13468   Popa Gitta Marosvásárhely
13469   Posta Szilvia Szilágysomlyó
13470   Soós János Békés
13471   Daragics Bernadette Seosiszentgyörgy
13472   Balajti László Nagyvárad
13473   Szőcs Szőcs Tamás Budapest
13474   Magyari Erzsébet Zilah
13475   Porumb Ildikó Emőke Kisbács
13476   Magyari László Zilah
13477   Pal Attila Sepsiszentgyorgy
13478   Nagy Ildikó Zilah
13479   Pal Katalin Sepsiszentgyorgy
13480   Sájter Sándor Zilah
13481   Pal Botond Sepsiszentgyorgy
13482   Winkler Katalin Edit Marosvásárhely
13483   Para Ibolya Sepsiszentgyorgy
13484   Krajczár Tamás Budapest
13485   Pál Mátyás Sepsiszentgyorgy
13486   Ilies Enikő Zilah
13487   Szabó Ákos Debrecen
13488   Pál Anna Sepsiszentgyorgy
13489   Gavrucza Tibor Székelyhíd
13490   Balázs Attila Korond
13491   Szilágyi György Zilah
13492   Szabó János Kisbács
13493   Para Andras Sepsiszentgyorgy
13494   Nagy Levente Bikafalva
13495   Becsey Zsuzsa Budapest
13496   Horváth István Szilágysomlyó
13497   Smaltig Péter Szilágysomlyó
13498   Sarkadi Erzsébet Máramarossziget
13499   Bors Hunor Marosvásárhely
13500   Csiki Irma Budapest
13501   Farnas József Zilah
13502   Baranyi Zoltán Tatabánya
13503   Csiki Tímea Budapest
13504   Vadas Klára Zilah
13505   Gál Vera Kisbács
13506   Tukora János Aszód
13507   Csiki Attila Budapest
13508   Baki Gyula Szatmárnémeti
13509   Papp László Debrecen
13510   Müller Tibor Esztergom
13511   Böjte Csaba Budapest
13512   Sulyok Erzsébet Zilah
13513   Kovács Atilla Sáta
13514   Csiki László Budapest
13515   Kálmán Levente Marosvásárhely
13516   Balázs Mónika Marosvásárhely
13517   Papp László Debrecen
13518   Balázs József Budapest
13519   Diményi Sándor Zilah
13520   Sepsi Helga Marosvásárhely
13521   Gál Imre Szeged
13522   Bódis Otilia Zilah
13523   Vegh Barna Wien
13524   Ercse Botond Marosvásárhely
13525   Györfi Sándor Karcag
13526   Cozma Erzsébet Zilah
13527   Dr.gönczy Péter-zsolt Németország
13528   Bajkó Tibor Gyergyószentmiklós
13529   Kolcsár Levente Kolozsvár
13530   SÁndor Zsolt Istvan SzentegyhÁza
13531   Hajdú Attila Székelyudvarhely
13532   Keserű Ildikó Marosvásárhely
13533   Szabo Tamas Bolon
13534   Széll Erzsébet Marosvásárhely
13535   Farkas Rozália Marosvásárhely
13536   Turós Emma Kisbács
13537   Zenglitzky András Székelyudvarhely
13538   Jeremiás István Marosvásárhely
13539   Ilyes Laszlo Szekelyudvarhely
13540   Bodó Éva Karola Marosvásárhely
13541   Veres Attila Nagykároly
13542   Blényesi Eszter Marosvásárhely
13543   Lorincz Ferenc Nagyvarad
13544   Biro Arpad Ikafalva
13545   Czegő Beáta Marosvásárhely
13546   Zenglitzky Gizella Székelyudvarhely
13547   Kelemen Erika Csíkszereda
13548   Vekony Katalin Nagyvarad
13549   Lőrincz Jonatán Marosvásárhely
13550   Szmilkóné Magdi Kiskunfélegyháza
13551   Major Adél Fenyéd
13552   Major László Fenyéd
13553   Bondor Salomé Marosvásárhely
13554   Marincas Tímea Nagykároly
13555   Major Ágota Fenyéd
13556   Gaudi Zsófia Marosvásárhely
13557   Major Norbert Fenyéd
13558   Zenglitzky Gizella Székelyudvarhely
13559   Horváth Nándor Com Joseni Sat Borzont
13560   Enyedi Ruth Marosvásárhely
13561   SÁndor ErzsÉbet SzentegyhÁza
13562   Bortnyik Attila Magyarország
13563   Demeter Béla Zilah
13564   Éltető Noémi Marosvásárhely
13565   Dr.vincze Margit Várpalota
13566   Turós János Kisbács
13567   SÁndor Antal SzentegyhÁza
13568   Szabo Erzsebet Bolon
13569   Czébely Lajos Visk, Kárpátalja, Ukrajna
13570   Erdélyi Krisztina Marosvásárhely
13571   Horváth Nándor Borzont
13572   SÁndor SÁra SzentegyhÁza
13573   Benedek Annabella Marosvásárhely
13574   Pár Róbertné Nyúl
13575   Blaskó Zsófia Eger
13576   Belucci Antonio Italia
13577   Miklós Edina Csikszentdomokos
13578   Sándor Albert SzentegyhÁza
13579   Kalitka Ünige Marosvásárhely
13580   Sándor Sarolta SzentegyhÁza
13581   Balla Hunor Gyergyoszentmiklos
13582   Fülöp Attila-csaba Alsósófalva
13583   Nicoară Szibill Marosvásárhely
13584   Magyari Sandor Mezopanit
13585   Dunajszky Géza Pozsony
13586   Wachter Walter Augsburg/ Nemetorszag
13587   Bocz Ildikó Rita Sepsiszentgyörgy
13588   Szabó István Kisbács
13589   Szabó Csenge Yvette Marosvásárhely
13590   Nagy Maria Marosvasarhely
13591   Lukáts-pisak Borbála Marosvásárhely
13592   Bocz Adorján Sepsiszentgyörgy
13593   Dóczy Áron Mátyás Marosvásárhely
13594   Albert Mátyás Farkaslaka
13595   Lakatos Sándor Nyikomalomfalva
13596   Pázsint Dalma Marosvásárhely
13597   Dukrét László Nagyvárad
13598   Id. Bodor Gyula Sepsiszentgyörgy
13599   Török Dezső Mezőbrgenye
13600   Paizs Jeno Haraly
13601   Petres Gábor Csíkcsomortán
13602   Lakatos Sándor Nyikomalomfalva
13603   Dukrét László Nagyvárad
13604   Forgács Márta Békéscsaba
13605   Antal Gizella Csíkszereda
13606   Holhos Sándor Nagyvárad
13607   Németh Ronald Százhalombatta
13608   Biro Szabolcs Sepsiszentgyogy
13609   Csernaj Róbert Békéscsaba
13610   Kiss Jozsef Gyergyoszentmiklos
13611   Szabó Veronika Kisbács
13612   Dr. Móra Árpád Szigethalom
13613   Szász Piroska Szováta
13614   Móra Árpád Szigethalom
13615   Albert Hajnalka Farkaslaka
13616   Antal Gizella Csíkszereda
13617   Szász Kinga-krisztina Szováta
13618   Kerekes Ibolya Marosvásárhely
13619   Szász Andrea Szováta
13620   Szőcs Béla Csikszereda
13621   Ráduly Jolán Alsósófalva
13622   Hadnagy Géza Farkaslaka
13623   Kerekes Péter Pál Marosvásárhely
13624   Pák András Győr
13625   Szasz Tibor Sepsiszentgyorgy
13626   Turós Márta Kisbács
13627   Érsek Jácinta Marosvásárhely
13628   Hadnagy Magor Farkaslaka
13629   Ráduly Géza Székelyudvarhely
13630   CsikÓs Klára Csíkszereda
13631   Hadnagy Hunor Farkaslaka
13632   Szőcs Levente Székelykeresztúr
13633   Király József Heves
13634   Szőcs Béla Csikszereda
13635   Szasz Margit Kolozsvar
13636   Harakály Zoltán Nagykároly
13637   Szekely Sandor Kolozsvar
13638   Dr.fenyvessy Zoltán Budapest
13639   Gábor Áron Árpád Szászrégen
13640   Szőcs Levente Székelykeresztúr
13641   Adorjan Andras Miklos Nagyvarad
13642   Gyík Anna Kisbács
13643   Mocsáry Pál Budaörs
13644   Kalitka László Sepsiszentgyörgy
13645   Endes Anikó Debrecen
13646   Király József Heves
13647   Fülöp Eniko Szováta
13648   Burjan Matlid Csíkszereda
13649   Albert Erika Farkaslaka
13650   Both Rajmund Kápolnásfalu
13651   Turós Sándor Kisbács
13652   Burján Éva Mária Csíkszereda
13653   Rosnyai Miklós Valkó
13654   Pál Hunor Gyergyóalfalu
13655   Rosnyai Miklós Valkó
13656   Balázs Árpád Zilah
13657   Sziszik Ferenc Alsóvalkó
13658   Rosnyainé Barabas Cecilia Valkó
13659   Nyáguly Mónika Marosvásárhely
13660   Berecz János Hódmezővásárhely
13661   Boda Mózes Zilah
13662   Rosnyai István Miklós Valkó
13663   Balázs Zoltán Szilágynagyfalu
13664   Bálint István Zilah
13665   Bikfalvi Ilona Tasnád
13666   Id. Bárdos Mihály Nyárádszereda
13667   Szabo Erzsebet Sepsiszentgyogy
13668   Szabó Mária Csíkszereda
13669   Barta Aranka Zilah
13670   Szigeti Kocsis Rozália Sepsiszentgyörgy
13671   Prikler György Hódmezővásárhely
13672   Boczor Ferenc Zilah
13673   Csomortányi István Nagyvárad
13674   Luka László Szilágysomlyó
13675   Luka József Zilah
13676   Séra Ferenc Öcsöd
13677   Forgács Mihaly Zilah
13678   Pakot Csaba Farkaslaka
13679   Helvig Róbert Zilah
13680   Simon Livia Szlovákia
13681   Moldován Ferenc Zilah
13682   Kiss Péter
13683   Jenaki Istvan Sepsiszentggyorgy
13684   Bartalis Bartalis Barna Szlkelyudvarhely
13685   Jenaki Emese Sepsiszentgyorgy
13686   Farkas Jenö Würzburg
13687   Szabó Péter Csíkszereda
13688   Nagy Dénes Gyergyószentmiklós
13689   Toth Jeno Sepsiszentgyorgy
13690   Nagy Dénes Gyergyószentmiklós
13691   Csernaj Anita Békéscsaba
13692   Pakot Ottilia Farkaslaka
13693   Biro Sandor Sepsiszentgyorgy
13694   Szilágyi Szabolcs Doboz
13695   Kiss Emoke-rozalia Nagyvarad
13696   Bartók Csaba Szeged
13697   Kóródi Sándor Börvely
13698   Kocsis Piroska Gelence
13699   Veress Árpád Budapest
13700   Bodó Attila Sepsiszentgyörgy
13701   Dr.polgárdy Géza Budapest
13702   Jelenák Ferencz Los Angeles
13703   Szilágyi József Doboz
13704   Bartókné Gyöngyösi Andrea Szeged
13705   Fábián Magda Marosvásárhely
13706   Kocsis Imre Gelence
13707   Vida Gyula Nagyvárad
13708   Kóródi Etelka Börvely
13709   Szilágyi Józsefné Doboz
13710   Gellai Katalin Dévaványa
13711   Szombati Eniko Melinda Marosvasarhely
13712   Bartók Donát Szeged
13713   Gazda Sándor Zilah
13714   Szilágyi Renáta Doboz
13715   Kocsis Anna Gelence
13716   Kiss Ferenc Hármasfalu
13717   Kovács Erzsébet Nagyvárad
13718   Nemeth Matild Csikszereda
13719   Jakab András Székelyudvarhely
13720   Hamza Piroska Németország
13721   Ifj.kocsis Imre Gelence
13722   Szombati Attila Marosvasarhely
13723   Kiss Zsófi Hármasfalu
13724   Galvácsi Éva Zilah
13725   Somolyák Tamás Székelyudvarhely
13726   Püsök József Zilah
13727   Püsök Katalin Zilah
13728   Kiss Zsuzsa Hármasfalu
13729   Elekes Levent Gyergyóújfalu
13730   Santa Ferenc Sepsiszentgyörgy
13731   Kádár Enikő Zilah
13732   Biro Erzsebet Bolon
13733   Otten Jan Willem Vriezenveen, Hollandia
13734   Bárdosi Miklós Szombathely
13735   Németh Krisztina Halmajugra
13736   Wágner Ida Hármasfalu
13737   Bárdosiné Ferenczi Zsuzsa Szombathely
13738   Hintz Gabor-csaba Németország
13739   Wágner Mihály Hármasfalu
13740   Palkó Gabriella Gyergygószentmiklós
13741   Fehér Zsombor Nyárádszereda
13742   Berkó Róbert Gyöngyös
13743   Kiss Ilona Hármasfalu
13744   Altdorfer Domonkos András Tatabánya
13745   Nagy István Dévaványa
13746   Mészáros Mariann Budapest
13747   Balog István Sóvárad
13748   Kováts Éva Székelyudvarhely
13749   Dombi Éva Kisbács
13750   Balog Márton Sóvárad
13751   Antal Rita Budapest
13752   Faragó Gáborné Miskolc
13753   Boross Kalman Hjärup, Svedorszag
13754   Mezei Krisztian London
13755   Földeák András Budapest
13756   Barabás Tímea Gyergyószárhegy
13757   Kiss Tünde Hármasfalu
13758   Karácson Zsolt Szeged
13759   Gyenei Gergő Dombóvár
13760   Szabó Péter Halásztelek
13761   Balog Zóltán Sóvárad
13762   Bisztray -b. György Budapest
13763   Bencze Szilveszter Gyergyótekerőpatak
13764   Horváth József Kisbács
13765   Csákvári Antal Eger
13766   Mikl?s Olga Torino
13767   Poroszlay Tamara New York
13768   Lakatos Júlia-jeanette Németország
13769   Csákvári Tamás Eger
13770   Szabó Emese Marosvásárhely
13771   Mikl?s Olga Turin
13772   Hatos Zsófia Szentegyháza
13773   Lakatos Éva -sophie Németország
13774   Balázs Csaba Szentegyháza
13775   Szabó Éva Emese Lucern
13776   Székely Sára Vajdakamarás
13777   Gábor Jolán Zilah
13778   Sztabó Piroska Kisbács
13779   Székely András Vajdakamarás
13780   Lukács István Budapest
13781   Éri Anita Dombóvár
13782   Egyed Csaba Sepsiszentgyörgy
13783   Szentandrási Virág Galánta
13784   Szántó Zsolt Kézdivásárhely
13785   Bartalis Marton Székelyudvarhely
13786   Bögre Zoltán Szeghalom
13787   Székely Anna Mária Marosvásárhely
13788   Bács Leilla Sepsiszentgyörgy
13789   Gal Istvan Marosvasarhely
13790   Hunyady Horváth Tamás Illés Budapest
13791   Lőrincz Margit Kisbács
13792   Nagy Levente Mezobergenye
13793   Barabás Janka Sepsiszentgyörgy
13794   Horváth Illés Budapest
13795   Bögre Zoltán Szeghalomszeghalom
13796   Szabó István Miklós Nyíregyháza
13797   Régeni Ágnes Kolozsvár
13798   Bíró Andrea Nagyecsed
13799   Csizmadia István Budapest
13800   Moys Zoltán Kisoroszi
13801   Toth Botond Sepsiszentgyorgy
13802   Lőrincz János Kisbács
13803   Toth Alpar Sepsiszentgyorgy
13804   Kováts István Székelyudvarhely
13805   Moys Csaba Vác
13806   Szabo Peter Sepsiszentgyorgy
13807   Toth Csilla Sepsiszentgyorgy
13808   Dr. Simon Csilla Vác
13809   Végh Zsolt Dunaharaszti
13810   Hrotko Csaba Los Angeles
13811   Végh Éva Dunaharaszti
13812   Siklodi Cecília Maroshévíz/budapest
13813   Lezsák Gabriella Kisoroszi
13814   Végh Levente Dunaharaszti
13815   György László Gyergyószentmiklós/budapest
13816   Lázár Zoltán Lövéte
13817   Ladovics Kata Kaposvar
13818   Rakosi Jozsef Sepsiszentgyorgy
13819   Fodor Béla Lund
13820   Nagy-serbán Ferenc Csikbánkfalva
13821   Bikali Anna Kisbács
13822   Rakosi Jolan Sepsiszentgyorgy
13823   Hadnagy Erno Farkaslaka
13824   Csóti György Budapest
13825   Rakosi Jozsef Lehel Sepsiszentgyorgy
13826   Lázár Szabolcs Lövéte
13827   Hadnagy Piroska Farkaslaka
13828   Nagy-serbán Regina Csikbánkfalva
13829   Chereches Arnold Uzon
13830   Nagy Elemer Nyaradremete
13831   Nagy-serbán Emese Csikbánkfalva
13832   Károly Imre Vasalja
13833   Chereches Arnold Uzon
13834   Nagy-serbán Tünde Csikbánkfalva
13835   Károly Imréné Vasalja
13836   Fábián Alpár Parajd
13837   Gáll Norbert Székelyudvarhely
13838   Székelyi András Nagybajom
13839   Nagy Maria Nyaradremete
13840   Nagy-serbán Hunor Csikbánkfalva
13841   Simon Ignác Kisbács
13842   Magyari Szabolcs Erdőszentgyörgy
13843   Perge Patrik Ózd
13844   Naphegyi Lorand Marosvasarhely
13845   Siklodi Ferencz Sepsiszentgyorgy
13846   Márton Judit Szil
13847   Biró Zsolt Szombathely
13848   Varga-polyák István Budapest
13849   Máté László Budapest
13850   Szőcs Szilveszter Madéfalva
13851   Hegedüs Attila Somogycsicsó
13852   Nagy Attila Csíkszereda
13853   Szőcs Szilveszter Madéfalva
13854   Antal Anna Marosvásárhely
13855   Sipos Roland Budapest
13856   Szász József Székelyudvarhely
13857   Somogyi Szabolcs Pécs
13858   Máté László Budapest
13859   Simon Gizella Kisbács
13860   Farkas Károly Budapest
13861   György Andrea Szentegyháza
13862   Kézdi Miklós Pomáz
13863   Szász Kinga Székelyudvarhely
13864   György Emőke Szentegyháza
13865   Hegedüsné Marcsingó Szabina Somogycsicsó !!!
13866   Valendorfean László Budapest
13867   Mátyus Béla Pécs
13868   Lengyel Erika Budapest
13869   Kondor Ilona Budakeszi
13870   Pálfi Erzsébet Dombóvár
13871   Kovácsné Benkő Kinga Szeged
13872   Éri János Dombóvár
13873   Benedek Ildiko Gyergyoszentmiklos
13874   Valendorfean Hajnalka Budapest
13875   György Magdolna Szentegyháza
13876   Koi Eszter Nyíregyháza
13877   Dér László Budapest
13878   Bajkó Eszter Emília Budapest
13879   Ecsedy Ilona Kisbács
13880   Lengyel Erika Budapest
13881   Vágóné Miskolczy Zsuzsanna Jászapáti
13882   Nagy-serbán Tünde Csikbánkfalva
13883   Tamási János Farkaslaka
13884   György Zoltán Szentegyháza
13885   Kolozsi Hunor Sepsiszentgyorgy
13886   Ujházy Márton Pilisvörösvár
13887   Molnár Magdolna Gyergyószárhegy
13888   Katona Mihály Arad
13889   András Tamás Székelyudvarhely
13890   Molnár András Gyergyószárhegy
13891   Dér Ilona Annavölgy
13892   Nagy Jozsef Attila Nyaradremete
13893   Tőkés Dorottya Nyárádszereda
13894   Sallai Richard Székelyudvarhely
13895   Ecsedy Dezső Kisbács
13896   Napfény Gabriella Budapest
13897   Tarczali Zsófia Kovászna
13898   Eördögh Dénes Debrecen
13899   SzÉkely Nagy Tibor DÖge
13900   Virág Gábor Békéscsaba
13901   Horvath Zoltan Toronto-canada
13902   Máténé Czanik Éva Budapest
13903   Medelean Luiza Carmina Facsad
13904   Dr. Csaba Ambrus Őrbottyán
13905   SzÉkely Nagy Tibor DÖge
13906   Máté Gergely Budapest
13907   Vajda György Zsolt Ákosfalva
13908   Fekete Attila Nagykaroly
13909   Mátyás László Lóránt Sepsiszentgyörgy
13910   Turós Ilona Kisbács
13911   Vajda Ilona Ákosfalva
13912   Mátyás Ágnes Hanna Sepsiszentgyörgy
13913   Polgár Ferenc Budapest
13914   Bognár Beatrix Zalaegerszeg
13915   Szegedi-kiss Gyöngyi Margitta
13916   Kolumbán Hanna Sepsiszentgyörgy
13917   Vágó Mihály Jászapáti
13918   Beer Erich Németország
13919   Barabás Béla Étfalvazoltán
13920   Belényesi Pálma Tyukod
13921   Kurkó Norbert Csíkszendomokos
13922   Varhelyi Maria-marta Kolozsvar
13923   Csőke Patrícia
13924   Álmos László Nyiregyháza
13925   Barabás Csilla Étfalvazoltán
13926   SzÁvuly Mária Budapest
13927   Nyilasi Pálné Budapest
13928   Barabás Eszter Étfalvazoltán
13929   Lepedus Gyula Sepsiszentgyorgy
13930   Fábián Henrietta Cigánd
13931   Vargáné Balázs Emese Gyömrő
13932   Németh-kiss Pálma Tyukod
13933   Máté Júlia Székelykeresztúr
13934   Kurkó Norbert Csíkszendomokos
13935   Kállai Attila Zetelaka
13936   Dobai Melinda Kolozsvar
13937   Madaras László Marosvásárhely
13938   Lepedus Gyula Sepsiszentgyorgy
13939   Kállai Attila Zetelaka
13940   Molnár Attila Barót
13941   Lepedus Boglarka Sepsiszentgyorgy
13942   Álmos László Nyíregyháza
13943   Nagy Ferencz Nagyvarad
13944   Vargáné Balázs Emese Gyömrő
13945   Tót Mihály Mártély
13946   Micheller Attila Warren, Nj, Usa
13947   György-lőrincz Tünde Szentegyháza
13948   Száva Ágnes Bécs
13949   Tót Mihály Mártély
13950   Nagy Ferencz Nagyvarad
13951   Tót Zoltán Mártély
13952   Nagy Csilla-szidónia Székelyudvarhely
13953   Micheller Birgitta Warren, Nj, Usa
13954   Nagy András Nyárádremete
13955   Molnár Irma-magdolna Székelyudvarhely
13956   Tót Árpád Mártély
13957   Kopeczny István Mezőbánd
13958   Tót Mihályné Mártély
13959   Máté Ilka Székelykeresztúr
13960   Mate Zsolt-istvan Korond
13961   Bálint Zsolt Székelyudvarhely
13962   Nagy Gyongyi Nagyvarad
13963   Nagy Csilla-szidónia Székelyudvarhely
13964   Finesz Tiborcz Toronto
13965   Dudinszky Zoltan Ireland
13966   Fülöp Erika Nyárádszereda
13967   Haraly Ferenc Kéydivásárhely
13968   Szabo Mihaly Nagyvarad
13969   Ackerman Anton Gheorghe Szatmarnemeti
13970   Balogh Gyorgy Nyaradszereda
13971   Opra Attila Sepsiszentgyorgy
13972   Veres Edit Sepsiszentgyorgy
13973   Gordan Reka Szatmarnemeti
13974   Szilágyi Zsolt Budapest
13975   Balogh Ibolya Hajnal Nyaradszereda
13976   Molnár Levente Székelyudvarhely
13977   Balogh Anita Nyaradszereda
13978   Balogh Marta Nyaradszereda
13979   Marka Kunigunda Helga Szatmarnemeti
13980   Dr Demeter János 1033 Budapest
13981   Szimon Ágota Nagymaros
13982   Bartha Loránd Monor
13983   Kelemen Krisztián Budapest
13984   Teffner András Sándor Budapest
13985   Simonffy Károly Marosvásárhely
13986   Szirtes Jozsef Waalwijk Hollandia
13987   Balás Barna Marosvásárhely
13988   Szabo Réka Aranyosgyéres
13989   Balás Rozália Marosvásárhely
13990   Bartha Orsolya Monor
13991   Balás Botond Barna Marosvásárhely
13992   Veres Viorica Brasso
13993   Dr Demeter János Budapest
13994   Molnár Attila Csíkszereda
13995   Dávid István Csíkszereda
13996   Kovács Apor Csernáton
13997   Máté Sarolta Székelyudvarhely
13998   Matyas Szidonia Marosvasarhely
13999   Józsa Attila Sepsiszentgyörgy
14000   Csepei János Ipp
14001   Apa László Levente Marosvásárhely
14002   Nagy Klára Nagyvárad
14003   Birizdó Gábor Újhartyan
14004   Kerekes Klára Zilah
14005   Biró Melinda Sepsiszentgyörgy
14006   Somodi Ferenc Kecskemét
14007   Jenaki Magor Sepsiszentgyorgy
14008   Balazs-szabo Dezso Gyergyoszentmiklos
14009   Márton Zete Örs Székelyudvarhely
14010   Simon Zoltán Gyergyószentmiklós
14011   Vegh Eniko Zilah
14012   Cserey Gyöngyvér Laura Sepsiszentgyörgy
14013   Ördög Szabolcs Gyergyoszentmiklós
14014   Balazs-szabo Eva Gyergyoszentmiklos
14015   Berszán Barna Székelyudvarhely
14016   Richter Zoltán Sepsiszentgyörgy
14017   Cîrstea Andrea Sepsiszentgyörgy
14018   Kovács István Szil
14019   Jozsa Erzsebet Erdoszentgyorgy
14020   Lukács Botond-györgy Csikszereda
14021   Udvardy Frigyes Budapest
14022   Nagy Zoltán Budapest
14023   Marosi Gizella Bozod
14024   Jozsa Jozsef Erdoszentgyorgy
14025   Polgár Krisztina Gyöngyös
14026   Onakhe Andreea Beatrice Marosvasarhely
14027   Tánczos Erzsébet Budapest
14028   Schuller Hajnal Kolozsvár
14029   Pap Magda Budapest
14030   Imre Laszlo Gyergyoszentmiklos
14031   Szotyori Dávid Sepsiszentgyörgy
14032   Palkó Gyula Tiszasalamon
14033   Csillag Mónika Érsekvadkert
14034   Szabo Orsolya Orange, Usa
14035   MÁtyÁs DÉnes Ozsdola, KovÁszna Megye
14036   Iván József Szilágysomlyó
14037   Varga Istvan Nagyvárad
14038   Varga Noémi Nagyvárad
14039   Ferencz Lucia Arad
14040   Ráczné Berki Julianna Martonvásár
14041   Béres Zsolt Debrecen
14042   Marton Robert Arad
14043   Dr Finta László Csaba Kézdivásárhely
14044   Fehér Ibolya Massapequa Ny
14045   Gulyás József Budapest
14046   Tana Tibor Uzon
14047   Burányi Gyula Staffanstorp
14048   Györffy Matild Zilah
14049   Ladányi Mihály-imre Gratwein/ausztria
14050   Csibi Zoltán Ditró
14051   Nagy Matild Zilah
14052   Kirschné Tóth Erzsébet Szeged
14053   Huszinka József Margitta
14054   Szabó Péter Nyíregyháza
14055   Papp Laszlo Sepsiszenygyorgy
14056   Varga Tamás Budapest
14057   Kiss Etelka Zilah
14058   Molnár Ferenc Zilah
14059   Deák Ferenc Kolozsvár
14060   Tókos Tünde Bardoc
14061   Dr Finta Irma Kézdivásárhely
14062   Sandor Katalin Pogány Magyarország
14063   Todor Eva Csikszereda
14064   Pál Szende Sepsiszentgyörgy
14065   Baliga Csaba Sopron-kismarton
14066   Tókos Ernő Bardoc
14067   Pál Adél Sepsiszentgyörgy
14068   Katona József Budapest
14069   Szasz Katalin Szentegyhaza
14070   Pál Zsolt Sepsiszentgyörgy
14071   Pataki Maria Kezdivasarhely
14072   Kirsch Attila Szeged
14073   Pál Imre Sepsiszentgyörgy
14074   Todor Laszlo Csikszereda
14075   Tatár Szilvia Kosd
14076   Pap László Székelyudvarhely
14077   Finta Teréz Kézdivásárhely
14078   György Ferenc Ipolybalog
14079   Tamás Márta Érd
14080   Törő Gábor Sárospatak
14081   Pál Imre Bölön
14082   Tatár Szilvia Kosd
14083   Tamásné Nyitrai Erzsébet Cecília Budapest
14084   Pál Zsuzsanna Bölön
14085   Sipos Barna Mezömadaras
14086   Erőss Zsuzsa Sepsiszentgyörgy
14087   Dr. Csomor Judit Budapest
14088   Sipos Attila Mezömadaras
14089   Pap Adél Székelyudvarhely
14090   Todor Tunde Godollo
14091   Sipos Jolán Mezömadaras
14092   Ifj. Ferencz Kova Dénes Gyergyószentmiklós
14093   Dóra Csaba Budapest
14094   Nemes-nagy Enikő Marosvásárhely
14095   Adam Francisc Sepsiszentgyorgy
14096   Balint Zoltan Oroszhegy
14097   Szabó Tamás Bölön
14098   Finta Enikő Tünde Kézdivásárhely
14099   Rozsnyai Csaba Zagyvarékas
14100   Tök János Sepsiszentgyörgy
14101   Balint Emil Oroszhegy
14102   Szabó Erzsébet Bölön
14103   Tök Mária Sepsiszentgyörgy
14104   Tamas Eva Oroszhegy
14105   Bocz Monika Sepsiszentgyorgy
14106   Bogdan Robert Zalaegerszeg
14107   Kenéz Attila Budakalász
14108   Adam Eva Sepsiszentgyörgyö
14109   Balázs Éva Mezömadaras
14110   Erőss Piroska Sepsiszentgyörgy
14111   Adam Eva Enikö Svajc
14112   Erőss Kinga Sepsiszentgyörgy
14113   Fehér Gheorghe Sepsiszentgyörgy
14114   Szilágyi Sándor Sepsiszentgyörgy
14115   Szilágyi Piroska Sepsiszentgyörgy
14116   Hesfelan Henrietta Mikhaza
14117   Jankó Gábor Sásd
14118   Finta Róbert Kézdivásárhely
14119   Cseresznyés Szilamér Barót
14120   Dr Bense László Stockholm
14121   Fehér Sarolta Sepsiszentgyörgy
14122   Kristaly Erno Florida
14123   Adam Ferenc Sepsiszentgyörgy
14124   Jankó Gábor Sásd
14125   Maksai Rita Sepsiszentgyorgy
14126   Simon Rozalinda Zsófia Vargyas
14127   Cseresznyés Emília Barót
14128   Bálint Klaudia Sepsiszentgyörgy
14129   Elekes István Gyergyószentmiklós
14130   Simon Edit Vargyas
14131   Ricz Józsefné Kozármisleny
14132   Bocz Zoltán Barót
14133   Dr Bense László Stockholm
14134   Elekes Berta Gyergyószentmiklós
14135   Cseresznyés Virág Barót
14136   Cseresznyés Harmat Barót
14137   Bajkó László Brassó
14138   Szilágyi Sándor Róbert Barót
14139   Kiss Dániel Ököritófülpös
14140   Szilágyi Gabriella Barót
14141   Adam Ferenc Sepsiszentgyörgy
14142   Szilágyi András Barót
14143   Csillag Istvánné Kiskunhalas
14144   Nagy Kálmán Lászlóné Nagyberki
14145   Szilágyi Eliza Ráchel Barót
14146   Zsadányi Zoltán Cegléd
14147   Kovács Ilona Felsőbencéd
14148   Sass István Huba Atilla Nagybánya (baia Mare) Str. Transilvaniei 8/16
14149   Berei Ida Barót
14150   Sebestyén Zoltánné Violetta Pécsvárad
14151   Bihari László Álmosd
14152   Székely Eniko Montemiletto
14153   Kovács Juliánna Barót
14154   Juszkóné Mária Dunakeszi
14155   Horváth Ferenc Barót
14156   Holovecz Imréné Cegléd
14157   Tófalvi Zoltán Marosvásárhely
14158   Molnár Sára Felsőbencéd
14159   Cseresnyés Botond Parajd
14160   Holovecz Imréné Cegléd
14161   Kis Zoltan Kőszeg
14162   Sass Ilona Nagybánya (baia Mare) Str. Transilvaniei Nr. 8/16
14163   Tusa Maria Gyergyóújfalu
14164   Horváth Rozália Barót
14165   Erdődy Ferenc Losonc
14166   Rózsa-molnár Henrietta Nagymajtény
14167   Szűcs Pál Pécs
14168   Várza Ilona Vasvár
14169   Szűcs Pál Pécs
14170   Bordás Flórián Balmazújváros
14171   Tóth Lászlónél Szeged
14172   Tokos Imre Barot
14173   Sipos Elod Kezdiszentlelek
14174   Buvári Márta Budapest
14175   Laczkó Béla Niederneukirchen
14176   Tokos Zonga Barot
14177   Incze Aniko Sepsiszentgyörgy
14178   Sall Beata Sepsiszentgyorgy
14179   Lackó Mária Niederneukirchen
14180   Kiss Lajos Székelyeresztúr
14181   Tokos Timea Barot
14182   Ökrös Krisztián Imre Ambrózfalva
14183   Tokos Blanka Barot
14184   Ökrös Krisztián Imre Ambrózfalva
14185   Janka Domokos Mikhaza
14186   Ifj. Laczkó Béla Niederneukirchen
14187   Rend Domokos Barot
14188   Janka Iren Mikhaza
14189   Éder Ferenc Tapolca
14190   Frőhlingné Szentmiklósi Tünde Csanádpalota
14191   Rend Veronika Barot
14192   Csulak Ernő Sepsiszentgyörgy
14193   Kis Anna Mária Tápiógyörgye
14194   Balo Vilma Magyarhermany
14195   Tokos Vilma Magyarhermany
14196   Janka Tunde Szovata
14197   Csulak Piroska Sepsiszentgyörgy
14198   Hermany Vilma Magyarhermany
14199   Gál Erika Sepsimagyarós
14200   Albert Ferenc Csikszentdomokos
14201   Szili Lóránd Leányvár
14202   Domokos Gergely Magyarhermany
14203   Gál András Sepsimagyarós
14204   Tokos Jutka Sepsiszentgyorgy
14205   Deák Csongor Sepsiszentgyörgy
14206   Albert Erzsebet Csikszentdomokos
14207   Morvai Ferenc Sepsiszentgyörgy
14208   Kis Katalin Zágon
14209   Kecskes Ella Cabo Verde
14210   Elekes Albert - Ervin Kezdivasarhely
14211   Daczó Ákos Kézdivásárhely
14212   Mudrák Mudrák Attila Esztergom
14213   Kecskés Adorján Marosvásárhely
14214   Kisgyörgy Emőke Árkos
14215   Fülöp Botond László Sepsiszentgyörgy
14216   Kelemen Piroska Marosvásárhely
14217   Varga Gyula Sepsiszentgyörgy
14218   Konya Arpad Uzon
14219   Ledan Julia Sepsiszentgyorgy
14220   Enyedi Mihály Székesfehérvár
14221   Simon Sándor Ditró
14222   Dr.kelemen Piroska Marosvásárhely
14223   Incze Csongor Nyárádszentbenedek
14224   Kocsis Alexandra Budapest
14225   Kozma Melinda Budapest
14226   Konya Emese Uzon
14227   Keresztes Laszlo Sepsiszentkiraly
14228   Magi Dániel Hajdúnánás
14229   Kozma Melinda Budapest
14230   Horváth Katalin Budapest
14231   Pakot Attila Farkaslaka
14232   Daczó Iolan Sepsiszentgyörgy
14233   Főcze Norbert-zoltan Gyimesközéplok
14234   Elekes Albert Kezdivasarhely
14235   Boga Zoltan Erdoszentgyorgy
14236   Dr. Zopus András Nyíregyháza
14237   Simon Ilona Ditró
14238   Keresztes Jonas Sepsiszentkiraly
14239   Vámosi Dr Péter Gödöllő
14240   Novák Emőke Nyárádszereda
14241   Mészáros András Bicske
14242   Demeter Edith SepsiszentgyÖrgy
14243   Kiss Enikő Tárnok
14244   Mereuta Zsolt Kezdivasarhely
14245   Glocker Gábor Császártöltés
14246   Karpiák István Budapest
14247   Gál Attila-otto Nyárádgálfalva
14248   Farkas Zoltán Kecskemét
14249   Szász V. Endre Göd
14250   Csáki Tünde Cecília Veszprém/nagyvárad
14251   Mereuta Melinda Magdolna Kezdivasarhely
14252   Szirányi Mária Svédország
14253   Karpiák Gabriella Budapest
14254   Csáki Tünde Cecília Veszprém-nagyvárad
14255   Máji Lila Sárospatak
14256   Bulzan Zsuzsanna Oradea Nagyvarad
14257   Juhász Anikó Érd
14258   Nagy Ferenc Szolnok
14259   Kovacs Eniko Nj, Usa
14260   Juhász Anikó Érd
14261   Kovacs Robert Nj, Usa
14262   Mozes Andras Sepsi SzentgyÖrgy
14263   Mozes Maria Sepsi SzentgyÖrgy
14264   Zavastin Lorand Szentegyhaza
14265   Agh Szekely Hajnalka Csallokozcsutortok-felvidek
14266   Szőcs Imre Erdőszentgyörgy
14267   Demeter Zita Berndorf
14268   Elekes Rozalia Sepsiszenrgyorgy
14269   Benczédi Csaba Melbourne
14270   Tarnóczy Ildikó Budapest
14271   Kádár Benkő Szilamér Kézdivásárhely
14272   Szőcs Ildikó Budapest
14273   Gelle Szebasztián Kondoros
14274   Benkő Annamária Kézdivásárhely
14275   Szőcs Ildikó Budapest
14276   Fekete Aron Sepsiszentgyorgy
14277   Pupaza Andrea Kézdivásárhely
14278   Lakos Katalin Albertirsa
14279   Oláh Dénes Parajd
14280   Gyergyai Ernő Kézdivásárhely
14281   Kacsó Ildikó Alsósófalva
14282   Pásztor Árpád Sajópálfala
14283   Kedves Norbert Csikszentdomokos
14284   Kovács László Csaba Marosvásárhely
14285   Györgyicze Gáspár Gyimeskozéplok
14286   Tóth Ildikó Tarhos
14287   Kovács László Marosvásárhely
14288   Pásztor Györgyi Sajópálfala Magyarország
14289   Tóth Ildikó Tarhos
14290   Gábor Róbert Csikszereda
14291   Kovács Magdolna Marosvásárhely
14292   Marosi Zsuzsanna Szekelyudvarhely
14293   Tamas Péter Stuttgart
14294   Baranyi Maria Berkeley Vale
14295   Bokor Boglárka Árkos
14296   Szabó Aranka Eslöv
14297   Nemes Miklós Budapest
14298   Szabó József Eslöv
14299   Csillag János Svédország
14300   Imre Boroka Sepsiszentgyorgy
14301   Sorbán Géza Székelyudvarhely
14302   Ungureanu Eva Fairview Park, Usa
14303   Gerczuj Szilveszter Csíkszereda
14304   Kerekes Edit-piroska Szentegyháza
14305   Stauber Péter Budapest
14306   Csillag János Knislinge
14307   Papp Csongor Sepsiszentgyörgy
14308   Rosemberg Edith Cleveland, Usa
14309   Bodó Pál Székelyudvarhely
14310   Stauber Péter Budapest
14311   Bányai Zsuzsa Érsemjén
14312   Nagy Attila Usa
14313   David Kinga Csikszereda
14314   Kiss Sandor -toni Marosvasarhely
14315   Dobai Karoly Székelyudvarhely
14316   Mészáros Gabriella Budapest
14317   Tarnavölgyi László Sárospatak
14318   Koós János Gyergyóújfalu
14319   Taskovics Mária Vajdácska
14320   Pál Arnold Kézdiszentlélek
14321   Bódis Emese-ildikó Gödöllő,magyarország
14322   Dobai László Székelyudvarhely
14323   Fazekas Magda Székelyudvarhely
14324   Tóth Arnold Jászberény
14325   Tőkés Ilona Kolozsvár
14326   János Attila Traiskirchen
14327   Egriné Pap Ilona Budapesgt
14328   BirÓ József Csíkszereda, Székelyföld
14329   Dimény-kiss Zoltán Montreal
14330   Benczédi Zoltán Melbourne
14331   Orbán Mária Szováta
14332   Ruzsa Gabriella Budapest
14333   Gombos Istvan Egyesult Allamok
14334   Kovach Peter Sydney
14335   Incze Attila Kézdivásárhely
14336   Misz Mihály Dr. Eger
14337   Kis Árpád Budapest
14338   Vitos András Budapest
14339   Csány Tünde Székesfehérvár
14340   Demeter Zoltán Barót, Erdővidék
14341   Donáth Szilárd Sepsiszentgyörgy
14342   Legradi Attila Sydney, Australia
14343   Kondorosi Beata Södertälje /svedorszag/
14344   Finta Jozsef Ny,usa
14345   Kárpáthy Farkas Margit Philadelphia
14346   Bíró Márk Bécs, Ausztria
14347   Bíró ?va Bécs, Ausztria
14348   Bíró András Bécs, Ausztria
14349   Bíró Rozália Barót, Kovászna, Székelyföld
14350   Bite Pál Endre Budapest
14351   Kis Bicskei Krisztián Bécs, Ausztria
14352   Bokor Péter Pápa, Magyarország
14353   Gulyás ?gnes Bécs, Ausztria
14354   Bokor Arnold Pápa, Magyarország
14355   Bokor Ildiko Pápa
14356   Renics Katalin Australia
14357   Kovacs Zsuzsanna Usa
14358   Lafave Patrick Willy Staten Island, Ny
14359   Lakatos David Nj Usa
14360   Nagy Melli Nj Usa
14361   Nagy Tunde Melinda Erdoszentgyorgy
14362   Lorincz Karoly Canada
14363   Laczi Mihaly Nj Usa
14364   Aranyi Katalin Usa
14365   Kormendi Gabor Guelph.ontario,kanada
14366   Jozsa Endre Australia
14367   Jozsa Katalin Australia
14368   Szatmary Janos Nc Usa
14369   Szasz-fabian Jozsef Sepsiszentgyorgy
14370   Süle László Budapest
14371   Batori Istvan Toronto, Kanada
14372   Szőke János Mindszent
14373   Bognár Julianna Budapest
14374   Nemeth Susan Nj Usa
14375   Marton Janos Sepsiszentgyorgy
14376   Lévai Tiborné Sárszentmihály
14377   Szekreny Tibor London
14378   Plavecz József Lőrinci
14379   Forizs Rita London
14380   Koncz Hunor Marosvásárhely
14381   Szilágyi Eszter Marosvásárhely
14382   Scherf István Nagyvárad
14383   Matyas Robert Usa
14384   Laszlo Zsolt Gaspar Sepsiszentgyorgy
14385   Havran József Nagyvárad
14386   Csoregi Andrea Usa
14387   Gergencsik Nóra Sáta
14388   Kocsis András Marosvásárhely
14389   Biricz Péter 1147.budapest Jávorka Ádám 14/a
14390   Haraszti Endre Budapest
14391   Szilágyi Eszter Marosvásárhely
14392   Szeibert Agnes Kolozsvar
14393   Szeibert Attila Kolozsvar
14394   Kalocsai Péter Hódmezővásárhely
14395   Lukács Sándor Syékelyudvarhely
14396   Molnár Sándor Nagybacon
14397   Kalocsai Péterné Hódmezővásárhely
14398   PÁl Edit Csikszereda
14399   Homoródi Zoltán Budapest/kolozsvár
14400   PÁl TamÁs Csikszereda
14401   Vass Enikö Stockholm
14402   Boér Ildikó Orgovány
14403   Szucs Emese Nagyvarad
14404   Szucs Gyorgy Nagyvarad
14405   Molnos Erzsebet Nagyvarad
14406   Molnos Adalbert Nagyvarad
14407   Klein Marta Nagyvarad
14408   Márton Szilárd Székelyudvarhely
14409   Magyarosi Gizella Szaszregen
14410   Bicsak László Sepsiszentgyörgy
14411   Andrási Erika Székelykeresztúr
14412   Kovács Zsuzsánna-réka Telekfalva
14413   Egyed Csaba Barót
14414   Malnasi Laszlo Levente Kovaszna
14415   Túri Zsolt Varbó
14416   Leopold Leopold Rudolf Kolozsvár
14417   Duduly Vilmos Csikszereda
14418   Jankó József Sepsiszentgyörgy
14419   Malnasi Piroska Kovaszna
14420   Bilibok Antal Csikajnad
14421   Demes Albert Kovaszna
14422   Hobaj József Gyergyószentmiklós
14423   Id.bardos Mihaly Nyaradszereda
14424   Sárig Attila Csíkszereda
14425   Orbán Rozália Székelyudvarhely
14426   Vágán Tibor Fegyvernek
14427   Puskás Annamária Maroshévíz
14428   Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós
14429   Vida Sára Marosvásárhely
14430   Szilveszter Monika Marosvasarhely
14431   Kolozsvári-nagy Ildikó Csíkszereda
14432   Farkas Zsolt Székelyudvarhely
14433   Kolumbán László Csíkszereda
14434   Orbán Ernö Kolozsvár
14435   Bodo Istvan Nyaradszereda
14436   Bodo Csilla Nyaradszereda
14437   Kolumbán Imre Csíkszereda
14438   Csüdör Zoltán Csíkszereda
14439   Id Adorjani Albert Nyaradszereda
14440   Adorjani Orsolya Brasso
14441   Adorjani Lujza Nyaradszereda
14442   Puskás János Kolozsvár
14443   Id Bodo Janos Nyaradszereda
14444   Leopold István Szilágysomlyó
14445   Bodo Szilvia Nyaradszereda
14446   Adorjani Orsolya Brasso
14447   Demeter Mária Barót
14448   Fekete Károly Zilah
14449   Deák Ferenc Sepsiszentgyörgy
14450   Bán-gagyi Rudolf Székelyudvarhely
14451   Demeter Miklós Zilah
14452   Rebeka Dora Nagybacon
14453   Deák Ferenc Sepsiszentgyörgy
14454   Rebeka Zsolt Nagybacon
14455   Mathe Hajnal Nagybacon
14456   Benkő Sándor Sárospatak
14457   Demeter István Barót
14458   György Mihály Marosvásárhely
14459   Ferencz - Kova Dénes Gyergyószentmiklós
14460   Lukacs Laszlo Gyergyoszentmiklos
14461   Zágoni Csaba Sepsiszentgyörgy
14462   Lukacs Zsuzsanna Gyergyoszentmiklos
14463   Bihari Edömér Nagyajta
14464   Illésné Herbszt Ágnes Gyula
14465   Nagy Gergely Levente Sepsiszentgyorgy
14466   Kecseti Levente Csikszereda
14467   Incze Eszter Sepsiszentgyörgy
14468   Orosházi Ferenc Kiskunlacháza
14469   Nagy Maria Sepsiszentgyorgy
14470   Tóth Károly Antal Göteborg
14471   Ilosvay Károly Nagyvárad
14472   Kolumbán Gabriella Márta Csíkszereda
14473   Boda János Balatonlelle
14474   Jani Lorand Attila Teremi Ujfalu
14475   German Richard Sydney Australia
14476   Götz Károly Róbert Veresgyház
14477   Zágoni Irén Sepsiszentgyörgy
14478   György Mihály Marosvásárhely
14479   Boda János Balatonlelle
14480   Kolcsár Mónika Kolozsvár
14481   Iszlai Noémi Nzárádszereda
14482   Iván Péter Tardos
14483   Demeter Alexia-bernadett Nyárádszereda
14484   László Ilona Csik Delne
14485   Gáspár Antal Zilah
14486   Kozma Monika Sepsiszentgyorgy
14487   Kristály Levente Gyimesközéplok
14488   Kozma Zoltan Sepsiszentgyorgy
14489   Bokor Eva Sepsiszentgyorgy
14490   Sipos István Sárospatak
14491   Bándi Szilveszter Csikszereda
14492   Bokor Bela Sepsiszentgyorgy
14493   Kristály Gizella Gyimesközéplok
14494   Biro Judith Bolon
14495   Hős Laura Pécs
14496   Kovács Tímea Csíkszereda
14497   Hős Laura Pécs
14498   Nagy Jozsef-csaba Marosvásárhely
14499   Nagy Mária Marosvásárhely
14500   Vargyas Zsolt Gyergyóalfalu
14501   Székely János Vajdakamarás
14502   Székely Ildikó Vajdakamarás
14503   Dr. Lantos Tíbor Budapest
14504   Demény András Szotyor
14505   Dr. Harján Zoltán Budapest
14506   Imreh Tibor Attila Nyárádszereda
14507   Nagy István Csíkszereda
14508   Pákozdi József Igar
14509   Székely Levente Gyergyócsomafalva
14510   Szőcs János Csíkszereda
14511   Fadgyas Árpád Béla Sepsiszentgyörgy
14512   Darázs István Csörög
14513   Szabó Ibolya Csíkszereda
14514   Toth Éva Sepsiszentgyörgy
14515   Nyisztor László Budapest
14516   Fadgyas Márta Sepsiszentgyörgy
14517   Pákozdi Józsefné Szigyártó Mária Igar
14518   Bokor Aliz Gyergyótekerőpatak
14519   Zseli László Milán Káld
14520   Hehedüs Beáta Nagybacon
14521   Csiszar Szabolcs Kezdivasarhely
14522   Megyaszai Zoltan Kezdivasarhely
14523   Hegedüs Beáta Nagybacon
14524   Bléga Barna Sepsiszentgyörgy
14525   Kelemen Mónika Szováta
14526   Baier Rozalia Nemetorszag
14527   Várkonyi Károlyné Kaposújlak
14528   Veres Szabolcs Csikszentdomokos
14529   Sillo Ferenc Johannesburg
14530   Kiss Zoltán Szilágysomlyó
14531   Kiss Ildiko Marosvasarhely
14532   Lazar Paula Kezdivasarhely
14533   Fekete Albert Székesfehérvár
14534   Szász István Körtvélyfája
14535   Timar Erzsebet Sepsiszentgyorgy
14536   Antonya Réka Homoródalmás
14537   Szakáts Béla Timisoara
14538   Kis László Sándor Cegléd
14539   Bocskay István Szentes
14540   Kis László Sándorné Cegléd
14541   Kiss Olga Nagykaroly
14542   Kiss Mária Sepsiszentgyörgy
14543   Szakáts Liliana Temesvár
14544   Timar Laszlo Tibor Sepsiszentgyorgy
14545   Balogh András Budapest
14546   Nyaguly Erzsebet Sepsiszentgyorgy
14547   Kiss Janos Nagykaroly
14548   Tircsi Istvánné Budapest
14549   Boros Tibor Sárospatak
14550   Tircsi István Budapest
14551   Biliboc Janos Sepsiszentgyorgy
14552   László Gyöngyvér Marosvásárhely
14553   Danyi Anna Zsuzsanna Monor
14554   Magyari Boglarka Marosvásárhely
14555   Timar Emma Sepsiszentgyorgy
14556   Balázs Árpád Budapest
14557   Timar Andras Sepsiszentgyorgy
14558   Biliboc Gergely Budapest
14559   Farkas Péter Nagymányok
14560   Biliboc Zsolt Sepsiszentgyorgy
14561   Biliboc Monika Sepsiszentgyorgy
14562   Fillér László Paks
14563   Toth Ann Sepsiszentgyorgy
14564   Rózsa-molnár Marianna Nagymajtény
14565   Id. Sántha Szilárd Sepsiszentgyörgy
14566   Biliboc Szende Sepsiszentgyorgy
14567   Biliboc Jolan Sepsiszentgyorgy
14568   Sántha Claudia Sepsiszentgyörgy
14569   Ifj. Sántha Szilárd Sepsiszentgyörgy
14570   Annamari Guczulj Sepsiszentgyörgy
14571   Timar Csaba Sepsiszentgyorgy
14572   Vajda Ilona Gernyeszeg
14573   Gál László Pusztaederics
14574   Bálint Ilona Gernyeszeg
14575   Kiss András Sepsiszentgyörgy
14576   Farkas Annamaria Sepsiszentgyorgy
14577   Blaskó Bálint Eger
14578   Bálint János Gernyeszeg
14579   Kovács Ernőné Budapest
14580   Ifj.balázs Árpád Budapest
14581   Szakál Barna Sepsiszentgyörgy
14582   Gergencsik Ferencné Sáta
14583   Kovács Ernő Budapest
14584   Bálint Anna Gernyeszeg
14585   Bálint Hunor Gernyeszeg
14586   Fehér János Vargyas
14587   Szakál Katalin Sepsiszentgyörgy
14588   Chiricuta József Budapest
14589   Vitye Julianna Németország
14590   Balázs Árpád Budapest
14591   Szakál Ferenc Sepsiszentgyörgy
14592   Kovács Zsuzsanna Gauting, Németország
14593   Plavecz János Budaörs
14594   Derék Zsolt Vecsés
14595   Révfi János Budapest
14596   Szilágyi Elemér Gyergyócsomafalva
14597   Szilágyi Beáta Gyergyócsomafalva
14598   Rózsa-molnár Friderika Nagymajtény
14599   Szilágyi Géza Gyergyócsomafalva
14600   Zoltani Ferenc Sepsiszentgyorgy
14601   Derzsi Tímea Barót
14602   Bérczessy András Eger
14603   Szilágyi Teréz Gyergyócsomafalva
14604   Csomor Attila Temesvar
14605   Rózsa-molnár Friderika Nagymajtény
14606   Asztalos-molnár Fanni Biatorbágy
14607   Rencsik Réka Marossárpatak
14608   Gábor Ferenc Belényes
14609   Molnár Domokos Biatorbágy
14610   Orbán Enikő Marosvásárhely
14611   Varga Sándor Marosvásárhely
14612   Szilágyi Adalbert Mezőpanit
14613   Id.molnár Domokos Szentegyháza
14614   Újvári Tünde Göteborg-svédország
14615   Bujdosó László Békéscsaba
14616   Vitéz Czófalvi Csia Attila Zsolt Dunaharaszti
14617   Szasz Attila Dumitrest
14618   Molnár Mária Magdolna Szentegyháza
14619   Zöld Istvan Marosvasarhely
14620   Molnár Csanád Domokos Biatorbágy
14621   Péter Attila Szárazajta
14622   Dr.varga Mária Pécs
14623   Újvári Zsolt Oslo-norv´rgia
14624   Aklan GyÖrgy Budapest
14625   Zöld Annamaria Marosvasarhely
14626   Bodor Margit Sepsiszentgyorgy
14627   Lener Laszlo Barot
14628   Simon Zita Csikszereda
14629   Péter Attila Szárazajta
14630   Újvári Ingunn Oslo-norvégia
14631   Csortán Szabolcs Sepsiszentgyörgy
14632   Benedek János Belényes
14633   Máté Dalma Bibarcfalva
14634   Elsner Miklós Budapest
14635   Újvári Hajna Oslo-norvégia
14636   Somogyi Szabolcs Sepsiszentgyorgy
14637   Niman Andrea Stockholm-svédország
14638   Lener Laszlo Barot
14639   Niman Rudolf Stockholm-svédország
14640   Elsner Miklós Budapest
14641   Somogyi Szabolcs Sepsiszentgyorgy
14642   Stanutsson Ildiko Sölvesborg-svédország
14643   Somogyi Piroska Sepsiszentgyorgy
14644   Katona Mihály Vilmos Pécs
14645   Balázs Csaba Székelyudvarhely
14646   Simon Izabella Siófok
14647   Újvári Mária Magdolna Kolozsvár
14648   Hegyi István Székelytamásfalva
14649   Lengyel Erika Salgótarján
14650   Molnár Zsolt Székelyudvarhely
14651   Köröskényi Levente Százhalombatta
14652   Lengyel Tamás Salgótarján
14653   Lázár Mihályné Mezőkövesd
14654   Bartók Zenkő Annamária Kézdivásárhely
14655   Krupp István Pilisvörösvár
14656   Nagy Márton Sepsiszentgyörgy
14657   Lengyel Lilla Salgótarján
14658   Nagy Katalin Sepsiszentgyörgy
14659   Imreh Károly Marosvásárhely
14660   Nagy Viktor Olasztelek
14661   Imreh Regina Marosvásárhely
14662   Szabó Ágota Borszék
14663   Enyedi Irma Sepsiszentgyörgy
14664   Laszlo Lehel Norvegia, Hamar
14665   Csiki Katalin Gyergyócsomafalva
14666   Biró Lőrinc Kolozsvár
14667   Laurán Csaba Gödöllő
14668   Moise Doina Anca Constanta, Romania
14669   Ketesdi Imre Székelyudvarhely
14670   Gál Alpár Csikszentdomokos
14671   Fekete Jenő Linz
14672   Mate Janos Erdöszentgyörgy
14673   Petriko Rezso Csikszereda
14674   Nagy Károly Szárazajta
14675   Illésné Herbszt Ágnes Gyula
14676   Bogdán Hunor Kolozsvár
14677   Dénes Nándor Kolozsvár
14678   Németh Hajnalka Budapest
14679   Papucs András Sepsiszentgyörgy
14680   Sánta Imre Sepsiszentgyörgy
14681   Pető Jenő Szentbalázs
14682   Scheirer Emese Debrecen
14683   Sánta Ilona Sepsiszentgyörgy
14684   Biró Ákos Csikszentdomokos
14685   Mihály Júlia Marosvásárhely
14686   Köntés Mónika Edit Bikfalva
14687   Péterfy Sarolt Budapest
14688   Zsombori Berta Szekelyudvarhely
14689   Horváth Tibor Herend
14690   Balázs Márk Kerepes
14691   Dr. Tóth István Szentes
14692   Tóth János Gödöllő
14693   Dr. Tóthné Ferenczi Etelka Szentes
14694   Kiss István Csömör
14695   Ioan Gaiu Norvegia, Hamar
14696   Kiss Judit Nagykőrös
14697   Farkas Attila Székelyvarság
14698   Kovács Gábor Nagykőrös
14699   Varga Zoltán Budapest
14700   Karsai ErnŐ Gyula.{sepsiszentgyÖrgy}
14701   Szabó Árpádné Sárospatak
14702   Ifj.sarosi Peter Marosvasarhely
14703   Gyurkó János Ecséd
14704   Forgács Lajosné Békéscsaba
14705   Petriko Katalin Csikszereda
14706   Csernaj Mátyás Békéscsaba
14707   Csernaj Mátyásné Békéscsaba
14708   Liba Hajnalka Nagykanizsa
14709   Lönhárdt Katalin Szatmárnémeti
14710   Erdőközi Zoltán Csaba Sepsiszentgyörgy
14711   Vigh János Abasár
14712   Ciani Tamás Jobbágyfalva
14713   Pitti Katalin TahitÓtfalu
14714   Varjasi Emil Nyíregyháza
14715   Mate Magdolna Erdöszentgyörgy
14716   Gyimes Gyula Zoltán Nagykanizsa
14717   Benedek Tamás Nagykanizsa
14718   Sándor Sarolta Csikszentdomokos
14719   Nagy Hajnal Júlia Monor
14720   Kedves Beáta Csikszentdomokos
14721   Ravasz Mihaly Ujtusnad
14722   Szilágyi Dávid Debrecen
14723   Győrfi Imre Korond
14724   Ábrám Zoltán Marosvásárhely
14725   Mate Norbert Erdöszentgyörgy
14726   Bálint Béla Zoltán Sárospatak
14727   Balázs Magdolna Csíkszereda
14728   Ravasz Mihaly Ujtusnad
14729   Kádár István Sepsiszentgyörgy
14730   Szentes Anna Csíkszereda
14731   Márton József Székelyudvarhely
14732   Kaiser Judit Csikszereda
14733   Szabó Tamás Debrecen
14734   Muntyán Éva-izabella Jobbágyfalva
14735   Pohl Elisabeta-andreea Nyárádszentmárton
14736   Nagy Sandor Nagyvarad
14737   Ciani György Jobbágyfalva
14738   Lado Szende Lövéte
14739   Ciani Éva Jobbágyfalva
14740   Popovics Attila London
14741   Virágh László Budapest
14742   Gere Pál Szabolcs Budapest
14743   Zsunkuly Ágnes Sepsiszentgyörgy
14744   Nagy Éva Kézdivásárhely
14745   Gábor Krisztián Komló
14746   Adorjáni Réka Nyárádszereda
14747   Bardocz Anna-hajnal Nagybacon
14748   Orosz Eszter Kezdivasarhely
14749   Hercz Angéla Budapest
14750   Pakot Katalin Székelyudvarhely
14751   Mihály Zoltán Székelyudvarhely
14752   Osvath Pal Marosvasarhely
14753   Katay Istvan
14754   Bartalus Gaspar Dicsoszentmarton
14755   Mozes Eszter Kezdivasarhely
14756   Tóth Gábor Mainz
14757   Tamas Barna Fogaras
14758   Mozes Szidonia Torja
14759   Tóth Lajosné Tárkány
14760   Nagy Rozalia Nagyvarad
14761   Bognár József Tárkány
14762   Dombi István Homoródszentmárton
14763   Székely Dénes Budapest
14764   Geréné Varga Márta Budapest
14765   Bibó Ferencz István Budapest
14766   Kolcza Judit Kisbacon
14767   Halmen Zoltán Marosvásárhely
14768   Magyari Izabella Brassó
14769   Kopacz Gunther Sepsiszentgyorgy
14770   Bege Sarolta Csomafalva
14771   Szekely Istvan Szekelyudvarhely
14772   Bara Magdolna Csikszereda
14773   Kis Csaba Sepsiszentgyörgy
14774   Baricz Márta Gyergyóalfalu
14775   Kopacz Gunther Sepsiszentgyorgy
14776   Kapolcsi Gábor Alsóújlak
14777   Csajbók László Szolnok
14778   Puja Zsuzsanna Székelyudvarhely
14779   Szasz Mihaly Nagybanya
14780   Csiki Gábor Kápolnásfalu
14781   Bara Magdolna Csikszereda
14782   Albert Etele Sepsiszentgyorgy
14783   Márkó Imola Eszter Sepsiszentgyörgy
14784   Bodor László Sepsiszentgyörgy
14785   Papp Laszlo Nyaradszereda
14786   Kocsis László Budapest
14787   Tanko Szilard Parizs
14788   Papp Laszlo Nyaradszereda
14789   Dr.tifán Csaba Székelyvarság
14790   Kovács Zsoltné Göd
14791   Biró András Székelyudvarhely
14792   Tőke Ervin Csíkszereda
14793   Haag Viktor Németország
14794   Dr.tifán Csaba Székelyvarság
14795   Nagy Zoltán Budakeszi
14796   Gabor Arpad Szentegyhaza
14797   Zsédely Rudolf Mezőörs
14798   Kajcsa Magdolna Csikszereda
14799   Haag Susanne Németország
14800   Kajcsa Iosif Csikszereda
14801   Kovas Eniko Székelyudvarhely
14802   Kajcsa Tamas Csikszereda
14803   Bartalis Attila Karcfalva
14804   Mukrányi András H-8132 Lepsény
14805   Kerekes Edit Piroska Szentegyháza
14806   Kállai József Sátoraljaújhely
14807   Bartalis Mónika Karcfalva
14808   Bostenaru Veronica Gyergyószentmiklós
14809   Kerekes Albert Szentegyháza
14810   Kállai József Sátoraljaújhely
14811   Gabor Arpad Szentegyhaza
14812   Kistamás István Apatin Szerbia
14813   Bartalis Ágoston Karcfalva
14814   Kerekes Albert Szentegyháza
14815   Pálinkás Ferenc Budapest
14816   Debreczeni Kata Sárospatak
14817   Bostenaru Ovidiu András Gyergyószentmiklós
14818   Szlopp Bernadette - Katalin Nagyvárad
14819   Kállainé Godzsák Edina Sátoraljaújhely
14820   Hadnagy Eva Zsuzsanna Bita
14821   Benedek Éva Csíkszereda
14822   Halmen Zoltán Százhalombatta
14823   Szabó Sándor Miklós Csíkszereda
14824   Hadnagy Eva Bita
14825   Bartalis Irén Karcfalva
14826   Berekméri Mihály Sepsiszentgyörgy
14827   Jármi István Vác
14828   V.bereczki Judith Szováta
14829   Varsányi Zoltán Budapest
14830   Ludvig Zsuzsanna Toronto, Kanada
14831   Szász Andrea Sepsiszentgyörgy
14832   Becsey Éva Budapest
14833   Bicsak Juliánna Gyergyóalfalu
14834   Hunyadi Katalin Vác
14835   Szasz Kinga Melinda Segesvar
14836   Ban Edit Csikszereda
14837   Hajnal András Tiszatelek
14838   Szasz Sarolta Marosvasarhely
14839   Szabó Csaba Budapest
14840   Kurkó Levente Augsburg,németorszag
14841   Mihaliczkó Mihály Kiskunhalas
14842   Korodi Csaba Marosvasarhely
14843   Kiss Eszter Veresegyház
14844   Kurkó Levente Augsburg,németorszag
14845   Éder Ottó Kolozsvár
14846   Dénes Csaba Székelyudvarhely
14847   Szabó László Szabadbattyán
14848   Virag Judit Sepsiszentgyorgy
14849   Kiss Attila Veresegyház
14850   Csapó Sándor Veresegyház
14851   Horváth Barnabás Budapest
14852   Szabo Rozalia Szovata
14853   Virag Judit Sepsiszentgyorgy
14854   Ozsváth Hunor Kápolnásfalu
14855   Tamás András Ólmod
14856   Ambrus József Neumünster / Brd Magyar áll.polg.
14857   Péter Enikő Bécs
14858   Bozóki István Győr
14859   Bőthe Attila Budapest
14860   Molnar Zoltan Marosszentgyorgy
14861   Molnar Csaba Marosszentgyorgy
14862   Balázs Irén Kisbács
14863   Porczel Janos Marosvasarhely
14864   Tekeres Zsolt Székelyudvarhely
14865   Balázs János Kisbács
14866   Léstyán Kinga Budapest
14867   Zsédely Rudolfné Sz.soós Mária Mezőörs
14868   Kovacs Attila Göteborg
14869   Torma József Budaörs
14870   Torma Dénes Balázs Budaörs
14871   Aranyi Ferenc Ballószög
14872   Zsédely Rudolf Mezőörs
14873   Szekely Bela Szovata
14874   Kolumbán Ildikó Gyergyószentmiklós
14875   Menyhárt Zsolt Hernád
14876   Kolumbán Julianna Gyergyószentmiklós
14877   Menyhárt Tibor Hernád
14878   Apatoczky Beáta Connecticut
14879   Kövér Jenő Szent-pétervár
14880   Gurzó Levente Gyergyószárhegy
14881   Takacs Miklos Usa
14882   Domokos Tamás Csíkszereda
14883   Nagy Mirela Csíkszereda
14884   Láposi Éva Marosvásárhely
14885   Balogh Laszlo Sepsiszentgyorgy
14886   Nagy Levente-lajos Spanyolország
14887   Kabos Attila Szentegyháza
14888   Nagy Emese Segesvár
14889   Gergely Csaba Csíkszereda
14890   Sos Lajos-arnold Barot
14891   Balogh Irenke Sepsiszentgyorgy
14892   Kabos Attila Szentegyháza
14893   Mihálydeák Adél Csíkszereda
14894   Füzesi Márk Zagyvarékas
14895   Salamon Áron Csíkpálfalva
14896   Csizmadi Sándor-béla Erdőszentgyörgy
14897   Léstyán Ákos Budapest
14898   Faragó Annamária
14899   Tóth Ágnes Orsolya Székelyudvarheky
14900   Salamon Margit Csíkpálfalva
14901   Lőrinczi Lajos Marosvásárhely
14902   Faragó Annamária Jászberény
14903   Zorz Klára Sepsiszentgyörgy
14904   Rozsonci János Székelyvécke
14905   Kaiser Judit Csikszereda
14906   Szabó László Budapest
14907   Erdős Sándor Hajdúböszörmény
14908   Szolgai István Szentendre
14909   Kancné Kovács Viktória Felsődobos
14910   Miklós István Apagy
14911   Jónás Kálmán Hajdúszoboszló
14912   Kancné Kovács Viktória Mór
14913   Zorz Giovanna Sepsiszentgyörgy
14914   Kanc Attila Mór
14915   Gróf Ferenc Gyula
14916   Csere Genoveva Kárla Sepsiszentgyörgy
14917   Szalai Katalin Tét
14918   Kiss László-zsolt Székelykeresztúr
14919   Mozes Vilmos Torja
14920   Csere István Sepsiszentgyörgy
14921   Hadnagy Eva Zsuzsanna Bita
14922   Polgárdy Katalin Szentendre
14923   Gál Alpár Kolozsvár
14924   Karacsonyi Hajnal Rozalia Marosvasarhely
14925   Bartha Csaba Usa
14926   Rigó Csaba Dániel Pécel
14927   Petőcz Csilla Pozsony
14928   Sarosi Peter Marosvasarhely
14929   Péterfy Katalin Kovászna
14930   Erdos Jozsef Jedd
14931   Péterfy Levente Zoltán Kovászna
14932   Apatoczky Dylan Usa
14933   Máthé Emília Vargyas
14934   Tamás Ferenc Gyöngyös
14935   Sándor Szabolcs Szentegyháza
14936   Hári József Pécs
14937   Vajas Zsolt Kisvárda
14938   Osgyáni Elvira Cegléd
14939   Sándor Angella Szentegyháza
14940   Török Iván Gödöllő
14941   Farkas Enikő Dunavarsány
14942   Sándor Hunor Szentegyháza
14943   Kis-dali Csongor Sepsiszentgyörgy
14944   Török Iván Abony
14945   Sándor István Szentegyháza
14946   Kiss Enikő Tornyospálca
14947   Péter Helga Gyergyószentmiklós
14948   Hári József Pécs
14949   Török Ivánné Gödöllő
14950   Orsolya Berggren Svédország
14951   Babos Attila Csíkszereda
14952   Bán Delinke Csikfalva
14953   Mats Berggren Svédország
14954   Filippa Berggren Svédország
14955   Török Ivánné Abony
14956   Jennifer Berggren Svédország
14957   Timea Bernát Budapest
14958   Bara Antal Csíkszépvíz
14959   Lengyel Margit Bátonyterenye
14960   Bernát Imola Solymár
14961   Vitkóczi Márta Bátonyterenye
14962   Bara Attila Csíkszépvíz
14963   Vighné Kiss Marianna Hajdúböszörmény
14964   Dr. Sal Klára Bátonyterenye
14965   Dancs Eleonora Köhalom
14966   Boros Virgil Dan Targu-mures
14967   Albu Ekaterina Brasov
14968   Imreh Viktor Marosvásárhely
14969   Kiss Dezső Marosvásárhely
14970   András Ilona Fót
14971   Gábos Regina Salgótarján
14972   Borosi Ákos Eger
14973   Veres Sándor Marosjára
14974   Smith Matei Petrosani
14975   Smith Carina Petrosani
14976   Vaszi Levente Kostelek
14977   Smith Edit Petrosani
14978   Ilyés Levente Székelyudvarhely
14979   Kovács Gabriella Marosvásárhely
14980   Bagi József Gyergyószentmiklós
14981   Kocsis Csaba Monor
14982   Boros Csaba Zsámbék
14983   Egervári Dénes Budaörs
14984   Végh Attila Tahitótfalu
14985   Kocsis Erzsébet Monor
14986   Dánél Sándor Csikszereda
14987   Nagy Eszter Torja
14988   Monostori János Dombóvár
14989   Molnar Anna Marosszentgyorgy
14990   Orbán István Budapest
14991   Hajnal Fény Váckisújfalu
14992   T?dor Zoltán Szentegyháza
14993   Dánél Mária-magdolna Csikszereda
14994   Fejer Eva Ozsdola
14995   Semmel Gabriela Sepsiszentgyörgy
14996   Csuszner Ferenc Csaba Gyergyószentmiklós
14997   Láng Zoltán Gyöngyös
14998   Adorjan Monika Szovata
14999   Csaki Szende
15000   Szatmári László Nagyvárad
15001   Orbók Ilona Csíkszereda
15002   Bolyai Csaba Székelyudvarhely
15003   Zakar András Budapest
15004   Kaszás Csaba Hajdúszoboszló
15005   Ter-molnar Monika Bors
15006   Ambrus Janos Szentegyhaza
15007   Vörös Laszlo Askim/göteborg
15008   Tücsök Tibor Stockholm
15009   Komiszár Dénes Nyíregyháza
15010   Kormány András Debrecen
15011   Dr.walent M.marta Ausztralia
15012   Dr. Treitz Mónika Iregszemcse
15013   Jadlóczki Lajos Sárospatak
15014   Antal Mária Réka Sopron
15015   Treitz János Iregszemcse
15016   Korodi Janos Szotyor
15017   Tímár Cecília Kostelek
15018   Balla Sándor Németország
15019   Illés Jánosné Iregszemcse
15020   Lörincz Bela Eschwege
15021   Lörincz Imola Eschwege
15022   Szilágyi Attila Zilah
15023   Lévai András Sepsiszentgyörgy
15024   Lévai Mária Sepsiszentgyörgy
15025   More Zsuzsanna Sepsiszentgyorgy
15026   Lévai Tünde Sepsiszentgyörgy
15027   Szilágyi Ferenc Érmihályfalva
15028   Lörincz Zalan Hunor Eschwege
15029   Baricz Susana Sepsiszentgyörgy
15030   Baricz Ștefan Sepsiszentgyörgy
15031   Lörincz Zsuzsa Speichelsdorf
15032   Jozsa Nicolae Székelyudvarhely
15033   Iszlai Ilona Nyárádszereda
15034   Lörincz Hanna Hargita Eschwege
15035   Jozsa Estera Székelyudvarhely
15036   Iszlai Géza Nyárádszereda
15037   Erőss Istv?n Sepsiszentgyörgy
15038   Iszlai Zsolt Nyárádszereda
15039   Lörincz Flora Boroka Eschwege
15040   Győrvári Éva Háromhuta
15041   Páll László Kézdivásárhely
15042   Albert Stefan Brasso
15043   Konnat Maria Sepsiszentgyörgy
15044   Homorodi István Kolozsvár
15045   Ilyés Attila Békéscsaba
15046   Józsa Lóránt Székelyudvarhely
15047   Bencsik György Vértesboglár
15048   Bakos IstvÁn Pál Budapest
15049   Lörincz Anna Sepsiszentgyörgy
15050   TatÁr BÉla MÁrtÉly
15051   Nyisztor Gergely Tahitótfalu
15052   Szőcs Viola Sepsiszentgyörgy
15053   Bakos JÚlia Budapest
15054   Simon Ernő Sepsiszentgyörgy
15055   Veres Peter Zilah
15056   Lörincz Peter Barcaujfalu
15057   Egyed István Budapest
15058   Kis Károly Százhalombatta
15059   Németh Erika Budapest
15060   Tankó Gyula Gyimesközéplok
15061   Nagy Elemer Usa
15062   Siklódi Tímea Sepsiszentgyörgy
15063   Luksz Sándor Budapest
15064   Lörincz Attila Barcaujfalu
15065   Kuzmich Anikó Budapest
15066   Egyed István Budapest
15067   Siklódi Tímea Sepsiszentgyörgy
15068   Tankó Erzsébet Gyimesközéplok
15069   Vizi Attila Nagykanizsa
15070   Nyika Andras Attila Aldoboly
15071   László Emőke Érd
15072   Kis Őrs-attila Sepsiszentgyőrgy
15073   Kovacs Ferenc Szekelyudvarhely
15074   Birtalan Etele-Ákos Kolozsvár
15075   Páll Gecse Ákos Sepsiszentgyörgy
15076   Dr.kaponya Endre Budapest
15077   Kató Kató István Budapest
15078   Nyika Zsuzsanna Aldoboly
15079   Kristo Elvira Barcaujfau
15080   Bogyor Andras Aldoboly
15081   Pandula Adel Budapest
15082   Bogyor Zsuzsa Aldoboly
15083   Bakó Pál Szilamér Sepsiszentgyőrgy
15084   Kovacs Maria Szekelyudvarhely
15085   Nyika Andras Uzonkafurdo
15086   Simon Csongor Sepsiszentgyörgy
15087   Nyika Ildiko Uzonkafurdo
15088   Bokor Janos Sepsiszentgyorgy
15089   Czékli Péter István Budapest
15090   Sebestyen Csaba Sepsiszentgyorgy
15091   Szakacs Laszlo Sydney .australia
15092   Gurbainé Lovizer Piroska Törökbálint
15093   Vass Ladislau Marosvasarhely
15094   Varga Attila Sepsiszentgyörgy
15095   Veress Hajnal Székelyudvarhely
15096   Szakacs Laszlo Sydney Australia
15097   Milus Emese Cegléd
15098   Veress Hajnal Szekelyudvarhely
15099   Bene Gábor Csíkszereda
15100   Pal Andras Kend
15101   Konnat Maria Sepsiszentgyörgy
15102   Merkatz László Pusztavám
15103   Oláh János 1028 Bp. Kisasszony U. 33.
15104   Kertész Hajnalka Székelyudvarhely
15105   Kelemen Zsolt Szovata
15106   Nagy Zoltán Szováta
15107   Pal Andras Kend
15108   Dörner Christian Kolozsvár
15109   Kertész János Székelyudvarhely
15110   Vass Emese Malvina Szob
15111   Zilahi Annamária Réka Székelyudvarhely
15112   Pálffy Tibor 1043 Budapest
15113   Kovacs Maria Szekelyudvarhely
15114   Szőcs Erika Sepsiszentgyörgy
15115   Hadnagy Erika-viloa Bita
15116   Benedek András Zetelaka
15117   Szöcs Csaba Halmstad
15118   Peter Timea-gyongyi Kemenyfalva
15119   Király Irma Gyömrő
15120   Bardocz Árpád Ferencz
15121   Major Rozália Lajosmizse
15122   Demeter Erzsébet Marosvásárhely
15123   Sneider Tamás Aldebrő
15124   Gál Erika Budapest
15125   Péter László Csíkszereda
15126   Dr Fazekas Sándor Nyíregyháza
15127   Hoczka Dávid Hosszúpályi
15128   Tüzes-bölöni Ferenc Olasztelek
15129   Ilyés Réka Dalma Szentegyháza
15130   Tüzes-bölöni Csilla Olasztelek
15131   Péter László Csíkszereda
15132   Barta László Budapest
15133   László Ildikó Parajd
15134   Dániel András Piliscsaba
15135   Molnár Szandra Zsámbék
15136   Dr Oláh Lajos Budapest
15137   Dr Oláhné Hamdi Fatime Budapest
15138   Nagy Levente Lóránt Budapest
15139   Soós József Pápa
15140   Csegezi Dániel Budapest
15141   Maros Adrienn Budapest
15142   Mucha Attila Csikszereda
15143   Jakab Flórián Csépa
15144   Simon Levente Sepsiszentgyorgy
15145   Pálfi István Pécel
15146   Mihály Vitályos Réka Kolozsvár
15147   Nagy Erzsebet Kolozsvar
15148   Simon Gyula Sepsiszentgyorgy
15149   Gulyás Róbert Budaörs
15150   Simon Edit Sepsiszentgyorgy
15151   Simon Rozalia Lecfalva
15152   Csiki Zsombor-zsolt Nyárádszereda
15153   Bartha Ilona Nagyborosnyo
15154   Czirmai Róbert Sepsiszentgyörgy
15155   Vizi Józsefné Eger
15156   Vitályos Zsolt Kolozsvár
15157   LÁszlÓ Tibor MarosvÁsÁrhely
15158   Nemes István Csíkszereda
15159   Hatos Levente Szentegyhaza
15160   Pálfi Istvánné Szombathely
15161   Lorincz Imre Nyaradkoszvenyes
15162   Janosi Aranka Adelka Csikszereda
15163   Béláné Erdei Fehérgyarmat
15164   Sváb Norbert Mezőtúr
15165   Lorincz Gizella Nyaradkoszvenyes
15166   Kécsi-kováts Judit Sepsiszentgyörgy
15167   Dósa Ferencz Hármasfalu
15168   Biro Zsolt Illyefalva
15169   Nemeth Kriszta Méra
15170   Kécsi-kováts Judit Sepsiszentgyörgy
15171   Dósa Polikxenia Hármasfalu
15172   Jeremias Maria Marosvasarhely
15173   Kocsis Endre Uzon
15174   Tanászi Ábel Sárospatak
15175   Jeremias Laszlo Marosvasarhely
15176   Szabó András Sárospatak
15177   Fabian Zsolt Gelence
15178   Beke Zsolt Uzon
15179   Salamon Eniko Csikszereda
15180   Bukur-dóczy Klára-mária Lund, Svédország
15181   Id Keresztes Rudolf Ujtusnad
15182   György Kinga Szentegyháza
15183   Salamon Robert Jozsef Csikszereda
15184   Keresztes Klara Ujtusnad
15185   Porges Iván Budapest
15186   Zámbó Zoltán Keszthely
15187   Jancsik Árpád Jászberény
15188   Jeremias Gyongyver Marosvasarhely
15189   Gyergyai Csaba Székelyudvarhely
15190   Jónás Gergő Besenyőtelek
15191   Kormos László Budapest
15192   Wotsch Gyula Sepsiszentgyörgy
15193   Ugri Jeno Sepsiszentgyorgy
15194   Keresztes-kiss Norbert Székesfehérvár
15195   Salamon Irma Csikszereda
15196   Kalanyos Andras-mihaly Szekelyudvarhely
15197   Gyergyai Csaba Székelyudvarhely
15198   Szász Rózália Sepsiszentgyörgy
15199   Rápolti F. Ferenc Sepsiszentgyörgy - Szotyor
15200   Fehér István Budapest
15201   Lovas Ottó Cegléd
15202   Merkovics Enikő Lund
15203   Hoffmann András-józsef Ch-uster
15204   Ugri Jeno Sepsiszentgyorgy
15205   Rápolti Irma Sepsiszentgyörgy - Szotyor
15206   Timár Emma Gyimesközéplok
15207   Timár Ernő Gyimesközéplok
15208   Jónás Gergő
15209   Ugri Gizella Sepsiszentgyorgy
15210   Timár Attila Gyimesközéplok
15211   Lengyel Sarolta Földes
15212   Ugri Szilard Gergely Sepsiszentgyorgy
15213   Ugri Jeno Levente Sepsiszentgyorgy
15214   Ugri Ildiko Hajnalka Sepsiszentgyorgy
15215   Sike Norbert Érd
15216   Andrasi Evelin Szekelytompa
15217   Katona Lajos Sepsiszentgyorgy
15218   Andrasi Peter Szekelytompa
15219   Pal Robert Varsag
15220   Andrasi Piroska Szekelytompa
15221   Katona Lajos Sepsiszentgyorgy
15222   Zsigmond Andras Nyaradszereda
15223   Németh András Barcaújfalu
15224   Zsigmond Ildiko Nyaradszereda
15225   Németh Gizela Barcaújfalu
15226   Andrasi Klara Szekelytompa
15227   Németh Klára Barcaújfalu
15228   Katona Szabolcs Sepsiszentgyorgy
15229   Hátsági-horváth Réka Nadap
15230   Timár Etelka Gyimesközéplok
15231   Berecki Lehel Marosvásárhely
15232   Katona Szabolcs Sepsiszentgyorgy
15233   Santa Gizi Barcaújfalu
15234   Németh Ferenc 1048. Budapest
15235   Szocs Timea Sepsiszentgyorgy
15236   György Izabella Szárazpatak
15237   Varga Zsolt Csikszereda
15238   Katona Ildiko Sepsiszentgyorgy
15239   Fogarasi Timea Csikszereda
15240   Márk Szabolcs Ausztria
15241   Főcze Ramóna Dunaújváros
15242   Széplaki Béla Ágfalva
15243   Tamas Ignacz Brasso
15244   Varga Alex Mark Csikszereda
15245   Varga László Sepsiszentgyörgy
15246   Tóth György J Salgótarján
15247   Széplaki László Ágfalva
15248   Gróf Kornél Kecskemét
15249   Uto Laszlo-andras Sepsiszentgyorgy
15250   Hoffmann András-józsef Ch-uster
15251   Béda Tamás Solymár
15252   Széplakiné Szabó Beatrix Ágfalva
15253   Mathe Kinga Marosvasarhely
15254   Haller Erzsébet Ágfalva
15255   Beller Judit Brasso
15256   Zöldné Kelemen Éva Hajdúböszörmény
15257   Sebők Ákos Sárospatak
15258   Albert Mária Zanzibár
15259   Halász Endre Budaörs
15260   Nagy Sandor-gyula Kolozsvar
15261   Zöld László Hajdúböszörmény
15262   Bartha Ágnes
15263   Ilies Mihai Constanta
15264   Tuzson Imre Sepsiszentgyörgy
15265   Bartha Ágnes Hidasnémeti
15266   Velikan Magda Marosvasarhely
15267   Igyarto Dezso Sepsiszentgyorgy
15268   Tamás Erika Csernáton
15269   Némethy Hunor Sepsiszentgyörgy
15270   Adorjáni Emese Geges
15271   Nemethy Hunor Sepsiszentgyorgy
15272   Orban Gyongyi Nagyvarad
15273   Tamás Erika Csernáton
15274   Tamas Erzsebet Sepsiszentgyorgy
15275   Kolozsi Olga Sepsiszentgyorgy
15276   Babos Imre Montreál
15277   Kolozsi Gyozo Janos Sepsiszentgyorgy
15278   Orban Erzsebet Nagyvarad
15279   Nagy Imola Mária Budapest
15280   Mérész Ferenc Cegléd
15281   Szoradi Zoltan Sepsiszentgyorgy
15282   Csóti Kinga Bp. 1114. Bockai U. 14.
15283   Pál Lehel-Álmos Kézdivásárhely
15284   Barabasi Domokos Marosvasarhely
15285   Losonczy Beata Sepsiszentgyorgy
15286   Pál Lehel-Álmos Kézdivásárhely
15287   Kató András Vác
15288   Gal Tibor Ausztria
15289   Katona Zoltán Szekelyudvarhely
15290   Gal Iren Nagyvarad
15291   Szoverffy Arpad Marosvasarhely
15292   Katona Jolán Szekelyudvarhely
15293   Szőllősi László Pusztamérges
15294   Ürmösi-incze Hunor Sepsiszentgyörgy
15295   Szeles Rozália Szováta
15296   Török Eszter Kolozsvár
15297   Gal David Nagyvarad
15298   Nagy Bari Imola Budapest
15299   Koszta Zoltán Isaszeg
15300   Macskásy István Szekelyudvarhely
15301   Macskásy Beáta Klaudia Szekelyudvarhely
15302   Balint Lajos Marosvasarhely
15303   Benkő Béla József Marosvásárhely
15304   Halász Magdolna Sárospatak
15305   Megyeri Ildikó Budapest
15306   Balázs János Szekelyudvarhely
15307   Balázs Juliánna Diánna Szekelyudvarhely
15308   Balázs Janika Szekelyudvarhely
15309   Lovas Csenge Roberta Cegléd
15310   Balázs Diánna Szekelyudvarhely
15311   Macskásy Norbert Szekelyudvarhely
15312   Kőszegi Ferenc 6347.Érsekcsanád
15313   Macskásy Nimrod Szekelyudvarhely
15314   Bartha Imola Sepsiszentgyörgy
15315   Bereschi Matyas Levente Marosszentana Pasztor Ut.262
15316   Bereschi Timea Marosszentana Pasztor Ut.262
15317   Bódis Katalin Budapest
15318   Jakab Maria Sepsiszentgyörgy
15319   Bartha Csaba Budapest
15320   Bartha Lenke Budapest
15321   Bartalus Gaspar Dicsoszentmsrton
15322   Virág István Cernat - Csernáton
15323   Makkay Melinda Montreal, Canada
15324   Molnár Mária Budapest
15325   Dr Rostásné Lieber Anikó Pécs
15326   Szabó Attila Parajd 970
15327   Hoczka Dávid Hosszúpályi
15328   Johansson Szilvia Lund, Svedorszag
15329   Benkő Botond Sepsiszentgyörgy
15330   Balogh László Debrecen
15331   Demeter Ilona Székelyudvarhely
15332   Tiboldi Dénes Oroszlány
15333   Ardeleanu Ion Harghita
15334   Gábor Béla Gyimesfelsőlok
15335   Kiss Laszlo Robert Marosvasarhely
15336   Zsögön Erika Ozsdola
15337   Kovács Ádám Budapest
15338   Kiss Ildiko Marosvasarhely
15339   Kiss Jolan Marosvasarhely
15340   Kiss Laszlo Nyaradremete
15341   Bardocz Tünde-katalin Sepsiszentgyörgy
15342   Nagy Árpád Levente Pétfürdő
15343   Erszény Izabella Kézdivásárhely
15344   Jáksó Csaba Aarburg
15345   Nagyné Kertai Renáta Pétfürdő
15346   Sajtos Zolán Fertőd
15347   Ágoston Tibor Csegöld
15348   Benkő Gyula László Miskolc
15349   Dimák Béla Kaposvár
15350   Ifj Nagy Árpád Levente Pétfürdő
15351   Terza Melánia Gyergyószentmiklós
15352   Biro Agoston Marosvasarhely
15353   Dávid András Dunfermline, United Kingdom
15354   Pély László Bp.1103 Csombor U.4.
15355   Zsemberi Dániel
15356   Zsurkó János László Budapest
15357   Becs József Pécel
15358   Joó Richárd Földes
15359   Laszlo Germanyi Zoltan Sepsiszentgyorgy
15360   Nagy Rebeka Nóra Pétfürdő
15361   Csákvári Ágota Bp.1103 Csombor U.4.
15362   Balogh Tamás Ózd Táncsics Tp.4.
15363   Márkus László Máté 8000 Székesfehérvár, Széna Tér 11.
15364   Sárközi Károly Budapest
15365   Kiss Dávid 3300 Eger Vörösmarty Mihály Utca 30-32.
15366   Harmati Zoltán Debrecen
15367   Csák Csaba Mezőberény
15368   Safranyik Ádám Budapest
15369   Szombat István Marosvásárhely
15370   Csog Emilia Magyarhermany
15371   Nagy Norbert Tornalja, Szlovákia
15372   Marton Jozsef Maroskeresztur , Romania
15373   Szakacs Magda Marosvasarhely
15374   Ferenczi Ferencz Csanád
15375   Bogárdy Endre Győr
15376   Maticsek László Szikszó
15377   Kapusi Ádám Tiszalök
15378   Gál András Dunaújváros
15379   Zilahy István Sándor 2755.kocsér
15380   Szabone,aszalos Ottilia Nagyvarad
15381   Szakacs Jozsef Magyarhermany
15382   Kiss Mihály Kecskemét
15383   Fazekas Péter Vásárosnamény
15384   Salamon Viktor 3128 Vizslás
15385   Dósa László Tiszaalpár
15386   Forgó Kinga Kecskemét
15387   Filák Csaba Szeged
15388   Kelemen Gábor Csíkcsicsó
15389   Domonkos Zsolt Klárafalva
15390   Makkai Jenő Marosvásárhely
15391   Angi Laszlo Gyergyoremete
15392   Ferenczi Veronika Csikszerteda
15393   Sugár Imre Brassó
15394   Szakacs Lenke Magyarhermany
15395   Vass Krisztina Koppenhaga
15396   Sugár Margit Brassó
15397   Gerstmayer Sándor Rácalmás
15398   Blahota Ágnes Miskolc
15399   Ocskai Krisztina Göd
15400   Makkai Jenő Marosvásárhely
15401   Csog Ferenc Magyarhermany
15402   Ifj.sugár Imre Brassó
15403   Horvath Hunor Mezokolpeny Maros Megye
15404   Pap Lorant Szekelyudvarhely
15405   Csorvási Imre Budapest
15406   Sugár István Brassó
15407   Csog Gabriella Magyarhermany
15408   Pap Jozsef Szekelyudvarhely
15409   Petrin Kornél Komárom
15410   Gyarmati Gábor Göd
15411   Pap Eniko Szekelyudvarhely
15412   Braun Balázs Veszprém
15413   Pap Lorant Szekelyudvarhely
15414   Horvath Istvan Mezokolpeny Maros Megye
15415   Püsök Annamária Sarmaság
15416   Wilhelem Zita Nagyszeben
15417   Szilágyi Dezső Waterloo. Canada
15418   Gábory László Brassó
15419   Barabás Endre Sepsiszentgyörgy
15420   Mészáros Zsolt Rákóczifalva
15421   Gálfiné S. Ildikó Zsámbék
15422   Maros Peter Winnipeg
15423   Barabás Piroska Sepsiszentgyörgy
15424   Pálya János Budapest
15425   Wéber Zsolt Érd
15426   Balogh Gábor Göd
15427   Pajor Árpád Enying
15428   Kovacs Orsolya Marosvasarhely
15429   Gálfi Gergely Zsámbék
15430   Bakó Béla Marosvásárhely
15431   Csáki Márton Hódmezővásárhely
15432   Pál Erzsébet Kazincbarcika
15433   Szigyártó Levente Kézdivásárhely
15434   Nagy József Veszprémvarsány
15435   Elekes Tibor Pécs
15436   Dr.dunka Sándor Csókakő
15437   Kaskó Zoltán Solymár
15438   Turbucz László Nagykáta
15439   Gál István Nagykőrös
15440   Pasztor Laszlo Marosvasarhely
15441   Orban Vencel Gyergyoszarhegy
15442   Vajdai Béla Tatabánya
15443   Kristóf Sándor Pécs
15444   Balo Imre Magyarhermany
15445   Forrai Lilla Sepsiszentgyörgy
15446   Szegedi Csaba Vásárosnamény
15447   Balo Giza Magyarhermany
15448   Berki László Pilisborosjenő
15449   Pasztor Forrai Istvan Sepsiszentgyörgy
15450   Sinka Pálinkás István Cegléd
15451   Hegedüs Gyula Veszprém
15452   Képíró Sándor Budapest
15453   Tóth Attila Budapest
15454   Nacsa Gergely Taszár
15455   Ledniczky László Császártöltés
15456   Kelemen Péter Budapest
15457   Petho Anna California
15458   Kajtár Rozália Csíkdánfalva
15459   Ambrus István Csikszereda
15460   Muhoray Kornél Bay Village, Oh Usa
15461   Dr Nagy-major Gábor Miklós Nyírbátor
15462   Nagy Edward Marosvasarhely
15463   Erdei Bertalan Fehérgyarmat
15464   László Attila Hidas
15465   Vincze Sándor Szilágysomlyó
15466   Bicsak Attila Borzont
15467   Nagyné Ökrös Zsuzsanna Veszprémvarsány
15468   Mandel Csaba Zsolt Csíkszereda
15469   Barna Ágnes Debrecen
15470   Király Bertalan Dormánd, Hu
15471   Tamas Ignacz Nagyvarad
15472   Nagy Maria Marosvasarhely
15473   Tamas Katalin Nagyvarad
15474   Kőrösi Tamás Várpalota
15475   Pethő Szabolcs Csömör
15476   Tamas Emoke Nagyvarad
15477   Barna Norbert Kádárta
15478   Tamas Kinga Nagyvarad
15479   Vízkeleti Csaba Kiskunfélegyháza
15480   Kocor Zsuzsanna Kádárta
15481   Rozsnyai Henrik Dunaújváros
15482   Nagy Maria Marosvasarhely
15483   Nagy Laszlo Csikvacsarcsi
15484   Chománé Katona Erzsébet Zalaegerszeg
15485   Pénzes Gábor Herceghalom
15486   Ferencz András Budapest
15487   Zachár Lóránd Budapest
15488   Dr Kováts Ferenc Budapest
15489   Fésüs János Kézdivásárhely
15490   Gál István Tiszaújváros
15491   Szennyessy László Zürich, Svájc
15492   Gelb Zoltán Arnót
15493   Koncsag Laszlo Csikszereda
15494   Pál Gizella Tiszacsege
15495   Lindenmayer László Pécel
15496   Kovács Péter Hodos,felvidék
15497   Martos Gábor Tata
15498   Koncsag Laszlo Csikszereda
15499   Szabó Edit Polgár
15500   Dr Kováts Ferencné Budapest
15501   Sereg Gyula Debrecen
15502   Szabó Zoltán Debrecen
15503   Péter Csaba Fonyód
15504   Kovács Péter Hodos,felvidék
15505   Fabian Janos Csikszentdomokos
15506   Koncsag Laszlo Csikszereda
15507   Bándi Enikő Kézdiszentlélek
15508   Nagy Aurel Marosvasarhely
15509   Vajai László Szászrégen
15510   Marton Lajos Csikszentdomokos
15511   Oláh Mária Székelyudvarhely
15512   Holczhakker József Dág
15513   Dr. Sáfár Zoltán Zalaegerszeg
15514   Kölcze Zsuzsánna Kovászna
15515   Komonyi Orban Szeged
15516   Simon Geza Sepsiszentgyogy
15517   Városi Máté Bonyhád-majos
15518   Ulrich Jozsef Kecskemet
15519   Oláh Mária Székelyudvarhely
15520   Mezőssy Károly Sátoraljaújhely
15521   Dr Kováts Ferenc Budapest
15522   Heves Henrik Budapest
15523   Bodnár János Debrecen
15524   Ferencz Vilmos Sepsiszentgyorgy
15525   Ormai Csaba Budapest
15526   Nagy Erika Rozalia Marosvasarhely
15527   Komonyi Orban Szeged
15528   Ludányi Imre Aszód
15529   Jakabos Lóránd Kézdivásárhely
15530   Molnár Pál Békéscsaba
15531   Portik Dezso Sepsiszentgyorgy
15532   Bodor Jzoltan Szekelyudvarhely
15533   Nikodém Miklós Budapest
15534   Kiss Csaba Veszprém
15535   Hompoth Andras Ditro
15536   Ragehne Angyal Agnes Kairo
15537   Dr Kováts Ferencné Budapest
15538   Jakabos Lóránd Kézdivásárhely
15539   Nyul János Fürth, Németország
15540   Fonai Antal Boly
15541   Hompoth Istvan Sepsiszentgyorgy
15542   Nikodém Miklós Budapest
15543   Keresztes Szilárd Ajka
15544   Simpson Kinga Toronto
15545   Akszin Janos Sepsiszentgyorgy
15546   Dr Kováts Ferencné Budapest
15547   Ragehne Angyal Agnes Kairo
15548   Kocsó József Kecskemét
15549   Akszin Matild Sepsiszentgyorgy
15550   Béres János Budapest
15551   Ivacsonc Ince Budapest
15552   Tüzes Mihály Sepsiszentgyörgytm
15553   Samu Gyula Péteri
15554   Denes Lajos Sepsiszentgyorgy
15555   Rókus Ákos Hódmezővásárhely
15556   Nyul János Fürth, Németország
15557   Szasz Sandor Sepsiszentgyorgy
15558   Szasz Arpad Sepsiszentgyorgy
15559   Tüzes Margit Sepsiszentgyörgytm
15560   Veress Kalman Marosvasarhely
15561   Barta Gábor Barót
15562   Szasz Dezso Sepsiszentgyorgy
15563   Nagy Mária-ildiko Torja
15564   Dr. Berecz Gábor Kisvárda
15565   Tofán Imola Barót
15566   Birta Lászlo Csikdelne
15567   Németh László Budapest
15568   Debreczeni Szabolcs Balc
15569   Csutak Samu Sepsiszentgyorgy
15570   Horváth Jánosné Julianna Balatonederics
15571   Mosó Krisztián Horgos
15572   Birta Juliana Csikdelne
15573   Tóth Dávid Sándorfalva
15574   Joó Klára Montreal.
15575   Marton Arpad Lovete
15576   Bali Attila Pankasz
15577   Samu Gyula Péteri
15578   Egyed Andras Lovete
15579   Szántó Zsuzsanna Marosvásárhely
15580   Leskovics András 4400 Nyíregyháza,tompa Mihály út 11
15581   Hegedűs Anikó Horgos
15582   Asztalos Albin Monor
15583   Bartha Gábor Barót
15584   Lengyel László Nyíregyháza
15585   Debreczeni Szabolcs Bályok
15586   Kopacz Ibolya Sepsiszentgyorgy
15587   Gaspar Daniel Los Angeles
15588   Rácz Katalin Nyíregyháza
15589   Szitas Janos Felsosofalva
15590   Bartha Örs Péter Barót
15591   Eros Maria California
15592   Bali János Pankasz
15593   Molnár Zsolt Bonyhád
15594   Kopacz Ibolya Sepsiszentgyörgy
15595   Szitas Marton Felsosofalva
15596   Kun Imre Zoltán Marosvásárhely
15597   Hegyközi Ferenc Hódmezővásárhely
15598   Bartha Melinda Barót
15599   Balázs Botond Gyergyoszentmiklos
15600   Benkő Emőke Bardoc
15601   Molnár Zsolt Bonyhád
15602   Bartha Olga Barót
15603   Sándor Imre Eger
15604   Elekes Ferencz Kecset
15605   Koós Gyula Miskolc
15606   Papczun Tibor H-8196. Litér, Patak U. 19
15607   Szarka Kornél Tapolca
15608   Nagy Lajos Győr
15609   Rácz Tibor Tiszaszalka
15610   Váta Tilda Sepsiszentgyörgy
15611   Kovacs Imre Felsosofalva
15612   Szilágyi Hajnal Canada
15613   Györgylőrincz Levente Szentegyháza
15614   Pakot Laszlo Kecset
15615   Szilágyi Mária Canada
15616   Pakot Etelka Kecset
15617   Kompán Ildikó Budapest
15618   Szenthe Sándor Edmonton Kanada
15619   Ilyés József Graz
15620   Fehér Dorina Vác
15621   Szilagyi Szabolcs Canada
15622   Megyeri Mónika Győr
15623   Gall Sandor Kecset
15624   Madaras Zsolt Szeged
15625   Megyeri József Györladamér
15626   Hoffmann Attila Frigyes Barot
15627   Fekete-gyuri János Bogartelke
15628   Tamas Lajos Ditro
15629   Palyov András Budapest
15630   Locsmándi Csaba Budapest
15631   Tóth Csaba Debrecen
15632   Megyeri József Györladamér
15633   Lapis Péter Sajószentpéter
15634   Kompán Ildikó Budapest
15635   Tamas Vince Farkaslaka
15636   Barkoczi Eva California
15637   Szilágyi Judit Mezőpanit
15638   Magyarosi Zoltan Vajdahunyad
15639   Wilkinson Eva Canada
15640   Viasz Ferenc Tapolca
15641   Tamas Albert Farkaslaka
15642   Györgylőrincz Levente Szentegyháza
15643   Tofán András Barót
15644   Kristály Gábor Komárom
15645   Tofán Irén Barót
15646   Wilkinson Rita Anada
15647   Magyarosi Zoltan Ajda
15648   Asztalos Márton Edelény
15649   Révész László Zsolt Debrecen
15650   Pal Lehel Csikszentimre
15651   Graaf Max Lindau /germany
15652   Sandi Szende Szende Csernáton
15653   Balázsik Csaba Dunakeszi
15654   Vasas Gizella Budapest
15655   Tofán Szidónia Barót
15656   Schindler Ferenc Arnót
15657   Szakállos Robert Gyergyószentmiklós
15658   Molnar Lajos London
15659   Biró Jenő Törökbálint
15660   Peter Bela Zetelaka
15661   Gudics Balázs Zalaegerszeg
15662   Szeder Anita Dunakeszi
15663   Kovács Melinda Kézdivásárhely
15664   Kovács Judith Monor
15665   Lukacs Tibor Zetelaka
15666   Mihálykó László-andrás Székelyudvarhely
15667   Kovács Matild Telekfalva
15668   Simma Mihaly Kukullokemenyfalva
15669   Biró Erzsébet Törökbálint
15670   Antal Attila Chipping Norton
15671   Olasz Jakab Marefalva
15672   Kovács János Kézdivásárhely
15673   Györgylőrincz Imre Szentegyháza
15674   Lázár Erzsébet Nagyvárad
15675   Viasz Ferencné Tapolca
15676   Peter Mihaly Kukullokemenyfalva
15677   Tóth Lajos Szolnok
15678   Biró Gábor Sepsiszentgyörgy
15679   Kovács János Monor
15680   Huszti Sándor Budapest
15681   Györgylőrincz Attila Szentegyháza
15682   Laczkó-szentmiklósi Botond Gyergyóremete
15683   Jakocs Denes Temesvar
15684   Schindler Ferenc Arnót
15685   Jakocs Ilona Temesvar
15686   Sima Adalbert Erselend
15687   Papp Ákos Pécs
15688   Györgylőrincz Margit Szentegyháza
15689   Viasz Éva Tapolca
15690   Jakocs Eniko Temesvar
15691   Simon Pal Temesvar
15692   Papp Akos Pecs
15693   Biró Melinda Emese Sepsiszentgyörgy
15694   Simon Gizella Temesvar
15695   Takács Balázs Zalaegerszeg
15696   Samu Tamás Gergő Szarvas
15697   Vincze-kátai László Budapest
15698   Kövér Attila Jászboldogháza
15699   Nagy Dénes Budapest
15700   Peter Bela Marefalva
15701   Gál Zsolt Bögöz
15702   Czirbus Mária Sárszentmihály
15703   Juga Eva Sepsiszentgyorgy
15704   Szabo Enrika Sepsiszentgyorgy
15705   Biro Kati Marefalva
15706   Varga Ágota Marosvásárhely
15707   Csiga János Kengyel
15708   Biró Edit Sepsiszentgyörgy
15709   Tóth Béla Mezőkövesd
15710   Kungl Janka Budapest
15711   Biro Eniko Marefalva
15712   Kelemen László Eger
15713   Bencédi Jakab Szekelyudvarhely
15714   Birtalan-balázs Lehel Herend
15715   Révész Viktória Debrecen
15716   Molnar Andras Kukullokemenyfalva
15717   Kálmán Levente Székelyudvarhely
15718   Pozsonyi István Róbert Nyíregyháza
15719   Jakocs Istvan Temesvar
15720   Balázs Karancsi Álmos Gyergyószentmiklós
15721   Birtalan-balázs Erzsébet Herend
15722   Jakocs Irma Temesvar
15723   Zombó Norbert Pusztavám
15724   Tóth Béla Mezőkövesd
15725   Kolumban Katalin Olaszorszag
15726   Tamas Gyula Farkaslaka
15727   Zombóné Hardi Noémi Pusztavám
15728   Molnar Sandor Sepsiszentgyorgy
15729   Birtalan-balázs Beáta Herend
15730   Borbély Attila Százhalombatta244
15731   Borbely Ilona Ujfalu
15732   Zombó Péter Pusztavám
15733   Kalman Zoltan Kanada
15734   Birtalan-balázs Szabolcs Herend
15735   Zombó Balázs Pusztavám
15736   Farkas Klára Beszterce
15737   Horvath Bela Kanada
15738   Kása Sándor Miskolc
15739   Bittó Csaba Mosonmagyarovár
15740   Kari Levente Farmos
15741   Cserti Juliana Oakville
15742   Révész László Zsolt Debrecen
15743   Bardos Jozsef Kanada
15744   Csajági Jolán Herend
15745   Kari Levente Farmos
15746   Fodor Örs Medgyes
15747   Cserti Laszlo Canada
15748   Mészáros Klára Margitta
15749   Soós Mihályné Budapest
15750   Bittó Csaba Mosonmagyaróvár
15751   Kadosa Antal Kanada
15752   Kariné Péter Éva Farmos
15753   Gyergyai Arpad Kanada
15754   Horváth István Keszthely
15755   Simon Mária Gyergyóditró
15756   Lendl Jenö Lund
15757   Dani Istvan Zilah
15758   Biro Balazs Zetelaka
15759   Kari Attila Farmos
15760   Köllő Csaba Budapest
15761   Gyergyai Ilona Kanada
15762   Biro Janos Zetelaka
15763   Simon Péter Gyergyóditró
15764   Szabó József Székelyudvarhely
15765   Birtalan-balázs Lajos Etéd
15766   Szabó Bence Budapest
15767   Birtalan-balázs Ráchel Etéd
15768   Peter Istvan Zetelaka
15769   Erdélyi Tibor Nagyenyed
15770   Botyánszki Zoltán Gúta
15771   Nagy Zsolt Anglia
15772   Orbán Bálint Kolozsvár
15773   Füsti-molnár Lajos 6611 Szentes Tanya 91
15774   Horváth István Keszthely
15775   Szabó Viktor Kecskemét
15776   Benedek Eva Csikszereda
15777   Bognar Janos Kanada
15778   Gál Gabriella Miskolc
15779   Nagy Zsolt Anglia
15780   Kardos Szabolcs Marosvasarhely
15781   Levente Maksai Sepsiszentgyorgy
15782   Iván Péter Ócsa
15783   Brotscholl Barna Herend
15784   Bőcs Ferenc Richárd Mány
15785   Tóthné Németh Ilona Szécsény
15786   Marcziné Fazekas Erzsébet Sárospatak
15787   Helmeczi Gyöngyi Tata
15788   Iván Erzsébet Anna Ócsa
15789   Sándor Szilárd Nyárádszereda
15790   Stier Mihály Kozármisleny
15791   Keresztes Judit Hollywood, Ca
15792   Kocsis László Lőrinci
15793   Csere Anna-maria Fotosmartonos
15794   Brotscholl Balázs Herend
15795   Dóra Péter Orosháza
15796   Gyeresi Ibolya Sarolta Marosvasarhely
15797   Brotscholl Jenő Herend
15798   Vargha Gáspár András Csernáton
15799   Csere Janos Fotosmartonos
15800   Bartók Levente Kézdivásárhely
15801   Görbe Zsuzsánna Sepsiszentgyörgy
15802   Brotscholl Emilia Herend
15803   Pintér Zsoltné Budapest
15804   Koffol Alfréd Marosvásárhely
15805   Kesoi Marta San Don? Di Piave
15806   Olajos Arnold Budapest
15807   Hernádi Ferenc Békéscsaba
15808   Szörényi Imre Miskolc
15809   Beke Antal Uzon
15810   Nagy Milán Tapolca
15811   Németh József Baj
15812   Jakab Éva Gyulakuta
15813   Cserei József Brassó
15814   Nagy Csaba János Tapolca
15815   Munkácsi Róbert Gyomaendrőd
15816   Erdély Lajos Csíkszereda
15817   Heidel Zoltan Németország
15818   Németh Dávid Bécs
15819   Rohrmann Ágnes Budapest
15820   Szép Zoltán Szekelyudvarhely
15821   Szabó Sándor Kisújszállás
15822   Balint Laszlo Oroszhegy
15823   Szép Ildiko Szekelyudvarhely
15824   Jakab Árpád Gyulakuta
15825   Balint Emese Oroszhegy
15826   Erdély Ibolya Csíkszereda
15827   Koffol Jolán Emese Székelyudvarhely
15828   Ludas Mátyás Budapest
15829   Szilveszter Szabolcs, Dr. Kezdivasarhely
15830   Pal Tunde Oroszhegy
15831   Ambrus Ince Oroszhegy
15832   Kész Sándor Kézdivásárhely
15833   Zsolnai Viktor Kaposvár
15834   Nagy Dr. Csaba János Tapolca
15835   Varga Máté Szigetmonostor
15836   Tankó Béla Gyimesközéplok
15837   Kovács Zita Somogyzsitfa
15838   Dancsecs György Budapest
15839   Ludas Mátyás
15840   Szilágyi Magdolna Miskolc
15841   Kész Ferenc Kézdivásárhely
15842   Árvai László Pécs
15843   Kész Ildikó Kézdivásárhely
15844   Farkas Zoltán Eger
15845   Gombos Margit Marosvasarhely
15846   Tankó Irén Gyimesközéplok
15847   Lengyel Zsuzsánna Kézdivásárhely
15848   Lengyel János Kézdivásárhely
15849   Kis János Csíkszereda
15850   Lengyel Erzsébet Kézdivásárhely
15851   Pebak Mehmet München
15852   Kopacz Ibolya Sepsiszentgyorgy
15853   Molnár-gál Zita Nagyvárad
15854   Heidel Teréz Németország
15855   Molnar Erzsebet Székely Udvarhely
15856   Szoke Emoke Csikszereda
15857   Horvath Gizella.arad
15858   Pulugor Julianna-ildiko Sepsiszentgyogy
15859   Erdélyi Zoltán Komló
15860   Agoston-engi Mihaly Parajd
15861   Németh László Nagykanizsa
15862   Magyari Lehel-istván Székelyudvarhely
15863   Furka Tünde Debrecen
15864   Sztankovics Géza Tengőd
15865   Pall Marta Los Angeles
15866   Heidel Theresia Aalen
15867   Agoston-engi Michael Amstetten/austria
15868   Miklós Beáta Budapest
15869   Hajdó Lóránt Oroszhegy
15870   Varga Gáborné Vámosújfalu
15871   Bogdán Attila Ringstr.1, D-84431 Rattenkirchen, Deutschland
15872   FehÉr ZoltÁn BarÓt
15873   Szeiberling Lászlóné Budapest
15874   Volentics Istvan Dresden
15875   Salamon Krisztián Békéscsaba
15876   Molnár Erika Békéscsaba
15877   Papp Zoltan Istvan Waterloo Canada
15878   Horvath Gizella.arad Arad
15879   Pall Ferencz Csikszereda
15880   FehÉr Orsolya BarÓt
15881   Boczán Zsolt Pécs
15882   Dóczi István Eger
15883   Szoke Emoke Csikszereda
15884   Varga Gábor Vámosújfalu
15885   Raduly Gyorgy Sepsiszentgyorgy
15886   Gazdag Álmos BarÓt
15887   Both Hunor Kápolnásfalu
15888   Gazdag Mária BarÓt
15889   Kovács György Beregsurány
15890   Sandor Laszlo Zenta
15891   Gazdag Ilona BarÓt
15892   Kovács György Beregsurány
15893   Gazdag ZoltÁn BarÓt
15894   Németh Zoltán Lajos 1094 Budapest Tompa U. 20.
15895   Keserű Sándor Barót
15896   Raduly Gyorgy Sepsiszentgyorgy
15897   Nagy Nagy Ottilia Gyergyóremete
15898   Reuter György Győr
15899   Tamás Mihály Szentegyháza
15900   Ujvari Edith Zirc
15901   Barabás Imre Torja
15902   Domszky István Budapest
15903   Tukacs József Sándor Nagykároly
15904   Hornyák Balázs Nyírbátor
15905   Vásári András Budapest
15906   Tuma Rozalia Csikszereda
15907   Gerocz Ilona Zirc
15908   Tuma Matyas Csikszereda
15909   Frimmer Attila Sárospatak
15910   Finta Zsuzsanna Ny,usa
15911   Dobosi Zsolt Komló
15912   Jászberényi Gergely Salgótarján
15913   Vata Monika Eisenstadt
15914   Kiss Attila Budapest
15915   Ferenczi Attila Gyergyószentmiklós
15916   Tamás Angella Szentegyháza
15917   Vata Tibor Eisenstadt
15918   Marczi Gábor Sárospatak
15919   Vata Blanka Eisenstadt
15920   Nagy Levente Balavásár
15921   Bánkiné Király Zsuzsanna Balatongyörök
15922   Lázár Attila Székelyudvarhely
15923   Csiki Istvan Csikszereda
15924   Szakács Szakács Károly 2233 Ecser Eskü U 14
15925   Finta Zsuzsanna Ny,usa
15926   Kopacz Ibolya Sepsiszentgyorgy
15927   Faragó János Békéscsaba
15928   Csiki Maria Csikszereda
15929   Szántó Zsuzsanna Budapest
15930   Tuma Andrea Orebro
15931   Szántó Gézáné Budapest
15932   Damokos László Budapest
15933   Aranyi László Mihály Szentes
15934   Pajor Gábor Fertőrákos
15935   Jones Judit Györ
15936   Faragó János Békéscsaba
15937   Kozma Andrea Marosvásáhely
15938   Kissné Jobbágy Magdolna Szakoly
15939   Irimiás Krisztián Debrecen
15940   Kiss Sándor Debrecen
15941   Petres Ildikó Margit Bécs
15942   Horváth Miklós Mohács
15943   Kovács Teréz Kolozsvár
15944   Szakácsné Fazekas Ágnes 2233 Ecser Eskü U 14
15945   Lázár László Csikszereda
15946   Kozma Bela Uzon
15947   Kovács Tihamér Kolozsvár
15948   Kozma Zsolt Uzon
15949   Poszloczki János Sárospatak
15950   Kovács Edit Budapest
15951   Sándor Éva - Zsuzsa Debrecen
15952   Kokits Imre Nszk 55124 Mainz An Der Krimm 9.
15953   Gál Péter-józsef Érd
15954   Páll Ildikó Gyergyószentmiklós
15955   Trinfuj Zsolt Szentegyháza
15956   György Fazakas István Gyergyószentmiklós
15957   Tanászi Árpád Sárospatak
15958   Szucs Maria Kichener Canada
15959   Ujlaki Edit Erdőkertes
15960   Kiss Sándorné Budapest
15961   Trinfuj Melánia Szentegyháza
15962   Káli Betty Budapest
15963   Halász Attila Kámán Csorvás
15964   Bámbó-kóczé Péter Corning, Ny Usa
15965   Dr.dékány László Nógrádsipek
15966   Hofbauer Miklos Székelyudvarhely
15967   Felek Jánosné Békéscsaba
15968   Zöld Klára Corning, Ny Usa
15969   Nagyiványi József Budapest
15970   Nagy István Szentlőrinckáta
15971   Tóth Éva Budapest
15972   Antal Zoltán Budapest
15973   Zöld Lenke-katalin Marosvásáhely
15974   Magyari Kinga Gyulakuta
15975   Elekes Tibor Miskolc
15976   Csuszner Jolán Gyergyószentmiklós
15977   Magyari Istvan Gyulakuta
15978   Lába Enikő Kistarcsa
15979   Dr.pap Ádám Szerencs
15980   Laczó Gábor Székesfehérvár
15981   Nagy László Tiszakeszi
15982   Veres Erika-márta Sepsiszentgyörgy
15983   Ciszár Benedek Budapest
15984   Makkai László Békéscsaba
15985   Gaál János Sopron
15986   Putnoki Zoltán Miskolc
15987   Veres Hümér Lászlo Sepsiszentgyörgy
15988   Molnár Balázs Kisapostag
15989   Lentner Balázs Baja
15990   Lába Csaba Kistarcsa
15991   Koncz Ágota Debrecen
15992   Veres Hümér Norbert Sepsiszentgyörgy
15993   Szatmári András Sárospatak
15994   Molnár Balázsné Kisapostag
15995   Veres Gergő Márk Sepsiszentgyörgy
15996   Székely Gyula Andras Szatmarnemeti
15997   Gerendi Győző Bita
15998   Fodor Balázs Debrecen
15999   Veres Jolán Sepsiszentgyörgy
16000   Veres Ferenc Sepsiszentgyörgy
16001   Benczédi Hunor Nagyvárad
16002   Szloszjár János Nagyszénás
16003   Simon Zoltán Csonka-magyarország Budapest
16004   Szloszjár János Nagyszénás
16005   Király Rózália Sepsiszentgyörgy
16006   Koros Sándor Miskolc
16007   Király Gyula Sepsiszentgyörgy
16008   Imre László Nürnberg
16009   Csiki István Nyárádgálfalva
16010   Soki Gyula Micske
16011   Petri Andor Tohotom Sepsiszentgyorgy
16012   Benczédi Mónika Nagyvárad
16013   Balogh János Kaposvár
16014   Csiki Edit Nyárádgálfalva
16015   Rácz Edit Nyíregyháza
16016   Székely Ilona Szatmar
16017   Czinczás Mihály László Veszprém
16018   Csiki Emőke Nyárádgálfalva
16019   Csicsely Ferenc Békéscsaba
16020   Mihály Tibor Sepsiszentgyörgy
16021   Para Magor-robert Sepsikőröspatak
16022   Nagy Botond Sepsiszentgyörgy
16023   Oláh Sándor Ártánd
16024   Kispál Sándor Budapest
16025   Kovács Erzsébet Sepsiszentgyörgy
16026   Mihály Bottyán Sepsiszentgyörgy
16027   Kovacs Maria Gyergyoszentmiklos
16028   Szénási Imre Debrecen
16029   Simon Éva Nyáregyháza
16030   Babos Ernő Szombathely
16031   Bogdán Mihály Pennsylvania
16032   Boda Ferenc Budapest
16033   Bartus Ferenc Csitszentivány
16034   Fülöp Örs-ernő Magyarkirályfalva
16035   Bartha Ernő Benedict Csittszentivány
16036   Fülöp Hajnal Magyarkirályfalva
16037   Dr. Kun Gazda Melinda Szentkirályszabadja
16038   Puchinszki Pál Pécs
16039   Koszta Demeter Lenke Katalin Marosvasarhely
16040   Kertész Csilla-Éva Budapest
16041   Bartha Erzsébet Lina Csittszentivány
16042   Kiss Milán Nagydorog
16043   Szentkuti Farkas Kolozsvar
16044   Kertész Ecaterina Gyergyószentmiklós
16045   Gál Zoltán Zabola
16046   Peter Istvan Gyergyoszentmiklos
16047   Bogdán Gabriella Pennsylvania
16048   Koszta Demeter Bernadette Marosvasarhely
16049   Tóth Róbert Székelyudvarhely
16050   Balázs Gabriella Barót
16051   Sebestyén Albert Gyergyószentmiklós
16052   Horváth Zoltán Győrladamér
16053   Balint Eszter Gyergyószentmiklós
16054   Sebestyén Beáta Gyergyószentmiklós
16055   Horváthné Szölgyéni Ágnes Győrladamér
16056   Orosz László Miskolc
16057   Toth Alexandru Csittszentivány
16058   Borgoy Janos Pleasant Valley, Ny Usa
16059   Dr Farkasne Holb Erikaeri Dr Farkas Erika. Budapest1o94 Berzennczey Utca 4-6.
16060   Juhász Ildikó Budapest
16061   Dr. Papp Gábor Debrecen
16062   Filep Zsuzsa Szék
16063   Dancs Árpád Kézdivásárhely
16064   Toth Ágnes Csittszentivány
16065   Kovacs Lorand Kezdiszentlelek
16066   Csiki Ernő Nyárádgálfalva
16067   Dr. Pappné Bata Ágnes Debrecen
16068   Urak Imre-levente Barot
16069   Puchinszkiné Bettina Pécs
16070   Csiki Ilona Nyárádgálfalva
16071   Filep Farkas Kolozsvár
16072   Major Gábor Kelenföld
16073   Mucs Zoltán Balassagyarmat
16074   Péter Lajos Kézdivásárhely
16075   András Imre Székelyudvarhely
16076   Fazekas Lászlo Maglód
16077   Horváth Mihályné Dunaszeg
16078   Závodi Ilona Budapest
16079   Szabó Ildikó Érd
16080   András Réka Székelyudvarhely
16081   András Hunor Székelyudvarhely
16082   Baracskai Zoltán Pennsylvania
16083   Fazekas Lászlo Maglód
16084   Szíber József Budapest
16085   Léva Tibor Kézdivásárhely
16086   Depner Gábor Szolnok
16087   Gábor Irén Kolozsvár
16088   Horváth Balázs Szombathely
16089   Miklósi Dénes Kolozsvár
16090   Baginé Zalányi Lilla Jászladány
16091   Van Den Ende András Bunschoten
16092   Bagi Tibor Jászladány
16093   Carrano Eva Nemetorszag
16094   Ormeny Gergely Balintfalva
16095   Hingyi Győző Budapest
16096   Fazekas Lászloné Maglód
16097   Szász Béla Kézdivásárhely
16098   Szász Domokos Magyarország
16099   Nagy-lőrincz Anna Gernyeszeg
16100   Dr.horváth Judit Litér
16101   Blénesi Rita Gyergyószentmiklós
16102   Kelemen András Kecskemét
16103   Veres Balázs Tiszalúc
16104   Damokos Kristóf Budapest
16105   Mészáros Lászó Budapest
16106   Dittrich Gábor Somlóvecse
16107   Tankó János Gyimesközéplok
16108   Ormeny Melinda Balintfalva
16109   Szitás Anna Egyházasbást - Felvidék
16110   Lipusz Ferenc Szikszó
16111   Hartig Berta Balintfalva
16112   Baróthy Jenő Szováta
16113   Dittrich Adrienn Somlóvecse
16114   Dósa Ildikó Kunhegyes, Magyarország
16115   Kovács János Békéscsba
16116   Szitás Szabolcs Egyházasbást - Felvidék
16117   Bagi Anikó Jászladány
16118   Dósa Lajos Kunhegyes, Magyarország
16119   Tankó János Gyimesközéplok
16120   Nagy Éva Gyöngyös Magyarország
16121   Bagi Gergely Jászladány
16122   Baróthy Éva Szováta
16123   Szabó Anna Montreál
16124   Pantazi Zita Gyöngyös Mmagyarország
16125   Kocsis Piroska Tököl- Magyarország
16126   Faragó Gábor Sepsiszentgyörgy
16127   Balogh Alexandru Sarmaság
16128   Kovács Ottó Sarmaság
16129   Ravai Norbert Marosvasarhely
16130   Kocsis Árpád Gyöngyös Magyarország
16131   Dénes Géza Kiskőrös
16132   Kovács Ottó Sarmaság
16133   Kántor Mónika Kézdivásárhely
16134   Dávid Ilona Csíkszereda
16135   Zalányi József Kulcs
16136   Varga Varga Ilona Budapest
16137   Gere Ibolya Zilah
16138   Kiss Adél Marosvásárhely
16139   Gergely Zoltán Brüsszel
16140   Orgonas Maria Temesvar
16141   Zalányi Józsefné Kulcs
16142   Kocsis Iringó Gyöngyös Magyarország
16143   Fogarasi Edit Zilah
16144   Kiss Loránd Marosvásárhely
16145   Lukács Levente Székelyudvarhely
16146   RÉder NÁndor Szeged
16147   Farkas István Nagybacon
16148   Kocsis Boróka Gyöngyös Magyarország
16149   Cseh Gábor Marosvásárhely
16150   Pető Julianna Zilah
16151   Tereh Sarolta Budapest
16152   Kiss Szabolcs Marosvásárhely
16153   Lukács Mihály Székelykeresztúr
16154   Baóróthy-képir Anna Magyarország
16155   Lukács Piroska Székelykeresztúr
16156   Keisz Róbert Kisbánya
16157   Lukács Csaba Zilah
16158   Lukács Erzsébet Zilah
16159   Köllő Edit Ditró
16160   Oprea Alex-vilhelm Marosvásárhely
16161   Palyov István Budapest
16162   Molnár József Nagyvárad
16163   Deák Botond Fót
16164   Baróthy -képiró Zsuzsa Kunágota Magyarország
16165   Ráduly Márton Tököl- Magyarország
16166   Rácz Benedek Piliscsaba
16167   Rancz Előd Szentegyháza
16168   Tóth Péter Jászárokszállás
16169   Oláh Sándor Hajdúszoboszló
16170   Buzogány László Székelykeresztúr
16171   Dr. Tim Péter Budakalász
16172   Lorincz Geza Torja
16173   Csergő Szabolcs Várpalota
16174   Fegyver Kinga Csernaton
16175   Bittner Zoltán Budapest
16176   Leib Mariann Budapest
16177   Ladó István Szentegyháza
16178   Bíró László Hajdúszoboszló
16179   Simon Enikő Marosvásárhely
16180   Csergőné Boross Gabriella Várpalota
16181   Szabó Levente Marosvásárhely
16182   Kulcsar Erno Australia
16183   Csergő Szabolcs Várpalota
16184   Csizmadia László Zalakomár
16185   Gyenge-arany Hunor Sepsiszentgyorgy
16186   Fegyver Gyárfás Csernáton
16187   Baliga Robert Gyimesközéplok
16188   Sinkó László Halmajugra Magyarország
16189   Buzogany Attila Szekelyudvarhely
16190   Farkas Aranka Csikszereda
16191   Szeleczki Szabolcs
16192   Pásztor Árpád Miskolc, Magyarország
16193   Sinkó Erzsébet Halmajugra Magyarország
16194   Jakab Hunor Sepsiszentgyörgy
16195   Csikós Ferencné Heves
16196   Pasqualetti János Sopron
16197   Olti Jeremias Csikmadefalva
16198   Ifj.sinkó László Miskolc
16199   Mark Ibolya Csikszentkiraly
16200   Kelemen Csaba Sopron
16201   Polányi Kevin Rácalmás, Magyarország
16202   Kozomos Enikő Szováta
16203   Gábor Tünde Sopron
16204   Dr.molnár Zoltán Németország
16205   Vass Ferenc Velence
16206   Vitányi Ernő Sárospatak
16207   Dobri Botond Uzon
16208   Gazda Klára Sepsiszentgyörgy
16209   Felméri Dávid Béla Svédország
16210   Bágyi Mihály Szentábrahám
16211   Dobri Ervin Uzon
16212   Király Ferenc Gyömrő, Magyarország
16213   Lőrincz Alpár Sepsiszentgyörgy
16214   Szeremi Krisztián Cegléd
16215   Bögös Viktória Mór
16216   Ballagó Zsolt Jászárokszállás
16217   Bakos László Budapest
16218   Köbli Pál Budapest
16219   Beke László Budapest
16220   Koos Zoltan Sutton Coldfield, Uk
16221   Katona Gábor Nagyvázsony
16222   Liszkay Tamás Sajóvelezd
16223   Prózsa István Orgovány
16224   Schneider Bernhard Ausztria
16225   Beke László Budapest
16226   Liszkayné Lámer Judit Sajóvelezd
16227   Prózsa István Orgovány
16228   Wentzel Hanne-paula Sr. Hanna Dél-tiról Italia
16229   Nagy Levente Nyárádgálfalva
16230   Tamásné Pántya Hajnalka Magyarbánhegyes
16231   Tamas Kertesz London
16232   Bacs Benke Andras Ereszteveny
16233   Szekely Eva Kanada
16234   Tamás József Magyarbánhegyes
16235   Nagy Levente Székesfehérvár
16236   Kovács Krisztián Keszthely
16237   Nagy István Pécska
16238   Tardi Sándor Nyíregyháza
16239   Szabo Robert Csikcsicso
16240   Tardi-varga Anita Nyíregyháza
16241   Máté Endre Budapest
16242   Lőrinczi Károly Vice
16243   Tardi Levente Nyíregyháza
16244   KovÁcs IstvÁn SÁtoraljaÚjhely
16245   Máté Endre Budapest
16246   Balázs Piroska Budapest,,Óbuda
16247   Nagy Balázs Rábatamási
16248   Molnár Imre Hagyáros-börönd
16249   Kristófi Krisztina Nagyvárad
16250   Fekete Balázs Kőszárhegy
16251   Deák László Marosvásárhely
16252   Perini Annamaria Sepsiszentgyorgy
16253   Deák Aranka Marosvásárhely
16254   Szilágyi Zsolt Budapest
16255   Zanáné Krizsán Éva Magyarország
16256   Székely Géza Kolozsvár
16257   Deák Tünde Marosvásárhely
16258   Zana Gábor Magy
16259   Lorincz Csaba Szentegyhaza
16260   Bíró Attila Zsolt Sopron
16261   Bíró Balázs Milán Sopron
16262   Demeter Edit Nagyernye
16263   Szabó Erzsébet Budapest
16264   Lokodi Ferenc Attila Nagyvárad
16265   Farkas László Ottawa, Kanada
16266   Kelemen Hanga Marosvásárhely
16267   Rémán Tímea Kovászna
16268   Csiszár Rudolf Kovászna
16269   Perini Annamaria Sepsiszentgyorgy
16270   Varga Gyula Budapest
16271   Dankó Zsuzsanna Mohács
16272   Feszty Dániel Ottawa, Kanada
16273   Vitéz Pintér Kornél Lovas, Csonka-magyarország
16274   Pohli Nándor Máza
16275   Portik-hegyi Kelemen Gyergyószentmiklós
16276   Tatos Lászlóné Dunaharaszti
16277   Pálfi János Siófok
16278   Demeter István Csíkszereda
16279   Bozsik Attila Monorierdő
16280   Deli Gyula Budapest
16281   Ilyes Lehel Toronto
16282   Molnár Hajnalka Hilda Uzon
16283   Cosma Laszlo Zilah
16284   Kanti Gábor Gyód
16285   Kozma Blanka Cecilia Uzon
16286   Cziczer Katalin Sárospatak
16287   Barta László Budapest
16288   Szigyarto Szilard Uzon
16289   Varga Károly Gyulakuta
16290   Nadza Gábor Alsózsolca
16291   Nagy Teréz Budapest
16292   Putz Imola Mohács
16293   Komlóssy Péter Körmend
16294   Dombi Péter Budapest
16295   Karda Zoltán Csíkszereda
16296   Baksa Anikó Albertirsa
16297   Dusinszki Gyöngyver Ausztria
16298   Szabó Anna Mária Csíkszereda
16299   Edes Kornelia Budapest
16300   Szabó Mária Csíkszereda
16301   Szabó Péter Csíkszereda
16302   Tóbiás Tibor Kolozsvár
16303   Dusinszki Attila Ausztria
16304   Szabó Barna Csíkszereda
16305   Szabó Délia Csíkszereda
16306   Mikó Zsolt Kisléta
16307   Dusinszki Andrea Ausztria
16308   Miholcsa Tamás Marosvásárhely
16309   Kocsis Attila Csernaton
16310   Ilyés Erzsébet Csíkszereda
16311   Mikó Zsolt Kisléta
16312   Karda Károly Budapest
16313   Kardos László Budapest
16314   Wirthné Móricz Zsuzsanna Pécs
16315   Erzincan Saffet Ankara
16316   Tapaszto Szabolcs Sepsiszentgyorgy
16317   Wirthné Németh Éva Körmend
16318   Robert Berta London
16319   Dávid Gergely Pápa
16320   Szabo Erika Kolozsvar
16321   Balázs László Mende
16322   Lugo Alex London
16323   Wirth Győző Körmend
16324   Balogh László Debrecen
16325   Berta Ferenc Budapest
16326   Lukács Gábor Szeged
16327   Szalai Mátyás Pécs
16328   Léstyán Bence Budapest
16329   Horányi Ferenc Pilisvörövár
16330   Somogy Ferenc Dexter, Mi
16331   Szanyi Ágota Pilisborosjenő
16332   Tanács László Budapest
16333   Győri-molnár Lajos Budapest
16334   Károlyi Imre Budapest
16335   Császár Mária Csikszereda
16336   Kolcza Istvan Sepsiszentgyorgy
16337   Pal Sandor Szekelyudvarhely
16338   Kékessy George Los Angeles
16339   Takács Rudolf Temesvár
16340   Gyöngyösi Erzsébet Nagyvárad
16341   Gáspár Julianna Marosvásárhely
16342   Kopasz Zoltán Veszprém
16343   Gunszt Róbert Dunaújváros
16344   Takács Annamária Temesvár
16345   Sárközi Andrea Budapest Kőrös U 5.
16346   Suba Timea Stockholm
16347   Szita Sándor Attila Rácalmás
16348   Dr Vizeli Sándornégresko Sandorne Debrecen
16349   Szakács Szakács Ágnes Maglód
16350   Thiesz Helga Kovaszna
16351   Hadnagy László Marosvásárhely
16352   Scheich János Balatonföldvár
16353   Papp Krisztián Maglód
16354   Kun Csilla Marosvásárhely
16355   Szima Sándor Budapest
16356   Zsunkuly Attila Gyergyocsomafalva
16357   Richlik György Budapest
16358   Braun Bertalan Sárospatak
16359   Szabo Laszlo Växjö Svedorszag
16360   Katona Zsolt Szatmar
16361   Márton Gyöngyvér Marosvásárhely, Románia
16362   Szabo Melinda Svedorszag
16363   Katona Zsolt Szatmar
16364   Szabo Ilona Ljungby
16365   Baló Vilmos Oroszlány,magyarország
16366   Szabo Barna Becs
16367   Szabo Laszlo Ljungby
16368   Óvári Ádám András Zalaegerszeg
16369   Olasz Szabó Soma Debrecen
16370   Kovács Ferenc Röszke
16371   Turzai Tihomir Novi Sad, Szerbia
16372   Gödri-martis Karoly Malmö, Svédorszag
16373   Kovácsné Kacz Erika Röszke
16374   Dr. Gyebnár András Békéscsaba Festő U.31.
16375   Dóczy Annamária Marosvásárhely
16376   Alföldi János Magyaralmás
16377   Bukriné Gyengési Bukriné Gyengési Erzsébet Ráckeve
16378   Karabacak Ozancan Sefa Budapest
16379   Petho Tibor California
16380   Marton László Budapest
16381   Bellovics Norbert Budapest
16382   Bortnyik Violetta Würzburg, Németország
16383   Krúdy Geyza István Bp.xii.galántai U.18
16384   Kiss József Kecskemét
16385   Juhák Tamás Budapest
16386   Perehazy Miklos Los Angeles
16387   Petruha Laszlo Aveley, Uk
16388   Papczun ErnŐ Ferenc
16389   Bátor Albertné Márta Eger
16390   Vermesser Levente Balánbánya
16391   Szilágyi László Nyíregyháza
16392   Kecskés Erzsébet Tiszaföldvár
16393   Tokes Katalin Montreal, Canada
16394   Krisztián Babos Montreál
16395   Sebestény Alajos Montreál
16396   Molnár János Budapest Iii. Kerület
16397   Lőrinczi Szabolcs Marosvásárhely
16398   Kalauz Ferenc Székesfehérvár
16399   Pifko Zoltan San Diego
16400   Szabo Arpad Kitchener Canada
16401   Baricz Lujza Kitchener Canada
16402   Szabó István Győrszentiván
16403   Rosta E. Vaughan Ontario
16404   Molnár Zsolt Kecskemét
16405   Gyuri Barabas Kanada
16406   Varady Erzsebet Colorado
16407   Nemeth Erno Colorado
16408   Varga Ádám 1097 Budapest Szerkocsi út 2b Fsz 2
16409   Ötvös Ötvös Mihályné Szentes
16410   Kolnhofer Istvan Toronto
16411   Szabó Csaba Kézdivásárhely
16412   Paless Dr. Gyula György Isaszeg
16413   Szekely Ferencz Gyergyoszentmiklos
16414   Nagy Arpad Cleveland,usa
16415   Szekely Erika New York, Ny
16416   Dr Balogh Ernő Budapest
16417   Birtalan László Székelyudvarhely
16418   Biro Maria Csikszereda
16419   Biro Levente Csikszereda
16420   Tóth János Rad, Felvidék
16421   Dömötör Ferenc Mohács
16422   Simo Eva Csikszereda
16423   Domahidi Lajos Dunavarsány
16424   Szabó Ilona Dunavarsány
16425   Mózes Gyula Székelyudvarhely
16426   Vitéz Endre Zenta
16427   Pál Béla Budakalász
16428   Adorjáni Balázs Sepsiszentkirály
16429   Puskás András 1163.budapest, Mátészalka 21.
16430   Kondor Gergely Dömös
16431   Nagy Sándor Hajdúböszörmény
16432   Colliander Martha-paua Stockhom
16433   Neagoe Margit Stockhom
16434   Borbely Gyula Szilagykraszna
16435   Muszka Balint Stockholm
16436   Huszár Tiborné Ráckeve
16437   Nyaguy Ferenc Segesvar
16438   Bara Zoltán Gyulafehérvár
16439   Antal Attila Levente Maroshéviz
16440   Riba Sándor Szigetcsép
16441   Muszka Balint Stockholm
16442   Benko Zsuzsanna Olasztelek
16443   Karmazsin Veronika Pétfürdő
16444   Róka György Salgótarján
16445   Lazar Laszlo Barot
16446   Feher Piroska Olasztelek
16447   Benko Zsuzsa Szekelyudvarhely
16448   Lazar Rozalia Barot
16449   Benko Katalin Marosvasarhely
16450   Simon Gábor Zalaegerszeg
16451   Fodor Lajos Kalifornia
16452   Fodor Katalin Kalifornia
16453   Tonka Miklós Tatabánya
16454   Buchmüller Katalin Huntington Beach
16455   Csordás Gábor Sárospatak
16456   Kaufmann Josef München
16457   Mansell Michael Páty
16458   Kelellászlóné Eleonóra Budapest
16459   Simon Attila Ditro
16460   Botár István Csíkszereda, 530100, Szabadság-tér
16461   Illés József Budapest
16462   Borzas Csaba-laszlo Marosvasarhely
16463   Bartis Szabolcs Gyergyószentmiklós
16464   Rancz Istvan Olasztelek
16465   Fodor Ferenc Olasztelek
16466   Kis-tóth Zoltánné Szigetvár
16467   Fodor Rozalia Olasztelek
16468   Fazakas Attila Lövéte
16469   Koncz Ilona Marosvasarhely
16470   Örsi Anikó Sárospatak
16471   Rancz Judith Ibolya Olasztelek
16472   Balázsi Róbert Zetelaka
16473   Török István Sárospatak
16474   Balazsi Laszlo Olasztelek
16475   Oltyan Anna Csikszereda
16476   Rancz Laszlo Olasztelek
16477   Andreszek Bela Marosvasarhely
16478   Rancz Julianna Olasztelek
16479   Fodor Attila Olasztelek
16480   Farkas Annamaria Olasztelek
16481   Barna Árpád Csantavér
16482   Varga Gyula Erdofule
16483   Teleki Laszlo Sepsiszentgyorgy
16484   Biro Rozalia Csikszereda
16485   Bato Jozsef Bardoc
16486   Rakonczay András Budapest
16487   Vidovich Kálmán Jászberény
16488   Lavner Zoltán Szeged
16489   Balazsi Laszlo Idos Olasztelek
16490   Boldogh IstvÁn AbÁdszalÓk
16491   Feher Andras Olasztelek
16492   Tokos Sandor Olasztelek
16493   Deák István Salgótarján
16494   Erki Istvánné Halmajugra Magyarország
16495   Janosi Anna Szatmarnemeti
16496   Erki István Halmajugra Magyarország
16497   Okos Lóránd Csikszereda
16498   Kelemen Marton Csikszereda
16499   Kempf Laura Pécsvárad
16500   Schmutzer István Loránd Szászfenes
16501   Spitl Péter Pécs
16502   Dóczy Tamás Marosvásárhely
16503   Koronka Akos Nyujtod
16504   Kovács György Letenye
16505   Vass Huba Baja
16506   Béla Madarász Ógyalla,szlovákia
16507   Köllő Dávid Gyergyószentmiklós
16508   Taizs Gabriella Győr
16509   Töröcsik Jánosné Visonta
16510   Magyar György Budapest
16511   Turóczi Attila Nyíregyháza
16512   Dinnyés Gyula Kiskunfélegyháza
16513   Iszlai Tamas Marosvásárhely
16514   Becze András Csíkszereda
16515   Dinnyés Tamás Kiskunfélegyháza
16516   Csőkéné Simon Anikó
16517   Becze Erzsébet Csíkszereda
16518   Bárócz Huba Pál Felvinc
16519   Dinnyés Ádám Kiskunfélegyháza
16520   Demeter Péter Nyárádszereda
16521   Máriás József Nyíregyháza
16522   Bárócz Huba Felvinc
16523   Brinza Béla Eger
16524   Koncsik Alexandra Halmajugra Magyarország
16525   Bokor D.csaba Székelykeresztúr
16526   Salamon Balazs Kezdivasarhely
16527   Fuszenecker Róbert Budapest
16528   Merkatz Ildikó Pusztavám
16529   Részeg László Csíkszentmárton
16530   Szocs Imola Sepsiszentgyorgy
16531   Dezse Ferenc Budapest
16532   Kiss Szabolcs Magyarország, Sajószentpéter
16533   Márton Kinga Krisztina Maroshéviz
16534   Monori Ágnes 2151 Fót Kökény29
16535   Károly József Ráckeve
16536   Csongor Gabriella Pécs
16537   Márton Kinga Krisztina Maroshéviz
16538   Portik Bálint Gyergyoremete
16539   Portik Ibolya Gyergyoremete
16540   Jancsó Tamás Korond
16541   Loyal István Aszód
16542   Jaksa Attila Budapest
16543   Fülöp Attila Marosvásárhely
16544   Six Viktória Budapest
16545   Fekete Piroska Tata
16546   Márton Csaba Marosvásárhely
16547   Szász Szász Istvánn Nyékládháza Juharfa U. 1.
16548   Majláth Gábor Budapest
16549   Makfalvi Zsuzsa Sepsiszentgyörgy
16550   Tirnádi Éva Aszód
16551   Bartók Csaba Szeged
16552   Kiss Zsuzsa Isaszeg Mátyás Király U.33.
16553   Varró Csongor Marosszentanna
16554   Fazakas Janos Szekelykeresztur
16555   Fónagy Gábor Miskolc
16556   Oláh Zsolt Halmajugra Magyarország
16557   Gál Szabolcs Szigetszentmiklós
16558   Nagy Emma Havadto
16559   Balázs Imre Sepsiszentgyörgy
16560   Gál Emese Szigetszentmiklós
16561   Pusztaszeri László Budapest
16562   Balázs Gabriella Sepsiszentgyörgy
16563   Kozák Zoltán Gábor Budapest
16564   Somogyi Zsuzsanna Sepsiszentgyorgy
16565   Szász Viktor Szekelyudvarhely
16566   Szász Ildiko Szekelyudvarhely
16567   Kriszt János Keszthely
16568   Bregovits József Biatorbágy
16569   Miklosi Maria Kolozsvar
16570   Molnar Gabor Harkany
16571   Oláh Zsoltné Halmajugra Magyarország
16572   Jóság Csaba Sátoraljaújhely
16573   Fodor Dávid Karcag
16574   Bus Éva Budapest
16575   Jako Katalin Sepsiszentgyorgy
16576   Gyöngy László Budapest
16577   Id Jako Sandor Sepsiszentgyorgy
16578   Gaal Zsolt Kárpát-medence
16579   Igás Zsolt Budapest
16580   Antal Terez Csomafalva
16581   Vasas Levnete Szekelyudvarhely
16582   Székely Mária Karácsonyfalva
16583   Szaniszlo' Jozsef Nagybanya, Balcescu U. 10 Sz.
16584   Horváth Lászlóné Paks. Jámbor P. U. 5.
16585   Horváth László Paks. Jámbor P. U. 5.
16586   Józsa János Tatabánya
16587   Bársony Istvánné Budapest
16588   Dr.may Róbert Budapest
16589   Kelemen Károly Livezeni (jedd)
16590   Boros István Kolozsvár
16591   Kelemen Margit Livezeni (jedd)
16592   Székely-benczédi Attila Kolozsvár
16593   Varga Donát József Sárospatak
16594   Csányi Szilveszter Budapest
16595   Bartus Zoltán Szolnok
16596   Kereszty Balázs Budapest
16597   Székely Zsolt-csaba Homoródszentpetéter
16598   Gyöngyösi Ágnes Réka Budapest
16599   Benyó Györgyné Szentkirályszabadja, Rákóczi út 64.
16600   Puskas Tibor Svedorszag
16601   Lakatos Noémi Halmajugra Magyarország
16602   Molnár György Budapest
16603   Váci Györgyné Paks
16604   Balazs Hegedus Ida Csikszentlelek
16605   Keresztes Katalin Csíkszentgyörgy
16606   Schonek Valeria Vac
16607   Zorván Zoárd Uszód
16608   Keresztesi Tekla Marosvásárhely
16609   Peti Péter Marosvásárhely
16610   Bódis Árpád 7135. Dunaszentgyörgy, Óvoda.u. 22.
16611   Juhász Károly Cegléd
16612   Antal Gizella Csíkszereda
16613   Lorinczi Karoly Marosvasarhely
16614   Bódi László Mór
16615   Lorinczi Zoltan Attila Madrid
16616   Oltean-péter András Marosszentkirály
16617   Lorinczi Kinga Erika Madrid
16618   Dobos Zenobia Sepsiszentgyorgy
16619   Lorinczi Lajos Marosvasarhely
16620   Vass Bela Szekelyudvarhely
16621   Lorinczi Maria Marosvasarhely
16622   Albert Csongor Csikszereda
16623   Lorinczi Andrea Renata Madrid
16624   Süle Károly Paks
16625   Albert Csongor Csikszereda
16626   Szkurtuly Ferenc Bereck
16627   Kovacs Eszter Budapest
16628   Fülöp Erika Torja
16629   Bertalan Balogh Florida
16630   Kondákor Judit Szigetszentmiklós
16631   Ambrus Károly Budapest
16632   Ambrus Jozsef Csikszereda
16633   Sági István Budapest
16634   Mihály István Szentegyháza
16635   Boldizsar Gaspar Malomfalva ,197
16636   Németh Levente Bereck
16637   Galántai Judit Zamárdi
16638   Dávid Anna Torja
16639   Kucsera Lajos Stockholm
16640   Sági Márton Budapest
16641   Bencze Zsolt Szentegyhaza
16642   András Mihály Seattle, Wa (usa)
16643   Szkurtuly Lehel Bereck
16644   Dimény Attila Miskolc
16645   Kocsis Kálmán Visonta
16646   Janos Kiss Szekelykeresztur
16647   Pozsár Tamás Gyöngyös Magyarország
16648   Somogyi Gabor Budapest
16649   András Erdély Sepsiszentgyörgy
16650   Boldizsar Edit Malomfalva ,197
16651   Boldizsar Cecilia Malomfalva ,197
16652   Boldizsar Monika Malomfalva ,197
16653   Georgina Frigge Stuttgart
16654   Szabó Ferenc Keszthely
16655   Bencze Regina Szentegyhaza
16656   Bencze Arpad Szentegyhaza
16657   Hanekamp Vera Hollandia
16658   Jancso Miklos Stuttgart
16659   Major Miklós Hódmezővásárhely
16660   Pércsy Edit Budapest
16661   Tuzson Robert Bereck
16662   Fuzesi Otto Bereck
16663   Pércsy Edit Budapest
16664   Lónay Gyula Káloz, József A. U. 31.
16665   László Sándor Székelyudvarhely
16666   Szabó Bianka Keszthely
16667   Tusa Anna-boróka Marosvásárhely
16668   Dr.schláth János Budapest
16669   Szabó Ferencné Keszthely
16670   Szabó Emese Keszthely
16671   Kovács Emeric Szászrégen
16672   Merkatz Mónika Pusztavám
16673   Boldizsar Erno Malomfalva ,197
16674   Szántó János Marosvásárhely
16675   Bakacsi Zsolt Ambrózfalva
16676   Boldizsar Julianna Malomfalva ,197
16677   Szekely Levente-jozsef Kezdialmas
16678   Szántó Anna Margit Marosvásárhely
16679   Csiki Attila Brassó
16680   Tanko Aron Botfalusi Cukorgyar
16681   Preimusz András Siófok
16682   Kovács László 2400 Dunaújváros
16683   Tovaj Csaba Tiszakürt
16684   Szántó Anna Marosvásárhely
16685   Szántó László Szentmártonkáta
16686   Pal Akos Csikszereda
16687   Bordi Örs Budapest
16688   Gal Sandor Csikszereda-erdoalja
16689   Albert Mária Zanzibár
16690   Kósa Zoltán Csíkszenttamás
16691   Jóó Géza Székelyudvarhely
16692   Sík Miklós Cegléd
16693   Bajna Levente Csíkszereda
16694   Gal Ecaterina Csikszereda-erdoalja
16695   Lőrincz János Nagyvárad (oradea)
16696   Nagy Albert Marosvásárhely
16697   Dimény Margit Olasztelek
16698   Tovaj Csaba Tiszakürt
16699   Molnár Renáta Siófok
16700   Dimény Lajos Olasztelek
16701   Juhász György Debrecen
16702   Dimény Imre Vargyas
16703   Preimusz Tibor Siófok
16704   Dimény Ferenc Vargyas
16705   Szabóné Kelemen Katalin Paks
16706   Preimusz Tiborné Siófok
16707   Borbáth Irma Vargyas
16708   Tanko Hilda Botfalusi Cukorgyar
16709   Raček Ágnes Kassa
16710   Tóth János Berettyóújfalu
16711   Ádám Róbert János Tatabánya
16712   Tóth Jánosné Berettyóújfalu
16713   Ifj. Tóth János Berettyóújfalu
16714   Zalkadi Janos Los Angeles
16715   Kovács Attila Csíkszereda
16716   Denes Zoltan Szekelyudvarhely
16717   Kelemen Terez Csikszereda
16718   Hernuss Zoltán Budapest,Óbuda
16719   Kelemen András Marosvásárhely
16720   Kluge-kövesi Krisztina Budapest
16721   Blazsek Mónika Andrea Budapest
16722   Kelemen Ferenc Csikszereda
16723   Szegi János 2510. Durog. Magyarország
16724   Szemerédi István Kalna Nad Hronom
16725   Pócsi János Pilisvörösvár
16726   Dobos Alpár Bécs
16727   Frájter Béla Hajdúböszörmény
16728   Pócsi Jánosné Pilisvörösvár
16729   Takács Mária 1201 Budapest
16730   Varga Zoltán Szigetszentmiklós
16731   Albert Csaba Budapest
16732   Maruzsan Sandor Korond
16733   Varga Lajosné Szigetszentmiklós
16734   Lázár Sándor Csikszereda
16735   Varga Lajos Szigetszentmiklós
16736   Kovács György Farkaslaka
16737   Uhrin Tamás Nagykőrös
16738   Lorinczi Zita Boston
16739   Fejer Szabolcs Kilyen
16740   Aradiné-g. Ilona Magyarország
16741   Gál Tamás Lőrinci Mikszáth 13
16742   Péter Gyöngyi Nagyajta
16743   Aradi Sándor Ráckeve
16744   Pop Emil Budapest
16745   Kovács Erika Kerepes
16746   Csordás József Sökösd
16747   Pop Emil Budapest
16748   Munkácsy Magdolna Magyarország Budapest
16749   Fejer Gabriella Kilyen
16750   Kiss Béla Besenyszög
16751   Héja István Besenyszög
16752   Uhrin Zsófia Mária Nagykőrös
16753   Sziegl Tamás Hajós
16754   Nagy Zoltán Szolnok
16755   Mogyorósi Ferenc Szigetszentmiklós
16756   Gőbel József Budapest
16757   Sütő András Marosvásárhely
16758   Nagy Karoly Tibod
16759   Fejer Jozsef Kilyen
16760   Cséby Tamás Győr,
16761   Magori Denes Kezdivasarhely
16762   Tatar Gabriella
16763   L.kovacs Erzsebet U.k. Water Tower Farm Rugby Cv22 5qb
16764   Nagy Katalin Emese Tibod
16765   Molnár Mária Budapest
16766   Berki Dániel Oklánd
16767   Nagy Julianna Tibod
16768   Berki Karolina Oklánd
16769   Szaniszlóné Csókás Katalin Balassagyarmat
16770   Nagy Attila Tibod
16771   Szász Árpád Barót
16772   Bulátkó Sándor Újfehértó
16773   Hobán Ilona Gyód
16774   Fejer Maria Kilyen
16775   Juhász Tivadar Baktalórántháza
16776   Id.balázs Miklós Szigethalom
16777   Varga Elemer Csernaton
16778   Furus Csaba Barot
16779   Balog Dávid Székelyhíd
16780   Gáspár Botond Marosvásárhely
16781   Eross Istvan Csikszereda
16782   Veres Annamaria Sepsiszentgyorgy
16783   Petra Lászlóné Budaepst
16784   Dian György Kondoros
16785   Németh Tamás Szombathely
16786   Jakab Emilia Sepsiszentgyorgy
16787   Feil István Ferenc Paks Zápor U4
16788   Kövér Alpár-etele Kolozsvár
16789   Szabo Annamari Kezdivasarhely
16790   Karácsony István Decs
16791   Eross Zsombor Csikszereda
16792   Kaszoni Mihaly Csernaton
16793   Kaszoni Rozalia Csernaton
16794   Tamás Károly Kalocsa
16795   Stein Gergely Kápolnásnyék
16796   Tamas Lukacs Arpad Marosvasarhely
16797   Papp Endre Érd
16798   Timar Katalin Marosvasarhely
16799   Petred Attila Marosvasarhely
16800   Biro Emma Marosvasarhely
16801   Székely Zoltán Székesfehérvár
16802   Pásztohy Zoltán Csíkszereda, Decemberi Forradalom U. 34a, B Lépcső, 7
16803   Németh Tamás Szombathely
16804   Petred Maria Marosvasarhely
16805   Moldovan Anna Marosvásárhely
16806   Biro Attila Marosvasarhely
16807   Szekely Istvan Marosvasarhely
16808   Márkos Emese Kézdivásárhely
16809   Fodor Éva Gerde
16810   Halmi Sándor Attila Nagyvárad Gurghiului Nr.29
16811   Horvath Balint Marosvasarhely
16812   Horvath Gizella Marosvasarhely
16813   Incze Emese Marosvásárhely
16814   Bartha Samuel Attila Marosvasarhely
16815   Koncz Mihály Aszód
16816   Oláh István Debrecen
16817   Vajna Clementina-júliánna Nagyvárad Moscovei Nr.10
16818   JÁrai AndrÁsnÉ HÓdmezŐvÁsÁrhely
16819   Koncz Magda Lívia Aszód
16820   Dömötörné Völgyesi Dóra Mohács
16821   Simon Rozália Barót
16822   Koncz Imola Aszód
16823   Lakatos Gyula Nagyvárad Moscovei Nr.10
16824   Simon Attila Barót
16825   Kovács Gábor Gyergyószentmiklós
16826   Kovács Ibolya Gyergyószentmiklós
16827   Kristófi Kristóf Nagyvárad
16828   Magyar Dániel Jászapáti
16829   Koncz Zsuzsa Budapest
16830   Sándor Attila Sepsiszentgyörgy
16831   Molnar Sandor Tarcsafalva
16832   Birtalan József 3580 Tiszaújváros
16833   Dali Marianna Marosvasarhely
16834   Menyhárt Ferenc Győrladamér
16835   Fulop Erzsebet Cskszentkiraly
16836   Fejér Lajos Csíkszentgyörgy
16837   Lázár Szilvia Panna Szováta
16838   Nagy Beatrix Győrladamér
16839   Birtalan Judit 3580 Tiszaújvárosg2
16840   Ifj. Menyhárt Ferenc Dunaszeg
16841   Szasz Aron Szorcse
16842   Budi Katalin Dunaszeg
16843   Dali Janos Marosvasarhely
16844   Menyhárt Károly Győrszentiván
16845   Menyhárt Péter Győrszentiván
16846   Barabasi Vince Marosszentgyorgy
16847   Makk Tamás Győr
16848   Németh Norbert Ősi
16849   Lázár Erszébet Szováta
16850   Miskolczy Barnáné Jászapáti Zrínyi Ut
16851   Makk Tamásné Győr
16852   Ifj. Makk Tamás Győr
16853   Szentes Péter Polgárdi
16854   Gal Edit Canada
16855   Lázár Boldizsár Szováta
16856   Venesz Ferenc Győr-ménfőcsanak
16857   Demeter Levente László Kézdiszentlélek
16858   Gal Edit Canada
16859   Kurai Gabriella Ősi
16860   Erdészné Juhász Judit Judit Nyíregyháza
16861   Bencze Jozsef Attila Szentegyhaza
16862   Dali Marianna Marosvasarhely
16863   Fring Jenő Kotaj
16864   Szűcs Janosne Paks
16865   Bartalis Mária Szárhegy
16866   Tóth László 1144bp.szentmihályi U.24c
16867   Veres Arpad Szekelykeresztur
16868   Biro Laszlo Nagyvarad
16869   Biro Gyongyver Nagyvarad
16870   Biro Zoltan Endre Nagyvarad
16871   Koszta Gyula Marosvasarhely
16872   Páll Emil Csíkszereda
16873   Román Zoltán Sepsiszentgyörgy
16874   Biro Sara Gyongyver Nagyvarad
16875   Koch Dániel Nagykáta
16876   Bartha Ilona Csikszereda
16877   Rend Maria Marosvasarhely
16878   Dosztán Erzsébet Adelaide
16879   Cséby Krisztián Győr,
16880   Bartha Mozes Csikszereda
16881   Rend Maria Marossarpatak
16882   Albert Éva Budapest
16883   Luczó Ádám Szeghalom
16884   Takács Dóra Győr
16885   Cséby Tamásné Győr,
16886   László Enikő Csíkpálfalva
16887   Barabás Sándor Székelykeresztúr
16888   Ulbert Sándor Paks Gárdonyi G 7
16889   Jakab Zsolt Kerepes
16890   Szundy György Budapest
16891   Melanie Herzfeld Stockholm
16892   Cséby Diána Győr,
16893   Ulbert Sándorné Paks Gárdonyi G 7
16894   Barabás Rozália Székelykeresztúr
16895   Ulbert Erika Budapest Iii.ker.bécsi U 182
16896   Juhász Istvánné Kalocsa Kigyo Ut 10/b
16897   Marcu Tamás Székelyudvarhely
16898   Turi János Kunhegyes
16899   Dörömbözy Károly Budapest Iii.ker.bécsi U 182
16900   Turi János Kunhegyes
16901   Keresztes Klara Sepsiszentgyorgy
16902   Juhász István Kalocsa Kigyo Ut 10/b
16903   Batta Sándor Tiszakarád
16904   Balázs Norbert Szentegyháza
16905   Battáné Sipos Erika Tiszakarád
16906   Balázs Kinga Barót
16907   Ulbert Sándor Paks Hegy Utca 18
16908   Ulbert Sándorné Paks Hegy Utca 18
16909   Oswald Josef Stuttgart Brd
16910   Keresztes Ferenc Sepsibukszad
16911   Geréb József Felsőboldogfalva
16912   Futó Éva Paks Hegy Utca 18
16913   Csíki Miklós Szentegyháza
16914   Hoós László Paks Domb U. 83.
16915   Hoósné Sztanó Gyöngyi Paks Domb U. 83.
16916   Matiny Éva Gyöngyös
16917   Kiss Botond Sepsiszentgyörgy
16918   Szebeni Norbert Sepsiszentgyörgy
16919   Vasvári Nándor Eger
16920   Kocsis Tamás Gyöngyös
16921   Gyarmathy-bencze Gyöngyvér Bardoc / Erdély, Kovászna Megye
16922   Vajda Martin Marosvasarhely
16923   Balázs Edit Barót
16924   Balázs Hunor- Csaba Barót
16925   Stein Robert Marosvasarhely
16926   Siska Anita Sárospatak
16927   Balázs Csaba Barót
16928   Stein Robert Marosvasarhely
16929   Vajda Judit Marosvasarhhely
16930   Mohainé Bodolai Cecília Budapest
16931   Csontos Péter Budapest
16932   György Mária Csíkszereda
16933   Kiss Attila Sepsiszentgyörgy
16934   Simon Norbert Csikszereda
16935   Szabó Nándor Makó
16936   Gyarmathy-bencze Botond Bardoc, Kovászna Megye
16937   Erdő Deborah
16938   Fábián György Balatonfenyves
16939   Kiss Csaba Sepsiszentgyörgy
16940   Vajda Ilona Marosvasarhely
16941   Siska Anita Sárospatak
16942   Kátai Szabolcs Székelyudvarhely
16943   Fülöp Gabriella Budapest
16944   Kiss Denes Szekelyudvarhely
16945   Antal Tibor Gyimesfelsolok
16946   Tanko Szabolcs Gyimesfelsolok
16947   Szemányi Orsolya Szombathely
16948   Tanko Andras Gyimesfelsolok
16949   Medvegy Mihály Szarvas
16950   Tiger Kadosa Szolnok
16951   Antal Tunde Gyimesfelsolok
16952   Koncz Janos Marosvasarhely
16953   Sandor Bernadett Gyimesfelsolok
16954   Bartha Csilla Csikszereda
16955   Ambrus Zsofia Gyimesfelsolok
16956   Jánosi Sándor Budapest
16957   Siko Tanko Erika Gyimesfelsolok
16958   Siko Tanko Szabolcs Gyimesfelsolok
16959   Bartha Csaba Csikszereda
16960   Tőkés Attila Csikszereda
16961   Tanko Peter Gyimesfelsolok
16962   Ambrus Anna Gyimesfelsolok
16963   Galaczi Erzsebet Gyimesfelsolok
16964   Jancsó József Maglód
16965   Szabó Zsolt Gyenesdiás
16966   Blaga Kornelia Gyimesfelsolok
16967   Blaga Jeno Gyimesfelsolok
16968   Gyorgyjakab Csaba Sepsiszentgyorgy
16969   Antal Anna Gyimesfelsolok
16970   Vankó Péter Gödöllő
16971   Szasz Iren Maros-vasarhely
16972   Gyorgyjakab Anna-maria Sepsiszentgyorgy
16973   Mihok Robert Gyimeskozeplok
16974   Tamás Edit Parajd
16975   Szasz Bela Maros-vasarhely
16976   Tamés János Gyergyószentmiklós
16977   Csukor Árpád Bátaszék
16978   Bajna-horvath Attila Sepsiszentgyörgy
16979   Endrődiné Koncz Erzsébet Pleasant Grove
16980   Tarcsi Zsombor Kovaszna Megye
16981   Galfi Ella Marosvasarhely
16982   Toth Levente_zsolt Marosvasarhely
16983   Jakabné Kovács Márta Budapest
16984   Barta László Pécs
16985   Lukács Orsolya Csíkszereda
16986   Balla Melinda Csíkszereda
16987   Id. Bogyó Imre Sepsiszentgyörgy
16988   Mucsi János Békés
16989   Barta-vörös Ildikó Pécs
16990   Tamás Mihály Szentegyháza
16991   Barina Valéria Budapest
16992   Tormasy Ilona Canada
16993   Halák Miklós Nagymányok
16994   Boros Réka Marosvásárhely
16995   Vízy Csaba Budapest
16996   Illyes Judit Parajd
16997   Nagy József Csikcsicsó
16998   Spitze Elek Győr
16999   Lantos Györgyi Csongrád, Tanya 824
17000   Simó Sándor Székelyudvarhely
17001   Halákné Nagy Borbála Nagymányok
17002   Máté István Csongrád, Tanya 824
17003   Ifjú Pálfi János Székelyszentkirály
17004   Geréd Eleonóra 2146 Mogyoród, Borvirág 108
17005   Kisnémet Zoltán Jászberény
17006   Nowotta Róbert Budapest
17007   Szilagyi Jozsef Marosvasarhely
17008   Hodula Katalin 2451 Ercsi Kossuth L U 19.
17009   Létay Miklós Budapest
17010   Enyedi Csaba Piliscsaba
17011   Ábrahám Imre Gyergyószentmiklós
17012   Szilágyi Gyula Nagyvárad
17013   Szilagyi Monika Marosvasarhely
17014   Bartha Árpád Csaba Marosvásárhely
17015   Bartha Ibolya Marosvásárhely
17016   Tyukász Ferenc Kecskemet
17017   Szél Magdolna Gödöllő
17018   Nirschné Henn Edith Budapest
17019   Nirsch Gyula Budapest
17020   Hajdu Zita Budapest
17021   Pálfi Sándor Városföld
17022   Nirsch Kincső Budapest
17023   Bajkó István Attila Nagyvárad
17024   Stiglincz Ferenc Paks
17025   Peter Medi-maria Kukullokemenyfalva
17026   Peter Geza Kukullokemenyfalva
17027   Jankus Mária Vecsés
17028   Karasi Miklos Szatmárnémeti
17029   Tőkés Réka Nyárádszereda
17030   Kovács Zoltán Gyöngyös
17031   Elek Attila Temerin
17032   Krámer Tamás Budapest
17033   Elek Attila Temerin
17034   Bajko Edina Kovaszna
17035   Molnár Zoltán Veresegyház
17036   Von Niman Lenke-ibolya Eskilstuna
17037   Bajko Lorand Kovaszna
17038   Kocsis Róbert Kovászna
17039   Sarkadi Balázs Kovászna
17040   Bajko Lajos Kovaszna
17041   Bajko Szende Kovaszna
17042   Jancsó Norbert Budapest
17043   Altdorfer Csaba Tatabánya
17044   Simó Hargita Székelyudvarhely
17045   Dombi Ferenc Barot Kovaszna Megye
17046   Tóth Mihály Sárospatak
17047   Burján Dominik Brassó
17048   Jakubek Emese Dunaújváros
17049   Palfi Bela Sepsiszentgyorgy
17050   Ozsvárt Mihály Gyöngyöstarján
17051   Voloncs László Mihály Kerepes
17052   Deak Csaba Toronto
17053   Battagliarini Mária Budapest
17054   Orgován István Budapest
17055   Magyari Edith Marosvasarhely
17056   Ferencz Imre Csíkszentkirály
17057   László István Barót
17058   Orban Karoly Nyarad-szereda
17059   Kovacs Erika Kezdialmas
17060   Dimeny Laszlo Bereck
17061   Orgován István Budapest
17062   Kovacs Csilla Kezdialmas
17063   Kovacs Lorand Kezdialmas
17064   Kovacs Gabor Kezdialmas
17065   Kovacs Anna Kezdialmas
17066   Jano Eniko Bereck
17067   Ozsvárt Mihályné Gyöngyöstarján Magyarország
17068   Sztojka Ernő Farkaslaka
17069   Kelemen Zoltan Aarwangen
17070   Jano Boglarka Bereck
17071   Adorjani Melinda Szekelykakasd Romania
17072   Jano Mihaly Bereck
17073   Kiss Sándorné Gyöngyös Magyarország
17074   Takács Imre Usa
17075   Juhász Vilmos Dunakeszi
17076   Tódor Lajos Parajd
17077   Adorjani Attila Szekelykakasd Romania
17078   Gulyásné Koós Ágnes Gyöngyös Magyarország
17079   Bogdan Rozalia Kolozsvar
17080   Pál Hegedüs Győr
17081   Kolozsvári-nagy Lászlóné Gyöngyös Magyarország
17082   Takacs Jolan Usa
17083   Fuxreiter Tiborné Gyöngyös Magyarország
17084   Helbich Anna 1222 Budapest, Vár U. 4.
17085   Kaprinay Tibor Magyarország
17086   Bardoczki Gábor Gyöngyös Magyarország
17087   Sinka Csaba Kézdivásárhely
17088   Torok Jozsef Balavasar
17089   Dr Gotthard Csilla Nemetoszag
17090   Majthenyi Laszlo Canada
17091   Kádár László-csongor Felsősófalva
17092   Veres Imre Szentegyháza
17093   Fábián Piroska Budapest
17094   Kis Sándor Gyöngyös Magyarország
17095   Somogyi Józsefné 7630. Pécs, Rezgő U. 19.
17096   Peter Borbala Usa
17097   Ifj. Édes Péter Budapest
17098   Lorencz Gyula Sepsiszentgyorgy
17099   Kaprinay Tibor Ózd
17100   Lukács Károly Letenye
17101   Veres Izolda Szentegyháza
17102   Koncz Zsolt Csikszereda
17103   Balázs Zoltán Szentegyháza
17104   Veres István Szentegyháza
17105   Péter Katalin Kápolnasfalu
17106   Németh Norbert Debrecen
17107   Borsos Robert Gyöngyös Magyarország
17108   Veres Irén Szentegyháza
17109   Fehér László Gyöngyös Magyarország
17110   Belfenyeri Laszlo Marosvasarhely
17111   Sipos József Budapest
17112   Id.torok Jozsef Balavasar
17113   Hamar Alpár Benjámin Náznánfalva
17114   Kiss Lászlóné Paks
17115   Torok Ibolya Balavasar
17116   Péter Zalán Székelyudvarhely
17117   Torok Eva Balavasar
17118   Fehérné Sipos Erika Detk Magyarország
17119   Dr Bense László Stockholm
17120   Oszvald Edit Paks
17121   Bajna Gizella Csíkszereda
17122   Györke Sandor Székelyszáldobos
17123   Prantner János Paks
17124   Oszvald Edit Paks
17125   Szalai Zsolt Fót
17126   Torok Renata Balavasar
17127   László Ottilia Tiszaújváros
17128   Ter-molnar Arthur Robert Bors
17129   Haralyi József Bodajk
17130   Haralyi Ilona Bodajk
17131   Juhász Noémi Barót
17132   Urbán Ákos Almere, Hollandia
17133   Dimény Eszter Miskolc
17134   Fodor Imre Csévharaszt
17135   Andrei Áron Málnásfürdő
17136   Kovács György Sopron
17137   Gergely Magda Usa
17138   Dimény Áron Miskolc
17139   Buczkó István Tiszatenyő
17140   Martinez Gábor Budapest
17141   Mohai Tibor 1182 Bp. Kandó Tér 9/a
17142   Cseresnyes Károly Fot
17143   Frink György Marosvásárhely
17144   Györgyjakab Kincső Sepsiszentgyörgy
17145   Friedmann Gábor Budapest
17146   Fogarasi Ernestin Marosvásárhely
17147   Schwarz Angella 2021 Tahitótfalu, Kerekes U 16
17148   Bodor Áron Gyimesfelsőlok
17149   Czirjak Bela Cleveland
17150   Szekely Jozsef Kezdialmas
17151   Biro Maria Csikszereda
17152   Szabó Árpád Sepsiszentgyörgy
17153   Szabó Irén Sepsiszentgyörgy
17154   Szabó Erzsébet Sepsiszentgyörgy
17155   Szekely Izabella Kezdialmas
17156   Szekely Levente-jozsef Kezdialmas
17157   Koncz József Ujtusnád
17158   Szabo Éva Marosvásárhely
17159   Tankó Orsolya Gyimesközéklok
17160   Török Attila János Marosvásárhely
17161   Koch Márk Nagykáta
17162   Szekely Jozsef-tamas Kezdialmas
17163   Ambrus József Segesvár
17164   Tankó Péter Gyimesközéplok
17165   Koncz Piroska Ujtusnád
17166   Bardoczi Jolán Marosvásárhely
17167   Tankó Erzsébet Gyimesközéplok
17168   Mihály Magdolna Marosvásárhely
17169   Tankó Tamás Gyimesközéplok
17170   Peter Szilard Felsoboldogfalva
17171   Szövérfi Judit Marosvásárhely
17172   Tankó Máté Gyimesközéplok
17173   Tordai Éva Marosvásárhely
17174   Pataki Anna Marosvásárhely
17175   Koncz Barna-miklos Csikszered
17176   Szöcs Klára Marosvásárhely
17177   Szathmáry Rozália Marosvásárhely
17178   Kapitány Koppány Nyírbogát
17179   Pethő Róza Marosvásárhely
17180   Péter Róza Marosvásárhely
17181   Vajda István Pápa
17182   Baier Hans Otto Würzburg
17183   Bacsko Lászlo Szentlőrinckáta
17184   Czirjak Bela Cleveland
17185   Fodor Tamás Budapest
17186   Szabo Ibolya Szentlőrinckáta
17187   Galaczi Mária Gyimesfelsőlok
17188   Szabo Klára Marosvásárhely
17189   Csáka Géza Csaba Brassó
17190   Fabian Veronika Ljungby
17191   Baier Helfried Waldbronn, Nemetorszag
17192   Birton Mária Marosvásárhely
17193   Fabian Vera Ljungby
17194   Czirjak Bela Cleveland
17195   Papsai Erzsébet Marosvásárhely
17196   Tóth Lajos Pápa
17197   Szekely Levente Marosugra
17198   Birton Ildiko Marosvásárhely
17199   Hóbor István Becsehely
17200   Aldea Etelka Segesvár
17201   Rácz Réka Edina Sárospatak
17202   Tóthné Gyimóthy Mária Pápa
17203   Czirjak Bela Clevelend
17204   Iszlai Éva Marosvásárhely
17205   Farkas Éva Marosvásárhely
17206   Baier Andreas Nemetorszag
17207   Fabian Laszlo Ljungby
17208   Konnert Anna Marosvásárhely
17209   Petri László 2233 Ecser Szent Imre U
17210   Siko Eliza Marosvásárhely
17211   Gajdó Mária Magdolna Isztimér
17212   Bortnyik Kinga Németország
17213   Máthé Zoltan Magyardécse Szolnok-doboka
17214   Réti Karina Székesfehérvár
17215   Pataki Kinga Sepsiszentgyörgy
17216   Zsidi József Ecser Szent István U
17217   Dr. Nagy Béla Zselíz
17218   Juhász Botond Debrecen
17219   Kádár János Nyíregyháza
17220   Varga Anna-mária Segesvár
17221   Ambrus Juliánna Segesvár
17222   Dékány Tibor 2233 Ecser Eskü ....
17223   Kiss Gyula Budapest
17224   Barkó Zoltán Velké Kapusany
17225   Gergely Levente Csíkszereda
17226   Reisz Gyula Budapest Viii.bláthy O.
17227   Nagy Géza Marosvásárhely
17228   Vályi Terézia Nagykapos
17229   Gergely Ildikó Csíkszereda
17230   Bagi Ildikó Budapest Viii.bláthy O.
17231   Farkas Judit Budapest Iv.
17232   Szakács Dénes Budapest Iv K.
17233   Fenyvesi Gábor Zebegény
17234   Eszterhay Katalin Nagykapos
17235   Kiss Bálint Nagykapos
17236   Varga Emese Katalin Nekézseny
17237   Miklos Csaba Attila Marosvásárhely
17238   Rusz Gyorgy Laszlo Kolozsvar
17239   Rusz Andrea Dorottya Kolozsvar
17240   Rusz Iuliana Kolozsvar
17241   Szarka Erzsebet Nagyvarad
17242   Miklos Arpad Szilard Marosvásárhely
17243   Szabó Magdolna Monor
17244   Sárady Rezső Budapest
17245   FÜsti-molnÁr Lajos Szentes
17246   Gyökös Etelka Paks
17247   Sárffy Margaret Budapest
17248   Heresznyei Andrásné Balatonfüred
17249   Kelemen Antal Marosvásárhely
17250   Szucsán Péter Szentes
17251   Sipos Csaba Paks
17252   Józsa Vince Sepsiszentgyörgy
17253   Tankó András Gyimesközéplok
17254   Kerekes Sandor Havadto
17255   Tankó Béla Gyimesközéplok
17256   Józsa Mária Sepsiszentgyörgy
17257   Tankó Erzsébet Gyimesközéplok
17258   Józsa Lóránd Sepsiszentgyörgy
17259   Kelemen Erzsébet Marosvásvásárhely
17260   Zakariás Gyula Orbaitelek
17261   Imreh-bartha Monika Sepsiszentgyorgy
17262   Zakariás Margit Orbaitelek
17263   Bende Zita Gyergyoszentmiklos
17264   Józsa Magdolna Orbaitelek
17265   Tankó Imre Gyimesközéplok
17266   Fancsali Mária Csíkszereda
17267   Ciuculescu Anna Maria Gyergyoszentmiklos
17268   Hermán Magdolna Gyimesközéplok
17269   Szigeti József Kaposvár
17270   Sinka Janos Oroszlany
17271   Kőmives Kelemen D?nia
17272   Balázs Sándor Székelyudvarhely
17273   Nagy Miklós Gyöngyös
17274   Sinka Cristina Oroszlany
17275   Barabás Árpád Béta
17276   Barabás Ottilia Béta
17277   Hosang Michelle Miskolc Most
17278   Balázs Miklós Szigethalomn
17279   Tasnadi Bela Sepsiszentgyorgy
17280   Novákné Tisje Mónika
17281   Imreh-bartha István Sepsiszentgyorgy
17282   Farkas Attila Marosvásárhely
17283   Riskoné Cs. Erzsébet Budapest
17284   Fábián Kovács Réka Székelyudvarhely
17285   Tankó Timea Csikszereda
17286   Kurucz Gézáné Miskolc Szalag Ut 11
17287   Kovács Csaba Budapest
17288   Paizs Anton Kezdivasarhely
17289   Kurucz Géza 3508 Miskolc Szalag Ut 11
17290   Novák István Tamás Budapest
17291   Csenteri Csaba Budapest
17292   Basa Emoke Budapest
17293   Novák Melinda
17294   Balla-müller Nóra Kolozsvár
17295   Paizs Lenke Kezdivasarhely
17296   Eszes Ádám Piliscsaba
17297   Dévai Sándor Budapest
17298   Bodor Erika Gyimesfelsőlok
17299   Czikó Árpád Hannover
17300   Fonyodi Tibor Tamási Magyarország
17301   Csehi Attila Parajd
17302   Sinkler Jozsef Sepsiszentgyőrgy
17303   Papp Nándor Mohács
17304   Csehi Attila Ausztria
17305   Fehér Ákos Akasztó
17306   Kun Miklós Budapest
17307   Mészáros Szilvia Hajdúszoboszló
17308   Dékány József Dévaványa
17309   Kovács Sándor Baja
17310   Szádeczky Attila Baja
17311   Lehner Walter Nagyvarad
17312   Lehner Erika Nagyvarad
17313   Kozma Árpád Antal 6034 Helvécia, Széles Köz 2/c.
17314   Brucher Maria Nagyvarad
17315   Fenyvesi Elvira 8034 Iszkaszentgyörgy, Kisiszka Hegy 51/a.
17316   Nagy Lajos Csongrád
17317   Szoke Andras Barna Csikszereda
17318   Deák Anna Mária Kolozsvár
17319   Megyeri Sándor Olaszliszka
17320   Horvath Eva Becs
17321   Antal Margit Szigetvár
17322   Deé Attila Székelyudvarhely
17323   Nagy Lajos Csongrád
17324   Kiss Gergely Marosvasarhely
17325   Márkon Réka Székelyudvarhely
17326   Máthé Gyöngyi Gyergyószentmiklós
17327   Sebestyen Laszlo Kozepajta
17328   Sebestyen Laszlo Csaba Kozepajta
17329   Sári Márta Kecskemét
17330   Opra Erika Sepsiszentgyorgy
17331   Bay Julia Washington
17332   Sári Márta Kecskemét
17333   Bartos Attila Szentegyhazasfalu
17334   Fehér György Jönköping
17335   Gyulai Csaba Gödöllő
17336   Zakariás Lászlóné Ráckeve
17337   Szilágyi Balázs Vác
17338   Bay Zoltan Marco Island, Fl
17339   Hézser Sándor Szigethalom
17340   Dr.györgy István Budapest
17341   Iszlai Gyula Szabolcs Nyaradszereda
17342   Szakács Valéria Harplinge Sweden
17343   Szakács Attila Harplinge Sweden
17344   Viski László Kecskemét
17345   Nagy Zoltán Érd
17346   Jakab Odon Medgyes
17347   Varga Zoltán Szombathely
17348   Gyorgyjakab Roza Sepsiszentgyorgyt1f9f
17349   Balázs Ildikó Parajd
17350   Galicza Zoltán Tatabánya
17351   Kiss Magdolna Budapest Xv K
17352   Varga Gézáné Budapest
17353   Boldizsár Armilla Paks
17354   Gáspár Cecília Marosvásárhely
17355   Magyari Laszlo Maryland, Usa
17356   Pap László István Marosvásárhely
17357   Kárpáti Beatrix Budapest
17358   Szakács Zoltán Dorog József A. U
17359   Fazekas IldikÓ Budapest
17360   Ferenczy Sándor Úrhida
17361   Kara Árpád Kecskemét
17362   Barkó József Sárospatak
17363   Mészáros Jánosné Kecskemét
17364   Barkó Józsefné Sárospatak
17365   Szakács Miklós Dorog Újtelep
17366   Barkó Gábor Attila Sárospatak
17367   Bokor Csaba Valkó
17368   Barkó Barbara Sárospatak
17369   Török István Budapest Xvi
17370   Jakab Jakab Jászberény
17371   Máté József Szilágy Szentkirály
17372   Suszter Istvánné Rudabánya
17373   Törökné Györgyi Budapest Xvi
17374   Lőrincz Mária Székelyudvarhely
17375   Bácsi Imre Dunaharaszti
17376   Stein György Izrael
17377   Enyedi Győző Piliscsaba
17378   Szász Éva Dunaujváros
17379   Mészáros Csaba Kállósemjén
17380   Szász Tamás Gyula Dunaujváros
17381   Bácsi Imréné Erzsébet Dunaharaszti
17382   Vida Gábor Marosvásárhely
17383   Erdős Péter Sáromberke
17384   Daróczi Enikő Marosvásárhely
17385   Erdős Zsófia Sáromberke
17386   Sári Illés Kecskemét
17387   Sári Illésné Kecskemét
17388   Mihály Ilona Döbrönte
17389   Sallay István Kecskemét
17390   Buchalter Nóra Sárospatak
17391   Bandi Emese Ibolya Érd
17392   Godzsa Éva Gelsesziget
17393   Godzsa Sándor Gelsesziget
17394   Reseterics Milán Zalaegerszeg
17395   Drágán Tamás Tatabánya
17396   Godzsa István Zsolt Nagykanizsa
17397   Halász Ernő Tiszajenő
17398   Reseterics Milán Zalaegerszeg
17399   Godzsa Éva Nóra Zalaegerszeg
17400   Godzsa Németh Diána Nagykanizsa
17401   Kovács Éva Silver Spring
17402   Kálló Róbert Nagyszalonta - Salonta
17403   Bogyó Géza Kommandó
17404   Regös Béla
17405   Bogyó Ágnes Kommandó
17406   Regös Béla Kiskúnság
17407   Jánó Irén Kommandó
17408   László Csilla Anna Oskarström Svédország
17409   Benke István Marosvásárhely
17410   Galambosy József Oskarström Svédország
17411   Kováts Andrea Szolnok.magyar U.91
17412   Lazar Emoke Bardoc
17413   Mike Jozsef Kurtapatak
17414   Gabor Bela Marosszentgyorgy
17415   Szánthó Erzsébet Marosvásárhely
17416   Papp Etelka Kezdiszentlelek
17417   Kocsis Livia Marosvásárhely
17418   Mike Erika Kurtapatak
17419   Fábián Brigitta Sävedalen
17420   Holhos Gyöngyi Nagyvárad
17421   Lakatos Péter Marosvásárhely
17422   Kápolnai Hajnal Budapest
17423   Juhász Ferenc Fülöpszállás
17424   Bálint Nándor Szováta
17425   Gaál Margit Sepsiszentgyörgy
17426   Halasi Gizella Nagyvarad
17427   Szmolicza József Isaszeg
17428   Finta Lajos Peru
17429   Proksza Gyöngyi Isaszeg
17430   Sándor András Sepsiszentgyörgy
17431   Dr Mike Józsefné Albertirsa
17432   Sándor László Budapest
17433   Tarr Miklós Révfülóp
17434   Farkas Jenő Gödöllő
17435   Szlávnits Károly Szabadka
17436   Varhelyi Csaba -bela Kolozsvar
17437   Tarr Miklósné Szakács Ágnes Révfülöp
17438   Gaál Margit Sepsiszentgyörgy
17439   Sándor Gyula Homoródalmás
17440   Kanc Attila Felsődobos
17441   Sándor Teréz Sepsiszentgyörgy
17442   Koch Gábor Baja
17443   Fancsali Réka Farkaslaka
17444   Bálint Delinke Szováta
17445   Teleky Botond Gyergyószentmiklós
17446   Szilveszter Katalin Gyergyoszentmiklos
17447   Viecker Janos Deutschland
17448   Szilveszter Béla Gyergyoszentmiklos
17449   Molnár András Gyergyoszentmiklos
17450   Sárosi Zoltán Marosvásárhely
17451   Sárosi Timea Marosvásárhely
17452   Galfi Eszter Mezobergenye
17453   Tóthné Institórisz Gabriella Gyöngyös Magyarország
17454   Csiki Judit Nyárádgálfalva
17455   Staudt Gábor Budapest
17456   Szekely Laszlo Kezdialmas / Csomortan
17457   Szekely Laszlo Csomortan
17458   Pap Margit Debrecen
17459   Balkó Beáta Apc Magyarország
17460   Kutasi Hajnal Marosvasarhely
17461   Szekely Eva-maria Kezdialmas / Csomortan
17462   Tenger Zoltan Kolozsvar
17463   Balázs Barna Szilasliget
17464   Szivák Gáborné Szigetszentmiklós
17465   Nagyné Eperjesi Renáta Felsőzsolca
17466   Páll Levente Mihály Szentendre
17467   Páll Levente Mihály Szntegyháza
17468   Dr.polgárdy Géza Budapest
17469   Farkas Lilla Gyöngyös Magyarország
17470   Ordog Eniko Kezdivasarhely
17471   Suga Tamás Budapest
17472   Bengyel Sándor Gyöngyös Magyarország
17473   Péter Géza Nagyajta
17474   Nagy Tibor Csátalja
17475   Urbán Istvánné Gyöngyös Magyarország
17476   Mészely Rajmund Gyöngyös Magyarország
17477   Radvánszky Zsuzsanna Gyergyószentmiklós
17478   Ferenc Fekete Nagykikinda
17479   Szabó Magda Kolozsvár
17480   Horváth István Hamburg
17481   Kádár Jenő Gyergyószentmiklós
17482   Szabó Imréné Gyöngyös Magyarország
17483   Bodó Attiláné Gyöngyös Magyarország
17484   Jakab Vincze Szilamér Sepsiszentgyörgy
17485   Ézsiás Tiborné Csány Magyarország
17486   Pál Antal Gyergyóremete
17487   Csoma Annamária Sáromberke
17488   Bene Csaba Gyöngyös Magyarország
17489   Gróf Endre Pécs
17490   Pál Edit Gyergyóremete
17491   Tóth Dezső 7635 Pécs, Harkály Dűlő 11
17492   Pál Adorján Gyergyóremete
17493   Kelemen Balint Papolc
17494   Bene Sinkó Beáta Pálvörösmart Magyarország
17495   Nagy Balázs Sepsiszentgyörgy
17496   Tóth Judit Gyöngyös Magyarország
17497   Fekete Jolan Nagykaroly
17498   Székely-benczédi Éva Nyárádszentmárton
17499   Fehér József Detk Magyarország
17500   Andorkó Éva Budapest
17501   Fehér Ádám Detk Magyarország
17502   Tókos Levente Szentegyháza
17503   Lőrincz Istvan-lehel Szentegyhaza
17504   Fekete László Budapest
17505   Tókos Levente Szentegyháza
17506   Luksz Erika Zsámbék
17507   Hoksári László Szolnok
17508   Varga Zoltán Siófok
17509   Bokor György Szováta
17510   Dr Farkasne Holb Erika Erika Budapest1o94 Berzenczei Utca 4-6
17511   Gácsi Balázs Kunszentmárton
17512   Hajdu Imre Sárospatak
17513   Mikesy György Göd
17514   Hrabovsky Marián Felvidék
17515   Varga Lászlóné Nagykőrös
17516   Cserjési Tünde Miskolc
17517   Dr Fafarkas Rka Benjamin Nszk18o55 Ro Stock August-bebel Str 32b K
17518   Henter Győző Marosvásárhely
17519   Zsigmond Enikő Csíkszereda
17520   Bokor Ilona Szováta
17521   Szoke Veronka Cagliari
17522   Szoke Andras Cagliari
17523   Erdély Veronika Cagliari
17524   Bokor Ferenc Ottó Szováta
17525   Kilyén Ferenc Buzaháza
17526   Arany Sandor Toronto
17527   Fülöp Éva Szováta
17528   Biró Éva Budapest
17529   Módráné Szentgyörgyi Lenke Nagykőrös
17530   Szentgyörgyi Gyöngyi Nagykőrös
17531   Fülöp Gelért Szováta
17532   Hajas Rita Kincsesbánya
17533   Juhász Dávid Lukácsháza
17534   Hegyi Gergő Budapest
17535   Székely Emese Marosvásárhely
17536   Bucur Irma Szováta
17537   Bocz Zsóka Sepsiszentgyörgy
17538   Márton Pál Magyardécse
17539   Márton Ilona Magyardécse
17540   Lőrincz Gyöngyi Budapest
17541   Marton Gábor László Magyardécse
17542   Vőlgyi Anikó Melinda Dés
17543   Dénes Ildikó Marosvásárhely
17544   Dénes Anita Marosvásárhely
17545   Gálfy-bodi Tamás Budapest
17546   Egyed Gyöngyi Gyergyószentmiklós
17547   Mate Hajnalka Magyardecse
17548   Kovacs Andrea Beszterce
17549   Ádám János Budapest
17550   Weress Laszlo Des
17551   Albert Enikő Marosvásárhely
17552   Tófalvi Csaba Sepsiszentgyörgy
17553   Vecsei Andras Parajd
17554   Váncsa Zsuzsanna Sepsiszentgyörgy
17555   Váncsa Levente-istván Sepsiszentgyörgy
17556   Hajdu Gabor Toronto,canada
17557   Szocs Attila Szentegyhaza
17558   Lorincz Annamaria Szekelyszentkiraly
17559   Molnár Balázs Fót
17560   Laszlo Imelda Szekelyszetkiraly
17561   Toró Attila Odorheiu Secuiesc
17562   Kálmán Magdi Székelyudvarhely
17563   Dr. Malik Dean Zsámbék
17564   Dr. Dimény-kiss Judith Montreal
17565   Szabó Andrea Réka Sepsiszentgyörgy
17566   Szabó Álmos Rudolf Sepsiszentgyörgy
17567   Szabó Réka Fruzsina Sepsiszentgyörgy
17568   Diószegi Réka Budapest
17569   Tamás Tamás Somerset, Nj, Usa
17570   Nagy Zoltan Montreal, Kanada
17571   Nagy Peter Montreal, Kanada
17572   Horvati Eniko Montreal
17573   Petres Gyorgy Slc Utah Usa
17574   Szabó Sándor Ottawa
17575   Varga Attila Kezdivasarhely
17576   Varga Kinga Kezdivasarhely
17577   Id. Csíki Sándor Backamadaras
17578   Balázsi Berta Emília Ceglédbercel,zrínyi U. 6.
17579   Gidro Maria Magdalena Karcfalva
17580   Nagy János Oroszhegy
17581   Nagy Mária Budajenő
17582   Nagy Botond Budajenő
17583   Mihály Levente Biatorbágy
17584   Nagy Hunor Budajenő
17585   Nagy Borbála Oroszhegy
17586   Nagy Jolán Budapest
17587   Lukács László Budapest
17588   Nagy János Oroszhegy
17589   Bodola Tünde Budapest
17590   Matós János 3508 Miskolc Dália Utca 24; Magyarország
17591   Lőrincz Szilárd Agyagfalva
17592   Balázs Mónika Pétervására
17593   Egyedi Zsolt Szatmárnémeti, Milcov Sétány 1
17594   János J. Ernő Csikszereda
17595   Balázs Mónika Pétervására
17596   Áts László Debrecen
17597   Kőmíves Boróka Uzon
17598   Imre Leila Beatrix Temesvár
17599   Németh Alajosné Nagykanizsa
17600   Balázs Gábor Kistarcsa
17601   Balázs Gáborné Irén Kistarcsa
17602   Valyonné Németh Éva Detk Magyarország
17603   Kiss Juliánna Budapest
17604   Szerencsi Zoltán Dabas
17605   Brackó Péter Paks
17606   Ádám Róbert Tatabánya
17607   Komán Birtalan Zsombor Sülysáp
17608   Baráth István 8052 Fehérvárcsurgó Kossuth U. 6.
17609   Érdi Péter Pomáz
17610   Szabó Zsolt Gyöngyös
17611   Dezső Bernát Sepsiszentgyörgy
17612   Székely Szilárd Marosszentgyörgy
17613   Székely Imola Marosszentgyörgy
17614   Antal Zsuzsanna Beata Székelyudvarhely/leeds Uk
17615   Nagy Csaba Cserszegtomaj
17616   Horváth Gábor Gyenesdiás
17617   Bödör Dávid Zalacsány
17618   Végvári Róbert Cserszegtomaj
17619   Darvas-kozma József Csíkszereda - M-ciuc
17620   Albert Mária Zambia
17621   Reichardtné Péger Márta Paks
17622   Buda Ákos H 1118 Budapest Somlói U. 76.
17623   Konnát András Csernáton
17624   Lehőtz Árpád Budapest
17625   Málnási János Magyarország
17626   Erdős Nándor Gyergyószentmiklós
17627   László Dénes Marosvásárhely
17628   László Rózália Marosvásárhely
17629   Tiszolczi Patrik Keszthely
17630   Voloncs László 3891 Vilmány, Fő U. 74
17631   Drobnyik Csabáné Debrecen
17632   Orendi Eva Csikszereda
17633   Bartók Miklós Budapest
17634   Pilis-széplaki Zsófia Szentendre
17635   Szabó Balázs Budapest
17636   Pilis Dániel Szentendre
17637   Győrffi Margit Magdolna Páty
17638   Lőrincz Andor Segesvár
17639   Murawski Magdolna Eger
17640   Bede Agnes Budapest
17641   Incze Katalin
17642   Viktor Aliz Paks
17643   Tóth Zoltán Révkomárom
17644   Vajda Attila Marosvasarhely
17645   Györgyi Hajnalka
17646   Lindenmaier László Budaörs
17647   Györgyi Piroska Székelykeresztúr
17648   Györgyi Gergely Székelykeresztúr
17649   Komlóssy György
17650   Demes Katalin Csikmindszent
17651   Dr. Albert Huba Attila Csíkszereda
17652   Bencze-kádár Bertold Nagykároly
17653   Komlóssy György Veszprém
17654   Mester Beáta - Noémi Marosvásárhely
17655   Vargyas Csaba Mezomadaras
17656   Vargyas Iren Mezomadaras
17657   Bányaí Attila Marosvásárhely
17658   Vargyas Attila Mezomadaras
17659   Bányaí Emma Marosvásárhely
17660   Horváth István Nagydorog
17661   Fericsán Zsolt Budapest
17662   Marosi Krisztina Budakeszi
17663   Szalay Júlia Budapest
17664   Dr. Sziptner István Budakeszi
17665   Rozgonyi Ernő 2481velence
17666   Soos Jeno Dezsfalva
17667   Jenei Róbert Marosvásárhely
17668   Olosz Katalin Marosvásárhely
17669   Szakál István Balatongyörök
17670   Csóri Gábor Hévíz
17671   Németh Attila Keszthely
17672   Ifj.soos Jeno Dezsfalva
17673   Zsohár Gábor János Cserszegtomaj
17674   Varga Alex Kisgörbő
17675   Márkó László Kolozsvár
17676   Szekely Rozalia Nemetorszag
17677   Rott Ludovic Tg-mureș
17678   Id.soos Ibolya Dezsfalva
17679   Soos Julia Dezsfalva
17680   Török Csaba Debrecen
17681   Molnár Sándor Budapest
17682   Frunza Peter Marosvasarhely
17683   Süte Ádám Cserszegtomaj
17684   Nagy Irén Debrecen
17685   Frunza Ilona Marosvasarhely
17686   Török Csaba Csikszereda
17687   Tamas Benjamin Erdoszentgyorgy
17688   Török Ildikó Budapest
17689   Müller Julianna Budapest
17690   Török Ildiko Csikszereda
17691   Török Andrea Budapest
17692   Ludányi Imre Nógrádszakál
17693   Fazakas Álmos Budapest
17694   Frunza Szidonia Marosvasarhely
17695   Nagy Robert Szörcse
17696   Berszán Csaba Attila Oltszem
17697   Tamas Vencel Erdoszentgyorgy
17698   Karácsony Levente Oltszem
17699   Székely Orsolya Tünde Hídvég
17700   Berszán Kinga Viktória Barót
17701   Tóth Gergő Hévíz
17702   Ser Levente Gyenesdiás
17703   Ferencz Huba Csikszereda
17704   Deák Zsombor Budapest
17705   Babracsán Máté Mohács
17706   Kassa Tibor-peter Ausztralia
17707   Rieser Anna Nemetorszag
17708   Varga Sandor Budapest
17709   Molnár Melinda Székelyudvarhely
17710   Puskas Sandor Gyergyoszentmiklos
17711   Goldfinger Mária Luiza Tel-aviv, Israel
17712   Pelikán Péter Várvölgy
17713   Radu Petre-ladislau Sf-gheorghe
17714   Jeroscsáki Milán Balatonberény
17715   Kocsis Bálint Zalaszentgrót
17716   Horváth Szabina Karmacs
17717   Vaszi Erzsebet 1091 Budapest. Üllői út 171
17718   Koltai Péter Keszthely
17719   Siklódi Zsolt 1102 Budapest Bánya Utca 13.
17720   Nagy Sándor Szabadszállás
17721   Popovics Janos Szekelykereszturx
17722   Péter László Soltvadkert
17723   Barta Béláné Szeged
17724   Para Zoltan Sepsiszentgyorgy
17725   Vagasi Dezso Marosvasarhely
17726   Vagasi Rebeka Marosvasarhely
17727   Juhász Károly Szatmárhegy
17728   Juhász Pál 3334 Szajla, Hársfa U.31.
17729   Sárközi Zoltán Paks
17730   Sztakics Gyula Sepsiszentgyörgy
17731   Kastal Andrea Gyergyószentmiklós
17732   Sztakics Éva Sepsiszentgyörgy
17733   Incze Laura Jászberény
17734   Majzik Anna Jászberény
17735   Karczagi Zsuzsa Sepsiszentgyörgy
17736   Dósa Szilveszter Tiszaalpár
17737   Kővári Enikő Budapest
17738   Czegledi Roland Sárvár
17739   Vágási Balázs Egyek
17740   Balog Imre Budapest
17741   Szabó Scarlett Budapest
17742   Drótos Ádám Alsóvadász
17743   Balog László Biatorbágy
17744   Biró Lajos Debrecen
17745   Balog Tamás Csány
17746   Németvári László Miskolc
17747   Szita Péter Evreux (franciaorszag)
17748   Farkas Katalin Budapest
17749   Orbán Szilágyi , Árpád Nyiregyháza Sz. István. U.68
17750   Dóczy Imre Balaton, Petőfi Sándor Utca 24. 3347
17751   Fülöp Éva Szováta
17752   Simon Szabolcs Gyergyóditró
17753   Pászka László Kézdivásárhely
17754   Fazakas Sandor Sepsiszent György
17755   Kiss Kornél Szeged
17756   Szita Péter Evreux (franciaorszag)
17757   Kovásznay Nándor Dublin
17758   Bodnár Csaba Sárospatak
17759   Kovásznay Nándor Dublin
17760   Jánosi Margit Backamadaras
17761   Mezei Zoltán Budapest
17762   Kőrösi Réka Dunakeszi
17763   Jánosi János Backamadaras
17764   Nánási Attila Attila Szentes
17765   Jánosi Ana Backamadaras
17766   Csomós Katalin Vajdácska
17767   Gemer Gábor Dunakeszi
17768   Kucska Antal Harkány
17769   Zábó Ágnes Budapest
17770   Bay Csaba 7624 Pécs, Rókus U.3/a
17771   Szilágyi Margit Nyíregyháza
17772   Péter László Kiskunfélegyháza
17773   Kovács Tamás Bátya
17774   Péter Lászlóné Kiskunfélegyháza
17775   Garas Zoltán Budapest
17776   Dr Virághalmi Tamás Siófok
17777   Sinka Ignac Marosvasarhely
17778   Neubauer Helga Székelyudvarhely
17779   Neubauer István Székelyudvarhely
17780   Illés Tamás Székelyudvarhely
17781   Pál Mária Székelyudvarhely
17782   Csiki Emoke Marosvasarhely
17783   Szilágyi Szabolcs Budapest
17784   Károly Viktória Budapest
17785   Neubauer Vivien Székelyudvarhely
17786   Török Levente London
17787   Varga Anna Maria Sülysáp
17788   Kreutzer László Miskolc
17789   Fórika Zsolt Székelyudvarhely
17790   Botosné Verba Ágnes Bölcske
17791   Varga István Nagykáta
17792   Papp Kitty Zürich
17793   Tóth Ágnes Szeged
17794   Zsonatano Toth Isis Csongrád
17795   Nagy Mária Kunágota
17796   Király László Szeged
17797   Nagy Sándor Kunágota
17798   Nagy Sándorné Kunágota
17799   Nagy Alexandra Kunágota
17800   Kovács Csaba Tápiószecső
17801   Ignéczi Nóra Budapest
17802   Mezey Peter Toronto Canada
17803   Gaal Margit Sepsiszentgyörgy
17804   Erdős József Budakalász
17805   Schiszler Csaba Dunaujvaros
17806   Lorant Bank Salisbury
17807   Lőrincz Lőrincz István Nagykörű
17808   Nemes Csilla Sepsiszentgyörgy
17809   Orosz Erzsébet Gyergyóditró
17810   Marton Ilona Nyaradszentmarton
17811   Gacs Zsuzsanna Budapest
17812   Kovács Sándor Nyíregyháza
17813   Lavotháné Bíró Annamária Erdőbénye
17814   Bíró Terézia Budaörs
17815   Pávó Balázs H-budapest
17816   Juhász András 8948 Barlahida, Rákóczi U 18.
17817   Selmeczi Tamás Ráckeve
17818   Pascoi Edit Nagyernye
17819   Csókás Gábor Székesfehérvár
17820   Lovas Antal Székesfehérvár
17821   Barkó László Adelaide-ausztrália
17822   Baka Eniko Sepsiszentgyorgy
17823   Dohán Mihály Timár
17824   Sánduj Dénes Csaba Székelyvarság
17825   Borka Szabolcs Kecskemét
17826   Péter Krisztián Szekszárd
17827   Tóth Kristóf Péter Sződ
17828   Sánduj Dénes Csaba Székelyvarság
17829   Barkó Irén Adelaide-ausztrália
17830   Scherfler Laura Ausztria
17831   Kanabe Gaspar Kezdivasarhej
17832   Kanabe Anna Kezdivasarhej
17833   Bognár Andrea Kaposvár
17834   Nemes László Uszód
17835   Ladányi Gábor Nagyfüged
17836   Molnár Roland Dombóvár
17837   Andrasek Csaba United Kingdom
17838   Lázár Erzsébet Nagyvárad
17839   Ladányi Gáborné Nagyfüged
17840   Szocs Ecaterina Cluj
17841   Szabó István Kazár
17842   Harsányi Zsófia Pécs
17843   Hevesi Ádám Adács
17844   Földesi Zoltán Tatabánya Magyarország
17845   Ütő Kinga Sepsiszentgyorgy
17846   Veress Magda Kolozsvar
17847   Szabó Árpád Csikfalva(vargata)
17848   Molnar Szidonia Kovaszna
17849   Hána Tünde Katalin Csikfalva(vargata)
17850   Vörös Gabor Kalocsa
17851   Incze Margareta NagykÁroly
17852   Szőnyi Szőnyi Sándor Konyár
17853   Karmanoczki Lászlóné Miskolc
17854   Hevele Zsuzsika KÁlmÁnd
17855   Papay Zoltan-levente Nagyvarad
17856   Földesiné Juhász Viktoria Tatabánya Magyarország
17857   Szován Imre Csobánka
17858   Incze ÁrpÁd NagykÁroly
17859   Toman Balázs Vác
17860   Valyon Béla Tatabánya Magyarország
17861   Kannath Attila Bikfalva
17862   Berdán László Hévíz
17863   Hiz György Zalaegerszeg
17864   Udvari Valyon Enikő Detk Magyarország
17865   Leukó Gábor 7443 Somogyjád, Béke U. 2/13.
17866   Bakos Arpad Farkaslaka
17867   Gack Laszlo 2011 Budakalasz Tanito U 38
17868   Linder Miklós 7700 Mohács, Szent István U. 21.
17869   Varga-szabó Lilla Gabriella Pécs
17870   Varga Ferenc Vörösmart
17871   Kordás Fanni Balmazújváros
17872   Tóth Péter Budapest Viii.bemyovszky U
17873   Bardocz Ferencz Ditró
17874   Kordas Fanni Balmazujvaros
17875   Arnold Krisztián Krisztián Szabadka
17876   Udvari Péter Detk Magyarország
17877   Makány Dávid Kecskemét
17878   Varga Norbert Budapest Viii.villám U
17879   Dr. Varga Ferenc Megyaszó Magyarország
17880   Bartha Ibolya Marosvásárhely
17881   Laiber Zoltán Székelyudvarhely
17882   Lele Zsolt Budapest
17883   Filep Ottó Megyaszó Magyarország
17884   Gál Ildikó Mărtiniş
17885   Kalocsai Péter 1188.határ U.111.
17886   Varga Szabolcs Miskolc
17887   Mamuzsics Rita Budapest
17888   Miklos Imre Csikszereda
17889   Mereteiné Schunk Renáta 7668 Keszü Petőfi S.u.27.
17890   Mezei Sándor Budapest
17891   Horváth Bence Dunaszeg
17892   Molnár Margit Gyergyószentmiklós
17893   Francisti Attila Budapest
17894   Kuncz Lajos 7940 Szentlőrinc Rákóczi út 39
17895   Barabás Ádám Székelykeresztúr
17896   Tóth Roland Pócsmegyer
17897   Zsiga Peter Halmstad/svédország
17898   Zsiga Birgitta Halmstad/svédország
17899   Török Lehel Gyergyószentmiklós
17900   Balog Gábor Kiskunfélegyháza
17901   Barabás Gergely Székelykeresztúr
17902   Bóna László Kistarcsa
17903   Mészáros Tibor Csikdánfava
17904   Fejér Tibor Budapest
17905   Szabó József Gyulakúta
17906   Fazakas Rozalia Sepsiszentgyorgy
17907   Mikó Magdolna Érd
17908   Kovács Gábor Dévaványa
17909   Szabó Zsuzsánna Gyulakúta
17910   Mosolygó Irén Megyaszó Magyarország
17911   Szabó Jenő Székelyudvarhely
17912   Kovács Piroska Székelyudvarhely
17913   Szabó Mária Székelyudvarhely
17914   Pál Vilma Firtosváralya
17915   Szabó Attila Székelyudvarhely
17916   Szabó Hajnalka Székelyudvarhely
17917   KovÁcs TamÁs KecskemÉt
17918   Béres Ilona Bögöz
17919   Béres Sándor Bögöz
17920   Parajos Tibor Megyaszó Magyarország
17921   Frőhling László Csanádpalota
17922   Éva Csongor Mohács
17923   Butkai Miklós Sárospatak
17924   Bogádi Imre Hajdúszoboszló
17925   Viktor Irén Budapest
17926   Szalai Csaba Székelyudvarhely
17927   Gremsperger Zsuzsanna Dorog
17928   Szabó Attila Butapest
17929   László Zsigmond Gyulakuta
17930   Varga Zsolt Megyaszó Magyarország
17931   László Erika Szekelyudvarhely
17932   Laszlo Janos Sepsiszentgyorgy
17933   Gremsperger János Dorog
17934   Erdös Norbert Szászcsávás
17935   Sanduly Laszlo Marosheviz
17936   Décse József Mártonvásár
17937   László Emese Hanga Szekelyudvarhely
17938   Laszlo Gabriella Sepsiszentgyorgy
17939   Erdös János Szászcsávás
17940   Laszlo Anna Eszter Sepsiszentgyorgy
17941   Erdös Lászlo-barna Szászcsávás
17942   Laszlo Margit Sepsiszentgyorgy
17943   Miklos Szentgyorgyi Szentkatolna
17944   Erdös Edit Szászcsávás
17945   Nagy Rozalia Marta Sepsiszentgyorgy
17946   Bara Marika Gálfalva
17947   Hidi Henrietta Gálfalva
17948   Ürmösi György Mártonvásár
17949   Kiss Zsolt Szatmarnemeti
17950   Mátyás Anna-mária Küküllödombo
17951   Kiss Kinga Szatmarnemeti
17952   Szánto Melinda Gálfalva
17953   Erdös Levente Szászcsávás
17954   Erdös Márta Szászcsávás
17955   Simon Zoltán Gyergyószentmiklós
17956   Simon Etelka Gyergyószentmiklós
17957   Tar Attila Gyulakuta
17958   Simon Edina Gyergyószentmiklós
17959   Simon Veronika Gyergyóujfalu
17960   Szilágyi Péter Miskolc
17961   Csizmadia Bandi Sándor Szováta
17962   Gradwohl János Pécs
17963   Mátyás Judith Aranka Sepsiszentgyörgy
17964   Gradwohl János 7625
17965   Csizmadia Bandi Sándor Szováta
17966   Csizmadia Bandi Anna Szováta
17967   Csizmadia Bandi Csilla Szováta
17968   Kelemen Péter Egerág
17969   Benedek Árpád-lászló Gyergyószentmiklós
17970   Fazakas Zsuzsanna Gyergyószentmiklós
17971   Erdös Ildiko Székelyudvarhely
17972   Garas Enikő Budapest
17973   Vermes Ottó Dorog
17974   Kocsis Enikő Kaposvár
17975   Szász Rozália Szék,kolozs Megye
17976   Hockbauer Mihály Szatmárnémeti
17977   Barabas Laszlo Csikszereda
17978   Könnyű Gyula Budapest
17979   Zsohár Gábor Cserszegtomaj
17980   Könnyű Gergő Budapest
17981   Sárkány Viola Budapest
17982   Juhos István Szék
17983   Könnyű Gergő Budapest
17984   Könnyű Dorina Budapest
17985   Kovács Attila Budapest
17986   Könnyű Nikolett Budapest
17987   Csiza Ferenc Sepsiszentgyörgy
17988   Csernák Péter 2366 Kakucs, Kossuth Lajos Utca 10/a
17989   Csernák Péter Kakucs
17990   Biro Imre Sepsiszentgyörgy
17991   Benyóné Nagy Katalin Mária Budapest
17992   Szabó János Szörcse
17993   Gál Tiborné Csány
17994   Bíró Izabella Sepsiszentgyörgy
17995   Bíró Levente Sepsiszentgyörgy
17996   Szász Réka Marosvásárhely
17997   Greschik Emőke Budapest
17998   Dorsch Miklós Lyon, Franciaország
17999   Köllő Emil Gyergzogyocsomafalva
18000   Gál Kristóf Csány
18001   Zoltáni Mária Sepsiszentgyörgy
18002   Ördögh Rita Eger
18003   Berecz Béla Pécs
18004   Zoltáni Ilona Sepsiszentgyörgy
18005   Hints Miklós Kolozsvár
18006   Szász Béla Marosvásárhely
18007   Kiss Mária Sepsiszentgyörgy
18008   Madari Diána Nyárlőrinc
18009   Szombati Mate Becs
18010   Bedő Gyula-zsolt Sepsiszentgyorgy
18011   Szántó János Marosvásárhely
18012   Kiss István Sepsiszentgyörgy
18013   Sohár Rozália Székesfehérvár
18014   Kiss Irma Sepsiszentgyörgy
18015   Szegi József Keszthely
18016   Alggad Gyöngyike Nemetorszag
18017   Halász Barbara Budapest
18018   Szász Margit Marosvásárhely
18019   Páll Zsuzsa Kézdiszentkereszt
18020   Gyarfas Levente Oslo ,norvegia
18021   Laszlo Denes Marosvasarhely
18022   Pap Ildikó Purkersdorf/ Ausztria
18023   Trond Hansen Bergen, Norvegia
18024   Lőrincz György Székelyudvarhely
18025   Hajnalka Hansen Bergen ,norvegiaxgxk8
18026   Laszlo Rozalia Marosvasarhely,
18027   Lőrincz Ildikó Székelyudvarhely
18028   Varga Zoltán Marosvásárhely
18029   Sándor István Gyergyószentmiklós
18030   Csaba Iacob Akosfalva
18031   Vilmos Sandor Marosvasarhely
18032   Szigeti Linda Parizs
18033   Sandor Nora Parizs
18034   Szmrek Zoltán Budapest
18035   Tamási Valéria Budapest
18036   Attila Iacob Akosfalva,romania
18037   Ioan Gaiu Hamar, Norvegia
18038   Fábri András Szeged
18039   Jánó Enikő Sepsiszentgyörgy
18040   Székely Éva Magyarfülpös
18041   Márk Dóra Budakalász
18042   Nagy Edith Hévízgyörk
18043   Simon Zsuzsanna Dunakeszi
18044   Antal Toth Marosvasarhely
18045   Magdolna Toth Marosvasarhely
18046   Kinga Ilyes Toronto
18047   Lehel Ilyes Toronto
18048   Gyorgy Papp Hajdudorog,magyarorszag
18049   Helga Papp Hajdudorog
18050   Laszlo Varga Gyorszentimre
18051   Anna Varga Gyorszentimre
18052   Szilágyi Dávid Székesfehérvár
18053   Nagy Attila Hévízgyörk
18054   Istvan Venczel Oslo
18055   Nemes Rozáli Székelyudvarhely
18056   Nemes István Székelyudvarhely
18057   Csala István Mohács
18058   Kuti László Budapest
18059   Marcalek István Balassagyarmat
18060   Kiss Emőke Marosvasarhely
18061   Laszlo Nora Nagykadacs
18062   Fornet Johanna Budapest
18063   Németh Zoltán Diósviszló
18064   Vadas Gyula Pécs
18065   Késmárky Béla Miskolc
18066   Baroti Zoltan Gyergyocsomafalva
18067   Lesku Krisztián Gárdony
18068   Kocsis Réka Marosvásárhely
18069   Jóvér Sándor Debrecen
18070   Vidák István Budapest
18071   Lorincz Andras Gyergyoszentmiklos
18072   Visztenvelt Imre Usa
18073   Káldi Ildikó Budapest
18074   Dr. Varannai Lajos Miskolc
18075   Visztenvelt Maria Usa
18076   Simon Edith Gyulakuta
18077   Olosz Rita Nyáregyháza
18078   Kisgyorgy Levente Marosvasarhely
18079   Dr Tóth Antalné 1172.bp.xvi.u.4.
18080   Török Ilona Marosvasarhely
18081   Simon Edith Gyulakuta
18082   Nagy Sándor Bükkösd
18083   Szalma Botond Budapest
18084   Kóta László Pécs
18085   Szasz Istvan Csaba Csikszereda
18086   Kőszegi Tamás Kaszaper
18087   Olosz Rita Nyáregyháza
18088   Birinyi Csongor Bécs
18089   Katona Brigitta Pécs
18090   Balazs Hegedus Vilmos Csikszentlelek
18091   Birinyi Eszter Bécs
18092   Kádár Margit Nagylózs
18093   Szilágyi Julianna Budaörs
18094   Barothi Istvan Szentkatolna
18095   Katona MihÁly Vilmos Pécs
18096   Csákány Dezső Marosvásárhely
18097   Fóri Anna Nagyvárad
18098   Godra Margit Parajd
18099   SovÁrd Ludovic SepsiszentgyÖrgy
18100   Marászi Richárd Budapest
18101   Veress Edit Sepsiszentgyorgy
18102   Dr.balázs Dr. Balázs Sándor Csíkszereda- M.ciuc
18103   Takács Zoltán Sepsiszentgyörgy
18104   Horváth András Düsseldorf
18105   Kecskés Szalai Annamária Csilla Érkörtvélyes
18106   György Zoltán Marosvásárhely
18107   Katona Mihaly SepsiszentgyÖrgy
18108   Szilágyi András Levente Budaörs
18109   Bertha Csilla Debrecen
18110   Morse Donald Debrecen
18111   Kardos GÁbornÉ Balatonakarattya, Csaba U. 11.
18112   Molnár R László Magyaregregy
18113   Molnár László Magyaregregy
18114   Muhoray Sándor Budapest
18115   Cseke-császár Gyula Zalalövő
18116   Csankó Roland Diósviszló
18117   Cseke Lajos Pécsvárad
18118   Koperecz Károly Mosonmagyaróvár
18119   Godra Lőrinc Parajd
18120   Bogdándy György Siófok
18121   Békefi Ágnes Budapest
18122   Benö Márton-pál Székelyudvarhely
18123   Dála Zsolt Munchen
18124   Kocsis Ildikó-márta Sepsiszentgyörgy
18125   Takács Bertalan Kisvárda
18126   Biro Maria Csikszereda
18127   Bölcs Marietta Budaőrs
18128   Szőcs János Kolozsvár
18129   Szabo Terez Gyergyoszarhegy
18130   Simon Zsolt Gyergyoszentmiklos
18131   Bicsak Beáta Borzont
18132   Simofi Attila Parajd
18133   Csaszar Emoke Csikszereda
18134   Szabo Sandor Csikszereda
18135   Hajdo Zoltan Csikszereda
18136   Karda Jozsef Csikszereda
18137   Czimbalmas Czimbalmas Tivadar Gyergyószentmiklós
18138   Lakatos Rozalia Csikszepviz
18139   Nagy Emese Csikszereda
18140   Sobester Francisc Marosvasarhely
18141   Biro Tibor Csikszereda
18142   György Gábor Gyergyoszentmiklos
18143   Lantos Gedő Ibolya 7967 Markóc, Fő Utca 11.
18144   Andras Edit Csikszereda
18145   Czikó László Gyergyószentmiklós
18146   Bakk József Tatrang
18147   Csiszér Juliánna Székelyudvarhely
18148   Luczek Andras Sarkad
18149   Sándor Csaba Sepsiszentkirály
18150   Szakács Károly Sulzbach
18151   Máté Imre Balatonboglár
18152   Tatár Levente Sovata/szováta
18153   Tamás András Ólmod
18154   Bense Gergő Budapest
18155   Nagy Miklos Székelyabod
18156   Iszlai Hajnal Marosvásárhely
18157   Kovács Lajos Eger
18158   Bedo Zsolt Sepsiszentgyorgy
18159   Jakabné Szávuly Jolán Pilisborosjenő
18160   Kocsis László Zalaszentgrót
18161   Zoltáni Attila Ausztria
18162   Páll Ibolya Kézdivásárhely
18163   Jakab Csaba Pilisborosjenő
18164   Páll Ibolya Kézdivásárhely
18165   Méhes Ágnes Csíkszentmárton
18166   Méhes József Csíkszentmárton
18167   Drávai Tamás Budapest
18168   Korodi Levente Csikszereda
18169   Mátyás Zsofia Gyergyoszentmiklos
18170   Dani János Pécs
18171   Nilsson Joar Laholm, Sweden
18172   Mátyás Attila Gyergyoszentmiklos
18173   Szabó László Norbert Nagyvárad
18174   Árokszállási Balázs 2253 Tápióság
18175   Farkas Imre Gyergyoszentmiklos
18176   Remenár Jozsef Aszod
18177   Szilágyi Adrienn Tótszerdahely
18178   Csákány Ibolya Szentkatolna
18179   Csucsi Emese Helslingborg
18180   Bartha Zsolt Marosvárhely
18181   Horvath Zsuzsa Marosvasarhely
18182   Horvath Attila-laszlo Marosvasarhely
18183   Kajári Gyuláné Mária Paks
18184   Horvath Maria Marosvasarhely
18185   Moga Edit Orsolya Marosvasarhely
18186   Murăşan László Székelyudvarhely
18187   Kovács Lajos Eger
18188   Balogh György Budakalász
18189   Balogh Györgyné Budakalász
18190   Balogh Csilla Budakalász
18191   Kőrösi László Gödöllő
18192   Martina Paul Sverige
18193   Miklós Enikő Ágnes Dicsőszentmárton
18194   Miklós Sándor Dicsőszentmárton
18195   Hegyi Domokos Szováta
18196   Tróznai István Marosvásárhely
18197   Bánki-horváth Sándor Budapest
18198   Hegyi Zsuzsanna Szováta
18199   Csorba Magda Gyergoszentmiklos
18200   Kis Roza Szigetszentmiklos
18201   Kis Karoly Szigetszentmiklos
18202   Farkas János Szekszárd
18203   Dr Lúczi Józsefné Gyula
18204   Kelemen Ervin Gyergyoszentmiklos
18205   Lőrik Gábor Budapest
18206   Filep Tas Kálmán Nagykörös
18207   Márkus Anikó Szekszárd
18208   Nagy Fruzsina Csány
18209   Udvari Péter Detk Magyarország
18210   Sárközi Erzsébet Budapest
18211   Valyon Beáta Detk Magyarország
18212   Molnar Simon Ilona Becs
18213   Dr.bölöni István Hernád
18214   Dr Lúczi József György Gyula
18215   Dr.bölöni Réka Hernád
18216   Barabás Csilla Étfalvazoltán
18217   Nagy Anna Maria Kezdivasarhely
18218   Molnar Agota Becs
18219   Ifj.dr.bölöni István Budapest
18220   Dénes Mária Bécs
18221   Balogh Péter Váchartyán
18222   Dr.bölöni Réka Budapest
18223   Molnar Andras Becs
18224   Pelle Sándor Detk Magyarország
18225   Dénes Sándor Bécs
18226   Nagy Rozália Bécs
18227   Vikarius Karoly Sepsiszentgyorgy
18228   Tóth Maria Budapest
18229   Ifj Pelle Sándor Detk Magyarország
18230   Győrik Zsuzsanna Budapest
18231   Tóth Manyika
18232   Bukszár Zsolt 3773 Sajókápolna Szabadság Tér 7.
18233   Kovacs Jenö Linz
18234   Nagy István Detk Magyarország
18235   Nagy Erzsébet Marosvásárhely
18236   Katona István Sopron
18237   Juhász Tamás Isaszeg
18238   Nagy Istvánné Detk Magyarország
18239   Nagy Éva Marosvásárhely
18240   Galgóczy Éva Hegykő
18241   Éles Árpád Domony
18242   Újvárosi Márton Marosvásárhely
18243   Molnar Elisabeth Becs
18244   Id.borsos Éva Gyergyószentmiklós
18245   Petres István Ausztria
18246   Kovacs Ibolya Linz
18247   Ambrus Gizella Csikszereda
18248   Vankó Ágnes Detk Magyarország
18249   Újvárosi Erzsébet Marosvásárhely
18250   Vankó Vincené Borsodnádasd
18251   Juhász János Detk Magyarország
18252   Markó Elemér Budapest 1141 Komócsy 5.
18253   Jókay László 1146 Budapest, Hungária Krt. 196/a
18254   Adorjáni Lehel Geges
18255   Kozma Péter Kolozsvár
18256   Dobai Norbert Bikafalva
18257   Tanko Zita - Agota Németország
18258   Orosz László Miskolc
18259   Domokos Ernő Tatrang
18260   Bánki-horváth Nándor Gyönk
18261   Szász Judit Dánfalva
18262   Brandt Róbert Nagykozár
18263   Szávuly Emese Székelykeresztúr
18264   Szabácsik Csaba Szigetszentmiklós
18265   Bánki-horváth Ákos Gyönk
18266   Újvárosi Erzsébet Marosvásárhely
18267   Bräutigam Ilona Kolozsvar (cluj)
18268   Pál Mária Gyergyócsomafalva
18269   Pál Lajos Ggergyócsomafalva
18270   Zsidai Zsuzsanna
18271   Gasparik Pál Budapest
18272   Nagy Sándor Kalocsa
18273   Nemes Tímea Budapest
18274   Steiner Melinda Pécsvárad
18275   Antal Istvan Kolozsvar
18276   Juhász Janka Debrecen
18277   Legát Mariann Baja
18278   Lőrincz Zsuzsánna Székelyudvarhely
18279   Tóth Attila Pécs
18280   Szebeni Hunor Csíkszenttamás
18281   Legát Mariann Baja
18282   Czipri Tibor Balatonfüred
18283   Kiss László Paks
18284   Körmendi Eszter Éva Paks
18285   Kiss Krisztián Paks
18286   Farkas Szilárd Pécs
18287   Kravecz - Vajna Agnes Budapest
18288   Vajna Istvanne Budapest
18289   Diaconu Robert Kezdivasarhely
18290   Pint Tibor Komárom
18291   Farkas János Pécs
18292   Busi Norbert Budapest
18293   Szabóné Vass Lenke Érd
18294   Bacsóka Tamás Százhalombaatt
18295   Szabó Lajos László 2030 Érd Csúcs U. 25. Hungary
18296   Marko Zsuzsa Budapest
18297   Lázár Alpár Székelyudvarhely
18298   Szakács Ilona Marosvásárhely
18299   Dolesch Mária Usa
18300   Ferencz László Budapest
18301   Tankó Erika Csíkszereda
18302   Osvath Pal Marosvasarhely
18303   Hevér Ágnes Svédország
18304   Lupán Crista Kézdivásárhely
18305   Levente Szabo Toronto, Ontario, Canada
18306   Fülöp Rózália Kászonimpér
18307   Lakatos Erzsébet Kászonfeltíz
18308   Sándor Hajnáczki Székesfehérvár
18309   Csikós Tibor Svédország
18310   Soos Gabriella Csikszereda
18311   Juhász Csaba István Madrid
18312   Dobai Erika Monika Madrid
18313   Fekete Gergő Tiszacsege
18314   Földházi Istvánné Sárospatak
18315   Mihalik Mihalik Andras Nagyvarad
18316   Füredi Mária 3529 Miskolc
18317   Köller Zoltán Balatonfüred
18318   Fazakas Zoltan Szekelyudvarhely
18319   Ander Zoltán Königstein /németország
18320   Csiki Ferenc Szováta
18321   Pongor Eszter Debrecen
18322   Csiki Ferenc Szováta
18323   Csiki Csilla-mária Szováta
18324   Krupla Zoltán Magyarország
18325   Galambos János Pécs
18326   Krupláné Nagy Ágnes Magyarország
18327   Kovács Szabolcs Zabola
18328   Égei Zoltán Székelyudvarhely
18329   Szabó Emese Kiskőrös
18330   László Péter Balatonfüred
18331   Hegedüs Pál Szatmárnémeti
18332   Kis Erzsébet Szeged
18333   Borsos Erzsebet Ausztralia
18334   Lovas Tünde Cegléd
18335   Landauer Jozsef Magyarorszag
18336   Landauer Franciska Magyarorszag
18337   Domokos József Siófok
18338   György Zsolt Gyergyószentmiklós
18339   Egerhazi Sandor Kitchener Canada
18340   Egerhazi Cornelia Kitchener Canada
18341   Vörös Gábor Baja
18342   Hun Laszlo Florida Usa
18343   Lapierre Kati Cambridge Canada
18344   Lapierre Randi Cambridge Canada
18345   Huszti Marta Usa
18346   Marshall Tamas Usa
18347   Marshall Kende Usa
18348   Marshall Timea Usa
18349   Haas Miklós Arad
18350   Ferenczi Alpar Godollo
18351   Krichenbaum Ferenc West Palm Beach,usa
18352   Csaszar Andrea Szovata
18353   Imre Anna Szovata
18354   Csaszar Stefan Szovata
18355   Bauer Anikó Kazincbarcika
18356   Domokos Alpár Szováta
18357   Stroia Kinga Marosvasarhely
18358   Magyaros Magda Marosvásárhely
18359   Ifj.miklós András Szotyor
18360   Háromszéki Péter H-5600 Békéscsaba
18361   Miklós Matild Szotyor
18362   Fülöp Tihamér Szamoskórod
18363   Horváth Attila Marosvásárhely
18364   Szakacs Katalin Ildiko Marosvasarhely
18365   Szakacs Sandor Marosvasarhely
18366   Bólyi László Egerág
18367   Deák Péter 5093 Vezseny Magyarország
18368   Nago Livia Szekelyudvarhely
18369   Ávéd Zoltán Ászár
18370   Papp-kelemen Patrícia Sándorfalva
18371   Ormai Tamás Dunabogdány
18372   Sümegh Tihamér Komárom /sr/
18373   Barta Imréné Balatonfüred
18374   Márton Hajnal Székelyudvarhely
18375   Kelemen János Szováta, Izvorului 23
18376   Barta Imre Balatonfüred
18377   SzÁsz Ferenc SepsiszentgyÖrgy
18378   Koltainé Vaskuti Erzsébet 2030Érd
18379   Svéd Svéd Gábor Budapest
18380   Huszár Zoltán Szeged
18381   Hummel Anita Budapest
18382   Szilágyiné Frits Boglárka 7629 Pécs, Vajda J. U.
18383   Farkas Irma KecskemÉt
18384   Pakocs Lajos Kezdivasarhely
18385   Szalai Erik Bécs
18386   Herczeg LÁszlÓ SiÓfok
18387   Szász Béla Marosvásárhely
18388   Szász Izabella Éva Marosvásárhely
18389   Szász Csongor Marosvásárhely
18390   László Tihamér Marosvásárhely
18391   László Irma Marosvásárhely
18392   Kassa Tibor Ausztralia
18393   Dihen Erika Hajdúböszörmény
18394   László Irma Marosvásárhely
18395   Olosz Iren Kovaszna
18396   Cseke Szilveszter Hajdúszoboszló
18397   Szakács Edina Budapest Iv K.
18398   Erdélyi László Abda
18399   Mezei János Belényes
18400   Lippai Sándor Budapest Viii.reguly A U
18401   Bukur-dóczy József Svédország, Lund, Ankaregr. 3
18402   Imreh Piroska-irma Sepsiszentgyörgy
18403   Ripszám János Siófok
18404   Imreh András Sepsiszentgyörgy
18405   György Arnold Gyergyószentmiklós
18406   Imreh Zsolt Sepsiszentgyörgy
18407   Simó József Budapest
18408   Séra István Dabas
18409   Tormási Teréz Pécs
18410   Vajda Attila Gárdony
18411   Vajda Attila Gárdony
18412   Laszlo Eva Becs
18413   Paul Csurdas Németország
18414   Tálas Zsoltne Nyiregyhaza
18415   Mate Edit Sepsiszentgyorgy
18416   Zaja Péter Visnye
18417   Elena Rieser Reichenberg
18418   Lakatos-hajdó Barna Székelyszentlélek
18419   Szekely Magdalena Marosvasarhely
18420   Dr.gönczy Péter-zsoltr Németország
18421   Szikszai Zsolt Budapest
18422   Mate Lajos Sepsiszentgyorgy
18423   Trombitas Rozalia Erdely
18424   Kádár Ferenc József Bajót
18425   Szekely Rozalia Würzburg
18426   Dr.gönczy Péter-zsolt Németország
18427   Baier Herta Nemetorszag
18428   Bacso Jozsef Marosugra
18429   Pósán Ferenc Magyarország
18430   Baier Dr.reinhold Nemetorszag
18431   Dósa Lajos Békéscsaba
18432   Pók László Velence
18433   Konrad Dr. Julius Nemetorszag
18434   Csíki Lajos Mohács
18435   Szekely Katalin Marosugra
18436   Trombitas Janos Marosvasarhely
18437   Barczi Albert Mezőkövesd
18438   Trombitas Imre Marovasarhely
18439   László István Békésszentandrás
18440   Bacso Ida Marosugra
18441   Rieser Robert Nemetorszag
18442   László István Békésszentandrás
18443   Konya Eliza Marosvasarhely
18444   Konya Geza Erdely
18445   Szilagyi Rozalia Marosugra
18446   BenyÓ MiklÓs Budapest
18447   Grúz Grúz Atilla 3556 Kisgyőr, Petőfi U. 7.
18448   Karacsonyi Terez Bukarest
18449   Trombitas Iren Marosvasarhely
18450   Izsák Anikó-borbála Marosvásárhely
18451   Hadnagy Levente Erdely
18452   Magyari Sandor Nemetorszag
18453   Kálló László Győr
18454   Gurmai Sándor Vésztő
18455   Aros János Sárospatak
18456   Szabó Attila Székelyudvarhely
18457   Németh Erika Pázsitos Sétány 8.
18458   Szekely Csaba - Zoltan Hagoto
18459   Kisgyörgy Ildikó Árkos
18460   Bartók Tamás Budapest
18461   Pop Borbála Balavásár
18462   Nagy Sándor Budapest
18463   Nagy Teréz Budapest
18464   Dénes Gergely Ferenc Székelyudvarhely
18465   Ampovics Zsolt Szeged
18466   Tamás Levente Csíkszereda
18467   Hevesi Sándor Csanytelek
18468   Temesi Csaba Drávafok
18469   Ifj. Sántha Tibor Sepsiszentgyörgy
18470   Kovács József Csíkdelne
18471   Győriné Demjén Györgyi Kecskemét
18472   Győri Tamás Kecskemét
18473   Dankos Valentin Horvátország
18474   Kovács Zsuzsanna Csíkdelne
18475   Kovács Attila Csíkdelne
18476   Balla Lajos Csíkdelne
18477   Balla András Csíkdelne
18478   Balla Attila Csíkdelne
18479   Balla Mária Csíkdelne
18480   Kovács Lenke Csíkdelne
18481   Farkas Csaba Sepsiszentgyörgy
18482   Nap Áron Tiszalúc
18483   Nagy László Béla Csíkszereda
18484   Bartis András Csíkdelne
18485   Tancos Sandor Csikszentkiraly
18486   Fehér Nagy Lenke Jönköping
18487   Runyó József Kisvárda
18488   Kis Mária Budapest
18489   Runyó Józsefné Kisvárda
18490   Ifj. Sántha Tibor Sepsiszentgyörgy
18491   Toaso Zsuzsa Szekelyudvarhely
18492   Toaso Bela Szekelyudvarhely
18493   Dobos Attila Csikszentdomokos
18494   Toaso Rozalia Szekelyudvarhely
18495   Bariska Gábor Visnye-széplak
18496   Orbán Erzsébet Budapest
18497   Pataki-jakab Réka Maglód
18498   Orbán Lajos Pécs
18499   Ambrus Terézia Budapest
18500   Zakariás Lehel Gyergyószentmiklós
18501   Osváth József Székelykeresztúr
18502   Márk László Barátos
18503   Székely Hunor Attila Marosvásárhely
18504   Kis Károly Budapest
18505   Gáll Csilla Mónika Csíkszereda
18506   Kis Rozálai Budapest
18507   Neagu Andrea Zabola
18508   Katona Bernadette Budapest
18509   Földi Margit Budapest
18510   Czank Gergely Mezőhegyes
18511   Földi Margit Budapest
18512   Major Balázs Bernecebaráti
18513   Diményné Papp Tímea Miskolc
18514   Mezei Mária Békéscsaba
18515   Pasitka Anne Pétfürdő
18516   Dimény Réka Miskolc
18517   Szűcs Tamás Csólyospálos
18518   Tămas Sarlota Marosvásárhely
18519   Tóth Gergő Mezőtúr
18520   Herczeg Miklós Budapest
18521   Pallagi László Mihály Soltvadkert
18522   Zvancea Mihai Gyergyoszentmiklos
18523   Togor Istvan Sepsiszentgyorgy
18524   Dr. Kiss Katalin Budapest
18525   Hortolányiné Főczény Edina Detk Magyarország
18526   Galfi Iren Helsinki
18527   Hortolányi Ákos Detk Magyarország
18528   Sokoray László Pápa
18529   Portik Ilona Csanad
18530   Etédi Lajos Ljungby/svédország
18531   Portik Sandor Csanad
18532   GÁlfi IstvÁn Helsinki
18533   Farkas Robert Nagyvarad
18534   Szabó Kata Kolozsvár
18535   Szabó Tibor Budapest
18536   Balazs Istvan Parajd
18537   Pallagi László Mihály H-6230 Soltvadkert
18538   Smeets Peter Hollandia
18539   Simon Károly Székesfehérvár
18540   Benák Sándor Makó
18541   Deák Zoltán Szárhegy
18542   Csillag Andrásné Magyarország
18543   Bak Imre Kerepes
18544   Farkas Csaba-l?szl? Gyergyoszentmiklos
18545   Molnár István Halmstad, Svédország
18546   Kavecsánszki Ádám Hidasnémeti
18547   Szabó Ágnes Budapest
18548   Beniczky Sandor Roskilde
18549   Bányai Irén Ilona Székesfehérvár
18550   Simon Emese Marosvásárhely
18551   Bartis Barna Gyergyószárhegy
18552   György Gábor Szeged
18553   Albertné Szilágyi Katalin Budapest, Gulácsy L.u.1.
18554   Elekes Laszlo Gyergyoszentmiklos Bucin 4/b/33
18555   Balog Bertalan Pécs
18556   Kécsi-kováts Judit Sepsiszentgyörgy
18557   Fazakas Gyongyver Csikszereda
18558   Horváth Alexandru Sepsiszentgyörgy
18559   Nagy Baka György Gödöllő
18560   Griessmair Katalin-andrea Wien
18561   Janos Arpad Ausztria
18562   Bayer Attila Miskolc
18563   Janos Veronika Ausztria
18564   Janos Silvia Ausztria
18565   Kainrath Eleonora Ausztria
18566   Erdos Csilla Katalin Gyergyoszentmiklos
18567   Magyari Hild Bogarfalva
18568   Györgydeák Edit Ditró
18569   Palffy Szabolcs Szekelykeresztur
18570   Ladó Hunor Marosvásárhely
18571   Erdos Lajos Gyergyoszentmiklos
18572   Erdos Elena Gyergyoszentmiklos
18573   F. Nagy Zsuzsanna 3535 Miskolc Pecér-v. 90.
18574   Incze Johanna Kézdivásárhely
18575   Biro Elizabeth New York
18576   Szabó János Bécs
18577   Beke Judit Uzon
18578   Balint Lehel Kardos
18579   Beke Andor Uzon
18580   Bercsi Katalin Budapest
18581   Barabás Endre Székelyudvarhely
18582   Barabás Irén Székelyudvarhely
18583   Gáll Gergely Béta
18584   Neagu Tunde-ildiko Zabola
18585   Baricz Edit Zabola
18586   Gáll Rozália Béta
18587   Baricz Istvan Zabola
18588   Ferencz Miklós Sopron
18589   Herczeg Carmen Lucia Budapest / Bécs
18590   Felsovalyi Akos Bloomfield, Usa
18591   Zank Simon Nemetorszag
18592   Zank Hedda Nemetorszag
18593   Drotleff Helga Nemetorszag
18594   Hadnagy Akos Szekelyudvarhely
18595   Fodor Pal Laszlo Nagyvarad
18596   Pünkösti Csaba Sepsiszentgyörgy
18597   Pünkösti Éva Sepsiszentgyörgy
18598   Balazs Robert Gyergyoszentmiklos
18599   Pünkösti Piroska Sepsiszentgyörgy
18600   Árus Péter-andrás Kolozsvár
18601   Tibád Mária - Izabella Bereck
18602   Gáll Gyula Sepsimagyarós
18603   Gál Rózália Sepsimagyarós
18604   Nemes Rozália Csíkszereda
18605   Gál Béla Sepsimagyarós
18606   Gál Enikő Sepsimagyarós
18607   Gál Sándor Sepsimagyarós
18608   Kovács Árpád Sepsimagyarós
18609   Kovács Vera Sepsimagyarós
18610   Luca Barna Sepsimagyarós
18611   Jozefkóné Kurucz Szilvia Bánhorváti
18612   Mester Krisztina Milano
18613   Luca Erzsébet Sepsimagyarós
18614   Mester Erzsebet Marosvasarhely
18615   Pakucs Lázsló Sepsimagyarós
18616   Jánk Károly Szatmárnémeti
18617   Tamas Karoly Marosvasarhely
18618   Pakucs Erika Sepsimagyarós
18619   Nagy Tünde Sepsimagyarós
18620   Ifj. Nistor György Sepsimagyarós
18621   Rajcsámyi Éva Siófok
18622   Nagy Csaba Székely Udvarhely
18623   Korondy Éva Sepsimagyarós
18624   Katona Ferencné Budapest
18625   Julei Lucian Suceava
18626   Rajcsányi Kornél Siófok
18627   Falka Borbála Sepsimagyarós
18628   Erdei Ferenc-béla Sepsimagyarós
18629   Incze Sándor 2251 Tápiószecső,szilvafás U.9.
18630   Erdei Berta Sepsimagyarós
18631   Tőkés Mihály Sepsimagyarós
18632   Szabó Csaba Gödöllő
18633   Katona Ferenc Budapest
18634   Bálint Judit Székelyudvarhely
18635   Bálint Dénes Székelyudvarhely
18636   Fazekas Sándor Nemesvámos
18637   Id. Bálint Judith Székelyudvarhely
18638   Lőrincz G Gyergyóalfalu
18639   Gödri-martis Karoly Malmö, Svédorszag
18640   Rozsnyai Sándor
18641   Bardócz Erzsébet Ditró
18642   Ambrus Levente Székelyudvarhely
18643   Marossy Jozsef Marosvasarhely
18644   Marossy Levente Arad
18645   Holló László Budapest, 1052 Budapest, Vitkovics U. 12.
18646   Gödri-martis Ilona Svédország
18647   Szász Csaba Gyergyószentmiklós
18648   Mihálydeák Csaba Gyergyószentmiklós
18649   Benkő Ferenc Ditró
18650   Csibi Benkő Krisztina Ditró
18651   Kocsis Irén Csikszereda
18652   Szabo Margit Marta Marosvasarhely
18653   Pall Peter Gyergyoszentmiklos
18654   Toók Hajnal Érd
18655   Portik Katalin Gyergyoszentmiklos
18656   Koltai László Túrkeve
18657   Szabó Mihály Békés
18658   Simon Pal Temesvar
18659   Simon Gizella Temesvar
18660   Koros-fekete Mátyás Kolozsvár
18661   Szabó Katalin Ausztria
18662   Sepsy Erzsébet Ausztria
18663   Barabás Csilla Székelykeresztúr
18664   Benedek Zsolt Gyergyoalfalu
18665   Molnár Kálmán Székelykeresztúr
18666   Molnár Mária Székelykeresztúr
18667   JÁkfalvi Péter H2234 Maglód
18668   Welker József Sződliget
18669   Gal Marton Temesvar
18670   Kőrösi Csaba Magyarország
18671   Pop Jenő Gheorgheni
18672   Adorjáni Ferenc-csaba Geges
18673   Adorjáni Ella Geges
18674   Farkas Szilvia Irorszag
18675   Biro Istvan Szekelyudvarhely
18676   Csibi Lorand Cleveland
18677   Szeliga Wladyslaw Budapest
18678   Korodi Lajos Ljungby
18679   Szabó Sándor Sárospatak
18680   Benedek Izabella Gyergyoszentmiklos
18681   Barabás Mihály Budapest
18682   Ráduly Zoltán Budapest
18683   Szocs Elek Csikszereda
18684   Márton Mária Magdolna Budapest
18685   Reitner Ferenc Balatonfüred
18686   Varnagy Jeno Mansfield, Usa
18687   Kui János Sopron,
18688   Lukács Márta Karola Budapest
18689   Koleszár Béla Schwechat
18690   Balás Jozsef Kisgalambfalva
18691   Kasza Róbert Jászárokszállás
18692   Szilágyi János Jászárokszállás
18693   Surányi Bence Jászárokszállás
18694   Agócs Dániel Jászárokszállás
18695   Tóth Tibor Mohács Szentháromság U. 38
18696   Kelemen. Bibor U.s.a
18697   Kelemen Miklos U.s.a.
18698   Visi Judit Miskolc
18699   Tóth Tibor Mohács Szentháromság U. 38
18700   Salló Zoltán Csíkszereda
18701   Jenei Bela Csikszereda
18702   Ócsai Alexandra Tápiószele
18703   Lörincz Gyöngyvér Székelyudvarhely
18704   Horváth László 2120 Dunakeszi Barátság út 40/b
18705   Unguran Lehel Sepsi Szentgyörgy
18706   Erőss Lehel Sepsiszentgyörgy
18707   Biró Györgyike Kézdivásárhely
18708   Szedlacsek Zsuzsa Mezőhegyes
18709   Bodor Istvan Levente Sepsiszentgyorgy
18710   Bodor Istvan Sepsiszentgyorgy
18711   Soos Emma Vargyas
18712   Bodor Katalin Sepsiszentgyorgy
18713   Dull Istvan Sepsiszentgyorgy
18714   Tamási Katalin Sepsiszentgyörgy
18715   Soos Samuel Vargyas
18716   Soos Csaba Vargyas
18717   Tanko Szilveszter Cskszentkiraly
18718   Soos Aranka Vargyas
18719   Bartis Geza Cskszentkiraly
18720   Peter Ferencne Lokoshaza
18721   Soos Reka Vargyas
18722   Kovacs Bela Lokoshaza
18723   Ferenc Lajos Cskszentkiraly
18724   Soos Attila Vargyas
18725   Sanduly Mihaly Szekelyudvarhely
18726   Roman Janos Vargyas
18727   Szocs Janos Szekelyudvarhely
18728   Székely Tibor Salzburg
18729   Borsné Csáki Ida Hódmezővásárhely
18730   Matoltsy András Nagykanizsa
18731   Balás Éva Marosvásárhely
18732   Farkas Albert Vargyas
18733   Farkas Ottilia Vargyas
18734   Kovacs Zoltan Nagykároly
18735   Gergely Aurica Kezdiszentlelek
18736   Gergely Sandor Kezdiszentlelek
18737   Józsi Anna Ildikó Várpalota
18738   Derzsy Zoltán Sződliget
18739   Gal Zoltan Vargyas
18740   Derszy Gézané Budapest
18741   Fülöp László Sárospatak
18742   Mátyás László Lóránt Sepsiszentgyörgy
18743   Vass István Székelyudvarhely
18744   Szikora Réka Salamanca
18745   Szima Ildiko Gelence
18746   Józsa Dánielné Kazincbarcika
18747   Fülöp László Sárospatak
18748   Török Ferenc Nyárádremete
18749   Molnár Magdolna Halmstad, Svédország
18750   Dr Kasza László Gyöngyös
18751   Bakos László Telki
18752   Józsa Dániel Kazincbarcika
18753   Bakos Krisztián Telki
18754   Molnár Imre Halmstad, Svédország
18755   Szemerjay Szemerjay Tamás Pécs
18756   Farkas Orsolya Budapest
18757   Palotai Patrik Budapest
18758   Turi Ágnes Budapest
18759   Angi Erika Gyergyoszarhegy
18760   David Gabriella Gyergyoszarhegy
18761   Fazakas Endre Sepsiszentgyorgy
18762   Szabo Erika Gyergyoszarhegy
18763   Veress Renata Pele
18764   Szabo Katalin Gyergyoszarhegy
18765   Szalontay Katalin Budapest
18766   Agyagási Ernő Nagyvárad
18767   Szőcs János Veszprém
18768   Gall Imre Vargyas
18769   Santa Miklos Sepsiszentgyorgy
18770   Lengyelné Czira Éva Pilis
18771   Fülöp Erika Galgagyörk
18772   Roth Annamária Marosvásárhley
18773   Roth Szabolcs Marosvásárhley
18774   Buzás Balázs Tapolca
18775   Tamas Julianna Marosvasarhely
18776   Kocsis Gyula Nagyvárad
18777   Ványa Magdolna Veszprém
18778   Szente Timea Marosvasarhely
18779   Ilyes Zoltan Marosvasarhely
18780   Szente Janos Attila Marosvasarhely
18781   Nagy Ignac Olasztelek
18782   Zombor Éva Budapest
18783   Ilyes Istvan Marosszentkiraly
18784   Ilyes Erzsebet Marosszentkiraly
18785   Fail György Budapest
18786   Balo Lorand-lajos
18787   Szilagyi Andrea Timea Szatmarnemeti
18788   Gall Anna Vargyas
18789   Henter Abel Sarkoz
18790   Dr. Fülöp Dezső Budapest
18791   Id. Gall Imre Vargyas
18792   Márfi Gábor Budapest
18793   Herczeg Erika Bánhorvéti
18794   Nagy Hajnal Csikszereda
18795   Végh Végh Aladár 1165. Bpest, Újszász U 118.
18796   Gyenes Ernő Szatmarnemeti
18797   Ggyenes Hunor Szatmarnemeti
18798   Tim Márta Nagybánya (baia Mare)
18799   Kántor István Eger
18800   Végh Aladár
18801   Horváth Bálint Siófok
18802   Papp Tünde Miskolc
18803   Gyenes Gergő Szatmarnemeti
18804   Szotyori Béla Marosvásárhely
18805   Pruna Gabriella Szatmarnemeti
18806   Mathe Attila Vargyas
18807   Bathory Zsolt Szatmarnemeti
18808   Mathe Gyongyver Vargyas
18809   Pap Zxsigmond Dexter, Mi Usa
18810   Roman Csaba Vargyas
18811   Roman Eszter Vargyas
18812   Lázár Júlia Siófok
18813   Starmuller Geza Cluj-napoca
18814   Varga Judit Budapest
18815   Tóth Alex Mezőtúr
18816   Batta Bálint Tiszakarád
18817   Batta Máté Tiszakarád
18818   Balázsné Tóth Éva Szeged
18819   Horváth János Siófok
18820   Horváth Jánosné Balatonszabadi
18821   Németh Zsolt Szentendre
18822   Balázs Ferenc Korond
18823   Csupka János Sárospatak
18824   Hideg Csaba Svedorszag
18825   Baricz Katalin Komló
18826   Mike Tünde Kezdivasarhely
18827   Kiss József Siófok
18828   Hajba István Magyarország Barcs
18829   Vitályos István Budapest
18830   Mike Denes Kezdivasarhely
18831   Tóth Richárd János Kállósemjén
18832   Szöllősi Klára Siófok
18833   Mikó Sándorné Kisléta
18834   Tóth Jánósné Kállósemjén
18835   Nemes Viktória Budapest
18836   Mihály Lajos Gyergyóditró
18837   Engi Albert Szovata
18838   Erdös Zoltán Ludwigsburg
18839   Erdös Éva Ludwigsburg
18840   Engi Maria Marta Szovata
18841   Sándor Albert Kanada
18842   Engi Laszlo Segesvar
18843   Lázár Éva Aranyosgyéres
18844   Engi Laszlo Kolozsvar
18845   Lázár Éva Aranyosgyéres
18846   Grunzac Costel Gyergyoszentmiklos
18847   Temesi András Pécs
18848   Antal György 2721pilis Hűvösvölgy U 11
18849   Szabó Ernő Székelykövesd
18850   Antalné Debreczi Imola Pilis
18851   Czika-szilágyi Katalin Budapest
18852   Czika-szilágyi István Budapest
18853   Antal Uzonka Pilis
18854   Katona Róbert Nagyvárad
18855   Szabó Ernő Székelykövesd
18856   Antal Kászon Pilis
18857   Szász Ferenc Sepsiszentgyörgy
18858   Madarász Gyöngyvér Budapest
18859   Pálfy Ágnes.................................... Budapest Viii.reguly A U
18860   István Oláh Gyöngyös
18861   Mezey Artur Szigliget
18862   Németh Marietta Budapest
18863   Rozsnyai Csaba
18864   Szakács Róbert Dorog Újtelep
18865   Kárpátiné Kovács Edit Budapest
18866   Ferenczi Julia Kolozsvár
18867   Tóth Tóth Adrienn Siklós
18868   Donka Tibor Debrecen
18869   Gondon László Dombóvár-szőlőhegy
18870   Boér Enikő Kolozsvár
18871   Székely Csaba Pomáz
18872   Nagy András Balkány
18873   Gondon István Zalaegerszeg
18874   Mészáros Gergely Budapest
18875   Bezeczky Éva Szada
18876   Foris Csaba Szilágynagyfalu
18877   Rácz Tibor Csíkszereda
18878   Pigai Sándor Zilah
18879   Kovács Olga Zilah
18880   Papp Sándor Zilah
18881   Sarkadi Pál Nagyszeben
18882   Peter Judit
18883   Sojka Katalin Zilah
18884   Horváth István Szilágysomlyó
18885   Széman Rozália Kolozsvár
18886   Gazda András Budapest
18887   Iván Mónika Sárospatak
18888   Gál István Kerecsen Budapest
18889   Schipler Stephan Bergisch Gladbach
18890   Antal Zsolt Sepsiszentgyorgy
18891   Csakvari Hedy Summerfield, Florida
18892   Gerhardt Róbert Magyarország Bököny
18893   Lukacs Arpad-sandor Gyergyószentmiklós
18894   Fay Tamas Kanada
18895   Krémer Etelka Atkár
18896   Tityán György Budapest
18897   Ferenczi Enikő Veszprém
18898   Nagy Krisztián Budapest
18899   Gál Éva Gyergyósyentmiklós
18900   Fulop Attila Gyergyoszentmiklos
18901   Kovács Ferenc Bicsérd
18902   Gál Éva Gyergyósyentmiklós
18903   Szász István Maroskeresztúr
18904   Tréfán Ferencz Brassó
18905   Kikeli Szabolcs Marosvasarhely
18906   Bojte Ferenc Marosvasarhely
18907   Bojte Klaudia Marosvasarhely
18908   Nagy Gizella Gyergyóújfalu
18909   Berkecz Karolina Budapest
18910   Vityi István Nyírmeggyes
18911   Vargha Ágota Nyírmeggyes
18912   Szalay Ödön Marosvásárhely
18913   Borbély László Székelyudvarhely
18914   Albert Ildiko Nyaradszentmarton
18915   Baka-balint Imola Kolozsvar
18916   Vitéz Czófalvi Csia György Dunakeszi
18917   Vitéz Czófalvi Csia Sára Katalin Dunaharaszti
18918   Bakos Adi Árpád Marosvásárhely
18919   Palkó Csaba Árpád Csata-
18920   Dr, Nagy Sándor 8600 Siófok, Babits M. U. 85
18921   Fajt Hajni Kakucs
18922   Danciu Adrian Párizsi
18923   Jári Zoltán Csíkszereda
18924   Rajkovits Ede Pécs
18925   Szakacs Eniko Marosvasarhely
18926   Szilágyi István Székelyudvarhely
18927   Török József Lövéte
18928   Gabor Aron Csikszentkiraly
18929   Ágoston Pavel Marosvásárhely
18930   Balázs Kercsó Csaba Gyergyószentmiklós
18931   Ágoston Elisabeta Marosvásárhely
18932   Is. Ambrus Ince Oroszhegy
18933   Ambrus Irma Oroszhegy
18934   Iszlay József Székelyudvarhely
18935   Ambrus Emil Oorszhegy
18936   Papp Sándor Budapest
18937   Visnyei Botond Kolozsvár
18938   Ferenczi Tibor Arad
18939   Papp Veronika Budapest
18940   Magyari Zsuzsanna Marosvasarhely
18941   Fazakas Eniko Gyergyoszentmiklos
18942   Berger Tamás Budapest
18943   Őze Zoltán Szigethalom
18944   Nagy Attila Budapest
18945   Katona Annamária Szeged
18946   Bényei Barbara Komló
18947   Almási László Budapest
18948   Antal Szilvia Vác
18949   Botha Tibor Székesfehérvár
18950   Antal Laszlo Szekelyudvarhely
18951   Heizler Tamás Ferenc Budapest
18952   Farkas Csaba Nagykőrös
18953   Fabian Laszlo Svedorszag
18954   Balassa Istvánné Siófok,posta U.6/a
18955   Cseresznyés Tihamér M.vásárhely
18956   Balassa István Siófok,posta U.6/a
18957   Kónya Ütő Zselyke Diósjenő
18958   Csabuda Péter Diósjenő
18959   Cseresznyés Gabriella M.vásárhely
18960   Harangi Sándor Nagyhegyes
18961   Pertesz Zoltán London
18962   Illyes Sandor Sepsiszentgyorgy
18963   Kiss Ildikó Pécs
18964   Sesták Béla England
18965   Horváth Zita Kecskemét
18966   Csergöffy András Augsburg/németország
18967   Nagy Rozalia Halmstad
18968   Nagy Antal Halmstad
18969   Nagy Tony Halmstad
18970   Biro Maria Csikszereda
18971   Varga Benjamin Halmstad
18972   Laszlo Lehel Hovden
18973   Nagy Dennis Halmstad
18974   Biro Barna Csikszereda
18975   Varga Bela Halmstad
18976   Kelemen Marton Csikszereda
18977   Kelemen Ferenc Csikszereda
18978   Balázs Dénes Csíkmadaras
18979   Simó Matild Székelyudvarhely
18980   Kelemen Terez Csikszereda
18981   Varga Bela Halmstad
18982   Királyhegyi Imre Sárospatak
18983   Pereszlényi Erika Nürnberg
18984   Váradi Rita Zsuzsanna Anglia
18985   Szatyor Miklós Abaliget
18986   Ambrus Tibor Bátaszék
18987   Fekete Krisztián Harrogate, Anglia
18988   Gyenes Istvan Vértesszőlős
18989   Orbán Béla Gyergyószentmiklós
18990   Orbán Elisabeta Gyergyószentmiklós
18991   Nyul Gergo London
18992   Vas Géza Kolozsvár
18993   Málinger Szabolcs Székesfehérvár
18994   Czer Tibor Zamárdi
18995   László Andrea Budapest
18996   Bakos-vajtai Erika Siófok
18997   Jackova Andrea Halmstad,sweden
18998   Bakos Sándor Siófok
18999   Bieliczky Zsolt 2730 Albertirsa
19000   Török Kinga Marosvásárhely
19001   Körösztös Judit Szekszárd
19002   Hegedüs György Somogycsicsó
19003   Hegedüs Adrián Somogycsicsó
19004   Hegedüs Márk Somogycsicsó
19005   Páll Andor Ciprus
19006   Hegedüs Zsanett Ciprus
19007   Biró János Kvibille,svédország
19008   Balog Maria Marossarpatak
19009   Albert László Bécs
19010   Biró Sándor Koppenhaga,dánia
19011   Képes Tibor Felsőzsolca
19012   Balázs Ferenc Székelyudvarhely
19013   Imre Iván István Fonyód
19014   Abádi Nagy Zoltán Debrecen
19015   Imre Melinda Gyöngyi Fonyód
19016   Fecső Attila Székelyudvarhely
19017   Cseke Erzsébet Alsósófalva
19018   Kiss Arpad Csaba Arkos
19019   Szász Károly Marosvásárhely
19020   Imre Stephan Csaba Fonyód
19021   Péter Levente Fonyód
19022   Péter Annamária Fonyód
19023   Péter Eszter Fonyód
19024   Péter Sára Fonyód
19025   Gyorfi Apolonia Nagysarmas Maros Megye
19026   Szilveszter Levente Jászfényszaru
19027   Puskas Iren Gyergyoszentmiklos
19028   Kató Károly Attila Debrecen
19029   Tako Ferenc Becs
19030   Kertész Ferenc Marosvásárhely
19031   Tókos Nimród Barót
19032   Brassai Csaba-antal Gyergyoszentmiklos
19033   Sipos Norbert Borzont
19034   Deák Imre Székelyudvarhely
19035   Nagy István Hittnau, Schweiz
19036   Nagy Rozália Hittnau, Schweiz
19037   Derzsi Anna Székelykeresztúr, Erdély
19038   Ifj.ambrus Tibor Székelykeresztúr, Erdély
19039   Nagy István Junior Hittnau, Schweiz
19040   S Budai Zsuzsanna Pécs
19041   Nagy Nicole Hittnau, Schweiz
19042   Bálint József Tiszalúc
19043   Kiraly Edith Marosvasarhely
19044   Kovács György Solymár
19045   Bengyel Györfy - Márta Budapest
19046   Kiraly Lajos Marosvasarhely
19047   Kovács Györgyné Solymár
19048   Ilyes Imre Székelyudvarhely
19049   Demeter Attila Székelyudvarhely
19050   Lőrincz Csaba Székelyudvarhely
19051   Lőrincz Ildiko Székelyudvarhely
19052   Id.gál Ferenc Székelyudvarhely
19053   Hódi Zsuzsanna Kecskemét
19054   László László Nagyenyed
19055   Deák György Székelykeresztur
19056   Marton András Ászár
19057   Borsos Viktor Kecskemét
19058   Székely Anna Sopron
19059   Győrfi Árpád Temesvár
19060   Győrfi Csabo Temesvár
19061   Barcsay László Budapest
19062   Bálint Árpád Székelyudvarhely
19063   Bálint Julia Székelyudvarhely
19064   Kudor Duka Aranyosegerbegy, Kolozs
19065   Rácz Tibor Sárospatak
19066   Rácz Tiborné Sárospatak
19067   Rácz Attila Sárospatak
19068   Tóvizi Kinga Pomáz
19069   Beiland Adriana Mezőpetri
19070   Kraeter Henriette Sepsiszentgyorgy
19071   Sörtély Attila Sopron
19072   Bacs Lorand Kezdivasarhely
19073   Szabó Sándor Balmazújváros
19074   Bartha Ibolya Marosvásárhely
19075   Fülöp-prömm Laszlo 81375 München
19076   Simon István Budapest
19077   Pogáts Noémi 2471 Baracska, Széchenyi U.74
19078   Ádám Zsuzsanna 3324 Felsőtárkány
19079   Egressy Tamás Budapest
19080   Ádám Kristóf 3324 Felsőtárkány
19081   Horváth Péter Kecskemét
19082   Ádám Noémi 3324 Felsőtárkány
19083   Szücs Annamária Oroszlány
19084   Köllő Szabolcs Attila Gyergyóditró
19085   Szabó Ferenc Gyöngyöshalász
19086   Toth Huba Usa
19087   Bálint Brigitta Csíkszereda
19088   Hahn Magdolna Usa
19089   Szabó Ferencné 3212 Gyöngyöshalász Szent László U 11.
19090   Marosvölgyiné Nagy Katalin Kemestaródfa
19091   Kovács Gábor Szigetszentmiklós
19092   Patatics László Ludas Magyarország
19093   Katona Lászlóné Ludas Magyarország
19094   Hevér László Gyöngyös Magyarország
19095   Hevér Lászlóné Gyöngyös Magyarország
19096   Kelemen Dorina Detk Magyarország
19097   Illés Gyula Bence Budapest
19098   Kelemen Bettina Detk Magyarország
19099   Muzsnay Zsolt Nagyvarad
19100   Kelemen János Detk Magyarország
19101   Kelemen Jánosné Detk Magyarország
19102   Dr.francia Tamás Aldebrő
19103   Rad Eneas Székelyudvarhely
19104   Szabó Margit Székelyudvarhely
19105   Dr.franciáné Dr.garsó Andrea Anett Debrecen
19106   Id.francia Tamás Aldebrő
19107   Horváth István Budapest
19108   Tankó Levente-györgy Marosvásárhely
19109   Zsigmond Endre Marosvásárhely
19110   Dobandi Noémi Budapest
19111   Petz József Mohács
19112   Fehér Jőzsef Detk Magyarország
19113   Fehér Jozsefné Detk Magyarország
19114   Bozodi Laszlo Szekelyudvarhely
19115   Racz Janos Usa
19116   Luzsinszky Ildikó Nyíregyháza
19117   Patkós Magdolna Gyöngyössolymos, Fecske U. 73.
19118   Ifj. Torok Ferenc Marosvasarhely
19119   Racz Erzsebeth Usa
19120   Borbás Zoltán Várpalota
19121   Tamás Sándor Madéfalva
19122   Gábor Tibor Madéfalva
19123   Szász Zoltán Marosvásárhely
19124   Kovács Aladár Székelyudvarhely
19125   Bakó András Nyíregyháza
19126   Farkas István Nagybacon
19127   Laszlo Attila Cleveland
19128   László Magda Cleveland
19129   László Zoltán Cleveland
19130   Ifj.lászló Attila Cleveland
19131   Szunyogh Nándor Dublin
19132   Sass Huba Bécs
19133   Berencsi Tamás Páty
19134   Kuhár László Nagykanizsa
19135   Simon Levente Marosvásárhely
19136   Balázsi-pál Etel Csíkszereda
19137   Babics András Budapest
19138   Babics Andrásné Budapest
19139   Babics Gábor Sárospatak
19140   Lauber Zsuzsanna Sárospatak
19141   Nagy Kinga Záhony
19142   Pál Kelemen Gyergyószentmiklós
19143   Kamarás Mária Pécs
19144   Szily Éva Pécs
19145   Kőszegi Györgyné Sárospatak
19146   Göktas Abdullah Törökország Trabzon
19147   Tamás Gábor Bécs
19148   Bardocz Mária Csíkszereda
19149   Simó Márta Székelyudvarhely
19150   Göktas Adem Samsun
19151   Bardocz Áron Csíkszereda
19152   Kiss Tamás Nagykanizsa
19153   Simon Mária Marosvásárhely
19154   Vajda Martin Marosvasarhely
19155   Ursz Tibor Marosvásárhely
19156   Ursz István Marosvásárhely
19157   Mészár Szabolcs Szolnok
19158   Kiszela Gergő Kistokaj
19159   Birtalan Csaba Szekelyudvarhely
19160   Boros János Detk Magyarország
19161   Füzesi Zsolt Attila
19162   Domokos Janos Gyergyoszentmiklos
19163   Borosiné Lipoczki Éva Detk Magyarország
19164   Bagoly Zsolt Székelyboós
19165   Benko Lajos Marosvasarhely
19166   Ifj. Boros János Detk Magyarország
19167   Kurcsakovszki Csaba Csíkszereda
19168   Boros Evelin Detk Magyarország
19169   Hudák Mihály Csata 46/72
19170   Kurcsakovszki Kinga Csíkszereda
19171   Kuncsik Ferencné Detk Magyarország
19172   Sebestyén János Detk Magyarország
19173   Portik Gabriella Gyergyószentmiklós
19174   Tóth József Detk Magyarország
19175   Ilyés Bernadett Székelyudvarhely
19176   Dóczi Ferencné Detk Magyarország
19177   Lenkey Zsolt Kolozsvar
19178   Bajusz Ádám Budapest
19179   Jámbor Lászlóné Detk Magyarország
19180   Cseke Ágoston Olasztelek
19181   Cseke Katalin Olasztelek
19182   Stfanovszki Tamás Budapest
19183   Lepedus Kinga Sepsiszentgyorgy
19184   Warga Ágnes Veresegyház
19185   Warga Zoltan Veresegyház
19186   Stefánovszki Tamásné Budapest
19187   Jani Attila Sepsiszentgyorgy
19188   Warga Paul Veresegyház
19189   Warga Margarete Veresegyház
19190   Szabó Erzsébet Osdola
19191   Gergely Erika Szentkeresztbanya
19192   Lepedus Csengelle Sepsiszentgyorgy
19193   Stefanovszki Dávid Budapest
19194   Stefanovszki Lili Budapest
19195   Damó István Békéscsaba
19196   Papp Edit Budapest
19197   Mlekov Katarina Halmstad, Svédország
19198   Gulyás Julianna Halmstad, Svédország
19199   Tomcsányi Zsombor Detk Magyarország
19200   Vasilsicin Natasa Halmstad, Svédország
19201   Kacsuk Éva Halmstad, Svédország
19202   Pap Péter Purkersdorf-ausztria
19203   Biszak Erzsébet Halmstad, Svédország
19204   Tommcsányi Márton Budapest
19205   Biszak Bertalan Halmstad, Svédország
19206   Fodor Károly Derekegyház
19207   Kis Irén Halmstad, Svédország
19208   Csomos Pál Kunágota Magyarország
19209   Mali Gizella Markaryd, Svédország
19210   Dr.képiró Zsuzsanna Kunágota Magyarország
19211   Debreceni Anna- Mária Kolozsvár
19212   Mali Milan Markaryd, Svédország
19213   Nagy Judit Sepsiszentgyörgy
19214   Nedeljov Anna Halmstad, Svédország
19215   Nedeljov Djordje Halmstad, Svédország
19216   Mésaros Erzsébet Markaryd, Svédország
19217   Mésaros István Markaryd, Svédország
19218   Nagy Csaba Törökszentmiklós
19219   Kovács Ilonka Halmstad, Svédország
19220   Esther Damasdi Knäred, Svédország
19221   Damjanov Nikola Halmstad, Svédország
19222   Gulyás Imre Halmstad, Svédország
19223   Sütő Pál Szováta
19224   Balog István Rydöbruk, Svédország
19225   Sütő Ilona Szováta
19226   Damjanov József Halmstad, Svédország
19227   Turai Péter Halmstad, Svédország
19228   Ifj. Gulyas Imre Halmstad, Svédország
19229   Sikó Csaba Szováta
19230   Ilés István Laholm, Svédország
19231   Ilés Magdolna Laholm, Svédország
19232   Orbán Melinda Szováta
19233   Kolár József Oskarström, Svédország
19234   Orbán Ervin Szováta
19235   Kolár Rozália Oskarström, Svédország
19236   Sikó Zsuzsanna Szováta
19237   Telegdi Ákos Halmstad, Svédország
19238   Turai Katica Halmstad, Svédország
19239   Vencel Ilona Rydöbruk, Svédország
19240   Földváry László Bécs, Ausztria
19241   Ignácz Dávid Várdomb
19242   Adorjáni Péter Geges
19243   Birtalan Melinda Székelyudvarhely
19244   Gottschalk Judith Vierkirchen, Nemetorszag
19245   Farkas Andrea Nyaradszereda
19246   Bobály Anna Szeged
19247   Bartók Botond Budapest
19248   Bicskos Edit Szentendre
19249   Filep Emese Nyárádszereda
19250   Zsiska Attila Apatin, Szerbia
19251   Gorbai Nagy Ferenc Marosvásárhely
19252   Balázs Gyula H-3261pálosvörösmart Hagyóka út 11
19253   Barabás Ildikó Bodony
19254   Bognár Emese Budapest
19255   Szabó Csaba Mózes Bodony
19256   Técsy Zsolt Nagykőrös
19257   Ursu Liliana Copenhagen
19258   Szin Ferenc Székelyudvarhely
19259   Kelemen István Székelyudvarhely
19260   Kelemen Mária Székelyudvarhely
19261   Kelemen Kinga - Orsolya Székelyudvarhely
19262   Szabo Zsuzsanna Zetelaka
19263   Némethné Szkalla Ilona Balatonfüred
19264   Horváth Christopher Budapest
19265   Emese Béki Dunakeszi
19266   Antal Lívia 9081 Győrújbarát, Petőfi U. 72.
19267   Gödri-mártis Ilona Malmö Svédország
19268   László Tünde Budapest
19269   Ambrus Ildikó Bátaszék
19270   Ifj. Törő Gábor Budapest
19271   Jákfalvi László Esztergom
19272   Dobosy László Budapest
19273   Dr. Gyeney Mária Balatonmagyaród
19274   Zalavecki Jenőné Balatonmagyaród
19275   Horvathne Boros Marta Seattle, Wa
19276   Dr Csiki-bege Lajos 2 Majalis Veresegyhaz, 2112, Hu
19277   Fecso Andras Kanada
19278   Domokos Botond Kolozsvár
19279   Mihály Ilona Kassa
19280   Vajda Ilona Marosvasarhely
19281   Kósa Márta Ercsi
19282   Réman E. István Belényes
19283   Gordos Tamás Akasztó
19284   Bosnyák Piroska Tatabánya
19285   Kiss Imre Temesvár
19286   Szeőke Gabriella Diósd
19287   Palfi Bela Szekelyudvarhely
19288   Minor Szabolcs Marosvásárhely
19289   Váradi István Marosvásárhely
19290   Kövecsi Nagy Zsigmond Székelyudvarhely
19291   Vitányi Márk Makkoshotyka
19292   Bartha Zsuzsanna Érd
19293   Réman Márta Belényes
19294   Szabó Rozáli Szakoly
19295   Szatmári János Marosvásárhely
19296   Borbás Károly Várpalota
19297   Szabó Sándor Sepsiszentgyörgy
19298   Hegyi Dániel Kiskunfélegyháza
19299   Reményi Oszkár Halmstad, Svédország
19300   Reményi Juliana Halmstad, Svédország
19301   Remeni Oskar Halmstad, Svédország
19302   Remeni Erika Halmstad, Svédország
19303   Tordai Dénes Gyöngyös
19304   Szakács Viktor Dunaharaszti
19305   Tordai Annamária Gyöngyös
19306   Márton Sándor Rigmány
19307   Iszlai Zsolt Demeterfalva
19308   Ernst-mikó Rita Rád
19309   Msövér Bernát Marosvásárhely
19310   Héjjáné Bakó Magdolna Sárospatak
19311   Biro István Szentegyháza
19312   Vajda Judit Marosvasarhely
19313   Torok Benrdek Marosvasarhely
19314   Vig Ferenc Budapest
19315   Török Ágota Em?ke Marosvásárhely
19316   Nago Livia Szekelyudvarhely
19317   Laczkó-szentmiklósi Endre Gyergyóremete
19318   Laczkó-szentmiklósi Árpád Gyergyóremete
19319   Laczkó-szentmiklósi Judit Gyergyóremete
19320   Laczkó-szentmiklósi Botond Gyergyószárhegy
19321   Moldován Kinga Marosvásárhely
19322   Török Tamás Marosvásárhely
19323   Jakab Annamária Nyárádszereda
19324   Pánczél Blanka Marosvásárhely
19325   Nagy Ibolya Nyárlőrinc
19326   Dr.rakóczki Mónika Sárospatak
19327   Kun Istvan Biharia Jud Bihor
19328   Schuller Helga Marosvásárhely
19329   Schuller Erzsébet Marosvásárhely
19330   Szilva József Mezőfalva
19331   Schuller Zsolt Marosvásárhely
19332   Fekete Katalin Marosvásárhely
19333   Dr. Láng Ferenc Budapest
19334   Ilyés Katalin Gyömrő
19335   Kelemen Noemi Marosvasarhely
19336   Nemeti Zoltan Felsoboldogfalva
19337   Nagy Ferenc Szerencs
19338   Seres Gábor Sátoraljaújhely
19339   Kiss Józsefné Budapest
19340   Karsai János Hódmezővásárhely
19341   Szekely Tibor Marosvasarhely
19342   Magyari Adrienne Bogarfalva
19343   Meresz Peter Toronto
19344   Kertész Ersébet Marosvásárhely
19345   Jaskó Dániel Vajdácska
19346   Vikol Katalin Kézdivásárhely
19347   Jaskó György Vajdácska
19348   Jaskóné Götz Mária Vajdácska
19349   Pazsint Jozsef Kolzsvar
19350   Kertész ákos Kanada
19351   Crisan Eva Arad
19352   Kovacs Ilona Szekelyudvarhely
19353   Marton Anna Arad, Dorobanti
19354   Marton Jozsef Arad, Dorobanti
19355   Molnar Maria Arad
19356   Molnar Istvan Arad
19357   Góger István Budapest
19358   Molnar Brigitta Arad
19359   Petkes Tibor Salaj, Deja
19360   Lezsak Csilla Brigitta Arad
19361   Lezsak Janos Arad
19362   Lezsak Erzsebet Arad
19363   Domenyi Istvan Arad, Zimandul Nou
19364   Deac Maria Magdolna Arad
19365   Huszta Péter Szeged
19366   Jakits Szabolcs Szeged
19367   Madaras Kalman Csikszereda
19368   Kiss Gábor Tatabánya
19369   Lukacs Jozsef Arad
19370   Madaras Rozalia Csikszereda
19371   Jakits Józsefné Szeged
19372   Géczi Róbert Nagyszalonta
19373   Demeter Éva Nagybánya
19374   Ábry Sándor Kolozsvár
19375   Blénessy Tibor Székelyudvarhely
19376   Klazsik Endre Szeged
19377   Szent-királyi Szabolcs Debrecen
19378   Bulányiné Kiss Andrea Budapest
19379   Nago Balazs Gyula Szekelyudvarhely
19380   Pap Klára Szerencs
19381   Nago Zsuzsa Emese London
19382   Geréb József Székelyudvarhely
19383   Geréb Veronika Székelyudvarhely
19384   Pap Károly Szerencs
19385   Mahunka László Kápolna
19386   TankÓ Albert Csikszereda
19387   Tifán Irén Székelyudvarhely
19388   Bogyor Miklos Bibarcfalva
19389   Denes Annamaria Syekelzsyentkiraly
19390   Nago Zsuzsa Emese London
19391   Draghiciu Patricia Sibiu
19392   Miklós Zoltán Farkaslaka
19393   Szasz Jozsef Attila Bibarcfalva
19394   Bedo Monika Bibarcfalva
19395   Dávid Sándor Székelyudvarhely
19396   Bencö Gyula Homorodalmás
19397   Ban Lóránt Sándor Budapest
19398   Rohlik Károly Budapest
19399   Bende Ibolya 1182 Budapest Kerékkötő 1/4
19400   Bende Zsolt 1182 Bp Kerékkötő 1/4
19401   Deac Tunde Delenke Marosvasarhely
19402   Lázár Boldizsár Szováta
19403   Dali Hajnal Halmstad, Svédország
19404   Dali Krisztina Halmstad, Svédország
19405   Dali Erik Halmstad, Svédország
19406   Gyenes Andras Temesvar
19407   Dobos Dénes Dombóvár-székelykeresztur
19408   Tarcsafalvi Lászlo Székelyudvarhely
19409   Gyenes Eszter Temesvar
19410   Györgypál Attila Székelykeresztúr
19411   Vászka Attila Szatmárnémeti
19412   Süket István Marosvásárhely
19413   Dobos Dénes Dombóvár-székelykeresztúr
19414   Lázár Sándor Hódmezővásárhely
19415   Bálló Józsefné Sárospatak
19416   Rusai Sándor Budapest
19417   Kreeger Ilona Cleveland, Ohio, Usa
19418   Bodnár Józsefné Sárospatak
19419   Huszák Tamás Halmstad, Svédország
19420   Huszák Zsuzsanna Halmstad, Svédország
19421   Huszák Roland Halmstad, Svédország
19422   Molnár László Kaposvár
19423   Nagy Laszlo Nagyvarad
19424   Balog Istvan Ede Kemecse
19425   Magyar Levente Budapest
19426   Pongrácz István 3433 Nyékládháza, Rozmaring U. 13.
19427   Pál Lenke Székelyudvarhely
19428   Molnár Tibor Gyergyószentmiklós
19429   Jaskó György Sárospatak
19430   Jaskó Györgyné Sárospatak
19431   Kelemen Zs.józsef Budapest
19432   Tóth Zoltán 3432 Emőd Kossuth 2/2
19433   Simon Judit Budapest
19434   Székely Géza Kolozsvár
19435   Székely Előd Kolozsvár
19436   Cseh Katalin Kolozsvár
19437   Székely Magor Kolozsvár
19438   Jankó István Orosháza
19439   Domokos Béla Kézdivásárhely
19440   Tóthné Bodnár Irén 3432 Emőd Kossuth 2/2
19441   Dr Tóth Brigitta 3432 Emőd Kossuth 2/2
19442   Tóth Petra 3432 Emőd Kossuth 2/2
19443   Szocs Borbala Marosvasarhely
19444   Farkas-takács Elza Oskarström, Svédország
19445   Gáspár Ákos Miskolc Perczel Mór 48
19446   Pinter. Janos. Vinga
19447   Barnóczki Tibor 3885 Arka Hunyadi J. 39.
19448   Pável Erzsébet Székelyudvarhely
19449   Bende József Sepsiszentgyörgy
19450   Horvath Mihaly Arad
19451   Bende Erzsébet Sepsiszentgyörgy
19452   Bálint Piroska Székelyudvarhely
19453   Gyárfás Csaba Dózsa György,maros Megye
19454   Fekete Zoltán Botfalu
19455   Gyárfás György Dózsa György,maros Megye
19456   Gyárfás Magdolna Dózsa György,maros Megye
19457   Pap Edith Magyarfülpös
19458   Pap Sándor Magyarfülpös
19459   Pap Rózália Magyarfülpös
19460   Tifán Enikő Szigetmonostor
19461   Bota Melinda Budapest
19462   Krajcsik Mihály Szigetmonostor
19463   Tifán Irma Székelyvarság
19464   Szijjártó Andrea Sülysáp
19465   Balla Csaba Bayorország
19466   Papp Zoltán Veresegyház
19467   Balla Andrea Bayororsz?g
19468   Balla Simone Bayororsz?g
19469   László László Budapest
19470   Molnár Zsolt Tibor Gyergyószentmiklós
19471   Boórné Megyesfalvi Natália Budapest.kövér L 44
19472   Bethlendi Attila Anderstorp
19473   Gábor Viktor Buják Nógrád Megye
19474   Bethlendi Enikö Anderstorp,svédország
19475   Bethlendi Karolina Anderstorp,svédország
19476   Gábor Viktor Buják
19477   Ferenczi Orsolya Székelyudvarhely
19478   Tóth Ádám Sárospatak
19479   Farkas Gabor Amerika
19480   Portik-dobos Istvan Gyergyoszentmiklos
19481   Szente Andrea Nemetorszag
19482   Sikora Attila Sárospatak
19483   Szente Eva Marosbogat
19484   Szántó Orsolya Sepsiszentgyörgy
19485   Szabó Sándor Zoltán Marosvásárhely
19486   Fekete Ildikó Velence
19487   Balogh Gyula Szlovákia
19488   Szilas Csaba Kaposvár
19489   Vörhendi Renáta Kaposvár
19490   Balint Erika Brasso
19491   Bekő József Maglód
19492   Biró Ferenc Hódmezővásárhely
19493   Karacsony Zsolt Gyergyoszentmiklos
19494   Gyorfi Ildiko Temesvar
19495   Török Éva Cecília Göteborg
19496   Andras Fejer Stockholm
19497   Szász Gábor Marosvásárhely
19498   Lőrincz Csaba Kápolnásfalu
19499   Veres Ioan Tasnad
19500   Szabadi Zita Budapest
19501   Benedek Mónika Kézdivásárhely
19502   Ureczki Erzsébet Sepsiszentgyörgy
19503   Tóth László Rakamaz
19504   Ábrahám Árpád Csikszereda
19505   Nemeth Malvina Csikszereda
19506   Bíró Jánosné Békéscsaba
19507   Deák Katalin Budapest
19508   Körösi Csaba Magyarország
19509   Kubanek Kármen Székelyudvarhely
19510   Nagy Ilona Tünde Balavásár
19511   Pálfy Zoltán Székelyudvarhely
19512   Pálfy Ildikó Székelyudvarhely
19513   Réti Judit Gyergyoszentmiklos
19514   Réti Zsolt Gyergyoszentmiklos
19515   Szabó János Nagykároly
19516   Dr.gönczy Péter-zsolt Németország
19517   Visegrádi Mihály Budapest
19518   Kelemen Tibor 2233 Ecser Eskü U ............
19519   Papp József Dunaharaszti
19520   Siska Zoltán Gyöngyös
19521   Nemes Avram Marosvasarhely
19522   Kékedi Andrea Budapest
19523   Szaponár Klára Gyöngyös
19524   Kiss Péter Sárospatak
19525   Agoston Laszlo Szekely Udvahely
19526   Dani Janos
19527   Dákay Zoltán Nagymaros
19528   Dani Rozalija Torup
19529   Kovács Mária-ildikó Göteborg
19530   Farkas Takacs Elza Oskarström
19531   Szeli László Miskolc
19532   Für Dávid Szeged
19533   Szabó Ferenc Erdőszentgyörgy
19534   Szabó Franciska Erdőszentgyörgy
19535   Szabó Anna Erdőszentgyörgy
19536   Szabó Margit Erdőszentgyörgy
19537   Szabó Imre Erdőszentgyörgy
19538   Szikszai Gyula Budapest
19539   Lázár Erzsébet Bardoc
19540   Szőcs Demeter András Bardoc
19541   özv.lázár Erzsébet Bardoc
19542   Lázár Sándor Bardoc
19543   Lázár András Bardoc
19544   Lázár Katalin Bardoc
19545   Kertész Cecília Klára Budapest
19546   Takács Edmond Gyulakuta
19547   Demeter Levente Székelykeresztúr
19548   Kaponya E. Zsolt Budapest
19549   Kanda Róbert Mecseknádasd
19550   Kecskés Csaba Budapest
19551   Putnoky Éva Göd
19552   Turányi Noémi Hercegkút
19553   Hidvégi István Budapest 1183 Szécsény István Utca 10/b
19554   Pesthy Erika Sátoraljaújhely
19555   Törő Gézáné Sárospatak
19556   Gagyi József Székelyudvarhely
19557   Keresztely Hajnalka Sepsiszentgyorgy
19558   Keresztely Anita Beata Sepsiszentgyorgy
19559   Keresztely Zsolt Attila Sepsiszentgyorgy
19560   Kolumbán Vilma Bardoc
19561   Szigyarto Ignac Uzon
19562   Szigyarto Ilona Uzon
19563   Szigyarto Judtka Uzon
19564   Kolumbán Vilma Bardoc
19565   Vágási Margit Barót
19566   Berkes Péter Barót
19567   Stumpfné Gyöngyösi Etelka Sárospatak
19568   Szilagyi Sandor München
19569   Renács Ferenc Vága
19570   Asztalos Zoltán Sárospatak
19571   Vágási András Barót
19572   Fábián Eszter Felsősófalva
19573   Szakács Laura Marosvásárhely
19574   Gulyás Imre Falkenau/németország
19575   Vitányi Ibolya Makkoshotyka
19576   Vitányi Beatrix Makkoshotyka
19577   Jére Szabolcs Székelyudvarhely
19578   Dr. Fekete Gábor András 9012 Győr,
19579   Vitányi Bertalan Makkoshotyka
19580   Wallinger Mónika Sárospatak
19581   Gergely Ferencz Gyergyoszentmiklos
19582   Csergő Julianna Gyergyoszentmiklos
19583   Varga Péter 3950 Sárospatak
19584   Dani Rozalija Torup
19585   Balázsi Gábor Houston, Usa
19586   Lehota Anna Akasztó
19587   Farkas Tibor Viktor Budapest
19588   Szabó Zita Rozália Sepsiszentgyörgy
19589   Csiki András Fenyéd
19590   Nagy Szabolcs Sepsiszentgyörgy
19591   Duka Berta Fenyéd
19592   Szabó István Fenyéd
19593   Szabó József Fenyéd
19594   Erős Béla Pancsova
19595   Nagy Lehel Gelence
19596   Erős Mara Pancsova
19597   Erős Anna Pancsova
19598   Erős Márija Pancsova
19599   Varga Krisztina Pancsova
19600   Szabo Ilona Szekelyudvarhely
19601   Erős Lajos Pancsova
19602   Debreceni János Debrecen
19603   Debreceni Beáta Debrecen
19604   Rozsnyay Judit Budapest
19605   Debreceni Ferencné Debrecen
19606   Varga Frans Halmstad
19607   Rozsnyay Judit Budapest
19608   Varga Frans Halmstad
19609   Keresztes Jenő Devecser
19610   Keresztes Ibolya Devecser
19611   Rozsnyay Kinga Budapest
19612   Hordósné Kőmíves Ilona Budapest
19613   Kelemen Péter Budapest
19614   Andrasi Geza Zagon
19615   Keresztes Etele Budapest
19616   Florián Róbert Szabolcs Gyergyószentmiklós
19617   Hernádi Paula 1192 Budapest
19618   Sebők Zoltán Dunaharaszti
19619   Ruda Mihály 1192 Budapest
19620   Kovács Anna Gyergyóujfalu
19621   Miklos Marton Pancsova
19622   Miklos Eszti Pancsova
19623   Szepcsik Ádám Mihály Vásárosnamény
19624   Hejja János Velence
19625   Miklos Ernö Pancsova
19626   Farkas János Pécs
19627   Juhász Sándor Tahitótfalu
19628   Walter Istvan Marosvasarhely
19629   Dobrean Noemi Irorszag
19630   Dobrean Levente Irország
19631   Gosztola András 2211 Vasad,magyarország
19632   Walter Zsuzsanna Marosvasarhely
19633   Kozma Judith Székelyudvarhely
19634   Sztojka Sándor Székelyudvarhely
19635   Kiss László Budapest
19636   Ágoston Albert Szentkeresztbánya
19637   Adorjáni Szabolcs Geges
19638   Nagy Éva Marosvásárhely
19639   Nagy Péter András Debrecen
19640   Dénes Anna Marosvásárhely
19641   Kelemen Mária Budapest
19642   Derzsi András Székelyudvarhely
19643   Dr. Fekete Gábor András Győr
19644   Dr. Fekete Gáborné Győr
19645   Andrasi Sandor Temesvar
19646   Antal Gizella Csíkszereda
19647   Antal Pál Csíkszereda
19648   Sebestyén Katalin Budapest
19649   Sebestyén Barbara Budapest
19650   Sebestyén Vanda Budapest
19651   Sebestyén Zsolt Budapest
19652   Stumpf György Sárospatak
19653   Kosztolányi Dezsö Székelyudvarhely
19654   Kosztolányi Hajnal Székelyudvarhely
19655   Szabó Zoltán Richard Budapest
19656   Farkas Zsolt Zalaegerszeg
19657   Kiss Bálint Palotás
19658   Bátori Barna Pákozd
19659   Kis Josef Bern
19660   Dr Buki Mária 5600 Békéscsaba,dr Becsey 8
19661   Dr Sztankó Attila Békéscsaba,dr Becsey 8
19662   Fülöp László Sárospatak
19663   Török László Gergely Hunedoara
19664   Kis Imre Temesvar
19665   Dóbiás Zsolt Balassagyarmat
19666   Fazakas Szilvia Budapest
19667   Filip Ferenc Budapest
19668   Szabó Etele Budapest
19669   Scheibner-vásárhelyi Gert Dreszda
19670   Scheibner-vásárhelyi Eszter London
19671   Kerekes Pál Budapest
19672   Erdőfi Péter Budapest
19673   Bereznyák Réka Sárospatak
19674   Scheibner-vásárhelyi Mária Kastl, Bajorország
19675   Theuermann Stephan Budapest
19676   Berdan Laszlo Keszthely
19677   Dombrádi-tóth Panna Budapest
19678   Asztalos Aron Erd
19679   Kis Piroska Temesvar
19680   Somogyváry Márton Boldog
19681   Agócs Gyula Jászszentandrás
19682   Kovács Péter Budapest
19683   Bartos Attila Gyimesfelsolok
19684   Tukacs József Márk Budapest
19685   Kovács Tamás Kecskemét
19686   Kovács Tamásné Kecskemét
19687   Büttner Miklós Pilismaót
19688   Lászlo Attila Halmstad
19689   Rápolti Gyula Sopron
19690   Kozma János Hajdúdorog Hétút Utca 61
19691   Domokos András Piliscsaba
19692   Kozma Jánosné Hajdúdorog Hétút Utca 61
19693   Menyhart Ferenc Szekelyudvarhely
19694   Kordisz Virág Jászszentandrás
19695   Schwarcz Bence Budapest
19696   Hamar Katalin Érd
19697   Kis Gábor Pilisborosjenő
19698   Herczeg Zoltánné Budapest
19699   Gál András Graz
19700   Kovács Péter György Szeged
19701   Gál Csaba Sepsiszentgyörgy
19702   Sándor Ildikó Nagygalambfalva
19703   Kárpáti Róbert Nógrádsáp
19704   Etter-szalai Martin Esztergom
19705   Szabó Márk Galgahévíz
19706   Sárosi Ágnes Lisszabon
19707   Scheibner - Vasarhelyi Eszter London
19708   Sajtos Otília Érd
19709   Krausz Ferenc 3 Seahaven Cct Pialba Qld Australia
19710   Biro Anna Gyergyoszentmiklos
19711   Miklos Magdolna Kolozsvar
19712   Bekes István Budapest
19713   Benyhe István Budapest
19714   Buzánszki Jenő Dorog.
19715   Varga-polyák István Budapest
19716   Tarnóczki Sándorné Kiskunfélegyháza
19717   Kis Miklós Budapest,péterfy S. 41.
19718   Kovács Zoltán Magyarbóly
19719   Veres Mihály
19720   Madari Tibor Budapest
19721   Dobos Mária Bécs
19722   Schut Erzsebet Marosvasarhely
19723   Butyurka Laszlo Marosvasarhely
19724   Gal Rozalia Marosvasarhely
19725   Bodo Albert Mezokolpeny Maros Megye
19726   Simon Robert Marosvasarhely
19727   Menyhárd Attila Székelyudvarhely
19728   Otvos Jozsef Marosvasarhely
19729   Barabasi Laszlo Marosszentgyorgy
19730   Gállné Révész Katalin Sárospatak
19731   Gyorgy Istvan Nagyernye Maros Megye
19732   Biro Ferencz Kortvelyfalya Maros Megye
19733   Incze-szabó Anna Marosvásárhely
19734   Horváth Zsolt Budapest
19735   Gegő Dénes Sepsiszentgyörgy
19736   Barcsa Marton Sepsiszentgyorgy
19737   Barcsa Boglarka Sepsiszentgyorgy
19738   Katona Gizella Kolozsvár
19739   Antal László Sárvár
19740   Gazdag Zsuzsanna Szeged
19741   Tanko Árpád Csikszerda
19742   Ferencz Lajos Nagytusnad
19743   Ferencz Margit Nagytusnad
19744   Molnár Ferenc Budapest
19745   Keresztes Csaba Ujtusnad
19746   Keresztes Rozalia Ujtusnad
19747   Vera Löbel Freiberg
19748   Kovács Tamás Szeged
19749   Palkó Emese Sepsiszentgyörgy
19750   Lőrinczy Tünde Békéscsaba
19751   Janó Fruzsina Budapest
19752   Lőrinczy Tünde Békéscsaba
19753   Barabás Zoltán Kend
19754   Nagy Bela London
19755   Vörösváczki Márta Tázlár
19756   Géczi Csaba Szentlőrinc
19757   Hódosy Ákos Hegykő
19758   Hódosy Beáta Hegykő
19759   Nagy György Göteborg
19760   Vanya József Galánta, Felvidék
19761   Kovács Balázs Palotás
19762   Claus Löbel Freiberg
19763   Kanyó Csaba Sepsiszentgyörgy
19764   Löbel Julie Freiberg
19765   Löbel Claus Freiberg
19766   Löbel Marcus München
19767   Mihäly Péter Budapest
19768   Mester -nagy Levente Sepsiszentgyörgy
19769   Kadar Olga Mikoujfalu
19770   Szabo Csaba Mikoujfalu
19771   Zérczi Zérczi László Sárospatak
19772   Balogh Andrea Sárospatak
19773   Benedek Csongor Gyergyoszentmiklos
19774   DrÖrdög Dr Ördög András Szeged Hargitai U.6
19775   Murczin Edith Budapest
19776   Nyerges Viktor Litke
19777   Duta Edith Segesvar
19778   Ambrus József Magyarország
19779   Szocs Janos Vargyas
19780   Szocs Borbala Vargyas
19781   Szocs Edit Vargyas
19782   Szocs Dora Vargyas
19783   Id.szocs Jakob Vargyas
19784   Molnar Dalma Kapolnasfalu
19785   Kovacs Ildiko Székelyudvarhely
19786   Fábián Gergely Korond
19787   Gal Kinga-csilla Marosvasarhely
19788   Mészáros Lajos Székelyudvarhely
19789   Lovász Tünde 2113 Erdőkertes, Fő út 249.
19790   Gereb Csilla Székelyudvarhely
19791   Gereb Imre Székelyudvarhely
19792   Lőrincz Erzsébet Bogárfalva
19793   Lőrincz István Bogárfalva
19794   Ferencz Eniko Szentegyhaza
19795   Benedek Erika Kapolnasfalu
19796   Ferencz Julianna Szentegyhaza
19797   Ferencz Laszlo Szentegyhaza
19798   Benedek Laszlo Kapolnasfalu
19799   Ferencz Margit Szentegyhaza
19800   Ferencz Katalin Szentegyhaza
19801   Tőke Dániel Pécs
19802   Ferencz Tibor Szentegyhaza
19803   Ferencz Attila Szentegyhaza
19804   Finta Vincze Szentegyhaza
19805   Tőke-berkes Ivett Pécs
19806   Sandor Bodoni Budapest
19807   Ifj.bodoni Sandor Erd
19808   Izabella Bodoni Budapest
19809   Bodoni Rozsika Budapest
19810   Szonyi Zsuzsanna Haifa, Izrael44th4
19811   Jakab Rozalia Mezomadaras
19812   Bartha Ágnes Göcs
19813   Szilágyi István Lövéte
19814   Bako Levente Marosvasarhely
19815   Bako Ildiko Marosvasarhely
19816   Ordog Jozsef Marosvasarhely
19817   Bako Zsigmond Gyömrö
19818   Molnár Ferenc Budapest
19819   Bako Eszter Gyömrö
19820   Bako Ildiko Gyömrö
19821   Abram Tibor Marosvasarhely
19822   Berinde Adrian Cluj Napoca
19823   Ganea Amalia Tg.mures
19824   Gombos Andrea Vecses
19825   Kovacs Andrea Marosvasarhely
19826   Kis Maria Sepsiszentgyorgy
19827   Demeter Levente Székelykeresztur
19828   Ordog Rozalia Marosvasarhely
19829   Boros Zoltán
19830   Antal József Budapest
19831   Boros Ágnes Tünde Kapuvár
19832   Szekeres Sándor Dunakeszi
19833   Szabó Álmos Hegyeshalom
19834   Csiszár Melinda Székelyudvarhely
19835   Rusz Tamás Dániel Marosvásárhelz
19836   Csiszár Odette Székelyudvarhely
19837   Kun Fruzsina Zürich
19838   Fogarasi Gyöngyvér Katalin Sepsiszentgyörgy
19839   Jánosi Éva Dunakeszi
19840   Zeley Zsolt Eger
19841   Takács István Székelyudvarhely
19842   Takács Gizelle Székelyudvarhely
19843   Simon Ágnes Székelyudvarhely
19844   Munteanu Eleonora Kolozsvár
19845   Dobri Anna Érd
19846   Keresztes Ella Erdoszentgyorgy
19847   Nagy Ida Sepiszentgyogy
19848   Halka András Sárospatak
19849   Molnár Melinda Székelyudvarhely
19850   Geréb Erzsébet Székelyudvarhely
19851   Kakas Piroska Sepsiszentgyorgy
19852   Nyeki Sandor Sepsiszentgyorgy
19853   Zilahi László Budapest
19854   Kakas Jozsef Sepsiszentgyorgy
19855   Kakas Zsuzsa Sepsiszentgyorgy
19856   Fazekas László Szarvas
19857   Karda László Budapest
19858   Csanády Judit Budapest
19859   Widh Ilona Stockholm
19860   Székely Ferenc Budapest
19861   Besskó Gabriella Budapest
19862   Gyuró László Hajdúdorog
19863   Székely Judit Budapest
19864   Székely Bence Budapest
19865   Székely Orsolya Budapest
19866   Dr.gönczy Béla Nagykőrös-hungary
19867   Kiss Mónika Budapest
19868   Csanády János Budapest
19869   Jabarkhil Fara London
19870   Pozbai Zsuzsanna Sárospatak
19871   Ilyés Sándor Kézdivásárhely
19872   Várócziné Sánta Erzsébet Sárospatak
19873   Ilyés Éva Kézdivásárhely
19874   Wild Olga Székelyudvarhely
19875   Fürész László Budapest
19876   Kocsis Erika-gyongyver Marosvasahely
19877   Pap Eva Marosvasarhely
19878   Pal Maria Sepsiszentgyorgy
19879   Csipan Tibor Pensacola
19880   Petrovszki Miklós Békéscsaba
19881   Nagy Levente Zoltán Dunakeszi
19882   Nagy Amália Dunakeszi
19883   Pál Csaba Székelyudvarhely
19884   Pál Noémi Székelyudvarhely
19885   Palfalvi Stefan Temesvar
19886   Varga Antalné Göd
19887   Jakab László Budapest
19888   Sandor Gyöngyi Gyömrő
19889   Lőrincz László Nagyenyed
19890   Takács Magdolna Ditró
19891   Lőrincz Ilona Nagyenyed
19892   Gábor Margit Marosváarhely
19893   Borsós ?a Gyergyószentmiklos
19894   Czirják László Budapest
19895   Takács Mária ?rcsi
19896   Czirjákné Steiner Angéla Budapest
19897   Biás Attila ?rcsi
19898   László Anna Budapest
19899   Dr. Bartha István Budaest
19900   Czirják Ferenc Kéleshalom
19901   Roszkos Zoltán Győrújbarát
19902   Bodi Bela Svedorszag
19903   Deák Márton Hajduböszörmény
19904   Hatos Raimond Anglia
19905   Dér Dénesné Ludas
19906   Dér Dénes Ludas
19907   Wutzel Emilia Csopak
19908   Barabas Arpad Erdoszentgyorgy
19909   Fulop Arpad Erdoszentgyorgy
19910   Jakab Tamas Usa
19911   Barkoczi Pal Kanada
19912   Tamas Arpad Temesvar
19913   Kolumban Gorge Usa
19914   Demeny Domokos Makkfalva
19915   András Attila Hirtenberg
19916   Hegyi Ferenc Sepsiszentgyorgy
19917   Hegyi Zsuzsanna Sepsiszentgyorgy
19918   Incze Barna Péter Szentendre
19919   Kovacs Robert 1 December 1918 1 Szam 44 C 23
19920   Bach Richárd Üröm
19921   Mille Ferenc Zoltán Vác
19922   Rétfalvi Zsuzsanna Marosvásárhely
19923   Bobay Jenő Nagykanizsa
19924   Bobayné Mester Gyöngyi Nagykanizsa
19925   Mózes Anna-mária Marosvásárhely
19926   Ozsvar Jazmin Kolozsvar
19927   Trux Béla Miskolc
19928   Sebesi Sándor Marosvásárhely
19929   Valyi Lajos Whitby,on Canada ,
19930   Török Lehel Homoródszentpál
19931   György László Székesfehérvár
19932   Heim Tibor Budapest
19933   Tökés Enikö Linz, Ausztria
19934   Hatsek Augustin - Gusztav Tg - Mures
19935   Elekes-józsa Márton Gyergyóújfalu
19936   Erdős Ágnes Érd
19937   Erdős Ágnes Érd
19938   Fogarasi Laura Marosvásárhely
19939   Bartha Ibolya Marosvásárhely
19940   János Levente Ausztria
19941   János Andrea Ausztria
19942   János Zsolt Ausztria
19943   János Eva Ausztria
19944   Sata Lajos Marosvásárhely
19945   Tóth János Gyergyószentmiklós
19946   Batrin Attila Gyergyószentmiklós
19947   Nagy Erszebet Szekelyfold
19948   Sánta János Budapest
19949   Grama Anamaria Cserszegtomaj
19950   Kovács Ede Bécs
19951   Nagy Tibor Malmö
19952   Vilhelem Anna Marosvasarhely
19953   Libor Tibor Kecskemét
19954   Németh Zoltán Belsősárd
19955   Giliga Márta Sepsiszentgyörgy
19956   Vilhelem Andras Marosvasarhely
19957   Vilhelem Orsolya Marosvasarhely
19958   Hollósy Sara Székelzudvarhelz
19959   Kovács László Hajdúszoboszló
19960   Páll Márta Jászberény
19961   Geréb István Székelyudvarhely
19962   Páll Anna Marosvásárhely
19963   Buzás Ferenc István Dánszentmiklós
19964   Szalay Mária Magdolna Sepsiszentgyörgy
19965   Hollósy László Székelyudvarhely
19966   Berde Botond Sepsiszentgyörgy
19967   Bende Jozsef Zalan
19968   Világos Richárd Pilisvörösvár
19969   Bende Erzsebet Zalan
19970   Vassányi István Balatonfüred
19971   Torzsa Péter Budapest
19972   Hollósy István Székelyudvarhely
19973   Páll Géza Marosvásárhely
19974   Hollósy Maria Edita Clara Székelyudvarhely
19975   Sinka Ferenc Malomfalva
19976   Nagy Zoltán Érd
19977   Kocsákné Huszár Magda 1181 Budapest
19978   Papp Ildikó Dunaharaszti
19979   Hanser László Budapest
19980   Fodor Pál Marosvásárhely
19981   Péceli Pál Dorog.
19982   Ruszka Ferenc Budapest
19983   Gerstenbrein István Pécel
19984   Fekete Erzsébet Santorini, Görögország
19985   Dobrea Dóra Santorini - Greece
19986   László Csaba Sopron
19987   Tamás Ildikó Kápolnásfalu
19988   Pánczél Árpád Tokod M.o.
19989   Id. Tamás József Kápolnásfalu
19990   Isztojka Arpad Istvan Sepsiszentgyorgy
19991   Laszlo Orsolya Halmstad
19992   BÁlint BeÁta SepsiszentgyÖrgy
19993   Czintos Jozsef Erno Marosugra
19994   BÁlint Balázs SepsiszentgyÖrgy
19995   Czintos Blanka Reka Marosugra
19996   Endre Laszlo Halmstad
19997   Ifj. Jaskó György Vajdácska
19998   Ifj. Csíki Sándor Nyárádszereda
19999   Bartis Erika Csíkszereda
20000   Götz József Sárospatak
20001   Id. Csíki Piroska Backamadaras
20002   Ferencz Endre Csíkszereda
20003   Mester Andras Nagyvarad
20004   Balázs Árpád Székelyudvarhely
20005   Busánszky Zsuzsa Deutsch Tschantschendorf / Ausztria
20006   Földes Erzsébet Sepsiszentgyörgy
20007   Pascu Gabriela Bukarest
20008   Szabó Katalin Mária Budapest
20009   Soós Anna Sepsiszentgyörgy
20010   Nándori Gábor Bercel
20011   Eiler Julia Manchester
20012   Hajdu Tünde Ozsdola
20013   Jánk Ildikó Szatmárnémeti
20014   Drótos Orsolya Debrecen
20015   Tóth Bence Péter Kiskunfélegyháza
20016   Kiss István Vác, Rozmaring Utca 15
20017   Szakács László Kakasd
20018   Leveles László Csíkjenőfalva
20019   Wolf Clara Németország
20020   Pap Ferenc
20021   Bereczki Andrea Anna Csikszentmiklos
20022   Osváth Lehel Gyömrő
20023   Márton Kornél Sepsiszentgyörgy
20024   Nagy Géza Ózd
20025   Farkas-krisan Janos Szekelykeresztur
20026   Kiss Erika Lemheny
20027   Haromszeki Leontina Sepsiszentgyorgy
20028   Torok Manyi
20029   Kovacs Szabolcs Marosvasarhely
20030   Dr. Moys Péter Zsolt Budapest
20031   Dr. Romhányi Szilvia Budapest
20032   Szórádi Viktor Budapest
20033   Szabolcs Fülöp Sepsiszentgyörgy
20034   Janka Margit Székelyudvarhely
20035   Kacsó Attila Marosvásárhely
20036   Bab Ladislav Somorja
20037   Molnár Fruzsina Hajdúnánás
20038   Nyári Lászlóné Zsombó
20039   Orbán Gyöngyvér Székelyudvarhely
20040   Kovacs Géza Küküllökeményfalva
20041   Csillag Ferencz Naszód
20042   Bán Erzsébet Székelyudvarhely
20043   Üstös Tibor Sepsiszentgyörgy
20044   Tanko Levente Szentegyháza
20045   Gálfi Mihály Énlaka
20046   Gálfi Melinda Énlaka
20047   Tófalvi Mária Farkaslaka
20048   Halász Csaba Kamocsa
20049   Elekes Árpád Sikasszó
20050   Elekes Melinda Sikasszó
20051   Gedei Gábor Vámosgyörk
20052   Varga Attila Székelyudvarhely
20053   Mátyás László Székelyudvarhely
20054   László Sándor Wien
20055   Szabó László Székelyudvarhely
20056   Dakó Ekaterina Székelyudvarhely
20057   Mátyás Zsigmond Székelyudvarhely
20058   Domoszlai Ferencné Zsámbok
20059   Olah Tibor Marosvasarhely
20060   Dóczé Levente Zabola
20061   Dobra Maria Magdolna Sepsiszentgyorgy
20062   Hausdorf Anna Sz.udvarhely
20063   Papp László Tordas
20064   Karácsony Gheorghe Sepsiszentgyörgy
20065   Klauda Béláné Soltvadkert
20066   Karácsony Edita Sepsiszentgyörgy
20067   Karácsony Kármen Sepsiszentgyörgy
20068   Kovács Lászlóné 2400 Dunaújváros
20069   Binder Francisc Sepsiszentgyörgy
20070   Kovács Angéla Beáta 2400 Dunaújváros
20071   Nagy György Vác,
20072   Erdős Ágnes Érd
20073   Homonnai-varga Andrei Cluj
20074   Pettenkoffer Péter Érd
20075   Kádár Matild Kézdivásárhely
20076   Lédeczi Lambert Szeged
20077   Zatykó Éva Sepsiszentgyörgy
20078   Badanaci Murat İzmİr-tÜrkİye
20079   Dr. Nagykáldi Attila Budapest
20080   Kovacs Szabolcs Szekelyudvarhely
20081   Nemes Emil Sepsiszentgy0rgy
20082   Kovács Lehel Székelyudvarhely
20083   Katona László Jászberény
20084   Molnos Simon Székelyudvarhely
20085   Toti Guszti Székelyudvarhely
20086   Bodoni Dénes János Svédország
20087   Csoma Imre Sepsiszentgyorgy
20088   Horváth Zsolt Székelyvarság
20089   Boros Zsuzsa Szeged
20090   Nagy Gábor Sepsiszentgyörgy
20091   Salamon Náci Csikpálfalva
20092   Kántor József Baja
20093   Farkas Erzsébet 2200 Monor Kistói út 26
20094   Farkas Titusz 2200 Monor Kistói út 26
20095   Kolumban-kantor Zita Marosvasarhely
20096   Morvai Éva Sepsiszentgyörgy
20097   Zatykó Csaba Sepsiszentgyörgy
20098   Nagy Dalma Marosnásárhely
20099   Bálint Emőke Budapest
20100   Farkas Tituszné Monor
20101   Koncz Zsuzsa Szeged
20102   Tódor Erzsébet Korond
20103   Tankó Zoltán Gyimesközéplok
20104   Tankó Ilonka Gyimesközéplok
20105   Csillag Ildikó Gyimesközéplok
20106   Csillag László Gyimesközéplok
20107   Márton László Deszk Alkotmány U. 86
20108   Tunya Klara Melinda Sepsiszentgyorgy
20109   Balogh Gábor Tiszaderzs
20110   Ferenczi Peter Gyergyoujfalu
20111   Demeter Enikö Csikszereda
20112   Hankó Levente Székelyudvarhely
20113   Szigeti Zsolt Orosháza
20114   Demeter Levente Székelyudvarhely
20115   Demeter Zsuzsa Székelyudvarhely
20116   Németh Attila Györe
20117   Zoltan Gal Nürnberg
20118   Fulop Paula Erdoszentgyorgy
20119   Nyaguly Etelka Budapest
20120   Molnár Dénes Erdőcsinád
20121   Rácz Tivadar Brassó
20122   Varga Géza Velemér
20123   Dietrich Tivadar Speyer Am Rhein
20124   Nyaguly Etelka Budapest
20125   Fülöp Csaba Göd
20126   Cseke Albert Marosvasarhely
20127   Mihály Tibor Szentegyháza
20128   Gagyi Katinka Székelyudvarhely
20129   Berta Magdolna Budapest
20130   Beke Ernő Kézdivásárhely
20131   Vass Imre-loránd Makfalva
20132   Nagy Zsolt Medgyes
20133   Pál Zoltán Csíkdánfalva
20134   Seprődi Rajmond Makfalva
20135   Szasz Gabor Vargyas
20136   Kovác Lehel István Négyfalu
20137   Szabó Hajnalka Tata
20138   Fodor Ibolya Szlovákia
20139   Nyisztor Tinka Phd
20140   Toth Eszter Budapest
20141   Toth Attila Budapest
20142   Szász Mária Demeterfalva
20143   Krafft Egmont Germany
20144   Balogh Emőke Nyárádremete
20145   Albert Ottilia Vármező
20146   Albert Robert Deményháza
20147   Toth Attila Vármező
20148   Balla Kata Ditro
20149   Kiss Melinda Réka Marosvásárhely
20150   Balazs Bandi Levente Kovaszna
20151   Izing József 2060 Bicske
20152   Ignat Adrian Marosvasarhely
20153   Kiss Enikő Marosvásárhely
20154   Kiss Attila Alsószentiván
20155   Egyed Béla SzÉkesfehÉrvÁr
20156   Márton Ágnes Jászberény
20157   Ferencz Zsolt Fenyéd
20158   Kászoni Boglárka Kézdivásárhely
20159   Egyed Éva Székesfehérvár
20160   Tóth Anna-mária Csernáton
20161   Simon Ferenc Nyárádremete
20162   Szőke Tibor-barna Haraly
20163   Simon Zsuzsánna Nyárádremete
20164   Kacso András Nyárádremete
20165   Antal Ildikó Marosvásárhely
20166   Szőke Dóra Haraly 29
20167   Szőke Agația Haraly
20168   Simon Lászlo Marosvásárhely
20169   Potyók Béláné Debrecen
20170   Sofalvi Győrgy Nyárádremete
20171   Sofalvi Berta Nyárádremete
20172   Kelemen János Nyárádremete
20173   Goda Gertrud Miskolc
20174   Balázs Lilla Budapest
20175   Kuruczleky Ilona Budapest
20176   Nemes László Budakeszi
20177   Plósz Sándor Budapest
20178   Somogyi Csaba Sepsiszentgyörgy
20179   Somogyi Irma Sepsiszentgyörgy
20180   Egyed Júlia Budapest
20181   Somogyi Edina Sepsiszentgyörgy
20182   Orbán Balázs Székelyudvarhely
20183   Vári Ignác Lenhovda
20184   Ferencz Krisztina-beata Gyergyoszarhegy
20185   Vári Ignác Lenhovda
20186   Ferencz Jozsef Gyergyoszarhegy
20187   Ferencz Lenke Gyergyoszarhegy
20188   Szabo Krisztina Gyergyoszarhegy
20189   Ferencz Hanna-rebeka Gyergyoszarhegy
20190   Illyés Judit Budapest
20191   Deáky Zita Maglód
20192   Miklósi Éva 1121 Bp. Kikerics U 3.
20193   Kis Imre Temesvar
20194   Farnas S.józsef Zilah
20195   Rácz Klára - Erzsébet Nagyilonda
20196   Dózsa I. Mária Zilah
20197   Lengyel Ilona Zilah
20198   Bodola Réka Zilah
20199   Bódis Ildikó Zilah
20200   Balázs Zoltán Ifj. Erked
20201   Borzási János Zovány
20202   Barna György Zilah
20203   Barna Pál Zilah
20204   Bántó Ildikó Zilah
20205   Márton Zsolt Makó
20206   Bántó Enikő Zilah
20207   Illés Erzsébet Zilah
20208   Ilea Zita Zilah
20209   Kuczitár Jenő Zilah
20210   Lakatos Julia Malmö
20211   Fogarassy Imre Krasznahorvát
20212   Balla Barna Zilah
20213   Erőss Elemér Sepsiszentgyörg
20214   Koleszár Ildikó Sopron
20215   Bitt Mónika Spillern
20216   Dr. Oswald Ágnes Szolnok
20217   Kozma Tamás Marosvásárhely
20218   Szász Vilma Sepsiszentgyörgy
20219   Bianca Gustafsson Malmö
20220   Mezo-palko Istvan Vajdaszentivany
20221   Csóti Attila Csíkszereda
20222   Nagy Sándor Szilágysomlyó
20223   Szekeresné Czinege Erzsébet Esztergom
20224   Soós Enikő Katalin Budapest
20225   Gödri-martis Ilona Malmö, Svédorszag
20226   Máthé Jenő Sepsiszentgyőrgy
20227   Kecskeméti Kálmán Budapest
20228   Gergely Levente Csíkszereda
20229   Huszar József Karlsruhe
20230   Berze Imre Székelyudvarhely, Attila Utca 17 Szám
20231   Sántha Éva Sepsiszentgyörgy
20232   Simó Géza Nyúl
20233   Nagy Sándor Debrecen
20234   Kertész Júlia Pécs
20235   Varga Veronika Szászrégen
20236   Marik Mátyás Hajdúszoboszló
20237   Bihari Tímea Kiskunfélegyháza
20238   Balázs Kerpel Budapest
20239   Kőváry Gabriella Sárospatak
20240   Csiki László-csaba Marosvásárhely
20241   Kerpel Balázs Budapest
20242   Bolla Tibor Ifjabb Zirc
20243   Fodor István 1039 Budapest, Vörösmarty U. 6.
20244   Barna Izabella Torontálvásárhely
20245   Gellén András Sarkad
20246   Nagy István Parajd
20247   Szabó László Székesfehérvár
20248   Nagy Gréti Parajd
20249   Ilyés Róbert Csíkszentimre
20250   Nagy Gréti Parajd
20251   Németh Béla Budapest
20252   Köllő Anna Újkígyós
20253   Sepsi Zsolt London
20254   Tóth Éva Kaposvár
20255   Mihaly Laszlo Barna Marosvasarhely
20256   Preda Zsuzsanna Sepsiszentgorgy
20257   Mathe Ervin Marosvasarhely
20258   Mihálydeák Antal Székelykeresztúr
20259   Papp Antonella Budapest
20260   Tiboldi Beáta Csíkszereda
20261   Nagy Anna Maria Kezdivasarhely
20262   Miss Nándor Budapest
20263   Fábián Károly Máréfalva
20264   Petrás Emese Budapest
20265   Bíró Andrea Budapest
20266   Szigeti-benedek Gabriella Budapest
20267   Jakab Zoltan Csikszentimre
20268   Dr Szigeti-benedek Sándorné Nagymaros
20269   Tóth Ildikó Irma Svédország
20270   Hódsági Éva Budapest
20271   Zsombori Annamária Parajd
20272   Deutsch Vera Kisapostag
20273   Varga Levente Erdőfüle
20274   Angyal Kitti Erdély
20275   Détár Ákos Dorog
20276   Hencz Balázs Pécs
20277   Barabás Renáta London
20278   Fodor Richárd Csurgó
20279   Pentek Ibolya Richmond-hill- On-canada
20280   Sümegi Albin Budapest
20281   Nuridsany Laszlo Hamilton
20282   Szebeni Edina Erdőfüle
20283   Pálffy Tamás Szabolcs Marosvásárhely
20284   Lemak Rudolf Hosszumezo
20285   Simon Ferenc Győrzámoly
20286   Vass Attila Győr
20287   Németh Márton Budapest
20288   Sinkó Erika Budapest
20289   Kovács-ferencz Péter Kisapostag
20290   Juhasz Eva Marosheviz
20291   Nagy Margit Budapest
20292   Juhasz Irma Marosheviz
20293   Kovács-ferencz Viktória Budapest
20294   Ölvedi Tünde Timea Maroshéviz
20295   Albert Zsolt Kolozsvar
20296   Boga Levente Csikkozmas
20297   Kocsis Zoltan Csernaton
20298   Kocsis Maria Csernaton
20299   Illés Laszló Pécs
20300   Illés Margit Pécs
20301   Illés Csaba Pécs
20302   Gyökössy-rudersdorf Kinga Stuttgart/németország
20303   Czekes Attila Marosvasarhely
20304   Czekes Sandor Marosvasarhely
20305   Czekes Ema Marosvasarhely
20306   Antal László Kismaros
20307   Fákó Márta Budapest
20308   Tamás István London Kanada
20309   Veres László Sepsiszentgyörgy
20310   Sándor László Szentegyháza
20311   Balint Laszlo Kensington, Ohio Usa
20312   Lőrinczi Hunor Bicske
20313   Kanyó Sándor Budapest
20314   Bartha Anna Maria Saromberke
20315   Baráth Edit Budapest
20316   Baráth Lászlóné Budapest
20317   Kovács Katalin Isaszeg
20318   Hunyadi Matyas Marosvasarhely
20319   Ádámné Noé Kornélia Hetes
20320   Joanovics Enikő Marosvásárhely
20321   Paskó Csaba Aszód
20322   Kiss Janos Robert Szovata
20323   Biro Katalin Jenofalva
20324   Miklos Piroska Csikszereda
20325   Kovács Anna Csíkbánkfalva
20326   Juhász Miklós Brassó
20327   Juhász Margareta Brassó
20328   Sztancs Erzsebet Marosvasarhely
20329   Tőkés András Marosvásárhely
20330   B?lint Levente Malmö
20331   Szabó József Nagyvárad
20332   Szabó Irma Nagyvárad
20333   Borbáth Sándor Levente Sepsiszentgyörgy
20334   Gagyi András Sopronkövesd
20335   Dr. Balogh Júlia Üröm
20336   Vargha Mihály Béla Sepsiszentgyörgy
20337   Sántha Barnabás Sepsiszentgyörgy
20338   Kereszturi SÁndor Budapest
20339   Sántha Attila Kézdivásárhely
20340   Bakos Károly Csikszentsimon
20341   Szabo Emma Israel
20342   Varga Ildiko Nagzvarad
20343   Varga Henrietta Nagzvarad
20344   Szepesi Ádám 2113, Erdőkertes Zombori U.83.
20345   Tamás András Ólmod
20346   Vass Béla Sepsiszentgyörgy
20347   Tokár Zsolt 3399 Andornaktálya Hild J. Út17
20348   Bartus Tamás Miskolc
20349   Szőcs Tibor Marosvásárhely
20350   Csutak Mariac Csikrakosn
20351   Huszár Csilla Anna Gyergyószentmiklós
20352   Raffai Géza, Péter 9483 Sopronkövesd, Táncsics U. 5. Magyarország
20353   Sándor Sándor Csaba Csikszereda
20354   Jano Agnes Temesvar
20355   Nagy Bernadette Szeged
20356   Fábián István Budapest
20357   Fábián István Budapest
20358   Csillag Gyuláné Érsekvadkert
20359   Csibi Levente Gyergyoszarhegy
20360   Csibi Erika Gyergyoszarhegy
20361   Bodosi Edit Sepsiszentgyorgy
20362   Csibi Hunor Gyergyoszarhegy
20363   Hunor Kovacs Regen
20364   Fábián István Budapest
20365   Ördög Béla Kolozsvár
20366   Fábián István Budapest
20367   Farkas Árpád Augsburg
20368   Szekely Robert Kaposvar
20369   Antalovics Krisztina Augsburg
20370   Ivácson Dezső Gyergyóremete-kesztölc
20371   Ambrus Jeno Nyaradszentmarton
20372   Vagacs Keresztes Magdolna Marosvasarhely
20373   Urkon Judit Tusnadfurdo
20374   Barabás Gabriella Csikszentlélek
20375   Gergely Jozsef Zilah
20376   Ugrin Aranka Budapest. Margit Krt. 64/b.
20377   Bálint Lajos Lóránt Csíkmadaras
20378   Vekov Károly Kolozsvár/cluj-napoca
20379   Laszlo Istvan Gyergyoremete
20380   Békési Csaba Papkeszi
20381   Orbán Csaba Vajasd
20382   Békési Ágnes Papkeszi
20383   Angi Enikő Marosvásárhely
20384   Bogdán Gabriella Kolozsvár
20385   Kapus Natália Budapest
20386   Tampu Francisc Vita
20387   Pal Tamas Sepsiszentgyorgy
20388   Muschicz Attila Tolna
20389   Bartha László Budapest
20390   Kiss Bálint Újkér
20391   Sobester Ferenc Marosvasarhely
20392   FÜlÖp Ferenc Ankarsrum
20393   Albert Sándor-levente Sepsizentgyörgy
20394   Szkaliczki ?va Svédország,malmo
20395   Szkalliczki ?va Malmö
20396   Szekely Zsolt Marefalva
20397   Szekely Janos Marefalva
20398   Szoke Szoke Magdolna Csatoszeg
20399   Szekely Eniko Marefalva
20400   Bálint Zádor Nagymaros
20401   Bokor Botond Fenyed
20402   Harmatiné Páll Réka Sopron
20403   Bokor Csaba Fenyed
20404   Csata Miklos Szekelyudvarhely
20405   Birtalan Magdolna Szekelyudvarhely
20406   Bartus Gyorgy Varsolc
20407   Takács József Horgos, Szerbia
20408   Jakab Erno Szekelyudvarhely
20409   Kovacs Imre Szekelyudvarhely
20410   Kofalvy Ildiko Budapest
20411   Biro Tamas Budapest
20412   Biro Emese Budapest
20413   Raffai Mária Kecel
20414   Birtalan Imre Szekelyudvarhely
20415   Keresztesné Nagy Emília Alsószentiván
20416   Keresztesné Nagy Emília Alsószentiván
20417   Cseh Tamas Marosvasarhely
20418   Balogh Zsolt Székelyudvarhely
20419   Ullman Erika Hajfa, Izrael
20420   Pap Ferenc Sepsiszentgyorgy
20421   SzÖke Irma Gagy
20422   Kerestély Áron Budapest
20423   SzÖke Sándor Gagy
20424   Bakos Erzsébet Gyergyószentmiklós
20425   Dénes Kinga-ibolya Köpec
20426   Dobolyi Gizella Sepsiszentgyörgy
20427   Bolla László Zsolt Budapest
20428   Dr. Kerestély János Jászberény
20429   Szanyi Mária Galánta
20430   Sebestyén Ilona Budapest
20431   Magda Katalin 3300 Eger, Mályva U.12/4
20432   Dr Gombos Gertrud Augsburg
20433   Szabó Vilma Nagybacon
20434   Dénes Árpád-lászló Köpec
20435   Szabadi Szidónia Marosvásárhely
20436   Dénes Árpád Köpec
20437   Dénes Clara Köpec
20438   Fazakas Magdolna Sepseszentgyorgy
20439   Kotecz Lorand Csaba Felőrákos
20440   Welther Julianna Berndorf
20441   Dörömbözi Orsolya Székesfehérvár
20442   Simon Zsolt Szekszárd
20443   Fülöp Ferenc Växjö
20444   Sebestyén Lászlóné 1032 Bp. Kiscelli U. 2.
20445   Barna József 1203. Bp . Széchenyi U 3-5
20446   Mara Ágnes Budapest
20447   Sipos Anikó 1105. Bp. Kápolna U 21.
20448   Sipos Mihályné 1105. Bp. Kápolna U 21.
20449   Tóth Csaba Karancsalja, Béke U.24.
20450   Veres Éva Bad Honnef
20451   Dr. Vamosy Nagy Olga Ohio, Ohio
20452   Székely András Gyergyószentmiklós
20453   Veszely Ferenc 1118 Budapest Kelenhegyi út 12-14
20454   Dr. Balint Laszlo Ohio, Usa
20455   Balint Marton Ohio, Usa
20456   Petraskó Petraskó Tamás 3965 Kisrozvágy, Petőfi út 40.
20457   Salamon Gabriella Marosvásárhely
20458   Varga Ildiko Sepsiszentgyorgy
20459   Tóth Mária
20460   Delesega Gyula Temesvar
20461   Salamon Gabriella Marosvásárhely
20462   Delesega Magdolna Temesvar
20463   Vass Zoltán Siklós
20464   Salamon Gabriella Marosvásárhely
20465   Nagy Géza Marosvásárhely
20466   Otvos Barna Kezdivasarhely
20467   Tóth Attila 3100 Salgótarján, Füleki út 128.
20468   Szacsvay Éva H-2016 Leányfalu Hegyalja U.1.
20469   Decsei Zoltán Kolozsvár
20470   Tanko István Csikszereda
20471   Simon Eszter Szekelyudvarhely
20472   Dr. Csorba Csaba Sátoraljaújhely
20473   Perger Csaba Pécs
20474   Bálintné Miklós Éva Szeged
20475   Nemes Lászlóné Budapest
20476   Csergöffy András Augsburg/németország
20477   Móra Kálmán Svédország Stockholm
20478   Móra Debreczenyi Ildikó Mária Svédország Stockholm
20479   Fekete Zoltan Svédország
20480   Szilvási Zsófia Sachsenburg (ausztria)
20481   Fekete Zoltan Svédország
20482   Bertalan Ferenc Budapest
20483   Szilvási Zsófia Ausztria
20484   Molnár Molnár Jenő Budaörs
20485   Lőrincz Jgnác Csikszerteda
20486   Simonné Jantner Erika Szekszárd
20487   Orbán Árpád Marosvásárhely
20488   Fazakas Ida Székelyudvarhely
20489   Sass Szilárd Budapest
20490   Vaszi Árpád Helsingborg
20491   Wenszky Lilla Lulla
20492   Kovács Tibor Nagybánya
20493   Vaszi Éva Helsingborg
20494   Zoborné Korchmáros Nóra Budaörs
20495   Murvai Nicolae Arad
20496   Őlvedi Zsolt Székelyudvarhely
20497   Ádám János Pécs
20498   Jantó Clara Maria Arad
20499   Kemsei István Budapest
20500   Moricz Biro Levente Kezdivasarhely
20501   Nagy Enikő Vác
20502   Horváth Attila Vilmos Budapest
20503   Vass Richard Székelyvarság
20504   Szűcs Katalin Göteborg
20505   Sarkadi Adam Szatmarnemeti
20506   Farkas Atila Érsekújvár
20507   Klinga Csaba Göteborg
20508   Zombor Zsolt Budaörs
20509   Szűcs Ferencné Kazincbarcika
20510   Klinga Lászlóné Szikszó
20511   Dr.szabó Tibor Budaörs
20512   Fekete Kálmán Kazincbarcika
20513   Bóli Klára Kaposvár
20514   Markos Istvan Laszlo Kezdivasarhely
20515   Nilsson Samuel Laholm
20516   Szanto Istvan Marosvasarhely
20517   Rigó Gizella Budapest
20518   Fábián Erika Rákóczifalva
20519   Stan Rozalia Nagybanya
20520   Felcser Gertrud Rákóczifalva
20521   Kiss Marta Marosvasarhely
20522   Felcser István Rákóczifalva
20523   Lichtfuss Ilona Rákóczifalva
20524   Nemes-strömpel Magdolna Sepsiszentgyörgy
20525   Szenkovics Dezső Kolozsvár
20526   Nemes-strömpel Levente Sepsiszentgyörgy
20527   Demeter Eniko Bibarcfalva
20528   Patrovits Tamás Budapest
20529   Jordán Marianna Budapest
20530   Magdo Levente Erdofule
20531   Jordán Marianna Budapest
20532   Kelemen Julianna Kézdivásárhely
20533   Zombor Csaba Budaörs
20534   Vass Richard Székelyvarság 326/a
20535   Nagyné Klima Mária Sárospatak
20536   Nagy Tamás Sárospatak
20537   Emőkey István Budapest
20538   Torocsik Laszlo Budaörs/hungary
20539   Fancsali Barna Székelyudvarhely
20540   Törőcsik Judit Budaörs
20541   Ördög Ottilia Manchester
20542   Józsa György Szeged
20543   Dr. Zalay Szabolcs Pécs
20544   Bölöni Botond Csernáton
20545   Padar Anna Olga Balvanyosvaralja
20546   Páll Sándor Székelyudvarhely
20547   Dr.czebe Zsuzsa
20548   Bálint László Székelyudvarhely
20549   Mihálykó Ervin Székelyudvarhely
20550   Padar Lorant Levente Hagymasbodon
20551   Szabó Tibor Székelyudvarhely
20552   András Jolán Csikszereda
20553   Both Imre Békéscsaba (kápolnásfalu)
20554   Andras Zoltan Csikszereda
20555   Székely András Göd
20556   Fülöp Gyula Szováta
20557   Andras Noemi Berlin
20558   Göcz Gyárfás Budapest
20559   Páll András Szováta
20560   Asztalos Éva Budapest
20561   Adam Gabriella Perecseny
20562   Lázár Zalán András Lövéte
20563   Mihályko Jozsef Máréfalva
20564   Cseke Károly Székelyudvarhely
20565   Hossu Andrei Petrosani
20566   Tardik László Mohács
20567   Pal Eva Bolon
20568   Kiss Zsuzsánna Budapest és Marosvásárhely
20569   Gál Ilona Németország
20570   Vajda Mihály Szentes
20571   Veres Katalin Zilah
20572   Adam J?zsef Perecseny
20573   Hirchs Andrei Brasov
20574   Bodor Mihály Berkenye
20575   Vekov Ildikó Kolozsvár/cluj-napoca
20576   Harmath István Baja
20577   Kertész Csaba Nagyszalonta
20578   Torma Róbert Budapest
20579   Gáspár Tünde Nagyvarad
20580   Kovács Emese Kézdivásárhely
20581   Liptai Norbert Nyiregyháza
20582   Fula Peter Sepsiszentgyorgy
20583   Breitigam Henrik Wien
20584   Dr. Virághalmi Tamás Budapest
20585   Vargha Júlia Csobánka
20586   Nagy Gabor Levente Sepsiszentgyorgy
20587   Illyés Angela Szentegyháza
20588   Hanzel Annamari Kezdivasarhely
20589   Domokos László Milejszeg
20590   Hanzel Annamari Kezdivasarhely
20591   Tankó Gyula Gyimesközéplok
20592   Antal János Csíkszereda
20593   Kiss Erika Budapest
20594   Biro Tibor Jenofalva
20595   Kovács Sándor Aszófő
20596   Antal Karolina Csíkszereda
20597   Kilyén László Marosvásárhely
20598   Ercsei Antal Kolozsvar
20599   Biro Adam Jenofalva
20600   Török Timea Csikszereda
20601   Bakos Adrienn Budapest
20602   Kiss Erika Budapest
20603   Biro Istvan Jenofalva
20604   Dr. Trembeczki István Debrecen
20605   Magyari Irina Marosvásárhely
20606   Harmath Lászlo Halmstad
20607   Dr Petróczky Istvánné Gyula
20608   Id Duka Miklos Marosvasarhely
20609   Magyari Irina Marosvásárhely
20610   Illyés Mária Budapest
20611   Buzogany Elek Marosvasarhely
20612   Páva Adorján Kolozsvár
20613   Fazakas Árpád Fót
20614   Buzogany Anna Marosvasarhely
20615   Gál Sándor Csíkszentgyörgy
20616   Kecskés István Marosvásárhely
20617   Gabor Zoltan Csikszereda
20618   Elekes Iren Marosvasarhely
20619   Cáki Amira Svájc,németország.
20620   Kecskés Attila István Marosvásárhely
20621   Tamas Rozalia Szekelyudvarhely
20622   Hejjas Ferenc Marosvasarhely
20623   Hejjas Magda Marosvasarhely
20624   Gyarmati Maria Marosvasarhely
20625   Berta Tamás Kaposvár
20626   Nagy Robert Szekelyudvarhely
20627   Id Gabor Miklos Marosvasarhely
20628   Dr. Trembeczkiné Mihály Mónika Debrecen
20629   Nagy Jozsef Marosvasarhely
20630   Csatlos Albert Csikszereda
20631   Nagy Erzsebet Marosvasarhely
20632   KÖpeczy Jolan Halmstad
20633   Nagy Dezso Marosvasarhely
20634   Gál Rozália Csíkszentgyörgy
20635   Vecserdi Peter Marosvasarhely
20636   Albert Dezso Szekelyudvarhely
20637   Gyeresi Hajnal Marosvasarhely
20638   Nagy Attila Marosvásárhely
20639   Tóth Sándor Pálfa
20640   Nemes Rozalia Nagysarmas Maros Megye
20641   Birtok Gizella Marosvasarhely
20642   Molnár Szabolcs Csíkszereda
20643   Tamasi Levente Marosvasarhely
20644   Ferencz Szilvia Székelyudvarhely
20645   Zábó Réka Budapest
20646   Bajza Anna Budapest
20647   Keczán Mária Nyíradony
20648   Deák Attila-csongor Sepsiszentgyörgy
20649   Bajza József Budapest
20650   Zábó László Budapest
20651   Antal Karolina Csíkszereda
20652   Fekete Mária Budapest
20653   Nagy Monika Szekelyudvarhey
20654   Deák Attila-csongor Sepsiszentgyörgy
20655   Constantinovits Milán Budapest
20656   Ifj. Tankó György Csíkszereda
20657   Komsa Attila Marosvásárhely
20658   Nagy Lajos Balázs Gyergyóalfalu
20659   Kulcsár-terza József-györgy Sepsiszentgyörgy
20660   Bartos Kázmér Vlahita Bethlen Gábor 22
20661   Kulcsár-terza Réka-izabella Sepsiszentgyörgy
20662   Solyom Judit Gyergyószentmikós
20663   Terza Ibolya Mikóújfalu
20664   Antal Teréz Csíkmadaras
20665   Csoma Attila Székelyudvarhely
20666   Antal Anna Budapest
20667   Mihály Gabriella Tünde 2500 Esztergom Ferenczi B 1
20668   Banhegyi Zoltan London
20669   Vinczellér Árpád Bögöz
20670   Kiss József
20671   Bakk Rita Gabriella Szatmárnémeti
20672   Kiss Tamás Szombathely
20673   Fekete Angelika Sárospatak
20674   Barra Anikó Szeged
20675   Nagy Laszlo Somosd
20676   Kiss József Marosvásárhely
20677   Antal Anna Budapest
20678   Gyurka Emőke Marossárpatak
20679   Antal Anna Budapest
20680   Kovacs Gyöngyi Austria
20681   Kiss József Marosvásárhely
20682   Szőke György Nagyréde
20683   Béres Zsolt Csíkszereda
20684   Pallag Mária Kötegyán
20685   Tudorache Ovidiu Svédország
20686   Csiszér Irén Marosvásárhely
20687   Balló Zoltán Sepsiszentgyörgy
20688   Molnár Ildikó Csikszereda
20689   Hnatik-riskó Márta Beregszász
20690   Molnár Mária Debrecen
20691   Fülöp Géza Mölndal, Sweden
20692   Nagy István Zetelaka
20693   Molnár Mária Debrecen
20694   Fehér Andrea Csikszereda
20695   Batta György Komárno, Slovakia
20696   Dr.szabo Zsolt Kálman Németo.
20697   Király Ferenc Torockó
20698   Fehér Hunor Csikszereda
20699   Szőcs Árpád Budapest
20700   Fehér Istvan Csikszereda
20701   Fehér Ilona Csikszereda
20702   Benedek Erika Csikszereda
20703   Kalman Denes Csikszereda
20704   Novák Gyula Magyarország
20705   Benedek Laszlo Csikszereda
20706   Benedek Iren Csikszereda
20707   Novák Gyula Rákóczifalva
20708   Kovács Tihamér Gyergyótekerőpatak
20709   Tordai György Gödöllő
20710   Kovács Tihamér Gyergyótekerőpatak
20711   Károly Ferenc Marosvásárhely
20712   Solyom Zoltan Gyergyószentmikós
20713   Bodi Szende-dorottya Sepsiszentgyorgy
20714   Károly Erzsébet Marosvásárhely
20715   Molnár András Budapest
20716   Sütőné Simai Noémi Makkoshotyka
20717   Kovács Lórant Csikszreda
20718   Bartis Előd Gyergyószárhegy
20719   Varga-mihály Márton Kolozsvár
20720   Fülóp Ignác Csíkkarcfalva
20721   Kopacz Attila Csikcsicso
20722   Fülöp Gizella Csíkkarcfalva
20723   Marton Arpad Budapest
20724   Gulyás Lajos Nyíregyháza
20725   Fülöp István Csíkkarcfalva
20726   Henkel Beatrix Beregszász
20727   Raduly Laura Csikszereda
20728   Sandor Klara Halmstad
20729   Szabó Attila Székelyudvarhely
20730   Galyas Gergö Lidhult
20731   Sebestyén György Bag
20732   Raduly Zoltan Csikszereda
20733   Lenkei Lászlóné Budapest
20734   Todor Ilona Csikszereda
20735   Keresztes Gabriella Csikszereda
20736   Török Nándor Ferenc Csíkszentdomokos
20737   Marton Stefan Zagon
20738   Páll Gizella Ljungby Svédország
20739   Tatar Katalin Edit Csikszentmihaly
20740   Baricz Szilveszter Marosvásárhely
20741   Török Sándor Sepsiszentgyörgy
20742   Bús Éva Vilonya
20743   Török Judit Sepsiszentgyörgy
20744   Török Noémi Sepsiszentgyörgy
20745   Zay Éva Éva Kolozsvár
20746   Páll Jozsef Ljungby Svédország
20747   Biro Adolf Csaba Zetelaka
20748   Zalay Buda Pécs
20749   Tamas Jolan Csikszentdomokos
20750   Laszlo Zoltan Szekelyudvarhely
20751   Bela Levente Szekelyudvarhely
20752   Demeter János Csiksyereda
20753   Horvath Nandor Csikszereda
20754   Kocsis László Szilágysomlyó
20755   Köpe Melinda Székelyudvarhely
20756   Gyurka Csaba Csikszereda
20757   Köpe Andras Székelyudvarhely
20758   Köpe Klara Székelyudvarhely
20759   Balázs János Svédország
20760   Gyurka Katalin Csikszereda
20761   Babos Sára Csíkszereda
20762   Szakats Maria Marosvasarhely
20763   Cseke Csongor Székelyudvarhely
20764   Luka Vilmos Nagyvarad
20765   Szathmary Zoltan Marosvasarhely
20766   Gyurka Katalin Csiksomlyo
20767   Bárdos Péter Beregszász
20768   Gyenge Attila Csikszereda
20769   Annabella Laczkó Marosvásárhely
20770   Deregan Zoltan Sepsiszentgyörgy
20771   Bárdos Péter Beregszász
20772   Bálint Lajos Székelyudvarhely
20773   Tarnai Orsolya Marianna Szeged
20774   Gyurka El?d Csikszereda
20775   Fejér Attila Csíkszentgyörgy
20776   D.nagy Károly Arad
20777   Issekutz Károly Arad
20778   Vass András Székelyudvarhely
20779   Kassay László Odorheiu Secuiesc
20780   Gyenge Margareta Csikszereda
20781   Somodi Istvan Marosvasarhely
20782   Lazar Zoltan
20783   Trembeczki Gyula Debrecen
20784   Lazar Imola Csikszereda
20785   Gyurka Félix Csikszereda
20786   Trembeczki Gyuláné Debrecen
20787   Papp Margit Debrecen
20788   Nyári Jánosné Szeged
20789   Burján László Csíkszereda
20790   Kocsis Irén Budapest
20791   Szoradi Ottilia Sepsiszentgyorgy
20792   Szalma Judith Ausztria
20793   Szegedi Istvánné Sárospatak Körösi Cs: Ut 3
20794   Szalma Marton Ausztria
20795   Fekete József Debrecen
20796   Pálhegyi Réka Újszékely
20797   Laczko Levente Parajd
20798   Jakab Zoltán Tárnok
20799   Ferenczy Mihály Székelyudvarhely
20800   Ifj. Jakab Zoltán Tárnok
20801   Nagy Nandor Marosvasarhely
20802   Moldován Zenkő Marosvásárhely
20803   Pal Robert Sovata
20804   Gazda István Temesvár
20805   Perczel Papp Ibolya Szekszárd
20806   Brassai Csaba-antal Gyergyoszentmiklos
20807   Morvai Zsuzsanna Tárnok
20808   Horváth Kálmán Marosvásárhely
20809   Kádár-hangai Ferencz Nagyvárad/oradea
20810   Csiszár Sándor Szeged Lendvai U.16.
20811   Mar Lajos Sepsiszentgyorgy
20812   Burjan Csaba Gyergyoszentmiklos
20813   Horváth Vilmos Egyházasfalu
20814   Veress Csaba Csikszereda
20815   Tóthné Durkó Zsuzsanna Gyula, Dobay U.2.
20816   Burjan Karolin Gyergyoszentmiklos
20817   Kiss Péter Gyergyószentmiklós
20818   Polgár Magdolna Budapest
20819   Grünesz Robert Csikszereda
20820   Tóth Emese Marosvásárhely
20821   Mar Zsolt Sepsiszentgyorgy
20822   Barabás Tamás Győr
20823   Egyházi Zsolt Budapest
20824   Somodi Margit Canada
20825   V.márk Gábor Magyarország
20826   Pávkovics István Mohács
20827   Fodor Klara Sepsiszentgyorgy
20828   Plósz Zoltán Temesvár
20829   Göncfalvi Gergely Sárospatak
20830   Bod Katalin Budapest
20831   Matyas Anna Szentegyhaza
20832   Nagy Lajos Kolozsvár
20833   Bérczi Mária Szeged, Csongrádi Sgt. 86/a
20834   Szabó Terézia Székelyudvarhely
20835   Gál Attila Marosvásárhely
20836   Szabo Ildiko Teesdorf
20837   Márk László Gyula Négyfalu
20838   Faludi Norbert Székelyvarság
20839   Pőecze József Cleveland
20840   Dr.perneki-simonsits István Szeged
20841   Kádár Janka Alsósófalva
20842   Dr.perneki-simonsits Edit Szeged
20843   Kádár Janka Parajd
20844   Fazakas Adalbert Csikszereda
20845   Kenéz Áldor Etele Csíkszereda
20846   Nemes Andrásné Komárom
20847   Fazakas Ildiko Csikszereda
20848   Mar Jozsef Sepsibukszad
20849   László Ferenc-csaba CsÍkszerda
20850   Gulácsy Béla Szeged
20851   Miess Rozsika Sepsiszentgyorgy
20852   Matyas Janos Szentegyhaza
20853   Gulácsy Erzsébet Szeged
20854   László Erzsébet Mária Csíkszereda
20855   Gulácsy Endre Szeged
20856   Kornis Maria Szatmarnemeti
20857   Tamas Rozalia Szekelyudvarhely
20858   Szávuly Zita Halmstad, Svédország
20859   László Kálmán Ferenc Csíkszereda
20860   Péter Ilona Szeged
20861   Kőkúti Dénes Budapest
20862   Szávuly Rózália Halmstad, Svédország
20863   Ladó Juliánna Szentegyháza
20864   Szekely Karl (karoly) 55291 Saulheim, Nemetorszag
20865   Péter Edit Csíkrákos
20866   Szávuly István Halmstad, Svédország
20867   Nagy Attila Sepsiszentgyorgy
20868   Nagy Anna Csíkrákos
20869   Marsal Ferenc Csíkszentdomokos
20870   Kőkúti Dénesné Márta Budapest
20871   Bölöni András Halmstad, Svédország
20872   Kozma Ilona Gizella Csíkszereda
20873   Ladó Erzsébet Szentegyháza
20874   Nagy Magdolna Kovászna
20875   Ladó Vilmos Szentegyháza
20876   Nagy Ibolya Kolozsvár
20877   Bartok Sandor Gyergyoszentmiklos
20878   Horváth Előd 1171 Tiszaőrs 77
20879   Dr. Máté László Kassa, Szárazvölgyi út 27/a
20880   Gróh Gáspárné Budapest
20881   Péter Csba Budapest
20882   Marsal Ilona Csíkszentdomokos
20883   Domak Lukács Pázmánd
20884   Marsal Antal Csíkszentdomokos
20885   Mirk SzidÓnia-kata Csíkszereda
20886   Domakné Egyed Györgyi Bori Pázmánd
20887   Nagy Gáspár Budapest
20888   Bodó Antal János Gyergyószentmiklós
20889   Zöld Gheorghe Nagyvárad
20890   Tódor Todor Ágota Csikcsatószeg
20891   Nilgesz Anikó Nagyvárad
20892   SzatmÁri BendegÚz Csikszereda
20893   Marci Iren Sepsiszentgyorgy
20894   Szikszai Péter Csíkszereda
20895   Sütö Daniel Nemetorszag
20896   Tódor József Csikcsatószeg
20897   Sályiné Pásztor Judit Budapest
20898   Istok Krisztina Kovászna
20899   Incze László Csikszentsimon
20900   Simon Mária Csikszentsimon
20901   Varga-dobai Istvan Szilagycseh
20902   Marton Attila Szatmarnemeti
20903   Tamás Attila Csíkszereda
20904   Pál István Verpelét
20905   Sorbán Attila Örs Csíkszereda
20906   Balló Albert Csikszereda
20907   Jakab József Székelyudvarhely
20908   Sztojka Levente Farkaslaka
20909   Szőcs Tamás-sándor Kovászna
20910   Lurcza Roza
20911   If.vass Béla Sepsiszentgyörgy
20912   Györffy D.dezsö Székelyudvarhely
20913   Mirk LÁszlÓ-pÉter Csikszereda
20914   Nagy Emilia Sepsiszentgyorgy
20915   Márton Erzsébet Székelyudvarhely
20916   Vass Emoke Katalin Sepsiszentgyörgy
20917   Sándor Izabella Szentegyháza
20918   Silye Bela Szekelyudvarhely
20919   Barabás Miklós- László Marosvásárhely
20920   Mirk Katalin-mÁria Csikszereda
20921   László Szabolcs Székelykeresztúr
20922   Farkas Emőd Kolozsvár
20923   Balog Agoston Szekelyudvarhely
20924   Békési Anikó Veszprém
20925   Tompa Sándor Székelyudvarhely
20926   Kovács Emil Lajos Satu Mare
20927   Harsányi István Balatonfüred
20928   Nagy Gavrila Sepsiszentgyorgy
20929   Jakabos Gyula Kovászna
20930   Békési Magdolna Érkeserű
20931   Horga Ioan Tg.mures
20932   Sándor Erzsébet Szentegyháza
20933   Kiss Judit Kolozsvár
20934   Zöld Zsuzsanna Veszprém
20935   Kovács István Nyíregyháza
20936   Florea Papp-juliánna Székelyudvarhely
20937   Forgó Gyula Veszprém
20938   Kádár Eszter 1037 Budapest Toronya Utca 1.
20939   Szentes Teréz Csíkszereda
20940   Baka Krisztina Csíkszereda
20941   Madurka ádám Budakeszi
20942   Toth-boca Emma Székelyudvarhely
20943   Szatmári Sebestian-iosif Csikszereda
20944   Forgóné Kelemen Judit Veszprém
20945   Illes Magdolna Szatmarnemei
20946   Mathe Katalin Kezdivasarhely
20947   Szatmári Aurelia Csikszereda
20948   Forgó Csenge Veszprém
20949   Id. Sándor László Szentegyháza
20950   Tőle Árpád Csíkszereda
20951   Illes Rozalia Szatmarnemeti
20952   Forgó Ádám Veszprém
20953   Weingartner Elisabeta Székelyudvarhely
20954   Békési Tibor Szentkirályszabadja
20955   Csoóri Sándor Üröm
20956   Békési Erzsébet Szentkirályszabadja
20957   Balogh Ferenc Budapest
20958   Balogh Csaba Gödöllő
20959   Miklo Iren Olga Nagyvarad
20960   Bogáthy Zoltán Budapest
20961   Revesz Agnes Szatmarnemeti
20962   Szilágyi Szabolcs Marosvásárhely
20963   Moldován Mária Székelyudvarhely
20964   Lovász István Bánffyhunyad
20965   Lurcza Jozsef Szekelyudvarhely
20966   Lovász Mária Bánffyhunyad
20967   Kornis Maria Szatmarnemeti
20968   Lovász Krisztina Bánffyhunyad
20969   Szatmári Zita Kanada
20970   Bardocz Lenke Korond
20971   Porga Gyula Veszprém
20972   Simó Attila Szófia
20973   Bardocz Ferenc Korond
20974   Mar Emese Katalin Kezdivasarhely
20975   Szaniszló András Fehérgyarmat
20976   Jakab Koppány- Ernö Budapest
20977   Kiss Gertrúd Gyöngyös
20978   Pásztori Rebeka Zsuzsa Ildikó Sepsiszentgyörgy
20979   Préda Vilmos Sepsiszentgyörgy
20980   Dr.fazekas István Budapest
20981   Berkovits Csaba Szeged
20982   PÉntek Levente Egeres
20983   Leitner József Szatmárnémeti
20984   Csutak Sándor Kászon
20985   Fülöp Csaba Nagykároly
20986   Kósa Zsuzsanna Gyula
20987   Svebis Antal Szeged
20988   Máté Regina Csíkszentdomokos
20989   Iordache Margit Budapest
20990   Gelencsér István Pécs
20991   Moravecz József Szatmárnémeti
20992   Sárkány Miklós Biatorbágy
20993   Csereklei Sándor Szekszárd
20994   Puskás Erzsébet Székelyudvarhely
20995   Horváth Lajos Gyulaj
20996   Kluger Sándor Szatmárnémeti
20997   Dr.tóth Kálmán Miklós Debrecen
20998   Lengyel Csilla Kinga Szeged
20999   Agod Sándor Gyula
21000   Szilágyi-peres Emese Marosszentkirály
21001   Csizmadia Róbert Keresztúr
21002   Kósa Péter Nyíregyháza
21003   Szilagyi Judith Németország
21004   Id. Szabó András Csíkszentkirály
21005   Szabó Pál Székely-udvarhely Függetlenség út.16
21006   Máthé Lóránt Etéd
21007   Szilveszter János Székelyudvarhely
21008   Rozsnyai Barna Marosvasarhely
21009   Mitró Ildikó Stockholm
21010   Szilveszter Aranka Székelyudvarhely
21011   Szöllösi Béla Möllersdorf,ausztria
21012   Fazekas Zoltán Darnózseli
21013   Zdroba János Miskolc
21014   Kereszturi Attila Marosvásárhely
21015   Szonda Hunor Sepsiszentgyörgy
21016   Mitró Mátyás Stockholm
21017   Kovács Zsolt Marosvásáhely
21018   Dr.weinzierl Tamás Budapest
21019   Szőke Tamás Budapest
21020   Forró Albert Csíkszereda
21021   Pál Zita Csikszentkirály
21022   Grof Laszlo Budapest
21023   Pál Benedek Csikszentkirály
21024   Ferencz Árpád Lövéte
21025   Bognárné Szántó Judit Tét
21026   Lúczi Gergely Gyula
21027   Ferencz Beáta Lövéte
21028   Rózsa Imre Székelyudvarhely
21029   Bognár István Tét
21030   Sályi Dénes Budapest
21031   Ferencz Erzsébet Lövéte
21032   Rácz Zsolt Székelyudvarhely
21033   Ferenczi Otto Székelyudvarhely
21034   Ferencz Árpád Id. Lövéte
21035   Szilagyi Arpad Marosszentkiraly
21036   Szabó Lóránt Sepsiszentgyörgy
21037   Harza Ferenc Budakalász
21038   Antal Éva Csikkarcfalva
21039   Kuti Ferenc Székelyudvarhely
21040   Tusa Róbert Sepseiszentgyörgy
21041   Fazakas Zoltan Csikmadaras
21042   Pál Ákos Oroszhegy
21043   Pál Emese Oroszhegy
21044   Búzás Ibolya Csikszereda
21045   Godri Katinka Gidofalva
21046   Szabó Mózes Béta
21047   Roják Vince Som, Ukrajna
21048   Szabó Emese Béta
21049   Dr. Konthur Bartholomeus Budapest
21050   Rakoncza Anikó Szolno
21051   Porga András Tamási
21052   Ruparcsics Sándor Székelyudvarhely
21053   Csáfordi Edina Vassurány
21054   Bordás Attila Sepsiszentgyörgy
21055   Szabó Teréz Budapest, Dembinszky Utca 29
21056   Szilagyi-peres Ilona Marosszentkirály
21057   H. Petyár Éva Nagyvárad
21058   Arapovics Zoltán Budapest
21059   Becze Monika Krisztina Csikcsicso
21060   Szabó Ágnes Magyarország, Mosdós Petőfi Sándor Utca
21061   Eismann Katalin Csikszereda
21062   Pethő István Béla Budapest Dembinszky Utca
21063   Janka István Mikháza
21064   Frank Zsolt Tusnad
21065   Végsö Enikö Szováta
21066   Janka Ibolya Mikháza
21067   Bakos KÁroly Csikszereda
21068   Janka Domonkos Mikháza
21069   Györgyicze Vilmos Csíkszereda
21070   Zergi Nóra ?bogen
21071   Pethö József Székelyudvarhely
21072   Janka Irén Mikháza
21073   Bencze Andy Székelyudvarhely
21074   Rothkell András Bécs
21075   Román Sándor Oroszlány
21076   Ráduly Andrea Bécs
21077   Várnay Péter Budapest
21078   Bordás Attila Sepsiszentgyörgy
21079   Bálint György Arad
21080   Györgyicze Katalin Csíkszereda
21081   Téglás Ernő Székelyudvarhely
21082   Márton Levente Szováta Fő út 84
21083   Tornai Éva Székelyudvarhely
21084   Arany Tamás Székesfehérvár
21085   Waum Otto Óradna
21086   Waum Mária Óradna
21087   Waum Ferencz Óradna
21088   Becze Maria Szidonia Csikcsicso
21089   Kiss Ildikó Oradea, Magheru 9
21090   Domokos László Makó
21091   Csaszar Marton Usa - Florida
21092   Albert Ildiko-katalin Sepsiszentgyorgy
21093   Abraham Elod-lajos Csikszereda
21094   Andras Domokos Zetelaka
21095   Kovács-Ábrahám Zoltán Kézdivásárhely
21096   Marton Dénes Marosvásárhely
21097   Csaszar Delia Usa - Florida
21098   Andras Andrea Zetelaka
21099   Szabo Erika Sepsiszentgyorgy
21100   Biró Ervin Lornd Odorheiu Secuiesc
21101   Hegedüs Sándor Tapolca
21102   Ferenczi Laura Csíkszereda
21103   Szabó István Csikmadaras
21104   Feldmann Albert Wien
21105   Nagy Noémi Zsuzsanna Nagyvárad
21106   Ádám Szilamér Székelyudvarhely
21107   Kugler Szilvia Kecskemét
21108   Gábor Ferenc Csíkszereda
21109   Pálfi Zoltán Csíkszereda
21110   Szász Attila Budapest
21111   Csaszar Mickel Usa - Florida
21112   Bencze Ibolyka Csikszereda
21113   Albert Ida Csíkdánfalva
21114   Burján Hilda Csíkszereda
21115   Bogyó Tibor Székesfehérvár Dr Koch László U. 8. 7/1
21116   Móczár Gábor Telki
21117   Ardelean Iosif Tg-mures
21118   Albert Tibor Csíkdánfalva
21119   Burján Éva Csíkszereda
21120   Gerencser Anita Svédország
21121   Surányi Melinda Nagykálló
21122   Gabor Szabolcs-laszlo Gyergyoujfalu
21123   Burján Csaba Csíkszereda
21124   Balázs Attila Kerepes
21125   Somorjai Soma Debrecen
21126   Gergely Melinda Székelyudvarhely
21127   Pál János Székelyudvarhely
21128   Kovács Levente Kézdivásárhely
21129   Both István Székelyudvarhely
21130   Ghermann Judith Németország
21131   Both József Székelyudvarhely
21132   Szasz Karoly-attila Marosvasarhely
21133   Jékel István László 4100 Berettyóújfalu Puskin U.6.
21134   Altmann Zoltán Székelyudvarhely
21135   Bilibok Janos Gymes
21136   Bakti Szabolcs Nagykálló
21137   Kónya Pál Zalaegerszeg
21138   Ghermann Theodor Németország
21139   Farkas Eszter Szigetszentmiklós
21140   Miron Ramóna Budapest
21141   Bilibok Anna Gymes
21142   Györfi András Székelyudvarhely
21143   Réthalmi József Zirc
21144   Kristof Katalin Székelyudvarhely
21145   KovÁcs Kovács László Székelyudvarhely
21146   Kovács Annamária Ausztria
21147   Ifj Bilibok Janos Gyimes
21148   Oláh Bányai-józsef Székelyudvarhely
21149   Török Eszter Marosvásárhely
21150   Baricz Istvan Csikszereda
21151   Dr. Hinora Sándor Kál
21152   László Mezey Katalin Csikszereda
21153   Török Lajos Marosvásárhely
21154   Szilveszter Sándor Székelyudvarhely
21155   Zöldi Arnold Marosvásárhely
21156   Csiszár Attila Csíkszentmihály
21157   Egész Tamás Sopron
21158   Kiss Péter Székelyudvarhely
21159   Harari Zsuzsanna Budapest
21160   Bagoj Zoltán Székelyudvarhely
21161   Peter Csaba Szekelyudvarhely
21162   Koszta János Szalacs
21163   Almás Krisztián Kolozsvár
21164   Turi László Magyarország, 5051 Zagyvarékas, Akácfa U. 15/2.
21165   Czine Attila Sepsiszentgyörgy
21166   Holló Zoltán Székelyudvarhely
21167   Torok Ilona Csíkszentdomokos
21168   Fülöp Attila Csikszereda
21169   Ávéd Andor Szilárd Budapest
21170   Török Ferenc Csíkszentdomokos
21171   Abos Enikő Csíkszereda
21172   Borboly Tibor Szekelyudvarhely
21173   Orbán Lóránt Székelyudvarhely
21174   Sandor Lajos Nagygalambfalva
21175   Fülöp Erzsébet Csikszereda
21176   Laczkó Emőke Gyergyóremete
21177   Halász Erika Székelyudvarhely
21178   Angi Lehel Gyergyoszentmiklos
21179   Veress Zoltán Székelyudvarhely
21180   Magyari Ildikó Székelyudvarhely
21181   Lőrincz Réka Budapest
21182   Laczkó Sándor Gyergyóremete
21183   Bilibok Bela Gyimes
21184   Baboss-dobsa Natália Telki
21185   Kovács Szabolcs Székelyudvarhely
21186   Fülöp István Csikszereda
21187   Jánosi Csaba Csíkszereda
21188   Péter András Székelyudvarhely
21189   Baricz Jozsef Brasso
21190   Csarmasz János Káptalanfa
21191   Barabás Botond Kézdivásárhely
21192   Sandor Iren Nagygalambfalva
21193   Kora Janos Gyula
21194   Tóth Margit Marosvásárhely
21195   Kovács Róbert Székelyudvarhely
21196   Koncz Gyula Szekelyudvarhely
21197   Lorincz Lehel Csikszereda
21198   Gothard Gabor Brasso
21199   Csarmasz Ágnes Ajka
21200   Tóth Gábor Marosvásárhely
21201   Király Gábor 2089. Telki Erdő U.6.
21202   Kovacs Lehel Csikszereda
21203   Buzogány Árpád Székelykeresztur
21204   Sandor Agnes Nagygalambfalva
21205   Palotás József Kecskemét
21206   Bakos Tibor Ajka
21207   Dosztál Lászlo Kolozsvár
21208   Demeter Alpár Gyergyóditró
21209   Majos Balint Sepsiszentgyorgy
21210   Gothard Maria Brasso
21211   Nagy Zsuzsa Marosvásárhely
21212   Csarmaszné Réfi Erika Éva Ajka
21213   Simma Lehel Székelyudvarhely
21214   Demeter Gábor Gyergyóditró
21215   Dr. Sebestyén Emilné Eger
21216   Korenchy Zita Telki
21217   Bán Attila Székelyudvarhely
21218   Fodor AnnamÁria BudaÖrs
21219   Ifj. Gothard Gabor Brasso
21220   Csordás Gergely Káptalanfa
21221   Markovits Árpád Budapest
21222   Demeter Éva Gyergyóditró
21223   Kocsis Arnold Szabolcs Marosvásárhely
21224   Király László Budajenő
21225   Ban Dezso Brasso
21226   Fucs RichÁrd KovÁszna
21227   Tóth Gábor Zsolt Marosvásárhely
21228   Horváth Gabriella Hajmáskér
21229   Darabont Rita Székelyudvarhely
21230   Ban Jolan Brasso
21231   Szatmári János Egerág
21232   Fodor Katalin MarosvÁsÁrhely
21233   Vajda Katalin Kézdivásárhely
21234   Tibesz Gyorgy Szekelyudvarhely
21235   Fülöp Prezsmer Hidegség
21236   IzsÓ Csaba GyomaendrŐd
21237   Fodor IldikÓ MarosvÁsÁrhely
21238   Galamb Ferencz Börvely
21239   Lőrincz Sándor Szováta
21240   Baksai-szabó Kristóf Pilisborosjenő
21241   Darabont Ede-gergő Székelyudvarhely
21242   Benko Laszlo Kezdiszarazpatak
21243   Izsóné Buzás Zita GyomaendrŐd
21244   Darvas Gabriella Győr
21245   Fodor RozÁlia MarosvÁsÁrhely
21246   Vajda Attila Kézdivásárhely
21247   Molnar Katalin Csikszereda
21248   Fodor LÁszlÓ MarosvÁsÁrhely
21249   Demeter Szilárd Temesvár
21250   Fancsali Szabolcs Székelyudvarhely
21251   Kovács Rozália Székelyudvarhely
21252   Tóth Gábor Pécs
21253   Veres Ákos Székelyudvarhely
21254   Jung Tamás Győr
21255   Páll Attila Székelyudvarhely
21256   Maronics Ilona Anna Telki
21257   Fucs RÉka Budapest
21258   Vajda Enikő Kézdivásárhely
21259   Veres Gizella Székelyudvarhely
21260   Horváth Mária Magdolna Pécs
21261   Bakó Kálmán Balatonfőkajár
21262   VÁgÓ Adrien BudaÖrs
21263   Demeter Izabella Temesvár
21264   Szilágyi Ildikó Kolozsvár
21265   Bence Anna Székelyföld
21266   Lovas Andrei Bela Tipari ; Timis
21267   Janosi Judit Kanada
21268   Fülőp Miklós Petrozsény
21269   Jére Pál Budapest
21270   Keresztes Attila Sepsiszentgyorgy
21271   Takács László Marosváarhely
21272   Gabor Anna Csuikszereda
21273   Lőrincz Árpád Székelyzsombor
21274   Madarasz Erno Gyergyocsomafalva
21275   Gabor Elemer Csikszereda
21276   Kozma Ghizela Gyergyóditró
21277   Horváth Norbert Budapest
21278   Bors Gabriella Csikszentkiraly
21279   Gábor Manci Marosvásárhely
21280   Rostás Róbert Győr
21281   Bors Attila Csikszentkiraly
21282   Piszka Péter Szentamas
21283   Dénes Tamás Marosvásárhely
21284   Derzsi Tibor Székelykeresztúr
21285   Bors Konrad Csikszentkiraly
21286   Bánó Attila Telki
21287   Gáspár Péter Memmingen
21288   Gabor Aron Csikszentkiraly
21289   Szász Éva Székelykeresztúr
21290   Bors Margit Csikszentkiraly
21291   Lőrincz Árpád Németország
21292   Páll Kinga Háromszék
21293   Venczel Anna Csikszereda
21294   Both Mária Balánbánya
21295   Vágó Péter Budaörs
21296   Gabor Anna Csikszentkiraly
21297   Derzsi Endre Székelykeresztúr
21298   Gabor Eniko Csikszentkiraly
21299   Tibold László ?rcsi
21300   Farkas Róbert Tamás Pécs
21301   Salamon Karoly Csikszentkiraly
21302   Szakacs Ferenc Kisgalambfalva
21303   Fodor Aranka Gyergyoszentmiklos
21304   Hozo Imre Csikszereda
21305   Biás Barna ?rcsi
21306   Derzsi János Szákelykeresztúr
21307   Eross Magdolna Cecília Marosvásárhely
21308   Damato Julia Usa
21309   Hozo Vilma Csikszereda
21310   Raj Gyula Németország
21311   Páll Barnabás Sepsiszentgyörgy
21312   Gal Gyorgy Csikszereda
21313   Viliko Kelemen Brasso
21314   Szakacs Erzsebet Kisgalambfalva
21315   Biás Katalin ?rcsi
21316   OlÁh IrÉn Csikszereda
21317   Gal Jolan Csikszereda
21318   Szász Gyula Marosvásárhely
21319   Kosza I Istvan Jenofalva
21320   Kaló Zoltán Csernely
21321   Kovacs Botond London
21322   Biás Botond ?rcsi
21323   Orbán Antal Szentdemeter
21324   Gyorgy Ilonka Csikszentkiraly
21325   Szakacs Erzsebet Kisgalambfalva
21326   Sziszer Toni Csikszentkiraly
21327   Pánczél Erzsébet Szentdemeter
21328   Csiszer Anna Csikszentkiraly
21329   Koncsag István Csíkszentmárton
21330   Gyorgy Matild Csikszentkiraly
21331   Gyorgy Lajos Csikszentkiraly
21332   Orbán Ilona Marosvásárhely
21333   Csiszer Zsofia Csikszentkiraly
21334   Viliko Jolan Brasso
21335   Iványi Lajosné Gyomaendrőd
21336   Derzsi Rozália Székelykeresztúr
21337   Viliko Agnes Brasso
21338   Kapitany Laszlo Szekelykeresztur
21339   Lőnhárd Ibolya Karcfalva
21340   Kolumbán Matild Farkaslaka
21341   Teglas Ildiko Sepsiszentgyorgy
21342   Iványi Mariann Gyomaendrőd
21343   Pánczél Irma Szentdemeter
21344   Kiss Laszlo Zsolt Rackeve 2300 Ujhegy 64
21345   Iványi Lajos Gyomaendrőd
21346   Teglas Ferenc Sepsiszentgyorgy
21347   Marton Szilard Pasching
21348   Vekas Zoltan Kisgalambfalva
21349   Kacsó András Alsósófalva
21350   Fülöp Imre Segesvár
21351   Teglas Emma Sepsiszentgyorgy
21352   Nagy Szabolcs Kolozsvar
21353   Ostyola Dezso Szombathely
21354   Janosi Miklos Kanada
21355   Koczkane Nagy Zsuzsanna Rackeve 2300 Ujhegy 64
21356   Derzsi Katalin Szákelykeresztúr
21357   Laukó Péter Budapest
21358   Ostyola Éva Szombathely
21359   Szabó Valéria Székesfehérvár
21360   Farczadi Ibolya Marosvasarhely
21361   Csatorday Dóra Telki
21362   Finta László Répcelak
21363   Dr.márki-zay János Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. U. 31.iii. Em 19.
21364   Kosza Piroska Jenofalva
21365   Csepregi Janka Budapest
21366   Laukó Bence Budapest
21367   Domokos Lászlóné Kási Veronika 6900 Makó,szt.istván Tér 2
21368   Laukó Boglárka Budapest
21369   Tóth Tamás Budapest
21370   Ferencz Gizella Csikszereda
21371   Tóth Irén Budapest
21372   Novák Tibor Gyergyószentmiklós
21373   Tóth Csaba Budapest
21374   Chermezan Carol Székelyudvarhely
21375   Domokos Teréz Kézdivásárhely
21376   Abkarovits Endre Eger
21377   Domokos Teréz Kézdivásárhely
21378   Ferencz Monika Csikszereda
21379   Balló Tünde-mária Csíkszentimre
21380   Török Irén Csíkszentdomokos
21381   Derzsi Katalin Székelykeresztúr
21382   Balló Tibor Csíkszentimre
21383   Vargyasi Benedek Kézdivásárhely
21384   Kerekes Réka Sepsiszentgyörgy
21385   Balló Attila Csíkszentimre
21386   Orbán Antal Marosvásárhrly
21387   Török Vencel Csíkszentdomokos
21388   Domokos Edit Gyula
21389   Szilágyi Gábor Telki
21390   Ferencz Csaba Csikszereda
21391   Tamás Hajnal Érd
21392   Biró András Csikszentkirály
21393   Biró Zoltán Kéty
21394   Balló Emőke Csíkszentimre
21395   Cilip Emőke-emese Csíkszereda
21396   Vargyasi Matild Kézdivásárhely
21397   Derzsi Edit Székelykeresztúr
21398   Kedves Imre Csíkszentdomokos
21399   Kedves Julianna Csíkszentdomokos
21400   Sándor Csaba Szeged
21401   Katona ÁdÁm SzÉkelyudvarhely
21402   Ferencz Sándor Csikszereda
21403   Rácz Attila Hódmezővásárhely
21404   Ifj. Laukó PÉter Budapest
21405   Kerekes Zsolt Csikszereda
21406   Ferencz Sarolta-Éva Csikszereda
21407   Molnár-veress Pál Svédország
21408   Vizeli Ibolya Marosvásárhely
21409   Páncél Tibor Szentdemeter
21410   Gilyén Péter László Budapest
21411   Vizeli Klára Marosvásárhely
21412   Molnar Attila Csikszentsimon
21413   Vizeli Róbert Marosvásárhely
21414   Agyagásiné Szabó Erzsébet Eger
21415   Ungvári Laura Kittilä,finland
21416   Szilágyi Enikő Svédország
21417   Szász István Székelykeresztúr
21418   Ajtai-baricsa Edit Budapest
21419   Vékony Zsolt József Magyarberkesz
21420   Farkas Péter Eger
21421   Sebestyén Indira Svédország
21422   Balló Izabella Csíkszentimre
21423   Molnár-veress Márk Svédország
21424   Balló Ervin Csíkszentimre
21425   Agyagási Dezső Eger
21426   Hegedűs István László Ant
21427   Balló Piroska Csíkszentimre
21428   Győri Béláné Györgyi Baja
21429   Anckar Ágota Svédország
21430   Georgiu Marianna Bukarest
21431   Pál Katona Irénke Emőke Székelyudvarhely
21432   David Vilma Sepsiszentgyorgy
21433   Kovacs Lajos Maja , Maros Megye
21434   Bocskor Róbert Csíkszereda
21435   Nagy Erzsebet Nagyvarad
21436   Dósa Enikő Kibéd
21437   Vancsa Ilka Sepsiszentgyorgy
21438   Tankó Lehel Csíkszereda
21439   Takács István Székelyudvarhely
21440   Becze Csaba Csikszereda
21441   Kovacs Ludovic Maja , Maros Megye
21442   Jánosi Csaba Marosvásárhely
21443   Istrate Zsolt Szekelyudvarhely
21444   Gábory László Brassó
21445   Sárig Zoltán Csikcsicsó
21446   Nemes László Marosvásárhely
21447   Fazakas-olah Ferenc Jozsef Arad
21448   Kali Anna Maja , Maros Megye
21449   Tavaszi Györgyi Marosvásárhely
21450   Bene Rozalia Sepsiszentgyorgy
21451   Lukacs Lorand Csikszereda
21452   Vancsa Kincso Sepsiszentgyorgy
21453   Finna Monika Bereck
21454   Kovacs Rozalia Maja , Maros Megye
21455   Sárig Annamária Csikcsicsó
21456   Becze Ákos Budapest
21457   Finna Zsuzsanna Bereck
21458   Kovacs Karoly Maja , Maros Megye
21459   Rövid Gizella Csikcsicsó
21460   Lévay András Budapest
21461   Kovacs Vilmos Martonos
21462   Bárdos Orsolya Beregszász
21463   Sárig Attila Csikcsicsó
21464   Kovacs Kinga Martonos
21465   Becze Anna Budapest
21466   Peter Rozalia Szekelyudvarhely
21467   Farkas Erno Martonos
21468   Lukács Gergő Budapest
21469   Eszteró István Temesvár
21470   Farkas Barnabas Martonos
21471   Petry Annamária Budapest, 1022 Tövis U. 24.
21472   Farkas Barbara Angelina Szeged
21473   Kovacs Janos Bereck
21474   Koncz Eva Bereck
21475   Hosszu Istvan Bereck
21476   Bara Laszlo Bereck
21477   Becze-makkai Judit Budapest
21478   Koszti Istvan Bereck
21479   Kacsó Margit Alsósófalva; 805
21480   Koszti Maria Bereck
21481   Matyas Levente Bereck
21482   Matyas Monika Bereck
21483   Matyas Jozsef Bereck
21484   Makk András Budakalász
21485   Duka Jeno Bereck
21486   Thaisz Miklós Budapest Apor Tér 3
21487   Ilyes Csaba Sepsibukszad
21488   Nagy Zoltan Marosvasarhely
21489   Tatar Janos Bereck
21490   Vormair Szilárd Székelyudvarhely
21491   Istrate Erzsebet Izabella Székelyudvarhely
21492   Felfalusi Eva Csikszereda
21493   Szimma Livia Bereck
21494   Biró Emőke Csíkszereda
21495   Lutai Hajnalka Szatmárnémeti
21496   Fülöp Botond Sepsiszentgyörgy
21497   György Csilla Gyergyószentmiklós
21498   Biszak Arpad Bereck
21499   Bodo Csaba Bereck
21500   Józsa Judit Pécs
21501   Istok Ervin Bereck
21502   György Noémi Gyergyószentmiklós
21503   Szűcs Róbert Newbury, Anglia
21504   Fazakas Balint Bereck
21505   Bálint Piroska Máréfalva
21506   Kádár Erzsébet Székelyudvarhely
21507   Csok Margit Marosvasarhely
21508   Marton Attila Csikszereda
21509   Végh Erzsébet Székelyudvarhely
21510   Szűcs Lászlóné Kecskemét
21511   Dimeny Jeno Bereck
21512   Farkas Csaba Székelykeresztúr
21513   Imets Stefan Eichstaett
21514   Pelyhe Tibor 3397 MaklÁr Dobó I Ú 20
21515   Bedo Palma-boroka Sepsiszentgyorgy
21516   Deák Enikő Gabriella Sepsiszentgyörgy
21517   Deák András Sepsiszentgyörgy
21518   Baricz Dezső Gyergyószentmiklós
21519   Tamás Kraus Réka Sepsiszentgyörgy
21520   Rizmajer József Budapest
21521   Péter Imre Csikmadaras
21522   Kádár Emöke Székelyudvarhely
21523   Deák Attila-csongor Sepsiszentgyörgy
21524   Ürögdi József Székelyudvarhely
21525   Csiszér István Csíkszereda
21526   Sasvári Judith Marosvásárhely
21527   Nyisztor Otto Székelyudvarhely
21528   Orsos Judit Sellye
21529   Baricz Etelca Gyergyószentmiklós
21530   Vass Agota Szekelyudvarhely
21531   Pelyhe Tiborné 3397 MaklÁr Dobó I Ú 20
21532   Csiki Enikő Najosháza
21533   Imets Stefan Németország
21534   Pelyhe Rita 3397 MaklÁr Dobó I Ú 20
21535   Marosan Reka Marosvasarhely
21536   Tankó Péter Tibor Gyimesbükk
21537   Kanabe Nandor Csikszereda
21538   Csiszér Kolomán Székelyudvarhely
21539   Szabo Eniko Ahlen
21540   Benczédi Irma Dánszentmiklós
21541   Mészöly Katalin Tamási
21542   Vinis Gizella Telki
21543   Barabás József-botond Sepsiszentgyörgy
21544   Szabo Norbert Ahlen
21545   Borbath Zsolt C Sikszereda
21546   Kacsó Zoltán Alsósófalva
21547   Salamon Reka Csikszereda
21548   Borbáth Béla Székelyudvarhely
21549   Csajkovszki Katalin Irén Székelyudvarhely
21550   Szabo Bernadet Ahlen
21551   Molnar Zoltan Csikszereda
21552   Csajkovszki János Székelyudvarhely
21553   Gabor Brigitta Eradony
21554   Dr. Aracsi Józsefné Szigetvár
21555   Mitro Peter Attila Norrköping
21556   Fulop Arpad Nagybanya
21557   Fikó Norbert-istván Csíkszereda
21558   Marosan Balazs Marosvasarhely
21559   Dr. Aracsi József Szigetvár
21560   Imets Madalena és Gabriel Németország,ingolstadt
21561   Politidou Maria Stockholm
21562   Orbán Ildikó Sepsiszentgyörgy
21563   Kiss Timea Etéd
21564   Juhász János Mosonmagyaróvár
21565   Tatár Olga Szeged
21566   Gabor Laszlo Csikszereda
21567   Marosan Iren Ildiko Marosvasarhely
21568   Bartos Gyöngyike Agyagfalva
21569   Csutak Aranka Apagy
21570   Albert-tóth Olivér Sepsiszentgyörgy
21571   Csiki József Majosháza
21572   Nagy Péter Eger
21573   Salánki László Nagyvárad
21574   Tamas Levente Csikszereda
21575   Szekely Jozsef Marosvásárhely
21576   Szőcs István Csíkszereda
21577   Sipos László Budapest
21578   Faragó Magdolna Majosháza
21579   Grósz Ákosné Urbán Éva Eger
21580   Gajdo Izabella Kezdivasarhely
21581   Hiripi Edina Miskolc
21582   Lőrinczi Irén Székelykeresztúr
21583   Sipos Gergely Düsseldorf
21584   Faragó Tünde-emese Budapest
21585   Zoltán Mária Kolozsvár
21586   Kiss Erzsébet Székelyudvarhely
21587   Vass Robert Marefalva
21588   Portik Árpád Gyergyótekeröpatak
21589   Vigh Anna Éva Stockholm, Svédország
21590   Mátyás Orsolya Marosvásárhely
21591   Zeffer Margit Kolozsvár
21592   Szabó Hajnal Budapest
21593   Palko Istvan Csikszereda
21594   András Jenő Csíkszereda
21595   Fazekas Marta Hamburg
21596   Zeffer Margit Budapest
21597   Bilibok Imre Csikszereda
21598   Portik Anna-mária Gyergyótekeröpatak
21599   Máthé Elvira Csíkszépvíz
21600   Mihok Imre István Sepsiszentgyörgy
21601   Szilveszter Béla Gyergyoszentmiklos
21602   Blaga Barna Csikszereda
21603   Máthé János Csíkszépvíz
21604   Kicsi Antal Marosvasarhely
21605   Tamási Csaba Székelyudvarhely
21606   Both Mária Kápolnásfalu
21607   Fazakas Imre Lövéte
21608   Tamási Zoltán Székelyudvarhely
21609   Bardócz Anna Csíkszépvíz
21610   Terkovics Gábor Budapest
21611   Tamási Hajnalka Székelyudvarhely
21612   Szabo Lajos Szaszregen
21613   Kislaki Jolan Nyaradsyereda
21614   Szilveszter Béla Gyergyoszentmiklos
21615   Veres Jozsef Csikszereda
21616   Mikós Levente Budapest
21617   Tanko Zita -agota Gödöllö
21618   Szabó Ottó Székelyszenterzsébet
21619   Péterfai Levente Budapest
21620   Szakal Timea Kusmod
21621   Gábos Szilárd Székelyudvarhely
21622   Málnási Levente Csíkszereda
21623   Mede Ilona 3564 Hernádnémeti, Ady E. U. 4.
21624   Gábos Dániel Székelyudvarhely
21625   Szilveszter Katalin Gyergyoszentmiklos
21626   Csiszér Kinga Mezőpanit
21627   Után Arabella Halmstad, Svédország
21628   Margit Zsofia London
21629   Péter Szilamér Székelyudvarhely
21630   Fábián Zoltán Tusnádfürdő
21631   Bakk Velcz Edit Csíkszereda
21632   Kubinyi Anna 1024. Budapest.kút U. 6.
21633   Tamási István Székelyudvarhely
21634   Mátyás Zsofia Gyergyoszentmiklos
21635   László Botond Csikszereda
21636   Tokes Arpad Marosvasarhely Bulevard 1848 Nr20b23
21637   Kozma Sándor Köröstarcsa Magyarország
21638   Milis Ferenc Székesfehérvár
21639   Mátyás Attila Gyergyoszentmiklos
21640   Szerdahelyi Szilvia Budapest
21641   Jakab Zita Csíkszereda
21642   Abrán Hunor Székelyudvarhely
21643   Pirbos László Malmö Svédország
21644   Tóth Katalin Budapest
21645   Tóth Imre Pécs
21646   Bartha Gergely Marosvásárhely
21647   Kovács Gabriella 1731 Larkmoor Lane, Louisville, Kz 40218
21648   Doujak Gerhard Frankfurt
21649   Talpas Andrea Budapest
21650   Lado Zoltan Ajnad
21651   Varga Erika Marosvásárhely
21652   Csedő Orsolya Csíkbánkfalva
21653   Jécsák László Magy
21654   Takács Márton Budapest
21655   Oláh Péter Mátészalka
21656   Suba Endre Nyárádszereda
21657   Dr.rády Marietta 1125 Budapest, György Aladár U. 11.
21658   Gyorgy Tibor Budapest
21659   Simon Ede Segesvár
21660   Fülöp Margit Brassó
21661   Gal Zsolt Istvan
21662   Keresztes Ferenc Szilagysomlyo
21663   Kelemen Karoly Jedd Kozseg,maros Megye
21664   Antal Szabolcs Csíkszereda
21665   Rigó István Székelyzsombor
21666   Ferenczi Márta Gyergyóújfalu
21667   Kelemen Margit Jedd Kozseg,maros Megye
21668   Tavaszi Csaba Marosvasarhely
21669   Tóth Márta Marosvásárhely
21670   Tavaszi Eva Marosvasarhely
21671   Tőrös Erika Budapest
21672   Tavaszi Orsolya Marosvasarhely
21673   Suba Réka Nyárádszereda
21674   Lantos Gyula Zilah
21675   Szőcs Lajos Kőrispatak
21676   Ferenczi Attila Gyergyóújfalu
21677   Tóth Gyula Marosvásárhely
21678   Fürész Blanka Budapest
21679   Janka Irén Mikháza
21680   Kéringer Gábor 2089 Telki Nyúl U. 19.
21681   Tavaszi Agnes Marosvasarhely
21682   Sebestyen Mária Agárd
21683   Tavaszi Jozsef Marosvasarhely
21684   Janka Bernadette Mikháza
21685   Császár Erzsébet Budapest
21686   Nagy Agnes Zsuzsanna Szekelykal
21687   Kovács Sándor Budapest
21688   Makk Zsófia Győr
21689   Sebestyén László Székesfehérvár
21690   Kincses Klára Telki
21691   Keresztes István Csíkszereda
21692   Tóth Zsuzsanna Győr
21693   Dudás Lajos Lőrinci
21694   Makk Tamás Győr
21695   Keresztes Ildikó Csíkszereda
21696   Marko Gaspar Szekelyudvarhely
21697   Kelemen Éva Budapest
21698   Makk Olivér Győr
21699   Fodor Sándor London
21700   Makk Flóra Győr
21701   Simó Ferenc Székelyudvarhely
21702   Magos Sándor Sepsiszentgyörgy
21703   Fodor Emőke London
21704   Mezei Agnes Szentendre
21705   Sinka Rudolf Csíkszereda
21706   Gál Károly Zabola
21707   Magos Emese Sepsiszentgyörgy
21708   Vrencsán Szilárd Csíkszereda
21709   Deák Réka Marosvásárhely
21710   Gál Mária Zabola
21711   Liszka Laszlo Malnasfurdo
21712   Magos László Sepsiszentgyörgy
21713   Ferencz Barna-szabolcs Csikszereda
21714   Mezei Gyorgy Szentendre
21715   Gál József Zabola
21716   Magos Erika Sepsiszentgyörgy
21717   Kovács Réka Csíkszereda
21718   Radu Judit Kibéd
21719   Bako M Erika Sepsiszentgyorgy
21720   Magos Eliza Sepsiszentgyörgy
21721   Liszka Arpad Malnasfurdo
21722   Demeter Levente-béla Csikszereda
21723   Eke Szidónia Sepsiszentgyörgy
21724   Mezei Matyas Szentendre
21725   Bálint Csongor Attila Székelyudvarhely
21726   Suba Mária Nyárádszereda
21727   Somogyváry Béla Budaörs
21728   Gazda Csaba Sepsiszentgyörgy
21729   Dr. Sonnevend Imréné Dr. Lackovits Emőke Magdolna Veszprém Lóczy U. 5/g
21730   Bene Magdolna Csikszereda
21731   Varga Csaba Kecskemét
21732   Rácz András Budakalász
21733   Szőcs Marianna Szentegyháza
21734   Gazda Katalin Sepsiszentgyörgy
21735   Timar Zsolt Kezdivasarhely
21736   Dr. Kószó Péter Hódmezővásárhely
21737   Fülöp Gellért Gyergyószentmiklos
21738   Magos Alexandru Marosvásárhely
21739   Ilona Nagyné Borsos Nagykáta
21740   Magos Magdolna Marosvásárhely
21741   Timar Peter Kezdivasarhely
21742   Szalma László Kelebia
21743   Magos Jenő Marosvásárhely
21744   Csomori Lehel Sepsiszentgyörgy
21745   Karlsson H?kan Stockholm, Sweden
21746   Magos Filimon Jenő Marosvásárhely
21747   Sajgó Terézia Százhalombatta
21748   Demeter Jenő Budapest
21749   Csoma Árpád Kézdivásárhely
21750   Vass Imre Bécs
21751   Magos Filimon Emőke Marosvásárhely
21752   Krausz István Százhalombatta
21753   Béni Sándorné Mária Százhalombatta
21754   Hadnagy Simon Udvarhely
21755   Erőss Klára Kecskemét
21756   György Juliánna Marosvásárhely
21757   Timar Peter-laszlo Kezdivasarhely
21758   Timar Judit Kezdivasarhely
21759   Erőss Csaba Kecskemét
21760   Ponya Balázs Békéscsaba
21761   Erőss Róbert Kecskemét
21762   Erőss Katalin Kecskemét
21763   Lokodi Attila Debrecen
21764   Erőssné Boglatics Marianna Kecskemét
21765   Zoltán Ilona Budapest
21766   Baka Róbert Kézdivásárhely
21767   Hadnagy Levente Keresztúr
21768   Bagoly Irén Csíkszereda
21769   Bede Eva Kanada
21770   Bandár Zsanett Szováta
21771   Sebők Mihály Szentegyháza (vlahita)
21772   Dr.bálint Géza Tolna
21773   Esztány Zsolt Csíkszentlélek
21774   László Zsuzsanna Csikszereda
21775   Vonház Katalin Tolna
21776   Vargha András István Csernáton
21777   Somogyváryné Nobilis Krisztina Budaörs
21778   Baka Carmen Kovászna
21779   Wenczler Béla Nagykanizsa
21780   Egyed András István Szászrégen
21781   Kardos Lajos Dunaföldvár
21782   Egyed Laura Szászrégen
21783   Oláh Gábor Budapest
21784   Bod Katalin Budapest,magyarország
21785   Dioskali Erika Kanada
21786   Szabó László Pilisborosjenő
21787   Biró József Eger
21788   Vulkán László Nimród Zürich
21789   Boros Barna Szekelyudvarhely
21790   Csonta Sarolta Hármasfalu
21791   Ráduly Ételka Persenbeug
21792   Ráduly Ferenc Persenbeug
21793   Zőlde József Budapest
21794   Szima Marton Kolozdvar
21795   Székely Zsófia Szatmárnémeti
21796   Borbely Istvan Rigmanz 69
21797   Inczefi Géza Létavértes
21798   Sikó Csaba Mez Panit
21799   György Imre Hövej
21800   Imre Pal Fotos
21801   Imre Eszter Fotos
21802   Imre Rita Fotos
21803   Imre Ferenc Fotos
21804   Limbacher Gábor 2660 Balassagyarmat Széchenyi U. 6.
21805   GegŐ JenŐ Csikjenőfalva
21806   Miklós Teréz Madéfalva
21807   Miklós Mátyás Madéfalva
21808   Pakulár Emánuel Sepsiszentgyörgy
21809   Elekes Hajnal 1188 Budapest
21810   Sántha Imre Géza Sepsiszentgyörgy
21811   Miklós Enikő Madéfalva
21812   Ferencz Jolan Tusnadfurdo
21813   Elekes Dénes 1188 Budapest
21814   Zoltán Hunor Csaba Budapest
21815   Miklós Tünde Madéfalva
21816   Ferencz Arpad Tusnadfurdo
21817   Szöllösi Gágor Budapest
21818   Elekes Dénesné, Lujza 1188 Budapest
21819   Both József 6500. Baja
21820   Sikó Irma Mez Panit Marosmegye
21821   Nagy Éva Svédország
21822   Both Józsefné 6500. Baja
21823   Selmeczi Kovács Attila 2132 Göd, Ady E. U. 94.
21824   Bónis Márta Bajna
21825   Vidmár Tamás Svédország
21826   AnkÁnÉ Pap Melinda Sopron
21827   Homor László 3011 Heréd
21828   Zsombori Kálmán Csíkszereda
21829   Pap Julianna Nagycenk
21830   Karosi Monika
21831   Zsombori Kálmán Csíkszereda
21832   Bakos Michael Steven Canada
21833   Pap Levente Nagycenk
21834   Molnár András Gyergyószárhegy
21835   Anka Csaba Sopron
21836   Domokos Gábor-márton Gyergyócsomafalva
21837   Molnár Magdolna Gyergyószárhegy
21838   Dr.szilágyi Zsolt Budapest
21839   Szűcs Gábor Markaz
21840   Székely István Gyergyószentmiklós
21841   Zsák Éva Hernádnémeti
21842   Dr. Csap László Attila 6772 Deszk
21843   Szabó Mózes Béta
21844   Vass Tünde Krisztina Szentegyháza
21845   Szabó Emese Béta
21846   Gál Emil Székelyudvarhely
21847   Péter Zoltán Szentegyháza
21848   Nagykárolyi Ágnes Budapest
21849   Incze Judit Sepsiszentgyörgy
21850   Gál Olga Székelyudvarhely
21851   Lang Jánosné Győr
21852   Molnár Magdolna Gyergyószárhegy
21853   Farkas Edit Budapest
21854   Rusu Julianna Csikszereda
21855   JÓzsa Vilmos Capeni 274, Jud. Covasna
21856   Szikszai János-levente Pécs
21857   Podhragyay Lászlóné Eger
21858   Pap Laura Márta Érmihályfalva
21859   Sütő Ágota Kinga Sepsiszentgyörgy
21860   Karmazsin László Budapest
21861   Sebő István Sepsiszentgyörgy
21862   Rajczy Judit Göd
21863   Jozsa Eva Kopec
21864   Farkas Tibor 2183.galgamácsa
21865   Orbán Erzsébet Marosvásárhely
21866   Sebő Annamari Sepsiszentgyörgy
21867   Lúcsei Anna-mária Sepsiszentgyorgy
21868   Kocsis Márta Sepsiszentgyörgy
21869   Nagy Zoltan Istvan Szekelykeresztur
21870   Buzás Sándorné Törökszentmiklós
21871   Kissné Németh Zsuzsanna Mosonmagyaróvár
21872   Veress Ferenc Nyíregyháza
21873   Nagy Eniko Szekelykeresztur
21874   Gábor Kerkovits Biatorbágy
21875   Jakab Sándor Sepsiszentgyörgy
21876   Dr Gál Henrietta Heves
21877   Német János Németország
21878   Nagy Eniko Szekelykeresztur
21879   Bartha Gábor Borszörcsök
21880   Papp József Borszörcsök
21881   Peterfi Artur Aspen, Colorado
21882   Nemes Emil Sepsiszentgy0rgy
21883   Tóth Márton Devecser
21884   Vass Emma Sepsiszentgyorgy
21885   Háromszéki Erwin Sepsiszentgyörgy
21886   Rákos Csaba Ábrahámhegy
21887   Lőcsei Anna-mária Sepsiszentgyörgy
21888   László Alpár Székelyudvarhely
21889   Dr. Győrffy Éva Beáta Zalaegerszeg
21890   Berekméri Sándor Marosvásárhely
21891   Kovács Ágnes Nyárádszereda
21892   Soós István Balatonfüred
21893   Szabo Istvan Szekelyudvarhely
21894   Mitró Gábor Levente Budapest
21895   Tóth Péter Aszód
21896   Szakál Lajos Dabrony
21897   Fehér Ferenc Munkács
21898   Pászti Károly Budapest
21899   Fehér Marianna Munkács
21900   Hatos Mária-magdolna Szentegyháza
21901   Kovács Irma Nyárádszereda
21902   Halász Sándor Munkács
21903   Barnóczki Beáta Miskolc
21904   Kolumban-kantor Arpad Marosvasarhely
21905   Elekes Jozsef Sepsiszentgyorgy
21906   Kótainé Glacz Judit Budapest
21907   Herbst Erzsebet Sepsiszentgyörgy
21908   Mrowca Dalma Budapest
21909   Dr. Csapné Havasi Ágnes 6772 Deszk
21910   Orbán Melánia Káponásfalu
21911   Kótai Sándor Budapest
21912   Vekas Emese Kisgalambfalva
21913   Kótai Szabolcs Budapest
21914   Vekas Zoltan Gyula Kisgalambfalva
21915   Scheffer Magdolna Munkács
21916   Vajna Erzsébet Veszprém
21917   Halász Mária Munkács
21918   Babinec István Munkács
21919   Balazs Emilia Szentegyhaza
21920   Kocsis Réka Poole
21921   Fehér Ágnes Huszt
21922   Várady Jenő Udapest,1022.alvinci út 10.
21923   Békési József Huszt
21924   Békési Tibor Huszt, Juvilejna U.1
21925   Novák András Huszt, O.visnyi U.13/1
21926   Hegedüs Ioan Andrei Sighetu Marmatiei
21927   Novák Magdolna Huszt, O. Visnyi U.13/1
21928   Szakács Simon Márta Gelence
21929   Fehér Ferenc Huszt, O.visnyi U.13/2
21930   Szatmári Ivett Debrecen
21931   Tubak Vince Kezdivasarhely
21932   Fehér Katalin Huszt, O. Visnyi U.13/2
21933   Tamas Jolan Csikszentdomokos
21934   Halász Viktor Moszkva
21935   Sandor Pall Marosludas
21936   Halász Zsuzsanna Kapuvár
21937   Mihálffy Pál Budapest
21938   Mühlmann Ilona Salzburg
21939   Szatmári Klára Barkasszó, Ukrajna
21940   Zoltán Hunor Csaba Budapest
21941   Bertalan Katalin Érd
21942   Brancsik Károly Barkaszó, Kárpátalja
21943   Fluck Dénes 1121 Budapest Cinege 8
21944   Gelle János Munkács
21945   Orbán Dénes Székelyudvarhely
21946   Donáth Emőke Marosvásárhely
21947   Dr Kovácsné Dr Kis Zsuzsanna Egerszalók
21948   Babinec Katalin Munkács
21949   Ratz Szabolcs Sepsiszentgyorgy
21950   Dr Kovács Rezső Egerszalók
21951   Altorjai Attila Pilisvörösvár
21952   Eszlary Szilvia Neuss-nemetorszag
21953   Kibédi Levente Székelyudvarhely
21954   Tóth István Székelyudvarhely
21955   Demeter Eva Nyaradszereda
21956   Pásztor Viktor Makkoshotyka
21957   Egervári László Budapest Csalán Utca 45/b
21958   Novák Andrea Huszt
21959   Tamás Ede Lövéte
21960   Pittner Ilona Heves
21961   Benkő Enikő Székelyudvarhely
21962   Kvascsuk Kornélia Huszt, Német U.9
21963   Habina Lilla Bénye
21964   Ifj.békési Tibor Huszt
21965   Ifj. Békési József Huszt
21966   Békési Sándor Huszt
21967   Novák Tamás Huszt
21968   Szasz Ernö Ljungby, Svedorszag
21969   Ifj.novák András Huszt
21970   Demeter Szabrina Budapest
21971   Istok Barbara Felsőboldogfalva
21972   Ferencz-gábor Hunor Budapest
21973   Nagy Dénes Gyergyószentmiklós
21974   Török Lajos Budapest
21975   Balázs Erika Csikszereda
21976   Balázs János 8073 Magyarország Csákberény Rákóczi út 2.
21977   Csap Kata 6772 Deszk
21978   Pall Barna Poian
21979   Csiki Csaba Klagenfurt, Ausztria
21980   Gelle Katalin Munkács
21981   Gál Attila Budapest
21982   Biró Miklós Ecser.
21983   Dr.tóth János Békéscsaba
21984   Pall Zsuzsa Kézdiszentkereszt
21985   Sipos György Zürich
21986   Deáky Tibor Bag
21987   Biri Mihály Dunaharaszti
21988   Abrán Attila Kumla
21989   Sipos Katalin Budapest
21990   Bocskay István Marosvásárhely
21991   Mihály László Szentegyháza
21992   Vajda Sándor Bölön
21993   Mihály Erszebet Szentegyháza
21994   Ifj.deáky Tibor Bag
21995   Abrán Mária Kumla
21996   Márkly Márk Budapest
21997   Mihály Attila Szentegyháza
21998   Tordai LÓrÁnt MarosvÁsÁrhely
21999   Gelei Balogh Botond Árkos
22000   Bodor Ervin SiÓfok
22001   Szabó Norbert Marosvásárhely
22002   Balint Piroska Tel Aviv
22003   Szász Gyula Marosvárhely
22004   Pataki János Budapest
22005   Kertesz Panni Usa Garfield N.j
22006   Kecske Ella Egerszek
22007   Szabó Anna Marosvásárhely
22008   Böröcz Zoltán Budapest
22009   Szabó László Szabolcs Marosvásárhely
22010   Abrán Karolina Mária Kumla
22011   Szabó Dávid Marosvásárhely
22012   Abrán Ilka Regina Kumla
22013   Abrán Eszter Ilona Kumla
22014   Hajnóczy Csaba 1131 Budapest, Násznagy U. 26
22015   Bányai Miklós Heves
22016   Botlik Krisztián Bag
22017   Molnar Csaba Szekelyudvarhely
22018   Abrán Örs Attila Kumla
22019   Fodor Alpár Kolozsvár
22020   Bognár Róbert Budapest
22021   Páll Endre Rugonfalva
22022   Abrán ?gnes Gizella Kumla
22023   Sigmond Szabolcs Sepsiszentgyorgy
22024   Szebényi Márta Budapest
22025   Gagyi Attila Újszékely
22026   Károly Balázs Páty
22027   Moni Zsolt Hannover
22028   Kristály Szilárd Lövéte
22029   Baksai-szabó Tamás Pilisborosjenő
22030   Csiki Botond Kolozsvár
22031   Márton Szabolcs Lövéte
22032   Csillag Ottilia Kézdivásárhrly
22033   Dr.csath Magdolna Magyarország
22034   Csillag Lajos Attila Kézdivásárhely
22035   Orbán Gyöngyvér Székelyudvarhely
22036   Csillag Adrienn Kézdivásárhely
22037   Pálhegyi Erzsébet Erdély
22038   Csillag Angella Kézdivásárhely
22039   Herczeg Mihály Hódmezővásárhely
22040   Dudás Albert 6336 Szakmár
22041   Petőcz Csilla Pozsony
22042   Csillag Lajos Kézdivásárhely
22043   Kis Tibor Nyergesújfalu, Magyarország
22044   Csillag Mária Kézdivásárhely
22045   Benko Cecilia Monika Illyefalva, Romania
22046   Vagaszky Sándor Székesfehérvár
22047   Juszko Zsolt Kárpátalja, Gálocs
22048   Könczei Károly Csernáton
22049   Könczei Ilona Csernáton
22050   Benko Arpad Illyefalva, Romania
22051   Vass Mária Kolozsvár
22052   Fraszt Márta Nagykovácsi
22053   Banszki Adrienn Budapest
22054   Iványi Gábor Budapest
22055   Ledő Tímea Mánfa
22056   Iványiné Somlai Klára Budapest
22057   Göncfalvi Gábor Sárospatak
22058   Tóth Anett Hidasnémeti
22059   István Kalassai Lábatlan
22060   Mihók Gabriella-anna Csíkszereda
22061   Kolcsár József Sepsiszentgyörgy
22062   Molnár Judit Marosvásárhely
22063   Maruzsa László Kiskunhalas
22064   Őrley Gábor Nagykovácsi
22065   Koncz Hajnal Szekelyudvarhely
22066   Csutak Enikő Marosvásárhely
22067   Szilágyi Anna Marosvásárhely
22068   Járó Ildikó Budapest
22069   Gabor Istvan Csikszereda
22070   Pál Lóránt Gyergyószentmiklós
22071   Zsigmond Ilka Kolozsvár
22072   Lőrinczi Zsolt Székelykeresztúr
22073   Gyulay Babér Miskolc
22074   Valadi Margit Brasso
22075   Biró Lilla Pusztaszabolcs
22076   Székely Szeli Edit 5700 Gyula
22077   Biró Margit Pusztaszabolcs
22078   Biró Boglárka Pusztaszabolcs
22079   Bálintné Edit Békés
22080   Kincses Kálmán Székelyszenterzsébet
22081   Dajka Mihály Csíkszentkirály
22082   Horváth Imre Győr
22083   Csergő Antal Sepsiszentgyörgy
22084   Fazekas Béla Békés
22085   Kincses Olga Székelyszenterzsébet
22086   Krucsó Attila Kalkar,németország
22087   Nagy Klara Marosvasarhely
22088   Székely Hajnalka Csíkszentimre
22089   Szabó Gyula Tura
22090   Kincses Anna Alsóboldogfalva
22091   Hegedűs Csilla Miskolc
22092   Tódor-boér József Márkosfalva
22093   Hajdu Gábor Pilisszántó
22094   Simon Agnes Sepsiszentgyörgy
22095   Farkas Kornélia Németorszaág
22096   Elekes Mónika Szentegyháza
22097   Iszlai István Marosvásárhely
22098   Székely Béla Csíkszentimre
22099   Tódor-boér Katalin Márkosfalva
22100   Iszlai Maria Marosvásárhely
22101   B Andrea Krisztina Bánffyhunyad
22102   Tóth Katalin Eger
22103   Bartha Andrea Krisztina Bánffyhunyad
22104   Székely Klára Csíkszentimre
22105   Raduly Istvan Bikfalva
22106   Benö József Csaba Baden Ausztria
22107   Tankó Piroska Gyimesfelsőlok
22108   Bodor Ernő Gyimesfelsőlok
22109   Lőrinczi Domokos Erdély
22110   Dobai Márk Hollóháza
22111   Benő Richárd Attila Baden Ausztria
22112   Bodor Annamária Gyimesfelsőlok
22113   Kiss Lorant Nagygalambfalva
22114   Pálffy Tamás Szabolcs Marosvásárhely
22115   Balog Imre Csíkszentimre
22116   Brók István Székelyudvarhely
22117   Sebesi Antal Singen
22118   Vas Erzsebet Marosvasarhely
22119   Plesz Maria Budapest
22120   Sebesi Melinda Singen
22121   Fodor Bálint Dorogháza
22122   Sajgó Gréta Tolcsva
22123   Császár Csaba Miskolc
22124   Sebesi Timea -gabriella Singen
22125   Sebesi Rebeka Singen
22126   Demeter Gergely Lövéte
22127   Szervatiusz Tibor Budapest
22128   Nagy Brigitta - Szende Sepsiszentgyörgy
22129   Sebesi Anna Jobágytelke
22130   Toth Zsofia Györ
22131   Szervátiusz Klára Budapest
22132   Ambarus Ildiko Sepsiszentgyorgy
22133   Ambarus Csaba Sepsiszentgyorgy
22134   Simon László Budapest
22135   Eva Makó Svájc
22136   Bitai Ibolya Uzon
22137   Simon Judit Budapest
22138   Rapo Csaba Uzon
22139   Hegyi Zoli Nagyszeben
22140   Fekete Péter Zoltán Szeged
22141   Rapo Csilla Uzon
22142   Reiter István Szlovákia
22143   Remeczki Imre Sárospatak
22144   Hegedűs István Gyula, Illyés Gyula U. 7.
22145   Bodo Arpad Marosvásáhely
22146   Ágoston Erzsébet Budapest
22147   Lelkes Julia Szlovákia
22148   Bertalan Mária 2030 Érd, Aranka U. 10.
22149   Tar Zsolt Turda
22150   Barabási Ibolya Budapest
22151   Tóth Szabolcs Máté Vác
22152   Sárdi Erika Szigetvár
22153   Borsos Edith Maria Csikszereda
22154   Barabási Endre Mezőpanit
22155   Haraszy Zoltán Nagykároly
22156   Székely Csilla Nagyvárad
22157   Dr. Szőcs András Vác
22158   Orosz István Budakeszi
22159   Salamon Kata Kézdivásárhely
22160   Németh Attila Győr
22161   Zátyi Csilla Kézdivásárhely
22162   Timár Szabolcs Székelyudvarhely
22163   Sylvester Beáta Kézdivásárhely
22164   Molnár Csaba Kézdivásárhely
22165   Faragó Zénó Arad
22166   Krucsó Attila Kalkar Németország
22167   Reményiné Nádasdi Anita Gyöngyöspata
22168   Kovács Tamás Kézdiszentlélek
22169   Reményi Attila Gyöngyöspata
22170   Szerencse Gábor Szentes
22171   Balázs Beáta Marosvásárhely
22172   György Zoltán Budapest-lövéte
22173   Veres Gyöngyi Budapest
22174   Fischer Alfred Fenyéd
22175   Kavecsánszki Ádám Budapest
22176   Keszan Tamás Dunamocs
22177   Molnár Levente Kolozsvár
22178   Enyed Károly Székelyudvarhely
22179   Keresztes Levente Kanada
22180   Illés Lászlóné Telki
22181   Keresztes Zsuzsanna Kanada
22182   Lázár Zoltán Sepsiszentgyörgy
22183   Tamás Attila Szentegyháza
22184   Egyed Levente Budapest,lövéte
22185   Lázár Andrea Sepsiszentgyörgy
22186   Lázár Lilla Emőke Sepsiszentgyörgy
22187   Lázár Csenge Boróka Sepsiszentgyörgy
22188   Horváth Bernadett Fót
22189   Taródi Péter Budapest
22190   Lázár Aranka Hajnalka Sepsiszentgyörgy
22191   Bogyor Balazs Bibarcfalva
22192   Balázs-hegedűs Zoltán Biatorbágy
22193   Tóth Gábor Budakeszi
22194   Szabo Jozsef Montreal
22195   Szentkiralyi Csaga Svedorszag
22196   Puzsár Lászlóné Érsekvadkert
22197   Fábián Zoltán Nagyvárad
22198   KolumbÁn Zsigmond Olasztelek
22199   Nagy Csaba Attila Elek
22200   Jelenczki István Tápiószecső
22201   Zseni Annamária Tápiószecső
22202   Mészáros Eleonóra Debrecen
22203   Keresztes Beata Laura Nagybacon
22204   Füzesi Gábor Pécs
22205   Boldogh Péter Debrecen
22206   Balázsné Melinda Budapest
22207   Vitos András Budapest
22208   Szász - Török Julianna Nyékládháza
22209   Balázs Előd Budapest
22210   Tamas Istvan London
22211   Balázs Ádám Budapest
22212   Szász István Nyékládháza
22213   Id. Szász Istvánné Miskolc
22214   Török Sándorné Nyékládháza
22215   Vitos Emese Budapest
22216   Szász István Miskolc
22217   Balázs Botond Budapest
22218   Szőcs István Marosvásárhely
22219   Kiss László 1074 Budapest Vörösmarty U. 19.
22220   Bor Andrea Szatmarnemeti
22221   Végh Jenő Temesvár
22222   Szakacs Szilveszter Gyergyoalfalu
22223   Pelczer Katalin 1074 Budapest Vörösmarty U. 19.
22224   Timár Ibolya Dunakeszi
22225   Timár István Dunakeszi
22226   Szabo Eva Montral
22227   Kiss Dániel Botond 1074 Budapest Vörösmarty U. 19.
22228   Szabó Zsolt 2071 Páty, Móricz Zsigmond Utca 19
22229   Kopócsy Judit Budapest
22230   Szabo Erzsebet Montreal
22231   Dobribán Mihály Berlin
22232   Nagy László Nyárádszereda
22233   Brichta Ferenc Pilisvörösvár
22234   Gyorgy Zsolt Maros Vasarhely
22235   Ábrahám Katalin Budapest
22236   Bodó Imre Kászonaltíz
22237   Hegedüs Lajos Zamárdi
22238   Egervári Csanád Budapest
22239   Horváth Tünde Szigetmonostor-horány
22240   Kósa Ferenc Gyula, Petik Ambrus Utca 54/1.
22241   Szotyori Ibolya Zamárdi
22242   Kemenes Zsolt Ákos Nagybány
22243   Horváth István Nagyvárad
22244   Kemenes Hajnalka Nagybánya
22245   Takács György Tahitótfalu
22246   Csuzi Enikő Tahitótfalu
22247   Bencze Gergő Páty
22248   Molik Edit Kaposvár
22249   Gila Barnabás Debrecen
22250   Jakusovszki Dorina Kaposvár
22251   Erőss Domonkos Solymár
22252   Kalmár József Kaposvár
22253   Ferenczi Anna Bp
22254   Puskás Béla Kaposvár
22255   Csenki Tamás Ráckeve
22256   Forgács Márton Sopron
22257   Nagy Vivien Péteri, Magyarország
22258   Kántor Levente Csongor Bad Nenndorf
22259   Némethy Attila Budapest
22260   Veress Timea Northampton
22261   Győrey Attila 1185 Budapest Kaszás U.4/a
22262   Sepsi Rebeka Toronto
22263   Bodi Istvan Montral
22264   Bodi Julia Montreal
22265   David Janos Kanada
22266   Horváth Zoltán Ignác Marosvásárárhely
22267   Baktai László Egyesült Királyság
22268   Süttö Juhász Anna Argentina
22269   Kovacs Jozsef Sepsiszentgyorgy
22270   Kelemen Istvan 1038 Fuller Dr.claremont,ca.91711 Usa
22271   Furjes Marika Laval Kanada
22272   Furjes Gaspar Laval Kanada
22273   Kelemen Lynn,keiko Claremont,ca.usa
22274   Veres Zsuzsanna Budapest
22275   Kelemen Anna-marie,marika Claremont,ca. Usa
22276   Kelemen Catherine,anna Claremont,ca. Usa
22277   Nagy Ferenc Calgary, Canada
22278   Somodi Margit Calgary
22279   Digioia Eva Florida, Usa
22280   Solymosi Balázs 1022 Bp., Bimbó út 5.
22281   Rudas Zsuzsanna Toronto, Kanada
22282   Rudas Alfred Toronto, Kanada
22283   Borbath Lehel Kanada
22284   Karacsony Tunde Gyimeskozelok 1570
22285   Szilveszter Andras Kanada
22286   Tarjányi Miklós Budapest
22287   Popovics Géza Balázs Telki
22288   Eniko Santa Csikszereda
22289   Bojti Janos Kanada
22290   Ballasi Kalman Albert Csikszereda
22291   Fehervari Tunde Kanada
22292   Bokor Marton London
22293   Heim Lóránt Székelyudvarhely
22294   Erős Ágnes Székelyudvarhely
22295   Kelemen Gábor Kézdialmás
22296   Stemmer ,,ladislau Victor" Syékelyudvarhely
22297   Szallós László Zoltán Nagyvárad
22298   András Csaba Előd Csikszereda
22299   Molnár Török Molnár Török Tibor 3300 Eger
22300   Silye Zsolt Szekelyudvarhely
22301   Silye Csaba Szekelyudvarhely
22302   Kerekes Janos Kezdivasarhely
22303   Béres András Budapest
22304   Bara Ágnes Szekelyudvarhely
22305   Kányádi György-attila Nagygalambfalva
22306   Máthé Sándor Brassó
22307   TÓth LÁszlÓ Szeged
22308   Szakács KlÁra Gyergyóalfalú
22309   Lőrinczi Lajos Marosvásárhely
22310   Csibi Klara Csikszentlelek
22311   Nagy Gyozo Marosvasarhely
22312   Bako Andras Székelyudvarhely
22313   Bartos Janos Csikszentlelek
22314   Kováts Róbert Budapest
22315   Szeli László Miskolc Arany János Tér 14.
22316   Molnár Miklós Székelyudvarhely
22317   Veres Olga Budapest
22318   Buka LÁszlÓ Debrecen
22319   Farkas Sándor Békéssámson
22320   Kovács Ágota Csikszereda
22321   Burián Attiláné Budapest
22322   Fodor Mihály Budapest
22323   Juhos Csaba Sepsiszentgyörgy
22324   Kovács Mária Csikszereda
22325   Bedő Zsolt-andrás Sepsikőröspatak
22326   Kopacz Irén Sepsiszentgyörgy
22327   Konradi Csaba Kezdivasarhely
22328   Puskas Erzsebet Gyergyoszentmiklos
22329   Szabó Csaba Békéscsaba
22330   Bálint Károly Solymár
22331   Szabó Olivér Békéscsaba
22332   Gall Ferencz Gyergyoditro
22333   Bakk Erika Etéd
22334   Gall Rozalia Gyergyoditro
22335   Feleki EnikŐ Nagygalambfalva
22336   Kolozsvári Tibor Tusnádfürdő
22337   Puskas Csaba Gyergyoszentmiklos
22338   Birtalan Árpád Etéd
22339   Nagy Árpád Nagyenyed
22340   Rittner Erzsebet Gyergyoszentmiklos
22341   Birtalan Margit Etéd
22342   Konradi Erzsebet Kezdivasarhely
22343   Marosi Zoltán Dunaújváros
22344   Konradi Nelly Dartmouth
22345   Bokor János Hajdúszoboszló
22346   Sólyom Melinda Brassó
22347   Harsay Harsay Gábor 2040 Budaörs Nyúl U 1
22348   Bartha Barna Budapest
22349   Bartha Balázs Cegléd
22350   Bajkó Péter Gyergyószentmiklós
22351   Nemes Zsombor Székelyudvarhely
22352   Barta Barna Székelyudvarhely
22353   Benedek Leventéné Budakalász
22354   Bartha Barna Tápiószőlős
22355   Szőcs Rajmond Marosvásárhely
22356   Bartha Ibolya Budapest
22357   Ferencsik Istvánné Sajóecseg
22358   Bartha István Tápiószőlős
22359   Bartha Ibolya Tápiószőlős
22360   Puskas Tibor Budapest Diosd
22361   Nemes Nimród Budapest
22362   Bartha Erzsébet Tápiószőlős
22363   Puskas Janos Gyergyoszentmiklos
22364   Antal Péter Gyimes
22365   Malomszegi Katalin Budapest
22366   Antal Ibolya Gyimes
22367   Ifj. Antal Péter Gyimes
22368   Tussai Julia Ausztria
22369   Ambrus Timea Gyergyoszárhegy
22370   Kónya Tibor Budapest
22371   Szelyes Izabella Szekelyszenterzsebet
22372   Tatár Annamária Szekelykeresztúr
22373   Sipos László Siménfalva
22374   Borbély-kiss László Segesvár
22375   Borbély-kiss Edith Segesvár
22376   Szabo Istvan Marosvasarhely
22377   Kurtyán Illés Debrecen
22378   Kiss Istvan Paleu
22379   Virág István Csikszeredak
22380   Ilkei Ferenc Vargyas
22381   Fülöp Katalin Erdőszentgyörgy
22382   Bakos János Marosvásárhely
22383   Bakos Paula Marosvásárhely
22384   Bartos Kornélia Oradea
22385   Kurmay Sándor Beregszász
22386   Benedek József Budapest
22387   Bartos Csilla Érd
22388   Szántó Enikő Csíkszereda
22389   Szántó Attila Csíkszereda
22390   Bankós István Kiskunhalas
22391   Id.lukács György Heves
22392   Dr. Kirschner Norbert Budapest
22393   Kónya Éva Sepsiszentgyörgy
22394   Gál Annamaria Vargyas
22395   Vas Adorján 3042 Palotás Kossuth út 28
22396   Pataki Ildikó Aranyosapáti
22397   Kedves Imre Csikszereda
22398   Kacsó András Levente Sepsisyentgyörgz
22399   Keresztessy Erzsébet Pilis
22400   Nagy Gábor H-6800 Hódmezővásárhely, Vajnai U. 118.
22401   Szima Krisztina Gelence
22402   Kovács Panna Sepsiszentgyörgy
22403   Pataki Edina Sepsiszentgyörgy
22404   Naár Zoltán Eger
22405   Ilkei Julianna Vargyas
22406   Farkas Béla Pécs
22407   Kecseti Eniko Nagygalambfalva
22408   Lungu Roxana Deva
22409   Imreh Margit Nagykaroly
22410   Ilkei Ferenc Vargyas
22411   Bögözi Tímea Kézdivásárhely
22412   Török Katalin Budapest
22413   Hosszú Gyöngyike Ozsdola
22414   Hajnal Sándor 2040 Budaőrs Kikelet U. 11.
22415   Bán Júlia Kézdivásárhely
22416   Fábián Anna Kézdiszentlélek
22417   Kovács Beáta Torja
22418   Erszény Izabella Kézdivásárhely
22419   Köllő-bartalis Beáta Gyergyócsomafalva
22420   Szakacs Istvan Kezdivasarhely
22421   Pénzes Zsuzsa Kézdivásárhely
22422   Bényei Miklós 3300 Eger, Árpád út 66.
22423   Horváth András Székelyudvarhely
22424   Borbély Gyözö Marosvásárhely
22425   Borbély Zalán Székelyudvarhely
22426   Ferenczy Annamária Székelyudvarhely
22427   Imreh András Nagykároly
22428   Vida János Németország
22429   Ráduly Anna Ilyefalva
22430   Máthé Etelka Sepsiszentgyörgy
22431   Szebényiné Somossi Tünde Sárospatak
22432   Mihály Zsolt Farkaslaka
22433   Sugár Imre Csikszentimre
22434   Rosinger Márta Katalin Székelykeresztúr
22435   Dr. Grácer Istvánné Visegrád
22436   Törzsök Édua 1088bp,szentkirályi 17.
22437   Biro Emese Zetelaka
22438   Rab Zoltán Nagybánya
22439   Rab Margit Nagybánya
22440   Biro Nandor Istvan Zetelaka
22441   Janka Laszlo Szekelyudvarhely
22442   Dobi Zsolt Üllés
22443   Lengyel Ágnes Balassagyarmat
22444   Gyorgy Emese Szekelyudvarhely
22445   Durnea Irma Oradna
22446   Bauer Ilona Oradna
22447   Bőjte Gyárfás Csikjenőfalva
22448   Csipan Erzsebet Egresto
22449   Bene Kálmán Bertalan 1101 Budapest Kőbányai ú. 43
22450   Moravecz László Nagybánya
22451   Bereczki László Heréd
22452   Janka Rozalia Kend
22453   Hertay P?ter Howingham Snglia
22454   Rédai Gáborné Tilda Budapest
22455   Szanto Csaba Kolozsvar
22456   Csájkovszki Id.lajos Székelyudvarhely
22457   If.csájkovszki Lajos Székelyudvarhely
22458   Nagy Árpád Székelyudvarhely
22459   Nagy Melinda Székelyudvarhely
22460   If.kovács Géza Küküllökeményfalva
22461   Körösfői Zsolt Székelykeresztúr
22462   Idős Nagy Árpád Székelyudvarhely
22463   Müller Attila Budapest
22464   Nagy Ibolya Székelyudvarhely
22465   Somkereky Mihály Torda
22466   Vaum Ferenc Nagybánya
22467   Lorincz Marton Szekelykeresztur
22468   Bodor Zsolt Gyimesfelsőlok
22469   Koncz Levente 1014 Budapest, Országház U. 24.
22470   Kujbus Ferenc Budapest
22471   Juhász Katalin Csíkmadaras
22472   Korenchy Zita Telki
22473   Marosi Imre Székelyudvarhely
22474   Zsigmond Endre Malmö, Svédo.
22475   Somogyváry Balázs Budaörs
22476   Antal Amália Csíkszentkirály
22477   Mózes Mária Székelyudvarhely
22478   Székely Sándor Nagyvárad
22479   Hadalmási-kovács Endre Budapest
22480   Székely Rita Gyergyócsomafalva
22481   Császár Balázs Szombathely
22482   Grosz Renáta Gyergyócsomafalva
22483   Olah Attila Lazarea
22484   Darvas Anna Ilyefalva
22485   Borsos Zoltán Gyergyócsomafalva
22486   Szabó Imre Berettyóújfalu
22487   Demeter Ágnes 1031 Bp. Gúla U. 26.
22488   Madarász Ferenc Gyergyócsomafalva
22489   Hegyesi József Püspökladány
22490   Lang József Budapest
22491   Kovásznai Zsolt István Nyárádremete
22492   Németh Tamás Marosvásárhely
22493   Kovács Sándor Kolozsvár
22494   Bokor Domokos Ljungby
22495   Király Gábor Telki
22496   Ladányi László Csikszereda
22497   Demeter Jenö Székelyudvarhely
22498   Bokor Zsuzsanna Ljungby
22499   Gärtner Petra Székesfehérvár
22500   Botár Gábor Csikszereda
22501   Molnár István Eger
22502   Heipel Loránt Szatmárnémeti
22503   Geréb Ferenc Székelyudvarhely
22504   Bagdi Péter Berettyóújfalu
22505   Fülöp Ilona Székelykeresztúr
22506   Varga Sándor Romhány
22507   Feleki Csaba Székelyudvarhely
22508   Szabó Sándor Segesvár
22509   Vincze László Kolozsvár
22510   Győri István Székelyudvarhely
22511   Vass Itván Budapest
22512   Nemes Ottilia Marosvásárhely
22513   Bolya István Budapest
22514   Fülöp Éva-ilona Székelykeresztúr
22515   Kerekes Zoltán Bethlen
22516   If. Kisgyörgy Imre Székelyudvarhely
22517   Mihály Magdolna Farkaslaka
22518   Sáfár Andrea Magyarország
22519   Tölgyesi Szabolcs Marosvásárhely
22520   Sólyom Ildiko Marosludas
22521   Varga László Budapest
22522   Dr. Molnár Zoltán Budapest
22523   Szekely Ildiko Gyergyoszentmiklos
22524   Molnár Attila Kolozsvár
22525   Dr. Molnár Zoltánné Budapest
22526   Kurucz József Vác
22527   Cellecz Irénke Csikszereda
22528   Varga Tamás Pécs
22529   Fodor Katalin Aba
22530   Gerendi Ildikó Sepsiszentgyörgy
22531   Gergely Sándor 6772 Deszk
22532   Lánczi István Debrecen
22533   Fülöp Mihály Székelykeresztúr
22534   Makra Péter Mezőberény
22535   Zólya Katalin Székelyudvarhely Tomcsa Sándor Utca 7/38
22536   Fekete Alpár Arad
22537   Székely Sándor Magyarlápos
22538   Fülöp András-mihály Székelykeresztúr
22539   Puskás Imre Csíkszereda
22540   Attila David Szekelyudvarhely
22541   Zólya G. Atilla Székelyudvarhely Tomcsa Sándor Utca 7/38
22542   Söjtöry Szabolcs Budapest
22543   Kassai Julianna Szatmar
22544   Sütő Rozália Martonvásár
22545   Gyurka István Sepsiszentgyörgy
22546   Zólya Attila Székelyudvarhely Tomcsa Sándor Utca 7/38
22547   Kovacs Eva Florida
22548   Gyurka Mária Sepsiszentgyörgy
22549   Karácsony László Sepsiszentgyörgy
22550   Bolyáki Ágnes Szatmárnémeti
22551   Zólya Vilma Székelyudvarhely Sarkantyu Utca 6
22552   Péter Csaba Szentegyháza
22553   Oláh Géza Békésszentandrás
22554   Gondos Anna Budapest
22555   Pal Zsuzsanna Kezdivasarhely
22556   Kolozsvári Borbála Tusnádfürdő
22557   Nagy Illés Sülysáp
22558   Kovacs Janos New Port Richey
22559   Dr.halmos Béla Eger
22560   Györffy Imre Gyergyószentmiklós
22561   Vas Levente Barot
22562   Straub Gézáné 1134 Budapest Kassák Lajos U 72
22563   Mátyás Noémi 1062 Budapest, Székely Bertalan U. 3/2. 34., Magyarország
22564   Plichta Péter Érsekujvár-novézámky
22565   Dr Márki-zay Lajosné Gyula
22566   Domokosné Orbán Anna Komárom
22567   Tamas Nagy Jeno Csikszereda
22568   Plichta Anna Érsekujvár-novézámky
22569   Bántainé Sipos Éva Gyula
22570   Veres Károly Érsekujvár-novézámky
22571   Szabó Achilles Budapest, 17
22572   Sütő Margit Martonvásár
22573   Kőmíves Dávid Budapest
22574   Lakó-simon Elvira Szigethalom
22575   Bagosi Timea Szatmarnemeti
22576   Sütő Ferenc Martonvásár
22577   Bács Erika-márta Csíkszereda
22578   Birton László Székelykeresztúr
22579   Korpadi Marta Terezia Marosvasarhely
22580   Palotás Tibor Marosvásárhely
22581   Barabás Ferenc Székelykeresztúr
22582   Pál Sándor Csíkszereda
22583   Birta Zoltán Beregszász (ua)
22584   Barabás Irén Székelykeresztúr
22585   Patakfalvi Erika-júlia Székelykeresztúr
22586   Piroska Ilona Szovata
22587   Fülöp Izolda Imola Székelykeresztúr
22588   Toth Laszlo Marosvasarhely
22589   Tamás Mihály Segesvár
22590   Barcs Anikó Békéscsaba
22591   Lázár Zoltán Lövéte
22592   Illyés Illyés Tünde 8000. Székesfehérvár
22593   Heinczinger Miklós Sződ
22594   Kovacs Janos Florida
22595   Barcs Józsefné Békéscsaba
22596   Sandor Otto Zetelaka
22597   Tamás Enikő Segesvár
22598   Kuti Márta Marosvásárhely-tg. Mures
22599   Kolumbán Attila Székelyszáldobos
22600   Hegyi Eva Marosbogat
22601   Nagy Péterné Eger
22602   Nagy Csaba Zetelaka
22603   Veres László Hajdúszoboszló
22604   György Irén Magyarzsákod
22605   Abraham Gellert Csikszereda
22606   Hegyi Arpad Marosbogat
22607   Veres Lászlóné Hajdúszoboszló
22608   Koczka Zsolt Cegléd
22609   Patakfalvi Dénes Székelykeresztúr
22610   Hegyi Loránd Marosbogat
22611   Szabó Mózes Székelykeresztúr
22612   Veres Andrea Hajdúszoboszló
22613   Iyes Tunde Zetelaka
22614   Laczkó Dávid Bernadette Gabriella Gyergyóremete
22615   Szabó Ilona Székelykeresztúr
22616   Bíró Lajos Debrecen
22617   Póra Melinda Judith Csíkszereda
22618   Sepsi Mária Marosbogát
22619   Veres Ildikó Hajdúszoboszló
22620   Domokos Miklós Kolozsvárr
22621   Póra Endre Csíkszereda
22622   Nagy Jozsef Levente Zetelaka
22623   Soós Péter Telki
22624   Nagy Ottilia Zetelaka
22625   Borsos Ágota Gyergyócsomafalva
22626   Varró ágnes Székesfehérvár
22627   Platon Benedek Ildiko Gyergyoszentmiklos
22628   Dobos János Budapest
22629   Ilyes Balazs Zetelaka
22630   Szentkovics Denes Marosvasarhely
22631   Ilyes Margit Zetelaka
22632   Szabó István Kübekháza
22633   Keresztesi István Tarnaméra
22634   Tamas Sandor Nagysarmas Maros Megye
22635   Sandor Ervin Zetelaka
22636   Kováts Zsuzsanna Rozália 9100 Tét, Deáék U. 5.
22637   Domokos Erzsébet Kolozsvárr
22638   Tamas Magda Nagysarmas Maros Megye
22639   Id Sandor Otto Zetelaka
22640   Szilágyi Palkó Ferenc Kolozsvár
22641   Dán Dezső Székelykeresztúr
22642   Biro Denes Szekelybere Maros Megye
22643   Keresztesiné Ollári Anna Tarnaméra
22644   Dán Klára Székelykeresztúr
22645   Fodor Klára Székelykeresztúr
22646   Id Soos Pal Marosvasarhely
22647   Bakos Nárta Budapest
22648   Komporály Dénes Marosvásárhely
22649   Id Gabor Laszlo Marosvasarhely
22650   Dr Balla Beáta Deszk Tempfli Tér 4/a
22651   Id Balla Tibor Marosvasarhely
22652   Somogyiné Mucsi Judit Telki
22653   Németh László Budakalász
22654   Gergely Levente Nagyvárad
22655   Zrinyi Miklos Marosvasarhely
22656   Kelemen Csaba Soskut
22657   Illyés Endre 8000. Székesfehérvár
22658   Id Gazda Sandor Mezokolpeny Maros Megye
22659   Dr Domonkos László 2049 Diósd Határ Ut 51
22660   Kelemen Karoly Csikszereda (m.- Ciuc)
22661   Bedő Dénes Szászrégen
22662   Vigh István Ádám Kaposvár
22663   Szekely Denes Udvarfalva Maros Megye
22664   Illyés Mária 8000. Székesfehérvár
22665   Mezei Tibor Szászrégen
22666   Velikan Peter Marosvasarhely
22667   Sztojka Tamás Kászon
22668   Barta Béla Nagyvárad
22669   Vitálos István Szlovákia
22670   Mezei Olga Szászrégen
22671   Molnar Sandor Marosvasarhely
22672   Varsányi Viola Dunabogdány
22673   Mezei Katalin Szászrégen
22674   Achin Sandor Ikland Maros Megye
22675   Gohér Attila Budakeszi
22676   Majos Ferenc Marosszentgyorgy
22677   Molnar Laszlo Marosszentgyorgy
22678   Bíró Jánosné Békéscsaba
22679   Mihaly Janos Ikland Maros Megye
22680   Balázs Fülöp Otto Gyergyoremete
22681   Mihaly Lajos Csittszentivany Maros Megye
22682   Bardocz Attila Sepsiszentgyorgy
22683   Szvetnyik Istv?n 6030 Marchienne-au-pont
22684   Kelemen Sandor Poka Keresztur Maros Megye
22685   Balázs Fülöp Erzsébet Gyergyoremete
22686   Papp László Dánia
22687   Bella Annie 6030 Marhienne-au-pont
22688   Ambrus Albert-Árpád Gyergyócsomafalva
22689   Mihaly Gyorgy Ikland Maros Megye
22690   Kiss Annamaria Szekelyudvarhely
22691   Biro Peter Marosszentgyorgy
22692   Kiss Jozsef Kolozsvar
22693   Lorinczi Lajos Marosvasarhely
22694   Györffy Mária Magdolna Gyergyószentmiklós
22695   Palfy Attila Marosvasarhely
22696   Dr. Thurzó Balázs Szeged
22697   Kovacs Endre Marosszentivany
22698   Egri Norbert Nagyszalonta
22699   Nagy Adalbert Marosvasarhely
22700   Landman Gabor Tordaszentlaszlo
22701   Nagy Attila Marosvasarhely
22702   Király Ilona Mvásárhely
22703   Gyorgy Eniko Marosvasarhely
22704   Bedő Miklós Áronné Budapest
22705   Király Sándor Mvásárhely
22706   Csibi Attila Vásárhely
22707   Bazsa Csaba Kolozsvar
22708   Király Sándor Mvásárhely
22709   Tamas Zoltan Magyarfenes Kolozs Megye
22710   Monostori János Komárom
22711   Sipos György Sóskút
22712   Biro Zoltan Kolozsvar
22713   Fülöp Rozália Csíkpálfalva
22714   Nagy Levente Marosvasarhely
22715   Keszeg Jozsef Galfalva Maros Megye
22716   Horváth Gábor Budapest
22717   Grezsa Csaba Hódmezővásárhely
22718   Schwarzenberger Zsolt Szekelyudvarhely Hargita Megye
22719   Gólya Zoltán Vajdaszentivány
22720   Takacs Edit Akosfalva
22721   Gólya Erzsébet Vajdaszentivány
22722   Takacs Zoltan Levente Akosfalva
22723   Henning Albert Marosszentkiraly
22724   Marx Mária Zalaegerszeg
22725   Józsa Csongor Székelyudvarhely
22726   Deak Janos Marosszentkiraly
22727   Nagy Károly Budapest
22728   Bányai Balázs Székesfehérvár
22729   Lukacs Robert Sovata
22730   Sipos Attila Brakel
22731   Deak Ildiko Marosszentkiraly
22732   Ferencz Árpád Csikszereda
22733   Mezei Zoltán Vilmos Marosvásárhely
22734   Babics Zsófia Budapest
22735   Gyeresi Ferenc Marosvasarhely
22736   Sipos Olimpia Brakel
22737   Beder Tilla Marosvásárhely
22738   Kovacs Bela Udvarfalva Maros Megye
22739   Kanta Jenö Marosvásárhely
22740   Klosz Istvan Marosvasarhely
22741   Domokos Ágnes Gyula
22742   Klosz Balint Marosvasarhely
22743   Marsal Katalin Csíkszentdomokos
22744   Bóna Mihályné Hajduszoboszló
22745   Szabo Eniko Kovaszna
22746   Mezei Thomas Marosvásárhely
22747   Gyaraki Jánosné 5600 Békéscsaba, Reviczky 1/1
22748   Szekely Elod Gyorgy Marosvasarhely
22749   Fehér László Pannonhalma
22750   Somogyváry Dorottya Budaörs
22751   Gyaraki János 5600 Békéscsaba, Reviczky 1/1
22752   Bortnyik Maria Marosvasarhely
22753   Katona Erika Nyiregyháza
22754   Szabó Attila Pannonhalma
22755   Wunderlich Tamás Győr, Bem Tér 1.
22756   Szakacs Kiraly Istvan Attila Marosvasarhely
22757   Wass János Szováta
22758   Dr Nacsády Péter Imre Szeged
22759   Wunderlich Zoltán Győr, Bem Tér 3.
22760   Szakacs Adorjan Marosvasarhely
22761   Jakab Erika Székelyudvarhely
22762   Király Balázs EtÉd
22763   Lidi László 9167 Bősárkány, Táncsics M. U. 4.
22764   Lukacs Ferenc Nagysarmas Maros Megye
22765   Rusznyak Andras Svajc
22766   Kis Gergely Márton 3910 Tokaj Kossuth Tér 9.
22767   Dobos Tamás Budapest
22768   Király Irma EtÉd
22769   Soos Erzsebet Nagysarmas Maros Megye
22770   Kiss Tamás 9029 Győr, Hortenzia U.
22771   Dr. Bagi István 3300 Eger, Almagyar U. 12.
22772   Ifj.soos Pal Nagysarmas Maros Megye
22773   Kádár Lászlo Barot
22774   Domonyi Erzsébet Budapest
22775   Csáki László Budapest
22776   Dr. Balassa László Ferenc Veszprém
22777   Nagy Lajos Kezdivasarhely
22778   Dudás Tibor Budapest
22779   Dr. Makó Zoltán Marosvásárhely
22780   Vaszi Monika Sepsiszentgyorgy
22781   Nagy Tamás 8761 Pacsa Kisfaludy U.18.
22782   Trenka Attila Budapest
22783   Vaszi Veronika Sepsiszentgyorgy
22784   Vaszi Sandor Sepsiszentgyorgy
22785   Sinkler Réka Marosvásárhely
22786   Lukács Krisztián Zámoly
22787   Nagy Tamásné 8761 Pacsa Kisfaludy U.18.
22788   Kovács Gabriella Gyula
22789   Nagy Kálmán 8761 Pacsa Csány L.u.55.
22790   Rigó Gabriella Róma (olaszország)
22791   Óvári István 8761 Pacsa Rákóczi U. 47.
22792   Dudulj Miklos Csikszentdomokos
22793   Moravszki Anikó Bükkaranyos
22794   Rigó Árpád Róma (olaszország)
22795   Martinkovics Lajos 8761 Pacsa Deák F.u.5.
22796   Darázsi János Marosvásárhely
22797   Persőtzi Mihály Dunaújváros
22798   Vezsenyi Erika Csíkszereda
22799   Ambrus (köllő) Krisztina Gyergyócsomafalva
22800   Simén Kinga Székelyudvarhely
22801   Székely János Csaba Gyula
22802   Biro Vagasi Klara Csikszereda
22803   Mihaly Santa Marosvasarhely, December 1 Sugarut, 206 Szam, 32 Ajto
22804   Patak Csaba Kaposvár
22805   Székely Klára Marosvásárhely
22806   Csatlós Csaba Marosvásárhely
22807   Dániel Zoltán Nána
22808   Patakné Battyányi Mónika Kaposvár
22809   Csata Béla Ostoros
22810   Szabó László Székelyudvarhely
22811   Patak Anna Kaposvár
22812   Bokor Tibor Alsóboldogfalva
22813   Nyári István Kirkel
22814   Bordos László Brassó
22815   Szatmary Zoltan Csikszereda
22816   Csata Jeno Gyergyocsomafalva
22817   Dávid Ildikó Székelyudvarhely
22818   Karácsony Magda Székelyszenterzsébet
22819   Csata Irén Ostoros
22820   Ungurean Zsolt Székelyudvarhely
22821   Puskás Zsuzsa Székelyudvarhely
22822   Gálfi Dezsö Székelyudvarhely
22823   Balázs Balázs Csíkszereda
22824   Berze Katalin Székelyudvarhely
22825   Pacurariu Tibor Ostoros
22826   Sandor Iren Nagygalambfalva
22827   Balázs Magdolna Csíkszereda
22828   Barabás Ince Budapest
22829   Gábor Jánosné Nyírtura
22830   Köllő Enikő Csíkszereda
22831   Csongrádi Imre Magyarország
22832   Balogh Arpad Nagyvarad
22833   Sonnevend Istvánné Budakalász
22834   Jäger Miklós Budapest
22835   Domokos György 2081 Piliscsaba Szent István Király Utca 63.
22836   Tököli Rozália Lengyelfalva
22837   Biro Vagasi Jozsef Csikszereda
22838   Kovács Lajos Salgótarján
22839   Ferencz Gábor Kézdivásárhely
22840   Duka Jolán Székelyudvarhely
22841   Duka Domokos Székelyudvarhely
22842   Rüsz Domokos Székelyudvarhely
22843   Lázár Viktor Szigetszentmiklós
22844   Rüsz Irma Székelyudvarhely
22845   Rüsz Károly Székelyudvarhely
22846   Nagy Olga Marosvasarhely
22847   Elekes György Székelyudvarhely
22848   Iffiu Tunde Sepsiszentgyorgy
22849   Bernáth Anett Miskolc
22850   Biro Jeno Csejd Maros Megye
22851   Biro Kinga Csejd Maros Megye
22852   Stella Heléna Budapest
22853   Biro Sandor Szekelyudvarhely Hargita Megye
22854   Iszpáisz Csaba Székelyudvarhely
22855   Asztalos Julianna Surány
22856   Schwarzenberger Ildiko Szekelyudvarhely Hargita Megye
22857   Balázs Zsolt Székelyudvarhely
22858   If. Sófalvi Gergely
22859   Asztalos Zoltán Surány
22860   Kiss Károly Sepsiszentgyörgy
22861   Vékony Tamara Székelyudvarhely
22862   Csender Attila Székelyudvarhely
22863   Id. Antal Arnold Székelyudvarhely
22864   Albert Sándor Bikafalva
22865   Kovács Klaudia Székelyudvarhely
22866   Oláh Veronika Győr
22867   Csikosné Bozóki Edit Szalkszentmárton
22868   Tókos Zsuzsánna Zsófia Bikafalva
22869   Albert Zsuzsánna Bikafalva
22870   Sidó Éva Arad, Piata Catedralei 5
22871   Székely Sándor 5700 Gyula, Tiborc Utca 14.
22872   Halász István Sepsiszentgyörgy
22873   Eberlein Iuliana Arad
22874   Eberlein Csaba Arad
22875   Fleischer Victoria Arad
22876   Ruprecht Mariann Budapest
22877   Dr. Szeles Endre 9400.sopron, Fő Tér 4.
22878   Dr. Ortutay Péter Bélapátfalva
22879   Bartha Judit Kolozsvár
22880   Tavaszi Szabolcs Targu Mures
22881   Tanos Péter Budapest
22882   Berkeczi Imre Székelyudvarhely
22883   Sáringer Kálmán Budapest
22884   Fekete Melinda Marosvasarhely
22885   Muzsnay Csaba Budaörs
22886   Szabó Attila Székelyudvarhely
22887   Latabár Endre és Felesége Katinka Budapest
22888   Szabó Andor Budapest
22889   Ardai Balázs Zalau
22890   Borsos Árpád Gyergyóalfalu
22891   Ban Albert Csikszereda
22892   Szász Judith Székelyudvarhely
22893   Muzsnay Beáta Budaörs
22894   Kozma Judith Székelyudvarhely
22895   Szabó Andorné Budapest
22896   Czirják Olga Budapest
22897   Fekete Zoltán Székelyudvarhely
22898   Czirják Andrea Budapest
22899   Szántó Klára Nyíregyháza
22900   Sonnevend-valle Anna Budapest, 1123 Alkotás U. 37. 2.lph.fszt 3.
22901   Incze Albert Marosvásárhely
22902   Baranyai, Dr. Katalin 1011 Bp. Szilágyi Dezső Tér 4.
22903   Ravasz MÁria-magdolna Magdolna 1076 Budapest SzÁzhÁz U.20.
22904   Poós Zoltán Budapest
22905   Baranyai József Székelyudvarhely
22906   Márky Zoltán Budaörs
22907   Baranyai Anna Székelyudvarhely
22908   Kaposi András Budapest
22909   Id.ferencz Gábor Kézdivásárhely
22910   Bordi Amália Csikszereda
22911   Sztuflak Gyula Ede Nagyvarad-oradea
22912   Kaltenecker Árpádné 1147budapest Huszt U.24.
22913   Ban Peter Csikszereda
22914   Szabó József Gyöngyöshalász
22915   Pál István Marosszentgyörgy Malomrét U. 1355
22916   Fulop Laszlo Nyaradszereda
22917   Kátay György Marosvásárhely
22918   Szedlacsek Zsuzsa MezŐhegyes
22919   Kátay Edit Marosvásárhely
22920   Luca Eniko Csikszereda
22921   Gothárd Ferenc Székelyudvarhely
22922   Veres Károly Székelykeresztúr
22923   Veres Mária Székelykeresztúr
22924   Kollo Imre Ditro
22925   Kristaly Eva Csikszereda
22926   Gimesi András Budapest
22927   Ravasz AndrÁs AndrÁs Kelementelke
22928   Kovács Eszter Réka Sepsiszentgyörgy
22929   Ravasz Magdalena Magdi Kelementelke
22930   Balan Gyorgy Csikcsicso
22931   Mohi Sándor 1171 Bp. Tápióbicske U. 34.
22932   Dajka Attila Csikszereda
22933   Rusz János Marosvásárhely
22934   Kátay Edit Marosvásárhely
22935   Vogel Csaba Wien
22936   Rigó Réka Gizella Budapest
22